SYNTHOMANET 150MG/TAB F.C.TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
RANITIDINE
Διαθέσιμο από:
REMEDINA ABEE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
A02BA02
Δοσολογία:
150MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
1930002

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(SPC)

SYNTHOMANET

(Ranitidinehydrochloride)

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

SYNTHOMANET 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

RanitidineHydrochloride 168mg/tab αντιστοιχείσεRanitidine

150mg/tab

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ:

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις:

ΗχρήσητηςRANITIDINEσυνίσταταικυρίωςσεέλκοςβολβού

12δακτύλου,στομάχουκαιαναστομωτικό.Καταστάσειςγαστρικής

υπερέκκρισης(σύνδρομοZOLLINGER-ELLISON,σύνδρομοβραχέος

εντέρου,συστηματικήμαστοκύτωσηκ.λ.π.).

Επίσηςοισοφαγίτιδααπόγαστροοισοφαγικήπαλινδρόμηση,πρόληψη

αιμορραγικήςγαστρίτιδαςσεβαρέωςπάσχοντες,μεταβολικήςαλκάλωσης

σεασθενείςμεπαρατεταμένηγαστρικήαναρρόφηση.

Πρόληψηεισρόφησηςγαστρικούπεριεχομένουστιςαναπνευστικέςοδούς

κατάτηδιάρκειαγενικήςαναισθησίαςκαιτοκετού.

Πρόληψητουδωδεκαδακτυλικούέλκουςπουσυνδέεταιμετηθεραπείαμη

στερινοειδώναντιφλεγμονωδώνφαρμάκωνκαιειδικότερα:

1.Σεασυμπτωματικούςασθενείςμεπρόσφαταδιαγνωσθένέλκος

ανεξαρτήτωςηλικίαςκαιιδιαιτέρωςσεεκείνουςάνω των70 ετών.

2.Σεγυναίκεςηλικίαςάνωτων70ετώνχωρίςιστορικόέλκους,λόγωτου

κατά5φορέςυψηλότερουσχετικούκινδύνουανάπτυξηςπεπτικού

έλκουςσεσύγκρισημεάρρενεςτηςαυτήςηλικίας.

3.Σεασθενείςμειστορικόελκοπάθειαςπουημακροχρόνιαλήψημε

στερινοειδώναντιφλεγμονωδώνφαρμάκωνείναιαναγκαία.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης:

Τρόποςχορήγησης:

Λαμβάνεταιαπό τοστόμα.

Ενήλικες:

Ησυνήθηςδοσολογίαγιαγαστροδωδεκαδακτυλικόέλκοςείναι150mgδύο

φορέςτηνημέραείτε300mgτοβράδυ.

Στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςκαλοήθουςγαστρικούκαι

δωδεκαδακτυλικούέλκουςηεπούλωσηγίνεταισε4εβδομάδες.Σεασθενείς

πουηεπούλωσηδενολοκληρώνεταισεαυτότοδιάστημα,παράτασητης

θεραπείαςγιαακόμη4εβδομάδεςσυνήθωςοδηγείσεεπούλωσητου

έλκους.

Σεδωδεκαδακτυλικόέλκοςδοσολογία300mgδύοφορέςτηνημέραγια4

εβδομάδεςέχεισαναποτέλεσμαμεγαλύτερησυχνότηταεπούλωσης

συγκριτικάμετηδοσολογίατων150mgδύοφορέςτηνημέραή300mg

κάθεβράδυ.

Θεραπείασυντήρησης:150mgκάθεβράδυ.

Σεέλκηπουεμφανίζονταιμετάαπόθεραπείαμεμηστερινοειδή

αντιφλεγμονώδηφάρμακα,ήπουσχετίζονταιμετηνπαρατεταμένη

θεραπείαμεμηστερινοειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακα,χορηγούνται150mg

πρωίκαιβράδυ. Θεραπεία8 εβδομάδωνμπορείνακριθείαπαραίτητη.

Σεοισοφαγίτιδααπόγαστροοισοφαγικήπαλινδρόμησηχορηγούνται150mg

δύοφορέςτηνημέραείτε300mgκάθεβράδυγια8εβδομάδεςκαιαν

χρειασθεί12εβδομάδες.Σεασθενείςμεσοβαρήοισοφαγίτιδακαισεόσους

δενανταποκρίνονταιστησυνιστώμενηδοσολογίατηςρανιτιδίνης,ηδόση

αυξάνεταισε150mg4 φορέςτηνημέραγια8 εβδομάδες.

Θεραπείαμακράςδιάρκειαςεπουλωμένηςοισοφαγίτιδας150mgx2

ημερησίως.

Στοσύνδρομο Zollinger-Ellison αρχικάχορηγούνται150mg3φορέςτην

ημέρακαιανκριθείαπαραίτητοηδοσολογίαμπορείνααυξηθεί(μπορείνα

απαιτηθούνδόσειςκαιπάνω από 3gημερησίωςσεδιηρημένεςδόσεις.

Στηπρόληψηαιμορραγίαςελκώναπό stress σεβαρέωςπάσχοντεςήσε

ασθενείςμεαιμορραγούνταέλκη,ηθεραπεία150mgδύοφορέςτηνημέρα

μπορείνααντικαταστήσειτηνενέσιμηχορήγησημόλιςαρχίσειηδιατροφή

από το στόμα.

Στηπρόληψηεισρόφησηςγαστρικούπεριεχομένουχορηγούνται150mg2

ώρεςπριντηνέναρξητηςγενικήςαναισθησίας,καιακόμακαλύτεραάλλα

150mgτηνπαραμονήτοβράδυ.Γιατονίδιοσκοπόσανεναλλακτικήλύση

μπορείναχρησιμοποιηθείηενέσιμημορφή.

Στιςεγκύουςχορηγούνταιμετηνέναρξητουτοκετού150mgκαιστη

συνέχειακάθε6ώρεςκαιαναπαιτηθείγενικήαναισθησίασυνίσταταινα

χορηγείταιεπιπρόσθεταένααντιόξινο(π.χ. κιτρικόνάτριο).

Παιδιά(8-18 ετών)

Ησυνιστώμενηδόσηαπότοστόμαγιατηθεραπείατουπεπτικούέλκους

σταπαιδιάείναι2mg-4mgανάχλγ.βάρουςσώματοςδύοφορέςτηνημέρα

μεμέγιστηημερήσιαδόση300mgρανιτιδίνης.

Νεφρικήανεπάρκεια:κάθαρσηκρεατινίνης<50ml/λεπτό

Ησυνιστώμενηδόσηείναι150mg/24ωροτοβράδυγια4-6εβδομάδες.

Συσσώρευσητηςρανιτιδίνηςμεαποτέλεσματηναύξησητηςπυκνότητας

στοπλάσμαμπορείνασυμβείσεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήανεπάρκεια

(κάθαρσηκρεατινίνηςμικρότερηαπό50ml/λεπτό).Σεαυτούςτουςασθενείς

συνίσταταιηημερήσιαδόσητηςρανιτιδίνηςναείναι150mg.Σεασθενείς

πουυποβάλλονταισεπεριπατητικήπεριτοναϊκήδιύλισηήχρόνια

αιμοδιύλιση, χορηγούνται150mgρανιτιδίνηςαμέσωςμετάτηδιύλιση.

Εάντοαπαιτείηκατάστασητουασθενούςμπορείναχορηγηθείκάθε12

ώρεςμεπροσοχή.

4.3 Αντενδείξεις:

Υπερευαισθησίαστο φάρμακο.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξεις

κατά τη χρήση:

Κακοήθεια

Ηύπαρξηκακοήθειαςπρέπεινααποκλεισθείπριναπότηνέναρξητης

θεραπείαςασθενώνμεγαστρικόέλκος(είτεπρόκειταιγιαμεσήλικεςήγια

μεγαλύτερηςηλικίαςάτομαείτεγιαάτομαμεπρόσφατημεταβολήτων

δυσπεπτικώντουςσυμπτωμάτων),επειδήηθεραπείαμερανιτιδίνημπορεί

νααποκρύψεισυμπτώματαγαστρικούκαρκινώματος.

Νεφρικήανεπάρκεια

Ηρανιτιδίνηαπεκκρίνεταιαπότουςνεφρούςμεαποτέλεσμαοιστάθμεςτης

στο πλάσμα, νααυξάνονταισεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήανεπάρκεια.

Τοδοσολογικόσχήμαπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηδοσολογίαπου

συνίσταταιστηνεφρικήανεπάρκεια.

Αιματολογικέςδιαταραχές

Σπάνιεςκλινικέςαναφορέςπιθανολογούνότιηρανιτιδίνημπορείνα

προδιαθέσεισεοξείεςπορφυρικέςπροσβολές.Γι'αυτόηχρήσητης

ρανιτιδίνηςθαπρέπεινααποφεύγεταισεασθενείςμειστορικόοξείας

πορφυρίας.Προσοχήσεασθενείςμελευκοπενία,σεπερίπτωσηχορήγησης

απαιτείταισυχνήπαρακολούθησητωνλευκώναιμοσφαιρίων.

Ηπατικήανεπάρκεια

Ναχορηγείταιμεπροσοχήκαισεμειωμένηδόσησεασθενείςμεηπατική

ανεπάρκεια.

Ηλικιωμένοιήπάσχοντεςαπό σοβαράνοσήματα

Συνίσταταιμείωσητηςδόσηςανάλογαμετηνπερίπτωσηλόγωτου

αυξημένουκινδύνουεμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειών.

Συνίσταταιοτακτικόςέλεγχοςτωνασθενώνπουπαίρνουνμηστερινοειδή

αντιφλεγμονώδησεσυνδυασμόμερανιτιδίνη,ιδιαίτεραστους

ηλικιωμένουςκαισεάτομαμειστορικόπεπτικούέλκους.

Γενικά

Σεαπότομηδιακοπήτουυπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςυποτροπώνκαι

επιπλοκών(διάτρηση, αιμορραγία) τουέλκους.

Ηχορήγησηαντιόξινων,ότανκρίνεταιαναγκαία,ναγίνεταισταενδιάμεσα

τηςχορήγησηςτουφαρμάκου.

Στουςυπερτασικούςσυνίσταταιηπαρακολούθησητηςαρτηριακήςπίεσης.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης:

Ηρανιτιδίνηφαίνεταιπωςδενεπηρεάζειταφάρμακαπουοξειδώνονταιαπό

τοκυτόχρωμαP450,όπωςπ.χ.τακουμαρινικάαντιπηκτικά,ηφαινυτοϊνη,η

θεοφυλλίνη,ηδιαζεπάμη,ταβαρβιτουρικά,ηαμινοπυρίνη,και

προπρανολόλη.

Εντούτοιςέχουνπεριγραφείπεριπτώσειςόπουαναφέρεταιότιτοφάρμακο

παρέτεινετηδράσητηςβαρφαρίνης,τηςβενζοδιαζεπίνης,τηςφεντανύλης,

τηςμετοπρολόλης,τηςνιφεδιπίνηςκαιτηςακεταμινοφαίνης.Θεωρείται

πολύπιθανήηαλληλεπίδρασητηςρανιτιδίνηςμετουςανταγωνιστέςτης

αλδοστερόνης,ταδιουρητικάκαιτοκάλιο.Μειώνειτηναπορρόφησητης

κετοκοναζόλης.Δίνειψευδήθετικήαντίδρασηλευκώματοςσταούραμετο

MULTISTIX.

Ότανχορηγούνταιυψηλέςδόσειςσουκραλφάτης(2gr)σεσυνδυασμόμε

ρανιτιδίνη,ηαπορρόφησητηςρανιτιδίνηςμπορείναμειωθεί.Το

αποτέλεσμααυτόδενπαρατηρείταιανησουκραλφάτηχορηγηθεί2ώρες

μετάτηχορήγησητηςρανιτιδίνης.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία:

Χρήσηκατά τηνκύησηκαιτηνγαλουχία:

Ηρανιτιδίνηδενείναιγνωστόεάντυχόνεπιδράστηνανάπτυξητου

εμβρύουκαισυνίσταταιναμηνχρησιμοποιείταικατάτηδιάρκειατης

κυήσεωςπαράμόνοανυπάρχειαπόλυτηανάγκη.Έτσιτοφάρμακοπρέπει

ναχορηγείταιμεπροσοχήκαιμόνοότανκατάτηνκρίσητουγιατρού,το

όφελοςαπότηχρήσητουγιατηνέγκυογυναίκαυπερκαλύπτειτους

πιθανούςγιατο έμβρυοκινδύνους.

Χρήσηκατά τηγαλουχία:

Ηρανιτιδίνηεκκρίνεταιστομητρικόγάλακαιγι'αυτόδενσυνίσταταιη

χορήγησηκατάτηνπερίοδο τηςγαλουχίας.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:

Ηλήψητηςρανιτιδίνηςδενεπηρεάζεικατάκανόνατηνικανότητα

οδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Παροδικέςκαιαναστρέψιμεςμεταβολέςστιςλειτουργικέςδοκιμασίεςτου

ήπατοςμπορείνασυμβούν.Περιστασιακάέχειαναφερθείηπατίτιδα

(ηπατοκυτταρική,ηπατοχολαγγειακήήμικτή)μεήχωρίςίκτερο.Αυτάτα

περιστατικάήτανσυνήθωςαναστρέψιμα.Σπάνιαέχειαναφερθείοξεία

παγκρεατίτιδα.

Αιματολογικέςδιαταραχές(λευκοπενία,θρομβοκυτοπενία)έχουνσυμβείσ

μερικούςασθενείς.Αυτέςείναισυνήθωςαναστρέψιμες.Σπάνιες

περιπτώσειςακοκκιοκυτταραιμίαςήπανκυτταροπενίας,μερικέςφορέςμε

υποπλασίαήαπλασίατουμυελούτωνοστώνέχουναναφερθεί.Αντιδράσεις

υπερευαισθησίας(κνίδωση,αγγειοοίδημα,πυρετός,βρογχόσπασμος,

υπόταση,αναφυλακτικόσοκ,πόνοςστοθώρακα)παρατηρήθηκανσπάνια

μετάαπόχορήγησηρανιτιδίνηςπαρεντερικάκαιαπότοστόμα.Οι

αντιδράσειςαυτέςμερικέςφορέςπαρατηρήθηκανμετάαπό μίαμόνο δόση.

ΌπωςκαιμεάλλουςΗ

-ανταγωνιστέςτηςισταμίνης,έχειαναφερθείσπάνια

βραδυκαρδίακαικολπο-κοιλιακόςαποκλεισμός.Σπάνιαταχυκαρδία.

Σεπολύμικρόποσοστόασθενώνέχειαναφερθείκεφαλαλγίαμερικέςφορές

έντονηκαιζάλη.

Σπάνιαέχουναναφερθείπεριστατικάαναστρέψιμηςδιανοητικήςσύγχυσης,

κατάθλιψηςκαιπαραισθήσεων,ιδιαίτερασεβαρέωςπάσχοντεςκαι

ηλικιωμένους.

Επιπλέονέχουναναφερθείσπανίωςαναστρέψιμεςακούσιεςκινητικές

διαταραχές.Σπάνιαέχουναναφερθείπεριστατικάαναστρέψιμηςθόλωσης

τηςόρασηςπουείναιπιθανό ναοφείλεταισεμεταβολήτηςπροσαρμογής.

Έχειαναφερθείδερματικόεξάνθημα,συμπεριλαμβανομένωνσπανίων

περιστατικώνπολύμορφουερυθήματοςκαιαλωπεκίας.

Σπάνιαέχουναναφερθείμυοσκελετικάσυμπτώματαόπωςαρθραλγίακαι

μυαλγία.Δενέχουναναφερθείκλινικάσημαντικέςπαρεμβάσειςστην

ενδοκρινικήλειτουργία.Σπάνιααναφέρθηκανσυμπτώματααπότους

μαστούςσεάνδρεςπουχρησιμοποίησανρανιτιδίνη.

4.9 Υπερδοσολογία:

Πρόκλησηεμέτουήπλύσηστομάχουγιατηναπομάκρυνσητων

καταποθέντωνδισκίων.Υποστηρικτικήκαισυμπτωματικήαντιμετώπιση.

Ανκριθείαναγκαίο,τοφάρμακοαπομακρύνεταιαπότοπλάσμαμε

αιμοδιϋλιση.

Τηλέφωνοκέντρουδηλητηριάσεων:(210)7793.777

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:

ΗδραστικήουσίατουSYNTHOMANET  ,ηρανιτιδίνηείναιένας

ιδιαίτερααποτελεσματικός ανταγωνιστήςτωνΗ

-υποδοχέωντηςισταμίνης.

Ηδράσητουείναιεπίσηςπολύγρήγορη.Αναστέλλειτηνβασικήκαιτην

μετάαπόδιέγερσηγαστρικήέκκριση,μειώνονταςτονόγκοκαιτην

περιεκτικότητατηςσεοξύκαιπεψίνη.

Ηρανιτιδίνηέχεισχετικάπαρατεταμένηδράση,ώστεμεέναδισκίοτων

150mgνααναστέλλεταιηγαστρικήέκκρισητουλάχιστονγια12 ώρες.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:

Ηβιοδιαθεσιμότητατηςρανιτιδίνηςείναισταθερήσεποσοστόπερίπου

50%.Οιανώτατεςστάθμεςστοπλάσμα,φυσιολογικάκυμαίνονταιστα300-

550ng/ml,καιεπιτυγχάνονται2-3ώρεςμετάτηχορήγησηαπότοστόμα

150mg.Οιπυκνότητεςτηςρανιτιδίνηςστοπλάσμαείναιανάλογεςτης

χορηγούμενηςδόσηςμέχριτα300mg.Ότανχορηγούνταιυψηλέςδόσεις

σουκραλφάτης(2gr)σεσυνδυασμόμερανιτιδίνη,ηαπορρόφησητης

ρανιτιδίνηςμπορείναμειωθεί.Τοαποτέλεσμααυτόδενπαρατηρείταιανη

σουκραλφάτηχορηγηθεί2 ώρεςμετάτηνχορήγησητηςρανιτιδίνης.

Ηρανιτιδίνημεταβολίζεταισεμικρέςμόνοποσότητες.Ηαποβολήτου

φαρμάκουγίνεταισυνήθωςμεσωληναριακήαπέκκριση.Ηημιπερίοδος

ζωήςτηςαποβολήςείναιπερίπου2-3 ώρες.

Σεφαρμακοκινητικέςμελέτεςμε150mg3H-ρανιτιδίνηςχορηγούμενηςαπό

τοστόμα60-70%απεκκρίθηκεαπόταούρακαι25%απότακόπρανα.Σε

ανάλυσηούρωντων24ωρώνμετάτηχορήγησημιαςδόσηςρανιτιδίνης

διαπιστώθηκετο35%τηςχορήγησηςαπότοστόμααπεκκρίθηκε

αναλλοίωτη.

Ομεταβολισμόςτηςρανιτιδίνηςείναιοίδιοςμετάτηχορήγησηαπότο

στόμακαιενδοφλέβια.Περίπουτο6%τηςδόσηςαποβάλλεταιαπόταούρα

σανΝ-οξείδιο,2%σανS-οξείδιο,2%σαναπομεθυλιωμένηρανιτιδίνηκαι

1-2% σανανάλογοτουφουροϊκούοξέος.

5.3 Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια(τοξικολογικάστοιχεία):

Καρκινογένεση,Μεταλλαξιογένεση,Αναπαραγωγή

Δενυπάρχουνενδείξειςογκογένεσηήκαρκινογένεσηςσεμελέτες

αρουραίωνκαιποντικώνσεδόσειςμέχρικαι2.000mg/kgανάημέρα.

Ηρανιτιδίνηδενείχεμεταλλαξιογόνοδράσησεβακτηριακέςεξετάσεις

(Salmonella,EscherichiaColi)γιαμεταλλαξιογένεση.

Μελέτεςαναπαραγωγήςέχουνδιεξαχθείσεαρουραίουςκαικουνέλιαμε

δόσειςρανιτιδίνηςαπότουστόματοςμέχρικαι160φορέςτηςμέγιστης

ανθρώπινηςδόσηςκαιδενέδειξανμείωσητηςγονιμότηταςήβλάβηστο

έμβρυολόγω τηςρανιτιδίνης.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

6.1 Κατάλογοςτωνεκδόχων:Lactosemonohydrate,Polyvidone(PVP

K29-32), Sodiumstarchglycolate,Magnesiumstearate.

Επικάλυψη:EudragitE12.5%, Purifiedtalc,Titaniumdioxide(E171

CI 77891), Macrogol400.

6.2 Ασυμβατότητες:

Δεναναφέρονταιασυμβατότητες.

6.3 Διάρκεια ζωής:

36 μήνες

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηνφύλαξητουπροϊόντος:

Φυλάσσεταισεθερμοκρασίαπεριβάλλοντος(<25 0 C).

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:

Χάρτινοκουτίπουπεριέχει

20επικαλυμμέναδισκία

των 150 mg,

συσκευασμένασε2φύλλα

AluminiumFoil(ανά10),

μαζίμεφυλλάδιοοδηγιών

χρήσης.(BTX20,FOILS

2 X10).

Χάρτινοκουτίπουπεριέχει

30επικαλυμμέναδισκία

των150mgσυσκευασμένα

σε3φύλλαAluminium

Foil(ανά10),μαζίμε

φυλλάδιοοδηγιώνχρήσης.

(BTX30, FOILS3 X10).

6.6 Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:

Δενείναιαπαραίτητες.

6.7 Κάτοχοςάδειαςκυκλοφορίας:

Δικαιούχος:

REMEDINAΑΒΕΕ, ΒιομηχανίαΦαρμάκων,

Γούναρη23&Άρεως, 134 51Καματερό,Αττική.

ΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

REMEDINΑΑΒΕΕ, ΒιομηχανίαΦαρμάκων,

Γούναρη23&Άρεως, 134 51Καματερό,Αττική.

7. ΑριθμόςΆδειαςΚυκλοφορίας:

23861/14-5-2003

8. ΗμερομηνίατηςΠρώτηςΆδειας/ΑνανέωσητηςΆδειας

Κυκλοφορίας:

06/2006

9. Ημερομηνίατης(Μερικής)ΑναθεώρησηςτουΚειμένου:

06/2006

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες