TAMOXIFEN /HEXAL 10MG/TAB F.C.TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
TAMOXIFEN
Διαθέσιμο από:
SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
L02BA01
Δοσολογία:
10MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2068702

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ADIFEN

®

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(SPC)

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ADIFEN(tamoxifencitrate).Δισκίαεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιο10mgκαι20mg.

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά.

Περιέχειtamoxifencitrateισοδύναμημε10mgtamoxifen.

Περιέχειtamoxifencitrateισοδύναμημε20mgtamoxifen.

Γιαταέκδοχαβλέπελήμμα6.1

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίαεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιο.

4.ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θεραπευτικέςενδείξεις.

Συμπληρωματικήθεραπείααρχικώνσταδίωνκαρκίνουτουμαστού.Ανακουφιστική

θεραπείαμεταστατικούκαρκίνουτουμαστούστιςγυναίκες.Αποτελείφάρμακοεκλογής

σεγυναίκεςμετάτηνεμμηνόπαυσηόπουτα2/3τωνπεριπτώσεωνκαρκίνουείναι

θετικάσεοιστρογονικούςυποδοχείς.Τοφάρμακοέχειεπίσηςδράσηκαιστονκαρκίνο

τουμαστούτωνανδρών.Ευνοϊκήανταπόκρισηπαρατηρείταισεποσοστό20-30%του

συνόλουτωνγυναικώνμεμεταστατικόκαρκίνοτουμαστούενώφθάνειτο60%σε

γυναίκεςμεθετικούςοιστρογονικούςυποδοχείς.Αντίθετασεγυναίκεςστιςοποίεςδεν

ανιχνεύονταιοιστρογονικοίυποδοχείςτοποσοστόευνοϊκήςανταπόκρισηςείναικάτω

του10%.

Καλύτερηγενικάανταπόκρισηεμφανίζουνοιμεταστάσειςτωνμαλακώνμορίωνκαι

λεμφαδένων,ενώλιγότεροκαλήοιοστικέςκαιελάχισταοιηπατικές.Προηγούμενη

ανταπόκρισησεορμονοθεραπείαπροδικάζεικαιευνοϊκήανταπόκρισηστην

ταμοξιφαίνη.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Ενήλικες(συμπεριλαμβανομένωντωνηλικιωμένων):Ηημερήσιαδόσηείναι20-40mg.

Δοσολογίεςάνωτων20mgπρέπειναδίδονταισεδύοδόσεις(πρωίκαιβράδυ).Ως

δόσησυντήρησηςχορηγούνται20mgημερησίως.Στηνπρώιμηνόσο,σύμφωναμετα

ισχύοντασυνιστάταιδιάρκειαθεραπείας,όχιμικρότερηαπό5χρόνια.Δενέχειακόμη

καθοριστείηβέλτιστηδιάρκειαθεραπείαςμεADIFEN.

Παιδιά:Δενσυνιστάται.

4.3 Αντενδείξεις

Ηταμοξιφαίνηδενπρέπειναδίνεταισεασθενείςπουέχουνεκδηλώσειυπερευαισθησία

στοπροϊόνήσεκάποιοαπότασυστατικάτου.Αντενδείκνυταισεόλεςτιςπεριπτώσεις

οξείαςπορφυρίας.

Κύηση:ΤοADIFENδενπρέπειναχορηγείταικατάτηδιάρκειατηςκύησης.Σεέγκυες

γυναίκεςπουείχανπάρειADIFENαναφέρθηκεμικρόςαριθμόςαποβολών,ανωμαλιών

κατάτηνγέννησηκαιεμβρυικώνθανάτων,ανκαιδενέχειτεκμηριωθείαιτιολογική

σχέση(βλέπεεπίσηςκύησηκαιγαλουχία4.6)

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση.

Ηέμμηνοςρύσηκαταστέλλεταισεέναποσοστόπροεμμηνοπαυσιακώνγυναικώνπου

λαμβάνουνTamoxifencitrateγιατηθεραπείακαρκίνουτουμαστού.

Αυξημένησυχνότηταεμφάνισηςσαρκωμάτωντηςμήτρας(κυρίωςκακοήθειςμικτοί

όγκοιMuller)καιαλλοιώσεωντουενδομήτριου,περιλαμβανομένωνυπερπλασίας,

πολυπόδωνκαικαρκίνουέχειαναφερθείσεσχέσημετηνθεραπείακαιτηδιάρκεια

θεραπείαςμεADIFEN.Ομηχανισμόςείναιάγνωστος,αλλάμπορείνασυνδέεταιμετις

οιστρογονικέςιδιότητεςτουADIFEN.Ασθενείςπουλαμβάνουνήέχουνλάβει

παλαιότεραADIFENκαιπαρουσιάζουνσυμπτώματααπόταγεννητικάόργανα,ειδικά

κολπικήαιμορραγία,πρέπειναελέγχονταιενδελεχώς.

Σεπροεμμηνοπαυσιακέςγυναίκεςστιςοποίεςχορηγήθηκεταμοξιφαίνη

παρατηρήθηκανσεμερικέςπεριπτώσειςκυστικάωοθηκικάαδενώματα.

Σεκλινικέςμελέτεςστιςοποίεςχορηγήθηκεταμοξιφαίνησεασθενείςμεκαρκίνοτου

μαστού,αναφέρθηκεέναςαριθμόςδεύτερωνπρωτοπαθώνόγκωνσεθέσειςεκτόςτου

ενδομήτριουκαιτουάλλουμαστού.Δενέχειωστόσοτεκμηριωθείαιτιολογική

συσχέτιση,καιηκλινικήσημασίααυτώντωνπαρατηρήσεωνπαραμένειασαφής.Ο

μηχανισμόςανάπτυξήςτουςμπορείνασχετίζεταιμετιςοιστρογονικέςιδιότητεςτου

φαρμάκου.

Έχειαναφερθείότιμπορείναμειώσειτηνοπτικήοξύτητακαιναπροκαλέσειθόλωση

τουκερατοειδούς,καταρράκτηκαιαμφιβληστροειδοπάθεια.

Έχειδιαπιστωθείαυξημένηεπιρρέπειαγιαθρομβοεμβολικάεπεισόδιακαιπνευμονική

εμβολήηοποίαπιθανόνναεπιτείνεταιμετηνσύγχρονηχορήγησηκυτταροτοξικών

φαρμάκων.

Έχουνπεριγραφείσπάνιεςπεριπτώσειςπαροδικήςθρομβοπενίαςμεαριθμό

αιμοπεταλίωνμικρότεροτων100.000κ.κ.χ.καιλευκοπενίαςμεαριθμόλευκών

αιμοσφαιρίωνμικρότεροτων3.000κ.κ.χ.

ΣτηβιβλιογραφίαυπάρχουναναφορέςσύμφωναμετιςοποίεςηχορήγησητουADIFEN

σεθεραπευτικέςδόσειςκαιπιοσυχνάσεδόσειςπολλαπλάσιεςτηςεγκεκριμένης

μπορείνασυσχετισθείμεεπιμήκυνσητουδιαστήματος QT στο

ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Έχειαναφερθείυπερασβεστιαιμίασεμερικούςασθενείςμεκαρκίνοτουμαστούμε

οστικέςμεταστάσειςεντόςμερικώνεβδομάδωναπότηνέναρξητηςθεραπείαςμε

ταμοξιφαίνη.Εάνσυμβείυπερασβεστιαιμίαθαπρέπειναληφθούντακατάλληλαμέτρα

καιεάνείναισοβαρήτοφάρμακοπρέπειναδιακοπεί.

Ηθεραπείαμεταμοξιφαίνηέχεισυσχετισθείμεαυξήσειςτωνεπιπέδωντωνηπατικών

ένζυμωνκαισεσπάνιεςπεριπτώσειςσοβαρότερεςδιαταραχέςτουήπατος

περιλαμβανομένωνλιπώδουςδιήθησηςτουήπατος,χολόσταση,ηπατίτιδαςκαι

ηπατικήςνέκρωσης.Λίγεςαπόαυτέςτιςπεριπτώσειςαπέβησανμοιραίες.

Στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςησυσχέτισημετηθεραπείαμεταμοξιφαίνηείναι

αβέβαιη.Εργαστηριακέςεξετάσεις:πρέπειπαροδικάναδιενεργούνταιπλήρης

αιματολογικόςέλεγχος,έλεγχοςυπατικήςλειτουργίαςκαιλιπιδίωναίματος.

Σεμίαμηελεγχόμενημελέτησε28κορίτσιαηλικίας2έως10ετώνμεΣύνδρομο

McCuneAlbright(MAS)πουελάμβανανδόση20mgάπαξημερησίωςγιαμέγιστη

διάρκεια12μηνών,ομέσοςόγκοςτηςμήτραςαυξήθηκεμετάαπόθεραπεία6μηνών

καιδιπλασιάσθηκεστοτέλοςτηςμελέτηςδιάρκειαςενόςέτους.Ενώαυτότοεύρημα

είναισύμφωνομετιςφαρμακοδυναμικέςιδιότητεςτηςταμοξιφαίνης,αιτιολογική

συσχέτισηδενέχειτεκμηριωθεί(βλ5.1).

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης.

ΌταντοADIFENχρησιμοποιείταισεσυνδυασμόμε

κουμαρινικούτύπουαντιπηκτικά,μπορείναπροκαλέσει

σημαντικήαύξησητηςαντιπηκτικήςτουδράσης.Στις

περιπτώσειςπουαπαιτείταιηταυτόχρονηχορήγηση,

συνίσταταιπροσεχτικήπαρακολούθησητουασθενή.

ΌταντοADIFENχρησιμοποιείταισεσυνδυασμόμε

κυτταροτοξικούςπαράγοντες,υπάρχειαυξημένοςκίνδυνος

εμφάνισηςθρομβοεμβολικώνεπεισοδίων(βλέπεεπίσης4.8

ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες).

Ηχρήσητηςταμοξιφαίνηςσεσυνδυασμόμεέναναναστολέα

τηςαρωματάσηςωςεπικουρικήθεραπείαδενέχειδείξει

καλύτερηαποτελεσματικότητασυγκριτικάμετηχρήσητης

ταμοξιφαίνηςωςμονοθεραπεία.

Ηγνωστήκύριαμεταβολικήοδόςγιατηνταμοξιφαίνηστον

άνθρωποείναιηαπομεθυλίωσηπουκαταλύεταιαπότα

ένζυμαCYP3A4.Έχειπεριγραφείστηβιβλιογραφίαη

φαρμακοκινητικήαλληλεπίδρασημετηνριφαμπικίνη,

επαγωγέατουCYP3Α4,πουεπιφέρειμείωσησταεπίπεδα

πλάσματοςτηςταμοξιφαίνης.Ησημασίατουγεγονότοςαυτού

στηνκλινικήπρακτικήδενείναιγνωστή.

ΗφαρμακοκινιτικήαλληλεπίδρασημεαναστολείςCYP2D6πουεπιφέρειμείωσηστα

επίπεδατουπλάσματοςτουενεργούμεταβολίτουτηςταμοξιφαίνης4-hydroxy-N-

desmethyltamoxifen(endoxifen)έχειαναφερθείστηβιβλιογραφία.Ηκλινικήσημασία

αυτήςτηςαλληλεπίδρασηςδενείναιγνωστή.

Έχουνπεριγραφείκάποιεςπεριπτώσειςουραιμικού-

αιμολυτικούσυνδρόμουσεασθενείςπουέλαβαν

Mitomycinκαιταμοξιφαίνη.

Ηταμοξιφαίνηείναιισχυρόςαναστολέαςτου

κυτοχρώματοςP-450.Ηεπίδρασητηςστονμεταβολισμό

καιστηναποβολήάλλωναντινεοπλασματικών

φαρμάκων,όπωςηκυκλοφωσφαμίδηήάλλων

φαρμάκωνπουαπαιτούντηνλειτουργίατωνοξειδασών

γιαναμεταβολισθούνείναιάγνωστη.

Σεμετεμμηνοπαυσιακέςγυναίκεςέχουναναφερθεί

αύξησητηςΤ4τουπλάσματοςχωρίςόμως

υπερθυρεοειδισμό,μεταβολέςστονκαρυοτυπικόδείκτη

κολπικώνεπιχρισμάτωνκαιυπερλιπιδαιμία.

Ηταμοξιφαίνηαυξάνειτιςντοπαμινεργικέςδράσειςτης

βρωμοκρυπτίνης,ενώπιθανόννααυξάνονταιτα

επίπεδατηςίδιαςστοπλάσμα.

Κύησηκαιγαλουχία.

Κύηση:ΤοADIFENδενπρέπειναχορηγείταικατάτηνδιάρκειατηςκύησης.Σεέγκυες

γυναίκεςπουείχανπάρειADIFENαναφέρθηκεμικρόςαριθμόςαποβολών,ανωμαλιών

κατάτηνγέννησηκαιεμβρυικώνθανάτων,ανκαιδενέχειτεκμηριωθείαιτιολογική

σχέση.

Σεμοντέλατρωκτικώνσταοποίαχορηγήθηκεταμοξιφαίνηκατάτονχρόνοανάπτυξης

τηςαναπαραγωγικήςοδούτουεμβρύου,παρατηρήθηκαναλλοιώσειςπαρόμοιεςμε

αυτέςπουπροκαλούνταιαπότηνοιστραδιόλη,αιθινυλοιστραδιόλη,κλομιφαίνηκαι

διαιθυλστιλβοιστρόλη(DES).Ανκαιηκλινικήσυσχέτισηαυτώντωναλλοιώσεωνείναι

άγνωστη,μερικέςαπόαυτές,ειδικάηαδενωμάτωσητουκόλπου,είναιπαρόμοιεςμε

αυτέςπουπαρατηρήθηκανσενεαρέςγυναίκεςοιοποίεςέχουνεκτεθείσεDESστη

μήτρακαιοιοποίεςεμφανίζουν1στις1000κίνδυνοανάπτυξηςκαρκίνουεκδιαυγών

κυττάρωντουκόλπουήτουτραχήλουτηςμήτρας.

Ηταμοξιφαίνηέχειχορηγηθείσεμικρόμόνοαριθμόεγκύωνγυναικών.Δενέχει

αναφερθείότιηέκθεσηαυτήπροκαλείεπακόλουθηαδενωμάτωσητουκόλπουή

καρκίνοεκδιαυγώνκυττάρωντουκόλπουήτουτραχήλουτηςμήτραςσενεαρές

γυναίκεςπουεκτέθηκανενδομητρίωςσεταμοξιφαίνη.

ΠρέπειανδίδεταισυμβουλήστιςγυναίκεςναμηνμένουνέγκυοιενώπαίρνουνADIFEN

καιθαπρέπειναχρησιμοποιούνδιάφραγμαήάλλεςμηορμονικέςαντισυλληπτικές

μεθόδουςεάνείναισεξουαλικάενεργές.

Σεπροεμμηνοπαυσιακέςγυναίκεςπρέπεινααποκλεισθεί,πριναπότηχορήγησητου

φαρμάκου,τοενδεχόμενοκύησης.

Επίσης,οιγυναίκεςθαπρέπειναενημερώνονταιγιατουςπιθανούςκινδύνουςγιατο

έμβρυοσεπερίπτωσηεγκυμοσύνηςκατάτηδιάρκειαλήψηςADIFENήμέσασεδύο

μήνεςαπότηδιακοπήτηςθεραπείας.

Γαλουχία:ΔενείναιγνωστόεάντοTamoxifencitrateεκκρίνεταιστομητρικόγάλακαι

γι’αυτόδενσυνιστάταιηχορήγησητουφαρμάκουκατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας.Η

απόφασηγιατηδιακοπήτηςγαλουχίαςήτηδιακοπήτουADIFENθαπρέπειναληφθεί,

αφούαξιολογηθείησημασίατηςχορήγησηςτουφαρμάκουγιατηνμητέρα.

4.7.Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησης&χειρισμούμηχανημάτων

ΔενυπάρχουνενδείξειςότιτοTamoxifencitrateελαττώνειτηνικανότηταγιατις

δραστηριότητεςαυτές.

4.8.Ανεπιθύμητεςενέργειες

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςμπορούνναταξινομηθούνωςοφειλόμενεςστην

φαρμακολογικήδράσητουφαρμάκουπ.χ.εξάψεις,αιμορραγίακαιεκκρίσειςαπότον

κόλπο,κνησμόςτουαιδοίουκαιαναζωπύρωσητουόγκου,ήωςπερισσότερογενικές

ανεπιθύμητεςενέργειεςπ.χ.δυσανεξίααπότογαστρεντερικό,πονοκέφαλος,ζάληκαι

σποραδικάκατακράτησηυγρώνκαιαλωπεκία.

Όταντέτοιεςανεπιθύμητεςενέργειεςείναισοβαρές,είναισυχνάδυνατόννατεθούνυπό

έλεγχομεμιααπλήμείωσητηςδοσολογίας(εντόςτουσυνιστώμενουεύρους

δοσολογίας)χωρίςναεπηρεασθείοέλεγχοςτηςασθένειες.

΄Εχουναναφερθείδερματικάεξανθήματα(περιλαμβανομένωνμεμονωμένων

περιπτώσεωνπολύμορφουερυθήματος,συνδρόμου Stevens-Johnson και

φυσαλιδώδουςπέμφιγος)καισπάνιααντιδράσειςυπερευαισθησίαςπεριλαμβανομένου

αγγειοοιδήματος.

΄Εναςμικρόςαριθμόςασθενώνμεοστικέςμεταστάσειςεμφάνισευπερασβεστιαιμία

κατάτηνέναρξητηςθεραπείας.

ΣεασθενείςπουλαμβάνουνADIFENγιακαρκίνοτουμαστούέχειαναφερθείμείωση

τουαριθμούθρομβοκυττάρων,συνήθωςμόνο80.000-90.000θρομβοκύτταραανά

κυβ.χιλ.αλλάμερικέςφορέςκαιλιγότερα.

ΣεασθενείςστουςοποίουςχορηγείταιADIFENέχειπεριγραφείέναςαριθμός

περιπτώσεωνοπτικώνδιαταραχώνπουπεριλαμβάνουνσπάνιεςαναφορέςγιαθόλωση

τουκερατοειδούς,μείωσητηςοπτικήςοξύτηταςκαιαμφιβληστροειδοπάθεια.Έχει

αναφερθείαυξημένησυχνότηταεμφάνισηςκαταρράκτησεσυνδυασμόμετηχορήγηση

ταμοξιφαίνης.

Έχουναναφερθείπεριπτώσειςοπτικήςνευροπάθειαςκαιοπτικήςνευρίτιδαςσε

ασθενείςπουλαμβάνουνταμοξιφαίνηκαι,σεμικρόαριθμόπεριστατικών,έχειεπέλθει

τύφλωση.

΄Εχουναναφερθείινομυώματαμήτρας,ενδομητρίωσηκαιάλλεςαλλοιώσειςτου

ενδομητρίουσυμπεριλαμβανομένηςυπερπλασίαςκαιπολυπόδων.

ΜετάτηχορήγησητουADIFENέχειπαρατηρηθείλευκοπενία,μερικέςφορέςσε

συνδυασμόμεαναιμίακαι/ήθρομβοπενία.Σεσπάνιεςπεριπτώσειςέχειαναφερθεί

ουδετεροπενία,ηοποίαμερικέςφορέςμπορείναείναισοβαρή.

Υπάρχουνστοιχείαγιααυξημένησυχνότηταεμφάνισηςισχαιμικώναγγειακών

επεισοδίωνκαιθρομβοεμβολικώνεπεισοδίωνσυμπεριλαμβανομένηςθρόμβωσηςτων

εντωβάθειφλεβώνκαιπνευμονικήςεμβολήςκατάτηδιάρκειαθεραπείαςμε

ταμοξιφαίνη.ΌταντοADIFENχρησιμοποιείταισεσυνδυασμόμεκυτταροτοξικούς

παράγοντεςυπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςεμφάνισηςθρομβοεμβολικώνεπεισοδίων.

ΣυχνάέχουναναφερθείκράμπεςστακάτωάκρασεασθενείςπουλαμβάνουνADIFEN.

Πούσπάνια,έχουναναφερθείπεριστατικάδιάμεσηςπνευμονίτιδας.

ΤοADIFENέχεισυσχετισθείμεαυξήσειςτωνεπιπέδωντωνηπατικώνένζυμωνκαισε

σπάνιεςπεριπτώσειςμεέναναριθμόσοβαρότερωνηπατικώνανωμαλιώνπου

περιλαμβάνουνλιπώδηδιήθησητουήπατος,χολόσταση,ηπατίτιδακαιηπατική

νέκρωση.

Σπάνιαμπορείνασυσχετισθείμετηχρήσηταμοξιφαίνης,αύξησητωνεπιπέδωντων

τριγλυκεριδίωντουορού,σεορισμένεςπεριπτώσειςσεσυνδυασμόμεπαγκρεατίτιδα.

ΣεπροεμμηνοπαυσιακέςγυναίκεςστιςοποίεςχορηγήθηκεADIFENπαρατηρήθηκαν

μερικέςφορέςκυστικάωοθηκικάαδενώματα.

Αυξημένησυχνότηταεμφάνισηςκαρκίνουτουενδομητρίουκαισαρκωμάτωντηςμήτρας

(κυρίωςκακοήθειςμικτοίόγκοιMuller)έχειαναφερθείσεσχέσημετηθεραπείακαιτη

διάρκειαθεραπείαςμεADIFEN.

4.9.Υπερδοσολογία

Θεωρητικάηυπερβολικήδοσολογίαμπορείναεκδηλωθείμεαύξησητων

φαρμακολογικώνανεπιθύμητωνενεργειώνπουαναφέρθηκανπαραπάνω.

Παρατηρήσειςσεπειραματόζωαδείχνουνότιακραίαυπερδοσολογία(100-200φορέςη

συνιστώμενηημερήσιαδόση)μπορείναπαρακαλέσειοιστρογονικάαποτελέσματα.Στη

βιβλιογραφίαυπάρχουναναφορές,σύμφωναμετιςοποίεςηχορήγησητουADIFENσε

θεραπευτικέςδόσειςκαιπιοσυχνάσεδόσειςπολλαπλάσιεςτηςεγκεκριμένηςμπορεί

νασυσχετισθείμεεπιμήκυνσητουδιαστήματοςQTστοηλεκτροκαρδιογράφημα.Δεν

υπάρχειαντίδοτοκαιηθεραπείαπρέπειναείναισυμπτωματική.

Οξείαυπερδοσολογίαδενέχειαναφερθεί.

Μετάαπόχορήγησηπολύμεγάλωνδόσεωναναφέρθηκενευροτοξικότητα,τρόπος,

ζωηράαντανακλαστικά,αστάθεια,ζάλη.Παρουσιάσθηκαν3-5μέρεςμετάτηνέναρξη

καισταμάτησαν2-5μέρεςμετάτηδιακοπή.Ηνευροτοξικότηταδενπαραμένειμόνιμα.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1.Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΚωδικόςATC:L02BA01

ToTamoxifencitrate(ταμοξιφαίνη)είναιμηστεροειδέςφάρμακοτριφαινυλινικήςδομής,

πουεμφανίζεισύνθετοφάσμααντι-οιστρογονικώνκαιοιστρογονικώνφαρμακολογικών

επιδράσεωνστουςδιάφορουςιστούς.Σεασθενείςμεκαρκίνοτουμαστού,στοεπίπεδο

τουόγκου,ηταμοξιφαίνηδραπρωταρχικάσαναντι-οιστρογόνο,εμποδίζονταςτην

σύνδεσητωνοιστρογόνωνμετουςοιστρογονικούςυποδοχείς.Σεγυναίκεςμεόγκους

μεθετικούςήάγνωστηςφύσηςοιστρογονοϋποδοχείς,ηεπικουρικήχορήγησης

ταμοξιφαίνηςαποδείχθηκεότιελαττώνεισημαντικάτηνεπανεμφάνισητηςνόσουκαι

βελτιώνειτην10ετήεπιβίωση,επιτυγχάνονταςσημαντικάκαλύτερααποτελέσματαμε

5ετήθεραπείασεσχέσημεθεραπείαενόςηδύοετών.

Αυτάταευεργετικάαποτελέσματαείναισεμεγάλοβαθμόανεξάρτητααπότηνηλικία,

τηνεμμηνοπαυσιακήκατάσταση,τηδοσολογίατηςταμοξιφαίνηςκαιτη

συμπληρωματικήχημειοθεραπεία.

Στηνκλινικήπράξη,αναγνωρίζεταιότιηταμοξιφαίνηοδηγείσεμείωσητωνεπιπέδων

τηςολικήςχοληστερόληςκαιτωνλιποπρωτεϊνώνχαμηλήςπυκνότηταςστοαίμασε

μετεμμηνοπαυσιακέςγυναίκεςσεποσοστό10-20%.Επιπλέον,ηταμοξιφαίνηέχει

αναφερθείότιοδηγείσεδιατήρησητηςοστικήςπυκνότηταςστιςμετεμμηνοπαυσιακές

γυναίκες.

5.2. Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΜετάτηλήψηαπότοστόματοADIFENαπορροφάταιταχέωςκαιοιμέγιστες

συγκεντρώσειςστονορόεπιτυγχάνονταισε4-7ώρες.Ηταμοξιφαίνημεταβολίζεται

ευρέως.ΟκυριότεροςμεταβολίτηςείναιηΝ-desmethyl-tamoxifen,τουοποίουη

βιολογικήδράσηπροσομοιάζειμεαυτήτηςταμοξιφαίνης.Δευτερεύοντεςμεταβολίτες

είναιη4-hydroxytamoxifenκαιένααλκοολούχοπαράγωγο.

Χρόνιαχορήγησηταμοξιφαίνης10mg,χορηγούμενα2φορέςημερησίωςγια3μήνες

σεασθενείς,έχειωςαποτέλεσματηνεπίτευξημέσωνσυγκεντρώσεωνσε

σταθεροποιημένηκατάστασηστοπλάσμα120ng/mlγιατηνταμοξιφαίνηκαι336ng/ml

γιατοΝ-desmethyl-tamoxifen.

Μετάτηνεφάπαξδόση20mgtamoxifenημέσημέγιστησυγκέντρωσηστοπλάσμα

ήταν40ng/ml5ώρεςμετάτηχορήγηση.

Ημέσησυγκέντρωσηστησταθεροποιημένηκατάσταση(περίπου300ng/ml)

επιτυγχάνεταιύστερααπόθεραπείατεσσάρωνεβδομάδωνμε40mgημερησίως.

Μετάτηνέναρξητηςθεραπείαςοισταθερέςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαεπιτυγχάνονται

σε4εβδομάδεςγιατηνταμοξιφαίνηκαισε8εβδομάδεςγιατηνΝ-desmethyl-tamoxifen

πουυποδηλώνειημιπερίοδοζωής14ημερώνγιααυτόντονμεταβολίτη.

Τοφάρμακοσυνδέεταισευψηλόποσοστόμετιςπρωτεΐνεςτουορού(>99%).

Ηταμοξιφαίνημεταβολίζεταιευρέως.Ομεταβολισμόςγίνεταιμευδροξυλίωση,

απομεθυλίωσηκαισύζευση,δίνονταςαρκετούςμεταβολίτεςπουέχουνπαρόμοια

φαρμακολογικήδράσημετηναρχικήένωσηκαισυμβάλλουνέτσιστοθεραπευτικό

αποτέλεσμα.

Τοφάρμακοαποβάλλεταικυρίωςμεταβολισμένο.Λιγότεροαπότο30%αποβάλλεται

αμετάβλητο.

Μετάτηναπότουστόματοςχορήγηση65%τηςχορηγηθείσηςδόσηςαποβάλλεταιαπό

τοσώμαμεμιαπερίοδο2εβδομάδωνκυρίωςαπότακόπρανα.

Ημείωσητωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσματηςταμοξιφαίνηςείναιδιφασικήμε

ημιπερίοδοζωής5-7ημέρες.Υπολογίσθηκεότιτοίδιοφάρμακοέχειχρόνο

υποδιπλασιασμού7ημέρεςπερίπου,ενώηΝ-desmethyl-tamoxifen,οκύριος

μεταβολίτηςστηνκυκλοφορία,έχειχρόνουποδιπλασιασμού14ημέρες.

Σεμίακλινικήμελέτηόπουκορίτσιαηλικίαςμεταξυ2και10ετώνμεσύνδρομοMcCune

Albright(MAS)ελάμβαναν20mgταμοξιφαίνηςάπαξημερησίωςγιαμέγιστηδιάρκεια

12μηνών,εμφανίσθηκεμίαεξαρτώμενηαπότηνηλικίαμείωσηστηνκάθαρσηκαιμία

αύξησηστηνέκθεση(AUC)(μετιμές50%υψηλότερεςστουςνεότερουςασθενείς)

συγκριτικάμετουςενήλικεςασθενείς.

5.3. Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Καρκινογένεση:Μελέτησεαρουραίους(δοσολογία5,20,35mg/kg/ημέραγια2χρόνια

προκάλεσετηνανάπτυξηηπατοκυτταρικώνκαρκινωμάτωνσεόλεςτιςδόσεις.Η

συχνότητάτουςήτανμεγαλύτερηότανηδόσηήταν20ή35mg/kg/ημέρααπόότιόταν

ήταν5mg/kg/ημέρα.

Σεδύοάλλεςμελέτεςπαρουσιάστηκανηπατικούόγκοιπουσεμιαεξ’αυτώνήταν

κακοήθεις.

Επιδράσειςστοενδοκρινολογικόσύστημαδιερευνήθηκανσεποντίκιαμετάαπό13

μήνεςχορήγηση.Όγκοιτωνκοκκιωματωδώνκυττάρωντωνωοθηκώνκαιτων

διαμέσωνκυττάρωντωνόρχεωνανευρέθησανσταποντίκιαπουελάμβαναν

ταμοξιφαίνη.

Μεταλλαξιογένεση:Σεδιάφοραinvitroκαιinvivoσυστήματαδενπαρατηρήθηκε

γονιδιοτοξικότητα.ΑυξημέναεπίπεδαDNAadductsβρέθηκανστοήπαραρουραίων

μετάτηχορήγησηtamoxifen.

Invitroπαρατηρήθηκαναυξημέναεπίπεδαμικροπυρηνικώνσχηματισμώνσε

κυτταρικέςσειρέςανθρωπείουλεμφοβλαστώματος(MCL-5).

Ταδεδομένασυνηγορούνυπέρτηςγονιδιοτοξικήςδράσηςτηςταμοξιφαίνηςστα

ανωτέρωυποστρώματα.

Επίδρασηστηνγονιμότητα:Ηγονιμότηταμειώθηκεσεθηλυκούςαρουραίουςμετάαπό

χορήγηση0.04mg/kgγια2εβδομάδεςπριντονγονιμοποίησηκαιέωςτην7 η μέρατης

εγκυμοσύνης.

Παρατηρήθηκεμειωμένοςαριθμόςεμφυτεύσεωνκαιόλαταέμβρυαευρέθησαννεκρά.

Χορήγησησεαρουραίους0,16mg/kgκατάτιςημέρες7-17τηςεγκυμοσύνης

προκάλεσεαύξησητουαριθμούτωνεμβρυϊκώνθανάτων.

Χορήγησησεκονίκλους0.125mg/kgκατάτιςημέρες6-18τηςεγκυμοσύνηςπροκάλεσε

αποβολήήπρόωροτοκετό.Θάνατοςεμβρύωνπροκλήθηκεμεμεγαλύτερεςδόσεις.

Παράτοότιοιχορηγηθείσεςδόσειςσεαρουραίουςκαικονίκλουςπροκάλεσανδιακοπή

τωνκυήσεων,σταεπιβιώσανταέμβρυαδενδιαπιστώθηκαντερατογενετικές

εκδηλώσεις.

Ηταμοξιφαίνηείναιφάρμακογιατοοποίοέχειαποκτηθείεκτεταμένηκλινικήεμπειρία.

Σχετικέςπληροφορίεςγιατοσυνταγογράφοπαρέχονταικαισεάλλασημείατης

ΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουπροϊόντος(βλέπε4.6«ΚύησηκαιΓαλουχία»).

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1. Κατάλογοςεκδόχων

Calciumphosphatedibasic,polyvidoneK25,sodiumstarchglycollate(typeA),

magnesiumstearate,silicondioxidecolloidal,cellulosemicrocrystalline.

6.2. Ασυμβατότητες

Καμίαγνωστή

6.3. Διάρκειαζωής

60μήνες

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Σεθερμοκρασίαμέχρι30 0 C

6.5. Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6. Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Ναχρησιμοποιείταισύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρού.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MEDICAMERCA.E.,Ελαιών36,14564Κηφισιά,Τηλ:2108079013,Φαξ:210

8078342.

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ADIFEN,Δισκία,Tab10mg/tab:26131/8-10-2007.

ADIFEN,Δισκία,Tab20mg/tab:65045/8-10-2007 .

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ADIFEN,Δισκία,Tab10mg/tab:26131/8-10-2007.

ADIFEN,Δισκία,Tab20mg/tab:65045/8-10-2007 .

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

26-11-2009

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες