TUROX 120 MG/TAB F.C.TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
03-10-2022
Δραστική ουσία:
ETORICOXIB
Διαθέσιμο από:
VIANEX A.E.
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
M01AH05
Δοσολογία:
120 MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2563303

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑΤΟΝΑΣΘΕΝΗ

1.1 TUROX 60mg Επικαλυμένα μελεπτό υμένιοδισκία

TUROX 90 mg Επικαλυμένα μελεπτό υμένιοδισκία

TUROX 120mg Επικαλυμένα μελεπτό υμένιοδισκία

1.2 Σύνθεση

Δραστικάσυστατικά:etoricoxib

E κδοχα :Calciumhydrogenphosphate(anhydrous),carnaubawax,croscarmellose

sodium,hypromellose,lactosemonohydrate,magnesiumstearate,microcrystalline

cellulose,titaniumdioxide,glyceroltriacetate,Tαδισκίατων60-καιτων120 mgπεριέχουνεπίσης

yellowferricoxide(E172)καιindigo carminelake(E132).

ΤαδισκίαTUROX60mgπεριέχουν 2.8mgλακτόζης, ταδισκία90mgπερέχουν 4.2mg

λακτόζηςκαιταδισκία120mgπεριέχουν 5.6mgλακτόζης.

1.3 Φαρμακοτεχνικήμορφή

Επικαλυμέναμελεπτόυμένιοδισκία

1.4 Περιεκτικότητασεδραστικήουσία

Κάθεδισκίο TUROXπεριέχει60mg,90mgή120mgetoricoxib.

1.5 Περιγραφή– Συσκευασία

Δισκία60mg:Xρώματοςσκούρουπράσινου,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστημία

πλευρά “200”και“TUROX60 ”στηνάλλη.

Δισκία90mg:Xρώματοςλευκού,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστημίαπλευρά “

202 ”και“TUROX90 ”στηνάλλη.

Δισκία120mg:Xρώματοςανοιχτούπράσινου,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστη

μίαπλευρά “204”και “TUROX120”τηνάλλη.

1.6 Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία

Αντιφλεγμονώδηκαιαντιρευματικάπροϊόντα,μηστεροειδή,κοξίμπες.

1.7 Yπεύθυνοςγια τηνάδειακυκλοφορίας

ΒΙΑΝΕΞΑ.Ε.

ΟδόςΤατοϊου

146 71 ΝέαΕρυθραία

1.8 Παρασκευαστής

Merck &Co., Inc.,MerckManufacturingDivision (MMD)

2778 South EastSideHighway,Elkton,VA22827, USA.

1.9Συσκευαστής

Συσκευασία blister

MERCKSHARP&DOHMESPA,Pavia,Italy

Εναλλακτικοί:

1.MERCKSHARP&DOHMEB.V. Haarlem,Netherlands

2.FROSSTIBERICASA,Madrid,Spain

3.ΒΙΑΝΕΞΑ.Ε.,ΕργοστάσιοΒ΄,ΠαλλήνηΑττικής.

Συσκευασίαφιάλης

MERCKSHARP&DOHMEB.V.Haarlem,Netherlands

Εναλλακτικοί:

1.FROSSTIBERICASA,Madrid,Spain

2. MERCKSHARP&DOHMESPA,Pavia,Italy

TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥ ΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟ

ΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1 Γενικέςπληροφορίες

ΤοTUROXείναιέναμηστεροειδέςαντιφλεγμονώδεςφάρμακο(ΜΣΑΦ).Ανήκειστηνκατηγορία

τωνΜΣΑΦφαρμάκωνπουονομάζονταιεκλεκτικοίαναστολείςτηςκυκλο-οξυγενάσης2 (cyclo-

oxygenase2,COX-2). Ηκυκλο-οξυγενάσηείναιέναένζυμουπεύθυνογιατηνσύνθεσητων

προσταγλανδινών,οιοποίεςείναιχημικέςενώσειςτουοργανισμούκαιμπορούνναπροκαλέσουν

πόνοκαιφλεγμονή. Ηπαραγωγήτωνπροσταγλανδινώναπο τηνCOX-2 αυξάνεταισε

συγκεκριμένεςπαθήσειςόπωςη αρθρίτιδα.ΤοTUROXαναστέλλονταςτηνCOX-2 μειώνειτην

ποσότητατωνπροσταγλανδινώνπουπαράγονταικαιεπομένωςμειώνειτονπόνοκαιτην

φλεγμονή.ΤοTUROXδενείναιναρκωτικό.

Ογιατρόςσαςσυνταγογράφησεαυτάταδισκίαγιατηνανακούφισητωνσυμπτωμάτωντης

οστεοαρθρίτιδας,τηςρευματοειδούςαρθρίτιδας,ήτηςουρικήςαρθρίτιδας.

Οστεοαρθρίτιδα

Hοστεοαρθρίτιδαείναιπάθησητωναρθρώσεων,αποτέλεσματηςσταδιακήςαποικοδόμησηςτου

χόνδρουπουπροστατεύειταάκρα(επιφύσεις)τωνοστών. Επακόλουθα τηςβλάβηςαυτήςείναιη

φλεγμονή,ο πόνος, ηευαισθησίατωναρθρώσεων,ηδυσκαμψίακαιο περιορισμόςτης

κινητικότητας

Ρευματοειδήςαρθρίτιδα

Ηρευματοειδήςαρθρίτιδαείναιμίαχρόνιανόσοςτωναρθρώσεων. Προκαλεί

πόνο,δυσκαμψία,οίδημακαιπροοδευτικήαπώλειατηςλειτουργίαςστιςαρθρώσειςπουέχουν

προσβληθείκαι φλεγμονήσεάλλαόργανατουσώματος.

Ουρικήαρθρίτιδα

Ηουρικήαρθρίτιδαείναιμίαπάθησηπουχαρακτηρίζεταιαπό ξαφνικέςυποτροπιάζουσεςκρίσεις

πολύεπώδυνηςαρθρίτιδας, πουμπορείναοδηγήσεισεοίδημακαιφλεγμονή. Προκαλείταιαπό

τηνεναπόθεσημεταλλικώνκρυστάλλωνστιςαρθρώσεις.

2.2 Ενδείξεις

ΤαδισκίαTUROX ενδείκνυνταιγιατηνανακούφισηαπό τασυμπτώματατης

οστεοαρθρίτιδας,τηςρευματοειδούςαρθρίτιδας, τουάλγουςκαιτωνσυμπτωμάτωντης

φλεγμονήςπουσχετίζονταιμετηνοξείαουρικήαρθρίτιδα.

ΗαπόφασηγιατησυνταγογράφησηενόςεκλεκτικούαναστολέαCOX-2 πρέπειναστηρίζεται

στηνεκτίμησητουσυνολικούκινδύνουγιακάθεασθενήξεχωριστά(βλέπελήμματα2.3, 2.4).

2.3 Αντενδείξεις

ΜηνλαμβάνετετοTUROXεάν:

έχετεενεργόπεπτικόέλκοςήαιμορραγίααπό το γαστρεντερικό

είστεαλλεργικόςσεοποιοδήποτεαπο τασυστατικάτου(βλέπε1.2 Σύνθεση)

έχετεσοβαρήηπατική νόσο

έχετεσοβαρήνεφρικήνόσο

έχετεπροηγούμενογνωστό ιστορικόυπερευαισθησίαςστο ακετυλοσαλυκιλικόοξύήάλλο

αντιφλεγμονώδεςφάρμακο,συμπεριλαμβανομένωντωναναστολέωνCOX-2:άσθμα(συριγμό

ήδύσπνοια) ρινικόερεθισμό,ρινικούςπολύποδες, ήαλλεργικάσυμπτώματαόπωςοίδηματου

προσώπου, τωνχειλέων,τηςγλώσσαςήτουφάρυγγακαι/ήκνησμό, δερματικόεξάνθημα

είστεέγκυος,ήσκοπεύετεναμείνετεέγκυοςήθηλάζετε(βλέπε2.4.2 Χρήσηκατάτηδιάρκεια

τηςεγκυμοσύνηςκαι2.4.3 Χρήσηκατάτηδιάρκειατουθηλασμού)

είστεηλικίαςκάτωτων16 ετών

έχετεφλεγμονώδηνόσο τουεντέρου

πάσχετεαπό συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια(NYHAII-IV)

είστεασθενείςμευπέρταση, τωνοποίωνηαρτηριακήπίεσηδενέχειελεγχθείεπαρκώς.

πάσχετεαπό διαγνωσμένηισχαιμικήκαρδιοπάθεια,περιφερικήαρτηριοπάθειακαι/ή

αγγειακήεγκεφαλικήνόσο.

Εάνπιστεύετεότικάποιοαπό ταπαραπάνω σαςαφορά, μηλαμβάνετετοTUROXέωςότου

συμβουλευθείτετο γιατρό σας.

2.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατά τηχρήση

2.4.1Γενικά

Πείτεστο γιατρό σαςγιαοποιαδήποτειατρικάπροβλήματαήαλλεργίεςέχετετώραήείχατε.Εάν

ισχύειστηνπερίπτωσήσαςκάποιοαπό ταακόλουθακαιδεντο έχετεσυζητήσειμετο γιατρό σας

επικοινωνήστεμαζίτουκαιζητήστετηγνώμητου, γιατίτοTUROXμπορείναμηνείναι

κατάλληλο γιαεσάςήναχρειασθείνασαςπαρακολουθήσεισετακτάχρονικάδιαστήματα.

□ Εάνέχετειστορικόστομαχικώναιμορραγιώνήελκών.

Αφυδάτωση, προκαλούμενηπ.χ. από παρατεταμένουςέμετουςήδιάρροια

Οίδημαλόγω κατακράτησηςυγρών

Ιστορικόαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης

Ιστορικόκαρδιακήςανεπάρκειας,καρδιακούεπεισοδίουήάλλουτύπουκαρδιαγγειακού

νοσήματος

Εάνέχετειστορικόεγκεφαλικούεπεισοδίουή ήπιουεγκεφαλικούεπεισοδίου

Ιστορικόαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης

Ιστορικόηπατικήςήνεφρικήςνόσου

Λήψηφαρμακευτικήςαγωγήςγιακάποιαλοίμωξη.ΤοTUROXείναιδυνατόννακαλύψειή

νααποκρύψειτονπυρετόπουείναιένδειξηλοίμωξης

Εάνπροσπαθείτεναμείνετεέγκυος

Εάνέχετεοποιαδήποτεκατάστασηπουαυξάνειτονκίνδυνοστεφανιαίαςνόσουήτης

αθηροσκλήρωσης,όπωςυψηλήαρτηριακήπίεση,διαβήτη,υψηλήχοληστερόληήκαπνίζετε.

Επίσηςπρέπειναλαμβάνετευπόψηταακόλουθα:

εάνείστεάνω των65 ετώνήέχετενεφρική,ηπατικήήκαρδιακήπάθηση, ο γιατρόςσαςθα

σαςελέγχεισετακτάχρονικάδιαστήματα

εάνεμφανίσετεοτιδήποτε, όπωςκιτρίνισματουδέρματοςκαιτωνματιών,ταοποίαμπορείνα

σχετίζονταιμεηπατικάπροβλήματα, πρέπει ναεπισκεφθείτετο γιατρό σαςτο συντομότερο

δυνατόν.

Εάναναπτύξετεσοβαρό ήεπίμονοκοιλιακόάλγοςκαι/ήτακόπρανάσαςγίνουνμαύρα,

πρέπειεπειγόντωςνασυμβουλευθείτετογιατρό σας.

Εάνέχετεοποιοδήποτεαπό ταακόλουθασυμπτώματα:δυσκολίαστηναναπνοή,πόνουςστο

στήθος, εμφάνισηήεπιδείνωσηοίδηματοςστουςαστραγάλους, τότεθαπρέπειναδιακόψετε

τηθεραπείαμεTUROXκαινασυμβουλευτείτετο γιατρό σας τοσυντομότεροδυνατό.

Εάνεμφανίσετεσυμπτώματαπουυποδεικνύουνσοβαρήαλλεργικήαντίδραση, όπως

δύσπνοιαήσοβαρήδερματικήαντίδραση, πρέπει επειγόντωςνασυμβουλευτείτετο γιατρό

σας.

Ογιατρόςσαςθαθελήσεινασυζητήσει τηθεραπείαμαζίσαςσετακτάχρονικάδιαστήματα.

Είναισημαντικόναχρησιμοποιείτετημικρότερηδόσηπουελέγχειτονπόνοσαςκαιδεν

πρέπειναπάρετεTUROXγιαπερισσότεροδιάστημααπό ό,τιαπαιτείται.Αυτό διότιο

κίνδυνοςκαρδιακώνεπεισοδίωνκαιεγκεφαλικώνμπορείνααυξηθείμετάαπό παρατεταμένη

θεραπεία,ιδιαίτεραμεμεγάλεςδόσεις.

ΤοTUROXμπορείνααυξήσεισεορισμέναάτοματηναρτηριακήπίεση, ιδιαίτερασευψηλές

δόσεις, καιαυτό μπορείνααυξήσειτονκίνδυνοκαρδιακώνεπεισοδίωνκαιεγκεφαλικών.Ο

γιατρόςσαςθαθελήσειναελέγξειτηνπίεσησαςκατάδιαστήματα,γιανασιγουρευτείότι

είναιασφαλήςη συνέχισητηςθεραπείασας.

Έχουναναφερθείπολύσπάνιασοβαρέςδερματικέςαντιδράσεις, ορισμένεςαπό τιςοποίες

θανατηφόρες, πουπεριλαμβάνουναποφολιδωτικήδερματίτιδα,σύνδρομοStevens-

Johnson,καιτοξικήεπιδερμικήνεκρόλυσησεσχέσημετηνχρήσητωνΜΣΑΦκαιορισμένους

εκλεκτικούςαναστολείςCOX-2 κατάτηδιάρκειαπαρακολούθησηςμετάτηνκυκλοφορία

(βλέπελήμμα2.8).Φαίνεταιότιοιασθενείςδιατρέχουνυψηλότεροκίνδυνογιαεμφάνιση

τέτοιωναντιδράσεωνστηναρχήτηςθεραπείας όπουη έναρξητηςαντίδρασηςλαμβάνει

χώρα, στηνπλειονότητατωνπεριπτώσεων, μέσαστονπρώτο μήναθεραπείας.

Έχουναναφερθείσοβαρέςαντιδράσειςυπερευαισθησίας(όπωςαναφυλαξία,και

αγγειοοίδημα) σε ασθενείςπουλαμβάνουνετορικοξίμπη(βλέπελήμμα2.8).Μερικοί

εκλεκτικοίαναστολείςτηςCOX-2έχουνσχετισθείμεαυξημένοκίνδυνοδερματικών

αντιδράσεωνσεασθενείςμειστορικόφαρμακευτικήςαλλεργίαςκάθετύπου.Hχορήγησητης

ετορικοξίμπηςθαπρέπειναδιακοπείμετηνπρώτηεμφάνισηδερματικούεξανθήματος,

βλάβηςτουβλενογόνου,ήοποιουδήποτεάλλουσημείουυπερευαισθησίας.

2.4.2Χρήσηκατά τηδιάρκεια τηςεγκυμοσύνης

ΤοTUROXδενπρέπειναλαμβάνεταικατάτηδιάρκειατηςκύησης. Εάνείστεήνομίζετεότι

είστεέγκυοςήσκοπεύετεναμείνετεέγκυος.μηνλαμβάνετετοTUROX.Εάνμείνετεέγκυος

σταματήστεναλαμβάνετετοTUROXκαισυμβουλευτείτετογιατρό σας.

2.4.3Χρήσηκατά τηδιάρκεια τουθηλασμού

Δενείναιγνωστό εάντοTUROXεκκρίνεταιστο μητρικόγάλα.Εάνθηλάζετεήσκοπεύετενα

θηλάσετεσυμβουλευτείτετογιατρό σας. ΕάνλαμβάνετετοTUROXδενπρέπειναθηλάζετε.

2.4.4Χρήσησταπαιδιά

ΤοTUROXδενπρέπειναλαμβάνεταιαπό παιδιάήεφήβουςηλικίαςκάτω των16 ετών.

2.4.5Χρήσησεηλικιωμένουςασθενείς

Το TUROXενεργείτοίδιο αποτελεσματικάκαιείναιεξίσουκαλάανεκτόστουςμεγαλύτερους

σεηλικίαενήλικεςασθενείς,όπωςκαιστουςνεώτερους. Δενείναιαπαραίτητηπροσαρμογήτης

δοσολογίαςσεηλικιωμένουςασθενείς.

2.4.6Επίδρασηστηνικανότηταγια οδήγησηκαιχειρισμόμηχανημάτων

Ζάλη, καιυπνηλίαέχειαναφερθείγιακάποιουςασθενείςπουελάμβανανTUROX. Εάνέχετε

τέτοιεςαντιδράσειςπρέπεινααποφεύγετεναοδηγείτεήναχειρίζεσθεμηχανήματα.

2.4.7. Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςσεσχέσημετα περιεχόμεναέκδοχα

ΤαδισκίαTUROX60mg περιέχουν 2.8mgλακτόζη. ΤαδισκίαTUROX90mg περιέχουν 4.2

mgλακτόζη. ΤαδισκίαTUROX120mg περιέχουν 5.6mgλακτόζη.Ασθενείςμεσπάνια

κληρονομικάπροβλήματαδυσανεξίαςστηγαλακτόζη,μεέλλειψη τηςLappλακτάσηςή

δυσαπορρόφησητηςγλυκόζης-γαλακτόζηςδενπρέπειναλαμβάνουναυτό τοφάρμακο.

2.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακαή ουσίες

ΤοTUROXμπορείνααλληλεπιδράμεκάποιαάλλαφάρμακα, γι’αυτότο λόγο είναισημαντικό

ναενημερώνετεπάντατο γιατρόσαςγιαοποιοδήποτεάλλο φάρμακολαμβάνετε

συμπεριλαμβανομένωνκαιεκείνωνπουπαίρνετεχωρίςιατρικήσυνταγή.

Ιδιαιτέρωςενημερώστετο γιατρόσας εάνλαμβάνετεκάποιο από ταακόλουθαφάρμακα:

Αντιπηκτικάαπό τουστόματοςόπωςβαρφαρίνηήάλλααπό τουστόματοςχορηγούμενα

αντιπηκτικά.

Σεασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείααντιπηκτικώναπό τουστόματοςπρέπειναπαρακολουθείται

συχνάο χρόνοςπροθρομβίνηςINR, ειδικάτιςπρώτεςημέρεςμετάτηνέναρξητηςθεραπείαςμε

etoricoxibήότανηδόσητουetoricoxibμεταβληθεί.

□ Ριφαμπικίνη(ένααντιβιοτικό)

□Mεθοτρεξάτη(έναφάρμακο πουχρησιμοποιείταιγιατηνκαταστολήτουανοσοποιητικού

συστήματος καισυχνάχρησιμοποιείταιστηνρευματοειδήαρθρίτιδα).Οτανσυγχορηγούνται

etoricoxibκαιμεθοτρεξάτηπρέπειναυπάρχειεπαρκήςπαρακολούθησηγιατοξικότητα

σχετιζόμενημετημεθοτρεξάτη.

□ ΑναστολείςΜΕΑήΑνταγωνιστέςτηςΑγγειοτασίνηςΙΙ (φάρμακαγιατηνυψηλήαρτηριακή

πίεσηκαιτηνκαρδιακήανεπάρκεια)

□Λίθιο(φάρμακοπουχρησιμοποιείταιστηθεραπεία κάποιωντύπωνκατάθλιψης). Η

συγκέντρωσητουλιθίουστο πλάσμαμπορείνααυξηθείαπό ταΜΣΑΦ.

□Διουρητικά(watertablets)

□β-αποκλειστές(φάρμακαγιαυψηλήαρτηριακήπίεση)

□ Κυκλοσπορίνηή τακρόλιμους(tacrolimus, έναφάρμακοπουχρησιμοποιείταιγιατην

καταστολήτουανοσοποιητικούσυστήματος).Ηνεφρικήλειτουργίαπρέπειναελέγχεται

τακτικάότανηetoricoxibκαικάποιοαπό αυτάταφάρμακαχρησιμοποιούνταισεσυνδυασμό

□Διγοξίνη(φάρμακοπουχρησιμοποιείται γιατηνκαρδιακήανεπάρκειακαι τονάτακτο

καρδιακό ρυθμό)Οιασθενείςμευψηλό κίνδυνοαπό τηντοξικότητατηςδιγοξίνηςθαπρέπεινα

παρακολουθούνται στενάότανχορηγούνταιταυτόχρονα etoricoxibμετηνδιγοξίνη

□Μινοξιδίλη(έναφάρμακοπουχρησιμοποιείταιστηθεραπείατηςυπέρτασης)

□Σαλβουταμόλη δισκίαήπόσιμο διαλυμα(έναφάρμακογιατο άσθμα)

□Από τουστόματοςαντισυλληπτικά.

□Κετοκοναζόλη

□ΘεραπείαΥποκατάστασης Ορμονών

ΤοTUROXμπορείναλαμβάνεται ταυτόχροναμεασπιρίνη(ακετυλοσαλυκιλικόοξύ)σεχαμηλές

δόσεις,όπωςδόσειςπουχορηγούνταιγιατηνκαρδειαγγιακήπροφύλαξηΕάνλαμβάνετεήδη

χαμηλήδόσηασπιρίνηςγιακαρδιαγγειακήπροστασία, δενθαπρέπειναδιακόψετεχωρίςνα

συμβουλευτείτε τονγιατρόσας,διότιτοTUROXδενμπορείναυποκαταστήσειτηνασπιρίνη

(ακετυλοσαλυκιλικόοξύ).Θαπρέπειναενημερωθείτεότιο κίνδυνοςστομαχικώνελκώνείναι

μεγαλύτεροςεάνλαμβάνετεασπιρίνημαζίμεTUROXκαι,δενπρέπειναλαμβάνετεάλλα

αντιφλεγμονώδηφάρμακαήυψηλότερεςδόσειςασπιρίνης(ακετυλοσαλυκιλικόοξύ) ενώ

λαμβάνετεTUROX.

2.6 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΤοTUROXπρέπειναλαμβάνεταιαπο το στόμα, μιαφοράτηνημέρα.

ΤοTUROXμπορείναλαμβάνεταιμεήχωρίςτροφή.

ΟγιατρόςσαςθααποφασίσειγιατηδόσητουTUROXπουπρέπειναπάρετεκαθώςκαιγιατο

χρονικόδιάστημαπουπρέπειναακολουθήσετεαυτήτηναγωγή.

ΕίναισημαντικόναλαμβάνετετοTUROXσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.

Ναμηνυπερβαίνετετησυνιστώμενηδόσηγιατηθεραπείατηςκατάστασήςσας.

Οστεοαρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι60mgμίαφοράτηνημέρα.

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι90mgμίαφοράτηνημέρα

Ουρικήαρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι120mgμίαφοράτηνημέρα, ηοποίαπρέπειναλαμβάνεταιμόνοκατά

τηδιάρκειατουοξύπόνου.

Δόσειςμεγαλύτερεςαπό αυτέςπουσυνιστώνταιγιακάθεπερίπτωσηδενέχουνεμφανίσει

επιπρόσθετηαποτελεσματικότηταήδενέχουνμελετηθεί.Γιααυτότο λόγο, ηδόσηπου

αναφέρεταιγιακάθεπερίπτωσηείναιημέγιστησυνιστώμενηδόση.

Ηδοσολογίαγιαοστεοαρθρίτιδα(ΟΑ) δενπρέπειναυπερβαίνειτα60mgημερησίως.

Ηδοσολογίαγιαρευματοειδήαρθρίτιδα(RA) δενπρέπειναυπερβαίνειτα90mgημερησίως.

Ηδοσολογίαγιαοξείαουρικήαρθρίτιδαδενπρέπειναυπερβαίνειτα120mgημερησίως, για

μέγιστηδιάρκειαθεραπείας8 ημερών.

Επειδήοικίνδυνοιγιατο καρδιαγγειακόσύστημαμετηετορικοξίμπημπορείνααυξηθούνμετη

δόσηκαιτηδιάρκειατηςέκθεσης, πρέπειναχορηγείταιηχαμηλότερηαποτελεσματικήημερή-

σιαδόσηγιατημικρότερηδυνατήδιάρκειαθεραπείας. Ηανάγκητουασθενούςγια

συμπτωματικήανακούφισηκαιηαπόκρισηστηθεραπεία,πρέπειναεπανεκτιμάταιπεριοδικά,

ιδιαίτερασεασθενείςμεοστεοαρθρίτιδα(βλέπελήμματα2.3, 2.4. και2.8).

Ηπατικήανεπάρκεια:

Σεασθενείςμεήπιαηπατικήανεπάρκειαδενπρέπειναυπερβαίνεταιηδόσητων60mgάπαξ

ημερησίως.Σεασθενείςμεμέτριαηπατικήανεπάρκειαησυνιστώμενηδόσητων60mgκάθε

δεύτερημέραδενπρέπειναυπερβαίνεται.Hκλινικήεμπειρίαείναιπεριορισμένηειδικάστους

ασθενείςμεμέτριαηπατικήανεπάρκειακαιωςεκτούτου συνιστάταιπροσοχή.

Δενυπάρχεικλινικήεμπειρίαστουςασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκεια,γιααυτότο λόγο ,

ηχορηγησήτουαντενδείκυταισεαυτούςτουςασθενείς(βλέπε2.3 Αντενδείξεις).

Νεφρικήανεπάρκεια:

Δενείναιαπαραίτητηοποιαδήποτεαναπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεασθενείςμεκάθαρση

κρεατινίνης ≥ 30ml/min.Αντενδείκνυταιηχορήγησητουetoricoxibσεασθενείςμεκάθαρση

κρεατινίνης<30ml/min( βλέπεΑντενδείξεις).

Παιδιατρικήχρήση:Ηetoricoxibδενενδείκνυταιγιαχορήγησησεπαιδιάκαιεφήβουςηλικίας

μικρότερηςτων16 ετών.

ΟγιατρόςσαςθααποφασίσειγιατηδόσητουTUROXπουπρέπειναπάρετε.

ΕίναισημαντικόναλαμβάνετετοTUROXσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.

2.7 Υπερδοσολογία– Αντιμετώπιση

Δενπρέπειναλαμβάνετεπερισσότεραδισκίααπό αυτάπουσαςέχεισυνταγογραφήσειο γιατρός

σας.

ΕάνλάβετεπερισσότεραδισκίαTUROXαπο αυτάπουσαςέχουνσυνταγογραφηθεί,

επικοινωνήστεαμέσωςμετονγιατρόσας.

2.8 ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

Σεκλινικέςμελέτες,ηετορικοξίμπηαξιολογήθηκεωςπροςτηνασφάλειασεπερίπου4800άτομα

συμπεριλαμβανομένωνπερίπου3400ασθενώνμεοστεοαρθρίτιδα(ΟΑ), ρευματοειδήαρθρίτιδα(ΡΑ) ή

οσφυαλγία(περίπου600ασθενείςμεΟΑήΡΑακολουθούσαναγωγήγιαέναέτοςήπερισσότερο.

Σεκλινικέςμελέτες,τοπροφίλανεπιθυμήτωνενεργειώνήτανπαρόμοιοστηνθεραπείαμεετορικοξίμπη

γιαέναχρόνοήπερισσότερογιατηνΟΑήΡΑ.

Σεμιακλινικήμελέτηγιαοξείαουρικήαρθρίτιδα,οιασθενείςέλαβανετορικοξίμπη120mgμιαφορά

ημερησίωςγιαοκτώημέρες.Τοσύνολο τωνανεπιθύμητωνενεργειώνσεαυτήτηνμελέτηήτανπαρόμοιο

μεαυτό πουέχειαναφερθείστιςσυνδυασμένεςμελέτεςγιαΟΑ,ΡΑκαιχρόνιαοσφυαλγία.

Οιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςαναφέρθηκανσεκλινικέςμελέτεςσεποσοστό μεγαλύτεροαπό το

placebo, σεασθενείςμεΟΑήΡΑήχρόνιαοσφυαλγία, πουελάμβαναναγωγήμεετορικοξίμπη60mgή

90mgγιαδιάστημαέως12εβδομάδεςήαπό τηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου:

(ΠολύΣυχνές(>1/10)Συχνές(>=1/100,<1/10) ,Οχισυχνές(>=1/1000,<1/100),Σπάνιες(>1/10,000,<

1/1,000),Πολύ Σπάνιες(<1/10,000)συμπεριλαμβανομένωντωνμεμονωμένωνπεριπτώσεων)

Μολύνσειςκαιλοιμώξεις:

Οχισυχνές:γαστρεντερίτιδα,λοίμωξητουανώτερουαναπνευστικού,λοίμωξητουουροποιητικού

συστήματος.

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος:

ΠολύΣπάνιες:αντιδράσειςυπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένουτουαγγειοοιδήματος, των

αναφυλακτικών/αναφυλακτοειδώναντιδράσεων.

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςδιατροφής:

Συχνές:οίδημα/κατακράτησηυγρών

Οχισυχνές:αύξησηήμείωσητηςόρεξης, αύξησηβάρους.

Ψυχιατρικέςδιαταραχές:

Οχισυχνές:άγχος, κατάθλιψη,μειωμένηπνευματικήοξύτητα.

ΠολύΣπάνιες:σύγχυση,παραισθήσεις.

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Συχνές:ζάλη,κεφαλαλγία.

Οχισυχνές:δυσγευσία,αϋπνία, παραισθησία/υπαισθησία, υπνηλία.

Διαταραχέςτωνοφθαλμών:

Οχισυχνές:θάμβοςοράσεως

Διαταραχέςτωνώτωνκαιτουλαβυρίνθου:

Οχισυχνές:εμβοές

Kαρδιακέςδιαταραχές:

Οχισυχνές:συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια,μηειδικέςαλλαγέςτουΗΚΓ,έμφραγματου

μυοκαρδίου*.

Aγγειακέςδιαταραχές:

Συχνές:υπέρταση

Οχισυχνές:ερυθρίαση, αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο*.

ΠολύΣπάνιες: κρίσηυπέρτασης.

-------------------------------

* Σύμφωναμεαναλύσειςμακροχρόνιωνελεγχόμενωνμεεικονικόφάρμακο ήμεενεργόφάρμακο

κλινικώνμελετών,μερικοίεκλεκτικοίαναστολείςτηςCOX-2 έχουνσυσχετισθείμεαυξημένοκίνδυνο

σοβαρώνθρομβωτικώναρτηριακώνεπεισοδίων, περιλαμβανομένουτουεμφράγματοςτουμυοκαρδίου

καιτουαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίου.Ηαπόλυτηαύξησητουκινδύνουγιατέτοιασυμβάματαδεν

φαίνεταιναυπερβαίνειτο 1% ανάέτοςμεβάσηταυπάρχονταδεδομένα(όχισυχνή)

Διαταραχέςτουαναπνευστικούσυστήματος:

Οχισυχνές:βήχας, δύσπνοια,επίσταξη.

ΠολύΣπάνιες:βρογχόσπασμος.

Γαστρεντερικέςδιαταραχές:

Συχνές:γαστρεντερικέςδιαταραχές(π.χ. κοιλιακόάλγος, μετεωρισμός,οπισθοστερνικόςκαύσος)

διάρροια, δυσπεψία, δυσφορίααπό το επιγάστριο, ναυτία.

Οχισυχνές:κοιλιακήδιάταση, παλινδρόμησηοξέος,μεταβολήτηςκινητικότητας τουεντέρου

δυσκοιλιότητα,ξηροστομία, γαστροδωδεκαδακτυλικόέλκος,σύνδρομο ευερέθιστουεντέρου,

οισοφαγίτιδα, στοματικέςεξελκώσεις,έμετος.

Πολύσπάνιες: πεπτικάέλκησυμπεριλαμβανομένηςτηςγαστρεντερικήςδιάτρησηςκαιαιμορραγίας

(κυρίωςστουςηλικιωμένους).

Ηπατοχολικέςδιαταραχές:

ΠολύΣπάνιες:ηπατίτιδα.

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού:

Οχισυχνές:εκχύμωση,οίδηματουπροσώπου,κνησμός, εξάνθημα.

ΠολύΣπάνιες:κνίδωση,σύνδρομοStevens-Johnson, τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση.

Μυοσκελετικέςδιαταραχές,διαταραχέςτωνσυνδετικώνιστώνκαιτωνοστών:

Οχισυχνές:μυϊκέςκράμπες/συσπάσεις,μυοσκελετικόςπόνος/ακαμψία.

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτουουροποιητικούσυστήματος:

Οχισυχνές:πρωτεϊνουρία

Πολύσπάνιες:νεφρικήανεπάρκεια,συμπεριλαμβανομένηςτηςνεφρικήςβλάβης, συνήθωςαντιστρεπτή

μετάτηδιακοπήτηςθεραπείας(βλέπελήμμα2.4)

Γενικέςδιαταραχέςκαιενοχλήσειςστηθέσηχορήγησης:

Συχνές;αδυναμία/κόπωση,νόσοςπαρόμοιατηςγρίππης.

Οχισυχνές:θωρακικόαλγος

Έρευνες:

Συχνές:αύξησηALT(αμινοτρανφεράσηαλανίνης), αύξησηAST(αμινοτρανσφεράσηασπαρτάμης).

Οχισυχνές:αύξησηαζώτουουρίαςαίματος,αύξησητηςφωσφοκινάσηςτηςκρεατινίνης,μείωσητου

αιματοκρίτη,μείωσητηςαιμοσφαιρίνης, υπερκαλιαιμία,μείωσητωνλευκοκυττάρων,μείωσητων

αιμοπεταλίων,αύξησητηςκρεατινίνηςορού,αύξησητουουρικούοξέος(βλέπελήμμα2.4).

ΟιακόλουθεςσοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθείωςσχετιζόμενεςμετηχορήγησηΜΣΑΦ

καιδενμπορούννααποκλεισθούνγιατην ετορικοξίμπη:νεφροτοξικότητασυμπεριλαμβανομένηςτης

ενδιάμεσηςνεφρίτιδας,καιτουνεφρωσικούσυνδρόμουηπατοτοξικότητασυμπεριλαμβανομένηςτης

ηπατικήςανεπάρκειας,τουικτέρουκαιπαγκρεατίτιδας.

2.9Τιπρέπεινα γνωρίζετεσεπερίπτωσηπουπαραλείψετεκάποια δόση

ΕίναισημαντικόναλαμβάνετετοTUROXόπωςέχεισυνταγογραφηθείαπό το γιατρό σας.

Εάνπαραλείψετεμίαδόση, μηνπάρετεεπιπλέονδόσηγιανατηνκαλύψετε,αλλάσυνεχίστεμετο

κανονικόσαςδοσολογικόσχήματηνεπόμενηημέρα.

2.10 Ημερομηνίαλήξης

Μηχρησιμοποιείτεαυτό το φάρμακομετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναγράφεταιστησυσκευασίαμετά

το Ημ.Λήξεως.

Ταδύο πρώτανούμεραδείχνουντο μήνακαιταεπόμεναδύο το έτος.

2.11 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατη φύλαξη/χειρισμότουπροϊόντος

Αποθηκεύστεσεθερμοκρασίαμικρότερητων30 ο C.

Μηνβγάζετετο δισκίοαπό τοblisterμέχριτηλήψητου.

Μηνμεταφέρετεταδισκίασεάλλονπεριέκτηγιατίμπορείνααλλοιωθείησύστασήτους.

ΔιατηρείτετοTUROXκαιόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπο ταπαιδιά.

Μηνλαμβάνετεταδισκίαμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναγράφεταιστηνσυσκευασία.

2.12 Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουφύλλουοδηγιών.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακοαυτό σαςτοέγραψεο γιατρόςσαςμόνογιατο συγκεκριμένοιατρικόσαςπρόβλημα.

Δενθαπρέπεινατο δίνετεσεάλλαάτομαήνατο χρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση, χωρίς

προηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτο γιατρό σας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιο πρόβλημαμετο φάρμακο,ενημερώστε

αμέσωςτο γιατρόσαςήτοφαρμακοποιό σας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρω από τιςπληροφορίεςπουαφορούντο φάρμακοπου

λαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατο ιατρικόσαςπρόβλημαμηδιστάσετενα

ζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπό το γιατρόσαςήτοφαρμακοποιό σας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτο φάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπεινα

λαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχήκάθε

πληροφορίαπουαφοράτο φάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,γιατίηζέστηκαιηυγρασίαμπορείνα

αλλοιώσουντο φάρμακοκαινατο καταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειαφυλάξτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπό ταπαιδιά.

4. TΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακοαυτό χορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή

Document Outline

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔισκίαTUROX60mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοΔισκία/Δισκία

ΔισκίαTUROX90mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοΔισκία/Δικία

ΔισκίαTUROX120mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοΔισκία/Δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Kάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίo/δισκίοπεριέχει60,90ή120mgετορικοξίμπη.

Γιαταέκδοχα,βλέπελήμμα6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίo/δισκίο.

Δισκία60mg:Xρώματοςσκούρουπράσινου,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστημία

πλευρά“200”και“TUROX60”στηνάλλη.

Δισκία90mg:Xρώματοςλευκού,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστημίαπλευρά

“202”και“TUROX90”στηνάλλη.

Δισκία120mg:Xρώματοςανοιχτούπράσινου,σεσχήμαμήλου,αμφίκυρτα,μεσημειωμένοστημία

πλευρά“204”και“TUROX120”τηνάλλη.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Γιατηνανακούφισηαπότασυμπτώματατηςοστεοαρθρίτιδας,τηςρευματοειδούςαρθρίτιδας,του

άλγουςκαιτωνσυμπτωμάτωντηςφλεγμονήςπουσχετίζονταιμετηνοξείαουρικήαρθρίτιδα.

ΗαπόφασηγιατησυνταγογράφησηενόςεκλεκτικούαναστολέαCOX-2πρέπειναστηρίζεταιστην

εκτίμησητουσυνολικούκινδύνουγιακάθεασθενήξεχωριστά(βλέπελήμματα4.3,4.4).

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ToTUROXχορηγείταιαπότοστόμα.καιμπορείναληφθείμεήχωρίςτροφή.Ηέναρξηδράσηςτου

φαρμάκουμπορείναεπιτευχθείταχύτεραόταντοTUROXχορηγείταιχωρίςτροφή.Τογεγονόςαυτό

πρέπειναλαμβάνεταιυπόψηόταναπαιτείταιταχείαανακούφισητωνσυμπτωμάτων.

Οστεοαρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι60mgάπαξημερησίως.

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι90mgάπαξημερησίως.

ΟξείαΟυρικήΑρθρίτιδα

Ησυνιστώμενηδόσηείναι120mgάπαξημερησίως.Ηετορικοξίμπη120mgθαπρέπειναχορηγείται

μόνογιατηνπερίοδοτηςοξείαςφάσηςτωνσυμπτωμάτων.Στιςκλινικέςμελέτεςγιατηνοξείαουρική

αρθρίτιδα,ηετορικοξίμπηχορηγήθηκεγια8ημέρες.

Δόσειςυψηλότερεςαπόαυτέςπουσυνιστώνταιγιακάθεένδειξηείτεδενέχουνεμφανίσει

επιπρόσθετηαποτελεσματικότηταήδενέχουνακόμαμελετηθεί.Γιααυτότολόγο,ηδόσηγιακάθε

ένδειξηείναιημέγιστησυνιστώμενηδόση.

Ηδοσολογίαγιαοστεοαρθρίτιδα(ΟΑ)δενπρέπειναυπερβαίνειτα60mgημερησίως..

Ηδοσολογίαγιαρευματοειδήαρθρίτιδα(RA)δενπρέπειναυπερβαίνειτα90mgημερησίως.

Ηδοσολογίαγιαοξείαουρικήαρθρίτιδαδενπρέπειναυπερβαίνειτα120mgημερησίως,που

περιορίζεταισεμέγιστηδιάρκειαθεραπείας8ημερών.

Επειδήοικίνδυνοιγιατοκαρδιαγγειακόσύστημαμετηετορικοξίμπημπορείνααυξηθούνμετη

δόσηκαιτηδιάρκειατηςέκθεσης,πρέπειναχορηγείταιηχαμηλότερηαποτελεσματικήημερή-

σιαδόσηγιατημικρότερηδυνατήδιάρκειαθεραπείας.Ηανάγκητουασθενούςγιασυμπτωματική

ανακούφισηκαιηαπόκρισηστηθεραπεία,πρέπειναεπανεκτιμάταιπεριοδικά,ιδιαίτερασεασθενείς

μεοστεοαρθρίτιδα(βλέπελήμματα4.3,4.4.,4.8και5.1).

Ηλικιωμένοι:Δεναπαιτείταιαναπροσαρμογήτηςδοσολογίαςστουςηλικιωμένουςασθενείς.

Ηπατικήανεπάρκεια:Σεασθενείςμεήπιαηπατικήδυσλειτουργία(βαθμολογίαChild-Pugh5-6)δεν

πρέπειναυπερβαίνεταιηδόσητων60mgάπαξημερησίως.Σεασθενείςμεμέτριαηπατική

δυσλειτουργία(βαθμολογίαChild-Pugh7-9)ησυνιστώμενηδόσητων60mgκάθεδεύτερημέραδεν

πρέπειναυπερβαίνεται.

Hκλινικήεμπειρίαείναιπεριορισμένηειδικάστουςασθενείςμεμέτριαηπατικήδυσλειτουργίακαιως

εκτούτουσυνιστάταιπροσοχή.Δενυπάρχεικλινικήεμπειρίαστουςασθενείςμεσοβαρήηπατική

δυσλειτουργία(βαθμολογίαChild-Pugh ≥ 10),γιααυτότολόγο,ηχορήγησήτουαντενδείκνυταισε

αυτούςτουςασθενείς(βλέπελήμματα4.3,4.4και5.2).

Νεφρικήανεπάρκεια:δενείναιαπαραίτητηοποιαδήποτεαναπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεασθενείς

μεκάθαρσηκρεατινίνης30ml/min(βλέπελήμμα5.2).Αντενδείκνυταιηχορήγησητηςετορικοξίμπης

σεασθενείςμεκάθαρσηκρεατινίνης<30ml/min(βλέπελήμματα4.3και4.4).

Παιδιατρικήχρήση:Ηετορικοξίμπηδενενδείκνυταιγιαχορήγησησεπαιδιάκαιεφήβουςηλικίας

μικρότερηςτων16ετών.

4.3 Αντενδείξεις

Ιστορικόυπερευαισθησίαςστηνδραστικήουσίαήσεοποιοδήποτεέκδοχο(βλέπελήμμα6.1).

Ενεργόπεπτικόέλκοςήενεργήαιμορραγίααπότογαστρεντερικό

Ασθενείςπουέχουνπαρουσιάσειβρογχόσπασμο,οξείαρινίτιδα,ρινικούςπολύποδες,

αγγειονευρωτικόοίδημα,κνίδωση,αντιδράσειςαλλεργικούτύπουμετάτηχορήγηση

ακετυλοσαλικυλικούοξέοςήΜΣΑΦ,συμπεριλαμβανομένωντωναναστολέωνCOX-2(της

κυκλοοξυγενάσης-2).

Κύησηκαιγαλουχία(βλέπελήμματα4.6και5.3).

Σοβαρήηπατικήδυσλειτουργία(αλβουμίνητουορού < 25g/lήβαθμολογίαChild-Pugh ≥ 10)

Προσδιορισθείσατιμήκάθαρσηςκρεατινίνης<30ml/min.

Παιδιάκαιέφηβοιηλικίαςμικρότερηςτων16ετών

Φλεγμονώδηςνόσοςτουεντέρου

Συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια(NYHAII-IV)

Ασθενείςμευπέρταση,τωνοποίωνηαρτηριακήπίεσηδενέχειελεγχθείεπαρκώς.

Διαγνωσμένηισχαιμικήκαρδιοπάθεια,περιφερικήαρτηριοπάθειακαι/ήαγγειακήεγκεφαλικήνόσος.

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Επίδρασηστογαστρεντερικό

Εχουνπαρουσιασθείσεασθενείςπουέλαβανετορικοξίμπηεπιπλοκέςτουανώτερουγαστρεντερικού

συστήματος(διατρήσεις,έλκηήαιμορραγίες(ΔΕΑ),μερικέςαπότιςοποίεςοδήγησανσεθανατηφόρο

αποτέλεσμα.

Συνιστάταιπροσοχήκατάτηνθεραπείαασθενώνπουείναισεμεγαλύτεροκίνδυνοναπαρουσιάσουν

γαστρεντερικέςεπιπλοκέςμεΜΣΑΦ:ηλικιωμένοι,ασθενείςπουλαμβάνουνκάποιοάλλοΜΣΑΦή

ακετυλοσαλικυλικόοξύταυτόχρονα,ήασθενείςμεπροηγούμενοιστορικόγαστρεντερικήςνόσου,

όπωςεξέλκωσηκαιγαστρεντερικήαιμορραγία.

Υπάρχειπεραιτέρωαύξησητουκινδύνουεμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειώντουγαστρεντερικού

(γαστρεντερικήεξέλκωσηήάλλεςεπιπλοκέςαπότογαστρεντερικό)ότανηετορικοξίμπηλαμβάνεται

ταυτόχροναμεακετυλοσαλικυλικόοξύ(ακόμηκαισεχαμηλέςδόσεις).Απόκλινικέςμελέτεςμακράς

διάρκειαςδενέχειτεκμηριωθείσημαντικήδιαφοράστηνασφάλειααπότογαστρεντερικόμεταξύ

εκλεκτικώναναστολέωνCOX-2+ακετυλοσαλικυλικούοξέοςέναντιΜΣΑΦ+ακετυλοσαλικυλικού

οξέος(βλέπε.λήμμα5.1).

Καρδιαγγειακέςεπιδράσεις

ΟικλινικέςμελέτεςυποδεικνύουνότιοιεκλεκτικοίαναστολείςτηςCOX-2ωςκατηγορίαφαρμάκων

μπορείνασχετίζονταιμεαυξημένοκίνδυνοθρομβωτικώνεπεισοδίων(ιδιαιτέρωςέμφραγματου

μυοκαρδίουκαιαγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο)σεσχέσημετοεικονικόφάρμακοκαιμερικά

ΜΣΑΦ.Επειδήοικίνδυνοιγιατοκαρδιαγγειακόσύστημαμετηνετορικοξίμπημπορείνααυξηθούν

μετηδόσηκαιτηδιάρκειατηςέκθεσης,πρέπειναχορηγείταιηχαμηλότερηαποτελεσματική

ημερήσιαδόσηγιατημικρότερηδυνατήδιάρκειαθεραπείας.Ηανάγκητουασθενούςγια

συμπτωματικήανακούφισηκαιηαπόκρισηστηθεραπείαπρέπειναεπανεκτιμάταιπεριοδικά,

ιδιαίτερασεασθενείςμεοστεοαρθρίτιδα.(βλέπελήμματα4.2,4.3,4.8και5.1).

Οιασθενείςμεσημαντικούςπαράγοντεςκίνδυνουγιαεμφάνισηκαρδιαγγειακώνσυμβαμάτων(π.χ.

υπέρταση,υπερλιπιδαιμία,σακχαρώδηςδιαβήτης,κάπνισμα)πρέπεινααντιμετωπίζονται

θεραπευτικάμεετορικοξίμπημόνομετάαπόπροσεκτικήεκτίμηση(βλέπελήμμα5.1).

ΟιεκλεκτικοίαναστολείςτηςCOX-2δενμπορούνναυποκαταστήσουντοακετυλοσαλυκιλικόοξύ

γιαπροφύλαξηκαρδιαγγειακώνθρομβοεμβολικώνπαθήσεωνλόγωέλλειψηςαντιαιμοπεταλιακής

δράσης.

Επομένως,ηαντιαιμοπεταλιακήαγωγήδενπρέπειναδιακόπτεται.

(βλέπεπαραπάνωλήμματα4.5και5.1).

Επίδρασηστηνεφρικήλειτουργία.

Οινεφρικέςπροσταγλανδίνεςείναιδυνατόνναπαίζουναντιρροπιστικόρόλοστηδιατήρησητης

νεφρικήςδιήθησης.Γιααυτόντολόγοσεκαταστάσειςεπιβαρυμένηςνεφρικήςδιήθησης,ηχορήγηση

τηςετορικοξίμπηςμπορείναπροκαλέσειμείωσηστοσχηματισμότωνπροσταγλανδινώνκαι

δευτερογενώςμείωσητηςνεφρικήςαιμάτωσηςκαιωςεκτούτουναοδηγήσεισεπεραιτέρω

επιβαρυνσητηςνεφρικήςλειτουργίας.Οιασθενείςπουείναισεμεγαλύτεροκίνδυνοενπροκειμένω,

είναιεκείνοιμεπροϋπάρχουσασημαντικήεπιβάρυνσητηςνεφρικήςλειτουργίας,μηαντιρροπούμενη

καρδιακήανεπάρκειαήκίρρωση.Σεαυτούςτουςασθενείςπρέπειναπαρακολουθείταιηνεφρική

λειτουργία.

Κατακράτησηυγρών,οίδημακαιυπέρταση.

Οπωςκαιμεάλλαφάρμακαπουαναστέλλουντηνσύνθεσητωνπροσταγλανδινώνέχειπαρατηρηθεί

κατακράτησηυγρών,οίδημακαιυπέρτασησεασθενείςπουελάμβανανετορικοξίμπη.Πρέπεινα

δίνεταιπροσοχήστουςασθενείςμεπροηγούμενοιστορικόκαρδιακήςανεπάρκειας,δυσλειτουργίατης

αριστεράςκοιλίαςήυπέρτασηκαισεασθενείςμεπροϋπάρχονοίδημαοποιασδήποτεάλλης

αιτιολογίας.Εάνπαρατηρηθείεπιδείνωσητηςκλινικήςκατάστασηςαυτώντωνασθενώνθαπρέπεινα

γίνονταιαπαραίτητοιέλεγχοι,καιεάνχρειασθείμπορείναδιακοπείηετορικοξίμπη.

Ηετορικοξίμπημπορείνασχετίζεταιμεπιοσυχνάεμφανιζόμενηκαισοβαρήυπέρτασηέναντιάλλων

ΜΣΑΦκαιεκλεκτικώνCOX-2αναστολέων,ιδιαίτερασεμεγάλεςδόσεις.Γιααυτότολόγο,θαπρέπει

ναδίνεταιιδιαίτερηπροσοχήστηνπαρακολούθησητηςαρτηριακήςπίεσηςκατάτηδιάρκειατης

θεραπείαςμεετορικοξίμπη.Εάνηαρτηριακήπίεσηαυξηθείσημαντικά,τότεθαπρέπειναληφθεί

υπόψηάλληεναλλακτικήθεραπεία.

Επιδράσειςστοήπαρ.

Αυξήσειςεπιπέδωντηςαμινοτρανσφεράσηςτηςαλανίνης(ALT)και/ήτηςασπαρτάμης(ΑST)

(περίπουτρειςήπερισσότερεςφορέςαπότοανώτεροφυσιολογικόόριο)έχουναναφερθείσεπερίπου

1%τωνασθενώνπουσυμμετείχανσεκλινικέςμελέτεςκαιστουςοποίοιυςχορηγήθηκεγια

διάστημαμέχριέναέτοςετορικοξίμπη60και90mgημερησίως.

Εάνκάποιοςασθενήςεμφανίσεισυμπτώματακαι/ήσημείαπουδεικνύουνηπατικήδυσλειτουργίαή

καταγραφείκάποιαμηφυσιολογικήεργαστηριακήδοκιμασίατηςηπατικήςλειτουργίας,τότεο

ασθενήςπρέπειναπαρακολουθείταιστενά.Εάνεμφανισθούνσημείαηπατικήςανεπάρκειαςήεάν

εξακολουθούννακαταγράφονταιμηφυσιολογικέςτιμέςτωνεργαστηριακώνδοκιμασιών(τρειςφορές

πάνωαπότοανώτεροφυσιολογικόόριο),ηετορικοξίμπηθαπρέπειναδιακοπεί.

Γενικές

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςοιασθενείςπαρουσιάσουνεπιδείνωσητηςλειτουργίας

οποιουδήποτεοργανικούσυστήματοςπουαναφέρθηκεπαραπάνω,πρέπειναληφθούνκατάλληλα

μέτρακαιναεξετασθείηδιακοπήτηςθεραπείαςμεετορικοξίμπη.

Πρέπειναυφίσταταικατάλληληιατρικήπαρακολούθησηότανηετορικοξίμπηδίδεταισε

ηλικιωμένουςκαισεασθενείςμενεφρική,ηπατικήήκαρδιακήδυσλειτουργία.

Πρέπειναδίνεταιιδιαίτερηπροσοχήότανγίνεταιέναρξητηςθεραπείαςμεετορικοξίμπησεασθενείς

μεαφυδάτωση.Συνιστάταιηενυδάτωσητωνασθενώνπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμε

ετορικοξίμπη.

΄Εχουναναφερθείπολύσπάνιασοβαρέςδερματικέςαντιδράσεις,ορισμένεςαπότιςοποίες

θανατηφόρες,πουπεριλαμβάνουναποφολιδωτικήδερματίτιδα,σύνδρομοStevens-Johnsonκαι

τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυσησεσχέσημετηνχρήσητωνΜΣΑΦκαιορισμένουςεκλεκτικούς

αναστολείςCOX-2κατάτηδιάρκειαπαρακολούθησηςμετάτηνκυκλοφορία(βλέπελήμμα4.8)

Φαίνεταιότιοιασθενείςδιατρέχουνυψηλότεροκίνδυνογιαεμφάνισητέτοιωναντιδράσεωνστην

αρχήτηςθεραπείαςόπουηέναρξητηςαντίδρασηςλαμβάνειχώρα,στηνπλειονότητατων

περιπτώσεων,μέσαστονπρώτομήναθεραπείας..

΄Εχουναναφερθείσοβαρέςαντιδράσειςυπερευαισθησίας(όπωςαναφυλαξίακαιαγγειοοίδημα)σε

ασθενείςπουλαμβάνουνετορικοξίμπη(βλέπελήμμα.4.8).Μερικοίεκλεκτικοίαναστολείςτης

COX-2έχουνσχετισθείμεαυξημένοκίνδυνοδερματικώναντιδράσεωνσεασθενείςμειστορικό

φαρμακευτικήςαλλεργίαςκάθετύπου.ΗΕτορικοξίμπηθαπρέπειναδιακοπείμετηνπρώτη

εμφάνισηδερματικούεξανθήματος,βλαβώντουβλενογόνουήοποιαδήποτεάλλωνσημείων

υπερευαισθησίας.

Ηετορικοξίμπημπορείνακαλύψειτονπυρετόκαιάλλασυμπτώματατηςφλεγμονής.

Θαπρέπειναδίνεταιπροσοχήότανσυγχορηγείταιετορικοξίμπημεβαρφαρίνηήάλλααπότου

στόματοςχορηγούμενααντιπηκτικά(βλέπελήμμα4.5).

Ηχρήσητηςετορικοξίμπης,όπωςκαικάθεφαρμακευτικούπροϊόντοςπουείναιγνωστόότι

αναστέλλειτηνσύνθεσηκυκλοοξυγενάσης/προσταγλανδίνηςδενσυνιστάταισεγυναίκεςπου

προσπαθούννασυλλάβουν(βλέπελήμματα4.6,5.1,και5.3).

ΤαδισκίαTUROXπεριέχουνλακτόζη.Ασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματαδυσανεξίας

στηγαλακτόζη,μεέλλειψητηςLappλακτάσηςήδυσαπορρόφησητηςγλυκόζης-γαλακτόζηςδενθα

πρέπειναλαμβάνουναυτότοφάρμακο.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Φαρμακοδυναμικέςαλληλεπιδράσεις

Αντιπηκτικάαπότουστόματος:Σεάτομαπουέχουνσταθεροποιηθείυπόχρόνιαθεραπείαμε

βαρφαρίνη,ηχορήγησηετορικοξίμπης120mgημερησίωςσυνδέθηκεμεπερίπου13%αύξησηστο

χρόνοπροθρομβίνης(InternationalNormalisedRation,INR).Γιααυτόντολόγοσεασθενείςπου

λαμβάνουνθεραπείααντιπηκτικώναπότουστόματοςπρέπειναπαρακολουθείταισυχνάοχρόνος

προθρομβίνηςINR,ειδικάτιςπρώτεςημέρεςμετάτηνέναρξητηςθεραπείαςμεετορικοξίμπηήόταν

ηδόσητηςετορικοξίμπηςμεταβληθεί(βλέπελήμμα4.4).

Διουρητικά,αναστολείςMEAκαιΑνταγωνιστέςτηςΑγγειοτασίνηςΙΙ:TαΜΣΑΦενδέχεταινα

μειώσουντηνεπίδρασητωνδιουρητικώνκαιάλλωναντιυπερτασικώνφαρμάκων.Σεορισμένους

ασθενείςμεεπιβαρυμένηνεφρικήανεπάρκεια(όπωςπ.χασθενείςμεαφυδάτωσηήηλικιωμένοι

ασθενείςμεεπιβαρυμένηνεφρικήλειτουργία)ησυγχορήγησηαναστολέαΜΕΑήανταγωνιστήτης

ΑγγειοτασίνηςΙΙ:μεπαράγοντεςπουαναστέλλουντηνκυκλοοξυγενάσημπορείναοδηγήσεισε

περαιτέρωεπιδείνωσητηςνεφρικήςλειτουργίας,συμπεριλαμβανομένηςπιθανήςοξείαςνεφρικής

ανεπάρκειας,ηοποίασυνήθωςείναιαντιστρεπτή.Αυτέςοιαλληλεπιδράσειςθαπρέπεινα

λαμβάνονταιυπόψησεασθενείςοιοποίοιλαμβάνουνετορικοξίμπηταυτόχροναμεαναστολείςΜΕΑ

ήανταγωνιστέςτηςΑγγειοτασίνηςΙΙ.Γι΄αυτό,οσυνδυασμόςπρέπειναχορηγηθείμεπροσοχή,

ιδιαίτεραστουςηλικιωμένους.Οιασθενείςπρέπειναλαμβάνουνεπαρκήποσότηταυγρώνκαιπρέπει

ναληφθείυπόψηηπαρακολούθησητηςνεφρικήςλειτουργίαςμετάτηνέναρξητηςσυνδυασμένης

θεραπείας,καικατόπινσεπεριοδικάδιαστήματα.

Ακετυλοσαλικυλικόοξύ:Σεμιακλινικήμελέτησευγιήάτομα,σεσταθερήκατάσταση,η

ετορικοξίμπη120mgμιαφοράημερησίωςδενείχεεπίδρασηστηναντιαιμοπεταλιακήδράσητου

ακετυλοσαλικυλικούοξέος(81mgμιαφοράημερησίως).Ηετορικοξίμπημπορείναχρησιμοποιηθεί

ταυτόχροναμετοακετυλοσαλικυλικόοξύσεδόσειςπουχορηγούνταιγιατηνκαρδειαγγιακή

προφύλαξη(χαμηλήδόσηακετυλοσαλικυλικούοξέος).Πάντως,ηταυτόχρονηχορήγησηχαμηλής

δόσηςακετυλοσαλικυλικούοξέοςμεετορικοξίμπημπορείναοδηγήσεισεαύξησητουρυθμού

εμφάνισηςτωνελκώντουγαστρεντερικούήάλλωνεπιπλοκώνσεσχέσημετηνχρήσημόνο

ετορικοξίμπης.Ταυτόχρονηχορήγησητηςετορικοξίμπηςμεδόσειςακετυλοσαλικυλικούοξέος

υψηλότερεςαυτώνπουχορηγούνταιγιακαρδιαγγειακήπροφύλαξηήμεάλλαΜΣΑΦδενσυνίσταται.

(βλέπελήμματα5.1και4.4)

Κυκλοσπορίνηκαιtacrolimus:Παρόλοπουαυτήηαλληλεπίδρασηδενέχειμελετηθείμε

ετορικοξίμπη,ησυγχορήγησηκυκλοσπορίνηςήtacrolimusμεοποιοδήποτεΜΣΑΦείναιδυνατόννα

αυξήσειτηνεφροτοξικήδράσητηςκυκλοσπορίνηςήτουtacrolimus.Ηνεφρικήλειτουργίαπρέπεινα

ελέγχεταιτακτικάότανηετορικοξίμπηκαικάποιοαπόαυτάταφάρμακαχρησιμοποιούνταισε

συνδυασμό.

Φαρμακοκινητικέςεπιδράσεις

Ηεπίδρασητηςετορικοξίμπηςστηφαρμακοκινητικήάλλωνφαρμάκων

Λίθιο:ΤαΜΣΑΦμειώνουντηννεφρικήαπέκκρισητουλιθίουκαιγιααυτότολόγοαυξάνονταιτα

επίπεδατουλιθίουστοπλάσμα.Εάνχρειαστείθαπρέπειναελέγχονταισυστηματικάταεπίπεδατου

λιθίουστοαίμακαιναγίνειρύθμισητηςδόσηςτουλιθίουκατάτηδιάρκειατηςσυγχορήγησηςκαι

μετάτηνδιακοπήτουΜΣΑΦ.

Μεθοτρεξάτη:Σεδύομελέτεςδιερευνήθηκανοιεπιδράσειςτηςετορικοξίμπης60,90,ή120mgμε

χορηγούμενητηνκάθεδόσημίαφοράημερησίωςγιαεπτάημέρες,σεασθενείςπουελάμβαναν

εφάπαξεβδομαδιαίεςδόσειςμεθοτρεξάτηςτων7.5έως20mgγιατηθεραπείατηςρευματοειδούς

αρθρίτιδας.Τα60και90mgετορικοξίμπηςδενείχανκαμιάεπίδρασηστηνσυγκέντρωσητης

μεθοτρεξάτηςστοπλάσμαήτηννεφρικήκάθαρση.Στηνμιαμελέτηηετορικοξίμπη120mgδενείχε

επίδραση.Ενώστηνάλλημελέτη,ηετορικοξίμπη120mgαύξησετιςσυγκεντρώσειςτης

μεθοτρεξάτηςστοπλάσμακατά28%καιμείωσετηννεφρικήκάθαρσητηςμεθοτρεξάτηςκατά13%.

΄Οτανσυγχορηγούνταιετορικοξίμπηκαιμεθοτρεξάτηπρέπειναυπάρχειεπαρκήςπαρακολούθηση

γιατοξικότητασχετιζόμενημετημεθοτρεξάτη.

Aπότουστόματοςαντισυλληπτικά:Hχορήγησητηςετορικοξίμπης60mgμαζίμεένααπότου

στόματοςχορηγούμενοαντισυλληπτικόπουπεριέχει35mcgεθινυλοϊστραδιόλη(ΕΕ)και0,5έως

1mgνορεθινδρόνηςγια21ημέρες,αύξησετηνAUC

(0-24h) τηςΕΕσεσταθερήκατάστασηκατά37%.

Hετορικοξίμπη120mgχορηγούμενημετοίδιοαπότουστόματοςχορηγούμενοαντισυλληπτικόείτε

ταυτόχροναείτεχωριστάκάθε12ώρες,αύξησετηνAUC

(0-24h) σεσταθεροποιημένηκατάστασητης

ΕΕκατά50έως60%.ΑυτήηαύξησητηςσυγκέντρωσηςτηςΕΕθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψη

ότανεπιλέγεταιτοαπότουστόματοςαντισυλληπτικόγιαχρήσημαζίμεετορικοξίμπη.Aύξησητης

χορήγησηςτηςΕΕμπορείναπροκαλέσειαύξησητηςεμφάνισηςτωνανεπιθυμήτωνενεργειώνπου

σχετίζονταιμετααπότουστόματοςαντισυλληπτικά(π.χθρομβοεμβολικάεπεισόδιασεγυναίκεςπου

βρίσκονταισεκίνδυνο).

ΟρμονικήΘεραπείαΥποκατάστασης:Ηχορήγησητηςετορικοξίμπης120mgμεορμονικήθεραπεία

υποκατάστασης,πουαποτελείταιαπόσυζευγμέναοιστρογόνα(0.625mgPREMARIN TM <ήτοπικό

εμπορικόιδιοσκεύασμα)για28ημέρες,αύξησετηνμέσησυγκέντρωσηAUC

0-24hr σε

σταθεροποιημένηκατάστασητωνμησυζευγμένωνοιστρογόνων(41%),εκουϊλίνη(76%)και17-β-

οιστραδιόλης(22%).Ηεπίδρασητωνχρόνιωνσυνιστώμενωνδόσεωνετορικοξίμπης(60και90mg)

δενέχειμελετηθεί.Οιεπιδράσειςτηςετορικοξίμπης120mgκατάτηνέκθεση(AUC

0-24hr )σ΄αυτάτα

συστατικάοιστρογόνωντουPREMARIN TM <ήτοπικούεμπορικούιδιοσκευάσματοςήτανλιγότερο

απότοήμισυαυτώνπουπαρατηρήθηκανότανχορηγήθηκετοPREMARIN TM <ήτοπικόεμπορικό

ιδιοσκεύασμαμόνονκαιηδόσηαυξήθηκεαπό0.625ως1.25mg.Ηκλινικήσημασίααυτώντων

αυξήσεωνείναιάγνωστηκαιδενέχουνμελετηθείμεγαλύτερεςδόσειςτουPREMARINή<ήτοπικό

εμπορικόιδιοσκεύασμασεσυνδυασμόμεετορικοξίμπη.Αυτέςοιαυξήσειςστηνσυγκέντρωσητων

οιστρογόνωνπρέπειναληφθούνυπόψινκατάτηνεπιλογήμετεμμηνοπαυσιακήςθεραπείας

ορμονικήςυποκατάστασηςκατάτηνχορήγησημεετορικοξίμπη.

Πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη:Σεμελέτεςαλληλεπίδρασης,ηετορικοξίμπηδενείχεκλινικάσημαντικές

επιδράσειςστηνφαρμακοκινητικήπρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης.

Διγοξίνη:Ηετορικοξίμπη120mgότανχορηγείταιμιαφοράημερησίωςγια10ημέρεςσευγιείς

εθελοντέςδενμεταβάλλειτηνAUC

(0-24h) σεσταθεροποιημένηκατάστασηήτηννεφρική

απομάκρυνσητηςδιγοξίνης.ΣημειώθηκεμιααύξησηστηντιμήτηςCmaxτηςδιγοξίνης(περίπου

33%).Αυτήηαύξησηδενείναιγενικάσημαντικήγιατουςπερισσότερουςασθενείς.Παρόλααυτά

ασθενείςμευψηλόκίνδυνοαπότηντοξικότητατηςδιγοξίνηςθαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενά

ότανχορηγούνταιταυτόχροναηετορικοξίμπημετηνδιγοξίνη.

Επίδρασητηςετορικοξίμπηςσταφάρμακαπουμεταβολίζονταιαπότιςσουλφοτρανσφεράσες.

Ηετορικοξίμπηείναιέναςαναστολέαςτηςδράσηςτωνανθρώπινωνσουλφοτρανσφερασών,ειδικά

τηςSULT1E1καιέχειπαρατηρηθείότιαυξάνειτιςσυγκεντρώσειςτηςεθινυλοϊστραδιόληςστο

πλάσμα.Παρόλοπουμέχρισήμεραείναιπεριορισμένεςοιπληροφορίεςσχετικάμετιςδράσειςτων

πολλαπλώνσουλφοτρανσφερασώνκαιακόμαμελετώνταιοικλινικέςσυνέπειεςγιαπολλάφάρμακα,

θαπρέπειναδίνεταιιδιαίτερηπροσοχήότανχορηγείταιετορικοξίμπηταυτόχροναμεάλλαφάρμακα

πουμεταβολίζονταιπρωτίστωςαπότιςανθρώπινεςσουλφοτρανσφεράσες.(π.χαπότουστόματος

χορηγούμενεςσαλβουταμόληκαιμινοξιδίλη.)

ΕπίδρασητηςετορικοξίμπηςσταφάρμακαπουμεταβολίζονταιαπόταισοένζυμαCYP:

Σύμφωναμεinvitroμελέτες,ηετορικοξίμπηδεναναμένεταινααναστέλλειτακυτοχρώματα

P450(CYP),1A2,2C9,2C19,2D6ή2Ε1ή3Α4.Σεμιαμελέτησευγιήάτομα,ηημερήσιαχορήγηση

τηςετορικοξίμπης120mgδεντροποποίησετηνηπατικήδράσητουCYP3A4,όπωςεκτιμήθηκεμε

τηναναπνευστικήδοκιμασίαμετάαπόενδοφλέβιαχορήγησηερυθρομυκίνης.

Επιδράσειςάλλωνφαρμάκωνστηφαρμακοκινητικήτηςετορικοξίμπης

ΗκύριαμεταβολικήοδόςτηςετορικοξίμπηςγίνεταιμέσωτωνενζύμωνCYP.ΤοCYP3A4φαίνεται

ναεμπλέκεταιστονμεταβολισμότηςετορικοξίμπηςinvivo.Μελέτεςinvitroυποδεικνύουνότιτο

CYP2D6,CYP2C9,CYP1A2καιτοCYP2C19μπορούνεπίσηςνασυμμετέχουνωςκαταλύτεςστην

κύριαμεταβολικήοδό,όμωςδενέχειμελετηθείinvivoηποσοτικήαναλογίατους.

Κετοκοναζόλη:Ηκετοκοναζόλη,έναςισχυρόςαναστολέαςτουCYP3Α4,χορηγούμενοσεδόση

400mgμιαφοράημερησίωςγια11ημέρεςσευγιείςεθελοντές,δενείχεσημαντικήκλινικάεπίδραση

στηνφαρμακοκινητικήεφάπαξδόσηςτων60mgετορικοξίμπης(43%αύξησητηςAUC).

Ριφαμπικίνn:Hσυγχορήγησητηςετορικοξίμπηςμεριφαμπικίνη,ένανισχυρόεπαγωγέατωνενζύμων

τουCYP,οδηγείσεμείωσητωνσυγκεντρώσεωντηςετορικοξίμπηςστοπλάσμα,περίπουκατά65%.

Αυτήηαλληλεπίδρασημπορείναοδηγήσειστηνεπανεμφάνισητωνσυμπτωμάτωνότανη

ετορικοξίμπησυγχορηγείταιμετηνριφαμπικίνη.Παρόλοπουβάσειτηςσυγκεκριμένηςπληροφορίας

μπορείναπροταθείμιααύξησητηςδόσης,δόσειςτηςετορικοξίμπημεγαλύτερεςαπόαυτέςπου

έχουνκαθορισθείγιακάθεένδειξηδενέχουνμελετηθείσεσυνδυασμόμετηριφαμπικίνηκαιγια

αυτότολόγοδενσυνιστώνται.(βλέπελήμμα4.2).

Αντιόξινα:Τααντιόξιναδενεπηρεάζουντηνφαρμακοκινητικήτηςετορικοξίμπηςσεκλινικά

σημαντικόποσοστό.

4.6 Kύησηκαιγαλουχία

Κύηση

Hχορήγησητηςετορικοξίμπης,όπωςκαικάθεφαρμακευτικήςουσίαςπουείναιγνωστόότι

αναστέλλειτηνCOX-2,δενσυνιστάταισεγυναίκεςπουπροοσπαθούννασυλλάβουν.

Δενυπάρχουνεπαρκήστοιχείαγιατηχορήγησητηςετορικοξίμπηςκατάτηδιάρκειατης

εγκυμοσύνης.Μελέτεςσεζώαέδειξαντοξικότητακατάτηναναπαραγωγή(βλέπελήμμα5.3).Δεν

είναιγνωστόεάνυφίσταταικίνδυνοςγιατηνεγκυμοσύνηστουςανθρώπους.Ηετορικοξίμπηόπωςκαι

άλλαφαρμακευτικάπροϊόνταπουαναστέλλουντηνσύνθεσητωνπροσταγλανδινώνμπορείνα

προκαλέσειαδράνειατηςμήτραςκαιπρόωρησύγκλισητουαρτηριακούπόρουκατάτοτελευταίο

τρίμηνοτηςκύησης.Ηετορικοξίμπηαντενδείκνυταιστηνκύηση(βλέπελήμμα4.3).Εάνκάποια

γυναίκαμείνειέγκυοςκατάτηδιάρκειαθεραπείας,ηετορικοξίμπηθαπρέπειναδιακοπεί.

Γαλουχία

Δενείναιγνωστόεάνηετορικοξίμπηεκκρίνεταιστομητρικόγάλα.Ηετορικοξίμπηεκκρίνεταιστο

γάλααρουραίωνπουθηλάζουν.Οιγυναίκεςπουλαμβάνουνετορικοξίμπηδενπρέπειναθηλάζουν

(βλέπελήμματα4.3και5.3).

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Δενπραγματοποιήθηκανμελέτεςγιατηνεπίδρασητηςετορικοξίμπηςστηνικανότηταοδήγησηςή

χειρισμούμηχανημάτων.

Πάντωςοιασθενείςπουεμφανίζουνζάλη,ίλιγγοήυπνηλίαενώλαμβάνουνετορικοξίμπη,πρέπεινα

απέχουναπότηνοδήγησηήτοχειρισμόμηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Σεκλινικέςμελέτες,ηετορικοξίμπηαξιολογήθηκε,ωςπροςτηνασφάλεια,σεπερίπου4800άτομα

συμπεριλαμβανομένωνπερίπου3400ασθενώνμεοστεοαρθρίτιδα(ΟΑ),ρευματοειδήαρθρίτιδα(ΡΑ)

ήοσφυαλγία(περίπου600ασθενείςμεΟΑήΡΑακολουθούσαναγωγήγιαέναέτοςήπερισσότερο.

Σεκλινικέςμελέτες,τοπροφίλανεπιθυμήτωνενεργειώνήτανπαρόμοιοστηνθεραπείαμε

ετορικοξίμπηγιαέναχρόνοήπερισσότερογιατηνΟΑήΡΑ.

Σεμιακλινικήμελέτηγιαοξείαουρικήαρθρίτιδα,οιασθενείςέλαβανετορικοξίμπη120mgμιαφορά

ημερησίωςγιαοκτώημέρες.Τοσύνολοτωνανεπιθύμητωνενεργειώνσεαυτήτηνμελέτηήταν

παρόμοιομεαυτόπουέχειαναφερθείστιςσυνδυασμένεςμελέτεςγιαΟΑ,ΡΑκαιχρόνιαοσφυαλγία.

Οιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςαναφέρθηκανσεκλινικέςμελέτεςσεποσοστόμεγαλύτεροαπό

τοplacebo,σεασθενείςμεΟΑήΡΑήχρόνιαοσφυαλγία,πουελάμβαναναγωγήμεετορικοξίμπη

60mgή90mgγιαδιάστημαέως12εβδομάδεςήαπότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατου

φαρμάκου:

(ΠολύΣυχνές(>1/10)Συχνές(>=1/100,<1/10),Οχισυχνές(>=1/1000,<1/100),Σπάνιες(>1/10,000,

<1/1,000),ΠολύΣπάνιες(<1/10,000)συμπεριλαμβανομένωντωνμεμονωμένωνπεριπτώσεων)

Μολύνσειςκαιλοιμώξεις:

Οχισυχνές:γαστρεντερίτιδα,λοίμωξητουανώτερουαναπνευστικού,λοίμωξητουουροποιητικού

συστήματος.

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος:

ΠολύΣπάνιες:αντιδράσειςυπερευαισθησίας,συμπεριλαμβανομένουτουαγγειοοιδήματος,των

αναφυλακτικών/αναφυλακτοειδώναντιδράσεων.

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςδιατροφής:

Συχνές:οίδημα/κατακράτησηυγρών

Οχισυχνές:αύξησηήμείωσητηςόρεξης,αύξησηβάρους.

Ψυχιατρικέςδιαταραχές:

Οχισυχνές:ανησυχία,κατάθλιψη,μειωμένηπνευματικήοξύτητα.

ΠολύΣπάνιες:σύγχυση,παραισθήσεις.

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Συχνές:ζάλη,κεφαλαλγία.

Οχισυχνές:δυσγευσία,αϋπνία,παραισθησία/υπαισθησία,υπνηλία.

Διαταραχέςτωνοφθαλμών:

Οχισυχνές:θάμβοςοράσεως

Διαταραχέςτωνώτωνκαιτουλαβυρίνθου:

Οχισυχνές:εμβοές

Kαρδιακέςδιαταραχές:

Οχισυχνές:συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια,μηειδικέςαλλαγέςτουΗΚΓ,έμφραγματου

μυοκαρδίου*.

Aγγειακέςδιαταραχές:

Συχνές:υπέρταση

Οχισυχνές:ερυθρίαση,αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο*.

ΠολύΣπάνιες:κρίσηυπέρτασης.

-------------------------------

*Σύμφωναμεαναλύσειςμακροχρόνιωνελεγχόμενωνμεεικονικόφάρμακοήμεενεργόφάρμακο

κλινικώνμελετών,μερικοίεκλεκτικοίαναστολείςτηςCOX-2έχουνσυσχετισθείμεαυξημένοκίνδυνο

σοβαρώνθρομβωτικώναρτηριακώνεπεισοδίων,περιλαμβανομένουτουεμφράγματοςτου

μυοκαρδίουκαιτουαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίου.Ηαπόλυτηαύξησητουκινδύνουγιατέτοια

συμβάματαδενφαίνεταιναυπερβαίνειτο1%ανάέτοςμεβάσηταυπάρχονταδεδομένα(όχισυχνή)

Αναπνευστικές,θωρακικέςκαιμεσοθωρακικέςδιαταραχές:

Οχισυχνές:βήχας,δύσπνοια,επίσταξη.

ΠολύΣπάνιες:βρογχόσπασμος.

Γαστρεντερικέςδιαταραχές:

Συχνές:γαστρεντερικέςδιαταραχές(π.χ.κοιλιακόάλγος,μετεωρισμός,οπισθοστερνικόςκαύσος)

διάρροια,δυσπεψία,δυσφορίααπότοεπιγάστριο,ναυτία.

Οχισυχνές:κοιλιακήδιάταση,παλινδρόμησηοξέος,μεταβολήτηςκινητικότηταςτουεντέρου

δυσκοιλιότητα,ξηροστομία,γαστροδωδεκαδακτυλικόέλκος,σύνδρομοευερέθιστουεντέρου,

οισοφαγίτιδα,στοματικέςεξελκώσεις,έμετος.

Πολύσπάνιες:πεπτικάέλκησυμπεριλαμβανομένηςτηςγαστρεντερικήςδιάτρησηςκαιαιμορραγίας

(κυρίωςστουςηλικιωμένους).

Ηπατοχολικέςδιαταραχές:

ΠολύΣπάνιες:ηπατίτιδα.

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού:

Οχισυχνές:εκχύμωση,οίδηματουπροσώπου,κνησμός,εξάνθημα.

ΠολύΣπάνιες:κνίδωση,σύνδρομοStevens-Johnson,τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση.

Μυοσκελετικέςδιαταραχές,διαταραχέςτωνσυνδετικώνιστώνκαιτωνοστών:

Οχισυχνές:μυϊκέςκράμπες/συσπάσεις,μυοσκελετικόςπόνος/ακαμψία.

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτουουροποιητικούσυστήματος:

Οχισυχνές:πρωτεϊνουρία

Πολύσπάνιες:νεφρικήανεπάρκεια,συμπεριλαμβανομένηςτηςνεφρικήςβλάβης,συνήθως

αντιστρεπτήμετάτηδιακοπήτηςθεραπείας(βλέπελήμμα4.4).

Γενικέςδιαταραχέςκαιενοχλήσειςστηθέσηχορήγησης:

Συχνές;αδυναμία/κόπωση,νόσοςπαρόμοιατηςγρίππης.

Οχισυχνές:θωρακικόαλγος

Ερευνες:

Συχνές:αύξησηALT(αμινοτρανφεράσηαλανίνης),αύξησηAST(αμινοτρανσφεράσηασπαρτάμης).

Οχισυχνές:αύξησηαζώτουουρίαςαίματος,αύξησητηςφωσφοκινάσηςτηςκρεατινίνης,μείωσητου

αιματοκρίτη,μείωσητηςαιμοσφαιρίνης,υπερκαλιαιμία,μείωσητωνλευκοκυττάρων,μείωσητων

αιμοπεταλίων,αύξησητηςκρεατινίνηςορού,αύξησητουουρικούοξέος.

Οιακόλουθεςσοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθείωςσχετιζόμενεςμετηχορήγηση

ΜΣΑΦκαιδενμπορούννααποκλεισθούνγιατηνετορικοξίμπη:νεφροτοξικότητα

συμπεριλαμβανομένηςτηςενδιάμεσηςνεφρίτιδαςκαιτουνεφρωσικούσυνδρόμουηπατοτοξικότητα

συμπεριλαμβανομένηςτηςηπατικήςανεπάρκειας,τουικτέρουκαιπαγκρεατίτιδας.

4.9 Υπερδοσολογία

Δενέχουναναφερθείπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςκατατηδιάρκειατωνκλινικώνμελετώνμε

ετορικοξίμπη.

Στιςκλινικέςμελέτεςηχορήγησηεφ’άπαξδόσηςετορικοξίμπηςέως500mgκαιπολλαπλώνδόσεων

έως150mg/ημέραγια21ημέρες,δενείχεωςαποτέλεσμασημαντικήτοξικότητα.

Σεπερίπτωσηυπερδοσολογίας,είναιλογικόναεφαρμοσθούντασυνήθηυποστηρικτικάμέτραόπως

απομάκρυνσητουμηαπορροφηθέντοςυλικούαποτογαστρεντερικό,κλινικήπαρακολούθησηκαι

έναρξηυποστηρικτικήςθεραπείας,εάναπαιτείται.

Ηετορικοξίμπηδεναπομακρύνεταιμετηναιμοδιύλυσηκαιδενείναιγνωστόεάνηετορικοξίμπη

απομακρύνεταιμεπεριτοναϊκήκάθαρση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Αντιφλεγμονώδηκαιαντιρευματικάπροϊόντα,μηστεροειδή,

κοξίμπες.

ΚωδικόςΑΤC:ΜΟ1ΑΗ05

Ηετορικοξίμπη,είναιέναςαπότουστόματοςχορηγούμενοςεκλεκτικόςαναστολέαςτης

κυκλοοξυγενάσης–2(COX-2)στοεύροςτηςκλινικήςδοσολογίας..

Σεόλοτοφάσμαφαρμακολογικώνκλινικώνμελετών,τοTUROXπαρουσίασεδοσοεξαρτώμενη

αναστολήτηςCOX-2χωρίςαναστολήτηςCOX-1σεδόσειςέως150mgημερησίως.Ηετορικοξίμπη

δενανέστειλλετηνσύνθεσητηςγαστρικήςπροσταγλανδίνηςκαιδενείχεεπίδρασηστηνλειτουργία

τωναιμοπεταλίων.

Hκυκλο-οξυγενάσηείναιυπεύθυνηγιατησύνθεσητωνπροσταγλανδινών.Εχουνπροσδιορισθείδύο

ισομορφέςοιCOX-1καιCOX-2.ΗCOX-2αποτελείτηνισομορφήτουενζύμουτοοποίοφαίνεταινα

επάγεταιαπόπροφλεγμονώδηδιέγερσηκαιέχειτεκμηριωθείότιείναικυρίωςυπεύθυνηγιατην

σύνθεσητωνπροστανοειδών,διαμεσολαβητώντουπόνου,τηςφλεγμονήςκαιτουπυρετού.ΗCOX-2

εμπλέκεταιεπίσηςστηνωορρηξία,τηνεμφύτευση,τησύγκλεισητουαρτηριακούπόρου,τηνρύθμιση

τηςνεφρικήςλειτουργίαςκαισελειτουργίεςτουκεντρικούνευρικούσυστήματος(επαγωγήπυρετού,

ηαίσθησητουπόνουκαινοητικήλειτουργία).ΗCOX-2είναιδυνατόνναδιαδραματίζεικάποιορόλο

στηνεπούλωσητουέλκους.ΗCOX-2έχειεντοπισθείστονάνθρωποσειστούςπαρακείμενουςτων

γαστρικώνελκών,δενέχειαποδειχθείησχέσητηςμετηνεπούλωσητουέλκους.

Περίπου3100ασθενείςέλαβανετορικοξίμπη ≥ 60mgημερησίωςγια12εβδομάδεςήκαι

περισσότερο.Δενπαρατηρήθηκεδιακριτήδιαφοράστοποσοστότωνσοβαρώνκαρδιαγγειακών

θρομβοεμβολικώνανεπιθυμήτωνενεργειώνανάμεσαστουςασθενείςπουελάμβανανετορικοξίμπη

60mg,placeboήΜΣΑΦεκτόςναπροξένης.Παρόλααυτάτοποσοστόαυτώντωνανεπιθύμητων

ενεργειώνήτανυψηλότεροσεασθενείςπουελάμβανανετορικοξίμπησεσύγκρισημεαυτούςπου

ελάμβανανναπροξένη500mgδύοφορέςημερησίως.Ηδιαφοράστηναντιαιμοπεταλιακήδράση

μεταξύορισμένωνΜΣΑΦπουαναστέλλουντηνCOX-1καιτωναναστολέωντηςCOX-2μπορείνα

είναικλινικάσημαντικήγιατουςασθενείςμεκίνδυνοθρομβοεμβολικώνεπεισοδίων.Οιαναστολείς

COX-2μειώνουντοσχηματισμότηςπροστακυκλίνηςσταδιάφορασυστήματα(καιγιααυτότολόγο

πιθανώςκαιενδοθηλιακής)χωρίςναεπηρεάζουντηθρομβοξάνητωναιμοπεταλίων.Δενέχει

καθορισθείηκλινικήσημασίατωνπαρατηρήσεωναυτών.

Σεμίαμελέτηπερίπου7100ασθενώνμεοστεοαρθρίτιδαέγινεσύγκρισητηςανεκτικότηταςτου

γαστρεντερικούμεταξύετορικοξίμπης90mg(1,5φορέςτησυνιστώμενηδόσηγιαΟΑ)και

δικλοφενάκης150mg.Οιασθενείςέλαβανθεραπείαμεδιάμεσηδιάρκεια11μήνες.Στημελέτηη

χορήγησηγαστροπροστατευτικώνσκευασμάτωνκαιχαμηλήςδόσηςασπιρίνηςήτανεπιτρεπτή.Τα

στοιχείαασφάλειαςτουγαστρεντερικούκαιτουκαρδιαγγειακούσυστήματοςσυνοψίζονται

παρακάτω.

Αποτελέσματαασφάλειαςκαιανεκτικότηταςτουγαστρεντερικού:Ηετορικοξίμπησχετίσθηκεμε

στατιστικάσημαντικάμικρότερησυχνότηταδιακοπήςτηςθεραπείαςλόγωπροκαθορισμένου

συνδυασμένουτελικούσημείουκλινικώνανεπιθύμητωνενεργειώντουγαστρεντερικούκαι

ανεπιθύμητωνδιαταραχώντωνεργαστηριακώνπαραμέτρωνπουσχετίζονταιμεαυξημένεςτιμές

ηπατικώνλειτουργικώνδοκιμασιώνσεσύγκρισημετηδικλοφενάκη.Ησυχνότητακλινικών

γαστρεντερικώνδιαταραχώνπουοδηγούνστηδιακοπήτηςθεραπείαςήτανστατιστικάσημαντικά

μικρότερηγιατηνετορικοξίμπηέναντιτηςδικλοφενάκης(7,1%έναντι9,1%αντίστοιχα).Η

συχνότητατωνδιαπιστωμένωνδιατρήσεωντουανώτερουγαστρεντερικού,ελκώνκαιαιμορραγιών

ήτανηίδιαγιατηνετορικοξίμπηκαιτηδικλοφενάκη(1,11περιστατικάανά100ασθενείς-έτη).

Ταακόλουθαεπιπλέοναποτελέσματαασφάλειαςπαρατηρήθηκανστημελέτη:

Στοιχείαεκτουκαρδιαγγειακού:

Ησυχνότητατωνσοβαρώνθρομβωτικώνεπεισοδίωνήταν:Γιατηνετορικοξίμπη1,25περιστατικά

ανά100ασθενείς-έτηέναντι1,15περιστατικάανά100ασθενείς-έτηγιατηδικλοφενάκη(σχετικός

κίνδυνος1,07,95%CI:0,65%,1,74%).Ησυχνότητατουεμφράγματοςτουμυοκαρδίουήταν0,68

έναντι0,42περιστατικώνανά100ασθενείς-έτημεετορικοξίμπηκαιδικλοφενάκηαντιστοίχως.Η

συχνότητατωνισχαιμικώνεπεισοδίωνήταν0,14έναντι0,23ανά100ασθενείς-έτηγιατην

ετορικοξίμπηέναντιδικλοφενάκηςαντίστοιχα.

Ανεπιθύμητεςενέργειεςαπόκαρδιάκαινεφρούς:Στατιστικάσημαντικάπερισσότεροιασθενείςπου

έλαβανθεραπείαμεετορικοξίμπηαπόότιμεδικλοφενάκη,παρουσίασανανεπιθύμητεςενέργειεςπου

σχετίσθηκανμευπέρταση(11,7%έναντι5,9%)καιοίδημα(7,5%έναντι5,9%).Παρατηρήθηκε

μεγαλύτεροποσοστόδιακοπήςτηςθεραπείαςλόγωυπέρτασης(2,3%έναντι0,7%)τοοποίοήταν

στατιστικάσημαντικό.Ησυχνότηταδιακοπήςτηςθεραπείαςλόγωοιδήματοςήταν0,9%γιατην

ετορικοξίμπηέναντι0,7%γιατηδικλοφενάκη.Ησυχνότητασυμφορητικήςκαρδιακήςανεπάρκειας

ήταν0,4%γιατηνετορικοξίμπηέναντι0,2%γιατηνδικλοφενάκη.

Ηπατικέςανεπιθύμητεςενέργειες:Ηετορικοξίμπησχετίσθηκεμεστατιστικάσημαντικάμικρότερο

ποσοστόδιακοπήςτηςθεραπείαςαπόότιηδικλοφενάκη(0,3%έναντι5,2%),κατάτοπλείστονλόγω

τηςαύξησηςτωντιμώντωνηπατικώνλειτουργικώνδοκιμασιών.Οιπερισσότερεςαυξήσειςτωντιμών

τωνηπατικώνλειτουργικώνδοκιμασιώνμετηδικλοφενάκη,πουοδήγησανστηδιακοπήτης

θεραπείας,ήτανμεγαλύτερεςαπό3φορέςτοανώτεροφυσιολογικόόριο.

Σεασθενείςμεοστεοαρθρίτιδα(ΟΑ)ηχορήγησηετορικοξίμπης60mgμιαφοράημερησίωςοδήγησε

σεσημαντικήβελτίωσητουπόνουκαιτηςκατάστασηςτηςνόσου.Ηθετικήεπίδρασηπαρατηρήθηκε

ήδηκατάτηνδεύτερηημέρατηςθεραπείαςκαιδιατηρήθηκεέωςκαι52εβδομάδες.

Σεασθενείςμερευματοειδήαρθρίτιδα(ΡΑ)ηχορήγηση90mgμιαφοράημερησίωςεπέδειξε

σημαντικήβελτίωσητουπόνου,τηςφλεγμονήςκαιτηςκινητικότητας.Ηθετικήαυτήεπίδραση

διατηρήθηκεπέραντων12εβδομάδωντηςθεραπείας.

Σεασθενείςμεσυμπτώματαοξείαςουρικήςαρθρίτιδας,ηχορήγησηετορικοξίμπη120mgμιαφορά

ημερησίωςγιαπερίοδοθεραπείαςοκτώημερώνανακούφισεαπότονμέτριοέωςισχυρόπόνοτου

ισχίουκαιτηνφλεγμονή,σεσύγκρισημετηνινδομεθακίνη50mgτρειςφορέςημερησίως.Η

ανακούφισητουπόνουπαρατηρήθηκεήδητέσσεριςώρεςμετάτηνέναρξητηςθεραπείας.

Σύμφωναμεμελέτεςειδικάσχεδιασμένεςγιατονκαθορισμότηςέναρξηςδράσηςτηςετορικοξίμπης,

ηέναρξητηςδράσηςεμφανίζεταιήδη24λεπτάμετάτηνχορήγησητηςδόσης.

Σεδύοδιπλέςτυφλέςενδοσκοπικέςμελέτεςδιάρκειας12εβδομάδων,ησυνολικήεμφάνιση

γαστροδωδεκαδακτυλικώνεξελκώσεωνήτανσημαντικάχαμηλότερηστουςασθενείςπουελάμβαναν

ετορικοξίμπη120mgμιαφοράημερησίωςσεσύγκρισημετουςασθενείςπουελάμβανανείτε

ναπροξένη500mgδύοφορέςτηνημέραήιμπουπροφένη800mgτρείςφορέςημερησίως.

Στηνομάδατηςετορικοξίμπηςησυχνότηταεμφάνισηςτωνεξελκώσεωνήτανμεγαλύτερησε

σύγκρισημετοplacebo.

Σεμίαπροκαθορισμένη,συνδυασμένηανάλυσηοκτώκλινικώνμελετών,όπουσυμμετείχανπερίπου

4000ασθενείςμεΟΑ,ΡΑήοσφυαλγίαμελετήθηκεησυχνότηταεμφάνισηςτωνακόλουθωντελικών

στόχων:1)διακοπήτηςμελέτηςγιασυμπτώματατουανώτερουγαστρεντερικού,2)διακοπήτης

μελέτηςγιαοποιαδήποτεανεπιθύμητηενέργειατουγαστρεντερικου,3)νέαχορήγηση

γαστροπροστατευτικήςαγωγής,και4)νέαχορήγησηοποιασδήποτεαγωγήςγιατογαστρεντερικό.

Παρατηρήθηκε50%περίπουμείωσητηςεμφάνισηςαυτώντωντελικώνστόχωνστουςασθενείςπου

έλαβανετορικοξίμπη(60,90ή120mgημερησίως)σεσύγκρισημετουςασθενείςπουελάμβαναν

ναπροξένη500mgδύοφορέςημερησίωςήδικλοφενάκη50mgτρείςφορέςημερησίως.Δενυπήρξαν

στατιστικάσημαντικέςδιαφορέςμεταξύτηςετορικοξίμπηςκαιτουplacebo.

Σεμίατυχαιοποιημένη,διπλήτυφλή,ελεγχόμενημεplacebo,παράλληλωνομάδωνμελέτη

αξιολογήθηκαντααποτελέσματατηςθεραπείας15ημερώνμεετορικοξίμπη(90mg),σελεκοξίμπη

(200mgbid),ναπροξένη(500mgbid)καιplaceboσχετικάμετηναποβολήνατρίουμέσωτης

ούρησης,τηναρτηριακήυπέρταση,καιάλλεςπαραμέτρουςτηςνεφρικήςλειτουργίαςσεάτομα

ηλικίας60ως85ετών,πουήτανσεδιαιτητικήλήψηνατρίου200-mEq/ημερησίως.Ηετορικοξίμπη,

ησελεκοξίμπηκαιηναπροξένηείχανπαρόμοιαεπίδρασηστηναποβολήνατρίουμέσωτηςούρησης,

κατάτοδιάστηματων2εβδομάδωνθεραπείας.Όλοιοιδραστικοίπαράγοντεςπουσυγκρίθηκαν,

έδειξανμίααύξησησεσύγκρισημετοplaceboωςπροςτησυστολικήαρτηριακήπίεση.Ωστόσο,η

ετορικοξίμπησχετίσθηκεμεστατιστικάσημαντικήαύξησηκατάτηνημέρα14,συγκρινόμενημετη

σελεκοξίμπηκαιτηναπροξένη(μέσηδιαφοράσεσύγκρισημετηναρχικήτιμήγιατησυστολική

αρτηριακήπίεση:ετορικοξίμπη7,7mmHg,σελεκοξίμπη2,4mmHg,ναπροξένη3,6mmHg).

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Απορρόφηση

Ηετορικοξίμπημετάαπόχορήγησηαπότοστόμααπορροφάταικαλά

Hαπόλυτηβιοδιαθεσιμότηταμετάαπόχορήγησηαπότοστόμαείναιπερίπου100%.Μετάαπόδόση

120mgεφάπαξημερησίωςσεσταθεροποιημένηκατάσταση,ημέγιστησυγκέντρωσηστοπλάσμα

(μέσηγεωμετρικήCmax=3.6μg/ml)παρατηρήθηκεσε1ώραπερίπου(Τmax)μετάτηχορήγησησε

νήστειςενήλικες.Ηγεωμετρικήμέσηπεριοχήκάτωαπότηνκαμπύλη(AUC

0-24hr )ήταν37.8μghr/ml.

Ηφαρμακοκινητικήτηςετορικοξίμπηςείναιγραμμικήκαθ’όλοτοεύροςτηςκλινικήςδοσολογίας.

Hσυγχορήγησημετροφή(γεύμαμευψηλάλιπαρά)δενείχεεπίδρασηστοποσοστόαπορρόφησηςτης

ετορικοξίμπηςμετάαπόχορήγησηδόσης120mg.Oρυθμόςαπορρόφησηςεπηρεάστηκεμε

αποτέλεσμαναμειωθείηCmaxκατά36%καινααυξηθείηΤmaxκατά2ώρες.Αυτάταστοιχείαδεν

είναικλινικάσημαντικά.Στιςκλινικέςμελέτεςηετορικοξίμπηχορηγήθηκεχωρίςναληφθείυπόψηη

λήψητροφής.

Κατανομή

Ηετορικοξίμπηδεσμεύεταιαπότιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςσεποσοστό92%περίπουσε

συγκεντρώσεις0.05mcg/mlέως5μg/ml.Oογκοςκατανομήςσεσταθεροποιημένηκατάσταση(Vdss)

στονάνθρωποείναι120λίτραπερίπου.

Ηετορικοξίμπηδιαπερνάτονπλακούνταστουςαρουραίουςκαιτακουνέλιακαιτον

αιματοεγκεφαλικόφραγμόστουςαρουραίους.

Μεταβολισμός

Ηετορικοξίμπημεταβολίζεταιεκτεταμέναμεπερίπου<1%τηςδόσηςναανακτάταισταούραως

αμετάβλητοφάρμακο.Ηκύριαμεταβολικήοδόςώσπουναπαραχθείτο6΄-hydroxymethylo-

παράγωγο,καταλύεταιμέσωτωνενζύμωνCYP.ΤοCYP3A4φαίνεταιναεμπλέκεταιστον

μεταβολισμότηςετορικοξίμπηςinvivo.ΜελέτεςinvitroυποδεικνύουνότιτοCYP2D6,CYP2C9,

CYP1A2καιτοCYP2C19μπορούνεπίσηςνασυμμετέχουνωςκαταλύτεςστηνκύριαμεταβολική

οδό,όμωςδενέχειμελετηθείinvivoηποσοτικήαναλογία.

Στονάνθρωποέχουνεντοπισθείπέντεμεταβολίτες.Οκύριοςμεταβολίτηςείναιτοπαράγωγοτου6΄-

καρβοξυλικούοξέοςτηςετορικοξίμπης,πουπαράγεταιαπότηνπεραιτέρωοξείδωσητου6΄-

υδροξυμεθυλοπαραγώγου.Οικύριοιαυτοίμεταβολίτεςείτεδενέχουνκαμμίαδραστηριότηταή

έχουνμόνοασθενήδράσηωςαναστολείςτηςCOX-2.Κανέναςαπόαυτούςτουςμεταβολίτεςδεν

αναστέλλειτηνCOX-1.

Απομάκρυνση

Μετάαπόχορήγησηαπότοστόμαμίαςεφάπαξενδοφλέβιαςραδιοσημασμένηςδόσης25mg

ετορικοξίμπηςσευγιήάτομα,70%τηςραδιενέργειαςανακτήθηκεσταούρακαι20%στακόπρανα,

κατάτοπλείστονωςμεταβολίτες.Λιγότεροαπό2%ανακτήθηκεωςαμετάβλητοφάρμακο.

Ηαπομάκρυνσητηςετορικοξίμπηςεπισυμβαίνεισχεδόναποκλειστικάμέσωτουμεταβολισμούτης,

ακολουθούμενηαπόνεφρικήαπέκκριση.Οισυγκεντρώσειςτηςετορικοξίμπηςσεσταθεροποιημένη

κατάστασηεπιτυγχάνονταιεντόςεπτάημερών,μεεφάπαξημερήσιαχορήγηση120mg,μερυθμό

συσσώρευσηςπερίπου2,πουαντιστοιχείσεχρόνοημίσειαςζωής22ώρεςπερίπου.Ηκάθαρσηστο

πλάσμαμετάαπόμίαενδοφλέβιαχορήγηση25mg,υπολογίζεταιότιείναιπερίπου50ml/min.

XαρακτηριστικάσεΑσθενείς

Hλικιωμένοι:Ηφαρμακοκινητικήτουφαρμάκουστουςηλικιωμένουςασθενείς(65ετώνκαιάνω)

είναιπαρόμοιαμεαυτήσενεώτερουςασθενείς.

Γένος:Ηφαρμακοκινητικήτηςετορικοξίμπηςείναιπαρόμοιασεάνδρεςκαιγυναίκες.

Ηπατικήανεπάρκεια:Οιασθενείςμεήπιαηπατικήδυσλειτουργία(βαθμολογίαChild-Pugh5-6)

στουςοποίουςχορηγήθηκεεφ’άπαξδόσηετορικοξίμπη60mgημερησίως,είχανπερίπου16%

υψηλότερημέσητιμήAUCσεσχέσημεαυτήτωνυγιώνατόμωνσταοποίαχορηγήθηκεηίδια

δόση.Ασθενείςμεμέτριαηπατικήδυσλειτουργία(βαθμολογίαChild-Pugh7-9)στουςοποίους

χορηγήθηκεετορικοξίμπη60mgκάθεδεύτερηημέρα,είχανπαρόμοιαμέσητιμήτηςAUCμεεκείνη

τωνυγιώνατόμωνσταοποίαχορηγήθηκε60mgετορικοξίμπημίαφοράημερησίως.

Δενυπάρχουνκλινικάήστοιχείαφαρμακοκινητικήςσεασθενείςμεσοβαρήηπατικήδυσλειτουργία

(βαθμολογίαChild-Pugh ≥ 10)(βλέπε4.2και4.3).

Νεφρικήανεπάρκεια:Ηφαρμακοκινητικήεφ’άπαξδόσης120mgετορικοξίμπηςσεασθενείςμε

μέτριαωςσοβαρήνεφρικήανεπάρκειακαιασθενείςμενεφρικήανεπάρκειατελικούσταδίου,που

υφίστανταιαιμοδιάλυση,δενήτανσημαντικάδιαφορετικήαπόαυτήσευγιήάτομα.Ησυμβολήτης

αιμοδιάλυσηςστηναπομάκρυνση(κάθαρσηδιάλυσηςπερίπου50ml/min)ήταναμελητέα(Βλέπε4.3

και4.4).

Παιδιατρικοίασθενείς:Δενέχειμελετηθείηφαρμακοκινητικήτηςετορικοξίμπηςσεπαιδιατρικούς

ασθενείς(ηλικίας<12ετών).

Σεμίαμελέτηφαρμακοκινητικής(n=16)πουδιεξήχθησεεφήβους(ηλικίας12έως17ετών)η

φαρμακοκινητικήσεεφήβουςπουζυγίζουν40ως60kg,στουςοποίουςχορηγήθηκεετορικοξίμπη

60mgμίαφοράημερησίωςκαιστουςεφήβουςπουζυγίζουν>60kg,πουτουςχορηγήθηκε

ετορικοξίμπη90mgμίαφοράημερησίως,ήτανπαρόμοιαμετηνφαρμακοκινητικήστουςενήλικες,

στουςοποίουςχορηγήθηκαν90mgημερησίως.Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατης

ετορικοξίμπηςσεπαιδιατρικούςασθενείςδενέχειτεκμηριωθεί(Βλέπελήμμα4.2,)

5.3 Προκλινικάστοιχείαασφάλειας

Σεπροκλινικέςμελέτες,αποδείχθηκεότιηετορικοξίμπηδενείναιγενοτοξική.

Ηετορικοξίμπηδενήτανκαρκινογόνοςσταποντίκια.Οιαρουραίοιπαρουσίασανηπατοκυτταρικόκαι

θυλακιώδεςκυτταρικόαδένωματουθυρεοειδούςσεδόσεις>2φορέςαπότηνημερήσιαδόσηστον

άνθρωπο0 [ 90mg ] ,μεβάσητησυστηματικήέκθεση,ότανχορηγήθηκεπερίπουγιαδύοχρόνια.

Hπατοκυτταρικάκαιθυλακιώδηαδενώματατουθυροειδούςπουπαρατηρήθηκανστουςαρουραίους,

θεωρούνταιότιείναιτοαποτέλεσμαενόςειδικούμηχανισμούστουςαρουραίουςπουσχετίζεταιμε

τηνεπαγωγήτουηπατικούενζύμουCYP.Ηετορικοξίμπηδενέδειξεότιπροκαλείεπαγωγήτου

ηπατικούενζυμικούσυστήματοςCYP3Aστονάνθρωπο.

Στουςαρουραίους,ητοξικότητατηςετορικοξίμπηςστογαστρενετερικόαυξήθηκεμετηδόσηκαιτο

χρόνοέκθεσης.Σεμελέτητοξικότητας14εβδομάδωνηετορικοξίμπηπροκάλεσεγαστρεντερικάέλκη

(σεέκθεσημεγαλύτερηαπότηνανθρώπινηστηθεραπευτικήδόση).Σεμελέτεςτοξικότητας53και

106εβδομάδων,παρατηρήθηκανεπίσηςγαστρεντερικάέλκη(σεέκθεσησυγκρίσιμητηςανθρώπινης

στηθεραπευτικήδόση).Σευψηλάεπίπεδαέκθεσηςέχουνπαρουσιασθείανωμαλίεςνεφρώνκαιτου

γαστρεντερικούστουςσκύλους.

Ηετορικοξίμπηδενήταντερατογόνοςσεμελέτεςαναπαραγωγικήςτοξικότητας,πουδιεξήχθησανσε

αρουραίουςμε15mg/kg/ημέρα(αυτόαντιστοιχείπερίπουσε1.5φορέςστηνημερήσιαανθρώπινη

δόση [ 90mg ] βάσειτηςσυστηματικήςέκθεσης).Στακουνέλια,παρατηρήθηκεαύξησησχετιζόμενη

μετηθεραπείαστιςκαρδιαγγειακέςδυσμορφίεςσεεπίπεδαέκθεσηςκατώτερααπόαυτάτηςκλινικής

έκθεσηςκατάτηνημερήσιαδοσολογίαστουςανθρώπους(90mg).

Ωστόσο,δενπαρατηρήθηκανεξωτερικέςήσκελετικέςεμβρυϊκέςδυσμορφίεςσχετιζόμενεςμετη

θεραπεία.

Στουςαρουραίουςκαιστακουνέλια [] υπήρξεμίαδοσοεξαρτώμενηαύξησηαπώλειαςεμβρύουμετά

τηνεμφύτευσησεέκθεσημεγαλύτερηαπόήίσημε1.5φοράτηνανθρώπινηέκθεση.(βλέπε

λήμματα.4.3και4.6).

Ηετορικοξίμπηεκκρίνεταιστογάλατωναρουραίωνπουθηλάζουνσεσυγκεντρώσειςπερίπου

διπλάσιεςαπόαυτέςστοπλάσμα.Υπήρξεμείωσηστοσωματικόβάροςτουνεογέννητουμετάαπότην

έκθεσηαυτούστογάλατηςμητέραςπουελάμβανεετορικοξίμπηκατάτηδιάρκειατουθηλασμού.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Πυρήνας:Calciumhydrogenphosphate(anhydrous),croscarmellosesodium,magnesiumstearate,

microcrystallinecellulose.

Eπικάλυψηδισκίου:carnaubawax,lactosemonohydrate,hypromellose,titaniumdioxide(E-171),

glyceroltriacetate.Ταδισκία60-και120-mgεπίσηςπεριέχουνindigocarminelake(E132)καιyellow

ferricoxide(Ε172).

6.2 Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

36μήνες.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Φιάλες: Φυλάσσεταιτονπεριέκτηερμητικάκλειστό.

Blisters:Ναφυλάσσεταιστηναρχικήσυσκευασία.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Αλουμίνιο/αλουμίνιοblistersσεσυσκευασίεςπουπεριέχουν2,5,7,10,14,20,28,30,50,84,98ή

100δισκία.

Αλουμίνιο/αλουμίνιοblisters(unitdoses)σεσυσκευασίεςτων50ή100δισκίων.

Λευκές,στρογγυλέςφιάλεςHDPEμεέναπώμαπολυπροπυλενίου,πουπεριέχουν30ή90δισκία.

Μπορείναμηνκυκλοφορήσουνόλεςοισυσκευασίεςστηναγορά.

6.6 Οδηγίεςχρήσης/καιχειρισμού

Καμίαειδικήυποχρέωση.

7.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BIANEΞΑ.Ε

ΟδόςΤατοÀου,

Ταχ.Θυρ.52894,

14610ΝέαΕρυθραία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

TUROX60mg:46421/13-7-2006

TUROX90mg:46422/13-7-2006

TUROX120mg:46423/13-7-2006

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

TUROX60mg:10-9-2002

TUROX90mg:10-9-2002

TUROX120mg:10-9-2002

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες