SYNERCID (180+420)MG/VIAL PD.C.SO.IN

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
03-10-2022
Δραστική ουσία:
QUINUPRISTIN / DALFOPRISTIN
Διαθέσιμο από:
MONARCH PHARMACEUTICALS IRELAND, DUBLIN, IRELAND
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
J01FG02
Δοσολογία:
(180+420)MG/VIAL
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2468602

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:08-03-2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Synercidκόνιςγιαπυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεφιαλίδιοτων500mgπεριέχει150mgquinupristin(κινουπριστίνη)και350mg

dalfopristine(δαλφοπριστίνη)μετημορφήμεθανοσουλφονικώναλάτων.

Κάθεφιαλίδιοτων600mgπεριέχει180mgquinupristin(κινουπριστίνη)και420mg

dalfopristine(δαλφοπριστίνη)μετημορφήμεθανοσουλφονικώναλάτων.

Γιαταέκδοχα, βλ.λήμμα6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαπυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση

Ελαφρώςκίτρινηέωςκίτρινησυμπαγήςμάζα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοSynercidπρέπειναχρησιμοποιείταιμόνονεφόσονέχειτεκμηριωθείότιδενυπάρχειάλλος

αντιβακτηριδιακόςπαράγονταςδραστικόςέναντιτουυπεύθυνου(ων)μικροοργανισμού(ών)και

ότανδενυπάρχειάλλοφάρμακοκατάλληλογιατηθεραπείατηςλοίμωξηςτουσυγκεκριμένου

ασθενούς.

ΤοSynercidενδείκνυταιγιατηθεραπείατωντριώνακολούθωνλοιμώξεωνεφόσονείναιγνωστό

ότιπροκλήθηκαναπόευαίσθηταGram-θετικάμικρόβιακαιότανενδείκνυταιηενδοφλέβια

θεραπεία:

Νοσοκομειακήπνευμονία

Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων

ΚλινικάσημαντικέςλοιμώξειςοφειλόμενεςσεανθεκτικόστηβανκομυκίνηEnterococcus

faecium

(βλ.λήμμα4.4“Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση”και5.1

“Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες”).

ΤοSynercidθαπρέπειναχορηγείταισεσυνδυασμόμεπαράγοντα(ες)δραστικό(ούς)έναντι

Gram-αρνητικώνοργανισμώνότανυπάρχουναποδείξειςήυποψίεςγιαμεικτήλοίμωξη.

Πρέπειναδοθείπροσοχήστιςεπίσημεςοδηγίεςγιατησωστήχρήσητωναντιμικροβιακών

παραγόντων.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΤοSynercidπρέπειναχορηγείταιμέσωκεντρικούφλεβικούκαθετήρασεδιάλυμαγλυκόζης5%

καιμεδιάρκειαέγχυσης60λεπτών(βλέπελήμμα6.2“Ασυμβατότητες”).Είναιπολύσημαντικό

ναδίνεταιπροσοχήστιςοδηγίεςαραίωσηςπριντηχρήση(βλέπελήμμα6.6“Οδηγίες

χρήσης/χειρισμού”).

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατηςενδοφλέβιαςέγχυσηςδιάρκειαςμικρότερηςτων60

λεπτώνδενέχειεκτιμηθείσεκλινικέςμελέτες.Δενθαπρέπειναεφαρμόζονταιμικρότερα

διαστήματαχορήγησης.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςέγχυσης,ηφλέβαπρέπειναεκπλυθείμεδιάλυμαγλυκόζης5%ώστε

ναμειωθείοκίνδυνοςφλεβικούερεθισμού.Έκπλυσημεφυσιολογικόορόήηπαρίνηαμέσως

μετάτηνέγχυσηSynercid πρέπεινααποφεύγεται.

ΤοSynercidείναιασύμβατομεδιαλύματαχλωριούχουνατρίου.

ΗχορήγησητουSynercidμέσωπεριφερικήςφλέβαςσυνδέεταιμετοπικέςανεπιθύμητες

ενέργειεςόπωςηθρομβοφλεβίτιδα.ΕπομένωςτοSynercidπρέπειναχορηγείταιμέσωκεντρικού

φλεβικούκαθετήρα.Εντούτοιςσεπερίπτωσηανάγκης,ηπρώτηδόσητουSynercidμπορείνα

χορηγηθείμέσωπεριφερικήςφλέβαςέωςότουτοποθετηθείο κεντρικόςκαθετήρας.

Συνιστώμενοσχήμαχορήγησης

Ένδειξη Δόση (mg/kg) Συχνότητα Διάρκεια

Λοιμώξειςτουδέρματος

καιτηςδομής αυτού 7,5 ανά8ωρο 7 ημέρες

Νοσοκομειακήπνευμονία* 7,5 ανά8ωρο 10 ημέρες

Λοιμώξειςοφειλόμενεςσεανθεκτικόστη

βανκομυκίνηEnterococcusfaecium 7,5 ανά8ωρο **

*ΗεμπειρίααπότοSynercidσεασθενείςμενοσοκομειακήπνευμονίασύμφωναμετηναπολύτωςακριβήένδειξη

(βλέπελήμμα4.1)είναιπεριορισμένη.Επομένωςσεαυτούςτουςασθενείςενδείκνυταιημετάπροσοχήςχρήση

τουSynercidμαζίμεόλεςτιςαπαραίτητεςεκτιμήσειςγιαθεραπείασυνδυασμούμεάλλουςδραστικούς

αντιβακτηριακούςπαράγοντεςιδιαίτερακατάτιςπολυμικροβιακέςλοιμώξεις.

** Ηδιάρκειατηςθεραπείαςεξαρτάταιαπότηνεντόπισητηςλοίμωξης.

Ειδικοί πληθυσμοί

Ηλικιωμένοι:Δεναπαιτείταιπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσταηλικιωμέναάτομα.

Νεφρικήανεπάρκεια:ΔεναπαιτείταιπροσαρμογήτηςδοσολογίαςτουSynercidσεασθενείςμε

διαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίςακαισεασθενείςπουυποβάλλονταισεπεριτοναϊκήκάθαρση

(βλέπελήμμα4.4“Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση”και5.2

“Φαρμακοκινητικέςιδιότητες”).

Δενέχειδιεξαχθείέρευνασεασθενείςμεανουρίαή/καισεαιμοκάθαρση.

Ηπατικήανεπάρκεια:Σεασθενείςμεήπιαςμορφήςηπατικήανεπάρκειαδενείναιαναγκαίαη

προσαρμογήτηςδόσης.

Σεασθενείςμεμέτριαςμορφήςηπατικήανεπάρκεια(σταδίουΒκατάτηνκλίμακαChild-Pugh)

θαπρέπειναεξετασθείτοενδεχόμενομείωσηςτηςδόσηςσε5mg/kg,ωστόσο,ησύστασηαυτή

βασίζεταισεπεριορισμέναδεδομένακαιίσωςναμηνείναιηιδανική.Ηαποτελεσματικότητα

αυτήςτηςπροσαρμογήςτηςδόσηςδενέχειαξιολογηθείκλινικά.Συνεπώς,ηκλινικήαπόκριση

στηθεραπείαπρέπειναπαρακολουθείταιεπισταμένασεαυτούςτουςασθενείς.

ΤοSynercidαντενδείκνυταισεασθενείςμεβαριάηπατικήανεπάρκεια,αφούδενέχειμελετηθεί

σεαυτήτηνομάδαασθενών(βλέπελήμμα4.3“Αντενδείξεις”,4.4“Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις

καιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση”και5.2“Φαρμακοκινητικέςιδιότητες”).Επιπλέον

αντενδείκνυταισεασθενείςοιοποίοιέχουνσημαντικάαυξημέναεπίπεδαχολερυθρίνης

(δηλ. υψηλότερααπό το τριπλάσιο τουανώτατουφυσιολογικούορίου).

Παχύσαρκοιασθενείς:Δεναπαιτείταιπροσαρμογήτηςδοσολογίαςσεπαχύσαρκουςασθενείς.

Παιδιατρικοίασθενείς:Παρ’όλοπουτοSynercidέχειχρησιμοποιηθείσεπαιδιατρικούς

ασθενείς,ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητάτουδενέχουντεκμηριωθείσεασθενείςηλικίας

μικρότερηςτων18ετών.Συνεπώςδενυπάρχουνεπαρκήδεδομένασταοποίαναβασιστούνοι

συστάσειςγιατηδοσολογία.

4.3 Αντενδείξεις

ΤοSynercidαντενδείκνυταισεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίαστιςδραστικέςουσίες

κινουπριστίνη,δαλφοπριστίνηήσεάλλεςστρεπτογραμίνες(π.χ.πριστιναμυκίνηκαι

βιρτζινιαμυκίνη)ήσεκάποιοαπό ταέκδοχα.

ΤοSynercidαντενδείκνυταιστουςασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκειακαισεασθενείςοι

οποίοιέχουνσημαντικάαυξημέναεπίπεδαχολερυθρίνης(δηλ.υψηλότερααπότοτριπλάσιοτου

ανώτατουφυσιολογικούορίου)(βλέπελήμμα4.2“Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης”,4.4

“Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση”).

ΗσυγχορήγησητουSynercidπρέπεινααποφεύγεταιμεαλκαλοειδήπαράγωγατηςερυσιβώδους

ολύρας(π.χ.εργοταμίνη,διϋδροεργοταμίνη)καιμεφάρμακαπουμεταβολίζονταιαπότο

ενζυμικόσύστηματουκυτοχρώματοςP4503A4καιμπορούνναεπιμηκύνουντοδιάστημαQTc

(π.χ. τερφεναδίνη,αστεμιζόλη,σισαπρίδη, δισοπυραμίδη, κινιδίνηκαιλιδοκαΐνη).

ΣυγχορήγησητουSynercidμεφάρμακο(α)πουμεταβολίζεταιαπότοCYP3A4γιατοοποίο

υπάρχειστενόθεραπευτικόπεριθώριοπρέπεινααποφεύγεταιεκτόςεάνείναιδυνατέςμετρήσεις

τωνεπιπέδωντωνφαρμάκωνκαι/ήστενήκλινικήπαρακολούθηση(βλ.λήμμα4.4“Ιδιαίτερες

προειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση”και4.5“Αλληλεπιδράσειςμεάλλα

φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης”).

ΑντενδείκνυταιηχορήγησητουSynercidμεοποιοδήποτεάλλοτρόποεκτόςαπότηναργή

ενδοφλέβιαέγχυση(βλ. λήμμα4.2 “Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης”).

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηχρήση

ΟρισμένεςinvitroμελέτεςέδειξανότιηδραστικότητατουSynercidέναντιστελεχώντουS.

aureusταοποίαείναιτεκμηριωμέναανθεκτικάστιςμακρολίδες,τιςλινκοζαμίδεςκαιτις

στρεπτογραμίνεςτύπουB(MLS

–Cανθεκτικότητα)ελαττώνεταισυγκριτικάμετηδραστικότητά

τουεναντίονστελεχώνπουδενδιαθέτουναυτότομηχανισμόαντίστασης.Σεγενικέςγραμμές,η

πλειοψηφίατωνανθεκτικώνστημεθικιλλίνηστελεχώνS.aureus(MRSA)διαθέτουνMLS

-C

ανθεκτικότητα.

ΛόγωέλλειψηςΗΚΓικήςπαρακολούθησηςκατάτηδιάρκειατωνκλινικώνμελετών,τοSynercid

πρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήστουςασθενείςπουδιατρέχουνκίνδυνοκαρδιακώναρρυθμιών

(π.χ.συγγενέςσύνδρομοQT,καρδιακήυπερτροφία,διατατικήμυοκαρδιοπάθεια,υποκαλιαιμία,

βραδυκαρδία,υπομαγνησιαιμίακαισυγχορήγησηουσιώνπουεπιμηκύνουντοδιάστημαQT)

(βλέπελήμμα5.3“Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια”).

ΤοSynercidείναιαναστολέαςτουCYP3A4.Συνιστάταιπροσοχήσεκάθεπερίπτωση

συγχορήγησηςτουSynercidμεοποιοδήποτεφάρμακοτοοποίομεταβολίζεταιμέσωαυτήςτης

οδού.ΗπροσθήκηοποιουδήποτεάλλουφαρμάκουαναστολέατουCYP3A4πρέπεινα

αποφεύγεταισεαυτέςτιςπεριπτώσεις(βλ.λήμμα4.3“Αντενδείξεις”,4.5“Αλληλεπιδράσειςμε

άλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης”και5.2“Φαρμακοκινητικέςιδιότητες”).

Έχουναναφερθείαρθραλγίεςκαιμυαλγίες,ενίοτεμεγάληςβαρύτητας,σεασθενείςυπόαγωγήμε

Synercid.Διακοπήτηςθεραπείαςοδήγησεσεαποδρομήτωνσυμπτωμάτων.Ηαιτιολογίατους

βρίσκεταιυπό έρευνα.

Γιαασθενείςμεηπατικήανεπάρκεια,ανατρέξτεστολήμμα4.2“Δοσολογίακαιτρόπος

χορήγησης”και5.2“Φαρμακοκινητικέςιδιότητες”.

Σεορισμένουςασθενείςμπορείναεμφανισθείμεμονωμέναυπερχολερυθριναιμία(κυρίωςάμεση)

κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,πιθανώςεξαιτίαςτουανταγωνισμούτουSynercidκαιτης

χολερυθρίνηςστηνοδό απέκκρισης.

Επιπλέον,ταεπίπεδαστοπλάσματωνμεταβολιτώντηςκινοπρουστίνηςαυξάνονταιστο

πενταπλάσιοκαιπλέον,ότανηολικήχολερυθρίνηυπερβείτοτριπλάσιοτωνανώτερων

φυσιολογικώνορίωντης.Δενείναιγνωστόποιαεπίπτωση,εάνυπάρχει,θαέχειηέκθεσηστους

αυξημένουςμεταβολίτεςγιατηνασφάλειακαιτηναποτελεσματικότητατουSynercid.

Μιαμεμονωμένημέτριααύξησητηςχολερυθρίνης(τιμέςμικρότερεςαπότοτριπλάσιοτου

ανώτατουφυσιολογικούορίου)δεναποτελείαφ’εαυτήςένδειξηγιαδιακοπήτηςθεραπείας,

απόφασηηοποίαθαπρέπειναλαμβάνεταιμάλλονκατόπινεκτίμησηςτηςσυνολικήςκατάστασης

τουασθενούς.

Κατάτημακροχρόνιαθεραπείαπρέπεινααξιολογούνταιπεριοδικάτααποτελέσματατων

αιματολογικώνεξετάσεωνκαιτωνεξετάσεωντηςνεφρικήςκαιηπατικήςλειτουργίας.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςέγχυσης,ηφλέβαπρέπειναεκπλυθείμεδιάλυμαγλυκόζης5%ώστε

ναελαχιστοποιηθείοκίνδυνοςφλεβικούερεθισμού.Έκπλυσημεφυσιολογικόορόήηπαρίνη

αμέσωςπρέπεινααποφεύγεταιμετάτηνέγχυσηSynercid.

Όπωςκαιμεάλλααντιμικροβιακά,ηχορήγησηSynercidμπορείναοδηγήσεισευπερανάπτυξη

ανθεκτικώνμικροοργανισμών(π.χ.E.faecalisκαιGram-αρνητικάπαθογόνα).Εάναυτόσυμβεί

κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας, πρέπειναληφθούντακατάλληλαμέτρα.

Ψευδομεμβρανώδηςκολίτιδαέχειαναφερθείσεσχέσημετηχρήσηευρέοςφάσματος

αντιβιοτικών,σταοποίασυμπεριλαμβάνεταικαιτοSynercid,τηςοποίαςηβαρύτηταμπορείνα

ποικίλλειαπόήπιαέωςεπικίνδυνηγιατηζωή.Γι’αυτό,είναισημαντικόναληφθείυπόψηη

διάγνωσηαυτήσεασθενείςπουεμφανίζουνσοβαρήδιάρροιακατάτηχρήσητουSynercidήκαι

μετάαπόαυτή.Σεαυτήντηνπερίπτωσηπρέπειναλαμβάνονταιάμεσαεπαρκήθεραπευτικά

μέτρα.Σεαυτήντηνπερίπτωσηαντενδείκνυνταιταφάρμακαπουαναστέλλουντην

περισταλτικότητα.

ΣεασθενείςστουςοποίουςχορηγήθηκεSynercid,σεορισμένουςκαιμετάτηνπρώτηδόση,

αναφέρθηκανσοβαρέςκαιπαροδικάθανατηφόρεςαντιδράσειςυπερευαισθησίας(αναφυλακτικές

ήαναφυλακτοειδείς).Σετέτοιεςπεριπτώσειςπρέπειναδιακόπτεταιαμέσωςηθεραπείαμετο

Synercidκαινααρχίζειηκατάλληληθεραπευτικήαντιμετώπιση(π.χ.θεραπείαγιακατέρρειψη).

ΚαθώςτοSynercidανήκειστααντιβιοτικάτηςομάδαςτωνμακρολιδίων–λινκοσαμίδης–

στρεπτογραμίνης,ηχρήσηαυτούτουαντιβιοτικούσυνιστάενδεχόμενοκίνδυνοεπιδείνωσηςτων

συμπτωμάτωνσεασθενείςμεβαρείαμυασθένεια.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φαρμακευτικάπροϊόντα καιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Μελέτεςαλληλεπίδρασηςφαρμάκωνinvitroκατέδειξανότιτοισοένζυμοτουκυτοχρώματος

P4503A4αναστέλλεταισεσημαντικόβαθμόαπότοSynercidόπωςεπίσηςκαιομεταβολισμός

μέσωCYP3A4 τηςκυκλοσπορίνηςΑ, τηςμιδαζολάμης, τηςνιφεδιπίνηςκαιτηςτερφεναδίνης.

ΤαυτόχρονηχορήγησηSynercidμεκυκλοσπορίνη(μιαεφάπαξδόσηαπότουστόματος),με

νιφεδιπίνη(επαναλαμβανόμενεςδόσειςαπότουστόματος)καιμεμιδαζολάμη(ενδοφλέβιαbolus

δόση)σευγιείςεθελοντέςοδήγησεσεαυξημέναεπίπεδαστοπλάσματωνφαρμάκωναυτών:η

μέγιστησυγκέντρωσηC

max αυξήθηκεκατά25%,18%και14%(διάμεσεςτιμές),αντίστοιχακαιη

AUCαυξήθηκεκατά63%,44%και38%(διάμεσεςτιμές),αντίστοιχα.Επομένωςσυνιστάταιη

παρακολούθησητωνεπιπέδωντηςκυκλοσπορίνηςστοαίμακατάτηνέναρξητηςσυγχορήγησής

τηςμεSynercid.ΣτενήκλινικήπαρακολούθησησυνιστάταιόταντοSynercidσυγχορηγείταιμε

νιφεδιπίνηήμιδαζολάμη.

ΗριφαμπικίνηείναιέναςισχυρόςεπαγωγέαςτουCYP450.ΤοSynercidείναιαναστολέαςτου

CYP3A4, ενόςαπό τα ισοένζυματουCYP450.

ΣεμιαμελέτηόπουσυμμετείχανυγιείςεθελοντέςκατάτηνσυγχορήγησητουSynercidμε

ριφαμπικίνηδενπαρατηρήθηκεκάποιαμεταβολήστηφαρμακοκινητικήτηςριφαμπικίνης,της

κινουπριστίνηςήτηςδαλφοπριστίνης.ΩστόσοηριφαμπικίνηαύξησετηνAUCτωνμεταβολιτών

τηςκινουπριστίνης,οδηγώνταςσεμιακατάμέσοόρο43%αύξησητηςAUCτουσυνόλουτης

κινουπριστίνηςκαιτωνενεργώνμεταβολιτώντης,πιθανώςμέσωαναστολήςτηςαπέκκρισής

τους.ΚατάτησυγχορήγησητωνδύοφαρμάκωνηδραστικότητατουηπατικούCYP3A4,όπως

αυτήμετρήθηκεμεέλεγχοτηςαναπνοήςμετάαπόχορήγησηερυθρομυκίνης,ήταναυξημένη,

γεγονόςπουυποδηλώνειότιηεπαγωγικήδράσητηςριφαμπικίνηςυπερισχύειτηςανασταλτικής

δράσηςτουSynercid.

Συνεπώς,σεπερίπτωσησυγχορήγησηςτωνδύοπροϊόντων,είναιαπαραίτητηηστενή

παρακολούθησητωνεπιπέδωντηςχολερυθρίνηςσετακτάχρονικάδιαστήματα.

ΣυγχορήγησητουSynercidμεFK-506(τακρόλιμους)οδήγησεσεαύξησητωνεπιπέδωναυτού

τουπαράγοντακατά15%.Λόγωέλλειψηςάλλωνδεδομένωνσυνιστάταιναγίνονταιμετρήσεις

τωνεπιπέδωντουτακρόλιμουςκατάτηνέναρξητηςσυγχορήγησήςτουμεSynercid.

ΣυνεπώςείναιαναμενόμενοπωςησυγχορήγησηSynercidμεφάρμακαπουκυρίως

μεταβολίζονταιαπότοCYP3A4ενζυμικόσύστημαθαοδηγήσεισεαυξημέναεπίπεδα

πλάσματοςτωνφαρμάκωναυτώνμεπιθανήσυνέπειατηνεμφάνισηανεπιθύμητωνενεργειών

(βλέπελήμμα4.3“Αντενδείξεις”,4.4“Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξεις

κατάτηχρήση”και5.2 “Φαρμακοκινητικέςιδιότητες”).

Στονάνθρωποσεσυγκέντρωση10πλάσιατηςμέγιστηςσυγκέντρωσηςστοπλάσμα,τοSynercid

δεναναστέλλεισημαντικάτοκυτόχρωμαP4501A2,2A6,2C9,2C19,2D6ή2E1,invitro

κλινικήσημασίααυτώντωνinvitroδεδομένωνδενέχειαξιολογηθείinvivo.

ΛόγωτηςέλλειψηςΗΚΓικήςπαρακολούθησηςκατάτηδιάρκειατωνκλινικώνμελετών,

χρειάζεταιπροσοχήόταντοSynercidχορηγείταιταυτόχροναμεφάρμακα,ταοποίαείναιγνωστό

πωςεπιμηκύνουντοδιάστημαQT,όπωςαντιαρρυθμικάτάξηςΙακαιΙΙΙ,νευροληπτικά,

αντικαταθλιπτικά,ορισμένααντιβιοτικά(ανθελονοσιακά,φθοριοκινολόνες,αντιμυκητιασικές

αζόλες, μακρολίδια)καιορισμέναμηκατασταλτικάαντιϊσταμινικά.

Έχειαναφερθείελαφράαύξησησταεπίπεδατωντρανσαμινασών,όταντοSynercid

συγχορηγήθηκεμεπαρακεταμόληήμεάλλαφάρμακα,ταοποίαείναιγνωστόπωςελαττώνουν

ταενδοκυττάριαεπίπεδατηςγλουταθειόνης.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Κύηση:

Δενέχουνγίνειμελέτεςσεεγκύους.ΤοSynercidθαπρέπειναχορηγείταισεεγκύουςμόνοεάνο

ιατρόςθεωρήσειότιτοόφελοςείναιμεγαλύτεροαπότουςπιθανούςκινδύνους(βλέπελήμμα5.3

“Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια”).

Γαλoυχία:

ΤοSynercidαπεκκρίνεταιστομητρικόγάλατουαρουραίου.ΔενείναιγνωστόεάντοSynercid

απεκκρίνεταιστομητρικόγάλατουανθρώπου.Συνεπώς,πρέπεινασυνιστάταιστιςγυναίκεςσε

περίοδο γαλουχίαςναμηνθηλάζουνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεSynercid.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Οιασθενείςπρέπειναπροειδοποιούνταιγιατοενδεχόμενοεμφάνισηςζάληςήκεφαλαλγίαςκαι

νατουςσυστήνεταιναμηνοδηγούνήχειρίζονταιμηχανήματαεάνεμφανισθούντασυμπτώματα

αυτά.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

ΗασφάλειατουSynercidεκτιμήθηκεσε1099ασθενείςπουσυμμετείχανσε5συγκριτικές

κλινικέςμελέτεςκαισε1199ασθενείςπουσυμμετείχανσετέσσεριςμησυγκριτικέςμελέτες.Η

τελευταίααυτήομάδαασθενώνέλαβεSynercidγιαλοιμώξειςοφειλόμενεςσεGram-θετικά

βακτήριαγιαταοποίαδενυπήρχεκατάλληληεναλλακτικήθεραπεία.Ηκατάστασήτουςήταν

σοβαρήμεπολλαπλάνοσήματακαιδιαταραχέςπολλώνλειτουργιών.

Γιατονκαθορισμότηςσυχνότηταςχρησιμοποιείταιηακόλουθηκλίμακα:

Πολύσυχνές:>1/10

Συχνές:>1/100, <1/10

Ασυνήθεις:>1/1000, <1/100

Σπάνιες:>1/10.000, <1/1000

Πολύσπάνιες:<1/10.000

Κατηγορίαοργανικού

συστήματος Συχνότητα Ανεπιθύμητηενέργεια

Λοιμώξειςκαι Ασυνήθεις Κυτταρίτιδα,λοίμωξη,στοματικήκαντιντίαση,

παρασιτώσεις φαρυγγίτιδα,πνευμονία,ψευδομεμβρανώδης

κολίτιδα,λοίμωξητουουροποιητικού,κολπίτιδα

Διαταραχέςτου

αιμοποιητικούκαιτου

λεμφικούσυστήματος Συχνές

Πολύσπάνιες Ηωσινοφιλία,αναιμία, λευκοπενία,ουδετεροπενία

Πανκυτταροπενία,βαριάςμορφήςθρομβοπενία

Διαταραχέςτου

ανοσοποιητικού

συστήματος Ασυνήθεις Αλλεργικήκαιαναφυλακτική/αναφυλακτοειδής

αντίδρασηπουμπορείναείναιεπικίνδυνηγιατη

ζωή

Διαταραχέςτου

μεταβολισμούκαιτης

θρέψης Ασυνήθεις

Σπάνιες Ανορεξία,ουρικήαρθρίτιδα

Υπονατριαιμία

Ψυχιατρικέςδιαταραχές Ασυνήθεις Άγχος, σύγχυση, αυπνία

Διαταραχέςτουνευρικού

συστήματος Συχνές

Ασυνήθεις Κεφαλαλγία

Παραισθησία, ζάλη, υπερτονία,μυασθένεια

Καρδιακέςδιαταραχές Ασυνήθεις Παλμοί,ταχυκαρδία, αρρυθμία

Αγγειακέςδιαταραχές Συχνές

Ασυνήθεις Αιμορραγία, θρομβοφλεβίτιδα

Υπόταση, φλεβίτιδα,αγγειοδιαστολή

Διαταραχέςτου

αναπνευστικού,τουθώρακα

καιτουμεσοθωρακίου Ασυνήθεις Δύσπνοια, υπεζωκοτικήσυλλογή

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικούσυστήματος Συχνές

Ασυνήθεις Ναυτία,διάρροια, έμετος

Στοματίτιδα,δυσπεψία,δυσκοιλιότητα,

παγκρεατίτιδα,κοιλιακόάλγος

Διαταραχέςτουήπατοςκαι

τωνχοληφόρων Ασυνήθεις Ίκτερος,ηπατίτιδα

Διαταραχέςτουδέρματος

καιτουυποδόριουιστού Συχνές

Ασυνήθεις Εξάνθημα,κνησμός

Κηλιδοβλατιδώδεςεξάνθημα,εφίδρωση, κνίδωση

Διαταραχέςτου

μυοσκελετικούσυστήματος

καιτουσυνδετικούιστού Συχνές

Ασυνήθεις Αρθραλγίες, μυαλγίες(βλ.λήμμα4.4 «Ιδιαίτερες

προειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά

τηχρήση»)

Ραχιαλγία, μυϊκέςσυσπάσειςκάτω άκρων

ΔιαταραχέςτωννεφρώνκαιΑσυνήθεις Αιματουρία

τωνουροφόρωνοδών

Γενικέςδιαταραχέςκαι

καταστάσειςτηςοδού

χορήγησης Συχνές

Ασυνήθεις Εξασθένηση,αντιδράσειςστο σημείοτηςέγχυσης,

συμπεριλαμβανόμενηςτηςφλεγμονής,οίδημακαι

άλγος(βλ. λήμμα4.4 «Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις

καιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση»)

Άλγοςστο στήθος, πυρετός, περιφερικόοίδημα

Παρακλινικέςεξετάσεις Συχνές

Αύξησητηςολικήςκαισυζευγμένης

χολερυθρίνης,τηςALT,AST,GGT, της

αλκαλικήςφωσφατάσης, τωνεπιπέδωναζώτου

ουρίαςστο αίμα, τηςγαλακτικήςαφυδρογονάσης,

τηςφωσφοκινάσηςτηςκρεατίνηςκαιτης

κρεατινίνης, αύξησηκαιμείωσητων

αιμοπεταλίων

Αύξησηκαιμείωσητωνεπιπέδωνκαλίου

Μετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου,πολύσπάνιααναφέρθηκεσοβαρήμείωσητουαριθμούτων

αιμοπεταλίων,αναφυλακτικούτύπουαντιδράσειςκαιαγγειοοίδημα.

4.9 Υπερδοσολογία

ΔενέχουναναφερθείπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςμεSynercid.Ασθενείςπουλαμβάνουν

υπερβολικήδόσηπρέπειναβρίσκονταιυπόστενήπαρακολούθησηκαιυποστηρικτικήθεραπεία.

ΤοSynercidδεναπομακρύνεταιμεπεριτοναϊκήδιύλιση(βλέπελήμμα5.2“Φαρμακοκινητικές

ιδιότητες”).ΤουψηλόμοριακόβάροςκαιτωνδύοσυστατικώντουSynercidυποδηλώνειότιδεν

είναιπιθανήηαπομάκρυνσήτουςμεαιμοδιύλιση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Μακρολίδια,λινκοσαμίδεςκαιστρεπτογραμίνες,κωδικός

ATC:J01FG02

Μικροβιολογία

ΟιστρεπτογραμίνεςΑ(δαλφοπριστίνη)καιΒ(κινουπριστίνη),συστατικάτουSynercid

χρησιμοποιούνταιγιαφαρμακευτικήχρήσησεαναλογία70:30.Καθεμιάξεχωριστάδιαθέτειin

vitroβακτηριοστατικήδράσηεναντίονπολλώνειδώνGram-θετικώνβακτηριδίωνκαιμαζίδρουν

συνεργικά.Ησυνεργικήτουςδράσηπαρέχειβακτηριοκτόνεςιδιότητεςεναντίονσταφυλοκόκκων

ευαίσθητωνστιςμακρολίδεςκαθώςκαιστρεπτοκόκκων.Επιπλέονοικύριοιμεταβολίτεςτόσο

τηςκινουπριστίνηςόσοκαιτηςδαλφοπριστίνηςδρουνσυνεργικάinvitroμετησυμπληρωματική

μητρικήουσία.

ΟτρόποςπουηΑκαιΒστρεπτογραμίνηαλληλεπιδρούνμετοβακτηριακόριβόσωμαώστενα

αναστείλουντηβακτηριακήπρωτεϊνοσύνθεσηείναισύνθετος.ΗσύνδεσητωνμορίωνΑστο

ριβόσωμαακολουθείταιαπόξέχωρησύνδεσητωνμορίωνΒ,οπότεεπέρχεταιμιασταθερή

διαμορφωτικήαλλαγήτουριβοσώματοςκαιηπρωτεϊνοσύνθεσηαναστέλλεται.

ΔενυπάρχειδιασταυρούμενηαντοχήμεταξύτουSynercidκαιβ-λακταμών,αμινογλυκοσιδών,

γλυκοπεπτιδίων,κινολονώνήτετρακυκλινώνόπωςεκτιμάταιαπό τηMIC.

ΟρισμένεςinvitroμελέτεςέδειξανπωςηδραστικότητατουSynercidεναντίονστελεχώνS.

aureusπουείναιανθεκτικάστιςμακρολίδες,στιςλινκοσαμίδεςκαιστιςτύπουΒ

στρεπτογραμίνες(MLS

-Cανθεκτικότητα)ελαττώνεταισυγκριτικάμετηδραστικότητα

εναντίονμεμονωμένωνστελεχώνπουδενδιαθέτουναυτότομηχανισμόαντίστασης.Έναντι

αυτώντωνστελεχών,τοSynercidδενπαρουσιάζειβακτηριοκτόνοδραστικότητακαιμόνομέτρια

μετα-αντιβιοτικήδράση.ΜεταξύτωνανθεκτικώνστημεθικιλλίνηστελεχώνS.aureus(MRSA)

τοποσοστότωνMLS

–Cανθεκτικώνστελεχώνείναιπερίπου75-80%.Τακλινικάδεδομένα

είναιπεριορισμένα.ΜεταξύτωνευαίσθητωνστημεθικιλλίνηστελεχώνS.aureus(MSSA)το

ποσοστό MLS

–Cανθεκτικώνστελεχώνείναι5-20% περίπουστηνΕ.Ε.

InvitroδοκιμασίεςσυνδυασμούτουSynercidμεαζτρεονάμη,κεφοταξίμη,σιπροφλοξασίνηκαι

γενταμυκίνηεναντίονEnterobacteriaceaeκαιPseudomonasaeruginosaδενέδειξαν

ανταγωνιστικήδράσημεταξύτους.

Σεγενικέςγραμμές,οιinvitroδοκιμασίεςσυνδυασμούτουSynercidμεγλυκοπεπτίδια,β-

λακτάμες,κινολόνες,τετρακυκλίνεςκαιχλωραμφενικόληεναντίονεντερόκοκκωνκαι

σταφυλόκοκκωνδενέδειξανανταγωνιστικήδράσημεταξύτους.Επίσης,invitro,δοκιμασίες

συνδυασμούτουSynercidμεαμινογλυκοσίδεςδενέδειξανανταγωνιστικήμεταξύτουςδράσημε

εξαίρεσημιαinvitroμελέτηόπουτοSynercidανταγωνίστηκετηβακτηριοκτόνοδράσητης

οξακιλλίνηςκαιτηςγενταμυκίνηςεναντίονστελεχώνStaphylococcusaureusευαίσθητων

στη μεθικιλλίνη( ATCC29213) καιτηςαμπικιλλίνηςεναντίονΕ.faecalis(ATCC29292).

Παρατεταμένημετα-αντιβιοτικήδράση(PΑΕ)μετάτηχορήγησηSynercidπαρατηρήθηκεμε

Staphylococcusaureus(10ώρες)καιStreptococcuspneumoniae(9,1ώρες)στομοντέλο

ουδετεροπενικoύποντικούμεαπόστημαμηρού,επιβεβαιώνονταςinvitroδεδομέναμε

StaphylococcusaureusκαιΕ.faeciumμετάαπό 4-6 ώρεςκάτωαπό ανάλογεςδοκιμασίες.

ΤοSynercidδενείναιδραστικόκατάτουEnterococcusfaecalis.

Όριαευαισθησίας

ΤαακόλουθαόριαευαισθησίαςμεβάσητηMICγιατονέλεγχοτωνταχέωςαναπτυσσομένων

αεροβίωνμικροοργανισμών–συμπεριλαμβανομένουτουStreptococcuspneumoniaeεγκρίθηκαν

από

τηNCCLS(NationalCommitteeforClinicalLaboratoryStandards)

Ευαίσθητος≤1mg/l, Μέτριος2mg/lκαιΑνθεκτικός≥4mg/l

τηBritishSocietyofAntimicrobialChemotherapy (B.S.A.C.)

Ευαίσθητος≤2mg/l, Ανθεκτικός≥4mg/l

τηComiteFrancaisdel’ AntibiogrammeSocieteFrancaisedeMicrobiologie(CA– SFM)

Ευαίσθητος≤0,5mg/l, Ανθεκτικός≥2mg/l

Ησυχνότηταεμφάνισηςεπίκτητηςανθεκτικότηταςμπορείναποικίλλειτόσογεωγραφικάόσο και

χρονικάγιασυγκεκριμέναστελέχηκαιείναιεπιθυμητέςοικατάτόπουςπληροφορίεςσχετικάμε

τηνανθεκτικότητα,ιδιαίτεραότανπρέπεινααντιμετωπιστούνσοβαρέςλοιμώξεις.Αυτήη

πληροφόρησημπορείναπαράσχειμόνοκατάπροσέγγισηοδηγίεςσχετικάμετηνπιθανότητα

ευαισθησίαςτωνμικροοργανισμώνστοSynercid.Όπουηανθεκτικότηταποικίλλειγια

συγκεκριμέναστελέχημέσαστηνΕυρωπαϊκήΈνωσηαυτόφαίνεταιπιο κάτω.

Invitroαντιμικροβιακόφάσμα- ΚατηγορίασύμφωναμετηνΕυρωπαϊκήκατάταξη

ανθεκτικότηταςόπουείναιγνωστόότιποικίλλει.

Ευαίσθητοι

ΑερόβιοιGram-θετικοίμικροοργανισμοί:

Enterococcusfaecium 1 1,5-2%

S.aureusευαίσθητοςστηνερυθρομυκίνη 1-3 0-0,4%

S.aureusανθεκτικόςστηνερυθρομυκίνη 2 0-5%

Streptococcusagalactiae

Streptococcuspneumoniae 0-0,5%

Streptococcuspyogenes

Μετρίωςευαίσθητοι

ΑερόβιοιGram-θετικοίμικροοργανισμοί:

StreptococciτηςομάδαςC

StreptococciτηςομάδαςG

Αναερόβιοιμικροοργανισμοί:

Clostridiumperfringens

Peptostreptococcusspp

Ανθεκτικοί

ΑερόβιοιGram-θετικοίμικροοργανισμοί:

Enterococcusavium

Enterococcuscasseliflavus

Enterococcusdurans

Enterococcusfaecalis

Enterococcusgallinarum

Pediococcusspp

Streptococcusbovis

ΑερόβιοιGram-αρνητικοίμικροοργανισμοί:

Enterobacteriaceae

Haemophilusinfluenzae

Haemophilusparainfluenzae

Gramnegativenon fermenters, incl

Pseudomonasspp

Αναερόβιοιμικροοργανισμοί:

Bacteroidesspp.

ΆλλαClostridiumspp.

Fusobacteriumspp.

Prevotellaspp

Veillonellaspp

Κλινικήαποτελεσματικότηταέχειαποδειχθείγιαευαίσθητααπομονωμέναστελέχησεεγκεκριμένεςκλινικές

ενδείξεις.

²ΜεταξύτωνανθεκτικώνστημεθικιλλίνηστελεχώνS.aureusτοποσοστότωνMLSb-Cευαίσθητωνστελεχώνείναι

περίπου75-80%.ΤοSynercidδενπαρουσιάζειβακτηριοκτόνοδραστικότητακαιμέτριαμετα-αντιβιοτικήδράση.Τα

κλινικάδεδομέναείναιπεριορισμένα.

³ΜεταξύτωνευαίσθητωνστημεθικιλλίνηστελεχώνS.aureusτοποσοστόMLSb-Cευαίσθητωνστελεχώνείναι

περίπου5-20%στηνΕ.Ε.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Ηκινουπριστίνηκαιηδαλφοπριστίνηαποτελούντιςκύριεςδραστικέςουσίεςπουκυκλοφορούν

στοανθρώπινοπλάσμα.Εντούτοιςηκινουπριστίνηκαιηδαλφοπριστίνημετατρέπονταιταχέως

προςορισμένουςκύριουςμεταβολίτες:δύοσυζευγμένουςμεταβολίτεςγιατηνκινουπριστίνη

(έναςμεγλουταθειόνηκαιέναςμεκυστεΐνη)καιέναςμησυζευγμένοςγιατηδαλφοπριστίνη

(πουσχηματίζεταιμευδρόλυσητουφαρμάκου).

Τοφαρμακοκινητικήεικόνατηςκινουπριστίνηςκαιτηςδαλφοπριστίνηςσεσυνδυασμόμετους

μεταβολίτεςτουςπροσδιορίσθηκεχρησιμοποιώνταςβιοδοκιμασίαμετάαπόεπανειλημμένες

60λεπτεςεγχύσειςSynercidσεδύοομάδεςυγιώννεαρώναρρένωνεθελοντών.Ηκάθεομάδα

έλαβεενδοφλεβίως7,5mg/kgανά12ωροήανά8ωρογιασύνολο9και10 δόσεωναντίστοιχα.Οι

φαρμακοκινητικέςπαράμετροιήτανσυγκρίσιμεςγιαταδύοδοσολογικάσχήματα.Εκείνεςτου

8ώρουσχήματοςφαίνονταιστονπίνακαπουακολουθεί:

Μέσεςφαρμακοκινητικέςπαράμετροικατάτη σταθεροποιημένηκατάστασηγια την

κινουπριστίνη,τηδαλφοπριστίνηκαιτουςμεταβολίτεςτους(±SD) n=10

Δοσολογικόσχήμα C

max 1 (μg/ml) AUC 2 (μg.h/ml) t

½ 3 (h)

Κινουπριστίνη και

μεταβολίτες 3,20 ±0,67 7,20 ±1,24 3,07 ±0,51

Δαλφοπριστίνηκαι

μεταβολίτης 7,96 ±1,30 10,57 ±2,24 1,04 ±0,20

=Μέγιστησυγκέντρωσηστο πλάσμα

2 AUC=Επιφάνειακάτωαπότηνκαμπύλησυγκέντρωσηςστο πλάσμασεσχέσημετο χρόνο

=Χρόνοςημιζωής

Ηκάθαρσηγιατηναναλλοίωτηκινουπριστίνηκαιδαλφοπριστίνηείναιπαρόμοια(0,7l/h/kg)και

ο φαινόμενοςόγκοςκατανομήςκαιγιαταδύο προϊόνταείναιπερίπου1,0l/kg.

Oχρόνοςημίσειαςζωήςαπομάκρυνσηςτηςκινουπριστίνηςκαιτηςδαλφοπριστίνηςείναι0,9και

0,75 ώρεςαντίστοιχα.

Ηκινουπριστίνησυνδέεταιμετηναλβουμίνηκαιτηνα-1-γλυκοπρωτεΐνη.Τοποσοστότης

πρωτεϊνικήςσύνδεσηςκυμαίνεταιαπό55έως78%γιατηνκινουπριστίνηκαιαπό11έως26%

γιατηδαλφοπριστίνη.

Ηδιείσδυσητηςαναλλοίωτηςκινουπριστίνηςκαιτηςδαλφοπριστίνηςστομηφλεγμαίνον

φυσαλιδώδεςυγρόαντιστοιχείσε19%και11%περίπουαυτούπουεκτιμάταιστοπλάσμα

αντίστοιχα.Ηδιείσδυσηστοφυσαλιδώδεςυγρότηςκινουπριστίνηςκαιτηςδαλφοπριστίνηςσε

συνδυασμόμετουςκύριουςμεταβολίτεςτουςήτανσυνολικά40%σεσύγκρισημεεκείνοτου

πλάσματος.

Έχειδειχθείότιοιραδιοσημασμένεςκινουπριστίνηκαιδαλφοπριστίνηδιεισδύουνσεexvivo

ανθρώπιναμακροφάγαμεαναλογίαενδοκυττάριαςπροςεξωκυττάριασυγκέντρωση60:1γιατην

κινουπριστίνηκαι30:1γιατηδαλφοπριστίνημετάαπό1ώρα.Ηβραδείααπελευθέρωσηαπότα

μακροφάγαολοκληρώθηκεσε5 ώρεςγιααμφότερεςτιςκινουπριστίνηκαιδαλφοπριστίνη.

Μεταβολισμός

Invitro,ημετατροπήτωνμητρικώνουσιώνπροςτουςκύριουςδραστικούςμεταβολίτες

πραγματοποιείταιμέσωμηενζυμικώναντιδράσεωνκαιδενεξαρτάταιαπότηνενζυμική

δραστηριότητατουκυτοχρώματοςP450ήτουενζύμουτρανσφεράσητηςγλουταθειόνης.

Εντούτοιςέχειδειχθείότιτο Synercidαναστέλλειτο ισοένζυμοCYP3A4.

ΗταυτόχρονηχορήγησητουSynercidμεκυκλοσπορίνη(μιαδόσηαπό τουστόματος), νιφεδιπίνη

(επαναλαμβανόμενηδόσηαπότουστόματος)καιμιδαζολάμη(ενδοφλέβιαbolusδόση)σευγιείς

εθελοντέςοδήγησεσεαυξημέναεπίπεδαστοπλάσμααυτώντωνφαρμάκων:αυξημένηC

max κατά

25,18και14%(διάμεσεςτιμές),αντίστοιχακαιαυξημένηAUCκατά63,44και38%(διάμεσες

τιμές),αντίστοιχα(βλ.λήμμα4.5“Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης”).

Απομάκρυνση

Ηαπομάκρυνσημετακόπρανααποτελείτηνκύριαοδόαπομάκρυνσηςγιατιςμητρικέςουσίες

καιτουςμεταβολίτεςτους(75-77%τηςδόσης).Ηουρικήαπέκκρισηφθάνειπερίπουτο15%της

δόσηςτηςκινουπριστίνηςκαιτο19%τηςδόσηςτηςδαλφοπριστίνης.Προκλινικάστοιχείασε

αρουραίουςέδειξανότιτο80%περίπουτηςδόσηςαπεκκρίνεταιστηχολήκαιυποδηλώνουνότι

στονάνθρωπο,ηχολικήαπέκκρισηπιθανώςαποτελείτηνκύριαοδόγιατηναπομάκρυνσημέσω

τωνκοπράνων.

Ηλικιωμένοι/Φύλο/Παχύσαρκοι:Ηφαρμακοκινητικήτηςκινουπριστίνηςκαιτης

δαλφοπριστίνηςδενμεταβάλλονταιστουςηλικιωμένουςασθενείςούτεανάλογαμετοφύλο.

ΣτουςπαχύσαρκουςασθενείςηC

καιηAUCτηςκινουπριστίνηςαυξάνεταικατά1,3φορές

περίπουκαιηAUCτηςδαλφοπριστίνηςκατά1,4 φορέςπερίπου.

Νεφρικήανεπάρκεια:ΣεμιαφαρμακοκινητικήμελέτηστηνοποίατοSynercidχορηγήθηκε

ενδοφλεβίωςσεεθελοντέςασθενείςμεμέτριουέωςσοβαρούβαθμούχρόνιανεφρικήανεπάρκεια

σεεπαναλαμβανόμενεςδόσειςτων7,5mg/kg,ηδιαταραγμένηνεφρικήλειτουργίαδενεπηρέασε

σημαντικάτησυστηματικήέκθεσηήτηνκινητικήτηςαπέκκρισηςούτετηςκινουπριστίνηςκαι

τωνμεταβολιτώντηςούτετηςδαλφοπριστίνηςκαιτουμεταβολίτητης.

Δενέχειδιεξαχθείέρευνασεασθενείςμεανουρίαή/καιυπόαιμοκάθαρση.Ωστόσο,τουψηλό

μοριακόβάροςκαιτωνδύοσυστατικώντουSynercidυποδηλώνειπωςδενείναιπιθανήη

απομάκρυνσήτουςμεαιμοκάθαρση.

ΣεασθενείςοιοποίοιυποβάλλονταισεCAPD,ηκάθαρσημέσω διύλισηςτηςκινουπριστίνης,της

δαλφοπριστίνηςκαιτωνμεταβολιτώντουςείναιαμελητέα.

Hπατικήανεπάρκεια:Σεμιαφαρμακοκινητικήμελέτηστηνοποίαχορηγήθηκαν

επαναλαμβανόμενεςδόσειςSynercidσεεθελοντές,χωρίςλοίμωξη,μεηπατικήανεπάρκεια

οφειλόμενησεκίρρωση,ηέκθεσηστιςδραστικέςουσίεςτουSynercidκαιτωνμεταβολιτώντους

καθώςκαιστοάθροισματηςδαλφοπριστίνηςκαιτουμεταβολίτητηςRP12536ήτανσυγκρίσιμη

μεταξύτωνασθενώνμεηπατικήανεπάρκειασταδίουΑκατάτηνκλίμακαChild-Pughκαιτων

υγιώνεθελοντών.

Ηέκθεσηστουςμεταβολίτεςτηςκινουπριστίνηςαυξήθηκεσημαντικά,περίπου1,8φορέςσε

ασθενείςμεηπατικήανεπάρκειασταδίουΑκατάτηνκλίμακαChild-Pugh(δόση7,5mg/kg)και

1,7φορέςσεασθενείςμεηπατικήανεπάρκειασταδίουΒκατάτηνκλίμακαChild-Pugh(δόση5

mg/kg)σεσύγκρισημεεκείνηπουπαρουσιάσθηκεσευγιείςεθελοντές,τοοποίομπορείνα

αιτιολογηθείλόγω τηςμειωμένηςχολικήςαπέκκρισης.

Κατάτηχορήγησητηςμειωμένηςδόσηςτων5mg/kgσεασθενείςμεηπατικήανεπάρκεια

σταδίουΒκατάτηνκλίμακαChild-Pughηέκθεσηστοάθροισματωνσυνολικώνμορφώντης

κινουπριστίνηςήτανσυγκρίσιμηεκείνηςπουπαρατηρήθηκεσευγιείςεθελοντέςστουςοποίους

χορηγήθηκαν7,5mg/kg,ενώηέκθεσηστοάθροισματωνσυνολικώνμορφώντης

δαλφοπριστίνηςήταν45% περίπουμικρότερη.

Επιδημιολογικάφαρμακοκινητικάδεδομέναέδειξανότιοισυγκεντρώσειςστοπλάσματων

μεταβολιτώντηςκινουπριστίνηςαυξάνονταιπερισσότεροαπόπέντεφορέςότανηολική

χολερυθρίνηυπερβαίνειτο τριπλάσιοτουανώτατουφυσιολογικούορίου.

Παιδιά:ΗφαρμακοκινητικήτουSynercidδενέχειμελετηθείσταπαιδιά.

5.3 Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια

Στιςμελέτεςτοξικότηταςσταπειραματόζωα,ησυχνότηταεμφάνισηςκαιηβαρύτητατων

συστηματικώνκαιτοπικώνανεπιθύμητωνενεργειώνήταναντιστρεπτή,μηαθροιστικήκαι

ποίκιλεανάλογαμετηδόση, τησυγκέντρωσηκαιτηδιάρκειατηςέγχυσης.

Ηεπαναλαμβανόμενηθεραπείαμευψηλέςδόσειςσυνδεότανμεδερματικέςμεταβολέςστον

πίθηκοκαιμείωσητουαριθμούτωνερυθρώναιμοσφαιρίωνστοναρουραίοκαιτονπίθηκο.

Έκλυσηισταμίνηςπαρατηρήθηκεστοσκύλο,τονπίθηκοκαιτονποντικόμεδόσειςSynercid5,

20και103mg/kg,αντίστοιχα.Εντούτοιςστουςυγιείςεθελοντέςδενπαρατηρήθηκεμετη

χορήγησημιαςδόσηςέως29,4 mg/kgκαιπολλαπλώνδόσεωνέως7,5 mg/kgανά8ωρο.

Όλεςοιμελέτεςτοξικότηταςκατάτηναναπαραγωγήστονποντικόκαιτοναρουραίο

(εμβρυοτοξικότητα,γονιμότητακαιπεριγενετική/μεταγενετικήτοξικότητα)πραγματοποιήθηκαν

σεδόσειςπουδενάφηνανκανέναπεριθώριοασφάλειαςγιατηνανθρώπινηέκθεση.Δεν

βρέθηκανενδείξειςτερατογόνουδράσεως,όταντοSynercidχορηγήθηκεστοναρουραίοκαιτον

ποντικό.Σεεπίπεδαέκθεσηςσυγκρίσιμαμετιςθεραπευτικέςδόσειςστονάνθρωπο

παρατηρήθηκεήπιαπροωρότητατωννεογνώντωναρουραίωνκαιτωνποντικών. Η

κινουπριστίνηαπεκκρίθηκεστο γάλααρουραίωνπουθήλαζαν.

ΠαρατηρήθηκεεπιμήκυνσητουδιαστήματοςQTκαιQTcστονπίθηκομετάτηχορήγηση

επαναλαμβανόμενωνbolusδόσεωνSynercid,οιοποίεςπλησίαζαντηθεραπευτικήδόσηστον

άνθρωποκαιοιοποίεςπροκαλούσανπολύμεγαλύτερησυστηματικήέκθεσηαπότηθεραπευτική

έκθεσηστονάνθρωπο.ΔενπαρατηρήθηκεεπιμήκυνσητουQTήτουQTcστονπίθηκοόταν

έλαβεSynercidσεσυνθήκεςόμοιεςμετηχρήσηστονάνθρωπο.

Καρκινογόνος– Μεταλλαξιογόνοςδυνατότητα

Μακρόχρονεςμελέτεςκαρκινογόνουδυνατότηταςδενπραγματοποιήθηκανσταπειραματόζωαμε

τοSynercid.

ΜελέτεςγονιδιακήςτοξικότηταςπραγματοποιήθηκανμετοSynercidinvitroκαιinvivoμε

δοκιμασίεςσεκύτταραβακτηριδίωνκαιθηλαστικών.Οιδοκιμασίεςπουχρησιμοποιήθηκαν

περιελάμβαναντηδοκιμασίαγιαβακτηριδιακήμετάλλαξηαναστροφής(Amestest),τη

δοκιμασίαγιαγονιδιακήμετάλλαξηCHO/HGPRT,τηνinvitroδοκιμασίαμη

προγραμματισμένηςσύνθεσηςDNAσεηπατοκύτταρααρουραίου,τηδοκιμασίαχρωμοσωμικής

ανωμαλίαςσεκύτταραCHO-K1καιτηνinvivoδοκιμασίαστομικροπυρήναστονωτιαίομυελό

τουποντικού.

Μεαυτέςτιςδοκιμασίεςδενυπήρξανενδείξειςγιαinvitroμεταλλαξιογόνοδράσηούτεγια

επαγωγήτηςεπιδιόρθωσηςτουDNAήγιαinvivoπρόκλησηρήξηςήθραύσηςαπότοSynercid,

τηνκινουπριστίνηήτηδαλφοπριστίνη.

ΗinvitroδοκιμασίαγιαχρωμοσωμικήανωμαλίαστακύτταραCHO-K1ήταναρνητικήγιατο

Synercid.Ότανηδοκιμασίαπραγματοποιήθηκεμετηδαλφοπριστίνημεμονωμένα,σευψηλές

κυτταροτοξικέςσυγκεντρώσειςυπήρξεθετικήαπόκριση.Αρνητικήαπόκρισηυπήρξεγιατην

κινουπριστίνη.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Methanesulfonicacid,sodiumhydroxide

6.2 Ασυμβατότητες

ΤΟSYNERCIDΔΕΝΠΡΕΠΕΙΝΑΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙΜΕΔΙΑΛΥΜΑΤΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ

ΝΑΤΡΙΟΥΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΜΕΤΟΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝΑΤΡΙΟ.

ΤοSynercidδενπρέπεινααναμιγνύεταιμεάλλαφάρμακαεκτόςόσωναναφέρονταιστολήμμα

6.6.

6.3 Διάρκειαζωής

Ηδιάρκειαζωήςτωνφιαλιδίωνπουδενέχουνανοιχθείείναι3 χρόνια.

Ταανασυσταθένταφιαλίδιαπρέπεινααραιωθούνπεραιτέρωεντός30 λεπτών

Ηχημικήκαιφυσικήσταθερότητακατάτηχρήσηαποδείχθηκεγια5ώρεςσεθερμοκρασία25

°C.

Απόμικροβιολογικήάποψη,τοαραιωθένδιάλυμαγιαέγχυσηπρέπειναχρησιμοποιηθείαμέσως.

Εφόσονδενχρησιμοποιηθείαμέσως,οχρόνοςκαιοισυνθήκεςδιατήρησηςτουυπόχρήση

προϊόντοςπριναπότηχρήσηαποτελούνευθύνητουχρήστηκαιυπόφυσιολογικέςσυνθήκεςδεν

πρέπειναυπερβαίνουντις24ώρεςσεθερμοκρασία2°Cέως8°C,εκτόςεάνη

ανασύσταση/αραίωσηέγινευπό ελεγχόμενεςκαιτεκμηριωμένα άσηπτεςσυνθήκες.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

Πριναπό τηνανασύσταση:Φυλάσσεταισεψυγείοστους2 °C– 8 °C.

Μετάτηνανασύσταση/αραίωση:Δενπρέπεινακαταψύχεται.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Φιαλίδιοτων500mg:Φιαλίδιομιαςδόσης(ύαλοςτύπουΙ)των10mlμεγκριελαστομερέςπώμα

καιαεροστεγέςκάλυμμααλουμινίουμεκαπάκιχρώματοςσκούρουμπλε.

Τοκάθεκουτίπεριέχειέναστείροφιαλίδιο μιαςδόσηςτων500mg.

Φιαλίδιοτων600mg:Φιαλίδιομιαςδόσης(ύαλοςτύπουΙ)των10mlμεγκριελαστομερέςπώμα

καιαεροστεγέςκάλυμμααλουμινίουμεκαπάκιχρώματοςσκούρουμπλε.

Τοκάθεκουτίπεριέχειέναστείροφιαλίδιο μιαςδόσηςτων600mg.

Μπορείναμηνκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

6.6 Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Ταφιαλίδιαπροορίζονταιγιαμιαχρήση.Κάθεμηχρησιμοποιηθένδιάλυμαπρέπεινα

απορρίπτεται.

Παρασκευήκαιχορήγησητουδιαλύματος:ΤοSynercidδενπεριέχειαντιβακτηριδιακό

συντηρητικόκαιγι’ αυτόηανασύστασηπρέπειναγίνεταιυπό αυστηρώςάσηπτεςσυνθήκες.

1.Γιατηνανασύστασητουφιαλιδίουμιαςδόσηςπρέπειναπροστεθούναργά5 mlή6 ml

διαλύματοςglucose5% ήστείρουενέσιμουύδατοςστο φιαλίδιο των500mgήτων600mg,

αντίστοιχα.

2.Ανακινείστεπεριστρέφονταςτο φιαλίδιο ελαφρώςμετο χέρισαςχωρίςνατοανακινήσετε

έντονα,ώστεναδιαλυθείτο περιεχόμενοπεριορίζονταςτηδημιουργίααφρού.Αυτό θα

χρειασθείτουλάχιστονδύο λεπτά.

3.Αφήστετοδιάλυμασεηρεμίαγιαδύο λεπτάτουλάχιστονέωςότουεξαφανισθείο αφρός. Το

διάλυμαπουδημιουργήθηκε πρέπειναείναιδιαυγές. Όπωςμεόλαταπαρεντερικάπροϊόντα,

πριντηναραίωσηκαιτη χορήγηση, παρατηρήστεοπτικάγιαύπαρξησωματιδίωνκαι

απορρίψτετο διάλυμασεπερίπτωσηπουπεριέχεισωματίδια. Ταφιαλίδιαπου

ανασυστήνονταιμεαυτό τοντρόπο δίνουνδιάλυμα100 mg/ml.Ηποσότητατουδιαλύματος

πουθαεξαχθείαπό το φιαλίδιο πρέπειναυπολογισθείμεβάσητο βάροςτουασθενούς,ώστε

νατουχορηγηθείδόση7,5mg/kg. Το διάλυμαπουπεριέχεταιστο φιαλίδιομετάαπό την

ανασύστασηπρέπεινααραιωθείπεραιτέρωμέσασε30 λεπτά.

4.Γιακεντρικήφλεβικήχορήγηση, το διάλυματουSynercid πρέπειναπροστεθείσε100 ml

διαλύματοςglucose5%. Γιαπεριφερικήφλεβικήχορήγηση, το διάλυματουSynercid πρέπει

ναπροστεθείσε250 mlδιαλύματοςglucose5% (βλέπελήμμα4.2“Δοσολογίακαιτρόπος

χορήγησης”).

5.Ηεπιθυμητήδόσηπρέπειναχορηγηθείμεενδοφλέβιαέγχυσηδιάρκειας60 λεπτών.

Συμβατότητες:ΤοSynercidδενπρέπεινααναμιγνύεταιήναπροστίθεταισεάλλαφάρμακα,

πέραναυτώνπουακολουθούνγιαταοποίαησυμβατότητάτουςμετοSynercidκατάτην

παράπλευρη ένεσηστηθέσησυμβολής(Υ) τωνσυσκευώνχορήγησης έχεικαθιερωθεί:

ΣταθερότητατουSynercid σεσυγκέντρωση2 mg/mlκατάτηνένεσηστο σημείο τηςσυμβολής

(Υ) τωνσυσκευώνχορήγησης

Aζτρεονάμη20mg/ml 5% γλυκόζη

Σιπροφλοξασίνη1mg/ml 5% γλυκόζη

Φλουκοναζόλη2mg/ml χρησιμοποιείταιμηαραιωμένο

Αλοπεριδόλη0,2mg/ml 5%γλυκόζη

Mετοκλοπραμίδη5mg/ml 5% γλυκόζη

Υδροχλωρικήμορφίνη1mg/ml 5%γλυκόζη

Χλωριούχο κάλιο40mmol/l 5%γλυκόζη

Εάντο Synercidπρέπειναχορηγηθείμαζίμεκάποιοάλλο φάρμακο, τοκαθένα πρέπειναδίνεται

ξεχωριστάσύμφωναμετησυνιστώμενηδοσολογίακαιοδό χορήγησηςγι’αυτό.

ΚατάτηδιαδοχικήέγχυσητουSynercidμεάλλαφάρμακαμέσωκοινήςενδοφλέβιαςγραμμής,η

οδόςθαπρέπειναεκπλένεταιμεδιάλυμαγλυκόζης5% πρινκαιμετάτηχορήγησητουSynercid.

7.ΚΑΤΟΧΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαιούχοςσήματος:

AventisPharmaSA

20 AvenueRaymondAron

92 160 Antony

Γαλλία

ΥπεύθυνοςάδειαςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

ΑventisPharmaAEBE

AυτοκράτοροςΝικολάου2

176 71 Αθήνα

Τηλ.:21090 01 600

8.ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Φιαλίδιοτων500mg:

29594/99/27.03.2000

Φιαλίδιοτων600mg:

8540/29.05.2001

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνίαπρώτηςάδειας:

Φιαλίδιοτων500mg:

27.03.2000

Φιαλίδιοτων600mg:

29.05.2001

Ημερομηνίαανανέωσηςτηςάδειας:

. . .

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

. . .

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες