STERAX 0.05% OINTMENT

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
01-10-2022
Δραστική ουσία:
DESONIDE
Διαθέσιμο από:
LAVIPHARM HELLAS AE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
D07AB08
Δοσολογία:
0.05%
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΑΛΟΙΦΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2356602

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284,15562Χολαργός ΑΘΗΝΑ,10-4-2002

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:13575

Δ/νσηΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων

Πληροφορίες:Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τηλέφωνο:6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:KαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικόσυστατικόΚορτικοστεροειδέςκαι

προορίζεταιγιατοπικήεξωτερικήχρήση.

Έχοντεςυπόψη:

Τιςδιατάξειςτουάρθρου8τηςκοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6/9392/91“Περι

εναρμόνισηςτηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέατης

κυκλοφορίας…………………..τωνφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων”,

β)ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ.Φ-494/19-11-2001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπου

περιέχουνδραστικόσυστατικόΚορτικοστεροειδέςκαιπροορίζεταιγιατοπική

εξωτερικήχρήσηορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

πουπεριέχουνκορτικοστεροειδέςγιατοπικήεξωτερικήχρήση

4.1ΘεραπευτικέςEνδείξεις

(Ανάλογαμετηνκατηγορίαστηνοποίαανήκειβλ.Πίνακαστοκεφάλαιο5.1)

Ενδείξειςτωντοπικώνκορτικοστεροειδώνσεσυνάρτησημετηνδραστικότητά

τους:

α)Δερματοπάθειεςπουαπαιτούνπολύισχυράτοπικάκορτικοστεροειδή.

Ψωρίασηκατάπλάκας

Ψωρίασηπαλαμών-πελμάτων

Νευροδερματίτιςεντοπισμένη

Πομφόλυξ

Ομαλόςλειχήνας

Δακτυλιοειδέςκοκκίωμα

Λιποειδικήνεκροβίωση

Σαρκοείδωση

Χηλοειδή

β)Δερματοπάθειεςπουαπαιτούνισχυράτοπικάκορτικοστεροειδή

Ψωρίαση(άλλεςμορφέςπληντωναναφερομένωνσταα΄καιγ΄)

Ατοπικόέκζεμα

Νομισματοειδέςέκζεμα

Δερματίτιςεξεπαφής

Μαστοκύττωση

Ερυθηματώδηςλύκος

Παραψωρίαση

Γυροειδήςαλωπεκία

γ)Δερματοπάθειεςπουαπαιτούντοπικάκορτικοστεροειδήμέτριαςισχύος

Ψωρίασηανάστροφη

Ηλιακόέγκαυμα

Ροδόχρουςπιτυρίαση

δ)Δερματοπάθειεςπουαπαιτούνασθενήτοπικάκορτικοστεροειδή

Κνησμόςδακτυλίου,αιδοίου,οσχέου

Σμηγματορροϊκήδερματίτις

Ατοπικόέκζεμασεπαιδιά.

4.2Δοσολογία

Όπωςέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίασεοποιοδήποτεαπότασυστατικάτουπροϊόντος.

Τατοπικάσκευάσματακορτικοστεροειδώνδενθαπρέπειναχρησιμοποιούνται

στηνπερίπτωσηαδιάγνωστηςδερματοπάθειας.Ακόμη,θαπρέπεινααποφεύγεται

ηχρήσητουςσεπεριπτώσειςακμής,περιστοματικήςδερματίτιδας,σεάτοναέλκη,

αλλάκαισεεγκαύματα,επειδήπαρεμποδίζουντηνεπούλωση.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

4.4Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

α.Νααποφεύγεταιημακρόχρονηχρήσησταπαιδιά.

Ταπαιδιάείναιπιοεπιρρεπήσεσυστηματικέςανεπιθύμητεςενέργειεςαπότη

χρήσητοπικώνκορτικοστεροειδών,διότιμπορείαπορροφήσουνμεγαλύτερες

ποσότητεςφαρμάκου,λόγωμεγαλύτερηςεπιφάνειαςδέρματοςσεσχέσημετο

βάροςσώματος.

β.Ότανεφαρμόζεταιστεγανήεπίδεση,πρέπειναγίνεταισύστασηγιακαθαρισμότου

δέρματος,ώστενααποφευχθείενδεχόμενηεπιμόλυνση.

γ.Ναμηνγίνεταιχρήσητοπικώνκορτικοστεροειδώνπέραντωντριώνεβδομάδων,

χωρίςεπανεξέτασηαπόδερματολόγο.

δ.Μετάεπανειλημμένηεφαρμογή,τουλάχιστον10-15ημερών,μπορείνα

παρατηρηθείπροσωρινήμείωσηήαπώλειατηςδραστικότηταςτων

κορτικοστεροειδών(ιδίωςτωνφθοριωμένων),λόγωταχυφύλαξης.Τοφαινόμενο

αυτόαποκαθίσταταιμετάαπόδιακοπήτηςχρήσηςολίγωνημερώνήεβδομάδων.

ε.Στηνψωρίασηναχορηγούνταιμεφειδώκαιμεεπίβλεψηειδικού,διότιπέραντης

προσωρινήςωφέλειας,μακροχρονίωςκαιμετάτηνδιακοπήτηςθεραπείαςυπάρχει

κίνδυνοςεπιδείνωσηςτηςνόσου.

στ.Λόγωτωνανεπιθυμήτωνενεργειώναπόπιθανήαπορρόφησηαπαιτείταιπροσοχή

ότανεφαρμόζεταισεμεγάλεςεπιφάνειεςδέρματοςήσεπαρατεταμένηχορήγηση

ιδιαίτερασταπαιδιάκαθώςκαισεασθενείςμεβαριέςνεφροπάθειες,αιμορραγική

διάθεσηκαισεεπικείμενουςεμβολιασμούς.

ζ.Γενικά,θαπρέπειναεπιλέγεταιτοολιγότεροισχυρόκορτικοστεροειδέςπουθεωρείται

αποτελεσματικόγιατηνένδειξηπουπροορίζεταικαιεπίμηανταποκρίσεωςνα

χορηγείταιάλλοίδιαςισχύοςήμεγαλύτερης.

η.Ενδέχεταιναπροκαλέσεικαταρράκτηκαιγλαύκωμαότανχρησιμοποιείταιστην

περιοχήπλησίοντωνοφθαλμώνγιαπαρατεταμένοχρονικόδιάστημα.

Ανγίνειτοπικήχρήσησταβλέφαρα,χρειάζεταιπροσοχήώστετοφάρμακοναμηνέλθεισεεπαφήμε

τονοφθαλμό.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

4.5Αλλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Καμμίαγνωστή.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Δενυπάρχουνεπαρκήστοιχείαγιατηνασφάλειατωντοπικώνκορτικοστεροειδών

κατάτηχρήσητουσεεγκύουςγυναίκες.Τοπικήεφαρμογήισχυρών

κορτικοστεροειδώνσεέγκυαζώαέχειπροκαλέσειανωμαλίεςστηνανάπτυξητου

εμβρύου.

Γιατολόγοαυτό,τατοπικάκορτικοστεροειδήμπορούνναχορηγούνταικατάτην

εγκυμοσύνημόνοαντοαναμενόμενοόφελοςδικαιολογείτονπιθανόκίνδυνογιατο

έμβρυο.Σετέτοιεςπεριπτώσεις,δενπρέπειναχορηγούνταισεμεγάλεςποσότητες

ήγιαμακρύχρονικόδιάστημα.Ότανηχρήσηκορτικοστεροειδώνκατάτηδιάρκεια

τουθηλασμούκρίνεταιαπαραίτητη,ηποσότητατουφαρμάκουκαιηδιάρκειατης

θεραπείαςθαπρέπειναπεριορίζονταιστοελάχιστο.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Καμμίαγνωστή

4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Τοπικέςμετάμακροχρόνιατοπικήχρήση

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςπουέχουναναφερθείμεταισχυράτοπικά

κορτικοστεροειδήστιςθέσειςεφαρμογήςτους,είναι:

Αίσθημακαύσου,κνησμός,ερεθισμός,ξηρότητα,θυλακίτιδα,υπομελάγχρωση,

λέπτυνσητουδέρματος,τελαγγειεκτασίες.

Τροποποίησητηςκλινικήςεικόναςεπίλανθασμένηςχρήσης(μυκητιάσεις,ψώρα).

Δευτεροπαθήςλοίμωξη,τοπικέςμικροβιακέςλοιμώξεις(έναρξηλανθάνουσας

λοίμωξηςήεπιδείνωσηεξελισσομένης),μυκητιασικέςλοιμώξεις,διευκόλυνσητης

έναρξηςμολυσματικήςτερμίνθουκαιοξυτενώνκονδυλωμάτων.

Αναστολήτηςεπούλωσηςτραυμάτων,ακμοειδήστοιχεία,φλυκταινίδια,θερινή

ιδρώα,περιστοματικήδερματίτις,εξάνθημαυπόμορφήροδόχρουακμής,

υποτροπήφλυκταινώδουςψωρίασηςεπίδιακοπήςτηςθεραπείας(Rebound

Phenomenon),ατροφίατουδέρματοςυπόμορφήουλής,γραμμοειδείςραβδώσεις,

ευρυαγγείες,πορφυρικάεξανθήματα,ερύθημαδιάχυτο,βλατιδο-φυσαλλιδώδη

άτυπαεξανθήματα,αλλεργικήυπερευαισθησία,τοπικήυπερτρίχωση.

Ανεμφανισθούνσυμπτώματαυπερευαισθησίας,θαπρέπειηχορήγησηνα

σταματήσειαμέσως.

Οιπαραπάνωανεπιθύμητεςενέργειεςδενείναισυνήθεις,αλλάμπορείνα

εμφανισθούνσυχνότεραμετηχρήσηστεγανήςεπίδεσηςήμετάαπόμακροχρόνια

τοπικήχρήση.

Γενικέςμετάμακροχρόνιατοπικήχρήση

Καταστολήτηςλειτουργίαςτουφλοιο-επινεφριδικούάξονα,πτώσητουεπιπέδου

τηςκορτιζόληςστοπλάσμα-σύνδρομοCUSHING.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

5.1ΦαρμακοδυναμικέςΙδιότητες

Τατοπικάκορτικοστεροειδήέχουναντιφλεγμονώδηδράση.Καταστέλλουν

εκδηλώσειςτηςφλεγμονώδουςαντιδράσεωςόπωςτοοίδημα,ηεναπόθεση

ινώδους,ηδιαστολήτωντριχοειδών,ημετανάστευσητωνλευκοκυττάρων,ο

πολλαπλασιασμόςτωντριχοειδών,ηεναπόθεσηκολλαγόνου,οπολλαπλασιασμός

τωνινοβλαστώνκαιοσχηματισμόςουλής.Ταστερινοειδήαναστέλλουντην

φλεγμονώδηαντίδρασηέναντιμηχανικών,χημικώνήανοσολογικώνπαραγόντων.

Ομηχανισμόςτηςαντιφλεγμονώδουςδράσεωςθεωρείταιότιλειτουργείμέσω

επίτασηςτηςαγγειοσυσπαστικήςδράσεωςτηςαδρεναλίνης,σταθεροποίησηςτης

μεμβράνηςτωνλυσοσωμάτων,επιβράδυνσηςτηςκινητικότηταςτωνμακροφάγων,

αναστολήςτηςαπελευθέρωσηςκινίνης,αναστολήςτηςλειτουργίαςτων

λεμφοκυττάρωνκαιτωνουδετεροφίλωνκαθώςκαιτηςσύνθεσηςτων

προσταγλανδινώνκαι,επίπαρατεταμένηςχρήσεως,μείωσηςτηςπαραγωγής

αντισωμάτων.

Γενικάχαρακτηριστικάτωντοπικώνκορτικοστεροειδών

Διείσδυσηκαιτοπικήδράση

Προκειμένουναδράσουντοπικά,τακορτικοστεροειδήπρέπειναδιεισδύσουνστο

δέρμα.Ηέκτασητηςαπορρόφησηςκαιωςεκτούτουηκλινικήδράση,καθώςκαι

οιπερισσότερεςανεπιθύμητεςενέργειες,εξαρτώνται,όπωςέχειαποδειχθεί,τόσο

απότηνίδιατηνουσίακαιγιαέναορισμένοκορτικοστεροειδές,απόαρκετούς

παράγοντες.

α)Συγκέντρωσητουφαρμάκου

Περαιτέρωαύξησητηςσυγκέντρωσηςμετάαπόμίαορισμένησυγκέντρωσητου

φαρμάκουσεδεδομένηαδρανήβάση,δενέχεισαναποτέλεσμααναλογικά

μεγαλύτερηδραστικότητα,αλλάαντίθετααυξάνειτηνεμφάνισηανεπιθυμήτων

ενεργειών.

β)Φαρμακοτεχνικήμορφή

Ηδιείσδυσητουδραστικούσυστατικούεξαρτάταιαπότιςφυσικοχημικέςιδιότητες

τηςβάσης.Ηπαρουσίαάλλωνσυστατικώνήεκδόχωνμπορείναμεταβάλειτη

διείσδυσηδιαμέσουτηςκερατίνηςστιβάδαςήκαιτοαποτέλεσμα(π.χ.σαλικυλικό

οξύ,ουρία,προπυλενογλυκόλη,αντιβιοτικάκαιαντισηπτικά,πίσσα).

γ)Περιοχήεπάλειψης

Ηπεριορισμένηδιείσδυσητουφαρμάκουσεπεριοχέςόπωςταπέλματακαιοι

παλάμεςοφείλεταιστηνπαχειάκερατίνηστιβάδατους.Γιατουςαντίθετους

λόγους,μπορείναπαρατηρηθείταχείακαισημαντικήαπορρόφησημέσω,λόγου

χάριν,τουβλεννογόνουτουδέρματοςτουοσχέου,τωνβλεφάρωνκαι,σεκάπως

μικρότεροβαθμό,τουδέρματοςτουμετώπουκαιτουτριχωτούτηςκεφαλής.

δ)Κατάστασητουδέρματος

Ηδιείσδυσηαυξάνεταισετραυματισμένοήπροσβεβλημένοδέρμα(π.χ.εκδορέςή

παθολογικέςκαταστάσεις,όπωςηπαρακεράτωση).Εντούτοιςηπροσβληθείσαή

τραυματισμένηκερατίνηστιβάδααποκαθίσταταιμετάαπόολιγοήμερηθεραπεία.

ε)Οισυνθήκεςεπάλειψης

Ηεπικάλυψηπροάγειτηδιείσδυση,μπορείδενασυμβείακούσιαόταν

χρησιμοποιούνταιπάνεςβρεφώνήότανεπαλείφονταιπαρατριμματικέςπεριοχέςή

πτυχώσεις.

Πρέπειναλαμβάνεταιυπόψηηεπίδρασητωνδιαφόρωναυτώνπαραγόντωνκατά

τηδιάρκειατωνκλινικώνμελετών.

Δραστικότητα

Ηδραστικότηταενόςπροϊόντοςπροσδιορίζεταιαπότηδιεισδυτικότηταστοδέρμα

(βλ.2.1),τηνενδογενήδραστικότητατουφαρμάκου,καιτορυθμότης

απομάκρυνσήςτου.Μεταξύτωνγνωστώνκορτικοστεροειδών,είθισταινα

διακρίνονται,ανάλογαμετηνουσίακαιτησυγκέντρωση,τέσσεραεπίπεδα

δραστικότητας:τοήπιο,τομέτριαισχυρό,τοισχυρόκαιτοπολύισχυρό.Ταόρια

μεταξύτωνκατηγοριών,ιδιαίτεραμεταξύτωνενδιάμεσωνκατηγοριών(μέτρια

ισχυρόκαιισχυρό)είναιδύσκολονακαθορισθούν.Ορισμένακορτικοστεροειδή

διατίθενταισεδιαφορετικέςσυγκεντρώσεις,μεβάσητιςοποίεςμπορούννα

καταταγούνσεδιαφορετικήκατηγορίαδραστικότητας.Επιπροσθέτωςηεπίδραση

τουαδρανούςμέσουστηδραστικότηταμπορείναέχειωςαποτέλεσματημετάταξη

σεπαρακείμενηκατηγορίαδραστικότητας(βλ.ακόλουθοΠίνακα).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δραστικότηταςτοπικώνκορτικοστεροειδών

Πολύισχυρά-Ι

Clobetasolpropionate0.05%

Diflucortolonevalerate0.3%

Fluocinoloneacetonide0.2%

Halcinonide0.1%

Ισχυρά-ΙΙ

Amcinonide0.1%

Beclomethasonedipropionate0.025%

Betamethasonebenzoate0.025%

Betamethasonedipropionate0.05%

Betamethasonevalerate0.1%

Budesonide0.025%

Desonide0.05%

Desoximethasone0.25%

Diflorasonediacetate0.05%

Diflucortolonevalerate0.1%

Flucloroloneacetonide0.025%

Fluocinoloneacetonide0.025%

Fluocinonide0.05%

Fluprednideneacetate0.1%

Flurandrenolone0.05%

Fluticasonepropionate0.05%

Halcinonide0.01%

Hydrocortisonebutyrate0.1%

Methylprednisoloneaceponate0.1%

Mometasonefuroate0.1%

Triamcinoloneacetonide0.1%

Μετρίωςισχυρά-ΙΙΙ

Alclometasonedipropionate0.05%

Beclomethasonesalicilate0.025%

Betamethasonevalerate0.025%and0.05%

Clobetasonebutyrate0.05%

Prednicarbate0.1%

Desoximethasone0.05%

Flumethasonepivalate0.02%

Flucinoloneacetonide0.00625%and0.01%

Fluocortinbutyl0.75%

Fluocortolone

Hexanoatewithpivalate,έκαστο0.1%

Hexanoatewitheitherfreealcoholorpivalate,έκαστο0.25%

Flupamerasone0.3%

Flupandrenolone0.0125%

Halometasone0.05%

Hydrocortisoneaceponate0.1%

Hydrocortisonevalerate0.2%

Prednicarbate0.25%

Triamcinoloneacetonide0.04%

Ήπια-ΙV

Dexamethasone0.1-0.2%

Fluocinoloneacetonide0.0025%

Fluocortinbutyl0.75%

Hydrocortisone0.5%and1%

Hydrocortisoneacetate1%

Methylprednisoloneacetate0.25%

5.2ΦαρμακοκινητικέςΙδιότητες

Οβαθμόςτηςαπορρόφησηςτωντοπικώνκορτικοστεροειδώνκαθορίζεταιαπό

πολλούςπαράγοντες,όπωςείναιησυγκέντρωσητουφαρμάκου,η

φαρμακοτεχνικήτουμορφή(έκδοχα),ηπεριοχήτηςεπάλειψης(δυσχέρεια

απορρόφησηςσεπαχειάκερατίνηστιβάδα)ηκατάστασητουδέρματος(αύξηση

τηςαπορρόφησηςσεδέρμαμελύσητηςσυνέχειάςτου)καιηχρήσηστεγανής

επίδεσης(ουσιαστικήαύξησητηςαπορρόφησης).Μετάτηναπορρόφησήτους

απότοδέρματατοπικάκορτικοστεροειδήακολουθούντηφαρμακοκινητική

πορείατωνσυστηματικάχορηγουμένων.

Δεσμεύονταισεποικίλλοβαθμόμετιςπρωτεϊνεςτουπλάσματος.

Μεταβολίζονταικύριαστοήπαρκαιαπεκκρίνονταιμέσωτωννεφρών.Μερικά

απότατοπικάκορτικοστεροειδήκαιτουςμεταβολίτεςτουςαπεκκρίνονταιεπίσης

απότηχολή.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

5.3Προκλινικάστοιχείαασφάλειας

Μακροχρόνιεςμελέτεςσεζώακαρκινογένεσης,μεταλλαξιογένεσηςκαιεπίδρασης

στηγονιμότηταδενέχουνγίνειμετοπικάκορτικοστεροειδή.

ΜελέτεςμεταλλαξιογένεσηςμεPrednisoloneκαιHydrocortisoneέδωσαν

αρνητικάαποτελέσματα.

(καιεπιπλέονό,τιέχεικαθορισθείγιακάθεπροϊόν)

2)Οιδικαιούχοικαιαντιπρόσωποιυποχρεούνταιγιατηνεφαρμογήτηςανωτέρωεγκυκλίου.

3)Κατόπιντωνανωτέρωπαύουνναισχύουνοιεγκύκλιοιμαςμεαρ.Α6Α/10630/17-9-81

καιΑ6Α/14427/10-12-81.

Κοινοποίηση:

Ετ.:ALLENΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΕ ΗΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΔΣ/ΕΟΦ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ34

15232ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ.ΟΛΓΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αποδέκτεςγιαενέργεια:

1.ΥπουργείοΥγείας&Πρόνοιας

Δ/νσηΦαρμάκων&Φαρμακείων

Αριστοτέλους17,10187Αθήνα

2.Υπ.Εργασίας&Κοιν.Ασφαλίσεων

ΓενικήΓραμματείαΚοινωνικώνΑσφαλίσεων

Δ/νσηΑσφάλισηςΑσθένειας&Μητρότητας

Σταδίου29,10110Αθήνα

3.ΠανελλήνιοΙατρικόΣύλλογο

Πλουτάρχου3,10675Αθήνα

(μετηνπαράκλησηενημέρωσητων

τοπικώνΙατρικώνΣυλλόγωντηςχώρας)

4.ΠανελλήνιαΈνωσηΦαρμακοποιών

Κορύζη6,11743Αθήνα

5.ΠανελλήνιοΦαρμακευτικόΣύλλογο

Πειραιώς134&Αγαθημέρου

11854Αθήνα

(μετηνπαράκλησηενημέρωσηςτων

τοπικώνΦαρμακευτικώνΣυλλόγωντηςχώρας)

6.ΠανελλήνιαΈνωσηΦαρμακοποιών

ΝοσηλευτικώνΙδρυμάτων

Μιχαλακοπούλου99,11527Αθήνα

7.ΙΚΑ-Φαρμ/κήΥπηρεσία

Αγ.Κων/νου8,10241Αθήνα

8.ΟΓΑΚλάδοςΦαρμακευτικήςΠερίθαλψης

Πατησίων30,10677Αθήνα

9.ΟίκοςΝαύτουΠειραιώς

Κ.Παλαιολόγου15

18535Πειραιάς

10.ΟίκοςΝαύτουΑθήνας

Σατωβριάνδου20

10431Αθήνα

11.ΚέντροΔηλητηριάσεων

ΝοσοκομείοΠαίδων“Π.&Α.Κυριακού”

11527Γουδί

12.ΣΦΕΕ

Λ.Βασ.Γεωργίου50&Μ.Ασίας

15233Χαλάνδρι

13.Πανελλήνια‘ΈνωσηΦαρμακοβιομηχανίας

Δεληγιώργη12,10437Αθήνα

14.ΣύλλογοΑντ/πωνΦαρμακευτικώνΕιδών&Ειδικοτήτων

ΟδόςΤατοϊου

18οχλμ.ΕθνικήςοδούΑθηνών-Λαμίας

14610Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

15.ΔελτίοΑγορανομίας

Πανεπιστημίου42,10679Αθήνα

16.ΜημέληΣυλλόγων

(όπωςοπίνακας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Δ/νσηΑξιολόγησηςΠροϊόντων

ΓραμματείαΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωνΤμήμαΑ'

2.Δ/νσηΠληροφόρησης&Δημ.Σχέσεων

3.Δ/νσηΦαρ/κώνΜελετών&‘Έρευνας

4.Δ/νσηΕργαστηρίων

5.Δ/νσηΕλέγχουΠαραγωγής&ΚυκλοφορίαςΠροϊόντων

6.Δ/νσηΔ/κώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων

α)ΤμήμαΓενικούΑρχείου

β)ΤμήμαΜηχ.Ενημέρωσης

γ)ΤμήμαΈκδοσης&Κωδ.Αποφάσεων

7.ΓραμματείαΔευτεροβάθμιουΕπιστημονικούΣυμβουλίου

εγκ/2002

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες