URSA-FIN 0,05% W/V ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
07-10-2022
Δραστική ουσία:
TETRYZOLINE HYDROCHLORIDE
Διαθέσιμο από:
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
S01GA02
INN (Διεθνής Όνομα):
TETRYZOLINE HYDROCHLORIDE
Δοσολογία:
0,05% W/V
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Σύνθεση:
0000522485 - TETRYZOLINE HYDROCHLORIDE - 0.500000 MG
Οδός χορήγησης:
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τρόπος διάθεσης:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
TETRYZOLINE
Περίληψη προϊόντος:
2802399001013 - 01 - BTxFLx10ML - 10.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2399001

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ

URSA-FIN

Οφθαλμικέςσταγόνες,Διάλυμα0,05%

1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1URSA-FIN,Οφθαλμικέςσταγόνες,Διάλυμα

1.2Σύνθεση

Δραστικήουσία:Tetryzolinehydrochloride.

Έκδοχα:Chlorhexidinegluconate(αντιστοιχείσεChlorhexidinegluconatesolution20%),

Sorbitol,Potassiumphosphatemonobasic,Potassiumphosphatedibasic,Waterfor

injection.

1.3Φαρμακοτεχνικήμορφή

Οφθαλμικέςσταγόνες,Διάλυμα.

1.4Περιεκτικότητα

1mlδιαλύματοςπεριέχουν0,5mgTetryzolinehydrochloride.

1.5Περιγραφή-συσκευασία

Διαυγέςκαιάχρωμουγρόσεπλαστικόφιαλίδιοτων10mlμεβιδωτόπώμακαι

σταγονομετρικόρύγχος.Κουτίμε1φιαλίδιοκαιμίαοδηγίαχρήσης.

1.6Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία

Αποσυμφορητικάκαιαντιαλλεργικά

1.7Υπεύθυνοςκυκλοφορίας

ΦΑΡΜΕΞΑ.Ε.,Λ.Κηφισού132,12131Περιστέρι,Τηλ:2105199200

1.8Παρασκευαστής-Συσκευαστής

URSAPHARMArzneimittelGmbH,Saarbruecken-Γερμανία.

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1Γενικέςπληροφορίες

ΗTetryzolineείναιμιαουσίαμεαγγειοσυσπαστικήκαιαποσυμφορητικήεπίτων

βλεννογόνωνδράση.Έτσι,προκαλείγρήγορηανακούφισηαπότηνερυθρότητατων

οφθαλμώνκαιυποχώρησητουπόνου,ενώηπαραγωγήδακρύωνεπανέρχεταιστο

φυσιολογικό.

2.2Ενδείξεις

Υπεραιμία,αίσθημακαύσου,άλγους&κνησμούτωνοφθαλμώνσανσυνέπειαανέμου,

καπνού,κόνεως,χρήσηςφακώνεπαφής,νυκτερινήςοδήγησης,ανάγνωσης,

παρακολούθησηςτηλεόρασης,κολύμβησης,έκθεσηςσεέντονοηλιακόφως,ωςκαι

συμφορήσης(ερυθρότητατωνοφθαλμών)συνεπείαπυρετούεκχόρτου,άνθεων,γύρεων,

κλπ.

2.3Aντενδείξεις

Μετονόροαυτόεννοούμεασθένειεςήκαταστάσειςστιςοποίες,είτεδενεπιτρέπεταιη

χρήσηορισμένωνφαρμάκωνήμπορείναεπιτραπείηχρήσητους,μόνοόμωςμετάαπό

προσεκτικήεξέτασητουαρρώστουαπότονγιατρό,οοποίοςκαιθασταθμίσειτο

αναμενόμενοόφελοςτουφαρμάκουέναντιτωνπιθανώνκινδύνωντου.

ΈτσιτοURSA-FINδενθαπρέπειναχρησιμοποιείταιποτέεπί:

αλλεργικήςαντίδρασηςσεκάποιοαπότασυστατικάτουπροϊόντος

γλαυκώματοςκλειστήςγωνίας

παιδιώνκάτωτων2ετών

κύησηςκαιγαλουχίας.

Ασθενείςμεσοβαρέςπαθήσειςτηςκαρδιάςήτουκυκλοφορικού(π.χ.νόσοτων

στεφανιαίων,υπέρταση,φαιοχρωμοκύττωμα),ορμονικέςδιαταραχές(π.χ.

υπερθυρεοειδισμό,σακχαρώδηδιαβήτη),ξηρορινίτιδα,ξηρήκερατοεπιπεφυκίτιδα

(ξηροφθαλμία)ήγλαύκωμα,καθώςκαιασθενείςυπόθεραπείαμεαναστολείςτης

μονοαμινοξειδάσηςήάλλαδυνητικώςυπερτασικάφάρμακα,θαπρέπειναλαμβάνουντο

φάρμακομόνομετάαπόπροσεκτικήστάθμισηεκμέρουςτουιατρούτωνκινδύνωνέναντι

τουοφέλους.

2.4Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση

2.4.1Γενικά

Γιαναεξασφαλιστείηαποτελεσματικότητατηςθεραπείας,θαπρέπεινα

ακολουθούνταιπιστάοιοδηγίεςτουγιατρούσχετικάμετοντρόποχορήγησηςτων

σταγόνων.

ΟιοφθαλμικέςσταγόνεςURSA-FINδέονναχρησιμοποιούνταιμόνονεπίελαφρών

ερεθιστικώνκαταστάσεωντωνοφθαλμών.Επίοφθαλμικώνλοιμώξεων,ύπαρξης

ξένωνσωμάτωνεντόςτωνοφθαλμώνκαιμηχανικών,χημικώνήτραυματικών

βλαβώντωνοφθαλμών,απαιτείταιησυμβουλήτουγιατρού.ΗχρήσητουURSA-

FINδενσυνιστάταιεπίσοβαρώνοφθαλμικώνπαθήσεωνόπωςείναιτογλαύκωμα.

Δενθαπρέπειναχρησιμοποιούνταιφακοίεπαφήςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας

μετοURSA-FIN.

Οιασθενείςθαπρέπειναγνωρίζουνπωςοιερεθισμοίκαιηερυθρότητατων

οφθαλμώνμπορείνααποτελούνσύμπτωμασοβαρήςοφθαλμικήςπάθησης.Θα

πρέπειναζητείταιαμέσωςσυμβουλήοφθαλμιάτρουσεπερίπτωσηεμφάνισης

κάποιουαπόταπαρακάτωσυμπτώματα:οξείαερυθρότητατουοφθαλμού,

μονόπλευρηερυθρότητατουοφθαλμού,πονοκέφαλος,βλάβητηςόρασης,καθώς

καιότανοασθενήςβλέπεικηλίδες(στίγματα)να«πετούν».

2.4.2Ηλικιωμένοι

Δεναναφέρονταιιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις.

2.4.3Εγκυμοσύνη

ΗχορήγησητουURSA-FINκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςαντενδείκνυται.

2.4.4Θηλασμός

ΗχορήγησητουURSA-FINκατάτηδιάρκειατουθηλασμούαντενδείκνυται.

2.4.5Παιδιά

Τοπροϊόνδενπρέπειναχορηγείταισεπαιδιάκάτωτων2ετών.

2.4.6Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Σεσπάνιεςπεριπτώσεις,ταπεριέχονταTetryzolineδιαλύματαμπορείνα

προκαλέσουνθάμβοςόρασηςκαιδιαστολήτηςκόρης,γεγονόςπουδυνατόννα

παραβλάψειτονχρόνοαντίδρασηςκατάτηνοδήγησηήτονχειρισμόμηχανών.

2.4.7Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςγιαταπεριεχόμεναέκδοχα

Δεναπαιτούνται.

2.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακαήουσίες

Πρινπάρετετοφάρμακο,θαπρέπειναέχετεενημερώσειτογιατρόσαςγιακάθεάλλο

φάρμακοπουτυχόνπαίρνετε.Ηταυτόχρονηθεραπείαμεαναστολείςμονοαμινοξειδάσης

ήτρικυκλικάαντικαταθλιπτικάδυνατόννααυξήσειτοαγγειοσυσπαστικόαποτέλεσμακαι

ωςεκτούτουναπροκαλέσειαύξησητηςαρτηριακήςπίεσης.

2.6Δοσολογία

Ανδενδοθούνάλλεςδοσολογικέςσυστάσεις,ενσταλλάσεται1σταγόναστονπάσχοντα

οφθαλμό,2-3φορέςτηνημέρα.

Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:Ξεβιδώστετοπώμαπουκαλύπτειτορύγχοςτουφιαλιδίου.

Τραβήξτεαπαλάμετοδάχτυλόσαςτοκάτωβλέφαρο,μέχριναφανείηκόκκινη,υγρή

εσωτερικήεπιφάνεια.Γείρατεελαφράτοκεφάλισαςπροςταπίσω,στρέψτετοφιαλίδιο

προςτακάτωκαιπιέστεαπαλάώστεναπέσειοαριθμόςσταγόνωνπουσαςέχει

υποδείξειογιατρόςσαςστηνεπιφάνειατουκάτωβλεφάρουπουφαίνεται.Κλείστε

προσεκτικάτοφιαλίδιομετάτηχρήση.

ΗμακροχρόνιαθεραπείαμετοURSA-FINθαπρέπεινααποφεύγεται.

2.7Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

ΕάνληφθείυπερβολικήδόσηεπικοινωνήστεμετονγιατρόσαςήτοΚέντρο

Δηλητηριάσεων,τηλ.2107793777,Αθήνα.

Συμπτώματαυπερδοσολογίας:Διαστολήτηςκόρηςτουοφθαλμού(μυδρίαση),ναυτία,

γαλάζιαχροιάτουδέρματος(κυάνωση),πυρετός,σπασμοί,ταχυκαρδία,καρδιακές

αρρυθμίες,καρδιακήπαύση,υπερτονία,πνευμονικόοίδημα,αναπνευστικήδυσχέρεια,

ψυχικέςδιαταραχές.Επιπροσθέτως,πιθανήαναστολήτωνλειτουργιώντουκεντρικού

νευρικούσυστήματοςμευπνηλία,πτώσητηςθερμοκρασίας,βραδυκαρδία,υποτονία,

άπνοια,κώμα.

Πληροφορίεςγιατονγιατρό:Μέτραεπείγουσαςαντιμετώπισης:Χορήγησηιατρικού

άνθρακα,γαστρικήπλύση,εισπνοήοξυγόνου.Γιατηνμείωσητηςαρτηριακήςπίεσης,

χορήγησηφαιντολαμίνης:5mgσεδιάλυμαNaClβραδέωςενδοφλεβίωςή100mgαπό

τουστόματος.Ταπροκαλούντααγγειόσπασμοφάρμακααντενδείκνυνται.Αναπαιτείται,

χορηγείταιαντιπυρετικήκαιαντισπασμωδικήαγωγή.

2.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Μαζίμετιςεπιθυμητέςενέργειες,κάθεφάρμακομπορείναπροκαλέσεικαιορισμένες

ανεπιθύμητεςενέργειες,χωρίςπάντωςαυτόνασημαίνειότιθαεμφανισθούν

απαραιτήτωςσεκάθεασθενή.Εάνεμφανισθούν,θαπρέπειναενημερωθείογιατρόςσας,

γιαναδώσειτιςαπαραίτητεςοδηγίες.

Έχουναναφερθείορισμέναπεριστατικάερυθρότητας,αίσθησηςκαψίματοςήξηρότητας

τουεπιπεφυκότοςκαιδράσεωνστοσύνολοτουοργανισμού(υπέρταση,νευρικότητα,

αίσθημακαρδιακώνπαλμών,πονοκέφαλος).

ΤαπεριέχονταTetryzolineκολλύριαδιαλύματαδυνατόνναπροκαλέσουνθάμβοςόρασης,

ερεθισμότουεπιπεφυκότοςήσεσπάνιεςπεριπτώσειςδιαστολήτηςκόρης.

Σεμιαμεμονωμένηπερίπτωσημετάαπόμακροχρόνιαθεραπείαπαρατηρήθηκε

κερατινοποίησητουεπιπεφυκότοςμεδιάτρησηκαιαπόφραξητηςδακρυϊκήςεγκανθίδος.

Απαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήσενεογέννητακαισεπαιδιάκάτωτων3ετών,όσοναφορά

τηνυπερδοσολογία(π.χ.λόγωκατάποσης).Σεπερίπτωσηαπόλάθουςκατάποσηςτου

φαρμάκου,επικοινωνήστεαμέσωςμετογιατρόσας.Ηυπέρβασητηςδοσολογίαςμπορεί

ναοδηγήσεισεδιαταραχέςαπότοκαρδιακόκαιτοκυκλοφορικόσύστημαόπως

υπέρταση,αίσθημακαρδιακώνπαλμών,επιτάχυνσηήεπιβράδυνσητουκαρδιακού

ρυθμού.

Γενικάοασθενήςκαλείταιναγνωστοποιείστογιατρόήστονφαρμακοποιότου,κάθε

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναγράφεταιανωτέρω.

2.9Τιπρέπειναγνωρίζετεσεπερίπτωσηπουπαραλείψατεναπάρετεκάποιαδόση

Εάνπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοσυνεχώςκαιπαραλείψατεμιαδόση,θαπρέπεινα

πάρετετηδόσηαυτήτοταχύτεροδυνατό.Εάνόμωςπλησιάζειηώραγιατηνεπόμενη

δόσημηλάβετετηδόση,πουπαραλείψατε,αλλάσυνεχίστεκανονικάτηθεραπεία.Μη

διπλασιάζετετιςδόσεις.

2.10Ημερομηνίαλήξηςτουπροϊόντος

ΝαμηχρησιμοποιείτετοURSA-FINμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεταιστο

φιαλίδιοκαιστοκουτίμετάτη«ΛΗΞΗ».Απορρίψτετο28ημέρεςμετάτοπρώτοάνοιγμα

τουφιαλιδίου.

2.11Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων25 ° C.Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντο

φθάνουνκαιδεντοβλέπουνταπαιδιά.

2.12Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουφύλλουοδηγιών

8/1999

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

-Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσας

πρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγια

κάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτογιατρόσας.

-Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,

ενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

-Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντο

φάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσας

πρόβλημα,μηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόσαςήτο

φαρμακοποιόσας.

-Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε,θαπρέπει

ναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

-Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασία

μπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγεία

σας.

-Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουέχουνήδηλήξει.

-Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέρος,μακριάαπότα

παιδιά.

4.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεναπαιτείταιιατρικήσυνταγή.

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

URSA-FIN ®

ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

1mlΟφθαλμικώνσταγόνων,διαλύματοςπεριέχουν0,50mgTetryzoline

hydrochloride.

Φαρμακοτεχνικήμορφή:Οφθαλμικέςσταγόνες,διάλυμα.

ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θεραπευτικέςενδείξεις

Υπεραιμία,αίσθημακαύσου,άλγους&κνησμούτωνοφθαλμώνσυνεπεία

ανέμου,καπνού,κόνεως,χρήσηςφακώνεπαφής,νυκτερινήςοδηγήσης,

αναγνώσης,παρακολουθήσηςτηλεοράσης,κολυμβήσης,εκθέσηςσεέντονο

ηλιακόφώς,ωςκαισυμφορήσης(ερυθρότητατωνοφθαλμών)συνεπείαπυρετού

εκχόρτουανθέων,γύρεων,κλπ.

Δοσολογία:Ανδενδοθούνάλλεςδοσολογικέςσυστάσεις,ενσταλλάσεται1

σταγόναστονπάσχονταοφθαλμό,2-3φορέςτηνημέρα.

Aντενδείξεις

Μετονόροαυτόεννοούμεασθένειεςήκαταστάσειςστιςοποίες,είτεδεν

επιτρέπεταιηχρήσηορισμένωνφαρμάκωνήμπορείναεπιτραπείηχρήσητους,

μόνοόμωςμετάαπόπροσεκτικήεξέτασητουαρρώστουαπότονγιατρό,ο

οποίοςκαιθασταθμίσειτοαναμενόμενοόφελοςτουφαρμάκουέναντιτων

πιθανώνκινδύνωντου.ΈτσιτοURSA-FINδενθαπρέπειναχρησιμοποιείται

ποτέεπί:αλλεργικήςαντίδρασηςσεκάποιοαπότασυστατικάτουπροϊόντος,

γλαυκώματοςκλειστήςγωνίας,παιδιώνκάτωτων2ετών,κύησηςκαιγαλουχίας.

Ασθενείςμεσοβαρέςπαθήσειςτηςκαρδιάςήτουκυκλοφορικού(π.χ.νόσοτων

στεφανιαίων,υπέρταση,φαιοχρωμοκύττωμα),ορμονικέςδιαταραχές(π.χ.

υπερθυρεοειδισμό, σακχαρώδη διαβήτη), ξηρορινίτιδα, ξηρή

κερατοεπιπεφυκίτιδα(ξηροφθαλμία)ήγλαύκωμα,καθώςκαιασθενείςυπό

θεραπείαμεαναστολείςτηςμονοαμινοξειδάσηςήάλλαδυνητικώςυπερτασικά

φάρμακα,θαπρέπειναλαμβάνουντοφάρμακομόνομετάαπόπροσεκτική

στάθμισηεκμέρουςτουιατρούτωνκινδύνωνέναντιτουοφέλους.

Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Γιαναεξασφαλιστείηαποτελεσματικότητατηςθεραπείας,θαπρέπεινα

ακολουθούνταιπιστάοιοδηγίεςτουγιατρούσχετικάμετοντρόποχορήγησης

τωνσταγόνων.ΤοοφθαλμικόκολλύριοURSA-FINδέονναχρησιμοποιείται

μόνονεπίελαφρώνερεθιστικώνκαταστάσεωντωνοφθαλμών.Επίοφθαλμικών

λοιμώξεων,υπάρξεωςξένωνσωμάτωνεντόςτωνοφθαλμώνκαιμηχανικών,

χημικώνήτραυματικώνβλαβώντωνοφθαλμών,απαιτείταιησυμβουλήτου

γιατρού.ΗχρήσητουURSA-FINδενσυνιστάταιεπίσοβαρώνοφθαλμικών

παθήσεωνόπωςείναιτογλαύκωμα.Δενθαπρέπειναχρησιμοποιούνταιφακοί

επαφήςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμετοURSA-FIN.Οιασθενείςθαπρέπει

ναγνωρίζουνπωςοιερεθισμοίκαιηερυθρότητατωνοφθαλμώνμπορείνα

αποτελούνσύμπτωμασοβαρήςοφθαλμικήςπάθησης.Θαπρέπειναζητείται

αμέσωςσυμβουλήοφθαλμιάτρουσεπερίπτωσηεμφάνισηςκάποιουαπότα

παρακάτωσυμπτώματα:οξείαερυθρότητατουοφθαλμού,μονόπλευρη

ερυθρότητατουοφθαλμού,πονοκέφαλος,βλάβητηςόρασης,καθώςκαιότανο

Δεναναφέρονταιιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςγιατουςηλικιωμένους.

Τοπροϊόνδενπρέπειναχορηγείταισεπαιδιάκάτωτων2ετών.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Πρινπάρετετοφάρμακο,θαπρέπειναέχετεενημερώσειτογιατρόσαςγιακάθε

άλλοφάρμακοπουτυχόνπαίρνετε.Ηταυτόχρονηθεραπείαμεαναστολείς

μονοαμινοξειδάσηςήτρικυκλικάαντικαταθλιπτικάδυνατόννααυξήσειτο

αγγειοσυσπαστικόαποτέλεσμακαιωςεκτούτουναπροκαλέσειαύξησητης

αρτηριακήςπίεσης.

Κύησηκαιγαλουχία

ΗχορήγησητουURSA-FINκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςαντενδείκνυται.

ΗχορήγησητουURSA-FINκατάτηδιάρκειατουθηλασμούαντενδείκνυται.

Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:Σε

σπάνιεςπεριπτώσεις,ταπεριέχονταtetryzolineκολλύριαδιαλύματαμπορείνα

προκαλέσουνθάμβοςόρασηςκαιδιαστολήτηςκόρης,γεγονόςπουδυνατόννα

παραβλάψειτονχρόνοαντίδρασηςκατάτηνοδήγησηήτονχειρισμόμηχανών.

Ανεπιθύμητεςενέργειες:Μαζίμετιςεπιθυμητέςενέργειες,κάθεφάρμακο

μπορείναπροκαλέσεικαιορισμένεςανεπιθύμητεςενέργειες,χωρίςπάντως

αυτόνασημαίνειότιθαεμφανισθούναπαραιτήτωςσεκάθεασθενή.Εάν

εμφανισθούν,θαπρέπειναενημερωθείογιατρόςσας,γιαναδώσειτις

απαραίτητεςοδηγίες.Έχουναναφερθείορισμέναπεριστατικάερυθρότητας,

αίσθησηςκαψίματοςήξηρότηταςτουεπιπεφυκότοςκαιδράσεωνστοσύνολο

τουοργανισμού(υπέρταση,νευρικότητα,αίσθημακαρδιακώνπαλμών,

πονοκέφαλος).Ταπεριέχονταtetryzolineοφθαλμικάδιαλύματαδυνατόννα

προκαλέσουνθάμβοςόρασης,ερεθισμότουεπιπεφυκότοςήσεσπάνιες

περιπτώσειςδιαστολήτηςκόρης.Σεμιαμεμονωμένηπερίπτωσημετάαπό

μακροχρόνιαθεραπείαπαρατηρήθηκεκερατινοποίησητουεπιπεφυκότοςμε

διάτρησηκαιαπόφραξητηςδακρυϊκήςεγκανθίδος.Απαιτείταιιδιαίτερηπροσοχή

σενεογέννητακαισεπαιδιάκάτωτων3ετών,όσοναφοράτηνυπερδοσολογία

(π.χ.λόγωκατάποσης).Σεπερίπτωσηαπόλάθουςκατάποσηςτουφαρμάκου,

επικοινωνήστεαμέσωςμετογιατρόσας.Ηυπέρβασητηςδοσολογίαςμπορείνα

οδηγήσεισεδιαταραχέςαπότοκαρδιακόκαιτοκυκλοφορικόσύστημαόπως

υπέρταση,αίσθημακαρδιακώνπαλμών,επιτάχυνσηήεπιβράδυνσητου

καρδιακούρυθμού.Γενικάοασθενήςκαλείταιναγνωστοποιείστογιατρόήστον

φαρμακοποιότου,κάθεανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναγράφεταιανωτέρω.

Υπερδοσολογία:Εάνληφθείυπερβολικήδόσηεπικοινωνήστεμετονγιατρό

σαςήτοΚέντροΔηλητηριάσεων,τηλ.2107793777.Συμπτώματα

υπερδοσολογίας:Διαστολήτηςκόρηςτουοφθαλμού(μυδρίαση),ναυτία,γαλάζια

χροιάτουδέρματος(κυάνωση),πυρετός,σπασμοί,ταχυκαρδία,καρδιακές

αρρυθμίες,καρδιακήπαύση,υπερτονία,πνευμονικόοίδημα,αναπνευστική

δυσχέρεια,ψυχικέςδιαταραχές.Επιπροσθέτως,πιθανήαναστολήτων

λειτουργιώντουκεντρικούνευρικούσυστήματοςμευπνηλία,πτώσητης

θερμοκρασίας,βραδυκαρδία,υποτονία,άπνοια,κώμα.Πληροφορίεςγιατον

γιατρό:Μέτραεπείγουσαςαντιμετώπισης:Χορήγησηιατρικούάνθρακα,

γαστρικήπλύση,εισπνοήοξυγόνου.Γιατηνμείωσητηςαρτηριακήςπίεσης,

χορήγησηφαιντολαμίνης:5mgσεδιάλυμαNaClβραδέωςενδοφλεβίωςή100

mgαπότουστόματος.Ταπροκαλούντααγγειόσπασμοφάρμακα

αντενδείκνυνται.Αναπαιτείται,χορηγείταιαντιπυρετικήκαιαντισπασμωδική

αγωγή.

Κατάλογοςτωνεκδόχων

Chlorhexidinegluconate,Sorbitol,Potassiumphosphatemonobasic,Potassium

phosphatedibasic,Waterforinjection.

Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται

Διάρκειαζωής

36μήνες.

Απορρίψτετο28ημέρεςμετάτοπρώτοάνοιγματουφιαλιδίου.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος:Μηφυλάσσετεσε

θερμοκρασίαμεγαλύτερητων25 ° C.

Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:Πλαστικόφιαλίδιοτων10mlμεβιδωτό

πώμακαισταγονομετρικόρύγχος.

Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:Ξεβιδώστετοπώμαπουκαλύπτειτορύγχοςτου

φιαλιδίου.Τραβήξτεαπαλάμετοδάχτυλόσαςτοκάτωβλέφαρο,μέχριναφανεί

ηκόκκινη,υγρήεσωτερικήεπιφάνεια.Γείρατεελαφράτοκεφάλισαςπροςτα

πίσω,στρέψτετοφιαλίδιοπροςτακάτωκαιπιέστεαπαλάώστεναπέσειο

αριθμόςσταγόνωνπουσαςέχειυποδείξειογιατρόςσαςστηνεπιφάνειατου

κάτωβλεφάρουπουφαίνεται.Κλείστεπροσεκτικάτοφιαλίδιομετάτηχρήση.Η

μακροχρόνιαθεραπείαμετοURSA-FIN ® θαπρέπεινααποφεύγεται.

ΚΑΤΟΧΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαιούχος:URSAPHARMArzneimittelGmbH,Γερμανία.

ΥπεύθυνοςΚυκλοφορίας:ΦΑΡΜΕΞΑ.Ε.–Λ.Κηφισού132,12131Περιστέρι,

Τηλ:2105199200.

ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:43660/09/25-01-2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ

13-8-99/25-1-10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες