SINARTROL 1,5% (W/W) ΚΡΕΜΑ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
26-09-2022
Δραστική ουσία:
PIROXICAM CINNAMATE
Διαθέσιμο από:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ ΑΕ Δ.
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
M02AA07
INN (Διεθνής Όνομα):
PIROXICAM CINNAMATE
Δοσολογία:
1,5% (W/W)
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΡΕΜΑ
Σύνθεση:
INEOF00937 PIROXICAM CINNAMATE 15.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τρόπος διάθεσης:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
PIROXICAM
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802217303015 01 TUBx50 G 50.00 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.62
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2217303

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

SINART ROL

Piroxicamcinnamate

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μορφή Περιεκτικότητα

SINARTROL Κρέμα 1,5%

1.2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικήουσία:Piroxicamcinnamate

Έκδοχα:Paraffinliquid,Cetostearylalcohol,Polyoxyethylenecetostearylether,Propyleneglycol,MethylparabenE218,Ethylparaben,

PropylparabenE216,Citricacid,Sodiumcitrate,Waterpurified

1.3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Cream1,5%

1.4. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣΕΔΡΑΣΤΙΚΗΟΥΣΙΑ

Piroxicamcinnamate1,5%

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριοαπόαλουμίνιοπουπεριέχει50grκρέμαςσυσκευασμένοσεκουτίμαζίμετοφύλλοοδηγιώνχρήσεως.

1.6. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μηστεροειδήαντιφλεγμονώδηαντιρρευματικάφάρμακαγιαπόνουςστιςαρθρώσειςκαιστουςμύες

1.7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΝΕΛΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑ.Ε

Λεωφ.Μαραθώνος106,T.K15344ΓΕΡΑΚΑΣ–ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.:2106048560,Φαξ:2106613013

1.8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

MONTEFARMACOSPA,OFFICINADIVIAG.GALILEI7–20016PEROMILANO,ITALY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

MONTEFARMACOSPA,OFFICINADIVIAG.GALILEI7–20016PEROMILANO,ITALY

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤοSINARTROLπεριέχειCinnoxicam(κιναμομικήπιροξικάμη),ηοποίαείναιένααπότανέαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδη

φάρμακα.Ανήκειστηνομάδαπαραγώγωντωνπαραγώγωντηςβενζοθειαζίνηςπουχαρακτηρίζεταιαπόφαρμακολογικόχρόνο

ημίσειαςζωήςπουδιατηρείταιπέρααπό24ώρες.

ΗκρέμαSINARTROLαπορροφάταιικανοποιητικάμετάαπότοπικήεπάληψη.Είναιάρισταανεκτήκαιδενπροκαλείυπερευαισθησία.

2.2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Γιατοπικήαναλγησίακαιαντιφλεγμονώδηενέργειαστιςπαρακάτωπεριπτώσειςεφαρμόζεταιτοπικά:

οστεοαρθρίτης-τενοντίτις-τενοντοθηλακίτις-περιτενοντίτις-επικονδυλίτις-ωμοπλατοβραχιόνιοςπεριαθρίτις-μετατραυματικό

οίδημακαιπόνος.

2.3. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υπερευαισθησίασεοποιοδήποτεαπότασυστατικάτουφαρμάκου.

2.4. ΕΙΔΙΚΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΤΑΤΗΧΡΗΣΗ

2.4.1. Γενικά

Ηιδιαίτεραπαρατεταμένηχρησιμοποίησηπροϊόντωντοπικήςχρήσεωςδύναταιναδημιουργήσειφαινόμεναευαισθητοποίησης.

Ναφυλάσσεταιμακριάαπόταπαιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗΣΤΗΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δενσυνιστάταιηχρήσητουκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης.

Δενπρέπειναχρησιμοποιείταιμεαδιάβροχουςεπιδέσμουςήναεφαρμόζεταισταμάτια,ήστοβλεννογόνοήότανυπάρχειλύση

συνεχείαςτουδέρματος.Δενπρέπειναχορηγείταιαπότοστόμα.Αντοφάρμακοεφαρμόζεταισεεκτεταμένεςπεριοχέςγια

παρατεινόμεναχρονικάδιαστήματαήανηδοσολογίαυπερβείκατάπολύτοκαθορισμένοόριουπάρχειδυνατότηταεμφανίσεως

συστηματικώνενεργειών.Γι’αυτόηχορήγησηπρέπειναγίνεταιμεπροσοχήσενεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,βαριά

υποπρωτεϊναιμία,αρτηριακήυπέρταση,ισχαιμικήκαρδιοπάθεια,σακχαρώδηδιαβήτη,επιληψία,παρκινσονισμό,ψυχωσικές

διαταραχές,λανθάνουσεςήμηλοιμώξεις,καθώςκαισεοδηγούςήχειριστέςμηχανημάτων.

2.4.2. Κύηση-Γαλουχία

Δενσυνίσταταιηχρήσητουκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης.

2.4.3. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Τοπροϊόνδενεπιδράγενικάστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.

2.5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΜΕΑΛΛΑΦΑΡΜΑΚΑΗΟΥΣΙΕΣ

Προςτοπαρόνδενέχουναναφερθείγιατηντοπικήχρήση.

2.6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επαλείψατεμετηνκατάλληληποσότητακρέμαςτηνπάσχουσαπεριοχή2-3φορέςτηνημέρακάνονταςελαφρόμασάζέωςότου

απορροφηθεί.

2.7. ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δενέχουναναφερθείσυμπτώματαυπερδοσολογίαςγιατητοπικήχρήση.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεων:2107793777

2.8. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορείναεμφανισθούνκνησμός,ερυθρότητα,εξάνθημα.Έχειαναφερθείτοπικήξηρότητατουδέρματοςκαιαίσθημακαύσου.Εάν

τοφάρμακοεφαρμόζεταισεεκτεταμένεςπεριοχέςγιαπαρατεινόμεναχρονικάδιαστήματαήανηδοσολογίαυπερβείκατάπολύτο

καθορισμένοόριουπάρχειδυνατότηταεμφανίσεωςσυστηματικώνενεργειώνόπως:Κεφαλαλγία,ζάλη,εμβοές,σκοτοδίνη,

γαστρεντερικέςδιαταραχές(ναυτία,έμετοι,επιγαστρικοίκαικοιλιακοίπόνοι,διάρροια),αιμορραγίεςκαιεξελκώσειςαπότοπεπτικό.

Αντιδράσειςυπερευαισθησίας.Υπνηλία,διανοητικήσύγχυση,μελαγχολία,παραισθήσεις,επιδείνωσηεπιληψίαςήπαρκινσονισμού,

σπασμοί.

Σπανίωςλευκοπενία,θρομβοπενία,αιματουρία,υπέρταση,υπεργλυκαιμία.Σπανιόταταβαριάηπατίτιδαμείκτερο,περιφερική

νευροπάθεια,διαταραχέςόρασηςκαιακοής.

2.9. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΣΤΗΝΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΟΥΠΑΡΑΛΕΙΨΑΤΕΝΑΠΑΡΕΤΕΚΑΠΟΙΑΔΟΣΗ

Εάνπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοσυνεχώςκαιπαραλείψατεμίαδόση,θαπρέπειναπάρετετηδόσηαυτήτοταχύτεροδυνατόν.

Εάν,εντούτοις,πλησιάζειηώραγιατηνεπόμενηδόσημηλάβετετηδόσηπουπαραλείψατε,αλλάσυνεχίστεκανονικάτηθεραπεία.

Μηδιπλασιάζετετιςδόσεις.

2.10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερικήσυσκευασία.

Σεπερίπτωσηπουηημερομηνίααυτήέχειπαρέλθειμηντοχρησιμοποιήσετε.

2.11. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΓΙΑΤΗΦΥΛΑΞΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ναδιατηρείταισεθερμοκρασίακάτωτων30 ° C.

2.12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣΤΟΥΦΥΛΛΟΥΟΔΗΓΙΩΝ

30-6-1997

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσαςπρόβλημα.

Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετε

συμβουλευθείτογιατρόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντοφάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερη

ενημέρωσηγιατοιατρικόσαςπρόβλημα,μηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόσαςήτοφαρμακοποιό

σας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπου

σαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειασαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχήκάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακο

πουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασίαμπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατο

καταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπόταπαιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

Document Outline

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

S INARTROL

(Piroxicamcinnamate)

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SI NAR TR OL

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Piroxicamcinnamate1,5%

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κρέμαγιατοπικήχρήση

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικέςενδείξεις

Γιατοπικήαναλγησίακαιαντιφλεγμονώδηενέργειαστιςπαρακάτωπεριπτώσειςεφαρμόζεται

τοπικά:

οστεοαρθρίτιδα-τενοντίτιδα-τενοντοθυλακίτιδα-περιτενοντίτιδα-επικονδυλίτιδα-

ωμοπλατοβραχιόνιοςπεριαρθρίτιδα- μετατραυματικόοίδημακαιπόνος.

4.2. Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Επαλείψατεμετηνκατάλληληποσότητακρέμαςτηνπάσχουσαπεριοχή2-3φορέςτηνημέρα

κάνονταςελαφρό μασάζέωςότουαπορροφηθεί.

4.3. Αντενδείξεις

Διαπιστωμένηυπερευαισθησίατουασθενούςστο φάρμακο.

4.4. Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις&ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

-Ηιδιαίτεραπαρατεταμένηχρησιμοποίησηπροϊόντωντοπικήςχρήσεωςδύναταινα

δημιουργήσειφαινόμεναευαισθητοποίησης.Σεαυτήτηπερίπτωσησταματήστετη

θεραπείακαιαναζητήστειατρικήσυμβουλήγιατακατάλληλαμέτρα.

Ναφυλάσσεταιμακριάαπό ταπαιδιά.

Δενπρέπειναχρησιμοποιείταιμεαδιάβροχουςεπιδέσμουςήναεφαρμόζεταισταμάτια,ήστο

βλεννογόνοήότανυπάρχειλύσησυνεχείαςτουδέρματος.Δενπρέπειναχορηγείταιαπότο

στόμα.Αντοφάρμακοεφαρμόζεταισεεκτεταμένεςπεριοχέςγιαπαρατεινόμεναχρονικά

διαστήματαήανηδοσολογίαυπερβείκατάπολύτοκαθορισμένοόριουπάρχειδυνατότητα

εμφανίσεωςσυστηματικώνενεργειών.Γι’αυτόηχορήγησηπρέπειναγίνεταιμεπροσοχήσε

νεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,βαριάυποπρωτεϊναιμία,αρτηριακήυπέρταση,ισχαιμική

καρδιοπάθεια,σακχαρώδηδιαβήτη,επιληψία,παρκινσονισμό,ψυχωσικέςδιαταραχές,

λανθάνουσεςήμηλοιμώξεις.

4.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Προςτοπαρόνδενέχουναναφερθείγιατηντοπικήχρήση.

4.6. Χορήγησηκατάτηκύησηκαιγαλουχία

Δενσυνίσταταιηχρήσητουκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης.

σεπερίπτωσηανάγκηςκαικάτωαπό άμεσηιατρικήεπίβλεψη.

4.7. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Τοπροϊόνγενικάδενεπιδράστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.

Προσοχήστηχορήγησηεάνηδοσολογίαυπερβείκατάπολύτοκαθορισμένοόριοήεάντο

φάρμακοεφαρμόζεταισεεκτεταμένεςπεριοχέςγιαπαρατεινόμενα χρονικάδιαστήματα.

4.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες

ΤοSinartrolείναιγενικάκαλώςανεκτό.

Σπανίωςδύναταιναεμφανισθούνσημείατοπικούερεθισμού.Στηπερίπτωσηαυτήμπορείνα

εμφανισθούνκνησμός,ερυθρότητα,εξάνθημα.Έχειαναφερθείτοπικήξηρότητατουδέρματος

καιαίσθημακαύσου.Εάντοφάρμακοεφαρμόζεταισεεκτεταμένεςπεριοχέςγιαπαρατεινόμενα

χρονικάδιαστήματαήανηδοσολογίαυπερβείκατάπολύτοκαθορισμένοόριουπάρχει

δυνατότηταεμφανίσεωςσυστηματικώνενεργειώνόπως:Κεφαλαλγία,ζάλη,εμβοές,σκοτοδίνη,

γαστρεντερικέςδιαταραχές(ναυτία,έμετοι,επιγαστρικοίκαικοιλιακοίπόνοι,διάρροια),

αιμορραγίεςκαιεξελκώσειςαπότοπεπτικό.Αντιδράσειςυπερευαισθησίας.Υπνηλία,

διανοητικήσύγχυση,μελαγχολία,παραισθήσεις,επιδείνωσηεπιληψίαςήπαρκινσονισμού,

σπασμοί.

Σπανίωςλευκοπενία,θρομβοπενία,αιματουρία,υπέρταση,υπεργλυκαιμία.Σπανιόταταβαριά

ηπατίτιδαμείκτερο,περιφερικήνευροπάθεια,διαταραχέςόρασηςκαιακοής.

4.9. Υπερδοσολογία

Δενείναιγνωστάσυμπτώματαυπερδοσολογίαςγιατοπικήχρήση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1. Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΤοSINARTROLείναιένααπότανέαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακα.Ανήκειστην

ομάδαπαραγώγωντωνπαραγώγωντηςβενζοθειαζίνηςπουχαρακτηρίζεταιαπό

φαρμακολογικόχρόνο ημίσειαςζωήςπουδιατηρείταιπέρααπό 24 ώρες.

Σταπειραματόζωατοπροϊόνπαρουσιάζειαξιοσημείωτηαναλγητικήδράσηγιαόλουςτους

διαφορετικούςτρόπουςχορήγησηςπουεξετάστηκαν(συμπεριλαμβανομένηςκαιτηςτοπικής

εφαρμογής).Πειραματικέςμελέτεςέχουνδείξειπολύχαμηλήεπιβλαβήεπίδρασηστο

γαστρεντερικόκαιαξιοσημείωτηανασταλτικήδραστηριότητατηςφαγοκυττάρωσης,του

χημειοτακτισμούκαιενζυμικήςαπελευθέρωσηςαπό ταπολυμορφοπύρηναλευκοκύτταρα.

Όσοναφοράτηβιολογικήπλευρά,invitroκαιinvivoμελέτεςέχουνδείξειότιτοφάρμακοδεν

έχεικαμίακατασταλτικήεπιρροήεπάνωστηνανοσολογικήαπόκρισηκαιδενπροκαλεί

αλλεργικάκαιυπερεργικάσυμπτώματα.

5.2. Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Απόφαρμακοκινητικήάποψηηουσίαπαρουσιάζειεπίμακρόνυψηλάεπίπεδαστοαίμαμετά

από στοματικήκαιορθικήχορήγησηκαισταζώακαιστονάνθρωπο.

Ηαποβολήτηςένωσηςκαιτωνμεταβολιτώντηςγίνεταικυρίωςαπό ταούρα.

ΗκρέμαSINARTROLαπορροφάταιικανοποιητικάμετάαπότοπικήεπάλειψησταζώα.Είναι

άρισταανεκτήκαιδενπροκαλείυπερευαισθησία.

5.3 Προκλινικάστοιχείαασφάλειας(τοξικολογικέςιδιότητες)

Απότοξικολογικήςπλευράς,τοπροϊόνχορηγούμενοαπότουστόματοςήαπότην

ενδοπεριτοναϊκήοδό(ποντίκιακαιαρουραίοι)παρουσίασεπολύχαμηλήτοξικότηταμετιμές

απολύτωςικανοποιητικές.

Ομοίως,ηπαρατεταμένηθεραπεία(αρουραίοςκαισκύλος)δενέδειξειδιαίτερεςτοξικολογικές

επιδράσεις.

Έμβρυο-τοξικές,τερατογόνεςκαιγονοτοξικέςεπιδράσειςήτανανύπαρκτες.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. ΚατάλογοςΕκδόχων

Paraffinliquid,Cetostearylalcohol,Polyoxyethylenecetostearylether,Propyleneglycol,

MethylparabenE218,Ethylparaben,PropylparabenE216,Citricacid,Sodiumcitrate,Purified

water.

6.2. Aσυμβατότητες

Καμία

6.3. Διάρκειαζωής

24 μήνες

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Τοπροϊόνφυλάσσεταισεθερμοκρασία ≤ 30 °C.

6.5. Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Σωληνάριοαπόαλουμίνιοσφραγισμένοστοστόμιο,εσωτερικάεπιχρισμένο,μεβιδωτόπώμα

απόπολυπροπυλένιοπουπεριέχει50grκρέμαςσυσκευασμένασεκουτίμαζίμετοφύλλο

οδηγιώνχρήσεως.

TUB × 50 gr.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑ.Ε.

Λ.Μαραθώνος106, 153 44 ΓέρακαςΑττικής

Tηλ.:210 60 48 560, Φαξ:210 66 13 013

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

72010/13-11-06

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΉΤΗΣΑΝΑΝΕΩΣΗΣΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνίαανανέωσηςτηςάδειαςκυκλοφορίας:6-2-2007

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

16-06-2009

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες