TERMISIL 250MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
26-09-2022
Δραστική ουσία:
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
Διαθέσιμο από:
GENEPHARM AE (0000000073) 18 ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15351
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
D01BA02
INN (Διεθνής Όνομα):
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
Δοσολογία:
250MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
8000024513 TERBINAFINE HYDROCHLORIDE 281.250000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
TERBINAFINE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802449803017 01 BTx 14 (BLIST 1x14) 14.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.89; Συσκευασίες: 2802449803024 02 BTx 28 (BLIST 2x14) 28.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2449803

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(SPC)

TERMISIL

TerbinafineHCl

Δισκία

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TERMISIL

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ&ΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

TerbinafineHClπουαντιστοιχείσε250mgterbinafine

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκία

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTERMISILενδείκνυταισεενήλικεςκαιπαιδιάηλικίαςάνωτων12ετών

γιατηθεραπείαδερματοφυτιάσεωντουτριχωτούτηςκεφαλής,τουψιλού

δέρματος,τωνπτυχών,παλαμώνκαιπελμάτων(tineacorporis,tineacruris

καιtineapedis),ότανηαπότουστόματοςθεραπείαθεωρείταιενδεδειγμένη,

λόγωτηςθέσεως,τηςσοβαρότηταςκαιτηςεκτάσεωςτηςμολύνσεως.Η

διάγνωσηθαπρέπειναεπιβεβαιώνεταιμεάμεσημικροσκοπικήεξέταση

ξέσματοςπάσχοντοςιστούήμεκαλλιέργεια.

Ονυχομυκητιάσειςπροκαλούμενεςαπόδερματομύκητες.

Σημείωση:ΣεαντίθεσημετηνκρέμαTERMISIL,ταδισκίαTERMISILδεν

είναιδραστικάστηνποικιλόχρουπιτυρίαση(Pityriasisversicolor).

ToTERMISILενδείκνυταισεπαιδιάηλικίαςάνωτων2ετώνμόνογιατη

θεραπείαδερματοφυτιάσεωντουτριχωτούτηςκεφαλής,μόνονεφόσονη

τοπικήθεραπείαδενείναιεφικτή.

4.2. Δοσολογία&οδόςχορήγησης

Παιδιά

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςποικίλειανάλογαμετηνένδειξηκαιτηβαρύτητα

τηςμολύνσεως.

Παιδιάηλικίαςάνωτων12ετών:250mgμίαφοράτηνημέρα.

Παιδιάηλικίαςκάτωτων12ετών:Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητασε

παιδιάηλικίαςκάτωτων12ετώνδενέχειτεκμηριωθεί,εκτόςτηςένδειξης

«θεραπείαδερματοφυτίασηςτουτριχωτούτηςκεφαλής»(βλ.κατωτέρω).

Παιδιάηλικίαςάνωτων2ετώνμόνογιατηθεραπείαδερματοφυτιάσεωντου

τριχωτούτηςκεφαλής,μόνονεφόσονητοπικήθεραπείαδενείναιεφικτή:

-Παιδιάμεβάροςκάτωτων20kg:62,5mg(μισόδισκίοτων125mg)μία

φοράτηνημέρα.

-Παιδιάμεβάρος20kgέως40kg:125mg(έναδισκίοτων125mg)μίαφορά

τηνημέρα.

-Παιδιάμεβάροςάνωτων40kg:250mg(δύοδισκίατων125mg)μίαφορά

τηνημέρα.

Δενυπάρχουνδεδομένασεπαιδιάκάτωτων2ετών(συνήθως<12kg)γιατην

ένδειξη«θεραπείαδερματοφυτίασηςτουτριχωτούτηςκεφαλής»

Ενήλικες

250mgμίαφοράημερησίωςή125δύοφορέςημερησίως.

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςποικίλλειανάλογαμετηνένδειξηκαιτηβαρύτητα

τηςμολύνσεως.

Δερματοφυτιάσεις

Οισυνιστώμενεςδιάρκειεςθεραπείαςείναιοιακόλουθες:

Δερματοφυτίασηποδών-tineapedis(μεσοδακτυλίωνπτυχών,πελμάτωνκαι

τύπουmoccasin):2-6εβδομάδες.

Δερματοφυτίασηψιλούδέρματος(tineacorporis):2-4εβδομάδες.

Δερματοφυτίασημηρογεννητικώνπτυχών(tineacruris):2-4εβδομάδες

Πλήρηςύφεσητωνσυμπτωμάτωνκαιτωνσημείωντηςμολύνσεωςμπορείνα

μηνεπέλθειανδενπεράσουναρκετέςεβδομάδεςαντιμυκητιασικήςαγωγής.

Μυκητιάσειςτριχωτούκαικεφαλής.

Τριχοφυτίατριχωτού/κεφαλής(tineacapitis):4εβδομάδες.

Ονυχομυκητίασηονύχωνχειρώνκαιποδών

Φαρμακευτικήαγωγήδιάρκειας6εβδομάδωνείναιαρκετήγιατηνθεραπεία

τωνμυκητιάσεωντωνονύχωντωνχειρών.Γιατιςμυκητιάσειςτωνονύχων

τωνποδώνχρειάζεταιαγωγήδιάρκειας3μηνών,εκτόςτωνμυκητιάσεων

τωνμεγάλωνδακτύλωνγιατιςοποίεςηδιάρκειατηςαγωγήςμπορείνα

χρειαστείναυπερβείτους6μήνες.

Μειωμένηταχύτηταανάπτυξηςτωνονύχων,κατάτιςπρώτεςεβδομάδεςτης

αγωγής,μπορείνααποτελέσειένδειξηγιαπιοπαρατεταμένηχορήγησητου

ΤΕRMISIL.Σενεαρήςηλικίαςάτομασταοποίαηανάπτυξητωνονύχων

είναιταχύτερηχρειάζεταιμικρότερηςδιάρκειαςαγωγή.

Στιςονυχομυκητιάσειςτομέγιστοτουαποτελέσματοςπαρατηρείται

μερικούςμήνεςμετάτηνεξάλειψητωνμυκήτωνίασηκαιτοπέραςτης

αγωγήςοπότεέχουνπλέοναναπτυχθείπλήρωςοιφυσιολογικοίόνυχες.

Χορήγησηστουςηλικιωμένους

Δενυπάρχουνενδείξειςπουναυποδηλώνουνότιοιηλικιωμένοιασθενείς

χρειάζονταιδιαφορετικήδοσολογίαήότιεμφανίζουνανεπιθύμητεςενέργειες

διαφορετικέςαπόεκείνεςτωννεότερωνσεηλικίαασθενών.‘Ότανσ΄αυτές

τιςηλικίεςχορηγούνταιδισκία,πρέπειναλαμβάνεταιυπ΄όψηηπιθανότητα

προϋπάρχουσαςβλάβηςτηςηπατικήςήνεφρικήςλειτουργίας.(βλ.

Παράγραφο4.4«Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξεις

κατάτηχρήση»).

4.3. Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηντερβιναφίνηκαισεοποιοδήποτεαπόταέκδοχατου

φαρμάκου.

4.4. Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις&προφυλάξειςκατάτηχρήση

ΤοTERMISILδενενδείκνυταισεασθενείςμεχρόνιαήενεργόηπατικήνόσο.

ΠριντησυνταγογράφησητουδισκίουTERMISIL,θαπρέπεινααξιολογηθεί

ηύπαρξηπροϋπάρχουσαςηπατικήςνόσου.Ηπατοτοξικότηταμπορείνα

εμφανιστείσεασθενείςμεήχωρίςπροϋπάρχουσαηπατικήνόσο.Οι

ασθενείςστουςοποίουςσυνταγογραφούνταιδισκίαTERMISILπρέπεινα

ενημερώνονταιώστενααναφέρουνάμεσατυχόνσυμπτώματαεπιμένουσας

ανεξήγητηςναυτίας,ανορεξίας,κόπωσης,εμέτου,πόνουστοδεξιό

υποχόνδριοήίκτερου,σκούραούραήανοικτόχρωμακόπρανα.Σεασθενείς

μεαυτάτασυμπτώματααπαιτείταιδιακοπήτηςλήψηςαπότοστόματος

τερβιναφίνηςκαιπρέπειναγίνεταιάμεσηαξιολόγησητηςηπατικήςτους

λειτουργίας.

Ασθενείςμεεπιβαρυμένηνεφρικήλειτουργία(κάθαρσηκρεατίνηςμικρότερη

από50mL/minήκρεατίνηορούμεγαλύτερηαπό300μmol/L)πρέπεινα

λαμβάνουντημισήαπότηνκανονικήδόση,

Invitroμελέτεςέχουνδείξειότιητερβιναφίνηαναστέλλειτονμεταβολισμό

τουCYP2D6.Επομένως,ασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονηθεραπείαμε

φάρμακαπουμεταβολίζονταικυρίωςαπόαυτότοένζυμο,όπωςτα

τρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,β-αναστολείς,εκλεκτικοίαναστολείς

επαναπρόσληψηςτηςσεροτοτίνης(SSRIs)καιαναστολείςτης

μονοαμινοξειδάσης(ΜΑΟ-ΙstypeB),θαπρέπεινατηνακολουθούνμόνο

εάντοσυγχωρηγούμενοφάρμακοέχειστενόθεραπευτικόεύρος(βλ.4.5

Αλληλεπιδράσειςμεάλλασκευάσματαήάλλεςμορφέςαλληλεπιδράσεων).

ΤαδισκίαTERMISILπεριέχουνλακτόζη(43,75mg/δισκίο).Οιασθενείςμε

σπάνιακληρονομικάπροβλήματαδυσανεξίαςστηλακτόζη,σοβαρή

ανεπάρκειαλακτάσηςήδυσαπορρόφησηγλυκόζης–λακτόζηςδενθα

πρέπειναλαμβάνουνταδισκίαTERMISIL.

4.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλασκευάσματακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

Επίδρασηάλλωνφαρμακευτικώνπροϊόντωνστηντερβιναφίνη

Ηκάθαρσητηςτερβιναφίνηςαπότοπλάσμαμπορείνααυξηθείαπό

φάρμακαπουεπάγουντονμεταβολισμόκαιναμειωθείαπόφάρμακατα

οποίααναστέλλουντοκυτόχρωμαP450.Όπουοσυνδυασμόςτέτοιων

φαρμάκωνείναιαναγκαίος,ηδοσολογίατουTERMISILμπορείναχρειασθεί

ανάλογηπροσαρμογή.

Φαρμακευτικάπροϊόνταταοποίαμπορούννααυξήσουντηδράσηή

τησυγκέντρωσητηςτερβιναφίνηςστοπλάσμα

Ησιμετιδίνημείωσετηνκάθαρσητηςτερβιναφίνηςκατά33%.

Φαρμακευτικάπροϊόνταταοποίαμπορούνναμειώσουντηδράσηή

τησυγκέντρωσητηςτερβιναφίνηςστοπλάσμα

Ηριφαμπικίνηαύξησετηνκάθαρσητηςτερβιναφίνηςκατά100%.

Επίδρασητηςτερβιναφίνηςσεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντα

Σύμφωναμετααποτελέσματαμελετώνπουέγινανinvitroκαισευγιείς

εθελοντές,ητερβιναφίνηπαρουσιάζειμικρόενδεχόμενοαναστολήςή

ενίσχυσηςτηςκάθαρσηςφαρμάκωνπουμεταβολίζονταιμέσωτου

συστήματοςτουηπατικούκυτοχρώματοςΡ450(λ.χ.τερφεναδίνη,

τριαζολάμη,τολβουταμίδη,αντισυλληπτικάαπότοστόμα)μεεξαίρεσηαυτά

πουμεταβολίζονταιμέσωτουCYP2D6(βλ.παρακάτω).

Ητερβιναφίνηδενπαρεμβαίνειστηνκάθαρσητηςαντιπυρίνηςήτης

διγοξίνης.

ΣεασθενείςπουελάμβανανTERMISILσεσυνδυασμόμεαντισυλληπτικά

απότοστόμα,έχουναναφερθείμερικέςπεριπτώσειςδιαταραχώντου

καταμήνιουκύκλουανκαιηεπίπτωσητέτοιωνδιαταραχώνβρίσκεταιεντός

τωνπιθανοτήτωνεμφάνισηςσεασθενείςπουλαμβάνουναντισυλληπτικά

καιμόνον.

Ητερβιναφίνημπορείναμειώσειτηδράσηήτησυγκέντρωσητων

παρακάτωφαρμακευτικώνπροϊόντωνστοπλάσμα

Καφεΐνη

Ητερβιναφίνημείωσετηνκάθαρσητηςενδοφλεβίωςχορηγούμενης

καφεΐνηςκατά19%.

ΕνώσειςπουμεταβολίζονταικυρίαρχααπότοCYP2D6.

Invitroκαιinvivoμελέτεςέχουνδείξειότιητερβιναφίνηαναστέλλειτον

ενδιάμεσομεταβολισμότουCYP2D6.Αυτάταευρήματαπιθανάναείναι

κλινικήςσημασίαςγιαενώσειςπουκύριαμεταβολίζονταιαπόαυτότο

ένζυμο,π.χορισμένοιεκπρόσωποιτωνπαρακάτωφαρμακευτικών

κατηγοριών,τρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,β-αναστολείς,εκλεκτικοί

αναστολείςεπαναπρόσληψηςτηςσεροτονίνης,αντιαρρυθμικάκλάσης1C

καιεκλεκτικοίαναστολείςμονοαμινοοξειδάσης(ΜΑΟ-ΙstypeB),ακόμακαι

ανοιενώσειςαυτέςέχουνχαμηλόθεραπευτικόδείκτη(βλ.4.4Ιδιαίτερες

προειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση).

Ητερβιναφίνημείωσετηνκάθαρσητηςδεσιπραμίνηςκατά82%.

Ητερβιναφίνημπορείνααυξήσειτηδράσηήτησυγκέντρωσητων

παρακάτωφαρμακευτικώνπροϊόντωνστοπλάσμα

Ητερβιναφίνηαύξησετηνκάθαρσητηςκυκλοσπορίνηςκατά15%.

4.6. Χορήγησηστηνκύησηκαιστηγαλουχία

Χρήσηκατάτηνκύηση

Μελέτεςτοξικότηταςσταέμβρυακαιγονιμότηταςσεζώαδενυποδηλώνουν

καμίαανεπιθύμητηενέργεια.Δεδομένουότιηκλινικήεμπειρίασεέγκυες

γυναίκεςδενυφίσταται,τοTERMISILδενθαπρέπειναχορηγείταιστη

διάρκειατηςεγκυμοσύνης,εκτόςεάνηδυνητικήωφέλειαυπερτερείτων

δυνητικώνκινδύνων.

Χρήσηκατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας

Ητερβιναφίνηαπεκκρίνεταιστογάλατωνγυναικών,γι΄αυτότολόγοοι

μητέρεςπουπαίρνουνδισκίαTERMISILδενπρέπειναθηλάζουν.

4.7. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

ΔενυπάρχουνστοιχείαγιατηνεπίδρασητουTERMISILστηνικανότητα

οδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.

4.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες

ΓενικάτοTERMISILείναικαλάανεκτό.Οιανεπιθύμητεςενέργειεςείναι

συνήθωςελαφρέςέωςμέτριεςκαιπαροδικές.

Οιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςπαρατηρήθηκανστιςκλινικέςμελέτες

ήκατάτηνχρησιμοποίησητουφαρμάκουμετάτηνέγκρισήτουστηναγορά.

Έχουνταξινομηθείανάκατηγορίασύμφωναμετησυχνότηταεμφάνισης

χρησιμοποιώνταςτονακόλουθοκανόνα:πολύσυχνά(≥1/10),συχνά

(≥1/100,<1/10),όχισυχνά(≥1/1000,<1/100),σπάνα(≥1/10000,<1/1000),

πολύσπάνια(<1/10000),συμπεριλαμβανομένωνκαιμεμονωμένων

περιστατικών.

Γενικέςδιαταραχές

Πολύσπάνια Αναφυλακτοειδείςαντιδράσεις

(συμπεριλαμβανομένουαγγειοοιδήματος).

Διαταραχέςτουαίματοςκαιτου

λεμφικούσυστήματος

Πολύσπάνια Ουδετεροπενία, ακοκκιοκυτταραιμία,

θρομβοκυτταροπενία

Διαταραχέςτουανοσοποιητικού

συστήματος

Πολύσπάνια Εκδήλωσηκαιέξαρσητουδερματικούκαι

συστηματικούερυθυματώδηλύκου

Διαταραχέςτουνευρικού

συστήματοςκαιψυχιατρικές

διαταραχές

Όχισυχνά

Αλλοιώσεις της γεύσης,

συμπεριλαμβανομένηςτηςαπώλειας

γεύσης,ηοποίαεπανακτάταιμέσασελίγες

εβδομάδεςμετάτηδιακοπήτουφαρμάκου.

Έχουναναφερθεί μεμονωμένες

περιπτώσειςπαρατεταμένηςδιάρκειας

απώλειαςγεύσης.Σεελάχιστεςπεριπτώσεις

παρατηρήθηκεμείωσητηςπρόσληψης

τροφήςπουοδήγησεσεσημαντικήαπώλεια

βάρους.

Κεφαλαλγία,αδυναμίασυγκέντρωσης,

καταβολή

Διαταραχέςαπότοήπαρκαιτα

χοληφόρα

Σπάνια Ηπατοχολικήδυσλειτουργία(χολοστατικού

τύπουκυρίως)έχειπαρατηρηθείσε

θεραπείαμεTERMISILπεριλαμβανομένων

σπανίωνπεριπτώσεωνσοβαρήςηπατικής

ανεπάρκειας(μερικέςμεκατάληξησε

θάνατοήανάγκηςμεταμόσχευσηςήπατος).

Στηνπλειονότητατωνπεριπτώσεων

ηπατικήςανεπάρκειαςοιασθενείςέπασχαν

απόσοβαράυποκείμενανοσήματακαιη

αιτιακήσυσχέτισημετηνλήψητου

TERMISILήταναβέβαιη.

Γαστρεντερικέςδιαταραχές

Πολύσυχνά Γαστρεντερικάσυμπτώματα(αίσθημα

πληρότητας,απώλειαόρεξης,δυσπεψία,

ναυτία,ήπιακοιλιακάάλγη,διάρροια)

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού

Πολύσυχνά

Πολύσπάνια Ήπιουβαθμούδερματικέςαντιδράσεις

(εξάνθημα,κνίδωση)

Σοβαρέςδερματικέςαντιδράσεις(π.χ.

σύνδρομοStevens–Johnson,τοξική

επιδερμικήνεκρόλυση).Εάνπαρουσιαστεί

δερμικόεξάνθημα,πουεπιδεινώνεται,η

θεραπείαμεTERMISILπρέπειναδιακοπεί.

Απώλειαμαλλιώνανκαιδενέχειακόμα

διευκρινισθείανοφείλεταιστοTERMISIL.

Διαταραχέςτουσυνδετικούιστού

τωνοστώνκαιμυοσκελετικές

διαταραχές

Πολύσυχνά Μυοσκελετικέςαντιδράσεις(αρθραλγία,

μυαλγία).

4.9. Υπερδοσολογία

‘Έχουναναφερθείκάποιεςπεριπτώσειςυπερδοσολογίας(μέχρι5g),που

είχανωςαποτέλεσμαεμφάνισηκεφαλαλγίας,ναυτίας,επιγαστρικούάλγους

καιζάλης.

Ησυνιστώμενηαντιμετώπισηυπερδοσολογίαςείναιπρωτίστωςη

απομάκρυνσητουφαρμάκουμετηχορήγησηενεργούάνθρακακαιαν

χρειαστείναγίνεισυμπληρωματικήυποστηρικτικήθεραπεία.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός:ATC:D01BA02

5.1. Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Ητερβιναφίνηείναιμιααλλυλαμίνη,ηοποίαέχειέναευρύφάσμαδράσης

κατάτωνπαθογόνωνμυκήτωντουδέρματος,τριχώνκαινυχιών

περιλαμβάνονταςδερματόφυτα,όπωςTrichophyton(δηλ.T.rubrum,T.

mentagrophytes,T.verrucosm,T.tonsurans,T.violaceum),Microsporum

(δηλ.M.canis),Epidermophytonfloccosum,ζομομύκητεςτουείδους

Candida(δηλ.C.albicans),Pityrosporum.Σεχαμηλέςπυκνότητες,η

τερβιναφίνηείναιμυκητοκτόνοςκατάτωνδερματοφύτων,των

ευρωτομυκήτωνκαιορισμένωνδίμορφωνμυκήτων.Ηδράσητηςκατάτων

ζυμομυκήτωνείναιμυκητοκτόνοςήμυκητοστατική,ανάλογαμετοείδοςτου

ζυμομύκητος.

Ητερβιναφίνηπαρεμβαίνειειδικώςσ΄έναπρώιμοστάδιοτηςβιοσύνθεσης

τηςεργοστερόληςτωνμυκητών.Αυτόοδηγείσεανεπάρκειαεργοστερόλης

καισεενδοκυττάριασυσσώρευσησκουαλενίου,μεαποτέλεσματον

κυτταρικόθάνατοτωνμυκήτων.

Ητερβιναφίνηδρααναστέλλονταςτηνδράσητηςεποξειδάσηςτου

σκουαλενίουστηνκυτταρικήμεμβράνητωνμυκήτων.Τοένζυμοεποξειδάση

τουσκουαλενίουδενσυνδέεταιμετοσύστηματουκυτοχρώματοςΡ450.

Ότανχορηγείταιαπότοστόμα,τοφάρμακοσυγκεντρώνεταιστοδέρμακαι

τουςόνυχεςσεεπίπεδασυνοδευόμενααπόμυκητοκτόνοδράση.

5.2. Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Μετάαπότουστόματοςχορήγηση,ητερβιναφίνηαπορροφάταικαλά

(>70%)καιηπλήρηςβιοδιαθεσιμότητατηςτερβιναφίνηςαπόταδισκίατου

TERMISILωςαποτέλεσματηςπρώτηςδιόδουτουμεταβολισμούείναι

περίπου50%.Μίαεφάπαξδόση250mgτερβιναφίνηςαπότοστόμα

οδήγησεσεμέσημέγιστησυγκέντρωσηστοπλάσμα1,30μg/mL1,5ώρα

μετάτηλήψη.Στησταθεροποιημένηκατάσταση,σεσύγκρισημεμιααπλή

δόση,ημέγιστησυγκέντρωσητηςτερβιναφίνηςήτανπερίπου25%

υψηλότερηκαιηπεριοχήκάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)τουπλάσματος

αυξήθηκεκατάένασυντελεστή2,3.ΑπότηναύξησηAUCτουπλάσματος

μπορείναυπολογιστείοαποτελεσματικόςχρόνοςημίσειαςζωής~30ώρες.

Ηβιοδιαθεσιμότητατηςτερβιναφίνηςεπηρεάζεταιελάχιστααπότηντροφή

(αύξησητηςπεριοχήςκάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)λιγότεροαπό20%),γι΄

αυτόλαμβάνεταιανεξάρτητααπόαυτή.Περίπουτο40%τηςδόσης

υφίσταταιμεταβολισμόπρώτηςδιόδουαπότοήπαρ.

Ητερβιναφίνησυνδέεταιεκτεταμέναμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος(99%).

Λόγωτουότιείναιλιπόφιλη,διαχέεταιταχέωςστοδέρμακαι

συγκεντρώνεταιστηνκεράτινηστοιβάδα.Ητερβιναφίνηαπεκκρίνεταιεπίσης

στοσμήγμαεπιτυγχάνονταςέτσιυψηλέςπυκνότητεςστουςθύλακεςτων

τριχών,στιςτρίχεςκαιστοπλούσιοσεσμήγμαδέρμα.Επίσηςκατανέμεται

στοπέταλοτουόνυχοςμέσαστιςπρώτεςλίγεςεβδομάδεςαπότηνέναρξη

τηςθεραπείας.

Ητερβιναφίνημεταβολίζεταιταχέωςκαιεκτενώςαπόεπτάτουλάχιστον

CYPισοένζυμαμεμέγιστησυνεισφοράαπόταCYP2C9,CYP1A2,

CYP3A4,CYP2C8καιCYP2C19.

Ηβιομετατροπήοδηγείσεμεταβολίτεςχωρίςκαμίααντιμυκητιασικήδράση,

οιοποίοιαπεκκρίνονταικατ΄εξοχήναπόταούρα.Δενυπάρχειένδειξη

συσσώρευσης.Δενέχουνπαρατηρηθείκλινικάσημαντικέςεξαρτώμενες

απότηνηλικίαμεταβολέςτωνσυγκεντρώσεωντηςτερβιναφίνηςστο

πλάσμασεσταθεροποιημένηκατάσταση,αλλάορυθμόςαποβολήςμπορεί

ναελαττωθείσεασθενείςμενεφρικήήηπατικήεπιβάρυνση,μεαποτέλεσμα

ναεμφανίζονταιυψηλότεραεπίπεδατερβιναφίνηςστοαίμα.

Φαρμακοκινητικέςμελέτες,μεεφάπαξδόση,σεασθενείςμενεφρική

ανεπάρκεια(κάθαρσηκρεατινίνης<50mL/min)ήμεπροϋπάρχουσα

ηπατικήνόσοέδειξανότιηκάθαρσητουTERMISILμπορείναμειωθεί

περίπου50%.

5.3. Προκλινικάστοιχείαασφαλείας

Σεμακράςδιάρκειαςμελέτες(ως1έτους)πουέγινανσεαρουραίουςκαι

σκύλους,δενπαρατηρήθηκαναξιόλογαφαινόμενατοξικότηταςγιαδόσεις

απότουστόματοςτηςτάξεωςτων100mg/kgανάημέρα.Σευψηλότερες

δόσεις,τοήπαρκαιπιθανώςοινεφροίαναγνωρίστηκανωςδυνητικοί

στόχοι.

Σεμίαμελέτηκαρκινογένεσηςδιάρκειας2ετώνπουπραγματοποιήθηκεσε

ποντικούς,δενδιαπιστώθηκαννεοπλασματικάήάλλαπαθολογικά

ευρήματααποδιδόμενασεθεραπεία,γιαημερήσιεςδόσειςμέχρι130mg/kg

(σεαρσενικούς)και156mg/kg(σεθηλυκούς)τηνημέρα.Σεμίαμελέτη

καρκινογένεσηςδιάρκειας2ετώνπουπραγματοποιήθηκεσεαρουραίουςμε

απότουστόματοςχορήγησηTERMISILσταυψηλότεραεπίπεδα(69mg/kg

ημερησίως),παρατηρήθηκεστουςαρσενικούςαυξημένησυχνότητα

εμφάνισηςόγκωνστοήπαρ.Οιαλλοιώσειςαυτέςοιοποίεςσχετίζονταιμε

πολλαπλασιασμότωνμικροσωματίωνστακύτταραήπατοςθεωρούνταιως

ειδικέςτουείδους,δεδομένουότιδενπαρατηρήθηκανσεμελέτες

καρκινογένεσηςσεποντικούςήσεάλλεςμελέτεςμεποντικούς,σκύλουςή

πιθήκους.

Κατάτηδιάρκειατωνμελετώνμευψηλέςδόσειςσεπιθήκους,

παρατηρήθηκανδιαθλαστικέςανωμαλίεςτουαμφιβληστροειδούςχιτώνα

στιςυψηλότερεςδόσεις.(Όριομητοξικότητας50mg/kg).Οιανωμαλίες

αυτέςσυσχετίστηκανμετηνπαρουσίαενόςμεταβολίτητηςτερβιναφίνης

στουςοφθαλμικούςιστούςκαιεξαφανίστηκανμεσυνέχισητηςθεραπείας.

Δενσυσχετίστηκανμετιςιστολογικέςαλλοιώσεις.

Μίασειράαπόδοκιμέςγονοτοξικότηταςπουεκτελέστηκανinvitroκαιin

vivo,δεναποκάλυψεενδείξειςδυνητικήςμεταλλαξιογόνουήκατατμητικής

τωνχρωματοσωμάτωνδράσης.

Σεμελέτεςπουέγινανσεαρουραίουςκαικουνέλιαδενπαρατηρήθηκαν

ανεπιθύμητεςεπιδράσειςστηγονιμότηταήάλλεςπαραμέτρουςτης

αναπαραγωγής.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογος εκδόχων

Cellulosemicrocrystalline,lactosemonohydrate,sodiumstarchglycollate,

silicondioxidecolloidal,hypromellose,magnesiumstearate,talcpurified.

6.2. Ασυμβατότητες

Καμίαγνωστή.

6.3. Διάρκειαζωής

36μήνες

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

Ναπροφυλάσσονταιαπότοφωςκαισεθερμοκρασία≤25 0 C.

ΤοTERMISILπρέπειναφυλάσσεταισεμέροςαπρόσιτοσταπαιδιά.

6.5. Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Κουτίπουπεριέχει1blisterμε14δισκία.

6.6. Οδηγίεςχρήσης&χειρισμού

Δενείναιαπαραίτητες.

6.7. Κάτοχοςάδειαςκυκλοφορίας

Δικαιούχος: GenepharmA.E.

18οχιλ.Λ.Μαραθώνος

15351Παλλήνη

Αττική

ΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:GenepharmA.E.

18οχιλ.Λ.Μαραθώνος

15351Παλλήνη

Αττική

7. Αριθμόςάδειαςκυκλοφορίας

34108/29-5-2006

8. Ημερομηνίαπρώτηςέγκρισης

29-5-2006

7. Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουκειμένου

29-5-2006

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες