STESOLID 5MG/SINGLE DOSE ENEMA

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
01-10-2022
Δραστική ουσία:
DIAZEPAM
Διαθέσιμο από:
ALAPIS ABEE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
N05BA01
Δοσολογία:
5MG/SINGLE DOSE
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2204401

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣSPCκαι ΦΟΧ:04-07-2002

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

STESOLID ®

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά

Kάθεορθικόσωληνάριομιαςδόσηςτων2,5ml περιέχειDiazepam5mgή10 mg.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Υποκλυσμός

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤαορθικάσωληνάριαδιαζεπάμηςSTESOLIDμπορούνναχρησιμοποιηθούνσεοξείεςκαι

σοβαρέςπεριπτώσειςανησυχίαςήάγχους,επιληπτικώνήπυρετικώνσπασμών,τετάνου,σαν

καταπραϋντικόσεμικρέςχειρουργικέςήοδοντιατρικέςεπεμβάσειςήκαισεάλλες

περιπτώσειςόπουαπαιτείταιταχείαδράση,αλλάδενείναιεπιθυμητήήείναιαδύνατηη

ενδοφλέβιαχορήγηση.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

0,2-0,5 mg/kgανάλογαμετηνηλικία:

Παιδιά2-5ετών: 0,5 mg/kg

Παιδιά6-11 ετών: 0,3 mg/kg

≥ 12 ετών: 0,2mg/kg

Μιαδεύτερηδόση,εάναπαιτείται,μπορείναδοθεί4-12 ώρεςμετάτηνπρώτηδόση. Ναμην

αντιμετωπίζονταιμετο φάρμακοαυτό περισσότερατων5 επεισοδίωντο μήναή

περισσότερατουενόςεπεισοδίουκάθε5 ημέρες.

4.3 Αντενδείξεις

Βαρείαμυασθένεια,γνωστήυπερευαισθησίαστιςβενζοδιαζεπίνες,σοβαρήαναπνευστική

ανεπάρκεια,σύνδρομοκαθ’ύπνοναποφρακτικήςάπνοιας, σοβαρήηπατικήανεπάρκεια.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτη χρήση

Ανοχή

Μετάαπόεπαναλαμβανόμενηχορήγησηγιαλίγεςεβδομάδες,δυνατόνναεμφανισθεί

μείωσητηςαποτελεσματικότητας.

Εξάρτηση

Ηχρήσητηςδιαζεπάμηςδυνατόνναδημιουργήσεισωματικήκαιψυχικήεξάρτηση.Ο

κίνδυνοςεξάρτησηςαυξάνειμετηδόσηκαιτηδιάρκειατηςαγωγήςκαιείναιεπίσης

μεγαλύτεροςσεασθενείςμειστορικόαλκοολισμούήεθισμούσεφαρμακευτικέςουσίες.

Όταναναπτυχθείσωματικήεξάρτηση,ηαπότομηδιακοπήτηςαγωγήςσυνοδεύεταιαπό

στερητικάσυμπτώματα..Αυτάπιθανόννααποτελούνταιαπόκεφαλαλγία,μυϊκόάλγος,

υπερβολικόάγχος,ένταση,ανησυχία,σύγχυσηκαιευερεθιστότητα.Σεβαριέςπεριπτώσεις,

δυνατόνναεμφανισθούνταακόλουθασυμπτώματα:αποπραγματισμόςή

αποπροσωποποίηση,υπερηκοϊα,αιμωδίακαιπαραισθησίεςτωνάκρων,υπερευαισθησίαστο

φως, το θόρυβοκαιτησωματικήεπαφή, ψευδαισθήσειςήεπιληπτικοί σπασμοί.

Αϋπνίαυπερακόντισης(Υποτροπήαϋπνίαςκαιάγχους):έναπαροδικόσύνδρομο,όπουτα

συμπτώματαταοποίαοδήγησανστηναγωγήμεδιαζεπάμη,επανεμφανίζονταισεπιο έντονη

μορφή,είναιδυνατόνναπαρουσιασθείκατάτηδιακοπήτηςαγωγής.Μπορείνα

συνοδεύεταικαιαπόάλλεςαντιδράσειςόπωςαλλοιώσειςτηςψυχικήςδιάθεσης,άγχοςή

διαταραχέςτουύπνουκαιανησυχία.Επειδήοκίνδυνοςτουστερητικούφαινομένουήτου

φαινομένουυποτροπήςείναιμεγαλύτεροςμετάτηναπότομηδιακοπήτηςαγωγής,

συνιστάταιηδιακοπήναγίνεταισταδιακά.Είναισημαντικόοασθενήςναγνωρίζειτην

πιθανότηταεμφάνισηςφαινομένωνυπερακόντισης,ούτωςώστεναμειωθείτοάγχοςαπό

τυχόνεμφάνισηαυτώντωνσυμπτωμάτωνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Ψυχιατρικέςκαι“παράδοξες”αντιδράσεις

Ότανχορηγούνταιβενζοδιαζεπίνεςείναιγνωστόότιπαρουσιάζονταιαντιδράσειςτέτοιες

όπωςανησυχία,ταραχή,ευερεθιστότητα,επιθετικότητα,παραισθήσεις,μανία,εφιάλτες,

ψευδαισθήσεις,ψυχωσικέςδιαταραχές,υπνοβασία,ανάρμοστησυμπεριφοράκαιάλλες

ανεπιθύμητεςαντιδράσειςσυμπεριφοράς.Εφόσονπαρουσιαστείκάποιααπόαυτές,πρέπει

ναδιακοπείηχορήγησητουφαρμάκου.

Υπάρχειμεγαλύτερηπιθανότηταοιαντιδράσειςαυτέςναεμφανιστούνσεπαιδιάκαι

υπερήλικες.

Ειδικέςομάδεςασθενών

Ηδιαζεπάμηδεπρέπειναχορηγείταισεπαιδιάχωρίςπροσεκτικήεκτίμησητηςανάγκης

χορηγήσεως,ενώηδιάρκειατηςαγωγήςθαπρέπειναείναιηελάχιστηδυνατή.Οι

ηλικιωμένοιπρέπειναλαμβάνουνμειωμένηδόση(βλ. «Δοσολογία»).

Επίσης,προσοχήσυνιστάταισεασθενείςμεχρόνιααναπνευστικήανεπάρκεια,λόγωτου

κινδύνουμείωσηςτηςαναπνευστικήςικανότητας,σεασθενείςμεηπατικήήνεφρική

ανεπάρκειακαισεασθενείςμεγλαύκωμακλειστήςγωνίας.

Ηχορήγησητηςδιαζεπάμηςδενσυνιστάταισεασθενείςμεβαριάςμορφήςηπατική

ανεπάρκεια,επειδήυπάρχειηπροδιάθεσηγιαεγκεφαλοπάθεια.

Ηδιαζεπάμηπρέπειναχορηγείταιμεεξαιρετικήπροσοχήσεασθενείςμειστορικό

κατάχρησηςοινοπνεύματοςήναρκωτικών,διότιδιατρέχουνκίνδυνοεθισμούκαι

ψυχολογικήςεξάρτησης.

Ηδιαζεπάμηδενσυνιστάταιγιατηναρχικήαντιμετώπισηψυχωτικώνπαθήσεων.

Οιβενζοδιαζεπίνεςδεθαπρέπειναχρησιμοποιούνταιμόνεςγιατηναντιμετώπισητης

κατάθλιψηςήτουάγχουςπουσυνοδεύεταιαπόκατάθλιψη(μπορείναεπιφέρουνπράξεις

αυτοκτονίας).

ΤαSTESOLIDορθικάσωληνάρια5mgκαι10mgδενπρέπειναχρησιμοποιούνταισε

καταστάσειςφοβίαςήψύχωσης,καθώςδενυπάρχουνεπαρκήστοιχείαγιατην

αποτελεσματικότητακαιασφάλειάτουςσετέτοιεςπεριπτώσεις.

Αμνησία:Όπωςσυμβαίνεικαιμεάλλεςβενζοδιαζεπίνες,ηχρήσητηςδιαζεπάμηςμπορείνα

προκαλέσειπροχωρητικήαμνησίακαιδεπρέπειναχρησιμοποιείταισεκαταστάσεις

απώλειαςήπένθους,καθώςείναιδυνατόνναανασταλείηψυχολογικήπροσαρμογή.

Αυτήηκατάστασηεμφανίζεταισυνήθωςμερικέςώρεςμετάτηλήψητουπροϊόντος.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

-Δεσυνιστάται:παράλληληλήψηοινοπνεύματος.

Ηκατασταλτικήδράσηεπιτείνεταιόταντοφάρμακοχορηγείταιμαζίμεοινόπνευμα.Αυτό

επηρεάζειτηνικανότηταοδήγησηςήχειρισμούμηχανημάτων.

- Θαπρέπειναληφθείυπόψη:συνδυασμόςμεκατασταλτικάτουΚ.Ν.Σ.

Δυνατόνναπαρατηρηθείενίσχυσητηςκεντρικήςκατασταλτικήςδράσηςσεπεριπτώσεις

συγχορήγησηςμεαντιψυχωτικά(νευροληπτικά),υπνωτικά,αγχολυτικά/ηρεμιστικά,

αντικαταθλιπτικά,ναρκωτικάαναλγητικά,αντιεπιληπτικά,αναισθητικάκαιηρεμιστικά

αντιϊσταμινικά.

Στηνπερίπτωσηναρκωτικώναναλγητικών,μπορείεπίσηςναπαρουσιασθείενίσχυσητης

ευεξίας,πουμπορείναοδηγήσεισεαύξησητηςψυχικήςεξάρτησης.

Φάρμακαπουαναστέλλουνσυγκεκριμέναηπατικάένζυμα(ιδιαίτερατοκυτόχρωμαP450)

δυνατόνναεπιτείνουντηδραστικότητατηςδιαζεπάμης.Σεμικρότεροβαθμό,αυτόισχύει

επίσηςκαιγιατιςβενζοδιαζεπίνεςπουμεταβολίζονταιμόνονμεσύζευξη.

Ηριφαμπικίνηαυξάνειτονμεταβολισμότωνβενζοδιαζεπινώνοδηγώνταςσεμείωσηκατά

περίπου60% τωνμέγιστωνσυγκεντρώσεωνστο πλάσμακαιπιθανώςμειωμένη

αποτελεσματικότητα. Παρόμοιεςαντιδράσειςμπορούνεπίσηςναπροκληθούνμεάλλους

ισχυρούςεπαγωγείςτωνενζύμωντουκυτοχρώματοςΡ450. Οιουσίεςπουαναστέλλουντα

ηπατικάένζυμα(ιδιαίτερατοCYP3A4), μπορείνααυξήσουντιςσυγκεντρώσειςστο

πλάσμακαιναεντείνουντηδράσητωνβενζοδιαζεπινών. Όμωςότανοιβενζοδιαζεπίνες

χορηγούνταιμειτρακοναζόλη(αναστολέαςτουCYP3A4) οιφαρμακοκινητικέςκαι

φαρμακοδυναμικέςεπιδράσειςδενδιαφέρουνσημαντικά. Ηκλινικήσημασίααυτώντων

αποτελεσμάτωνδενείναιγνωστή.

Ηδιαζεπάμημπορείναενισχύσειτηδράσητηςφαινυτοϊνηςότανσυγχορηγείταιμεαυτήν.

Το βαλπροϊκό νάτριοαντικαθιστάτηδιαζεπάμη στιςθέσειςσύνδεσήςτηςμετιςπρωτεϊνες

τουπλάσματοςκαιαναστέλλειτομεταβολισμότης.

ΠεριστασιακάέχειαναφερθείότιηδιαζεπάμηανταγωνίζεταιτηδράσητηςLevodopa.

Ησιμετιδίνημειώνειτηνκάθαρσηστο πλάσματηςδιαζεπάμηςενισχύονταςέτσιτηδράση

της.

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Χρήσηκατά τηνκύηση

Δενυπάρχουνστοιχείαγιατηνασφάλειατηςδιαζεπάμηςστηνεγκυμοσύνη.Δενπρέπεινα

χρησιμοποιείται,ειδικάκατάτοπρώτοκαιτοτελευταίοτρίμηνοτηςκύησης,εκτόςεάντο

όφελοςπουαναμένεταιείναιμεγαλύτεροτουπιθανούκινδύνου.

Στοντοκετό,υψηλέςεφ’άπαξδόσειςήεπανειλημμένεςμικρέςδόσεις,έχειαναφερθείότι

είναιικανέςναπροκαλέσουνυποτονία,ανεπαρκήθηλασμόκαιυποθερμίαστονεογνό,

καθώςκαιανωμαλίεςστηνκαρδιακήλειτουργίατου.

Εάντοφάρμακοσυνταγογραφηθείσεγυναίκααναπαραγωγικήςηλικίας,θαπρέπεινα

προειδοποιείταιότιοφείλεινασυμβουλευθείτονιατρότηςσχετικάμετηδιακοπήτου

φαρμάκου,εφόσονσκοπεύεινακαταστείήυπάρχειυποψίαότιείναιέγκυος.

Εφόσοντοφάρμακοχορηγηθείεξαιτίαςεπιβεβλημένωνιατρικώνλόγων,κατάτην

τελευταίαφάσητηςκύησηςήκατάτηδιάρκειατουτοκετούσευψηλέςδόσεις,υπάρχειη

πιθανότηταεμφάνισηςαντιδράσεωνστονεογνό,τέτοιεςόπωςυποθερμία,υποτονία,και

μέτριαςβαρύτηταςκαταστολήτηςαναπνοής,λόγωτηςφαρμακολογικήςδράσηςτου

φαρμάκου.

Επιπλέον,βρέφηπουγεννήθηκαναπόμητέρεςοιοποίεςελάμβανανβενζοδιαζεπίνεςκατά

τοχρονικόδιάστηματουτελευταίουτριμήνουτηςκύησης,δυνατόνναεμφανίσουνφυσική

εξάρτησηκαιμπορείναυπάρξεικίνδυνοςεμφάνισηςστερητικώνσυμπτωμάτωνκατάτη

μετεμβρυϊκήπερίοδο.

Χρήσηκατά τηγαλουχία

Επειδήοιβενζοδιαζεπίνεςανευρίσκονταιστο μητρικόγάλα, δεθαπρέπειναχορηγούνταισε

θηλάζουσεςμητέρες.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Καταστολή,αμνησία,ελαττωμένησυγκέντρωσηκαιμειωμένημυϊκήλειτουργία,μπορείνα

επηρεάσουνδυσμενώςτηνικανότηταοδήγησηςήχειρισμούμηχανημάτων.Ανηδιάρκεια

τουύπνουείναιανεπαρκής,ηπιθανότηταμειωμένηςεγρήγορσηςδυνατόννααυξηθεί(βλ.

επίσης“Αλληλεπιδράσεις”).

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Συνήθεις:(>1/100)Υπνηλία,κεφαλαλγία,ζάλη,μειωμένεςσυναισθηματικέςαντιδράσεις,

μειωμένηεπαγρύπνηση,σύγχυση,ίλιγγος,γαστρεντερικέςδιαταραχές(διάρροια,ναυτία,

έμετος),διπλωπία, δερματικέςαντιδράσεις, αμνησία.

Ασυνήθεις:(>1/1000<1/100)Κόπωση, αδυναμία,αταξία.

Σπάνιες:(<1/1000)Μειωμένηlibido, παράδοξεςαντιδράσεις.

Αμνησία

Κατάτηχορήγησηθεραπευτικώνδόσεωνμπορείναπαρουσιαστείπροχωρητικήαμνησία.Ο

κίνδυνοςαυτόςαυξάνειμεμεγαλύτερεςδοσολογίες.Ταφαινόμενατηςαμνησίαςμπορείνα

συνοδεύονταιαπό ανάρμοστησυμπεριφορά(βλ. «Προειδοποιήσειςκαιπροφυλάξεις»).

Κατάθλιψη

Κατάτηχορήγησηβενζοδιαζεπινώνείναιδυνατόνναεκδηλωθείπροϋπάρχουσακατάθλιψη.

Ψυχιατρικέςκαι“παράδοξες”αντιδράσεις

Ότανχορηγούνταιβενζοδιαζεπίνεςήσκευάσματαβενζοδιαζεπινώνείναιγνωστόότι

παρουσιάζονταιαντιδράσειςτέτοιεςόπωςανησυχία,ταραχή,ευερεθιστότητα,

επιθετικότητα,παραισθήσεις,μανία,εφιάλτες,ψευδαισθήσεις,ψυχωσικέςδιαταραχές,

ανάρμοστησυμπεριφοράκαιάλλεςανεπιθύμητεςαντιδράσειςσυμπεριφοράς.Εφόσον

παρουσιαστείκάποιααπό αυτές,θαπρέπειναδιακοπείηχορήγησητουφαρμάκου.

Υπάρχειμεγαλύτερηπιθανότηταναεμφανιστούνοιαντιδράσειςαυτέςσεπαιδιάκαι

υπερήλικες.

Εξάρτηση

Ηχρήσηβενζοδιαζεπινών(ακόμηκαισεθεραπευτικέςδόσεις)μπορείναοδηγήσεισε

ανάπτυξησωματικήςεξάρτησης:διακοπήτηςθεραπείαςμπορείνακαταλήξεισεφαινόμενα

στέρησηςήυποτροπής(βλ.«Προειδοποιήσειςκαιπροφυλάξεις»).Μπορείναπαρουσιασθεί

ψυχικήεξάρτηση. Έχειαναφερθείκατάχρησηβενζοδιαζεπινών.

4.9 Υπερδοσολογία– Συμπτώματακαιαγωγή

Όπωςισχύεικαιμετιςάλλεςβενζοδιαζεπίνες,ηυπερδοσολογίαδεναποτελείκίνδυνογιατη

ζωή,εκτόςεάνσυνδυαστείμεάλλακατασταλτικάτουΚ.Ν.Σ.(συμπεριλαμβανομένουκαι

τουοινοπνεύματος).

Κατάτηναντιμετώπισητηςυπερδοσολογίαςμεκάποιοφαρμακευτικόπροϊόν,θαπρέπεινα

ληφθείυπόψηηπιθανότηταναέχουνληφθείπολλαπλάφάρμακα.

Ηυπερδοσολογίαμεβενζοδιαζεπίνεςσυνήθωςεκδηλώνεταιμεποικίλουβαθμούκαταστολή

τουΚ.Ν.Σ.πουκυμαίνεταιαπόυπνηλίαμέχρικώμα.Σεήπιεςκαταστάσεις,τασυμπτώματα

περιλαμβάνουνυπνηλία,πνευματικήσύγχυσηκαιλήθαργο.Σεπιοσοβαρέςκαταστάσεις

εκδηλώνονταιαταξία,υποτονία,υπόταση,καταστολήτηςαναπνοής,σπάνιακώμακαιπολύ

σπάνιαθάνατος.

Πρώτεςβοήθειες:Ηαντιμετώπισηείναισυμπτωματική.Διατήρησηανοικτών

αεραγωγών.Χορηγούνταιενδοφλέβιαυγρά,εάνχρειάζεται.Πρέπειναληφθείυπόψηο

έλεγχοςτωναναπνευστικώνκαικαρδιαγγεακώνλειτουργιών.Τακατασταλτικάφάρμακα

θαπρέπειναδιακοπούνακόμηκαιεάνυπάρχειδιέγερση.

Αντίδοτο:ηφλουμαζενίλημπορείναχρησιμοποιηθείωςαντίδοτο,εάνπαρατηρηθούν

σοβαράσυμπτώματα.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςN05BA01

51. Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Ηδιαζεπάμηέχειαντισπασμωδικές,καταπραϋντικέςκαιμυοχαλαρωτικέςιδιότητες.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ηδιαζεπάμηαπορροφάταιγρήγορααπότοβλεννογόνοτουορθού.Ημέγιστησυγκέντρωση

στονορόεπιτυγχάνεταιμετάαπό17λεπτά.Ηαπορρόφησησυγκρίνεταιστο100%αυτής

πουπαρατηρείταιμετηνενδοφλέβιαχορήγησητηςδιαζεπάμης.

53 Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια

Ηδυνατότητακαρκινογένεσηςαπό τηχρήσητηςδιαζεπάμηςαπό το ορθό δενέχει

αξιολογηθεί.Επίσηςταυπάρχονταδεδομέναείναιανεπαρκήγιανατεκμηριώσουντην

δυνατότηταπρόκλησηςμεταλλαξιογένεσηςτηςδιαζεπάμηςαπό τοορθό. Βλ. καικεφάλαιο

4.6 Κύηση.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογοςμεταέκδοχα

Benzoicacid

Ethanol

Propyleneglycol

Sodiumbenzoate

Benzylalcohol

Waterpurified

62 Ασυμβατότητες

Καμμίαγνωστή.

6.3Διάρκεια ζωής

30 μήνες

64Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

Φυλάσσεταισεθερμοκρασίαπεριβάλλοντος(<25 ο C).

6.5Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Χάρτινοκουτίπουπεριέχεισωληνάριααπόχαμηλήςπυκνότηταςπολυαιθυλένιο,

συσκευασμέναανάένα,σεφύλλοαλουμινίου.

Συσκευασία:5 ορθικάσωληνάριατων2,5 mlέκαστο.

6.6Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Δενεφαρμόζεται.

6.7Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας

DUMEXALPHARMAA/S

ΔΑΝΙΑ

ΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα

REMEKΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΑΒΕΕ

Κωλέττη3, 144 52 Μεταμόρφωση- Αττική

Τηλ. (01) 28 43 581-3

7. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

STESOLID5MG: 34037/93/07-03-94

STESOLID10MG:5657/07-03-94

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

07-03-94

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες