VALSARTAN+HCTZ/GENERICS (160+25)MG/TAB F.C.TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
02-10-2022
Δραστική ουσία:
HYDROCHLOROTHIAZIDE
Διαθέσιμο από:
GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ
Δοσολογία:
(160+25)MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Αριθμό άδειας:
2841503

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VALSARTAN/HCTZRanbaxy160mg/25mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

ΚάθεVALSARTAN/HCTZRanbaxyΕπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο160mg/25mgπεριέχει

160mgβαλσαρτάνηςκαι25mgυδροχλωροθειαζίδης.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο

Λευκάωςυπόλευκα,σχήματοςοβάλεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία,περίπου15,5x8,0mmμε

τυπωμένοτο“VH3”στημίαπλευράκαικαθαράστηνάλληπλευρά.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Θεραπείατηςιδιοπαθούςυπέρτασηςσεενήλικες.

ΟσταθερόςσυνδυασμόςτωνδισκίωνValsartan/HCTZRanbaxyενδείκνυταιγιαασθενείςστουςοποίους

δενείναιικανοποιητικόςοέλεγχοςτηςαρτηριακήςπίεσηςσεμονοθεραπείαμεβαλσαρτάνηή

υδροχλωροθειαζίδη.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Δοσολογία

ΗσυνιστώμενηδόσητωνεπικαλυμμένωνμελεπτόυμένιοδισκίωνVALSARTAN/HCTZRanbaxy80

mg/12,5mgείναιέναδισκίοάπαξημερησίως.Σεκάθεπερίπτωση,πρέπειναακολουθείταιτιτλοποίηση

τωνμεμονωμένωνσυστατικώνπροςτηνυψηλότερηδόσηώστεναμειωθείοκίνδυνοςγιαυπότασηκαι

άλλεςανεπιθύμητεςενέργειες.

Ότανενδείκνυταικλινικά,μπορείναεξεταστείτοενδεχόμενοαπ’ευθείαςαλλαγήςαπότημονοθεραπεία

στοσταθερόσυνδυασμόστουςασθενείςστουςοποίουςδενείναιικανοποιητικόςοέλεγχοςτηςαρτηριακής

πίεσηςμεμονοθεραπείαμεβαλσαρτάνηήυδροχλωροθειαζίδη,υπότηνπροϋπόθεσηότιακολουθείταιη

συνιστώμενηδόσηπουπαρέχεταιαπότηντιτλοποίησηγιατοκάθεσυστατικόχωριστά.

ΗκλινικήανταπόκρισητουVALSARTAN/HCTZRanbaxyπρέπεινααξιολογείταιμετάτηνέναρξητης

θεραπείαςκαιεάνηαρτηριακήπίεσηπαραμένειμηελεγχόμενη,ηδόσημπορείνααυξηθείαυξάνοντας

οποιοδήποτεαπότασυστατικάμέχριτημέγιστηδόσητων320mg/25mg.

Ηαντιυπερτασικήδράσηεμφανίζεταιουσιαστικάεντός2εβδομάδων.

Στουςπερισσότερουςασθενείς,οιμέγιστεςεπιδράσειςπαρατηρούνταιεντός4εβδομάδων.Ωστόσο,σε

μερικούςασθενείςμπορείνααπαιτηθείθεραπεία4-8εβδομάδων.Αυτόπρέπειναλαμβάνεταιυπόψηκατά

τηντιτλοποίησητηςδόσης.

Τρόποςχορήγησης

ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyμπορούνναλαμβάνονταιανεξαρτήτωςγευμάτωνκαιπρέπεινα

χορηγούνταιμενερό.

Eιδικοίπληθυσμοί

Νεφρικήδυσλειτουργία

Δεναπαιτείταιπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεασθενείςμεήπιαέωςμέτριανεφρικήδυσλειτουργία

(κάθαρσηκρεατινίνης≥30ml/min).Λόγωτηςυδροχλωροθειαζίδης,ταδισκίαVALSARTAN/HCTZ

Ranbaxyαντενδεικνύονταισεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήδυσλειτουργία(βλ.παραγράφους4.3,4.4και

5.2).

Ηπατικήδυσλειτουργία

Σεασθενείςμεήπιαέωςμέτριαηπατικήδυσλειτουργίαχωρίςχολόσταση,ηδόσητηςβαλσαρτάνηςδεν

πρέπειναυπερβαίνειτα80mg(βλ.παράγραφο4.4).ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxy

αντενδεικνύονταισεασθενείςμεσοβαρήηπατικήδυσλειτουργία(βλ.παραγράφους4.3,4.4και5.2).

Ηλικιωμένοι

Δεχρειάζεταιπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεηλικιωμένουςασθενείς.

Παιδιατρικοίασθενείς

ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyδενσυνιστώνταιγιαχρήσησεπαιδιάηλικίαςκάτωτων18ετών

λόγωέλλειψηςδεδομένωνγιατηνασφάλειακαιτηναποτελεσματικότητα.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηνβαλσαρτάνη,στηνυδροχλωροθειαζίδη,σεάλλασουλφοναμιδικά

παράγωγαφαρμακευτικώνπροϊόντωνήσεκάποιοαπόταέκδοχα.

Δεύτεροκαιτρίτοτρίμηνοκύησης(βλ.παραγράφους4.4.και4.6).

Βαριάηπατικήανεπάρκεια,χολικήκίρρωσηκαιχολόσταση.

Βαριάνεφρικήανεπάρκεια(κάθαρσηκρεατινίνης<30ml/min),ανουρία.

Ανθιστάμενηστηθεραπείαυποκαλιαιμία,υπονατριαιμία,υπερασβεστιαιμίακαισυμπτωματική

υπερουριχαιμία

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Μεταβολέςηλεκτρολυτώντουορού

Βαλσαρτάνη

Ηταυτόχρονηχρήσημεσυμπληρώματακαλίου,καλιοπροστατευτικάδιουρητικά,υποκατάσταταάλατος

πουπεριέχουνκάλιο,ήάλλουςπαράγοντεςπουμπορείνααυξήσουνταεπίπεδακαλίου(ηπαρίνη,κλπ.)δεν

συνιστάται.

Πρέπειναγίνεταιπαρακολούθησητουκαλίουόπωςαπαιτείται.

Υδροχλωροθειαζίδη

Κατάτηθεραπείαμεθειαζιδικάδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,έχει

αναφερθείυποκαλιαιμία.Συνιστάταισυχνήπαρακολούθησητουκαλίουτουορού.

Ηθεραπείαμεθειαζιδικάδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,έχεισυσχετισθείμε

υπονατριαιμίακαιυποχλωραιμικήαλκάλωση.Οιθειαζίδες,συμπεριλαμβανομένηςτης

υδροχλωροθειαζίδης,αυξάνουντηναποβολήμαγνησίουσταούρα,γεγονόςπουμπορείναοδηγήσεισε

υπομαγνησιαιμία.Ηαποβολήασβεστίουμειώνεταιμεταθειαζιδικάδιουρητικά.Αυτόμπορείναοδηγήσει

σευπερασβεστιαιμία.

Όπωςγιακάθεασθενήπουλαμβάνειθεραπείαμεδιουρητικά,πρέπειναπραγματοποιείταιπροσδιορισμός

τωνηλεκτρολυτώντουορούσεκατάλληλαχρονικάδιαστήματα.

Ασθενείςμευπο-ογκαιμίαή/καιυπονατριαιμία

Ασθενείςπουλαμβάνουνθειαζιδικάδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,πρέπει

ναπαρακολουθούνταιγιακλινικάσημείαδιαταραχήςτουισοζυγίουυγρώνήηλεκτρολυτών.

Σεασθενείςμεσοβαρήυπονατριαιμίαή/καιυπο-ογκαιμία,όπωςεκείνοιπουλαμβάνουνυψηλέςδόσεις

διουρητικών,μπορείσεσπάνιεςπεριπτώσειςναπαρουσιασθείσυμπτωματικήυπότασημετάαπότην

έναρξητηςθεραπείαςμετοVALSARTAN/HCTZRanbaxy.Ηυπονατριαιμίαή/καιηυπο-ογκαιμίαπρέπει

νααναταχθείπριναπότηνέναρξητηςθεραπείαςμετοVALSARTAN/HCTZRanbaxy.

Ασθενείςμεσοβαρήχρόνιακαρδιακήανεπάρκειαήάλλεςκαταστάσειςπουπροκαλούνδιέγερσητου

συστήματοςρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης

Σεασθενείςστουςοποίουςηνεφρικήλειτουργίαμπορείναεξαρτάταιαπότηδραστικότητατου

συστήματοςρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης(π.χ.ασθενείςμεσοβαρήσυμφορητικήκαρδιακή

ανεπάρκεια),ηθεραπείαμεαναστολείςτουμετατρεπτικούενζύμουτηςαγγειοτασίνηςΜΕΑέχει

συσχετιστείμεολιγουρίακαι/ήπροοδευτικήαζωθαιμίακαι,σεσπάνιεςπεριπτώσεις,μεοξείανεφρική

ανεπάρκεια.Ηασφαλήςχρήσητωνδισκίωνβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδηςσεασθενείςμεσοβαρή

καρδιακήανεπάρκειαδενέχειτεκμηριωθεί.

Έτσι,δενμπορείνααποκλεισθείότιλόγωτηςαναστολήςτουσυστήματοςρενίνης-αγγειοτασίνης-

αλδοστερόνης,ηχρήσητωνδισκίωνβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδηςμπορείεπιπλέοννασυσχετισθεί

μεέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας.

ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyδενπρέπειναχορηγούνταισεαυτούςτουςασθενείς.

Στένωσητηςνεφρικήςαρτηρίας

ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyδενπρέπειναχρησιμοποιούνταιγιατηθεραπείατηςυπέρτασης

σεασθενείςμεετερόπλευρηήαμφοτερόπλευρηστένωσητηςνεφρικήςαρτηρίαςήστένωσητηςαρτηρίας

μονήρουςνεφρού,λόγωτουότιηουρίατουαίματοςκαιηκρεατινίνηορούμπορείνααυξηθούνσεαυτούς

τουςασθενείς.

Πρωτοπαθήςυπεραλδοστερονισμός

Ασθενείςμεπρωτοπαθήυπεραλδοστερονισμόδενπρέπειναυποβληθούνσεθεραπείαμεταδισκία

VALSARTAN/HCTZRanbaxyεπειδήτοσύστημαρενίνης-αγειοτενσίνηςσεαυτούςδενείναι

ενεργοποιημένο.

Στένωσητηςαορτικήςκαιμιτροειδούςβαλβίδας,αποφρακτικήυπερτροφικήμυοκαρδιοπάθεια

Όπωςμεόλατααγγειοδιασταλτικά,ενδείκνυταιιδιαίτερηπροσοχήσεασθενείςπουπάσχουναπόστένωση

αορτικήςήμιτροειδούςβαλβίδαςήαποφρακτικήυπερτροφικήμυοκαρδιοπάθεια(HOCM).

Νεφρικήδυσλειτουργία

Δεναπαιτείταιαναπροσαρμογήτηςδόσηςγιαασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργίακαικάθαρση

κρεατινίνης≥30ml/min(βλ.παράγραφο4.2).Συνιστάταιπεριοδικόςέλεγχοςτωνεπιπέδωνκαλίουτου

ορού,τηςκρεατινίνηςκαιτουουρικούοξέοςότανταδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyχορηγούνται

σεασθενείςμεδιαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίας.

Μεταμόσχευσηνεφρού

Δενυπάρχειεπίτουπαρόντοςεμπειρίαγιατηνασφαλήχρήσητωνδισκίων

βαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδηςσεασθενείςπουυποβλήθηκανπροσφάτωςσεμεταμόσχευσηνεφρού.

Ηπατικήδυσλειτουργία

Σεασθενείςμεήπιαέωςμέτριαηπατικήανεπάρκειαχωρίςχολόσταση,ταδισκίαVALSARTAN/HCTZ

Ranbaxyπρέπειναχρησιμοποιούνταιμεπροσοχή(βλ.παραγράφους4.2και5.2).

Συστηματικόςερυθηματώδηςλύκος

Έχειαναφερθείότιταθειαζιδικάδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,προκαλούν

εξάρσειςήενεργοποιούντονσυστηματικόερυθηματώδηλύκο.

Λοιπέςμεταβολικέςδιαταραχές

Ταθειαζιδικάδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μπορείναμεταβάλουντην

ανοχήστηγλυκόζηκαινααυξήσουνταεπίπεδατηςχοληστερόλης,τωντριγλυκεριδίωνκαιτουουρικού

οξέοςστονορό.Σεδιαβητικούςασθενείς,ενδέχεταινααπαιτηθούναναπροσαρμογέςτηςδοσολογίαςτης

ινσουλίνηςήτωνλαμβανόμενωναπότοστόμαυπογλυκαιμικώνπαραγόντων.

Οιθειαζίδεςμπορείναμειώσουντηναποβολήασβεστίουσταούρακαιναπροκαλέσουνμίαδιαλείπουσα

κιελαφράαύξησητουασβεστίουτουορούαπουσίαγνωστώνδιαταραχώντουμεταβολισμούτου

ασβεστίου.Ησημαντικήυπερασβεστιαιμίαμπορείνααποτελείένδειξηυποκείμενου

υπερπαραθυρεοειδισμού.Οιθειαζίδεςπρέπειναδιακοπούνπριντηδιεξαγωγήελέγχωντηςλειτουργίαςτου

παραθυρεοειδούς.

Φωτοευαισθησία

Μεθειαζιδικάδιουρητικάέχουναναφερθείπεριπτώσειςαντιδράσεωνφωτοευαισθησίας(βλ.παράγραφο

4.8).Σεπερίπτωσηπουπαρουσιαστείφωτοευαισθησίακατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,συνιστάταιη

διακοπήτηςθεραπείας.Εάνκριθείαπαραίτητηηεκνέουχορήγησητουδιουρητικού,συνιστάταιη

προστασίαπεριοχώνπουεκτίθενταιστονήλιοήσετεχνητήUVA.

Κύηση

ΗχρήσητωνανταγωνιστώντηςαγγειοτασίνηςΙΙ(AIIRA)δενπρέπειναξεκινάκατάτηδιάρκειατης

εγκυμοσύνης.ΕκτόςεάνησυνεχιζόμενηθεραπείαμεAIIRAθεωρηθείαπαραίτητη,οιασθενείςπου

προγραμματίζουνεγκυμοσύνηπρέπεινααλλάξουνσεεναλλακτικέςαντιυπερτασικέςθεραπείεςοιοποίες

έχουνκαθιερωμένοπροφίλασφάλειαςγιαχρήσηκατάτηνεγκυμοσύνη.Ότανδιαγνωστείεγκυμοσύνη,η

θεραπείαμεAIIRAπρέπειναδιακόπτεταιαμέσως,και,εφόσοναπαιτείται,πρέπειναξεκινάειμια

εναλλακτικήθεραπεία(βλ.παραγράφους4.3και4.6).

Γενικά

Πρέπειναδίδεταιπροσοχήσεασθενείςπουέχουνεμφανίσειπροηγούμενηυπερευαισθησίασεάλλους

ανταγωνιστέςτωνυποδοχέωντύπουΙΙτηςαγγειοτασίνης.Αντιδράσειςυπερευαισθησίαςστην

υδροχλωροθειαζίδηείναιπιθανότερεςσεασθενείςμεαλλεργίακαιάσθμα.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Αλληλεπιδράσειςπουσχετίζονταιμεβαλσαρτάνηκαιμευδροχλωροθειαζίδη

Ηταυτόχρονηχορήγησηδενσυνιστάται

Λίθιο

Αναστρέψιμεςαυξήσειςστιςσυγκεντρώσειςλιθίουτουορούκαιτοξικότηταέχουναναφερθείκατάτη

διάρκειαπαράλληληςχρήσηςαναστολέωνΜΕΑκαιθειαζίδης,συμπεριλαμβανομένηςτης

υδροχλωροθειαζίδης.Λόγωτηςέλλειψηςεμπειρίαςμετηνταυτόχρονηχρήσηβαλσαρτάνηςκαιλιθίου,ο

συνδυασμόςαυτόςδενσυνιστάται.Εάνοσυνδυασμόςαποδειχτείαπαραίτητος,συνιστάταιπροσεκτική

παρακολούθησητωνεπιπέδωνλιθίουστονορό.

Χρειάζεταιπροσοχήμετηνταυτόχρονηχρήση

Άλλοιαντιυπερτασικοίπαράγοντες

ΤαδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxyμπορείνααυξήσουντηναντιυπερτασικήδράσητωνάλλων

αντιυπερτασικώνπαραγόντων(π.χ.αΜΕΑ,βαποκλειστές,αποκλειστέςτωνδιαύλωνασβεστίου).

Αμίνεςπουαυξάνουντηναρτηριακήπίεση(π.χ.νοραδρεναλίνη,αδρεναλίνη)

Ηδράσητωναμινώνπουαυξάνουντηναρτηριακήπίεσημπορείναμειωθείαλλάδεναρκείγιανα

αποκλειστείηχρήσητους.

Μηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακα(ΜΣΑΦ),συμπεριλαμβάνονταςεκλεκτικούςαναστολείςτουCOX-2,

ακετυλοσαλικυλικόοξύ>3g/ημερησίως,καιμηεκλεκτικάΜΣΑΦ

ΤαΜΣΑΦμπορείναεξασθενίσουντοαντιυπερτασικόαποτέλεσμακαιτωνανταγωνιστώντης

αγγειοτασίνηςΙΙκαιτηςυδροχλωροθειαζίδης,ότανχορηγούνταιπαραλλήλως.Επιπλέον,ηταυτόχρονη

χρήσητωνδισκίωνVALSARTAN/HCTZRanbaxyμεΜΣΑΦμπορείναοδηγήσεισεεπιδείνωσητης

νεφρικήςλειτουργίαςκαιαύξησητουκαλίουστονορό.Επομένως,συνιστάταιέλεγχοςτηςνεφρικής

λειτουργίαςστηναρχήτηςθεραπείαςκαθώςκαιεπαρκήςενυδάτωσητωνασθενών.

Αλληλεπιδράσειςπουσχετίζονταιμετηβαλσαρτάνη

Ηταυτόχρονηχορήγησηδενσυνιστάται

Καλιοπροστατευτικάδιουρητικά,συμπληρώματακαλίου,υποκατάσταταάλατος,πουπεριέχουνκάλιοκαι

άλλεςουσίες,πουμπορείνααυξήσουνταεπίπεδατουκαλίου

Εάνκάποιοφαρμακευτικόπροϊόνπουεπηρεάζειταεπίπεδακαλίουθεωρείταιαπαραίτητοναληφθείσε

συνδυασμόμετηβαλσαρτάνη,συνιστάταιπροσεκτικήπαρακολούθησητωνεπιπέδωνκαλίουστοπλάσμα.

Δενυπάρχειαλληλεπίδραση

Σεμελέτεςαλληλεπιδράσεωνμεβαλσαρτάνη,δενβρέθηκαναλληλεπιδράσειςκλινικήςσημασίαςμε

βαλσαρτάνηήμεοποιαδήποτεαπότιςακόλουθεςουσίες:σιμετιδίνη,βαρφαρίνη,φουροσεμίδη,διγοξίνη,

ατενολόλη,ινδομεθακίνη,υδροχλωροθειαζίδη,αμλοδιπίνη,γκλιβενκλαμίδη.Ηδιγοξίνηκαιη

ινδομεθακίνημπορείνααλληλεπιδράσουνμετηνυδροχλωροθειαζίδη,ένααπότασυστατικάτωνδισκίων

VALSARTAN/HCTZRanbaxy(βλέπεαλληλεπιδράσειςπουσχετίζονταιμετηνυδροχλωροθειαζίδη).

Αλληλεπιδράσειςπουσχετίζονταιμετηνυδροχλωροθειαζίδη

Παράλληληχορήγησηγιατηνοποίααπαιτείταιπροσοχή

Φαρμακευτικάπροϊόνταπουσυσχετίζονταιμεαπώλειακαλίουκαιυποκαλιαιμία(π.χ.καλιουρητικά

διουρητικά,κορτικοστεροειδή,υπακτικά,ACTH,αμφοτερικίνη,καρβενοξολόνη,πενικιλίνηG,σαλικυλικό

οξύκαιπαράγωγα).

Εάνπρόκειταινασυνταγογραφηθούναυτάταφαρμακευτικάπροϊόνταμετοσυνδυασμό

υδροχλωροθειαζίδης-βαλσαρτάνης,συνιστάταιπαρακολούθησητωνεπιπέδωνκαλίουστοπλάσμα.Αυτά

ταφαρμακευτικάπροϊόνταμπορείναενισχύσουντηνεπίδρασητηςυδροχλωροθειαζίδηςστοκάλιοτου

ορού(βλ.παράγραφο4.4).

Φαρμακευτικάπροϊόνταπουμπορείναπροκαλέσουναρρυθμίαδίκηνριπιδίου(torsadesdepointes)

ΑντιαρρυθμικάΤάξηςIα(π.χ.κινιδίνη,υδροκινιδίνη,δισοπυραμίδη)

ΑντιαρρυθμικάΤάξηςIII(π.χ.αμιοδαρόνη,σοταλόλη,δοφετιλίδη,ιμπουτιλίδη)

Ορισμένααντιψυχωσικά(π.χ.θειοριδαζίνη,χλωροπρομαζίνη,λεβομεπρομαζίνη,

τριφθοροπεραζίνη,κυαμεμαζίνη,σουλπιρίδη,σουλτοπρίδη,αμισουλπρίδη,τιαπρίδη, πιμοζίδη,

αλοπεριδόλη,δροπεριδόλη)

Λοιπά(π.χ.βεπριδίλη,σισαπρίδη,διφαιμανίλη,ερυθρομυκίνηi.v.,αλοφαντρίνη,κετανσερίνη,

μιζολαστίνη,πενταμιδίνη,σπαρφλοξακίνη,τερφεναδίνη,βινκαμίνηi.v.)

Εξαιτίαςτουκινδύνουυποκαλιαιμίας,ηυδροχλωροθειαζίδηπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήόταν

συνδυάζεταιμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόνταταοποίαμπορείναπροκαλέσουναρρυθμίαδίκηνριπιδίου

(torsadesdepointes).

Γλυκοσίδεςδακτυλίτιδας

Ηεπαγόμενηαπόθειαζίδεςυποκαλιαιμίαήυπομαγνησιαιμίαμπορείναπαρουσιαστούνωςανεπιθύμητες

ενέργειεςπουευνοούντηνεκδήλωσηεπαγόμενωναπόδακτυλίτιδακαρδιακώναρρυθμιών.

ΆλαταασβεστίουκαιβιταμίνηD

Ηχορήγησηθειαζιδικώνδιουρητικών,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μεβιταμίνηDή

άλαταασβεστίουμπορείναενισχύσειτηναύξησητουασβεστίουτουορού.

Αντιδιαβητικοίπαράγοντες(λαμβανόμενοιαπότοστόμαπαράγοντεςκαιινσουλίνη)

Ηθεραπείαμεθειαζίδημπορείναεπηρεάζειτηνανοχήστηγλυκόζη.Ενδέχεταιναείναιαπαραίτητη

αναπροσαρμογήτηςδόσηςτουαντιδιαβητικούφαρμακευτικούπροϊόντος.

Ημετφορμίνηπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήλόγωτουκινδύνουεμφάνισηςγαλακτικήςοξέωσης

πουεπάγειηλειτουργικήνεφρικήανεπάρκειαπουσυνδέεταιμευδροχλωροθειαζίδη.

Β-αναστολείςκαιδιαζοξίδη

Ηταυτόχρονηχρήσηθειαζιδικώνδιουρητικών,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μεβ-

αναστολείςμπορείνααυξήσειτονκίνδυνοεμφάνισηςυπεργλυκαιμίας.Ταθειαζιδικάδιουρητικά,

συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μπορείναενισχύσουντηνυπεργλυκαιμικήδράσητης

διαζοξίδης.

Φαρμακευτικάπροϊόνταπουχρησιμοποιούνταιστηθεραπείατηςουρικήςαρθρίτιδας(προβενεσίδη,

σουλφινοπυραζόνηκαιαλλοπουρινόλη)

Ενδέχεταιναχρειαστούναναπροσαρμογέςτωνδόσεωντωνουρικοζουρικώνφαρμάκων,καθώςη

υδροχλωροθειαζίδημπορείνααυξήσειτοεπίπεδοτουουρικούοξέοςστονορό.Μπορείναχρειαστείμία

αύξησητηςδοσολογίαςτηςπροβενεσίδηςήτηςσουλφινοπυραζόνης.Ησυγχορήγησηθειαζιδικών

διουρητικών,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,ενδέχεταινααυξήσειτηνεπίπτωσητων

αντιδράσεωνυπερευαισθησίαςστηναλλοπουρινόλη.

Αντιχολινεργικοίπαράγοντες(π.χ.ατροπίνη,βιπεριδένη)

Ηβιοδιαθεσιμότηταδιουρητικώνθειαζιδικούτύπουμπορείναείναιαυξημένημεαντιχολινεργικούς

παράγοντες,προφανώςλόγωτηςαύξησηςτηςγαστρεντερικήςκινητικότηταςκαιτουρυθμούκένωσηςτου

στομάχου.

Αμανταδίνη

Οιθειαζίδες,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,ενδέχεταινααυξήσουντονκίνδυνο

εμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειώνπουπροκαλείηαμανταδίνη.

Χολεστυραμίνηκαιρητίνεςκολεστιπόλης

Παρουσίαρητινώνανταλλαγήςανιόντωνδιαταράσσεταιηαπορρόφησητωνθειαζιδικώνδιουρητικών,

συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης.

Κυτταροτοξικοίπαράγοντες(π.χ.κυκλοφωσφαμίδη,μεθοτρεξάτη)

Οιθειαζίδες,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μπορείναμειώσουντηννεφρικήαποβολή

κυτταροτοξικώνπαραγόντωνκαιναενισχύσουντιςμυελοκατασταλτικέςτουςδράσεις.

Μηεκπολωτικάχαλαρωτικάτωνσκελετικώνμυών(π.χ.τουβοκουραρίνη)

Οιθειαζίδες,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,ενισχύουντηδράσητωνπαραγώγωντου

κουραρίου.

Κυκλοσπορίνη

Ηταυτόχρονηθεραπείαμεκυκλοσπορίνημπορείνααυξήσειτονκίνδυνοεμφάνισηςυπερουριχαιμίαςκαι

επιπλοκώντύπουουρικήςαρθρίτιδας.

Οινόπνευμα,αναισθητικάκαικατασταλτικά

Ενδέχεταιναεμφανίσειορθοστατικήυπόταση.

Μεθυλντόπα

Έχουνυπάρξειμεμονωμένεςαναφορέςαιμολυτικήςαναιμίαςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονη

θεραπείαμεμεθυλντόπακαιυδροχλωροθειαζίδη.

Καρβαμαζεπίνη

Ασθενείςπουλαμβάνουνυδροχλωροθειαζίδηταυτόχροναμεκαρβαμαζεπίνημπορείνααναπτύξουν

υπονατριαιμία.Συνεπώς,σεαυτούςτουςασθενείςπρέπειναδίνονταισυμβουλέςσχετικάμετην

πιθανότηταεμφάνισηςαντιδράσεωνυπονατριαιμίαςκαιπρέπειναπαρακολουθούνταιανάλογα.

Σκιαγραφικόμέσοιωδίου

Σεπερίπτωσηεπαγόμενηςαπόδιουρητικάαφυδάτωσης,υπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςεμφάνισηςοξείας

νεφρικήςανεπάρκειας,ειδικάμευψηλέςδόσειςτουπαραγώγουτουιωδίου.Οιασθενείςπρέπεινα

ενυδατωθούνεκνέουπριναπότηχορήγηση.

4.6 Kύησηκαιγαλουχία

Κύηση

Βαλσαρτάνη

ΗχρήσητωνανταγωνιστώντηςαγγειοτασίνηςΙΙ(AIIRA)δενσυνιστάταικατάτοπρώτοτρίμηνοτης

κύησης(βλ.παράγραφο4.4).ΗχρήσηAIIRAαντενδεικνύεταικατάτοδεύτεροκαιτρίτοτρίμηνοτης

κύησης(βλέπεπαραγράφους4.3και4.4).

Οιεπιδημιολογικέςενδείξειςσχετικάμετονκίνδυνοτερατογένεσηςέπειτααπόέκθεσησεαναστολείς

ΜΕΑκατάτοπρώτοτρίμηνοτηςκύησηςδενήταναποδεικτικές,ωστόσο,δενμπορείνααποκλειστεί

κάποιαμικρήαύξησητουκινδύνου.Ανκαιδενυπάρχουνελεγχόμεναεπιδημιολογικάδεδομέναγιατον

κίνδυνομετουςαναστολείςτωνυποδοχέωντηςαγγειοτασίνηςΙΙ(AIIRA),παρόμοιοικίνδυνοιενδέχεται

ναυπάρχουνγιααυτήτηντάξηφαρμάκων.ΕκτόςεάνησυνεχιζόμενηθεραπείαμεAIIRAθεωρηθεί

απαραίτητη,οιασθενείςπουπρογραμματίζουνεγκυμοσύνηπρέπεινααλλάξουνσεεναλλακτικές

αντιυπερτασικέςθεραπείεςοιοποίεςέχουνκαθιερωμένοπροφίλασφάλειαςγιαχρήσηκατάτην

εγκυμοσύνη.Ότανδιαγνωστείεγκυμοσύνη,ηθεραπείαμεAIIRAπρέπειναδιακόπτεταιαμέσως,και,

εφόσοναπαιτείται,πρέπειναξεκινάειμιαεναλλακτικήθεραπεία.

ΈκθεσηαπότηθεραπείαμεAIIRAκατάτοδεύτεροκαιτρίτοτρίμηνοείναιγνωστόότιπροκαλεί

εμβρυοτοξικότηταστονάνθρωπο(μειωμένηνεφρικήλειτουργία,ολιγοϋδράμνιο,καθυστερημένη

οστεοποίησητουκρανίου)καινεογνικήτοξικότητα(νεφρικήανεπάρκεια,υπόταση,υπερκαλιαιμία)(βλέπε

επίσηςπαράγραφο5.3).

ΣεπερίπτωσηπουηέκθεσησεAIIRAέχεισυμβείαπότοδεύτεροτρίμηνοτηςκύησης,συνιστάταινα

πραγματοποιηθείυπερηχογραφικόςέλεγχοςτηςνεφρικήςλειτουργίαςκαιτουκρανίου.

ΒρέφητωνοποίωνοιμητέρεςέχουνπάρειAIIRAπρέπειναπαρακολουθούνταιστενάγιαυπόταση(βλέπε

επίσηςπαραγράφους4.3και4.4).

Υδροχλωροθειαζίδη

Υπάρχειπεριορισμένηεμπειρίαμετηνυδροχλωροθειαζίδηκατάτηδιάρκειατηςκύησης,ειδικάτοπρώτο

τρίμηνο.Οιμελέτεςσεζώαείναιανεπαρκείς.Ηυδροχλωροθειαζίδηδιαπερνάτονπλακούντα.Βασιζόμενοι

στονφαρμακολογικόμηχανισμόδράσηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,ηχρήσητηςκατάτοδεύτεροκαιτρίτο

τρίμηνομπορείναδιακινδυνέψειτηνεμβρυο-πλακουντικήάρδευσηκαιμπορείναπροκαλέσειεμβρυϊκές

καιβρεφικέςεπιδράσειςόπωςίκτερος,διαταραχέςστηνισορροπίατωνηλεκτρολυτώνκαι

θρομβοκυτοπενία.

Γαλουχία

Δενυπάρχουνδιαθέσιμεςπληροφορίεςσχετικάμετηχρήσητηςβαλσαρτάνηςκατάτοθηλασμό.Η

υδροχλωροθειαζίδηαπεκκρίνεταιστοανθρώπινογάλα.Επομένωςηχρήσητωνδισκίων

VALSARTAN/HCTZRanbaxyκατάτηδιάρκειατουθηλασμούδενσυνιστάται.Εναλλακτικέςθεραπείες

μεκαλύτερακαθιερωμέναπροφίλασφάλειαςκατάτοθηλασμόείναιπροτιμότερες,ειδικάκατάτο

θηλασμόενόςνεογέννητουήπρόωρουβρέφους.

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

ΔενέχουνδιεξαχθείμελέτεςγιατιςεπιδράσειςτωνδισκίωνVALSARTAN/HCTZRanbaxyστηνικανότητα

οδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών.Κατάτηνοδήγησηοχήματοςήτοχειρισμόμηχανών,πρέπεινα

λαμβάνεταιυπόψηότιπεριστασιακάμπορείναεμφανισθείζάληήκόπωση.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Ανεπιθύμητεςενέργειεςπουαναφέρονταισεκλινικέςμελέτεςκαιεργαστηριακάευρήματακαι

παρουσιάζονταισυχνότεραμεβαλσαρτάνηκαιυδροχλωροθειαζίδησεσχέσημεεικονικόφάρμακοκαι

μεμονωμένεςαναφορέςμετάαπότηνκυκλοφορίατουφαρμάκουπαρουσιάζονταιπαρακάτωανάλογαμε

τηνκατηγορίασυστήματοςοργάνων.Ανεπιθύμητεςενέργειεςπουείναιγνωστόότιπαρουσιάζονταιμε

κάθεσυστατικόότανχορηγείταιμεμονωμένα,αλλάπουδενέχουνδιαπιστωθείσεκλινικέςμελέτες,μπορεί

ναπαρουσιαστούνκατάτηθεραπείαμεβαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη.

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςτουφαρμάκουκατατάσσονταισύμφωναμετησυχνότητάτουςκαιοι

συχνότερεςαναφέρονταιπρώτες,χρησιμοποιώνταςτονακόλουθοπρότυποκανόνα:πολύσυχνές(≥1/10),

συχνές(≥1/100έως<1/10),όχισυχνές(≥1/1.000έως<1/100),σπάνιες(≥1/10.000έως<1/1.000),πολύ

σπάνιες(<1/10.000),μηγνωστές(δενμπορούνναεκτιμηθούνμεβάσηταδιαθέσιμαδεδομένα).Εντός

κάθεκατηγορίαςσυχνότηταςεμφάνισης,οιανεπιθύμητεςενέργειεςπαρατίθενταικατάφθίνουσασειρά

σοβαρότητας.

Πίνακας1.Συχνότηταανεπιθύμητωνενεργειώνμεβαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

Όχισυχνές Αφυδάτωση

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος

Πολύσπάνιες Ζάλη

Όχισυχνές Παραισθησία

Μηγνωστές Συγκοπή

Οφθαλμικέςδιαταραχές

Όχισυχνές Θαμπήόραση

Διαταραχέςτουωτόςκαιτου

λαβυρίνθου

Όχισυχνές Εμβοές

Αγγειακέςδιαταραχές

Όχισυχνές Υπόταση

Διαταραχέςτουαναπνευστικούσυστήματος,τουθώρακακαιτουμεσοθωράκιου

Όχισυχνές Βήχας

Μηγνωστές Μηκαρδιογενέςπνευμονικόοίδημα

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος

Πολύσπάνιες Διάρροια

Διαταραχέςτουμυοσκελετικούσυστήματοςκαιτουσυνδετικούιστού

Όχισυχνές Μυαλγία

Πολύσπάνιες Αρθραλγία

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών

Μηγνωστές Διαταραχήνεφρικήςλειτουργίας

Γενικέςδιαταραχέςκαικαταστάσειςτηςοδούχορήγησης

Όχισυχνές Κόπωση

Έρευνες

Μηγνωστές Αυξημένοουρικόοξύτουορού,Αυξημένηχολερυθρίνη

ορούκαικρεατινίνηορού,Υποκαλιαιμία,

Υπονατριαιμία,Αύξησηουρίαςαίματος,Ουδετεροπενία

Επιπρόσθετεςπληροφορίεςσχετικάμεταμεμονωμένασυστατικά

Ανεπιθύμητεςενέργειεςπουέχουναναφερθείστοπαρελθόνμεένααπόταμεμονωμένασυστατικάμπορεί

ναείναιπιθανέςανεπιθύμητεςαντιδράσειςκαιμεταδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxy,ακόμηκιεάν

δενπαρατηρήθηκανσεκλινικέςμελέτεςήκατάτηνπερίοδοκυκλοφορίαςτουφαρμάκου.

Πίνακας2.Συχνότηταανεπιθύμητωνενεργειώνμεβαλσαρτάνη

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος

Μηγνωστές Μείωσηαιμοσφαιρίνης,μείωσηαιματοκρίτη,

θρομβοκυτταροπενία

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος

Μηγνωστές Λοιπέςαντιδράσειςυπερευαισθησίας/αλλεργικές

αντιδράσεις,συμπεριλαμβανομένηςορονοσίας

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

Μηγνωστές Αύξησηκαλίουορού

Διαταραχέςτουωτόςκαιτουλαβυρίνθου

Όχισυχνές Ίλιγγος

Αγγειακέςδιαταραχές

Μηγνωστές Αγγειίτιδα

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος

Όχισυχνές Κοιλιακόάλγος

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων

Μηγνωστές Αύξησητιμώνηπατικήςλειτουργίας

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού

Μηγνωστές Αγγειοίδημα,εξάνθημα,κνησμός

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρων

Μηγνωστές Νεφρικήανεπάρκεια

Πίνακας3.Συχνότηταανεπιθύμητωνενεργειώνμευδροχλωροθειαζίδη

Ηυδροχλωροθειαζίδηχορηγείταιεκτεταμέναεδώκαιπολλάχρόνια,συχνάσευψηλότερεςδόσειςσε

σχέσειςμεεκείνεςπουχορηγούνταιμεταδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxy.Οιπαρακάτω

ανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθείσεασθενείςπουλαμβάνουνμονοθεραπείαμεθειαζιδικά

διουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης:

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος

Σπάνιες Θρομβοπενία,ενίοτεμεπορφύρα

Πολύσπάνιες Ακοκκιοκυττάρωση,λευκοπενία,αιμολυτικήαναιμία,

καταστολήμυελούτωνοστών

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος

Πολύσπάνιες Αντιδράσειςυπερευαισθησίας

Ψυχιατρικέςδιαταραχές

Σπάνιες Κατάθλιψη,διαταραχέςτουύπνου

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος

Σπάνιες Κεφαλαλγία

Καρδιακέςδιαταραχές

Σπάνιες Καρδιακέςαρρυθμίες

Αγγειακέςδιαταραχές

Συχνές Ορθοστατικήυπόταση

Διαταραχέςτουαναπνευστικούσυστήματος,τουθώρακακαιτουμεσοθωράκιου

Πολύσπάνιες Αναπνευστικήδυσχέρεια,συμπεριλαμβανομένης

πνευμονίαςκαιπνευμονικούοιδήματος

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος

Συχνές Απώλειαόρεξης,ήπιαναυτίακαιέμετος

Σπάνιες Δυσκοιλιότητα,γαστρεντερικήδυσφορία

Πολύσπάνιες Παγκρεατίτιδα

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων

Σπάνιες Ενδοηπατικήχολόστασηήίκτερος

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού

Συχνές Κνίδωσηκαιλοιπέςμορφέςεξανθήματος

Σπάνιες Φωτοευαισθησία

Πολύσπάνιες Νεκρωτικήαγγειίτιδακαιτοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση,

δερματικέςαντιδράσειςομοιάζουσεςμεερυθηματώδη

λύκο,επανενεργοποίησηδερματικούερυθηματώδους

λύκου

Διαταραχέςτουαναπαραγωγικούσυστήματοςκαιτουμαστού

Συχνές Ανικανότητα

4.9 Υπερδοσολογία

Συμπτώματα

Υπερδοσολογίαμεβαλσαρτάνημπορείνακαταλήξεισεαξιοσημείωτηυπόταση,ηοποίαμπορείνα

οδηγήσεισεμειωμέναεπίπεδασυνείδησης,κυκλοφορικήκατέρρειψηκαι/ήκαταπληξία.Επιπροσθέτως,

μπορείναεμφανιστούνταπαρακάτωσημείακαισυμπτώματαλόγωυπερδοσολογίαςτουσυστατικούτης

υδροχλωροθειαζίδης:ναυτία,υπνηλία,υποογκαιμίακαιδιαταραχέςτωνηλεκτρολυτώνπουσυσχετίζονται

μεκαρδιακέςαρρυθμίεςκαιμυϊκούςσπασμούς.

Θεραπεία

Ταθεραπευτικάμέτραεξαρτώνταιαπότοχρόνοτηςλήψηςκαιτοντύποκαιτηβαρύτητατων

συμπτωμάτων,μετησταθεροποίησητηςκυκλοφορικήςκατάστασηςναείναιπρωταρχικήςσπουδαιότητας.

Εάνπαρουσιασθείυπόταση,οασθενήςπρέπεινατοποθετηθείσεύπτιαθέσηκαιναγίνειταχεία

αναπλήρωσηάλατοςκαιόγκουύδατος.

Ηβαλσαρτάνηδενμπορείνααπομακρυνθείμεαιμοδιύλισηλόγωτηςισχυρήςτηςσυμπεριφοράςσύνδεσης

μετοπλάσμα,ενώηκάθαρσητηςυδροχλωροθειαζίδηςθαεπιτευχθείμεδιύλιση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:ΑνταγωνιστέςαγγειοτασίνηςIIκαιδιουρητικά,βαλσαρτάνηκαι

διουρητικά,κωδικόςATC:C09DA03.

Βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

Σεμιαδιπλήτυφλή,τυχαιοποιημένη,ελεγχόμενημεδραστικόφάρμακομελέτησεασθενείςπουδεν

ελέγχονταιεπαρκώςμευδροχλωροθειαζίδη12,5mg,παρατηρήθηκανσημαντικάμεγαλύτερεςμειώσειςτης

μέσηςσυστολικής/διαστολικήςΑΠμετοσυνδυασμόβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης160mg/12,5mg

(12,4/7,5mmHg)σεσχέσημευδροχλωροθειαζίδη25mg(5,6/2,1mmHg).

Επιπροσθέτως,σημαντικάμεγαλύτεροποσοστόασθενώνανταποκρίθηκε(ΑΠ<140/90mmHgήμείωση

τηςσυστολικήςΑΠ≥20mmHgμείωσητηςδιαστολικήςΑΠ≥10mmHg)με

βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη160mg/12,5mg(50%)σεσχέσημευδροχλωροθειαζίδη25mg(25%).

Σεμιαδιπλήτυφλή,τυχαιοποιημένη,ελεγχόμενημεδραστικόφάρμακομελέτησεασθενείςπουδεν

ελέγχονταιεπαρκώςμεβαλσαρτάνη160mg,παρατηρήθηκανσημαντικάμεγαλύτερεςμειώσειςτηςμέσης

συστολικής/διαστολικήςΑΠμετοσυνδυασμόβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης160mg/25mg

(14,6/11,9mmHg)καιβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης160mg/12,5mg(12,4/10,4mmHg)σεσχέσημε

βαλσαρτάνη160mg(8,7/8,8mmHg).ΗδιαφοράτωνμειώσεωντηςΑΠανάμεσαστιςδόσεις

160mg/25mgκαι160mg/12,5mgεπίσηςπέτυχεστατιστικήσημαντικότητα.Επιπροσθέτως,σημαντικά

μεγαλύτεροποσοστόασθενώνανταποκρίθηκε(διαστολικήΑΠ<90mmHgήμείωση≥10mmHg)με

βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη160mg/25mg(68%)160mg/12,5mg(62%)σεσχέσημεβαλσαρτάνη

160mg(49%).

Σεμιαδιπλήτυφλή,τυχαιοποιημένη,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακο,παραγοντικούσχεδιασμούμελέτη

πουσυνέκρινεδιαφόρουςσυνδυασμούςδόσεωνβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδηςμετααντίστοιχα

συστατικάτους,παρατηρήθηκανσημαντικάμεγαλύτερεςμειώσειςτηςμέσηςσυστολικής/διαστολικήςΑΠ

μετοσυνδυασμόβαλσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης160mg/12,5mg(17,8/13,5mmHg)και

160mg/25mg(22,5/15,3mmHg)σεσχέσημετοεικονικόφάρμακο(1,9/4,1mmHg)καιτιςαντίστοιχες

μονοθεραπείες,δηλ.υδροχλωροθειαζίδη12,5mg(7,3/7,2mmHg),τηνυδροχλωροθειαζίδη25mg

(12,7/9,3mmHg)καιτηνβαλσαρτάνη160mg(12,1/9,4mmHg).Επιπροσθέτως,σημαντικάμεγαλύτερο

ποσοστόασθενώνανταποκρίθηκε(διαστολικήΑΠ<90mmHgήμείωση≥10mmHg)με

βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη160mg/25mg(81%)καιβαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

160mg/12,5mg(76%)σεσχέσημετοεικονικόφάρμακο(29%)καιτιςαντίστοιχεςμονοθεραπείεςδηλ.,

υδροχλωροθειαζίδη12,5mg(41%),υδροχλωροθειαζίδη25mg(54%)καιβαλσαρτάνη160mg(59%).

Μειώσειςτουκαλίουορούπουεξαρτώνταιαπότηδόση,παρουσιάστηκανσεελεγχόμενεςκλινικέςμελέτες

μεβαλσαρτάνη+υδροχλωροθειαζίδη.Μείωσητουκαλίουτουορούπαρουσιάστηκεσυχνότερασε

ασθενείςστουςοποίουςχορηγήθηκευδροχλωροθειαζίδη25mgσεσχέσημεεκείνουςστουςοποίους

χορηγήθηκευδροχλωροθειαζίδη12,5mg.Σεελεγχόμενεςκλινικέςμελέτεςμε

βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη,ηεπίδρασημείωσηςτουκαλίουαπότηνυδροχλωροθειαζίδη

μετριάστηκεαπότηνκαλιοσυντηρητικήεπίδρασητηςβαλσαρτάνης.

Οιευεργετικέςεπιδράσειςτηςβαλσαρτάνηςσεσυνδυασμόμευδροχλωροθειαζίδηστηνκαρδιαγγειακή

θνησιμότητακαινοσηρότηταείναιαυτήτηστιγμήάγνωστες.

Επιδημιολογικέςμελέτεςέχουνδείξειότιημακροχρόνιαθεραπείαμευδροχλωροθειαζίδημειώνειτον

κίνδυνοεμφάνισηςκαρδιαγγειακήςθνησιμότηταςκαινοσηρότητας.

Βαλσαρτάνη

Ηβαλσαρτάνηείναιέναςαπότουστόματοςενεργός,ισχυρός,καιειδικόςανταγωνιστήςυποδοχέωντης

αγγειοτασίνηςΙΙ(AngII).ΔραεκλεκτικάστονυπότυποΑΤ

τουυποδοχέα,πουείναιυπεύθυνοςγιατις

γνωστέςδράσειςτηςαγγειοτασίνηςΙΙ.ΤααυξημέναεπίπεδατηςαγγειοτασίνηςΙΙστοπλάσμα,λόγωτου

αποκλεισμούτουυποδοχέαΑΤ

μετηβαλσαρτάνημπορείναδιεγείρουντονμηαποκλεισμένουποδοχέα

ΑΤ

οοποίοςεμφανίζεταινααντισταθμίζειτηδράσητουυποδοχέαΑΤ

.Ηβαλσαρτάνηδενεμφανίζει

καμιάμερικήαγωνιστικήδράσηστονυποδοχέαΑΤ

καιέχειπολύμεγαλύτερηχημικήσυγγένεια(περίπου

20.000φορές)γιατονυποδοχέαΑΤ

απόό,τιγιατονυποδοχέαΑΤ

.Ηβαλσαρτάνηδεδεσμεύεταιμεή

αποκλείειάλλουςυποδοχείςορμονώνήαυλούςιόντων,πουείναιγνωστοίγιατησπουδαιότητάτουςστην

καρδιαγγειακήρύθμιση.

ΗβαλσαρτάνηδεναναστέλλειτοΜΕΑ,γνωστόεπίσηςσανκινινάσηΙΙ,πουμετατρέπειτηναγγειοτασίνη

ΙσεαγγειοτασίνηΙΙκαιαποδομείτηβραδυκινίνη.ΚαθώςδενυπάρχειεπίδρασηστοΜΕΑκαιενίσχυση

τηςβραδυκινίνηςήτηςουσίαςΡ,οιανταγωνιστέςτηςαγγειοτασίνηςΙΙείναιαπίθανονασχετίζονταιμετο

βήχα.Σεκλινικέςδοκιμές,όπουηβαλσαρτάνησυγκρίθηκεμεέναναναστολέατουΜΕΑ,ησυχνότητα

εμφάνισηςτουξηρούβήχαήτανσημαντικάμικρότερη(p<0,05)σεασθενείς,πουυποβλήθηκανσε

θεραπείαμεβαλσαρτάνηαπόό,τισεεκείνουςπουυποβλήθηκανσεθεραπείαμεέναναναστολέατουΜΕΑ

(2,6%έναντι7,9%αντίστοιχα).Σεμίακλινικήδοκιμήασθενώνμειστορικόξηρούβήχακατάτηδιάρκεια

θεραπείαςμεαναστολέατουΜΕΑ,το19,5%τωνατόμωντηςδοκιμής,πουέλαβανβαλσαρτάνηκαιτο

19,0%εκείνωνπουπήρανέναθειαζιδικόδιουρητικό,είχανβήχασεσύγκρισημετο68,5%εκείνων,που

υποβλήθηκανσεθεραπείαμεέναναναστολέατουΜΕΑ(p<0,05).

Ηχορήγησητηςβαλσαρτάνηςσεασθενείςμευπέρτασηέχεισαναποτέλεσματημείωσητηςαρτηριακής

πίεσηςχωρίςναεπηρεασθείησυχνότητατουσφυγμού.Στουςπερισσότερουςασθενείς,μετάαπό

χορήγησηεφάπαξδόσηςαπότοστόμα,ηέναρξητηςαντιυπερτασικήςδράσηςεμφανίζεταιμέσασε2ώρες

καιημέγιστημείωσητηςαρτηριακήςπίεσηςεπιτυγχάνεταιμέσασε4-6ώρες.Ηαντιυπερτασικήδράση

διαρκείγιαπερισσότερεςαπό24ώρεςμετάτηχορήγησητηςδόσης.Κατάτηνεπαναλαμβανόμενη

χορήγηση,ημέγιστημείωσητηςαρτηριακήςπίεσηςμεοποιαδήποτεδόσηεπιτυγχάνεταιγενικάμέσασε

2–4εβδομάδεςκαιδιατηρείταικατάτηδιάρκειαμακροχρόνιαςθεραπείας.Σεσυνδυασμόμε

υδροχλωροθειαζίδη,επιτυγχάνεταισημαντικήεπιπρόσθετημείωσητηςαρτηριακήςπίεσης.

Ηαπότομηδιακοπήτηςβαλσαρτάνηςδενέχεισυσχετισθείμευπερτασικήαναπήδηση(rebound

hypertension)ήμεάλλαανεπιθύμητακλινικάσυμβάματα.

Σευπερτασικούςασθενείςμεδιαβήτητύπου2καιμικρολευκωματινουρία,ηβαλσαρτάνηέχειφανείότι

μειώνειτηναπέκκρισητηςλευκωματίνηςσταούρα.ΗμελέτηMARVAL(μείωσημικρολευκωματινουρίας

μεβαλσαρτάνη)αξιολόγησετημείωσητηςαπέκκρισητηςλευκωματίνηςσταούρα(UAE)μεβαλσαρτάνη

(80-160mgμίαφοράτηνημέρα)έναντιαμλοδιπίνης(5-10mgμιαφοράτηνημέρα),σε332ασθενείςμε

διαβήτητύπου2(μέσηηλικία:58χρόνια,265άντρες)μεμικρολευκωματινουρία(βαλσαρτάνη:58μg/min,

αμλοδιπίνη:55,4μg/min),μεφυσιολογικήήυψηλήαρτηριακήπίεσηκαιμεδιατηρούμενηνεφρική

λειτουργία(κρεατινίνηαίματος<120μmol/l).Στις24εβδομάδες,ηUAEμειώθηκε(p<0,001)κατά42%(-

24,2μg/min;95%Δ.Ε.:-40,4έως-19,1)μεβαλσαρτάνηκαιπερίπουκατά3%(-1,7μg/min;95%Δ.Ε.:-5,6

έως14,9)μεαμλοδιπίνηπαράτουςπαρόμοιουςρυθμούςμείωσηςτηςαρτηριακήςπίεσηςκαιστιςδύο

ομάδες.ΗμελέτηDiovanReductionofProteinuria(DROP)εξέτασεπεραιτέρωτηναποτελεσματικότητα

τηςβαλσαρτάνηςστημείωσητηςUAEσε391υπερτασικούςασθενείς(αρτηριακήπίεση=150/88mmHg)

μεδιαβήτητύπου2,μικρολευκωματινουρία(μέση=102μg/min,20-700μg/min)καιδιατηρούμενηνεφρική

λειτουργία(μέσηκρεατινίνηορού=80μmol/l).Οιασθενείςτυχαιοποιήθηκανσεμίααπό3δόσεις

βαλσαρτάνης(160,320και640mgμίαφοράτηνημέρα)καιέλαβανθεραπείαγια30εβδομάδες.Οσκοπός

τηςμελέτηςήταννακαθορίσειτηβέλτιστηδόσητηςβαλσαρτάνηςγιατημείωσητηςUAEσε

υπερτασικούςασθενείςμεδιαβήτητύπου2.Σε30εβδομάδες,τοποσοστόαλλαγήςστηνUAEμειώθηκε

σημαντικάκατά36%απότηγραμμήαναφοράςμεβαλσαρτάνη160mg(95%Δ.Ε:22έως47%),καικατά

44%μεβαλσαρτάνη320mg(95%Δ.Ε.:31έως54%).Προέκυψεότι160-320mgβαλσαρτάνης

προκάλεσανκλινικάσχετικέςμειώσειςστηνUAEσευπερτασικούςασθενείςμεδιαβήτητύπου2.

Υδροχλωροθειαζίδη

Τοσημείοδράσηςτωνθειαζιδικώνδιουρητικώνβρίσκεταικυρίωςστοάπωνεφρικόελικοειδέςσωληνάριο.

Έχειαποδειχθείότιυπάρχειέναςυποδοχέαςυψηλήςσυγγένειαςστονεφρικόφλοιόωςκύριοσημείο

δέσμευσηςγιατηδράσητωνθειαζιδικώνδιουρητικώνκαιτηναναστολήτηςμεταφοράςNaClστοάπω

ελικοειδέςσωληνάριο.Οτρόποςδράσηςτωνθειαζιδώνείναιμέσωτηςαναστολήςτουσυμμεταφορέα

Na+Cl-ίσωςμετονανταγωνισμόγιατοσημείοCl-,επηρεάζοντας,ωςεκτούτου,τουςμηχανισμούς

επαναπορρόφησηςηλεκτρολυτών:άμεσαμετηναύξησητηςαποβολήςνατρίουκαιχλωρίουσείσοβαθμό

κατάπροσέγγισηκαιέμμεσαμεαυτήτηδιουρητικήδράσηπουμειώνειτονόγκοτουπλάσματος,με

συνακόλουθεςαυξήσειςτηςδράσηςτηςρενίνηςστοπλάσμα,τηςαποβολήςαλδοστερόνηςκαιτης

απώλειαςκαλίουμέσωτωνούρωνκαιμείωσητουκαλίουτουορού.Οσύνδεσμοςρενίνης-αλδοστερόνης

διαμεσολαβείταιαπότηναγγειοτασίνηΙΙ,οπότεμετησυγχορήγησηβαλσαρτάνης,ημείωσητουκαλίου

τουορούείναιλιγότεροπροεξάρχουσασεσχέσημεεκείνηπουπαρατηρείταιμεμονοθεραπείαμε

υδροχλωροθειαζίδη.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

Ησυστηματικήδιαθεσιμότητατηςυδροχλωροθειαζίδηςμειώνεταικατά30%περίπουότανσυγχορηγείται

μεβαλσαρτάνη.Ηκινητικήτηςβαλσαρτάνηςδενεπηρεάζεταιαισθητάαπότησυγχορήγηση

υδροχλωροθειαζίδης.Αυτήηπαρατηρούμενηαλληλεπίδρασηδενέχεικαμίαεπίδρασηστησυνδυασμένη

χρήσηβαλσαρτάνηςκαιυδροχλωροθειαζίδης,εφόσονελεγχόμενεςκλινικέςμελέτεςέχουνδείξεισαφή

αντιυπερτασικήεπίδραση,μεγαλύτερηαπόεκείνηπουαποκτάταιότανχορηγείταιμεμονωμένα

οποιαδήποτεδραστικήουσίαήεικονικόφάρμακο.

Βαλσαρτάνη

Απορρόφηση

Μετάαπότουστόματοςχορήγησηβαλσαρτάνηςμόνο,οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςτηςβαλσαρτάνηςστο

πλάσμαεπιτυγχάνονταισε2-4ώρες.Ημέσηαπόλυτηβιοδιαθεσιμότηταείναι23%.Οιτροφέςμειώνουν

τηνέκθεση(όπωςμετριέταιαπότηνAUC)στηβαλσαρτάνηκατάπερίπου40%καιτιςμέγιστες

συγκεντρώσειςτηςβαλσαρτάνηςστοπλάσμα(C

)κατάπερίπου50%,παρόλοπου8ώρεςπερίπουμετά

τηχορήγησητωνδόσεωνοισυγκεντρώσειςτηςβαλσαρτάνηςστοπλάσμαείναιπαρόμοιεςγιατηνομάδα

πουπήρετροφήκαιαυτήνπουνήστεψε.Αυτήημείωσηστηνπεριοχήσυγκεντρώσεωνκάτωαπότην

καμπύλη(AUC),ωστόσο,δεσυνοδεύεταιαπόκλινικάσημαντικήμείωσηστηθεραπευτικήδράση,

επομένωςηβαλσαρτάνημπορείναλαμβάνεταιμεήχωρίςτροφή.

Κατανομή

Οόγκοςκατανομήςσταθερήςκατάστασηςτηςβαλσαρτάνηςέπειτααπόενδοφλέβιαχορήγησηείναι

περίπου17λίτρα,υποδεικνύονταςότιηβαλσαρτάνηδενκατανέμεταιεκτενώςστουςιστούς.Η

βαλσαρτάνηδεσμεύεταιισχυράμετιςπρωτεΐνεςτουορού(94–97%),κυρίωςμετηλευκωματίνητουορού.

Βιομετασχηματισμός

Ηβαλσαρτάνηδενβιομετασχηματίζεταισευψηλόβαθμόκαθώςπερίπουμόνοτο20%τηςδόσης

ανακτάταιωςμεταβολίτες.Έναςυδροξυμεταβολίτηςέχειαναγνωρισθείστοπλάσμασεχαμηλές

συγκεντρώσεις(λιγότεροαπότο10%τωνσυγκεντρώσεωντηςπεριοχήςκάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)της

βαλσαρτάνης).Αυτόςομεταβολίτηςείναιφαρμακολογικάαδρανής.

Απέκκριση

Ηβαλσαρτάνηεμφανίζειπολυεκθετικήφθίνουσακινητική(t

½α <1ώρακαιt

½ß περίπου9ώρες).Η

βαλσαρτάνηαπεκκρίνεταιπρωτίστωςστακόπρανα(περίπουτο83%τηςδόσης)καισταούρα(περίπουτο

13%τηςδόσης),κυρίωςσαναμετάβλητοφάρμακο.

Έπειτααπόενδοφλέβιαχορήγηση,ηκάθαρσητηςβαλσαρτάνηςστοπλάσμαείναιπερίπου2l/hκαιη

νεφρικήτηςκάθαρσηείναι0,62l/h(περίπουτο30%τηςσυνολικήςκάθαρσης).Οχρόνοςημίσειαςζωής

τηςβαλσαρτάνηςείναι6ώρες.

Υδροχλωροθειαζίδη

Απορρόφηση

Ηαπορρόφησητηςυδροχλωροθειαζίδηςέπειτααπόμίαδόσηαπότοστόμα,είναιταχεία(t

max περίπου2h),

μεπαρόμοιαχαρακτηριστικάαπορρόφησηςκαιγιατοσκεύασμαμετοεναιώρημακαιγιατοδισκίο.Η

απόλυτηβιοδιαθεσιμότητατηςυδροχλωροθειαζίδηςείναι60–80%μετάαπόχορήγησηαπότοστόμα.Έχει

αναφερθείότιηταυτόχρονηχορήγησημετροφήκαιαυξάνεικαιμειώνειτησυστηματικήδιαθεσιμότητα

τηςυδροχλωροθειαζίδηςσεσχέσημετηνκατάστασηνηστείας.Τομέγεθοςαυτώντωνεπιδράσεωνείναι

μικρόκαιπαρουσιάζειελάχιστηκλινικήσημασία.ΗαύξησητηςμέσηςAUCείναιγραμμικήκαιανάλογη

τηςδόσηςστοθεραπευτικόεύρος.Δενσημειώνεταιμεταβολήτηςκινητικήςτηςυδροχλωροθειαζίδηςμε

τηνεπαναληπτικήδοσολογίακαιησυσσώρευσηείναιελάχιστηότανηδόσηχορηγείταιάπαξημερησίως.

Κατανομή

Ηκινητικήτηςκατανομήςκαιτηςαποβολήςέχουνπεριγραφείγενικώςμεδιεκθετικήσυνάρτηση

απόσβεσης.Οεμφανήςόγκοςκατανομήςείναι4–8l/kg.

Ηκυκλοφορούσαυδροχλωροθειαζίδησυνδέεταισεμεγάλοβαθμόμεπρωτεΐνεςορού(40–70%),και

κυρίωςλευκωματίνηορού.

Ηυδροχλωροθειαζίδησυσσωρεύεταιακόμησταερυθροκύτταρασεεπίπεδαπερίπου1,8φορέςαπόεκείνα

στοπλάσμα.

Αποβολή

Γιατηνυδροχλωροθειαζίδη,>95%τηςαπορροφούμενηςδόσηςαποβάλλεταιωςαναλλοίωτηένωσηστα

ούρα.Ηνεφρικήκάθαρσησυνίσταταισεπαθητικήδιήθησηκαιενεργήαποβολήστονεφρικόσωληνάριο.

Οτελικόςχρόνοςημίσειαςζωήςείναι6-15h.

Ειδικοίπληθυσμοί

Ηλικιωμένοι

Κάπωςυψηλότερησυστηματικήέκθεσηστηβαλσαρτάνηπαρατηρήθηκεσεορισμέναηλικιωμέναάτομα

απόότισενέαάτομαωστόσο,δενέχεικαταδειχθείότιαυτόέχειοποιαδήποτεκλινικήσημασία.

Περιορισμέναδεδομέναδείχνουνότιησυστηματικήκάθαρσητηςυδροχλωροθειαζίδηςείναιμειωμένηκαι

στουςυγιείςκαιστουςυπερτασικούςηλικιωμένουςσεσχέσημενεαρούςυγιείςεθελοντές.

Νεφρικήδυσλειτουργία

ΣτησυνιστώμενηδόσητωνδισκίωνVALSARTAN/HCTZRanbaxyδεναπαιτείταιαναπροσαρμογήτης

δόσηςγιαασθενείςμεκάθαρσηκρεατινίνης30–70ml/min.

Σεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήδυσλειτουργία(κάθαρσηκρεατινίνης<30ml/min)καισεασθενείςπου

υποβάλλονταισεαιμοκάθαρση,δενδιατίθενταιδεδομέναγιαταδισκίαVALSARTAN/HCTZRanbaxy.Η

βαλσαρτάνησυνδέεταιπολύμετηνπρωτεΐνηστοπλάσμακαιδενπρόκειταινααπομακρυνθείμε

αιμοκάθαρση,ενώηκάθαρσητηςυδροχλωροθειαζίδηςθαεπιτευχθείμεαιμοκάθαρση.

Ηνεφρικήκάθαρσητηςυδροχλωροθειαζίδηςσυνίσταταισεπαθητικήδιήθησηκαιενεργήαποβολήστο

νεφρικόσωληνάριο.Όπωςαναμένεταιγιαμίαένωσηπουαποβάλλεταισχεδόναποκλειστικάαπότους

νεφρούς,ηνεφρικήλειτουργίαέχειμίααισθητήεπίδρασηστηνκινητικήτηςυδροχλωροθειαζίδης(βλ.

παράγραφο4.3).

Ηπατικήδυσλειτουργία

Σεμιαμελέτηφαρμακοκινητικήςσεασθενείςμεήπια(n=6)έωςμέτρια(n=5)ηπατικήδυσλειτουργία,η

έκθεσηστηβαλσαρτάνηαυξήθηκεκατάπερίπου2φορέςσεσχέσημετουςυγιείςεθελοντές.

Δενδιατίθενταιδεδομέναγιατηχρήσηβαλσαρτάνηςσεασθενείςμεσοβαρήηπατικήδυσλειτουργία(βλ.

παράγραφο4.3).Ηηπατοπάθειαδενεπηρεάζεισημαντικάτηφαρμακοκινητικήτηςυδροχλωροθειαζίδης.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Ηενδεχόμενητοξικότητατουσυνδυασμούβαλσαρτάνης-υδροχλωροθειαζίδηςμετάαπόχορήγησηαπότο

στόμαδιερευνήθηκεσεαρουραίουςκαιπιθήκους(marmoset)σεμελέτεςπουδιήρκησανμέχριέξιμήνες.

Δενπροέκυψανευρήματαπουθααπέκλειαντηχρήσηθεραπευτικώνδόσεωνστονάνθρωπο.

Τοπιθανότεροείναιοιμεταβολέςπουπαρήγαγεοσυνδυασμόςστιςμελέτεςχρόνιαςτοξικότηταςναέχουν

προκληθείαπότοσυστατικότηςβαλσαρτάνης.Τοτοξικολογικάστοχευόμενοόργανοήτανονεφρόςκαιη

αντίδρασηείναιπιοαισθητήστουςπιθήκουςmarmosetπαράστουςαρουραίους.Οσυνδυασμόςοδήγησε

σενεφρικήβλάβη(νεφροπάθειαμεσωληναριακήβασεοφιλία,αυξήσειςτηςουρίαςστοπλάσμα,της

κρεατινίνηςστοπλάσμακαιτουκαλίουτουορού,αυξήσειςτουόγκουτωνούρωνκαιτωνηλεκτρολυτών

σταούρααπό30mg/kg/ημερησίωςβαλσαρτάνης+9mg/kg/ημέραυδροχλωροθειαζίδηςσεαρουραίους

και10+3mg/kg/ημέρασεπιθήκουςmarmoset),πιθανόνμέσωεπιρροήςτηςαιμοδυναμικήςτωννεφρών.

Αυτέςοιδόσειςστοναρουραίο,αντιπροσωπεύουναντίστοιχα0,9και3,5φορέςτημέγιστησυνιστώμενη

δόσηστονάνθρωπο(MRHD)βαλσαρτάνηςκαιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .Αυτέςοιδόσεις

στουςπιθήκουςmarmoset,αντίστοιχα,αντιπροσωπεύουν0,3και1,2φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόση

στονάνθρωπο(MRHD)βαλσαρτάνηςκαιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .(Οιυπολογισμοίθεωρούν

λαμβανόμενηαπότοστόμαδόση320mg/ημέραβαλσαρτάνηςσεσυνδυασμόμε25mg/ημέρα

υδροχλωροθειαζίδηςκαιασθενής60kg.)

Υψηλέςδόσειςσυνδυασμούβαλσαρτάνης–υδροχλωροθειαζίδηςπροκάλεσανμειώσειςτωνδεικτών

ερυθροκυττάρων(αριθμόςερυθροκυττάρων,αιμοσφαιρίνη,αιματοκρίτης,από100+31mg/kg/ημέρασε

αρουραίουςκαι30+9mg/kg/ημέρασεπιθήκουςmarmoset).Αυτέςοιδόσειςστοναρουραίο,αντίστοιχα,

αντιπροσωπεύουν3,0και12φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόσηστονάνθρωπο(MRHD)βαλσαρτάνης

καιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .Αυτέςοιδόσειςστουςπιθήκουςmarmoset,αντίστοιχα,

αντιπροσωπεύουν0,9και3,5φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόσηστονάνθρωπο(MRHD)βαλσαρτάνης

καιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .(Οιυπολογισμοίθεωρούνλαμβανόμενηαπότοστόμαδόση

320mg/ημερησίωςβαλσαρτάνηςσεσυνδυασμόμε25g/ημερησίωςυδροχλωροθειαζίδηςκαιασθενής

60kg).

Σεπιθήκουςmarmosetπαρατηρήθηκεβλάβηστογαστρικόβλεννογόνο(από30+9mg/kg/ημέρα).Ο

συνδυασμόςοδήγησεακόμησευπερπλασίατωνπροσαγωγώναρτηριδίωνστονεφρό(στα600+

188mg/kg/ημέραστουςαρουραίουςκαιαπό30+9mg/kg/ημέραστουςπιθήκουςmarmoset).Αυτέςοι

δόσειςστουςπιθήκουςmarmoset,αντιπροσωπεύουναντίστοιχα0,9και3,5φορέςτημέγιστησυνιστώμενη

δόσηστονάνθρωπο(MRHD)βαλσαρτάνηςκαιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .Αυτέςοιδόσειςστον

αρουραίο,αντίστοιχα,αντιπροσωπεύουν18και73φορέςτημέγιστησυνιστώμενηδόσηστονάνθρωπο

(MRHD)βαλσαρτάνηςκαιυδροχλωροθειαζίδηςμεβάσηmg/m 2 .(Οιυπολογισμοίθεωρούνλαμβανόμενη

απότοστόμαδόση320mg/ημερησίωςβαλσαρτάνηςσεσυνδυασμόμε25mg/ημερησίως

υδροχλωροθειαζίδηςκαιασθενής60kg.).

Οιπροαναφερόμενεςεπιδράσειςφαίνεταιναοφείλονταιστιςφαρμακολογικέςεπιδράσειςυψηλώνδόσεων

βαλσαρτάνης(αποκλεισμόςτηςαπελευθέρωσηςρενίνηςαπόεπαγόμενηαπόαγγειοτασίνηΙΙαναστολή,με

διέγερσητωνκυττάρωνπαραγωγήςρενίνης)καιπαρουσιάζονταικαιμεαναστολείςACE.Αυτάτα

ευρήματαφαίνεταιναμηνέχουνσχετικότηταμετηχρήσηθεραπευτικώνδόσεωνβαλσαρτάνηςστον

άνθρωπο.

Οσυνδυασμόςβαλσαρτάνης-υδροχλωροθειαζίδηςδενέχειδοκιμαστείγιαμεταλλαξιογένεση,

χρωμοσωματικήθραύσηήκαρκινογένεση,εφόσονδενυπάρχουνενδείξειςαλληλεπίδρασηςανάμεσαστις

δύοουσίες.Ωστόσο,αυτοίοιέλεγχοιπραγματοποιήθηκανχωριστάμεβαλσαρτάνηκαιυδροχλωροθειαζίδη

καιδενπαρήγαγανενδείξειςμεταλλαξιογένεσης,χρωμοσωματικήςθραύσηςήκαρκινογένεσης.

Σεαρουραίους,μητρικέςτοξικέςδόσεις(600mg/kg/ημέρα)κατάτιςτελευταίεςημέρεςτηςκύησηςκαι

κατάτηγαλουχίαοδήγησανσεμικρότερηεπιβίωση,χαμηλότερηαύξησηβάρουςκαικαθυστερημένη

ανάπτυξη(αποκόλλησητουπτερυγίουτουωτόςκαιτουέξωακουστικούπόρου)τωναπογόνων(βλέπε

παράγραφο4.6).Οιδόσειςαυτέςσεαρουραίους(600mg/kg/ημέρα)είναιπερίπου18φορέςημέγιστη

συνιστώμενηανθρώπινηδόσησεβάσηmg/m 2 (οιυπολογισμοίθεωρούνωςδεδομένημιααπότου

στόματοςδόσητων320mg/ημέρακαιασθενή60κιλών).Παρόμοιαευρήματαδιαπιστώθηκανμε

βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδησεαρουραίουςκαικουνέλια.Σεμελέτεςεμβρυϊκήςανάπτυξης(ΤμήμαΙΙ)

μεβαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδησεαρουραίουςκαικουνέλια,δενυπήρχανενδείξειςτερατογένεσης,

ωστόσο,παρατηρήθηκεεμβρυοτοξικότητασυσχετιζόμενημεμητρικήτοξικότητα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Πυρήνας

Κυτταρίνημικροκρυσταλλική

Κροσποβιδόνη

Κολλοειδέςάνυδροπυρίτιο

Τάλκης

Μαγνήσιοστεατικό

Άμυλοπροζελατινοποιημένο

Επικάλυψη

Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Υπρομελλόζη

Τιτανίουδιοξείδιο(Ε171)

6.2 Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

3χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Δενυπάρχουνειδικέςοδηγίεςδιατήρησηςγιατοπροϊόναυτό.

Φυλάσσετεστηναρχικήσυσκευασίαγιαναπροστατεύεταιαπότηνυγρασία.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Συσκευασίεςπουεγκρίθηκανκατάτηναποκεντρωμένηδιαδικασία:

ΣυσκευασίακυψέληςψυχρήςμορφοποίησηςαπόΑλουμίνιο/Αλουμίνιο.

Μεγέθησυσκευασίας

VALSARTAN/HCTZRanbaxy160mg/25mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία:

10,14,20,28,30,56,90,98,100,280.

Συσκευασίεςπουθακυκλοφορήσουνστηνελληνικήαγορά:

ΣυσκευασίακυψέληςψυχρήςμορφοποίησηςαπόΑλουμίνιο/Αλουμίνιο.

Μέγεθοςσυσκευασίας

VALSARTAN/HCTZRanbaxy160mg/25mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία:14.

Μπορείναμηνκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψης

Καμίαειδικήυποχρέωση.

Κάθεμηχρησιμοποιηθένπροϊόνήυπόλειμμαπρέπεινααπορριφθείσύμφωναμετιςκατάτόπους

ισχύουσεςσχετικέςδιατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ranbaxy(UK)Limited

Building4,ChiswickPark,

566ChiswickHighRoad,

LondonW45YE,

ΗνωμένοΒασίλειο

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Νασυμπληρωθείσεεθνικόεπίπεδο

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

Νασυμπληρωθείσεεθνικόεπίπεδο

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες