TERMISIL 1% W/W ΚΡΕΜΑ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
Διαθέσιμο από:
GENEPHARM AE (0000000073) 18 ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15351
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
D01AE15
INN (Διεθνής Όνομα):
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
Δοσολογία:
1% W/W
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΡΕΜΑ
Σύνθεση:
8000024513 TERBINAFINE HYDROCHLORIDE 10.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
TERBINAFINE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802449801013 01 TUB x 15 g 15.00 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802449801020 02 TUB x 30 g 30.00 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.21; Συσκευασίες: 2802449801037 03 TUBx50G 50.00 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Ανακληθέν (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2449801

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΤΗ

1.1. TERMISIL

Κρέμα

TerbinafineHCl

1.2. Σύνθεση

ΔραστικήουσίαTerbinafineHCl

Έκδοχα:Sodiumhydroxide,Benzylalcohol,Sorbitanmonosterate,

Polysorbate60,Cetylpalmitate,Cetylalcohol,Stearylalcohol,Isopropyl

myristate,Waterpurified.

1.3. Φαρμακοτεχνικήμορφή

Κρέμα

1.4. Περιεκτικότητασεδραστικήουσία

1gκρέμαςπεριέχει10mgTerbinafineHCl.

1.5. Περιγραφήσυσκευασία

Κουτίπουπεριέχεισωληνάριοαλουμινίουτων15g,30gκαι50g.

1.6. Φαρμακοτεχνικήκατηγορία

Τοπικόαντιμυκητιασικό.

1.7.Υπεύθυνοςκυκλοφορίας

GenepharmA.E.

18οχιλ.Λ.Μαραθώνος

15351Παλλήνη

Αττική

1.8.Παρασκευαστής

GenepharmA.E.

18οχιλ.Λ.Μαραθώνος

15351Παλλήνη

Αττική

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟ

ΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1. Γενικέςπληροφορίες

ΤοδραστικόσυστατικότουTermisil,τερβιναφίνη,χρησιμοποιείταιγιατη

θεραπείαμυκητιάσεωντουδέρματος,τουτριχωτούτηςκεφαλήςκαιτων

ονύχωνστουςενήλικες.

2.2. Ενδείξεις

ΗκρέμαTermisilενδείκνυταιγιατηθεραπείαδερματοφυτιάσεωνψιλού

δέρματος,μηρογεννητικώνπτυχών,ποδών,(tineacapitis,tineacorporis,

tineacrurisκαιtineapedis),καθώςκαιμονιλιάσεωντουδέρματος,που

προκαλούνταιαπόζυμομύκητεςτουγένουςCandida(π.χCandida

albicans).Ενδείκνυται,επίσης,γιατηνποικιλόχροαπιτυρίαση.

2.3 Αντενδείξεις

Ταφάρμακαμπορούνναβοηθήσουντουςασθενείς.Δημιουργούν,όμωςσε

ορισμένεςπεριπτώσειςπροβλήματα,ότανδενλαμβάνονταισύμφωναμετις

οδηγίες.ΠρινπάρετετοTermisilκρέμα,θαπρέπειναέχετεενημερώσειτο

γιατρόσαςανείχατεποτέκάποιααλλεργικήαντίδρασηήκάποια

ασυνήθιστηαντίδρασηστοφάρμακοαυτόήσεκάποιααπότιςουσίεςπου

περιέχονταιστοφάρμακο.

2.4. Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση

2.4.1ΗκρέμαTermisilείναιμόνογιαεξωτερικήχρήση.Ηεπαφήμεταμάτια

νααποφεύγεται.

2.4.2Ηλικιωμένοι:Δενυπάρχουνενδείξειςπουναυποδηλώνουνότιοι

ηλικιωμένοιασθενείςχρειάζονταιδιαφορετικήδοσολογίαήότιεμφανίζουν

παρενέργειεςδιαφορετικέςαπόεκείνεςτωννεότερωνσεηλικίαασθενών.

2.4.3Κύηση:ΔενυπάρχεικλινικήεμπειρίαμεTermisilσεέγκυεςγυναίκες

Ανείστεέγκυος,ογιατρόςσαςθακρίνειανπρέπεινασαςτοχορηγεί.

2.4.4Γαλουχία:ΝααποφεύγετετηχρήσητουTermisilκρέμακατάτη

διάρκειατουθηλασμού.

2.4.5Παιδιά:ΗεμπειρίαμεκρέμαTermisilσταπαιδιάκάτωτων12ετών

είναιπεριορισμένη.

2.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακαήουσίες

ΚαμίαμετηνκρέμαTERMISIL

2.6. Δοσολογία

ΟΙπιθανέςδιάρκειεςτηςθεραπευτικήςαγωγήςείναιοιακόλουθες.

Δερματοφυτίαψιλούδέρματος,μηρογεννητικώνπτυχών(tineacorporis,

cruris):1εβδομάδα

Δερματοφυτίαποδών(Tineapedis):1εβδομάδα

Δερματικήμονιλίαση(Cutaneouscandidiasis):1εβδομάδα.

Ποικιλόχρουςπιτυρίαση(Pityriasisversicolor):2εβδομάδες.

Ηανακούφισηαπότακλινικάσημείαεμφανίζεταισυνήθωςμέσασελίγες

μέρες.Ημητακτικήχρήσηήηπρόωρηδιακοπήτηςθεραπευτικήςαγωγής

έχειτονκίνδυνοναμηθεραπευτείτεκαιναξαναπαρουσιαστούντααρχικά

συμπτώματα.

ΗκρέμαTermisilμπορείναεφαρμοστείμίαήδύοφορέςτηνημέρα.

Καθαρίστεκαιστεγνώστεκαλάτιςπροσβεβλημένεςπεριοχέςπριν

εφαρμόσετετοTermisilΑπλώστετηνκρέμαστοπροσβεβλημένοδέρμακαι

στηγύρωπεριοχή,σεέναλεπτόστρώμακαιτρίψτεελαφρά.Ηεπάλειψη

μπορείνακαλύπτεταιμεγάζα,ιδίωςτηνύκτα,ανηπεριοχήέρχεταισε

επαφήμεκάποιαάλλομέροςτουσώματος.

2.7. Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

ΣεπερίπτωσηπουκατάλάθοςκαταπιείτεκρέμαTermisilναειδοποιήσετε

αμέσωςτογιατρόσαςκαιναμεταβείτεστοπλησιέστερανοσοκομείο,ώστε

ναγίνειπλύσηστομάχουή/καινασαςγίνειηκατάλληλησυμπληρωματική

υποστηρικτικήθεραπεία.

2.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες

όπωςόλαταφάρμακα,τοTermisilκρέμαμπορείναπροκαλέσεικάποιες

ανεπιθύμητεςενέργειεςόπωςκοκκίνισμαστοδέρμα,αίσθηματσιμπήματος

ήφαγούρα.Εάνσυμβούνενημερώστετογιατρόσας.Σεπερίπτωσηπου

κρίνειότιπρόκειταιγιααλλεργικέςγιααλλεργικέςαντιδράσειςτοφαρμακό

πρέπειναδιακοπεί.

2.9. Ημερομηνίαλήξηςτουπροϊόντος

Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερικήσυσκευασία.

Σεπερίπτωσηπουηημερομηνίααυτήέχειπαρέλθειμηντο

χρησιμοποιήσετε.

2.10. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος

Σεθερμοκρασία<25 0 C

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένο

ιατρικόσαςπρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατο

χρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετε

συμβουλευθείτογιατρόσας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετο

φάρμακο,ενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαποτιςπληροφορίεςπου

αφορούντοφάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεσθεκαλύτερηενημέρωσηγια

τοιατρικόσαςπρόβλημαμηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτές

απότογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε

θαπρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμε

προσοχήκάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιη

υγρασίαμπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουν

επιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουν

λήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέρος

μακριάαπόταπαιδιά.

4.Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες