SOLU-KET 1,6% (W/V) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
10-05-2022
Δραστική ουσία:
KETOPROFEN LYSINE
Διαθέσιμο από:
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (0000004243) Λεωφ. Λαυρίου 85,, 190 02, Παιανία, 190 02
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
A01AD11
INN (Διεθνής Όνομα):
KETOPROFEN LYSINE
Δοσολογία:
1,6% (W/V)
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ
Σύνθεση:
0057469780 KETOPROFEN LYSINE 16.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
Τρόπος διάθεσης:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
VARIOUS
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802620701019 01 BOTTLEx150 ML 150.00 ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 8.25
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2620701

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Solu-ket 1,6% Διάλυμα για στοματικές πλύσεις

Ketoprofen lysine salt

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρου, ή του φαρμακοποιού σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Solu-ket και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Solu-ket

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Solu-ket και ποια είναι η χρήση του

Όπως και τα άλλα παράγωγα του προπιονικού οξέος, το μετά λυσίνης άλας της κετοπροφαίνης έχει

αναλγητική και αντιφλεγονώδη δράση.

αντιφλεγμονώδης

δράση

του

μετά

λυσίνης

άλατος

της

κετoπροφαίνης,

όπως

και

στην

κετοπροφαίνη,

οφείλεται

κυρίως

στην

αναστολή

της

σύνθεσης

των

προσταγλαδινών

από

το

αραχιδονικό οξύ. Το φάρμακο αναστέλλει, επίσης, τις αποκρίσεις των λευκών αιμοσφαιρίων καθώς

και την απελευθέρωση των λυσοσωμικών ενζύμων, παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην

παθογένεση της φλεγμονής στις ασθένειες του συνδετικού ιστού.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

Μην χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

σε

περίπτωση

αλλεργίας

στη

δραστική

ουσία

σε

οποιοδήποτε

άλλο

από

τα

συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Το προϊόν αντενδείκνυται σε άτομα με υπερευαισθησία σε άτομα που είχαν κάποια αλλεργική

αντίδραση

σε

άλλα

μη-στεροειδή

αντιφλεγμονώδη

φάρμακα,

όπως

άσθμα,

κνίδωση

αλλεργική ρινίτιδα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Solu-ket.

Τα προϊόντα τοπικής χρήσης μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία, ειδικά μετά από μακροχρόνια

χρήση.

Σε

περίπτωση

εμφάνισης

υπερευαισθησίας,

θεραπεία

πρέπει

να

διακοπεί

και

να

αντιμετωπισθεί με κατάλληλα θεραπευτικά μέσα

Άλλα φάρμακα και Solu-ket

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει

ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Επί του παρόντος, δεν είναι γνωστές αρνητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Κύηση θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Όπως και με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, το SOLU-KET

1,6% Διάλυμα για

στοματικές πλύσεις δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια εικαζόμενης ή επιβεβαιωμένης

εγκυμοσύνης ή τη γαλουχία

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν έχουν γίνει γνωστές παρόμοιες επιδράσεις

To Solu-ket 1,6% διάλυμα για στοματικές πλύσεις περιέχει παραϋδροξυβενζοικό μεθυλεστέρα.

Το προιόν αυτό περιέχει παραϋδροξυβενζοικό μεθυλεστέρα που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές

αντιδράσεις (πιθανώς καθυστερημένες).

3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, ή του φαρμακοποιού. Εάν έχετε αμφιβολίες,

ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι: δύο πλύσεις ή γαργαρίσματα ημερησίως με 10 ml SOLU-KET

1,6%

Διάλυμα για στοματικές πλύσεις, αραιωμένα στα 100 ml με νερό.

Για να αφαιρέσετε το πώμα της φιάλης, πιέστε το προς τα κάτω ενώ το στρίβετε προς τα αριστερά

(αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Γεμίστε το δοσιμετρικό καπάκι με 10 ml του

SOLU-KET

1,6%

Διάλυμα

για

στοματικές

πλύσεις

και

αραιώστε

με

περίπου

νερό.

Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο διάλυμα για πλύσεις ή γαργαρίσματα.

Η ακούσια κατάποση του διαλύματος δεν έχει καμία βλαπτική επίδραση στον ασθενή, καθώς η

ποσότητα που χρησιμοποιείται για πλύσεις ή γαργαρίσματα αντιστοιχεί στη συνιστώμενη δόση για

θεραπεία μέσω της συστηματικής οδού (160 mg του μετά λυσίνης άλατος της κετοπροφαίνης).

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Solu-ket

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Solu-ket

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,ρωτήστε τον γιατρό, ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τοπική χορήγηση του μετά λυσίνης άλατος της

κετοπροφαίνης στον βλεννογόνο του στόματος είναι εξαιρετικά σπάνιες και περιλαμβάνουν

ερεθιστικά ή αλλεργικά φαινόμενα, για παράδειγμα αγγειονευρωτικό οίδημα (οίδημα στο πρόσωπο ή

στο βλεννογόνο), κυρίως σε άτομα με υπερευαισθησία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

(NSAID).

Έως σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη την

οδό χορήγησης και τη χορηγούμενη δοσολογία του φαρμάκου

Σε περίπτωση που εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον γιατρό

ή τον φαρμακοποιό σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού

Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,

Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του

παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε το Solu-ket

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην

επισήμανση στο κουτί μετά την συντομογραφία που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία λήξης

(ΛΗΞΗ). Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το

φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Solu-ket

Η δραστική ουσία είναι η μετά λυσίνης άλατος κετοπροφαίνη.

Τα άλλα έκδοχα είναι γλυκερόλη,

αιθυλική αλκοόλη, παραϋδροξυβενζοικός μεθυλεστέρας,

βελτιωτικό γεύσης μίνθης, μινθόλη, νατριούχος σακχαρίνη, χρωστική, δισόξινο φωσφορικό

νάτριο και κεκαθαρμένο ύδωρ.

Εμφάνιση του Solu-ket και περιεχόμενα της συσκευασίας

Λευκή φιάλη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), που περιέχει 150 ml διαλύματος και

είναι σφραγισμένη με πλαστικό καπάκι ασφαλείας, σφράγιση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και

δοσομετρικό καπάκι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Λαυρίου 85

Τηλέφωνο: 2106683000

Φαξ: 2106683250

Ε-mail: arriani@arriani.gr

Παρασκευαστής

Dompe Farmaceutici S.p.A., L’Aquila

Ιταλία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SOLU-KET

1,6% Διάλυμα για στοματικές πλύσεις

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε 1 ml του διαλύματος για στοματικές πλύσεις περιέχει 16 mg του μετά λυσίνης άλατος της

κετοπροφαίνης.

Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: παραϋδροξυβενζοικός μεθυλεστέρας

Για τα έκδοχα, βλέπε 6.1

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διάλυμα για στοματικές πλύσεις.

4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Συμπτωματική ανακούφιση των ερεθιστικών και φλεγμονωδών καταστάσεων της στοματικής

κοιλότητας για βραχύ χρονικό διάστημα.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Δύο

πλύσεις

γαργαρίσματα

ημερησίως

με

SOLU-KET

1,6%

Διάλυμα

για

στοματικές πλύσεις, αραιωμένα στα 100 ml με νερό.

Τρόπος χορήγησης

Για να αφαιρέσετε το πώμα της φιάλης, πιέστε το προς τα κάτω ενώ το στρίβετε προς τα

αριστερά (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Γεμίστε το δοσιμετρικό καπάκι

με 10 ml του SOLU-KET

1,6% Διάλυμα για στοματικές πλύσεις και αραιώστε με περίπου

100 ml νερό. Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο διάλυμα για πλύσεις ή γαργαρίσματα.

Η ακούσια κατάποση του διαλύματος δεν έχει καμία βλαπτική επίδραση στον ασθενή, καθώς

η ποσότητα που χρησιμοποιείται για πλύσεις ή γαργαρίσματα αντιστοιχεί στη συνιστώμενη

δόση για θεραπεία μέσω της συστηματικής οδού (160 mg του μετά λυσίνης άλατος της

κετοπροφαίνης).

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην

παράγραφο 6.1.

Το προϊόν αντενδείκνυται σε άτομα που είχαν κάποια αλλεργική αντίδραση σε άλλα μη-

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως άσθμα, κνίδωση ή αλλεργική ρινίτιδα.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Τα προϊόντα τοπικής χρήσης μπορεί να προκαλέσουν υπερευαισθησία, ειδικά μετά από

μακροχρόνια

χρήση.

Σε

περίπτωση

εμφάνισης

υπερευαισθησίας,

θεραπεία

πρέπει

να

διακοπεί και να αντιμετωπισθεί με κατάλληλα θεραπευτικά μέσα.

Το

SOLU-KET

1,6%

διάλυμα

για

στοματικές

πλύσεις

περιέχει

παραϋδροξυβενζοικό

μεθυλεστέρα που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανώς καθυστερημένες).

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Επί του παρόντος, δεν είναι γνωστές αρνητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

4.6 Γονιμότητα κύηση και γαλουχία

Κύηση

Όπως και με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, το SOLU-KET

1,6% Διάλυμα

για

στοματικές

πλύσεις

δεν

πρέπει

να

χορηγείται

κατά

τη

διάρκεια

εικαζόμενης

επιβεβαιωμένης εγκυμοσύνης.

Γαλουχία

Όπως και με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, το SOLU-KET

1,6% Διάλυμα

για στοματικές πλύσεις δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν έχουν γίνει γνωστές παρόμοιες επιδράσεις.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τοπική χορήγηση του μετά λυσίνης άλατος της

κετοπροφαίνης στον στοματικό βλεννογόνο είναι εξαιρετικά σπάνιες και περιλαμβάνουν

ερεθιστικά ή αλλεργικά φαινόμενα (αγγειονευρωτικό οίδημα), κυρίως σε άτομα με

υπερευαισθησία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAID).

Δεν έχουν παρατηρηθεί συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη την οδό

χορήγησης και τη χορηγούμενη δοσολογία του φαρμάκου.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από

τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες

ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός,

Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.

4.9 Υπερδοσολογία

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας με διαλύματα που περιέχουν το μετά

λυσίνης

άλας

της

κετοπροφαίνης.

Στην

περίπτωση

μη

κατάλληλης

χρήσης

τυχαίας

υπερδοσολογίας, πρέπει να λαμβάνονται τα γενικά θεραπευτικά μέσα που εφαρμόζονται στην

υπερδοσολογία με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άλλοι παράγοντες για τοπική στοματική θεραπεία, κωδικός

ATC: A01AD11

Όπως

και

τα

άλλα

παράγωγα

του

προπιονικού

οξέος,

το

μετά

λυσίνης

άλας

της

κετοπροφαίνης έχει αναλγητική και αντιφλεγονώδη δράση.

Η αντιφλεγμονώδης δράση του μετά λυσίνης άλατος της κετoπροφαίνης, όπως και στην

κετοπροφαίνη, οφείλεται κυρίως στην αναστολή της σύνθεσης των προσταγλαδινών από το

αραχιδονικό οξύ. Το φάρμακο αναστέλλει, επίσης, τις αποκρίσεις των λευκών αιμοσφαιρίων

καθώς

και

την

απελευθέρωση

των

λυσοσωμικών

ενζύμων,

παραγόντων

που

παίζουν

σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της φλεγμονής στις ασθένειες του συνδετικού ιστού.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μετά τη χρήση 160 mg του μετά λυσίνης άλατος της κετοπροφαίνης, ως διάλυμα για

στοματικές πλύσεις, τα επίπεδα της κετοπροφαίνης στο αίμα είναι πολύ χαμηλά (<400 ng/ml)

και δεν επαρκούν για συστηματική φαρμακολογική δράση στον άνθρωπο. Αποβάλλεται

κυρίως με τα ούρα, με τη μορφή μη δραστικών μεταβολιτών ή προϊόντων σύζευξης.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Η τοξικότητα του δραστικού συστατικού είναι μικρή: η LD

είναι περίπου 300 mg/kg σε

αρουραίους, με αποκλίσεις που οφείλονται στην οδό χορήγησης, που αντιστοιχεί σε 80-100

φορές μεγαλύτερη τη συνιστώμενη αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δόση.

Το

προϊόν

δεν

είναι

τερατογόνο

και

δεν

σχετίζεται

χημικά

με

φάρμακα

με

γνωστό

καρκινογόνο δυναμικό.

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Γλυκερόλη,

αιθυλική

αλκοόλη,

παραϋδροξυβενζοικός

μεθυλεστέρας,

βελτιωτικό

γεύσης

μίνθης, μινθόλη, νατριούχος σακχαρίνη, χρωστική, δισόξινο φωσφορικό νάτριο, κεκαθαρμένο

ύδωρ.

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Λευκή

φιάλη

από

υψηλής

πυκνότητας

πολυαιθυλένιο

(HDPE),

που

περιέχει

διαλύματος

και

είναι

σφραγισμένη

με

πλαστικό

καπάκι

ασφαλείας,

σφράγιση

από

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και δοσoμετρικό καπάκι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). ΒΤ x 1 BOTTLE x

150 ML

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Για να αφαιρέσετε το πώμα της φιάλης, πιέστε το προς τα κάτω ενώ το στρίβετε προς τα

αριστερά (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Γεμίστε το δοσομετρικό καπάκι

με 10 ml του SOLU-KET

1,6% Διάλυμα για στοματικές πλύσεις και αραιώστε με περίπου

100 ml νερό. Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο διάλυμα για πλύσεις ή γαργάρες.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα

με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφ. Λαυρίου 85, 190 02 Παιανία, Αττική

Τηλ. 210 668 3000

Fax.: 210 668 3250

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

72436/09-12-2009

9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

21-09-2007/43984/12-25-2-2013

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες