TEPANIL 20MG/TAB TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
28-09-2022
Δραστική ουσία:
NITRENDIPINE
Διαθέσιμο από:
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C08CA08
Δοσολογία:
20MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2107301

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

BAYPRESS

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝTOΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Baypress ®

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Baypress ® 10mg: ΈναδισκίοBaypress10mgπεριέχει10mgnitrendipine

Baypress ® 20mg: ΈναδισκίοBaypress20mgπεριέχει20mgnitrendipine

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχωνβλ.παράγραφο6.1

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίο

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1.Θεραπευτικέςενδείξεις

Υπέρταση

4.2Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

4.2.1Δοσολογία

Ηθεραπείαπρέπειναεξατομικεύεταιανάλογαμετηβαρύτητατηςνόσουσεκάθεπερίπτωση

ξεχωριστά.

Ανδενέχειορίσειαλλιώςοιατρός,εφαρμόζονταιοιακόλουθεςδοσολογικέςκατευθυντήριες

γραμμές:

1δισκίονιτρενδιπίνης10mgδύοφορέςτηνημέρα(πρωίκαιβράδυ)ή

1δισκίονιτρενδιπίνης20mg1φοράτηνημέρα(πρωί).

Αναπαιτούνταιυψηλότερεςδόσεις,είναιδυνατήησταδιακήαύξησητηςημερησίαςδόσηςσε1x2

δισκίανιτρενδιπίνης20mg,(τοπολύ40mgνιτρενδιπίνησυνολικάημερησίως).

Ασθενείςμεμειωμένηηπατικήλειτουργία

Hνιτρενδιπίνημεταβολίζεταιστοήπαρ.Επομένωςσυνιστάται,οιασθενείςμεηπατική

δυσλειτουργίαναξεκινούντηθεραπείαμετηχαμηλότερηδυνατήδόση(5mgνιτρενδιπίνης=1/2

δισκίονιτρενδιπίνης10mg/ημέρα),μεπροσεκτικήπαρακολούθησητηςκλινικήςανταπόκρισηςμιας

καιτοαντιυπερτασικόαποτελέσματουφαρμάκουμπορείναείναιπιοέντονοκαιπαρατεταμένο.

Ασθενείςμεμειωμένηνεφρικήλειτουργία

Σεασθενείςμεμειωμένηνεφρικήλειτουργίαδεναπαιτείταιιδιαίτερηπροσαρμογήτηςδοσολογίας.

4.2.2Χορήγηση

Τοδισκίοκαταπίνεταικατάκανόναολόκληρομελίγουγρό(ΟΧΙμαζίμεχυμόgrapefruit)μετάτα

γεύματα.

Οθεράπωνιατρόςθακαθορίσειτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Ηευαίσθητηστοφωςδραστικήουσίατωνδισκίωνπροστατεύεταιαπόφύλλοαλουμινίου.Γιααυτό

τολόγο,ταδισκίαθαπρέπεινααφαιρούνταιαπότησυσκευασίατουςαμέσωςπριναπότηχρήση.

4.3Αντενδείξεις

Ηνιτρενδιπίνηδενθαπρέπειναχορηγείται:

σεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίαστηνιτρενδιπίνη

στηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιτηςγαλουχίας

Απότηνεμπείραμετονανταγωνιστήασβεστίουνιφεδιπίνη,θαπρέπεινααναμένεται,ότιη

ριφαμπικίνηεπιταχύνειτομεταβολισμότηςνιτρενδιπίνηςλόγωενζυμικήςεπαγωγήςκαιεπομένως

πιθανόνναμηνεπιτυγχάνονταιικανοποιητικάεπίπεδανιτρενδιπίνηςστοπλάσμα.

4.4Ειδικέςπροειδοποιήσεις&προφυλάξειςκατάτηχρήση

Σεασθενείςμεσοβαρήδιαταραχήτηςηπατικήςλειτουργίας,ηεπίδρασητηςνιτρενδιπίνηςμπορεί

νααυξηθείκαιναπαραταθεί.

Σ'αυτέςτιςπεριπτώσεις,ηθεραπείαθαπρέπεινααρχίζειμετηχαμηλότερηδυνατήδόση(5mg

νιτρενδιπίνης=1/2δισκίονιτρενδιπίνης10mg/ημέρα)καιοασθενήςναπαρακολουθείται

προσεκτικάκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Ταδισκία10mgπεριέχουνλακτόζη.Ασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματαανεκτικότητας

στηγαλακτόζη,μεανεπάρκειαLappλακτάσηςήμεσύνδρομοδυσαπορρόφησηςγλυκόζης-

γαλακτόζηςδενπρέπειναπαίρνουναυτότοφάρμακο.

4.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

ΗνιτρενδιπίνημεταβολίζεταιμέσωτουκυτοχρώματοςΡ4503Α4,τοοποίοβρίσκεταιτόσοστον

εντερικόβλεννογόνοόσοκαιστοήπαρ.Φάρμακαπουείναιγνωστόότιαναστέλλουνήεπάγουν

αυτότοενζυμικόσύστημαμπορούνναμεταβάλλουντηνπρώτηδίοδοήτηνκάθαρσητης

νιτρενδιπίνης.

Αναστολείςτωνβ-υποδοχέωνκαι/ήάλλααντιϋπερτασικάφάρμακα

Ηαντιυπερτασικήδράσητηςνιτρενδιπίνηςμπορείναενισχυθείμεαναστολείςτωνβ-υποδοχέων

και/ήάλλααντιυπερτασικάφάρμακα.

α-αδρενεργικοίαποκλειστές

Σεταυτόχρονηαγωγήμεα-αδρενεργικούςαποκλειστέςόπωςηπραζοσίνη,έχουνπαρατηρηθεί

ορθοστατικέςδιαταραχές.

Διουρητικά

Ταυτόχρονηχορήγησηδιουρητικώνμπορείναοδηγήσεισεαυξημένηνατριούρηση.

Μυοχαλαρωτικά

Ηδιάρκειακαιηέντασηδράσηςτωνμυοχαλαρωτικώνόπωςτοπανκουρόνιομπορείναενισχυθεί

υπότηθεραπείαμενιτρενδιπίνη.

Σιμετιδίνη,Ρανιτιδίνη

Ησιμετιδίνη,καισεμικρότεροβαθμόηρανιτιδίνη,μπορούνναοδηγήσουνσεαύξησητων

επιπέδωντηςνιτρενδιπίνηςστοπλάσμακαιέτσιναενισχύσουντοαντιυπερτασικό

αποτέλεσμα.

Διγοξίνη

Ηταυτόχρονηχορήγησηνιτρενδιπίνηςκαιδιγοξίνηςμπορείναπροκαλέσειαύξησητωνεπιπέδων

τηςδιγοξίνηςστοπλάσμα.Γιατολόγοαυτόοιασθενείςθαπρέπειναπαρακολουθούνταιγια

συμπτώματαυπερδοσολογίαςαπόδιγοξίνη,εάνείναιαπαραίτητομεπροσδιορισμότωνεπιπέδων

τηςδιγοξίνηςστοπλάσμακαι ελάττωσητηςδόσηςτουγλυκοσίδηόσοχρειάζεται.

Ριφαμπικίνη

ΗριφαμπικίνηεπάγειισχυράτοσύστηματουκυτοχρώματοςΡ4503Α4.Μετάτησυγχορήγησημε

ριφαμπικίνη,ηβιοδιαθεσιμότητατηςνιτρενδιπίνηςόπωςκαιάλλωνδιϋδροπυριδινικών

ανταγωνιστώνασβεστίου,ελαττώνεταισημαντικάκαιαυτόέχεισανσυνέπειατημείωσητης

αποτελεσματικότηταςτηςνιτρενδιπίνης.

Χυμόςgrapefruit

Οχυμόςτουgrapefruitαναστέλλειτονοξειδωτικόμεταβολισμότηςνιτρενδιπίνης,έτσιώστεη

ταυτόχρονηλήψηχυμούgrapefruitοδηγείσεαύξησητωνεπιπέδωντηςνιτρενδιπίνηςστοπλάσμα

καιεπομένωςσεαυξημένοαντιυπερτασικόαποτέλεσμα.

Μεβάσητηνεμπειρίαμετονανταγωνιστήασβεστίου,νιφεδιπίνη,μετάαπότακτικήχρήσηχυμού

grapefruit,αυτότοαντιϋπερτασικόαποτέλεσμαμπορείναδιαρκέσειτουλάχιστον3ημέρεςμετάτην

τελευταίαλήψητουχυμούgrapefruit.

Θεωρητικώςδυνητικέςαλληλεπιδράσεις

Φαινυτοϊνη,φαινοβαρβιτόνη,καρβαμαζεπίνη

Δενέχειδιεξαχθείεπίσημημελέτηαλληλεπίδρασηςπουναερευνάτοδυνητικόαλληλεπίδρασης

ανάμεσαστηνιτρενδιπίνηκαισεαντισπασμωδικά.Παρ’όλ’αυτάηφαινυτοϊνη,ηφαινοβαρβιτόνη

καιηκαρβαμαζεπίνηείναιγνωστοίωςδυνητικοίεπαγωγείςτουκυτοχρώματοςΡ4503Α4.

Επιπρόσθεταταυτόχρονηχορήγησηαυτώντωναντισπασμωδικώνκαιτωνφαρμάκωνπου

σχετίζονταιστενάδομικάμετηνιτρενδιπίνη,εμφανώςελάττωσαντηβιοδιαθεσιμότητάτους.

Επομένως,μπορείνααναμένεταιμιακλινικάσχετιζόμενημείωσητηςβιοδιαθεσιμότηταςτης

νιτρενδιπίνηςκαισυνεπώςμιαμείωσηστηναποτελεσματικότητα.Εάνηδόσητηςνιτρενδιπίνης

αυξηθείκατάτησυγχορήγησημετηφαινϋτοϊνη,τηφαινοβαρβιτόνηήτηνκαρβαμαζεπίνη,θαπρέπει

ναληφθείυπόψημιαμείωσηστηδόσητηςνιτρενδιπίνηςότανηθεραπείαμετααντισπασμωδικά

διακοπεί.

Dantrolene

Οσυνδυασμόςαποκλειστώνδιαύλωνασβεστίουκαιdantroleneείναιδυνητικώςεπικίνδυνος.Έχει

περιγραφείσεζώαότιμετάαπόέγχυσηDantroleneέχειπροκληθείκοιλιακήμαρμαρυγή.

Κετοκοναζόλη,ιτρακοναζόλη,φλουκοναζόλη

Δενέχειδιεξαχθείεπίσημημελέτηαλληλεπίδρασηςπουναερευνάτοδυνητικόαλληλεπίδρασης

ανάμεσαστηνιτρενδιπίνηκαιτηνκετοκοναζόλη,τηνιτρακοναζόληκαιτηφλουκοναζόλη.Φάρμακα

αυτήςτηςκατηγορίαςείναιγνωστόότιαναστέλλουντοκυτόχρωμαΡ4503Α4,καιποικίλες

αλληλεπιδράσειςέχουναναφερθείγιαάλλουςδιϋδροπυριδινικούςανταγωνιστέςασβεστίου.

Επομένωςότανχορηγούνταιαπότουστόματοςμαζίμετηνιτρενδιπίνη,μιασημαντικήαύξησηστην

συστηματικήβιοδιαθεσιμότητατηςνιτρενδιπίνης,λόγωμειωμένουμεταβολισμούπρώτηςδιόδου,δεν

μπορείνααποκλειστεί.Κατάτησυγχορήγηση,ηαρτηριακήπίεσηθαπρέπειναπαρακολουθείται

και,εάνείναιαπαραίτητο,θαπρέπειναληφθείυπόψημιαμείωσηστηδόσητηςνιτρενδιπίνης.

Νεφαζοδόνη

Δενέχουνδιεξαχθείεπίσημεςμελέτεςαλληλεπίδρασηςγιαναδιερευνηθείηδυνητική

αλληλεπίδρασηανάμεσαστηνιτρενδιπίνηκαιτηνεφαζοδόνη.Αυτότοαντικαταθλιπτκόφάρμακο,

έχειαναφερθείναείναιέναςισχυρόςαναστολέαςτουκυτοχρώματοςΡ4503Α4.Επομένως,δεν

μπορείνααποκλεισθείτοδυνητικόμιαςαύξησηςτωνσυγκεντρώσεωντηςνιτρενδιπίνηςστο

πλάσμακατάτησυγχορήγησημενεφαζοδόνη.

Βαλπροϊκόοξύ

Δενέχουνδιεξαχθείεπίσημεςμελέτεςαλληλεπίδρασηςγιαναδιερευνηθείηδυνητική

αλληλεπίδρασηανάμεσαστηνιτρενδιπίνηκαιτοβαλπροϊκόοξύ.Μιαςκαιτοβαλπροϊκόοξύέχει

δείξειότιαυξάνειτιςσυγκεντρώσειςστοπλάσμα,τουδομικάπαρόμοιουαποκλειστήτωνδιαύλων

ασβεστίου,νιμοδιπίνη,λόγωενζυμικήςαναστολής,μιααύξησητωνεπιπέδωντηςνιτρενδιπίνηςστο

πλάσμακαιεπομένωςμιααύξησηστηναποτελεσματικότητα,δενμπορείνααποκλειστεί.

Ερυθρομυκίνη,τρολεανδρομυκίνη,κλαριθρομυκίνη,ροξιθρομυκίνη

Δενέχουνδιεξαχθείμελέτεςαλληλεπίδρασηςανάμεσαστηνιτρενδιπίνηκαιταπαραπάνω

μακρολίδια.Ηερυθρομυκίνη,τρολεανδρομυκίνη,κλαριθρομυκίνηκαιροξιθρομυκίνηείναιγνωστόότι

αναστέλλουντονδιαμέσωκυτοχρώματοςΡ4503Α4μεταβολισμόάλλωνφαρμάκων.Επομένωςτο

δυνητικόγιαμιααύξησητωνεπιπέδωντηςνιτρενδιπίνηςστοπλάσμακατάτησυγχορήγησήτηςμε

ταπαραπάνωμακρολίδια(αντιβιοτικά)δενμπορείνααποκλειστεί.

Amprenavir,ritonavir,indinavir,nelfinavir,saquinavir

Δενέχουνδιεξαχθείεπίσημεςμελέτεςγιαναδιερευνηθείηδυνητικήαλληλεπίδρασηανάμεσαστη

νιτρενδιπίνηκαιστουςαναστολείςπρωτεάσης.Φάρμακααυτήςτηςκατηγορίαςέχουναναφερθείνα

είναιισχυροίαναστολείςτουκυτοχρώματοςΡ4503Α4.Επομένωςτοδυνητικόγιαμιααύξηση

επιπέδωντηςνιτρενδιπίνηςστοπλάσμακατάτησυγχορήγησημεαυτούςτουςαναστολείς

πρωτεάσης,δενμπορείνααποκλειστεί.

Quinupristin/Dalfopristin

Mεβάσητηνεμπειρίαμετονανταγωνιστήασβεστίου,νιφεδιπίνη,ησυγχορήγηση

quinupristin/dalfopristinμπορείναοδηγήσεισεαυξημέναεπίπεδατηςνιτρενδιπίνηςστοπλάσμα.

Κατάτησυγχορήγησηαυτώντωνφαρμάκων,ηαρτηριακήπίεσηθαπρέπειναπαρακολουθείταικαι,

εάνείναιαπαραίτητο,μιαμείωσηστηδόσητηςνιτρενδιπίνηςθαπρέπειναληφθείυπόψη.

Αλληλεπιδράσειςπουαποδείχθηκεότιδενυπάρχουν

Εnalapril

Ταυτόχρονηχορήγησηνιτρενδιπίνηςκαιenalaprilδενεπηρεάζειτηφαρμακοκινητικήτης

νιτρενδιπίνης

Midazolam

Ταυτόχρονηχορήγησηνιτρενδιπίνηςκαιmidazolamδενεμφάνισεκανέναδυνητικόγιααμοιβαία

αλληλεπίδραση.

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Χρήσηκατάτηκύηση

Ηνιτρενδιπίνηαντενδείκνυταικατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης.Μελέτεςσεζώα,στιςοποίες

χρησιμοποιήθηκεκαθαράτοξικήγιατημητέραδόσηνιτρενδιπίνης,έφερανστοφωςενδείξεις

διαμαρτίαςστηδιάπλαση.

Χρήσηκατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας

Ηνιτρενδιπίνηαντενδείκνυταικατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας.Στουςαρουραίουςηνιτρενδιπίνη

διαπερνάτομητρικόγάλα.Οισυγκεντρώσειςστογάλααντανακλούντηνπορείαστοεπίπεδοτου

πλάσματος.Εντούτοις,δενυπάρχουνδιαθέσιμαστοιχείαγιατηναξιολόγησητων

φαρμακοδυναμικώναποτελεσμάτωντηςνιτρενδιπίνηςστανεογνά.

4.7Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Ωςαποτέλεσμααντίδρασηςστηθεραπεία-πουμπορείναποικίλλεισεέντασηαπόάτομοσεάτομο-

είναιδυνατόναεπηρεαστείηικανότηταοδήγησηςήχειρισμούμηχανών.Αυτόσυμβαίνειιδιαιτέρως

κατάτηνέναρξητηςθεραπείας,τηναντικατάστασημεδιαφορετικόπροϊόνκαισεσυνδυασμόμετο

οινόπνευμα.

4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Σεελεγχόμενεςμεplaceboκλινικέςμελέτες,αναφέρθηκανοιπαρακάτωανεπιθύμητες

ενέργειεςκατηγοριοποιημένεςανάσυχνότητακαιοργανικόσύστημα(status:12.05.1997)

Συχνότητα AνεπιθύμητηΕνέργεια Βaypress Placebo

(n=802) (=545)

Πολύσυχνές(≥10%)

Νευρικόσύστημα: Πονοκέφαλος 11.0 7.5

Συχνές(≥1%και<10%)

Οργανισμόςσασύνολο: Ασθένεια 3.4 0.9

Καρδιαγγειακόσύστημα: Αίσθημαπαλμών 1.6 0.2

Αγγειοδιαστολή 3.7 0.9

Πεπτικόσύστημα: Ναυτία 1.1 0.4

Μεταβολισμός&διατροφικές

ανωμαλίες: Οίδηματωνσφυρών 5.0 1.5

Νευρικόσύστημα: Ζάλη 3.2 2.6

Όχισυχνές(≥0.1%και<1%)

Καρδιαγγειακόσύστημα: Πόνοςστοστήθος 0.4 0.4

Υπόταση 0.4 0.2

Ταχυκαρδία 0.7 0.2

Πεπτικόσύστημα: Κοιλιακόςπόνος 0.6 0.2

Δυσκοιλιότητα 0.2 0

Διάρροια 0.6 0.2

Δυσπεψία 0.5 0.7

Εμετος 0.5 0.2

Μυοσκελετικόσύστημα: Μυαλγία 0.4 0

Νευρικόσύστημα: Νευρικότητα 0.7 0

Τρόμος 0.1 0

Ιλιγγος 0.9 0.4

Αναπνευστικόσύστημα: Δύσπνοια 0.4 0.4

Δέρμα&δερματικοίσχηματισμοί: Κνησμός 0.2 0

Εξάνθημα 0.5 0.7

Ειδικάαισθητήρια: Διαταραχέςτηςόρασης 0.5 0

Θολήόραση 0.1 0

Οιπιοσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςμεβάσηόλεςτιςκλινικέςμελέτεςμετηνιτρενδιπίνη

κατηγοριοποιημένεςανάσυχνότητακαιοργανικόσύστημα(n=6720ασθενείς,status:

21.4.97)

Συχνότητα AνεπιθύμητηΕνέργεια

Πολύσυχνές(≥10%)

Kαρδιαγγειακόσύστημα: Αγγειοδιαστολή

Νευρικόσύστημα: Πονοκέφαλος

Συχνές(≥1%και<10%)

Οργανισμόςσασύνολο: Ασθένεια

Καρδιαγγειακόσύστημα: Αίσθημαπαλμών,ταχυκαρδία

Πεπτικόσύστημα: Ναυτία

Μεταβολισμός&διατροφικέςανωμαλίες: Οίδηματωνσφυρών

Νευρικόσύστημα: Ζάλη

Όχισυχνές(≥0.1%και<1%)

Καρδιαγγειακόσύστημα: Στηθάγχη,πόνοςστοστήθος,

υπόταση

Πεπτικόσύστημα: Κοιλιακόςπόνος ,δυσκοιλιότητα,

διάρροια,δυσπεψία,έμετος

Μυοσκελετικόσύστημα: Μυαλγία

Νευρικόσύστημα: Νευρικότητα,παραισθησία,τρόμος,

ίλιγγος

Αναπνευστικόσύστημα: Δύσπνοια

Δέρμα&δερματικοίσχηματισμοί: Κνησμός,εξάνθημα,κνίδωση

Ειδικάαισθητήρια: Διαταραχέςτηςόρασης ,θολή

όραση

Ουρογεννητικόσύστημα: Συχνουρία

Πολυουρία

Σπάνιες(≥0.01%και<0.1%)

Πεπτικόσύστημα: Μεμονωμένεςαυξήσεις

ηπατικώνενζύμων

Επιπρόσθετεςανεπιθύμητεςενέργειεςμεβάσηαπροσδόκητεςαναφορέςανεπιθύμητων

ενεργειώνμετηνιτρενδιπίνηκατηγοριοποιημένεςανάσυχνότητακαιοργανικόσύστημα

υπολογισμένεςμεβάσητηνέκθεσητωνασθενών(n=462αναφορές,status:15.04.97)

Πολύσπάνιες0,01%

Πεπτικόσύστημα: Υπερπλασίαούλων

Δέρμα&δερματικοίσχηματισμοί: Γυναικομαστία

ΑίμακαιΛεμφικόσύστημα: Λευκοπενία,ακοκκιοκυττάρωση

4.9Υπερδοσολογία

Συμπτώματα υπερδοσολογίας/τοξικότητας

Σεπερίπτωσηυπερδοσολογίας/τοξικότηταςθαπρέπεινααναμένονταισυμπτώματαόπωςέξαψη,

πονοκέφαλος,πτώσητηςαρτηριακήςπίεσηςκαιμεταβολήτηςκαρδιακήςσυχνότητας(ταχυκαρδία

ήβραδυκαρδία).

Θεραπείαυπερδοσολογίας /τοξικότητας

Τοπρώτοθεραπευτικόμέτροθαπρέπειναθεωρηθείηπλύσηστομάχου,τηνοποίαπρέπεινα

ακολουθήσειχορήγησηφυτικούάνθρακα.Θαπρέπειναπαρακολουθούνταιοιζωτικέςλειτουργίες.

Ανυπάρξειπολύμεγάληπτώσητηςαρτηριακήςπίεσηςσυνιστάταιηχορήγησηντοπαμίνηςή

νοραδρεναλίνης.Θαπρέπειναδοθείπροσοχήσεπιθανέςπαρενέργειεςτηςκατεχολαμίνης(ειδικά

σεδιαταραχέςτουκαρδιακούρυθμού).

Ανπαρουσιασθείβραδυκαρδία,όπωςσυνηθίζεταιστιςπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςήτοξίκωσης

μεάλλουςανταγωνιστέςασβεστίου,συνιστάταιατροπίνηήορσιπρεναλίνη.

Μεβάσητηνεμπειρίατοξικότηταςμεάλλουςανταγωνιστέςασβεστίου,επανειλημμένεςενδοφλέβιες

χορηγήσειςcalciumgluconateόγκου10mlήcalciumchloride10%,ακολουθούμενεςαπόέγχυση

διαλύματος(προσοχήστηνυπερασβεστιαιμία)έχουνωςαποτέλεσματηγρήγορηβελτίωσητων

συμπτωμάτων.Οικατεχολαμίνεςκατάκαιρούς,έχουνφανείαποτελεσματικέςσετέτοιες

περιπτώσεις,μόνοσεμεγάλεςδόσεις.Ηεπακόλουθηθεραπείαθαπρέπεινακατευθύνεταιαπότα

προεξάρχοντασυμπτώματα.

Ηεξωσωματικήαποτοξίκωσηδενείναιπολύελπιδοφόρα(βλ.παράγραφο5.2)καιδενυπάρχει

εμπειρίασεαυτούτουείδουςτηθεραπεία.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Κωδικός ATC :C08CA08

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία

Ηνιτρενδιπίνη,ηδραστικήουσίατωνδισκίωνBaypress,είναιέναςαποκλειστήςτωνδιαύλων

ασβεστίουτουτύπου1,4-διϋδροπυριδινών,πουδραωςαντιϋπερτασικό.

Ωςαποκλειστήςτωνδιαύλωνασβεστίου,ηνιτρενδιπίνηαναστέλειτηνδιαμεμβρανικήείσοδοιόντων

ασβεστίουστακύτταρατωνλείωνμυϊκώνινώντωναγγείων.

Αυτόεπιφέρειτακάτωθιαποτελέσματα:

-Προστασίααπόαυξημένηεισροήασβεστίουστακύτταρα

Αναστολήτηςμυογενητικήςσυστολήςτωνεξαρτώμενωναπόασβέστιολεϊωνμυϊκώνινώντων

αγγείων.

Eλάττωσητηςπεριφερικήςαντιστάσεως

Μείωσητηςπαθολογικάαυξημένηςαρτηριακήςπίεσης

Μίαήπιανατριουρητικήεπίδραση,ιδιαίτεραστηναρχήτηςθεραπείας

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Απορρόφηση

Μετάτηναπότουστόματοςχορήγησηδισκίωννιτρενδιπίνης,ηδραστικήουσίανιτρενδιπίνη,

απορροφάταιταχέωςκαισχεδόνπλήρως.Oρυθμόςαπορρόφησηςείναιπερίπου88%.Οιμέγιστες

συγκεντρώσειςστοπλάσμαεπιτυγχάνονταισε1με3ώρεςμετάτηχορήγηση,μεμέσοόρο

μέγιστωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμα4.7μg/l(νιτρενδιπίνηδισκία10mg)και6.1-19μg/l

(νιτρενδιπίνηδισκία20mg)αντίστοιχα.

Εξαιτίαςτουσημαντικούφαινομένουπρώτηςδιόδου,ησυστηματικήδιαθεσιμότητατης

νιτρενδιπίνηςείναι20-30%.

Κατανομή

Ηνιτρενδιπίνηδεσμεύεταιαπότιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος(λευκωματίνη)σεποσοστό96-98%.

Κατάσυνέπεια,τοφάρμακοδενκατανέμεταιμεδιαπίδυση.Οόγκοςκατανομήςσεσταθερή

κατάστασηείναιπερίπου5-9l/kgβάρουςσώματος,οπότεηαιμοδιήθησηήηπλασμαφαίρεσηδεν

είναιαποτελεσματικές.

Μεταβολισμός/απομάκρυνση

Μετάτηχορήγησηαπότοστόμα,ηνιτρενδιπίνηυπόκειταισεέντονομεταβολισμόπρώτηςδιόδου

καιμεταβολίζεταισχεδόνπλήρωςμεοξειδωτικήδιαδικασίαστοήπαρ.Οιμεταβολίτεςείναι

φαρμακοδυναμικάαδρανείς.Λιγότεροαπότο0.1%δόσηςχορηγουμένηςαπότοστόμα

απεκκρίνεταιωςαναλλοίωτηνιτρενδιπίνησταούρα.Ηνιτρενδιπίνη,σεμορφήμεταβολιτών,

απεκκρίνεταικυρίωςμέσωτωννεφρών(περίπου77%δόσεωςαπότοστόμα).Ηποσότηταπουδεν

απεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών,αποβάλλεταιμέσωτωνχοληφόρωνστακόπρανα.

Ητελικήημιπερίοδοςζωήςτηςνιτρενδιπίνηςείναιγιαταδισκία10-22 ώρες.Μετάτηνεπίτευξη

σταθεροποιημένηςκατάστασης,δενέχειαναφερθείκαμίασυσσώρευσηούτεγιατηδραστικήουσία

ούτεγιατουςμεταβολίτες.

Ηνιτρενδιπίνηαπεκκρίνεταικυρίωςμέσωμεταβολικήςδιαδικασίαςστοήπαρκαιωςεκτούτουθα

πρέπεινααναμένονταιαυξημέναεπίπεδαστοπλάσμασεασθενείςμεχρόνιεςπαθήσειςτου

ήπατος.Εντούτοις,δενείναιαπαραίτητηηπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεασθενείςμενεφρική

δυσλειτουργία.

5.3Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

5.3.1.Τοξικότητα

Οξείατοξικότητα

Μετάαπόεφάπαξχορήγησηυψηλώνδόσεωναπότοστόμα,βρέθηκεότιηνιτρενδιπίνηείναι

ελαφρώςτοξικήμόνοστουςαρουραίουςκαιστακουνέλια.Στουςσκύλουςηαπότουστόματος

χορηγούμενηνιτρενδιπίνηβρέθηκεμετρίωςτοξική.Μετάαπόενδοφλέβιαχορήγηση,ηνιτρενδιπίνη

βρέθηκεκαθαράτοξικήσεόλαταείδηζώωνταοποίαελέγχηκαν.Οισημαντικέςδιαφορές,που

σημειώθηκανανάμεσαστηναπότουστόματοςκαιτηνενδοφλέβιαχορήγηση,μπορούννα

εξηγηθούναπότημικρήδιαλυτότητατηςνιτρενδιπίνηςστονερό.Πρέπειναυποτεθεί,ότιη

νιτρενδιπίνηυφίσταταικαθίζησηαπόδιαλύματαυψηλήςσυγκέντρωσης,ότανταδιαλύματααυτά

έρχονταισεεπαφήμετογαστρικόυγρό.

Τααποτελέσματαερευνώνγιατηνοξείατοξικότηταμετάτηναπότουστόματοςκαιτηνενδοφλέβια

χορήγησησυνοψίζονταιστονπαρακάτωπίνακα:

Είδος Οδόςχορήγησης LD50(mg/kg) Όριαεμπιστοσύνης

(ρ=0.05)

Ποντίκι απότοστόμα 2540 2223-2911

Αρουραίος απότοστόμα >10000

Κουνέλι απότοστόμα ca.2500

Σκύλος απότοστόμα >100,>250

Ποντικός ενδοφλεβίως 39 35-44

Αρουραίος ενδοφλεβίως 12.6 11.2-14.2

Κουνέλι ενδοφλεβίως ca.2.5

Σκύλος ενδοφλεβίως >2.5,>3.2

Μελέτες4εβδομάδωνγιαυποξείαανεκτικότητα

Δόσειςμέχρικαι100mg/kgβάρουςσώματοςχορηγούμενεςαπότοστόμαγια4εβδομάδεςσε

αρουραίουςήτανκαλάανεκτέςχωρίςένδειξηανεπιθύμητωνενεργειών.

Σκύλοιέλαβανδόσειςαπότοστόμα1,3και10mg/kgβάρουςσώματοςωςδιάλυμασεκάψουλες

ζελατίνης.Οικλινικέςκαιπαθολογοανατομικέςεξετάσειςδενέδειξανενδείξειςμηανοχής.Οι

ιστοπαθολογικέςεξετάσειςέδειξανμικρέςαλλοιώσειςστουςθηλοειδείςμύεςτηςαριστερήςκοιλίας

σε1απότα4ζώατηςομάδαςτων10mg.Αυτήηαλλοίωσηθεωρήθηκεαποτέλεσμαεκτεταμένης

φαρμακοδυναμικήςδραστικότηταςκαιόχιπρωταρχικήςτοξικήςβλάβης.

Μιατυπικήαντίδραση,πουπαρατηρείταισεσκύλους,είναιηπρόκλησησημαντικήςπτώσηςτης

πίεσηςμετάαπόχορήγησηφαρμακοδυναμικάπολύισχυρώνδόσεωνπολλώναντιυπερτασικών,εξ’

αιτίαςτηςαντανακλαστικήςαδρεναλινικήςαντίδρασης,καιηεμφάνισηνεκρογενώνμεταβολώνστην

περιοχήτηςενδοκαρδιακήςστοιβάδαςτηςαριστερήςκοιλίας(ηοποίαείναιιδιαιτέρωςευαίσθητη

στηνέλλειψηοξυγόνου)καθώςκαιστονθυλοειδήμύ.Τοφαινόμενοπουπεριγράφηκε,δενείναι

επομένωςπρωταρχικάτοξικόούτεαφοράειδικάτηνιτρενδιπίνη.

Μελέτες3μηνώνγιαυποχρόνιαανεκτικότητα

Σεμιαμελέτη3μηνών,αρουραίοιέλαβανημερήσιεςδόσεις30,100και300mgνιτρενδιπίνης/kg

βάρουςσώματοςμεοισοφαγικόσωλήνα.Ηδόσητων300mg/kgβάρουςσώματοςπροκάλεσεμια

ελαφριάαύξησητηςκατανάλωσηςνερούκαισταδύοφύλα.Σ'αυτήτηδοσολογικήομάδαοιτιμές

τηςουρίαςτουορούήτανελαφράαυξημένεςσταθηλυκάζώα.Ιστοπαθολογικάδενυπήρξαν

ενδείξειςβλάβης.Στημελέτηαυτήδόσεις300mg/kgβάρουςσώματοςέγινανανεκτέςαπότα

αρσενικάζώακαιδόσεις100mg/kgβάρουςσώματοςαπόταθηλυκάζώαχωρίςκαμίαβλάβη.

Σκύλοιθεραπεύτηκαναπότοστόμαγιατρειςμήνεςμεδόσειςνιτρενδιπίνης1,2.5και6.25mg

nitrendipine/kgβάρουςσώματος.Τομόνοπαθολογικόεύρημαστημελέτηαυτήήτανημετατόπιση

τουδιαστήματος-STστοΗΚΓσε2απότα6ζώατηςυψηλήςδοσολογικάομάδας.Οιμεταβολέςστο

ΗΚΓθεωρήθηκανωςδιαταραχέςτηςεπαναπόλωσης,οιοποίεςπροκλήθηκαναπόαυξημένη

φαρμακοδυναμικήδραστικότητα.

ΜελέτεςσεπιθήκουςRhesusκαισεμπαμπουίνουςμεεξαιρετικάυψηλέςδόσεις(320και480mg/kg

βάρουςσώματος)οδήγησανσεπτώσητηςθυροξίνηςτουορού.ΗπτώσητωνεπιπέδωντηςΤ4

προκάλεσεαύξησηστηνTSH,πουοδήγησεσειστοπαθολογικάανιχνεύσιμεςμεταβολέςμετην

έννοιατηςTSH-εξαρτώμενηςαυξημένηςδραστηριότηταςτουθυρεοειδούς.Μεταυτόχρονη

χορήγησητηςT3ωςθεραπείαυποκατάστασης,δενυπήρξεαύξησητηςTSH.Καμίαμεταβολήστο

θυρεοειδήδενπαρουσιάστηκεσταζώα,πουθεραπεύτηκανμετοντρόποαυτό.

Απ΄ευθείαςτοξικήβλάβηστοεπιθύλιοτουθυρεοειδούς,ήηδιατάραξητουάξονατουυποθαλάμου

τηςυπόφυσης,πουναπροκαλείταιαπότηnitrendipine,μπορείνααποκλειστεί.Σεπερισσότερους

από200ασθενείς,στουςοποίουςχορηγήθηκενιτρενδιπίνησεδόσειςέωςκαι40mgγιαπερίοδο

έως5χρόνιαδενπαρουσιάστηκεμεταβολήστιςπαραμέτρουςλειτουργίαςτουθυρεοειδούς.

Δενέχειβρεθείσεασθενείςκανέναστοιχείομορφολογικήςμεταβολήςτουθυρεοειδούς,πουνα

προκαλείταιαπότηνιτρενδιπίνη.

Έρευνεςχρονίαςανεκτικότητας

Χορηγήθηκανσεαρουραίουςδόσεις100,500και2500ppmνιτρενδιπίνηςμετηντροφήτους,που

αντιστοιχούνσεδόσειςσχεδόνμέχρι125mg/kgβάρουςσώματοςγιαπερίοδο2ετών.Μετάαπό

χορήγησηδόσης125mg/kgβάρουςσώματοςπαρατηρήθηκεκαθυστερημένηανάπτυξηκαιμείωση

τηςαιμοσφαιρίνηςκαιτουαιματοκρίτη.

Τααυξημέναεπίπεδατηςχολερυθρίνηςκαιτηςχοληστερόληςπουσημειώθηκανμετάαπό

χορήγησηαυτήςτηςδόσηςυποδεικνύουνεπίδρασηστηλειτουργίατωνηπατικώνκυττάρων.

Ιστοπαθολογικάδενπαρατηρήθηκεκαμίαμεταβολήστονηπατικόιστό.Μετάαπόδόσεις125mg/kg

βάρουςσώματοςσεαρσενικούςαρουραίουςκαι25mg/kgβάρουςσώματοςσεθηλυκούς,

παρατηρήθηκεμιάδιεύρυνσητωνεσπειραμένωνστοφλοιότωνεπινεφριδίων.Οιμεταβολέςστο

φλοιότωνεπινεφριδίωνθεωρούνταισυνέπειεςτηςεπαγωγήςτουσυστήματοςρενίνης/

αγγειοτασίνης,λόγωτηςπτώσηςτηςαρτηριακήςπίεσης,πουπροκαλείηνιτρενδιπίνη.Αυτήη

επαγωγήστησυνέχειαπροκαλείτηδιέγερσητηςσπειρωματικήςζώνης.

Χορήγησηημερήσεωνδόσεωναπότοστόμαέως6,25mgνιτρενδιπίνης/kgβάρουςσώματοςως

στερεάουσίασεκάψουλεςζελατίνηςγια1χρόνοήτανανεκτέςαπόσκύλουςχωρίςνασυμβούν

μεταβολές,πουνασχετίζονταιμετηνουσία.

5.3.2.Μεταλλαξιογένεση,ΤερατογένεσηκαιΕμβρυοτοξικότητα

Έρευναγονιμότηταςσεαρουραίους

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεαρουραίουςδενέδωσανενδείξειςεπηρεασμούτηςγονιμότηταςή

επηρεασμούτηςανάπτυξηςτωννεογνώνενδομητρίωςήμετάτηγέννηση.

Ηγονιμότητατηςπρώτηςγενιάς(F1)δενεπηρεάστηκεαρνητικάαπότηνιτρενδιπίνη.

Εμβρυοτοξικέςήτερατογενείςεπιδράσεις

Δοκιμασίεςγιατερατογενείςεπιδράσειςτηςνιτρενδιπίνηςέγινανσεαρουραίους,κουνέλιακαι

πιθήκους.Στουςαρουραίουςκαιστακουνέλιαηνιτρενδιπίνηδενήτανούτεεμβρυοτοξικήούτε

τερατογενής.Σεπιλοτικήμελέτησεπιθήκους,χορηγήθηκενιτρενδιπίνησετοξικήγιατημητέρα

δόση100mg/kgκαιπροκάλεσετερατογενείςσκελετικέςμεταβολές.Μετάαπόδόση30mg/kgβάρους

σώματοςδενπαρατηρήθηκεκαμίατερατογενήςεπίδραση.

Περιγεννητικέςκαιμετάτηγέννησηεπιδράσεις

Γιαναμελετηθείηεπίδρασητηςνιτρενδιπίνηςστηπεριγεννητικήκαιμετάτηγέννησηανάπτυξη,

αρουραίοιθεραπεύτηκανμεδόσειςνιτρενδιπίνης1,3και10mg/kgβάρουςσώματος.Δόσειςαπότο

στόμαέωςκαι10mg/kgβάρουςσώματοςδενείχανκαμίαεπίδρασηστηνπεριγεννητικήκαιστην

μετάτηγέννησηανάπτυξητωννεογνών.

Καρκινογένεση

Ποντικοίέλαβανδόσειςνιτρενδιπίνηςέωςπερίπου100mg/kgβάρουςσώματοςαπότοστόμαγια

περίοδοέως21μήνες.Δενβρέθηκανενδείξειςκαρκινογενετικούδυνητικούτηςnitrendipine,ούτε

κατάτημελέτηούτεκατάτηνπιoπάνωαναφερόμενημελέτη2ετώνσεαρουραίους.

Μεταλλαξιογένεση

Γιαναερευνηθούνοιπιθανότητεςμεταλλαξιογόνουδυνητικούτηςνιτρενδιπίνηςέγινανδοκιμασίες

σαλμονέλλας/μικροσωματίωνγιατηδιερεύνησηπιθανήςεστιακήςμετάλλαξης,δοκιμασία

μικροπυρήνωνσεποντίκιαγιατηδιερεύνησηχρωμοσωματικώνμεταλλάξεων,καιηδοκιμασία

dominant-lethaltestγιατηδιερεύνησηειδικώνεπιπτώσεωνκατάτοστάδιοτηςσπερματογένεσης.

Καμίααπόαυτέςτιςδοκιμασίεςδενέδειξεμεταλλαξιογόνεςεπιδράσειςτηςνιτρενδιπίνης.Επιπλέον,

καμίαανησυχητικήεπίδρασηδενβρέθηκεστιςδοκιμασίες,πουαφορούναπρογραμμάτιστη

σύνθεσηDNA(UDS)ήστιςδοκιμασίεςκυτταρογέννησηςσεκύτταραCHO.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογοςμεταέκδοχα

Μaizestarch,cellulosemicrocrystalline,lactosemonohydrate(μόνογιαταδισκίατων10mg),

polyvidone,sodiumlaurylsulfate,magnesiumstearate,ironoxidered(E172)(μόνογιαταδισκία

10mg).

6.2Ασυμβατότητες

Δενυπάρχουνγνωστέςασυμβατότητεςμέχρισήμερα

6.3Διάρκειαζωής

60μήνες

6.4Ειδικέςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

Ηδραστικήουσίαείναιευαίσθητηστοφως.

Γι'αυτότολόγο,ταδισκίαπρέπεινααφαιρούνταιαπότησυσκευασίααμέσωςπριντηχορήγηση.

6.5Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Baypresstablets-BΤx30δισκία.

6.6Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Τοφάρμακοδενθαπρέπειναχορηγείταιμετάτηνημερομηνίαλήξηςτου.

ΗθεραπείαμεBaypress10καιBaypress20απαιτείτακτικήιατρικήπαρακολούθηση.

Φυλάσσετετοφάρμακομακριάαπόταπαιδιά.

Σεπερίπτωσηφαρμακευτικώνδηλητηριάσεωνεπικοινωνήστεμετο:

ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ(Τηλ:2107793777,Αθήνα).

7.ΚATOXOΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BayerΕλλάςΑΒΕΕ,

Σωρού18-20

15125Μαρούσι,Αθήνα

Τηλ.:2106187500

8.ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Baypress10mg 39179/24.10.96

Baypress20mg 39180/24.10.96

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

24.10.96

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗΣΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2009

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες