TP 686 (CLP)

Τσεχική Δημοκρατία - Τσεχικά - Ecolab

Αγόρασέ το τώρα

Διαθέσιμο από:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Αριθμό άδειας:
115858E

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Βουλγαρικά 17-09-2021
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Λιθουανικά 19-09-2021

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

TP 686

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

TP 686

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace s odvětráním

Přípravek pro čištění pěnou. Semi-automatická aplikace bez odvětrání

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

115858E

Použití látky nebo

přípravku

:

Čistící přípravek

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

C; R35

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s

platnou evropskou legislativou).

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje těžké poleptání. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Skin Corr. 1, H314

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

13 listopadu 2013

TP 686

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Piktogramy nebezpečnosti

:

Signální slovo

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Prevence

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce

:

Nebezpečí

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované

části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

Doplňující údaje na štítku

:

EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje

:

Nevztahuje se.

chlornan sodný

alkylaminoxidy

hydroxid draselný

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

chlornan sodný

REACH #:

01-2119488154-34

ES: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Indexové číslo:

017-011-00-1

1 - <5.2

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

alkylaminoxidy

ES: 273-281-2

CAS: 68955-55-5

1 - <5

Xi; R41, R38

N; R50

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

hydroxid draselný

REACH #:

01-2119487136-33

ES: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Indexové číslo:

019-002-00-8

2 - <3

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/13

13 listopadu 2013

TP 686

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

...

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες