TEDOSIN 500MG/CAP CAPS

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
CEFATRIZINE
Διαθέσιμο από:
HELP ΑΒΕΕ
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
J01DB07
Δοσολογία:
500MG/CAP
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
1991802

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284

155 62 Χολαργός Αθήνα, 17-2-1999

Δ/νση: ΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων ΑριθμόςΠρωτ.:6212

Πληροφορίες:Π. ΒΛΑΧΟΣ

Τηλέφωνο:6545525-7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:KαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλου

ΟδηγιώνγιατοΧρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουν

δραστικό συστατικόCEFATRIZINE

΄Έχονταςυπόψη:

Τιςδιατάξειςτουαρθ.8τηςKοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6α/9392/91“ΠερίεναρμόνισηςτηςΕλληνικής

ΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέατηςκυκλοφορίαςτωνφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων”,

ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ. Φ. 636/21-12-1998

ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΟΥΜ Ε

1.ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων

πουπεριέχουνδραστικό συστατικόCEFATRIZINEορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥIΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά

Κάθεκάψουλατων250mgκαι500mgπεριέχειπροπυλενογλυκολικήΚεφατριζίνη

ισοδύναμημε250 mgκαι500mgδραστικήςκεφατριζίνηςαντιστοίχως.

Κάθε5mlεναιωρήματοςτων125mg,250mgκαι500mgπεριέχειπροπυλενογλυκολική

κεφατριζίνη,ισοδύναμημε125mg,250mgκαι500mgδραστικήςκεφατριζίνης

αντιστοίχως.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κάψουλες

Κόνιςγιαπόσιμο εναιώρημα

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

ΗCefatrizineενδείκνυταιγιατηνθεραπείατωνακόλουθωνλοιμώξεωνπουπροκλήθηκαν

από ευαίσθηταστελέχητωναναφερόμενωνμικροβίων.

Λοιμώξειςτωνανώτερωναναπνευστικώνοδών,όπωςφαρυγγίτιδα,αμυγδαλίτιδαπου

προκλήθηκαναπότονπυογόνοστρεπτόκοκκο(β-αιμολυτικοίστρεπτόκοκκοιομάδαςΑ).

ΔενυπάρχουνεπαρκήστοιχείαπουναπιστοποιούνότιηCefatrizineμπορείναπροφυλάξει

από ρευματικόπυρετό.

Μέσηωτίτιδακαιπαραρρινοκολπίτιδαπουπροκλήθηκεαπόστρεπτόκοκκοτης

πνευμονίας(διπλόκοκκοτηςπνευμονίας),αιμόφιλοτηςγρίπηςκαιπυογόνοστρεπτόκοκκο

(β-αιμολυτικούςστρεπτόκοκκουςτηςομάδαςΑ).

Λοιμώξειςτωνκατώτερωναναπνευστικώνοδών,όπωςηπνευμονίαπουπροκλήθηκαν

απόστρεπτόκοκκοτηςπνευμονίας(διπλόκοκκοτηςπνευμονίας)αιμόφιλοτηςγρίπηςκαι

πυογόνοστρεπτόκοκκο(β-αιμολυτικοίστρεπτόκοκκοιομάδαςΑ).

Λοιμώξειςτουουροποιογεννητικούκαιπροστατίτιδαπουπροκλήθηκαναπό

κολοβακτηρίδιο,θαυμαστόπρωτέα,κλεμπσιέλλεςκαιεντερόκοκκους(στρεπτόκοκκοτων

κοπράνων).ΟιυψηλέςκαιμεγάληςδιάρκειαςπυκνότητεςτηςCefatrizineπου

επιτυγχάνονταιστιςουροφόρεςοδούςαποδεικνύονταιαποτελεσματικέςεναντίονπολλών

στελεχώνεντεροκόκκων.

Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιμαλακώνμορίωνπουπροκλήθηκαναπόχρυσίζοντα

σταφυλόκοκκο(πουπαράγεικαιπουδενπαράγειπενικιλλινάση),σταφυλόκοκκο

επιδερμίδας,πυογόνοστρεπτόκοκκο,β-αιμολυτικούςστρεπτόκοκκουςομάδαςΑ,

εντεροβακτηριακάκαιαναερόβιουςκόκκους(πεπτοστρεπτόκοκκουςκαιπεπτόκοκκους).Τα

δείγματαγιαμικροβιολογικέςκαλλιέργειεςπρέπειναλαμβάνονταιπριναπότηνθεραπεία,

προκειμένουνααπομονωθούνκαινααναγνωρισθούνταπαθογόναμικρόβιακαινα

προσδιορισθείηευαισθησίατουςστηCefatrizine.Ηθεραπείαμπορείνααρχίσειπριν

γίνουνγνωστάτααποτελέσματατωνμελετώνευαισθησίας.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΗCefatrizineμπορείναχορηγείταιπρινήμετοφαγητό.Ηχορήγησημετηντροφήμπορεί

ναυποβοηθήσειστηνελάττωσητουενδεχόμενουγαστρεντερικώνδιαταραχώνπου

παρατηρούνταικατάτηθεραπείαμετιςκεφαλοσπορίνεςαπό τοστόμα.

Ενήλικες

Ησυνήθηςσυνιστώμενηδοσολογίαγιαενήλικεςκαιπαιδιάηλικίας12ετώνκαιάνωείναιη

ακόλουθη:Στιςλοιμώξειςτωνανώτερωναναπνευστικώνοδών,στιςχωρίςεπιπλοκές

ουρολοιμώξειςκαιστιςλοιμώξειςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουησυνήθηςδοσολογία

ανέρχεταισε1000mgημερησίωςσεδύοίσαδιαιρεμένεςδόσεις.Σεελαφρέςέωςμέσης

βαρύτηταςλοιμώξειςτωνκατώτερωναναπνευστικώνοδών,όπωςηλοβώδηςπνευμονίακαι

ηβρογχοπνευμονία,καισεβαρύτερεςουρολοιμώξεις,στηνπροστατίτιδα,καθώςκαιστις

λοιμώξειςπουπροκλήθηκαναπόλιγότεροευαίσθηταμικρόβια(μέσηζώνηευαισθησίας),

συνιστώνται1500 - 2000 mgημερησίως, διαιρεμένασεδύο ήτρειςδόσεις.

Δοσολογίαπαιδιώνηλικίαςκάτωαπό 12 ετών

Αυτήυπολογίζεταιμεβάσητοσωματικόβάρος.Ησυνηθισμένηδοσολογίαείναι20έως40

mg/kgημερησίωςσείσαδιαιρεμένεςδόσειςπουχορηγούνταικάθε12ώρες.Στηνμέση

ωτίτιδααπόαιμόφιλοτηςγρίπηςησυνιστώμενηδοσολογίαανέρχεταισε50έως75mg/kg

ημερησίωςσείσαδιαιρεμένεςδόσειςπουχορηγούνταικάθε12ώρες,χωρίςόμωςνα

υπερβαίνουντηδοσολογίαπουσυνιστάταιγιατουςενήλικες.Σεόλουςτουασθενείς

ανεξάρτητααπότηνηλικίακαιτοβάροςμπορούνναχορηγηθούνυψηλότερεςδόσεις(μέχρι

και4gημερησίως)καιησυχνότητατηςχορήγησηςμπορείνααυξηθεί(ανά8ωρο) σεβαριές

ήχρόνιεςλοιμώξεις.Όπωςμεκάθεγενικάαντιβιοθεραπεία,ηθεραπείαπρέπεινα

συνεχίζεταιτουλάχιστον48έως72ώρεςμετάαπότηνπλήρηυποχώρησητων

συμπτωμάτωνήτηνένδειξηότιεπιτεύχθηκεεκρίζωσητωνμικροβίων.Σελοιμώξειςπου

προκλήθηκαναπόβ-αιμολυτικούςστρεπτόκοκκουςομάδαςΑσυνιστάταιθεραπεία

διάρκειαςτουλάχιστον10ημερώνπροςπροφύλαξηαπότονκίνδυνοπροκλήσεως

ρευματικούπυρετούήσπειραματονεφρίτιδας.Κατάτηνθεραπείατωνχρόνιων

ουρολοιμώξεωναπαιτείταισυχνήμικροβιολογικήκαικλινικήεκτίμησητόσοκατάτη

διάρκειατηςθεραπείαςόσοκαιαρκετούςμήνεςμετά.Στιςεπίμονεςλοιμώξειςμπορείνα

απαιτηθείθεραπείααρκετώνεβδομάδων.Παρατεταμένηέντονηθεραπείασυνιστάταιστην

προστατίτιδα.Σεασθενείςμεανεπάρκειατηςνεφρικήςλειτουργίαςηημερήσιαδόσητης

Cefatrizineπρέπειναπροσαρμόζεταισύμφωναμετιςτιμέςτηςκρεατινίνηςγιανα

αποφευχθείάθροισητουφαρμάκου.

4.3 Αντενδείξεις

ΗCefatrizineαντενδείκνυταισεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίασεοποιοδήποτεμέλος

αντιβιοτικώντηςοικογένειαςτωνκεφαλοσπορινώνήσεκάποιοαπότασυστατικάτου

προϊόντος.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηνχρήση

Προειδοποιήσεις

Στουςαλλεργικούςστηνπενικιλλίνηασθενείςοικεφαλοσπορίνεςπρέπεινα

χρησιμοποιούνταιμεμεγάληπροσοχή.Υπάρχουνκλινικέςκαιεργαστηριακέςενδείξεις

διασταυρούμενηςαλλεργίαςτωνπενικιλλινώνκαιτωνκεφαλοσπορινώνσεποσοστό

περίπου10%,ανκαιηακριβήςσυχνότηταδενείναιαπόλυταγνωστή.Αναφέρονται

περιπτώσειςασθενώνπουεμφάνισαναντιδράσειςκαιστιςδύοκατηγορίεςτων

αντιβιοτικών,περιλαμβανομένηςθανατηφόρουαναφυλαξίας.

Κάθεασθενήςπουστοαναμνηστικότουαναφέρεικάποιαμορφήαλλεργίας,ιδιαίτερα

φαρμακευτική,θαπρέπειναλαμβάνειCefatrizineμεπροσοχή.Σοβαρέςοξείεςαντιδράσεις

υπερευαισθησίας,περιλαμβανομένωναναφυλακτοειδώναντιδράσεωνκαιαναφυλακτικού

σοκ,έχουναναφερθείσεασθενείςπουλαμβάνουνCefatrizine.Μερικέςαπότιςαντιδράσεις

αυτέςεμφανίζονταιμετάτηνπρώτηδόση.Κάποιεςαπότιςαντιδράσειςαυτές

ακολουθούνταιαπόυπόταση,απώλειασυνείδησης,οίδημαπροσώπουκαι/ήκνίδωση.

Μερικοίαλλάόχιόλοιαπόαυτούςτουςασθενείςείχανιστορικόαντιδράσεων

υπερευαισθησίας.Αναφυλακτικέςαντιδράσειςαπαιτούνμέτραάμεσηςαντιμετώπισης.Εάν

εμφανισθείαντίδρασηυπερευαισθησίαςτοφάρμακοθαπρέπειναδιακοπείκαιοασθενής

ναλάβειτηναπαραίτητηθεραπεία(επινεφρίνηήάλλεςσυμπαθομιμητικέςαμίνες,

αντιισταμινικάήκορτικοστεροειδή).

Ψευδομεμβρανώδηςκολίτιςέχειπαρατηρηθείμετάτηνχρήσηκεφαλοσπορινώνκαθώςκαι

άλλωνευρέοςφάσματοςαντιβιοτικώνγι’αυτόείναισημαντικόναδιερευνηθείηδιάγνωσή

τηςσεασθενείςπουεμφανίζουνδιάρροιασχετιζόμενημετηνχρήσηαντιβιοτικού.Η

θεραπείαμεευρέοςφάσματοςαντιβιοτικάαλλάζειτηνφυσιολογικήχλωρίδατουεντέρου

καιμπορείναεπιτρέπειτηνυπέρμετρηανάπτυξηκλωστριδίων.Ορισμένεςμελέτεςδείχνουν

ότιμίατοξίνηπαραγόμενηαπότοClostridiumdifficileείναιέναπρωταρχικόαίτιοτης

εμφάνισηςτηςκολίτιδαςπροκαλούμενηςαπόαντιβιοτικά.Οιρητίνεςχολεστυραμίνηκαι

κολεστιπόληδεσμεύουναυτήτηντοξίνηinvitro.Ήπιεςπεριπτώσειςκολίτιδαςμπορούννα

αναταχθούνμόνομετηνδιακοπήτουφαρμάκου.Μέτριαςέωςμεγάληςσοβαρότητας

περιπτώσειςθαπρέπειναελεγχθούνμευγράηλεκτρολύτεςκαιχορήγησηπρωτεϊνώνόπως

ενδείκνυται.Σεπερίπτωσηπουηκολίτιδαδενυποχωρείμετάτηνδιακοπήτουφαρμάκουή

ότανείναιβαριάςμορφής,ηαπότοστόμαβανκομυκίνηείναιηθεραπείαεκλογήςγιατην

ψευδομεμβρανώδηκολίτιδαπουσχετίζεταιμετηνχρήσηαντιβιοτικώνκαιπροκαλείταιαπό

C.difficile.Άλλεςαιτίεςκολίτιδαςθαπρέπειεπίσηςναδιερευνηθούν.Δεναναφέρθηκαν

καθόλουπεριπτώσειςψευδομεμβρανώδουςεντεροκολίτιδαςαπότηχρήσηCefatrizineκατά

τιςκλινικέςμελέτες.

Προφυλάξεις

Οιασθενείςπρέπειναπαρακολουθούνταιπροσεκτικάέτσιώστεναανιχνεύονται

οποιεσδήποτεπαρενέργειεςήασυνήθειςεκδηλώσειςαπόαντιδράσειςιδιοσυγκρασίαςπρος

τοαντιβιοτικό.Εάνεμφανισθείαντίδρασηυπερευαισθησίας,τοαντιβιοτικόπρέπεινα

διακοπείκαιοασθενήςναυποβληθείσεθεραπείαμετασυνήθηφάρμακα(π.χ.αδρεναλίνη

ήάλλεςσυμπαθομιμητικέςαμίνες,αντιισταμινικάήκορτικοστεροειδή).ΗCefatrizine

πρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσεύπαρξησοβαρήςανεπάρκειαςτηςνεφρικής

λειτουργίας(τιμήκαθάρσεωςκρεατινίνηςκάτωαπό50mL/min/1,73m 2 ,(βλέπεδοσολογία

καιτρόποχρήσεως).Σεασθενείςμεδιαγνωσμένηήύποπτηνεφρικήανεπάρκεια,η

προσεκτικήκλινικήπαρατήρησηκαιοικατάλληλεςεργαστηριακέςεξετάσειςπρέπεινα

διενεργούνταιπριναπότηθεραπείακαικατάτηδιάρκειάτης.Όπωςκάθεαντιβιοτικό

ευρέοςφάσματοςηπαρατεταμένηχρήσητηςCefatrizineμπορείναπροκαλέσειτον

υπέρμετροπολλαπλασιασμόμηευαίσθητωνμικροοργανισμών.Ηπροσεκτική

παρακολούθησητουασθενούςείναιαπαραίτητη.Σεπερίπτωσηεπιλοιμώξεωςκατάτην

θεραπείαπρέπειναληφθούντακατάλληλαμέτρα.Αναφέρεταιηλήψηθετικήςτηςάμεσης

αντιδράσεωςCOOMBSκατάτηνθεραπείαμεαντιβιοτικάτηςομάδαςτων

κεφαλοσπορινών.ΗCefatrizineπρέπεινααναγράφεταιμεπροσοχήσεάτομαμε

αναμνηστικόγαστρεντερικήςνόσουκαιιδιαίτερακολίτιδας.Σεπολύυψηλέςπυκνότητες

ούρωνορισμένωναντιβιοτικώντηςοικογένειαςτωνκεφαλοσπορινώνμπορείναδοθεί

ψευδήςθετικήαντίδρασητηςγλυκόζηςκατάτηνχρήσημεθόδωναναγωγήςτουχαλκού.Η

δυνατότηταεμφανίσεωςτέτοιωναντιδράσεωνπρέπεινααντιμετωπίζεταικαιδοκιμασίεςτης

γλυκόζηςπουβασίζονταιστηχρήσηενζυματικώναντιδράσεωντηςοξειδάσηςτηςγλυκόζης

πρέπειναχρησιμοποιούνται.Έχειαναφερθείαύξησητηςεμφανίσεωςνεφροτοξικότητας

κατάτηνταυτόχρονηχορήγησηκεφαλοσπορινώνμεαμινογλυκοσίδες.Σπασμοίκαιάλλες

διαταραχέςαπότοΚεντρικόΝευρικόΣύστημαέχουνσυνδεθείμευψηλέςδόσειςκυρίωςσε

ασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Έχειαναφερθείαύξησητηςσυχνότηταςεμφανίσεωςνεφροτοξικότηταςκατάτην

ταυτόχρονηχορήγησηκεφαλοσπορινώνμεαμινογλυκοσίδες.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Ηασφάλειατηςκεφατριζίνηςκατάτηνεγκυμοσύνηδενέχειδιερευνηθεί,συνεπώςδεν

συνιστάταιηχορήγησήτηςκατάτηνπερίοδο τηςεγκυμοσύνης, εκτόςανκρίνεταιαπολύτως

απαραίτητο.

Τοφάρμακοαπεκκρίνεταισεπολύμικρέςποσότητεςστομητρικόγάλα.Γιαλόγους

ασφαλείαςδενσυνιστάταιηχορήγησήτουκατάτηνγαλουχία.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

ΗCefatrizineδεναναμένεταιναεπηρεάσειτηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων.Ωστόσο,όπωςμεόλαταφάρμακα,οασθενήςδενθαπρέπεινααναλαμβάνει

κάποιαεργασίαπουαπαιτείιδιαίτερηπροσοχή,εάνδενείναιγνωστήηανοχήτουστο

φάρμακο.

4.8 ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

Γαστρεντερικές.Διαρροϊκάσυμπτώματαμπορούνναεμφανισθούνκατάτηδιάρκειατης

αντιβιοθεραπείας.Ναυτίακαιέμετοςσπάνιααναφέρθηκαν.Ησύγχρονηλήψητροφής

ελαττώνειτηνναυτία,ενώδενμειώνειτηναπορρόφηση.

Υπερευαισθησία. Οξείεςαντιδράσειςυπερευαισθησίας,περιλαμβανομένων

αναφυλακτικούσοκκαιαναφυλακτοειδώναντιδράσεων(βλ.Προειδοποιήσεις)καιάλλες

αλλεργικέςαντιδράσεις,όπωςαγγειοοίδημα,αντίδρασητύπουορονοσίας(εξάνθημα,

πυρετός,αρθραλγίες),ηωσινοφιλία,κνησμόςκαικνίδωσηέχουναναφερθεί.Περιπτώσεις

πολύμορφουερυθήματος,συνδρόμουStevensJohnsonκαιτοξικήςεπιδερμικήςνεκρόλυσης

έχουναναφερθεί.Συμπτώματαάσθματοςκαιαρθραλγίαέχουνθεωρηθείότιενδεχομένως

οφείλονταιστο φάρμακο.

Αιματολογικές:ΘετικήCoombsανκαιαιμολυτικήαναιμίασπάνιααναφέρεται.

Ουδετεροπενίακαιθρομβοκυτταροπενίαέχουναναφερθεί.

Ήπαρ:Παροδικήαύξησηηπατικώνενζύμων,ηπατίτιδακαιχολοστατικόςίκτεροςέχουν

περιγραφείμετιςκεφαλοσπορίνες.

Άλλεςαντιδράσειςπουπαρατηρήθηκανμετααντιβιοτικάτηςκατηγορίαςτων

κεφαλοσπορινώνήτανπυρετός,οίδημα,πρωτεϊνουρία,κεφαλαλγία,περιγεννητικός

κνησμός, μονιλίασηγεννητικούσυστήματος, κολπίτιδα.

4.9 Υπερδοσολογία

Σεπερίπτωσηεκούσιαςήεκλάθουςυπερβολικήςλήψηςσυνιστάταιπλύσηστομάχουκαι

χορήγησηζωικούάνθρακα.ΕπικοινωνήστεμετονγιατρόσαςήμετοΚέντρο

Δηλητηριάσεων, αρ. Τηλ. 7793 777

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Ηκεφατριζίνηείναιημισυνθετικήκεφαλοσπορίνηπουχορηγείταιαπότοστόμακαιανήκει

στηνομάδατων3-ετεροκυκλικώνθειομεθυλικώνκεφαλοσπορινώνπουδρουνinvitro

εναντίονευρέοςφάσματοςgramθετικώνκαιgramαρνητικώνμικροβίων.Ηκεφατριζίνη

είναιεξαιρετικάσταθερήστηνπαρουσίατηςβ-λακταμάσης.Οχημικόςτύποςτης

κεφατριζίνηςείναι(6R,7R)-7-[(R)-2-αμινο-2-(π-υδροξυφαινυλο)ακεταμιδο]-8-οξο-3-[(v-

τριαζολ-4-υλοθειο-)μεθυλο]-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτ-2-ενιο-2-καρβοξυλικόοξύ.Ο

συντακτικόςτύποςείναι:

Μικροβιολογία

Οιinvitroδοκιμασίεςαποδεικνύουνότιημικροβιοκτόνοςδράσητωνκεφαλοσπορινών

προκύπτειαπότηναναστολήτηςσυνθέσεωςτουτοιχώματοςτωνμικροβιακώνκυττάρων.Η

Cefatrizineδραinvitroεναντίονευρέοςφάσματοςgram-θετικώνκαιgram-αρνητικών

μικροβίων.Είναιανθεκτικήστηναποδόμησηαπότιςβ-λακταμάσεςορισμένωνμελώντων

εντεροβακτηριακών.ΗCefatrizineδρασυνήθωςεναντίοντωνακολούθωνμικροβίωντόσο

invitroόσο καισεκλινικέςλοιμώξεις.

-Σταφυλόκοκκοιθετικοίστηνκοαγκουλάση,αρνητικοίστηνκοαγκουλάσηκαιστελέχηπουπαράγουν

πενικιλλινάση.

-Σταφυλόκοκκοιανθεκτικοίστηνμεθικιλίνηείναιανθεκτικοίκαιστηνκεφατριζίνηόπωςκαισεόλεςτις

άλλεςκεφαλοσπορίνες.

- Streptococcuspyogenes(ομάδαΑ-β-αιμολυτικώνστρεπτοκόκκων)καιάλλοιστρεπτόκοκκοι(εκτόςαπό

τουςεντεροκόκκουςπ.χ.enterococcusfaecalisπουείναιανθεκτικοί).

- Streptococcuspneumoniae(πρώηνDiplococcuspneumoniae)

- EscherichiaColi

- ΕίδηKlebsiella(όπωςKlebsiellapneumoniae)

- Proteusmirabilis

- Haemophilusinfluenzae(καιο ανθεκτικόςστηναμπικιλλίνηH. influenzae)

-Neisseriagonorrhoeae(καιταστελέχηπουπαράγουνκαιταστελέχηπουδενπαράγουνπενικιλλινάση)

- Moraxella(Branhamella)catarrhalis

- Moraxella,ampicillinresistant

- ΕίδηProvidencia

- ΕίδηSalmonellaκαιShigella

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Πολλάαπόταστελέχητωνπαραπάνωgram-αρνητικώνμικροβίων,πουείναι

ανθεκτικάσεάλλεςκεφαλοσπορίνεςπουχορηγούνταιαπότοστόμα,είναιευαίσθηταστην

Cefatrizineσεκλινικάεπιτυγχανόμενεςπυκνότητες.Ηpseudomonasaeruginosa,ηserratia

marcescens,ηmorganellamorganii,οproteusvulgarisκαιοιανθεκτικοίστηνμεθικιλλίνη

σταφυλόκοκκοι,είναιγενικάανθεκτικοίστηνCefatrizine.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΗCefatrizineείναιανθεκτικήσταοξέακαιαπορροφάταικαλάαπότογαστρεντερικό

σωλήνα.Ηαπορρόφησηδενεπηρεάζεταιαπότησύγχρονηλήψητροφής.Ηχορήγησητης

Cefatrizineαπότοστόμαπαρέχειστάθμεςστοαίμακαιστουςιστούςπουυπερβαίνουντις

ελάχιστεςπυκνότητεςαναστολήςπουαπαιτούνταιγιαταευαίσθηταμικρόβια.Μετάαπότη

χορήγησηδόσεων250mg&500mgοιμέγιστεςστάθμεςορούανέρχονταικατάμέσοόρο

σε5καισε9μg/mlαντίστοιχασε1,5ώρακαιοχρόνοςημιζωήςείναι1,5ώραμετάτη

χορήγησητηςκάθεδόσεως.Μετρήσιμεςστάθμεςστοορόκαιστουςιστούςανιχνεύονται12

ώρεςμετάτηχορήγηση.ΗCefatrizineαποβάλλεταιαπότουςνεφρούςμεσπειραματική

διήθησηκαισωληναριακήαπέκκριση.Το60έως80%τουαντιβιοτικούαπεκκρίνεται

αναλλοίωτοσταούραμέσασε24ώρες,ενώτομεγαλύτερομέροςτουαπεκκρίνεταιμέσα

στιςτέσσεριςπρώτεςώρες.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Έκδοχα

Κάψουλες:

Kόνιςγιαπόσιμοεναιώρημα:

6.2 Aσυμβατότητες

Kαμμίαγνωστήμέχρισήμερα.

6.3 Διάρκειαζωής

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηνφύλαξητουπροϊόντος

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6 Οδηγίεςχρήσης/Χειρισμού

6.7 Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας

7. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

CEFATRIZ.DOC

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες