VERNEG 40MG/VIAL ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
Διαθέσιμο από:
ΚΟΠΕΡ Α.Ε. (0000000740) ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 64, Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 11853
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
A02BC02
INN (Διεθνής Όνομα):
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
Δοσολογία:
40MG/VIAL
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Σύνθεση:
INEOF00942 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE 42.300000 MG
Οδός χορήγησης:
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Θεραπευτική περιοχή:
PANTOPRAZOLE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ; Συσκευασίες: 2802812701018 01 BTx1 VIAL 1.00 ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 4.22; Συσκευασίες: 2802812701025 02 BTx5 VIALS 5.00 ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2812701

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΝΑΣΘΕΝΗ

VERNEG

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα,40mg/vial

Pantoprazole(assodiumsesquihydrate)40mg/vial

1.1.Ονομασία,Περιεκτικότητα,Μορφή:

VERNEG,Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα40mg/φιαλίδιο

1.2. Σύνθεση:

Δραστικήουσία:Pantoprazolesodiumπουαντιστοιχείσεpantoprazole.

Έκδοχα:Mannitol

1.3. Φαρμακοτεχνικήμορφή:

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

1.4.Περιεκτικότητασεδραστικήουσία:

Έναφιαλίδιοπεριέχειpantoprazolesodium42,300mgπουαντιστοιχείσεpantoprazole40mg.

1.5.Περιγραφή–Συσκευασία:

ΗκόνιςVERNEGi.v.έχειάσπροχρώμακαιπεριέχεταισεγυάλινοφιαλίδιο.

Διατίθεταισεσυσκευασίεςτου1και5φιαλιδίων.

1.6. Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:

Αναστολείςτηςαντλίαςπρωτονίων

1.7. ΥπεύθυνοςΚυκλοφορίας:

Verisfield(UK)Ltd

1.8. Παρασκευαστής:

LABORATORYREIGJOFRES.A

RAFARMAEB

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1Γενικέςπληροφορίες:

ΤοVERNEGi.v.περιέχειpantoprazoleωςδραστικήουσία.Ηpantoprazoleαναστέλλειτηέκκριση

υδροχλωρικούοξέοςστοστομάχικαιανήκειστηνκατηγορίατωνφαρμάκωνπου

χαρακτηρίζονταιαναστολείςτηςαντλίαςπρωτονίων.

2.2. Ενδείξεις:

ΤοVERNEGi.v.χρησιμοποιείταιγιατην:

Επούλωσητουέλκουςτουδωδεκαδακτύλου.

Επούλωσητουέλκουςτουστομάχου.

Θεραπείαμέτριαςκαισοβαρήςοισοφαγίτιδαςαπόπαλινδρόμηση.

ΑντιμετώπισητουσυνδρόμουZollinger-Elissonκαιάλλωνπαθολογικών

υπερεκκριτικώνκαταστάσεων.

2.3. Αντενδείξεις:

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειγενικάναχρησιμοποιείταισεπεριπτώσειςασθενώνμεγνωστή

υπερευαισθησίαστηνpantoprazole.

2.4. Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση

2.4.1Γενικά:

Ηενδοφλέβιαχορήγησητου VERNEGi.v.συνιστάταιμόνοανηαπότουστόματοςλήψηδεν

είναιδυνατή.

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειναχρησιμοποιείταιγιαήπιαγαστρεντερικάενοχλήματα,όπωςη

νευρογενήςδυσπεψία.

ΠριντηφαρμακευτικήαγωγήμεVERNEGi.v.,πρέπεινααποκλεισθείηπιθανότητακακοήθους

έλκουςτουστομάχουήκακοήθουςπάθησηςτουοισοφάγου,επειδήηφαρμακευτικήαγωγήμε

VERNEGi.v.μπορείναανακουφίσειαπότασυμπτώματατωνκακοηθώνελκώνκαιμπορείέτσι

νακαθυστερήσειτηδιάγνωση.

Ηδιάγνωσητηςοισοφαγίτιδαςαπόπαλινδρόμησηθαπρέπειναεπιβεβαιωθείμεενδοσκόπηση.

Σεασθενείςμεμειωμένηνεφρικήλειτουργία,δενπρέπειναγίνεταιυπέρβασητηςδόσηςτων40

mgpantoprazoleτηνημέρα.

Σεασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκεια,ηημερήσιαδόσηπρέπειναμειώνεταισε20mg

pantoprazole.Επιπλέον,σεαυτούςτουςασθενείςθαπρέπειναγίνεταιτακτικόςέλεγχοςτων

ηπατικώνενζύμων,κατάτηδιάρκειατηςφαρμακευτικήςαγωγήςμεVERNEGi.v.Σεπερίπτωση

αύξησηςτωντιμώντωνηπατικώνενζύμων,ηχορήγησητουVERNEGi.v.πρέπειναδιακοπεί.

2.4.2Ηλικιωμένοι:

Σεηλικιωμένουςασθενείςδενπρέπειναγίνεταιυπέρβασητηςδόσηςτων40mgpantoprazole

τηνημέρα.

2.4.3Εγκυμοσύνη:

Ηεμπειρίααπότηχρήσησεεγκύουςγυναίκεςείναιπεριορισμένη.

Κατάτηνεγκυμοσύνη,τοVERNEGi.v.πρέπειναχρησιμοποιείταιμόνοότανογιατρόςκρίνειότι

τοόφελοςγιατημητέραείναιμεγαλύτεροαπότονπιθανόκίνδυνογιατοέμβρυο.

Ανείστεέγκυος,συμβουλευτείτετογιατρόσας.

2.4.4 Θηλασμός:

Δενυπάρχουνπληροφορίεςόσοναφοράτοπέρασματουφαρμάκουστομητρικόγάλα.

Κατάτηνπερίοδοτουθηλασμού,τοVERNEGi.v.πρέπειναχρησιμοποιείταιμόνονότανο

γιατρόςκρίνειότιτοόφελοςγιατημητέραείναιμεγαλύτεροαπότονπιθανόκίνδυνογιατο

βρέφος.

Ανθηλάζετε,συμβουλευτείτετογιατρόσας.

2.4.5 Παιδιά:

ΔενυπάρχειεμπειρίαόσοναφοράτηχρήσητουVERNEGi.v.σεπαιδιά.

2.4.6Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:

ΔενυπάρχουνγνωστέςεπιδράσειςτουVERNEGi.v.στηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων.

2.4.7Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςγιαταπεριεχόμεναέκδοχα:

Δενεφαρμόζεται.

2.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακαήουσίες:

ΗθεραπείαμεVERNEGi.v.μπορείναέχειεπίδρασηστηθεραπείαμεάλλαφάρμακαήνα

επηρεάζεταιαπότηθεραπείαμεάλλαφάρμακαπουλαμβάνονταισυγχρόνως.

ΌταντοVERNEGi.v.χορηγείταιταυτόχροναμεφάρμακατωνοποίωνηαπορρόφησηεξαρτάται

απότοpH(ένατέτοιοφάρμακοείναιπ.χ.ηκετοκοναζόλη),μπορείναμεταβάλλειτην

απορρόφησηαυτώντωνφαρμάκων.

ΗδραστικήουσίατουVERNEGi.v.μεταβολίζεταιστοήπαρμέσωτουενζυμικούσυστήματος

τουκυτοχρώματοςΡ450.Επομένως,δενμπορούννααποκλεισθούναλληλεπιδράσειςτου

VERNEGi.v.μεάλλαφάρμακαήουσίεςπουμεταβολίζονταιστοήπαρμέσωτουίδιουενζυμικού

συστήματος.Ωστόσο,δενπαρατηρήθηκανκλινικώςσημαντικέςαλληλεπιδράσειςσεειδικές

δοκιμέςμεμερικάτέτοιαφάρμακαήουσίεςόπωςκαρβαμαζεπίνη,καφεΐνη,διαζεπάμη,

δικλοφενάκη,διγοξίνη,αιθανόλη,γλιβενκλαμίδη,μετοπρολόλη,ναπροξένη,νιφεδιπίνη,

φαινπροκουμόνη,φαινυτοϊνη,πιροξικάμη,θεοφυλλίνη,βαρφαρίνηκαιένααπότουστόματος

αντισυλληπτικό.

ΔενυπήρξανεπίσηςαλληλεπιδράσειςκατάτηταυτόχρονηχορήγησηVERNEGi.v.και

αντιόξινωνφαρμάκων.

ΠρινσαςχορηγηθείτοVERNEGi.v.,ενημερώστετογιατρόσαςγιακάθεάλλοφάρμακοπου

τυχόνλαμβάνεται.

2.6. Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης:

ΤοVERNEGi.v.χορηγείταιενδοφλεβίως.

ΗενδοφλέβιαχορήγησητουVERNEGi.v.συνίσταταιμόνοανηαπότουστόματοςλήψη

παντοπραζόληςδενείναιδυνατή.

ΌσοναφοράτηδοσολογίακαιτοντρόποχορήγησηςτουVERNEGi.v.,ισχύουνγενικάταεξής:

Συνιστώμενηδοσολογίαγιαδωδεκαδακτυλικόέλκος,γαστρικόέλκος,μέτριακαισοβαρή

οισοφαγίτιδακαιπαλινδρόμηση

Ανογιατρόςδενορίσειδιαφορετικά,ησυνιστώμενηδοσολογίαγιατηνενδοφλέβιαχορήγηση

είναι40mgpantoprazole(περιεχόμενο1φιαλιδίουVERNEGi.v.)τηνημέρα.

Συνιστώμενηδοσολογίαγιααντιμετώπισητουσυνδρόμου Zollinger - Elisson καιάλλων

παθολογικώνυπερεκκριτικώνκαταστάσεων.

Ανογιατρόςδενορίσειδιαφορετικά,ηθεραπείαθαπρέπειναξεκινάειμεημερήσιαδόση80mg

(περιεχόμενο2φιαλιδίωνVERNEGi.v.)Μετέπειτα,ηδοσολογίαμπορείναπροσδιορίζεταιμε

τιτλοποίηση,αυξανόμενηήμειούμενηαναλόγωςτωναναγκών,λαμβάνονταςτιςμετρήσεις

έκκρισηςγαστρικούοξέοςωςοδηγό.Μεδόσειςάνωτων80mgpantoprazoleημερησίως,η

δόσηπρέπειναδιαιρείταικαιναχορηγείταιδύοφορέςημερησίως.Παροδικήαύξησητης

δοσολογίαςσεάνωτων160mgpantoprazoleείναιδυνατήαλλάδενπρέπειναεφαρμόζεταιγια

χρονικόδιάστημαμακρύτεροαπόόσοαπαιτείταιγιατονεπαρκήέλεγχοτηςέκκρισηςτου

γαστρικούοξέος.

Σεπερίπτωσηπουαπαιτείταιταχύςέλεγχοςτουοξέος,μίααρχικήδόση2x80mgpantoprazole

είναιεπαρκήςγιαναεπιτευχθείμείωσητηςέκκρισηςοξέοςστοεύρος-στόχο(<10mEq/h)μέσα

σεμίαώραστηνπλειονότητατωνασθενών.ΗμετάβασηαπότοVERNEGi.v.σεαπότου

στόματοςμορφήpantoprazoleπρέπειναγίνεταιμόλιςαυτόδικαιολογείταικλινικά.

Γενικέςοδηγίες:

Τοέτοιμοπροςχρήσηδιάλυμαπαρασκευάζεταιενίοντας10mlισότονουδιαλύματος

χλωριούχουνατρίουστοφιαλίδιοπουπεριέχειτησκόνη.Αυτότοδιάλυμαμπορείναχορηγηθεί

απευθείαςήμπορείναχορηγηθείύστερααπόανάμιξημε100mlισότονουδιαλύματος

χλωριούχουνατρίουήδιαλύματοςγλυκόζης5%ή10%.

ΤοδιάλυμαVERNEGi.v.δενπρέπειναπαρασκευάζεταιήνααναμιγνύεταιμεοποιαδήποτεάλλα

διαλύματαεκτόςαπόαυτάπουαναφύονταιπιοπάνω.

ΤοδιάλυμαθαπρέπειναέχειpH9.

Τοφάρμακοπρέπειναχορηγείταιενδοφλέβιαγια2-15λεπτά.

Μετάτηνπαρασκευήτου,τοέτοιμοπροςχρήσηδιάλυμαπρέπειναχρησιμοποιείταιμέσασε3

ώρες.

Προïόνπουτυχόνέχειαπομείνειστονπεριέκτηήπροïόντουοποίουηοπτικήεμφάνισηέχει

αλλάξει(π.χ.εάνπαρατηρείταιθολερότηταήίζημα)πρέπεινααπορρίπτεται.

Τοπεριεχόμενοτουφιαλιδίουπροορίζεταιγιαεφάπαξχρήσημόνο.

Μόλιςηφαρμακευτικήαγωγήμελήψηpantoprazoleαπότοστόμαείναιδυνατή,η

φαρμακευτικήαγωγήμεVERNEGi.v.πρέπειναδιακοπείκαιαντίαυτήςπρέπειναχορηγείταιη

κατάλληληδόσηpantoprazoleαπότοστόμα.

ΜεεξαίρεσητηθεραπείαασθενώνμεσύνδρομοZollinger-Elissonκαιάλλεςπαθολογικές

υπερεκκριτικέςκαταστάσεις,ηδιάρκειατηςθεραπείαςμετηδραστικήουσίαpantoprazole,δεν

πρέπειναυπερβαίνειτις8εβδομάδες.

2.7. Υπερδοσολογία–Αντιμετώπιση:

Δενυπάρχουνγνωστάσυμπτώματαυπερδοσολογίαςστονάνθρωπο.

Δόσειςέως240mgχορηγήθηκανενδοφλεβίωςγια2λεπτάκαιέγινανκαλάανεκτές.

Στηνπερίπτωσητηςυπερδοσολογίαςμεκλινικάσημείαδηλητηρίασης,εφαρμόζονταιοι

συνηθισμένοικανόνεςγιατηναντιμετώπισητηςδηλητηρίασης.

Σεπερίπτωσηυπερδοσολογίας,επικοινωνήστεμετογιατρόσας,ήανδενβρίσκετετογιατρό

σας,επικοινωνήστεμετοΚέντροΔηλητηριάσεων

(Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεων:2107793777)

2.8.Τιπρέπειναγνωρίζετεστηνπερίπτωσηπουπαραλείψατεναλάβετε

κάποιαδόση:

Ανπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοσυνεχώςκαιπαραλείψετεμιαδόση,θαπρέπειναλάβετε

τηδόσηαυτήτοταχύτεροδυνατό.Αν,εντούτοις,πλησιάζειηώραγιατηνεπόμενηδόση,μη

λάβετετηδόσηπουπαραλείψατεαλλάσυνεχίστεκανονικάτηθεραπεία.

Μηνδιπλασιάζετετιςδόσεις.

2.9.Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Μαζίμετιςεπιθυμητέςενέργειες,κάθεφάρμακομπορείναπροκαλέσεικαιορισμένες

ανεπιθύμητεςενέργειες(παρενέργειες).Ανκαιαυτέςοιανεπιθύμητεςενέργειεςδενεμφανίζονται

πολύσυχνά,ότανεμφανιστούνθαπρέπειναενημερωθείογιατρόςσαςγιανασαςδώσειτις

απαραίτητεςοδηγίες.

ΚατάτηχρήσητουVERNEGi.v.είναιδυνατόνναεμφανιστούνοιεξήςανεπιθύμητεςενέργειες:

Συχνότητα

Οργανικό

σύστημα Συχνές

(>1/100,<1/10) Μησυχνές

(>1/1000,

<1/100) Πολύσπάνιες(<1/10000,

συμπεριλαμβανομένωνκαι

μεμονωμένωναναφορών)

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικού

συστήματος Πόνοςστηνάνωκοιλιακή

χώρα.Διάρροια.

Δυσκοιλιότητα.

Μετεωρισμός. Ναυτία

Γενικέςδιαταραχές

καικαταστάσειςτης

οδούχορήγησης Θρομβοφλεβίτιδαστοσημείοτης

ένεσης.Περιφερικόοίδημαπου

υποχωρείμετάτοτέλοςτηςθεραπείας.

Διαταραχέςτου

ήπατοςκαιτων

χοληφόρων. Σοβαρήηπατοκυτταρικήβλάβηπου

οδηγείσείκτερομεήχωρίςηπατική

ανεπάρκεια.

Διαταραχέςτου

ανοσοποιητικού

συστήματος Αναφυλακτικέςαντιδράσεις,

περιλαμβανομένηςαναφυλακτικής

καταπληξίας.

Παρακλινικέςεξετάσεις Αυξημέναηπατικάένζυμα

(τρανσαμινάσες,γ-GT).Αυξημένα

τριγλυκερίδιααίματος.Αυξημένη

θερμοκρασίατουσώματοςπου

υποχωρείμετάτοτέλοςτης

θεραπείας.

Διαταραχέςτου

μυοσκελετικού

συστήματοςκαιτου

συνδετικούιστού. Μυαλγίαπουυποχωρείμετάτοτέλος

τηςθεραπείας.

Διαταραχέςτου

νευρικούσυστήματος Κεφαλαλγία. Ζάλη.Διαταραχέςτης

όρασης

(θάμβοςοράσεως).

Ψυχιατρικές

διαταραχές Κατάθλιψηπουυποχωρείμετάτοτέλος

τηςθεραπείας.

Διαταραχέςτων

νεφρώνκαιτων

ουροφόρωνοδών. Διάμεσηνεφρίτιδα.

Διαταραχέςτου

δέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού. Αλλεργικές

αντιδράσειςόπως

κνησμόςκαι

εξάνθηματου

δέρματος. Κνίδωση.Αγγειοοίδημα.Σοβαρές

αλλεργικέςαντιδράσειςόπωςσύνδρομο

Stevens-Johnson.

Πολύμορφοερύθημα.

Φωτοευαισθησία.ΣύνδρομοLyell.

2.10. Ημερομηνίαλήξηςτουπροïόντος:

Αναγράφεταιστοφιαλίδιοκαιστοκουτί.

Σεπερίπτωσηπουηημερομηνίααυτήέχειπαρέλθειμηντοχρησιμοποιείτε.

2.11. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροïόντος:

Φυλάσσεταισεθερμοκρασίαδωματίου(15°C-25°C)καισεμέροςπροστατευμένοαπότοφως.

ΜετάτηνΠαρασκευήτου,τοέτοιμοπροςχρήσηδιάλυμαπρέπειναχρησιμοποιείταιμέσασε12

ώρες.

2.12. Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουφύλλουοδηγιών:

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

-Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσαςπρόβλημα.

Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίς

προηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτογιατρόσας.

-Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανιστείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,ενημερώστε

αμέσωςτογιατρόήτονφαρμακοποιόσας.

-Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντοφάρμακοπου

λαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσαςπρόβλημαμηδιστάσετενα

ζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

-Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπεινα

λαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

-Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχήκάθε

πληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

-Μηνδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,γιατίηζέστηκαιηυγρασίαμπορούννατα

αλλοιώσουνκαινατακαταστήσουνεπιβλαβήγιατηνυγείασας.

-Μηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

-Κρατείστεόλαταφάρμακαμακριάαπόταπαιδιά.

4.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

Document Outline

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

VERNEG

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VERNEG

Pantoprazole(asSodiumSesquihydrate)

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα,40mg/vial

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

VERNEG

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ:

Έναφιαλίδιοπεριέχειpantoprazolesodium42,300mgπουαντιστοιχείσε

pantoprazole40mg.

Γιαταέκδοχα,βλέπελήμμα6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ:

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

Ηκόνιςέχειάσπροχρώμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικέςενδείξεις:

Δωδεκαδακτυλικόέλκος.

Γαστρικόέλκος.

Μέτριακαισοβαρήοισοφαγίτιδααπόπαλινδρόμηση.

Σύνδρομο Zollinger-Elisson καιάλλεςπαθολογικές

υπερεκκριτικέςκαταστάσεις.

4.2.Δοσολογίακαιτρόποςχρήσης:

ΗενδοφλέβιαχορήγησητουVERNEGi.v.συνίσταταιμόνοανηαπότουστόματος

χορήγησηδενείναιεφικτή.

Συνιστώμενηδοσολογία:

Δωδεκαδακτυλικόέλκος,γαστρικόέλκος,μέτριακαισοβαρήοισοφαγίτιδααπό

παλινδρόμηση

Ησυνιστώμενηδοσολογίαγιαενδοφλέβιαχορήγηση,είναιέναφιαλίδιοVERNEGi.v.

(40mgpantoprazole)τηνημέρα.

Αντιμετώπισητουσυνδρόμου Zollinger - Elisson καιάλλωνπαθολογικών

υπερεκκριτικώνκαταστάσεων.

Ηθεραπείαθαπρέπειναξεκινάειμεημερήσιαδόση80mg.Μετέπειτα,ηδοσολογία

Περίληψητωνχαρακτηριστικώντουπροϊόντος 1

μπορείναπροσδιορίζεταιμετιτλοποίηση,αυξανόμενηήμειούμενηαναλόγωςτων

αναγκών,λαμβάνονταςτιςμετρήσειςέκκρισηςγαστρικούοξέοςωςοδηγό.Μεδόσεις

άνωτων80mgημερησίως,ηδόσηπρέπειναδιαιρείταικαιναχορηγείταιδύοφορές

ημερησίως.Παροδικήαύξησητηςδοσολογίαςσεάνωτων160mgpantoprazoleείναι

δυνατήαλλάδενπρέπειναεφαρμόζεταιγιαχρονικόδιάστημαμακρύτεροαπόόσο

απαιτείταιγιατονεπαρκήέλεγχοτηςέκκρισηςτουγαστρικούοξέος.

Σεπερίπτωσηπουαπαιτείταιταχύςέλεγχοςτουοξέος,μίααρχικήδόση2x80mg

pantoprazoleείναιεπαρκήςγιαναεπιτευχθείμείωσητηςέκκρισηςοξέοςστοεύρος-

στόχο(<10mEq/h)μέσασεμίαώραστηνπλειονότητατωνασθενών.Ημετάβαση

απότοVERNEGi.v.σεαπότουστόματοςμορφήpantoprazoleπρέπειναγίνεται

μόλιςαυτόδικαιολογείταικλινικά.

Γενικέςοδηγίες

Τοπροςχρήσηδιάλυμαπαρασκευάζεταιενίοντας10mlισότονουδιαλύματος

χλωριούχουνατρίουστοφιαλίδιοπουπεριέχειτηνξηρήουσία.Αυτότοδιάλυμα

μπορείναχορηγηθείαπευθείαςήμπορείναχορηγηθείύστερααπόανάμιξημε100ml

ισότονουδιαλύματοςχλωριούχουνατρίουήδιαλύματοςγλυκόζης5%ή10%.

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειναπαρασκευάζεταιήνααναμιγνύεταιμεδιαλύτεςάλλους

απόαυτούςπουαναφέρονται.

ΤοδιάλυμαθαπρέπειναέχειpH9.

Μόλιςηαπότουστόματοςαγωγήείναιδυνατή,ηαγωγήμεVERNEGi.v.πρέπεινα

διακοπείκαιαντίαυτήςναχορηγούνται40mgpantoprazoleαπότοστόμα.

Ηενδοφλέβιαέγχυσητουφαρμάκουπρέπειναδιαρκεί2-15λεπτά.

Μετάτηνπαρασκευήτου,τοδιάλυμαπρέπειναχρησιμοποιείταιμέσασε3ώρες.

ΜεεξαίρεσητηθεραπείαασθενώνμεσύνδρομοZollinger-Elissonκαιάλλες

παθολογικέςυπερεκκριτικέςκαταστάσεις,ηδιάρκειατηςθεραπείαςμετοδραστικό

συστατικόpantoprazoleδενθαπρέπειναυπερβαίνειτις8εβδομάδες.

4.3.Αντενδείξεις:

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειγενικάναχρησιμοποιείταισεπεριπτώσειςγνωστής

υπερευαισθησίαςστηνpantoprazole.

4.4.Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτη

χρήση:

ΗενδοφλέβιαχορήγησητουVERNEGi.v.συνιστάταιμόνοανηαπότουστόματος

λήψηδενείναιδυνατή.

Ηpantoprazoleδενενδείκνυταιγιαήπιαγαστρεντερικάενοχλήματα,όπωςη

VERNEG

νευρογενής/ήμηοργανικήδυσπεψία.

Πριντηθεραπεία,ηπιθανότητακακοήθουςγαστρικούέλκουςήκακοήθουςνόσου

τουοισοφάγουθαπρέπεινααποκλεισθεί,επειδήηθεραπείαμεpantoprazoleμπορεί

ναανακουφίσειαπότασυμπτώματατωνκακοηθώνελκώνκαιμπορείέτσινα

καθυστερήσειτηδιάγνωση.

Ηδιάγνωσητηςοισοφαγίτιδαςαπόπαλινδρόμησηθαπρέπειναεπιβεβαιωθείμε

ενδοσκόπηση.

Σεηλικιωμένουςασθενείςήσεασθενείςμεμειωμένηνεφρικήλειτουργία,δενπρέπει

ναγίνεταιυπέρβασητηςημερήσιαςδόσηςτων40mgpantoprazole.

Σεασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκεια,ηημερήσιαδόσηπρέπειναμειώνεταισε

20mgPantoprazole.Επιπλέον,σεαυτούςτουςασθενείςταηπατικάένζυμαθαπρέπει

ναπαρακολουθούνταικατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεVERNEGi.v..Σεπερίπτωση

αύξησηςτωντιμώντωνηπατικώνενζύμων,ηχορήγησητουVERNEGi.v.πρέπεινα

διακοπεί.

Μέχρισήμεραδενυπάρχειεμπειρίαμεθεραπείασεπαιδιά.

4.5.Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης:

Μεταβολέςστηναπορρόφησηθαπρέπειναπαρατηρούνται,ότανλαμβάνονται

ταυτόχροναφάρμακατωνοποίωνηαπορρόφησηεξαρτάταιαπότοpH,π.χ.

κετοκοναζόλη.

ΤοδραστικόσυστατικότουVERNEGi.v.μεταβολίζεταιστοήπαρμέσωτουενζυμικού

συστήματοςτουκυτοχρώματοςΡ450.Αλληλεπίδρασητηςpantoprazoleμεάλλα

φάρμακαήουσίεςπουμεταβολίζονταιμεχρήσητουίδιουενζυμικούσυστήματος,

δενμπορείνααποκλεισθεί.Ωστόσο,δενπαρατηρήθηκανκλινικώςσημαντικές

αλληλεπιδράσειςσεειδικέςδοκιμέςμεένααριθμότέτοιωνφαρμάκωνήουσιώνόπως

καρβαμαζεπίνη,καφεΐνη,διαζεπάμη,δικλοφενάκη,διγοξίνη,αιθανόλη,γλιβενκλαμίδη,

μετοπρολόλη,νιφεδιπίνη,φαινπροκουμόνη,φαινυτοϊνη,πιροξικάμη,θεοφυλλίνη,

βαρφαρίνηκαιένααπότουστόματοςαντισυλληπτικό.

Δενυπήρξανεπίσηςαλληλεπιδράσειςμεσυγχρόνωςχορηγούμενααντιόξινα.

4.6. Κύησηκαιγαλουχία:

Ηκλινικήεμπειρίασεεγκύουςγυναίκεςείναιπεριορισμένη.

Σεμελέτεςαναπαραγωγήςσεζώα,παρατηρήθηκανσημείαελαφράς

εμβρυοτοξικότηταςσεδόσειςπάνωαπό5mg/kg.Δενυπάρχουνπληροφορίεςγιατην

απέκκρισητηςpantoprazoleστομητρικόγάλαστονάνθρωπο.Ηpantoprazoleθα

Περίληψητωνχαρακτηριστικώντουπροϊόντος 3

πρέπειναχρησιμοποιείταιμόνοόταντοόφελοςγιατημητέραθεωρείταιμεγαλύτερο

απότονπιθανόκίνδυνογιατοέμβρυο/βρέφος.

4.7. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:

Δενυπάρχουνγνωστέςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων.

4.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Συχνότητα

Οργανικό

σύστημα Συχνές

(>1/100,<1/10) Μησυχνές

(>1/1000,

<1/100) Πολύσπάνιες(<1/10000,

συμπεριλαμβανομένωνκαι

μεμονωμένωναναφορών)

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικού

συστήματος Πόνοςστηνάνωκοιλιακή

χώρα.Διάρροια.

Δυσκοιλιότητα.

Μετεωρισμός. Ναυτία

Γενικέςδιαταραχές

καικαταστάσειςτης

οδούχορήγησης Θρομβοφλεβίτιδαστοσημείοτης

ένεσης.Περιφερικόοίδημαπου

υποχωρείμετάτοτέλοςτης

θεραπείας.

Διαταραχέςτου

ήπατοςκαιτων

χοληφόρων. Σοβαρήηπατοκυτταρικήβλάβηπου

οδηγείσείκτερομεήχωρίςηπατική

ανεπάρκεια.

Διαταραχέςτου

ανοσοποιητικού

συστήματος Αναφυλακτικέςαντιδράσεις,

περιλαμβανομένηςαναφυλακτικής

καταπληξίας.

Παρακλινικές

εξετάσεις Αυξημέναηπατικάένζυμα

(τρανσαμινάσες,γ-GT).Αυξημένα

τριγλυκερίδιααίματος.Αυξημένη

θερμοκρασίατουσώματοςπου

υποχωρείμετάτοτέλοςτης

θεραπείας.

Διαταραχέςτου

μυοσκελετικού

συστήματοςκαιτου

συνδετικούιστού. Μυαλγίαπουυποχωρείμετάτο

τέλοςτηςθεραπείας.

Διαταραχέςτου

νευρικού

συστήματος Κεφαλαλγία. Ζάλη.Διαταραχές

τηςόρασης

(θάμβοςοράσεως).

Ψυχιατρικές

διαταραχές Κατάθλιψηπουυποχωρείμετάτο

τέλοςτηςθεραπείας.

Διαταραχέςτων

νεφρώνκαιτων

ουροφόρωνοδών. Διάμεσηνεφρίτιδα.

Διαταραχέςτου

δέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού. Αλλεργικές

αντιδράσειςόπως

κνησμόςκαι

εξάνθηματου

δέρματος. Κνίδωση.Αγγειοοίδημα.Σοβαρές

αλλεργικέςαντιδράσειςόπως

σύνδρομοStevens-Johnson.

Πολύμορφοερύθημα.

Φωτοευαισθησία.ΣύνδρομοLyell.

4.9.Υπερδοσολογία:

Δενυπάρχουνγνωστάσυμπτώματαυπερδοσολογίαςστονάνθρωπο.

VERNEG

Δόσειςέως240mgχορηγήθηκανενδοφλεβίωςγια2λεπτάκαιέγινανκαλάανεκτές.

Στηνπερίπτωσητηςυπερδοσολογίαςμεκλινικάσημείαδηλητηρίασης,εφαρμόζονται

οισυνήθειςκανόνεςγιατηναντιμετώπισητηςδηλητηρίασης.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αναστολείςαντλίαςπρωτονίων.

ΚωδικόςATC:A02BC02

5.1.Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:

Ηpantoprazoleείναιμίαυποκατεστημένηβενζιμιδαζόληηοποίααναστέλλειτην

έκκρισηυδροχλωρικούοξέοςστοστομάχιμεειδικήδράσηστιςαντλίεςπρωτονίων

τωντοιχωματικώνκυττάρων.

Ηpantoprazoleμετατρέπεταιστηνενεργήμορφήτης,μέσαστοόξινοπεριβάλλον

τωντοιχωματικώνκυττάρωνόπουαναστέλλεταιτοένζυμοΗ + ,Κ + -ΑΤΡάση,δηλαδή

τοτελικόστάδιοστηνπαραγωγήυδροχλωρικούοξέοςστοστομάχι.Ηαναστολήείναι

δοσοεξαρτώμενηκαιεπηρεάζεικαιτηβασικήέκκρισηοξέοςκαιτηνέκκρισηοξέος

μετάαπόδιέγερση.‘Όπωςκαιμεάλλουςαναστολείςτηςαντλίαςπρωτονίωνκαι

αναστολείςτωνΗ

-υποδοχέων,ηθεραπείαμεpantoprazoleπροκαλείμείωσητης

οξύτηταςτουστομάχουκαιωςεκτούτουαύξησητηςγαστρίνης,σεαναλογίαμετη

μείωσητημείωσητηςοξύτητας.Ηαύξησητηςγαστρίνηςείναιαναστρέψιμη.Επειδή

ηpantoprazoleενώνεταιμετοένζυμομακράντουεπιπέδουτωνκυτταρικών

υποδοχέων,ηουσίαμπορείναεπιδράσειστηνέκκρισηυδροχλωρικούοξέος

ανεξάρτητααπότηνδιέγερσηαπόάλλεςουσίες(ακετυλοχολίνη,ισταμίνη,γαστρίνη).

Ηδράσηείναιηίδια,είτετοπροϊόνχορηγείταιαπότοστόμαείταχορηγείται

ενδοφλεβίως.

5.2.Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:

Γενικήφαρμακοκινητική:

Οόγκοςκατανομήςείναιπερίπου0,15l/kgκαιηκάθαρσηείναιπερίπου0,1l/h/kg.Ο

τελικόςχρόνοςημιζωήςείναιπερίπου1h.

Υπήρξανλίγεςπεριπτώσειςατόμωνμεκαθυστέρησηστηναποβολή.

Λόγωτηςειδικήςδράσηςτηςpantoprazoleστοτοιχωματικόκύτταρο,οχρόνος

ημιζωήςγιατηναποβολήδενσυσχετίζεταιμετηνπολύμεγαλύτερηδιάρκειατης

δράσης(αναστολήτηςέκκρισηςοξέος).

Ηφαρμακοκινητικήδενμεταβάλλεταιμετάεφάπαξήεπανειλημμένηχορήγηση.Σε

δόσειςμεταξύ10και80mg,ηκινητικήτηςpantoprazoleστοπλάσμαείναι

Περίληψητωνχαρακτηριστικώντουπροϊόντος 5

ουσιαστικάγραμμική,μετάκαιτηναπότουστόματοςκαιτηνενδοφλέβιαχορήγηση.

Τοποσοστόδέσμευσηςτηςpantoprazoleαπότιςπρωτεΐνεςτουορούείναιπερίπου

98%.Ηουσίαμεταβολίζεταισχεδόναποκλειστικάστοήπαρ.Ηαποβολήμέσωτων

νεφρώναντιπροσωπεύειτηνμείζοναοδόαπέκκρισης(περίπου80%)γιατους

μεταβολίτεςτηςpantoprazole,τουπόλοιποαπεκκρίνεταιμετακόπρανα.Οκύριος

μεταβολίτηςκαιστονορόκαισταούραείναιηdesmethylpantoprazole,ηοποία

συζεύγνυταιμεθειïκόιόν.Οχρόνοςημιζωήςτουκύριουμεταβολίτη(περίπου1,5h)

δενείναιπολύμεγαλύτεροςαπόαυτόντηςpantoprazole.

Χαρακτηριστικάσεασθενείς/ειδικέςομάδεςατόμων:

Δεναπαιτείταιμείωσητηςδόσηςότανηpantoprazoleχορηγείταισεασθενείςμε

περιορισμένηνεφρικήλειτουργία(περιλαμβανομένωντωνασθενώνσε

αιμοκάθαρση).Όπωςκαισευγιήάτομα,οχρόνοςημιζωήςτηςpantoprazoleείναι

βραχύς.Μόνοπολύμικρέςποσότητεςτηςpantoprazoleαιμοκαθάρονται.Παρόλοπου

οκύριοςμεταβολίτηςέχειμιαμέτριακαθυστέρησηστοχρόνοημιζωής(2-3h),η

απέκκρισηεξακολουθείναείναιταχείακαιέτσιδενεπέρχεταισυσσώρευση.

Παρόλοπουσεασθενείςμεκίρρωσητουήπατος(κατηγορίεςΑκαιΒκατάChild),οι

τιμέςτουχρόνουημιζωήςαυξήθηκανσε7-9ώρεςκαιοιτιμέςτηςεπιφάνειαςπου

διαγράφεταικάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)αυξήθηκανκατάένασυντελεστή5-7,η

μέγιστησυγκέντρωσηστονορόαυξήθηκεμόνονελαφράκατάένασυντελεστή1,5

σεσύγκρισημευγιήάτομα.

Μίαμικρήαύξησηστηνεπιφάνειαπουδιαγράφεταικάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)και

στηνμέγιστησυγκέντρωση(Cmax)σεηλικιωμένουςεθελοντέςσεσύγκρισημε

νεώτερουςεθελοντές,επίσηςδενείναικλινικώςσημαντική.

5.3.Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια:

Προκλινικάδεδομέναδενδείχνουνιδιαίτεροκίνδυνογιατουςανθρώπους,βάσει

συμβατικώνμελετώνφαρμακολογικήςασφάλειας,τοξικότηταςαπόεπανειλημμένη

χορήγησηκαιγονιδιοτοξικότητας.

Σεμίαμελέτηκαρκινογένεσηςδιάρκειαςδύοετώνσεαρουραίους–ηοποίαγιατους

αρουραίουςαντιστοιχείσεθεραπείαγιαόλητουςτηζωή–βρέθηκαν

νευροενδοκρινικάνεοπλάσματα.Επιπροσθέτως,βρέθηκανθηλώματααπόπλακώδη

κύτταραστοπρόσθιομέροςτουστομάχουαρουραίων.Ομηχανισμόςπουοδηγείστο

σχηματισμόγαστρικώνκαρκινοειδώναπόυποκατεστημένεςβενζιμιδαζόλες,έχει

ερευνηθείπροσεκτικάκαιεπιτρέπειτοσυμπέρασμαότιείναιδευτερογενήςαντίδραση

στημεγάληάνοδοτωνεπιπέδωνγαστρίνηςστονορόπουεμφανίζεταιστοναρουραίο

VERNEG

κατάτηδιάρκειαχρόνιαςθεραπείας.

Στιςδιετείςμελέτες,αυξημένοςαριθμόςηπατικώνόγκωνπαρατηρήθηκεσε

αρουραίουςκαισεθηλυκάποντίκια,καιερμηνεύθηκεότιοφειλότανστονυψηλό

βαθμόμεταβολισμούτηςpantoprazoleστοήπαρ.Απόμελέτεςμεταλλαξιογέννεσης,

δοκιμασίεςκυτταρικήςμεταμόρφωσηςκαιμίαμελέτηδέσμευσηςτουDNA,

συμπεραίνεταιότιηpantoprazoleδενέχειγονιδιοτοξικόδυναμικό.

Στηνομάδατωναρουραίωνπουελάμβαναντηνυψηλότερηδόση,παρατηρήθηκε

μικρήαύξησητωννεοπλασματικώναλλοιώσεωντουθυρεοειδούς.Ηύπαρξηαυτών

τωννεοπλασμάτωνσυσχετίζεταιμετιςμεταβολέςπουπροκλήθηκαναπότην

pantoprazoleστηδιάσπασητηςθυροξίνηςστοήπαρτουαρουραίου.Επειδήη

θεραπευτικήδόσηστονάνθρωποείναιχαμηλή,δεναναμένονταιπαρενέργειεςστον

θυρεοειδήαδένα.

Έρευνεςδεναπέδειξανμειωμένηγονιμότηταήτερατογόνεςενέργειες.

Διερευνήθηκεηδιαπερατότητατουπλακούνταστοναρουραίοκαιβρέθηκεότι

αυξάνεταισεπροχωρημένηκύηση.Ωςαποτέλεσμα,ησυγκέντρωσητηςpantoprazole

στοέμβρυοαυξάνεταιλίγοπριντοντοκετό.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1.Κατάλογοςτωνεκδόχων:

Mannitol

6.2.Ασυμβατότητες:

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειναπαρασκευάζεταιμεοποιαδήποτεάλλαδιαλύματαεκτός

απόαυτάπουορίζονταιπιοπάνω(βλέπετεΛήμμα4.2).

6.3.Διάρκειαζωής:

3χρόνια.

Τοανασυσταθένδιάλυμαπρέπειναχρησιμοποιείταιμέσασε3ώρεςμετάτην

παρασκευήτου.

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος:

Ναφυλάσσεταισεθερμοκρασίαδωματίου(15-25°C)

Τοφιαλίδιοθαπρέπεινααποθηκεύεταιπροστατευόμενοαπότοφως.

Περίληψητωνχαρακτηριστικώντουπροϊόντος 7

6.5.Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:

VERNEGi.v.ωςξηρήουσίασεγυάλινοφιαλίδιομεελαστικόπώμακαικολάρο

αλουμινίου.Διατίθεταιγιαπώλησησυσκευασμένοσεχάρτινακουτιά.

Συσκευασίες:Συσκευασίατου1φιαλιδίουκαισυσκευασίατων5φιαλιδίων.

6.6. Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:

Τοέτοιμοπροςχρήσηδιάλυμαπαρασκευάζεταιενίοντας10mlισότονουδιαλύματος

χλωριούχουνατρίουστοφιαλίδιοπουπεριέχειξηρήουσία.Αυτότοδιάλυμαμπορεί

ναχορηγηθείαπευθείαςήμπορείναχορηγηθείύστερααπόανάμιξημε100ml

ισότονουδιαλύματοςχλωριούχουνατρίουήδιαλύματοςγλυκόζης5%ή10%.

ΤοVERNEGi.v.δενπρέπειναπαρασκευάζεταιήνααναμιγνύεταιμεδιαλύτεςάλλους

απόαυτούςπουαναφέρονται.ΤοδιάλυμαθαπρέπειναέχειpH9.

Τοφάρμακοθαπρέπειναχορηγείταιενδοφλεβίωςγια2-15λεπτά.

Μετάτηνπαρασκευήτουτοδιάλυμαπρέπειναχρησιμοποιηθείμέσασε12ώρες.

Προϊόνπουτυχόνέχειαπομείνειστονπεριέκτηήπροϊόντουοποίουηοπτική

εμφάνισηέχειαλλάξει(π.χ.εάνπαρατηρείταιθολερότηταήίζημα)πρέπεινα

απορρίπτεται.

Τοπεριεχόμενοτουφιαλιδίουπροορίζεταιγιαεφάπαξχρήσημόνο.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Verisfield(UK)Ltd,41ChaltonStreet,London,NW11JD,UK

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

31124/24-8-2009

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες