SIMVASTATIN/TEVA 10MG/TAB F.C.TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
SIMVASTATIN
Διαθέσιμο από:
TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C10AA01
Δοσολογία:
10MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2769702

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

SimvastatinTeva5 mgΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

SimvastatinTeva10 mgΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

SimvastatinTeva20 mgΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

SimvastatinTeva40 mgΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

SimvastatinTeva80 mgΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Σιμβαστατίνη

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληρο το φύλλο οδηγιώνχρήσηςπροτού αρχίσετεναπαίρνετεαυτό το φάρμακο.

Φυλάξτεαυτότο φύλλο οδηγιώνχρήσης. Ίσωςχρειαστεί νατο διαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες, ρωτήστετο γιατρόήτο φαρμακοποιό σας.

Ησυνταγήγιααυτό το φάρμακο χορηγήθηκε γιασας.Δενπρέπει ναδώσετε το φάρμακοσε άλλους. Μπορεί να

τουςπροκαλέσει βλάβη, ακόμακαιόταντασυμπτώματάτουςείναι ίδιαμε ταδικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεται σοβαρή,ήάνπαρατηρήσετε κάποιαανεπιθύμητηενέργειαπουδεν

αναφέρεταιστο παρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθε ναενημερώσετετο γιατρό ήτο φαρμακοποιόσας.

Το παρόνφύλλο οδηγιώνπεριέχει:

Τιείναι το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίακαι ποιαείναιηχρήσητου

Τιπρέπειναγνωρίζετεπροτούπάρετε το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκία

Πώςναπάρετετο SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκία

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

Πώςναφυλάσσεται το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκία

Λοιπέςπληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙΤΟSimvastatinTevaEπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκίαΚΑΙ ΠΟΙΑΕΙΝΑΙ ΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

Ησιμβαστατίνηείναι έναφάρμακοπουχρησιμοποιείταιγιατηνμείωσητωνεπιπέδωντηςολικήςχοληστερόλης, της

«κακής»χοληστερόλης(LDLχοληστερόλη)και τωνλιπαρώνουσιώνπουονομάζονταιτριγλυκερίδια,στο αίμα.

Επιπλέον, αυξάνει ταεπίπεδατης«καλής»χοληστερόλης(HDLχοληστερόλη). Θαπρέπειναπαραμείνετε σε δίαιταγια

τημείωσητηςχοληστερόληςενώπαίρνετε αυτό τοφάρμακο.Ησιμβαστατίνηείναιμέλοςτηςκατηγορίαςτωνφαρμάκων

πουονομάζονται στατίνες.

Ησιμβαστατίνηχρησιμοποιείται μαζίμε δίαιταεάνέχετε:

Αυξημέναεπίπεδαχοληστερόληςστο αίμασας(πρωτοπαθήςυπερχοληστερολαιμία)ήαυξημέναεπίπεδαλίπους

στο αίμασας(μεικτήυπερλιπιδαιμία).

Μιακληρονομικήασθένεια(ομόζυγοςοικογενήςυπερχοληστερολαιμία)πουαυξάνει ταεπίπεδατης

χοληστερόληςστοαίμασας. Ενδέχεται επίσηςναλάβετε άλλεςθεραπείες.

Στεφανιαίακαρδιακήνόσο(ΣΚΝ)ήβρίσκεστε σε μεγάλοκίνδυνο γιαΣΚΝ(επειδήέχετε διαβήτη, ιστορικό

αγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίουήάλληνόσο τωναιμοφόρωναγγείων).Ησιμβαστατίνημπορεί ναπαρατείνει

τηζωήσας, μειώνονταςτονκίνδυνο εμφάνισηςπροβλημάτωνκαρδιοπάθειας, ανεξαρτήτωςτουποσούτης

χοληστερόληςστοαίμασας.

Στουςπερισσότερουςανθρώπουςδενυπάρχουνάμεσασυμπτώματατηςυψηλήςχοληστερόλης. Ογιατρόςσαςμπορεί να

μετρήσει τηχοληστερόλησαςμε μιααπλήεξέτασηαίματος. Ναεπισκέπτεστετο γιατρό σαςτακτικά, ναπαρακολουθείτε

τηχοληστερόλησαςκαινασυζητάτε τουςστόχουςσαςμε τογιατρό σας.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟSimvastatinTeva Eπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο

δισκία

ΜΗΝπάρετετο SimvastatinTeva Eπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Σε περίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)στησιμβαστατίνηήσε οποιοδήποτεάλλο συστατικότουSimvastatin

TevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκία(βλ.Παράγραφο 6:«ΛοιπέςΠληροφορίες»).

Σε περίπτωσηπουέχετεπροβλήματαμε το ήπαρ.

Σε περίπτωσηπουείστε έγκυοςήθηλάζετε.

Σε περίπτωσηπουπαίρνετε έναήπερισσότερααπόένααπό ταακόλουθαφάρμακασυγχρόνως:

ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόληήποζακοναζόλη(φάρμακαγιαμυκητιασικέςλοιμώξεις),

ερυθρομυκίνη,κλαριθρομυκίνηήτελιθρομυκίνη(αντιβιοτικάγιαλοιμώξεις),

αναστολείςτηςHIVπρωτεάσηςόπωςινδιναβίρη, νελφιναβίρη, ριτοναβίρηκαισακουιναβίρη(αναστολείς

τηςHIVπρωτεάσηςχρησιμοποιούνταιγιαHIVλοιμώξεις),

νεφαζοδόνη(έναφάρμακο γιατηνκατάθλιψη).

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοSimvastatinTevaEπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Ενημερώστε τογιατρό σας:

σχετικάμε όλεςτιςπαθήσειςσαςσυμπεριλαμβανομένωντωναλλεργιών,

ανκαταναλώνετε μεγάλεςποσότητεςοινοπνεύματος,

ανέχετε ήείχατε ποτένόσο τουήπατος.Το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίαμπορεί να

μηνείναι κατάλληλογιαεσάς.

ανπρόκειταιναυποβληθείτε σε χειρουργικήεπέμβαση. Μπορείναχρειαστείνασταματήσετεναπαίρνετε το

SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαγιασύντομο χρονικό διάστημα.

Ογιατρόςσαςθαπρέπεινασαςκάνει μιαεξέτασηαίματοςπριναρχίσετε ναπαίρνετε το SimvastatinTevaΕπικαλυμμένα

με λεπτό υμένιο δισκία.Αυτό γίνεται γιαναελέγξει πόσο καλάλειτουργεί το ήπαρ σας. Ογιατρόςσαςμπορεί επίσηςνα

θελήσει νακάνετεεξετάσειςαίματοςγιαναελέγξει πόσο καλάλειτουργείτο ήπαρσαςαφούαρχίσετε ναπαίρνετε το

SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκία.

Ενημερώστε τογιατρό σαςεάνέχετε σοβαρήπνευμονοπάθεια.

Επικοινωνήστεαμέσωςμετο γιατρό σαςεάναισθανθείτεανεξήγητο μυϊκό πόνο, ευαισθησίαήαδυναμία.Αυτό

συμβαίνει γιατί σεσπάνιεςπεριπτώσειςταμυϊκάπροβλήματαμπορεί ναείναι σοβαρά, συμπεριλαμβανομένηςτης

λύσηςτου μυός, μεαποτέλεσμαβλάβηστανεφράκαι πολύ σπάνιαέχουνσυμβεί θάνατοι.

Οκίνδυνοςτηςλύσηςτουμυόςείναι μεγαλύτεροςσε υψηλότερεςδόσειςSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό

υμένιοδισκίακαι σε ορισμένουςασθενείς.Ενημερώστε το γιατρόσαςεάνισχύει κάποιο από ταακόλουθα:

καταναλώνετεμεγάλεςποσότητεςοινοπνεύματος,

έχετε προβλήματαμε τουςνεφρούςσας,

έχετε προβλήματαμε τονθυρεοειδή,

είστε65ετώνκαιάνω,

είστε γυναίκα,

είχατεποτέ μυϊκάπροβλήματακατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμε φάρμακαγιατημείωσητης

χοληστερόληςπουονομάζονται «στατίνες»ή«φιβράτες»,

εσείςήκάποιοστενό μέλοςτηςοικογένειάςσαςέχετεμιακληρονομικήδιαταραχήτωνμυών.

Λήψηάλλωνφαρμάκων

Είναιιδιαίτερασημαντικό ναενημερώσετε το γιατρόσαςεάνπαίρνετεοποιοδήποτε από ταακόλουθαφάρμακα.

Λαμβάνονταςτο SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιοδισκίαμε οποιοδήποτε από αυτάταφάρμακα, μπορεί

νααυξήσειτονκίνδυνο προβλημάτωντωνμυών(μερικάαπόαυτάέχουνήδηαναφερθεί στηνπαράγραφο «ΜΗΝπάρετε

SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκία»:

κυκλοσπορίνη, (έναφάρμακοπουχρησιμοποιείταισυχνάσεασθενείςμε μόσχευμαοργάνου),

δαναζόλη(μίατεχνητήορμόνηπουχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείατηςενδομητρίωσης),

φάρμακαόπωςηιτρακοναζόλη, ηκετοκοναζόλη, ηφλουκοναζόληήηποζακοναζόλη(φάρμακαγιαμυκητιασικές

λοιμώξεις),

φιβράτεςόπωςηγεμφιβροζίληκαιηβεζαφιβράτη(φάρμακαγιατημείωσητηςχοληστερόλης),

ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνηήφουσιδικό οξύ(φάρμακαγιατηθεραπείαβακτηριακών

λοιμώξεων),

αναστολείςτηςHIVπρωτεάσης, όπωςηινδιναβίρη,ηνελφιναβίρη,ηριτοναβίρηήησακουιναβίρη(φάρμακαγια

τοAIDS),

νεφαζοδόνη(έναφάρμακογιατηνκατάθλιψη),

αμιοδαρόνη(έναφάρμακο γιατονανώμαλο καρδιακόρυθμό),

βεραπαμίλη,διλτιαζέμηήαμλοδιπίνη(φάρμακαγιατηνυψηλήαρτηριακήπίεση,τονπόνο στο στήθοςπου

συνδέεται με καρδιακήνόσοήάλλεςκαρδιακέςπαθήσεις),

κολχικίνη,(έναφάρμακο πουχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείατηςουρικήςαρθρίτιδας).

Όπωςκαι γιαταφάρμακαπουαναφέρονταιπαραπάνω, παρακαλείσθεναενημερώσετε το γιατρό ήτο φαρμακοποιό σας

εάνπαίρνετε ήέχετε πάρειπρόσφαταάλλαφάρμακα,ακόμακαι αυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμε συνταγή. Πιο

συγκεκριμένα,ενημερώστε το γιατρόσαςεάνπαίρνετε οποιοδήποτεαπόταακόλουθα:

φάρμακαγιατηνπρόληψητωνθρομβώσεων,όπωςηβαρφαρίνη,ηφαινπροκουμόνηήηασενοκουμαρόλη

(αντιπηκτικά),

φαινοφιβράτη(έναάλλο φάρμακογιατημείωσητηςχοληστερόλης),

νιασίνη(έναάλλο φάρμακογιατημείωσητηςχοληστερόλης),

ριφαμπικίνη(έναφάρμακο πουχρησιμοποιείται γιατηθεραπείατηςφυματίωσης).

Επίσης, ενημερώστετο γιατρό σαςεάνπαίρνετε νιασίνη(νικοτινικό οξύ)ήπροϊόνπουπεριέχει νιασίνηκαι είστε

Κινέζοι.

Λήψητου SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκίαμετροφέςκαι ποτά

Οχυμόςγκρέιπφρουτπεριέχειέναήπερισσότερασυστατικάπουμεταβάλλουντοπώςτοσώμαχρησιμοποιείορισμένα

φαρμακευτικάπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένουτουSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκία. Η

κατανάλωσηχυμούγκρέιπφρουτπρέπει νααποφεύγεται.

Κύησηκαι θηλασμός

Μηνπάρετεσιμβαστατίνηανείστε έγκυος, προσπαθείτε ναμείνετεέγκυοςήπιστεύετε ότι μπορεί ναείστε έγκυος. Εάν

μείνετε έγκυοςενώπαίρνετε σιμβαστατίνη, σταματήστε τηλήψητηςαμέσωςκαιεπικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Μηνπάρετεσιμβαστατίνηανθηλάζετε, επειδήδενείναιγνωστό εάντο φάρμακο περνάστο μητρικόγάλα.

Ζητήστε τησυμβουλήτουγιατρούήτουφαρμακοποιούσαςπροτούπάρετε οποιοδήποτεφάρμακο.

Παιδιά

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότηταέχουνμελετηθεί σε ηλικίας10-17 ετώναγόριακαι κορίτσιαπουείχαναρχίσει

τηνέμμηνορύσητουςτουλάχιστονέναχρόνο πριν(βλ.3. Πώςναπάρετετο SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό

υμένιοδισκία).Το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαδενέχειμελετηθεί σε παιδιάηλικίαςκάτω

των10 ετών. Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, μιλήστε με το γιατρόσας.

Οδήγησηκαι χειρισμόςμηχανών

Το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίαδεναναμένεται ναεπηρεάσει τηνικανότητάσαςναοδηγείτε

ήχειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, θαπρέπειναληφθεί υπόψητο γεγονόςότι μερικοί άνθρωποιαισθάνονται ζαλισμένοι

μετάτηλήψητου.

Σημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτου SimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο

δισκία

Το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίαπεριέχει ένασάκχαρο πουονομάζεταιλακτόζη.Ανσαςέχει

πειο γιατρόςσαςπωςπαρουσιάζετεδυσανεξίασε κάποιασάκχαρα, επικοινωνήστεμαζί τουπριναρχίσετε ναλαμβάνετε

αυτό τοφάρμακο.

3. ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟSimvastatinTevaEπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Πάντοτεναπαίρνετε τοSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίααυστηράσύμφωναμε τιςοδηγίεςτου

γιατρούσας. Εάνέχετεαμφιβολίες, ρωτήστετονγιατρόήτονφαρμακοποιό σας.

Θαπρέπειναπαραμείνετεσε δίαιταγιατημείωσητηςχοληστερόληςενώπαίρνετε το SimvastatinTevaΕπικαλυμμένα

με λεπτό υμένιο δισκία.

Ηδόσηείναι έναδισκίο SimvastatinTeva5mg, 10mg, 20mg, 40mgή80mgαπό το στόμαμίαφοράτηνημέρα.

Γιαταπαιδιά(10-17 ετών), ησυνήθηςσυνιστώμενηαρχικήδόσηείναι 10mgτηνημέρατο βράδυ. Ημέγιστη

συνιστώμενηδόσηείναι40mgτηνημέρα.

Ηδόσητων80mgσυνιστάταιμόνο γιαενήλικεςασθενείςμε πολύυψηλάεπίπεδαχοληστερόληςκαι με υψηλόκίνδυνο

εμφάνισηςπροβλημάτωνκαρδιοπάθειας, οι οποίοι δενέχουνπετύχει το στόχοτηςχοληστερόληςτουςμε χαμηλότερες

δόσεις.

Ογιατρόςσαςθακαθορίσει τηνκατάλληληπεριεκτικότητατουδισκίουγιαεσάς, ανάλογαμε τηνπάθησήσας, την

τρέχουσαθεραπείασαςκαι τηνκατάστασητουπροσωπικούσαςκινδύνου.

Ναπαίρνετε το SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίατο βράδυ. Μπορείτε νατο λαμβάνετε με ήχωρίς

τηλήψητροφής. Ησυνήθηςαρχικήδόσηείναι10, 20 ήσε ορισμένεςπεριπτώσεις, 40mgτηνημέρα. Ογιατρόςσας

μπορεί ναπροσαρμόσει τηδόσησαςύστερααπότουλάχιστον4 εβδομάδεςσε 80mgτηνημέρατο μέγιστο. Μην

παίρνετε περισσότερααπό 80mgτηνημέρα. Ογιατρόςσαςμπορεί νασυνταγογραφήσειμικρότερεςδόσεις, ιδιαίτερααν

παίρνετε ορισμέναφαρμακευτικάπροϊόνταπουαναφέρονται παραπάνωήέχετε ορισμένεςκαταστάσειςτωννεφρών.

Συνεχίστεναπαίρνετε τοSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίαεκτόςκαιανο γιατρόςσαςσαςπει να

σταματήσετε.

Εάνο γιατρόςσαςσαςσυνταγογράφησε σιμβαστατίνημαζί με δεσμευτικούςπαράγοντεςτουχολικούοξέος(φάρμακα

γιατηνμείωσητηςχοληστερόλης), πρέπει ναπαίρνετετο SimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιοδισκία

τουλάχιστον2 πρινή4 ώρεςμετάτηλήψητουδεσμευτικούπαράγοντατουχολικούοξέος.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσηSimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκίααπό τηνκανονική

Παρακαλούμε ναεπικοινωνήσετεμε τογιατρό ήτοφαρμακοποιό σας.

Εάνξεχάσετεναπάρετετο SimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Μηνπάρετεεπιπλέονδόση,απλάπάρτετηνκανονικήσαςποσότηταSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο

δισκίατησυνηθισμένηώρατηνεπόμενηημέρα.

Εάνσταματήσετεναπαίρνετετο SimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Ηχοληστερόλησαςενδέχεταινααυξηθεί και πάλι.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικάμε τηχρήσηαυτούτουπροϊόντος, ρωτήστε τογιατρό ήτοφαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσι καιησιμβαστατίνημπορεί ναπροκαλέσει ανεπιθύμητεςενέργειεςανκαι δεν

παρουσιάζονται σε όλουςτουςανθρώπους.

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνταιγιαναπεριγράψουντο πόσο συχνάέχουναναφερθεί ανεπιθύμητεςενέργειες:

σπάνιες:επηρεάζουν1 έως10 χρήστεςστους10.000,

πολύσπάνιες:επηρεάζουνλιγότερουςαπό1 στους10.000 χρήστες,

μηγνωστήσυχνότητα.

Οι ακόλουθεςσπάνιεςσοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθεί.Εάνοποιαδήποτεαπό αυτέςτιςσοβαρές

ανεπιθύμητεςενέργειεςσυμβεί, σταματήστετηλήψητου φαρμάκου και ενημερώστετο γιατρό σαςαμέσωςή

μεταβείτεστο τμήμαεπειγόντωνπεριστατικώνστο πλησιέστερο νοσοκομείο.

μυϊκόςπόνος, ευαισθησία, αδυναμίαήκράμπες.Σε σπάνιεςπεριπτώσεις, αυτάταμυϊκάπροβλήματαμπορεί να

είναι σοβαρά,συμπεριλαμβανομένηςτηςλύσηςτουμυός, με αποτέλεσμαβλάβηστανεφρά·πολύσπάνιαέχουν

συμβεί θάνατοι.

αντιδράσειςυπερευαισθησίας(αλλεργικές)περιλαμβάνουν:

πρήξιμο τουπροσώπου, τηςγλώσσαςκαι τωναεραγωγώνπουμπορεί ναπροκαλέσειδυσκολίαστηναναπνοή,

σοβαρό μυϊκόπόνο συνήθωςστουςώμουςκαι σταισχία,

εξάνθημαμε αδυναμίατωνάκρωνκαι τωνμυώντουαυχένα,

πόνο ήφλεγμονήτωναρθρώσεων,

φλεγμονήτωναιμοφόρωναγγείων,

ασυνήθημώλωπα,εξανθήματαδέρματοςκαιοίδημα,κνίδωση,ευαισθησίαδέρματοςστονήλιο, πυρετό,έξαψη,

λαχάνιασμακαι αίσθημααδιαθεσίας,

εικόνασυνδρόμουπροσομοιάζουνμε λύκο(περιλαμβάνει εξάνθημα,αρθροπάθειεςκαι επιδράσειςστακύτταρα

τουαίματος),

φλεγμονήτουήπατοςμε κιτρίνισματουδέρματοςκαι τωνματιών,κνησμός, σκουρόχρωμαούραήκόπρανα

ανοιχτούχρώματος, ηπατικήανεπάρκεια(πολύσπάνια).

φλεγμονήτουπαγκρέατοςσυχνάμε σοβαρό κοιλιακό άλγος.

Οι ακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουνεπίσηςαναφερθεί σπάνια:

χαμηλόςαριθμόςερυθροκυττάρων(αναιμία)

μούδιασμαήαδυναμίατωνάνωκαι κάτωάκρων

κεφαλαλγία,αίσθησημυρμηγκιάσματος, ζάλη

πεπτικέςδιαταραχές(κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα,μετεωρισμός, δυσπεψία, διάρροια,ναυτία, έμετος

εξάνθημα, κνησμός, τριχόπτωση

αδυναμία

προβλήματαστονύπνο(πολύσπάνια)

πτωχήμνήμη(πολύσπάνια)

Οι ακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουνεπίσηςαναφερθεί αλλάησυχνότηταδενμπορεί ναεκτιμηθεί από τις

διαθέσιμεςπληροφορίες(μηγνωστήσυχνότητα):

στυτικήδυσλειτουργία

κατάθλιψη

φλεγμονήτωνπνευμόνωνπουπροκαλείαναπνευστικάπροβλήματασυμπεριλαμβανομένουεπίμονουβήχακαι/ή

λαχάνιασμαήπυρετό.

Επιπρόσθετεςπιθανέςανεπιθύμητεςενέργειεςαναφέρθηκανμε ορισμένεςστατίνες:διαταραχέςτουύπνου

συμπεριλαμβανομένωνεφιαλτών, απώλειαμνήμης, δυσκολίαστησεξουαλικήλειτουργία.

Εργαστηριακέςτιμές

Έχουνπαρατηρηθείαυξήσειςτηςηπατικήςλειτουργίαςκαι ενόςμυϊκούενζύμου(κινάσητηςκρεατινίνης)σε

εργαστηριακέςεξετάσειςαίματος.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεται σοβαρή,ήανπαρατηρήσετε κάποιαανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεται

στο παρόνφύλλοοδηγιών, παρακαλείσθεναενημερώσετε τογιατρό ήτοφαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟSimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Ναφυλάσσεται σε μέρηπουδεντο φθάνουνκαιδεντο βλέπουνταπαιδιά.

Φυλάσσετεσε θερμοκρασίαμικρότερητων25 ο C.

Ναμηχρησιμοποιείτε μετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεται στο κουτί και στιςκυψέλες(blisters)μετάτηΛΗΞΗ.

Ηημερομηνίαλήξηςείναιητελευταίαημέρατουμήναπουαναφέρεται.

Ταφάρμακαδενπρέπει νααπορρίπτονταιστο νερό τηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιόσας

πώςναπετάξετεταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια.Αυτάταμέτραθαβοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το SimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Ηδραστικήουσίαείναι ησιμβαστατίνη. Κάθε δισκίο περιέχει 5, 10, 20, 40 ή80mgσιμβαστατίνη.

Ταάλλασυστατικάείναι λακτόζημονοϋδρική, κυτταρίνημικροκρυσταλλική, άμυλο αραβοσίτουπροζελατοποιημένο,

βουτυλοϋδροξυανισόλη(Ε320),μαγνήσιο στεατικό, ασκορβικόοξύκαικιτρικό οξύμονοϋδρικό,υπρομελλόζη, τιτανίου

διοξείδιο, πολυαιθυλενογλυκόλη3350, τριακετίνη(E1518), σιδήρουοξείδιο ερυθρό, 5, 10, 20, 80 mg:σιδήρουοξείδιο

κίτρινο,5, 80 mg:σιδήρουοξείδιο μέλαν.

Εμφάνισητου SimvastatinTeva Επικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκίακαι περιεχόμενο τηςσυσκευασίας

Επικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκία.

ΤαSimvastatinTeva5 mgΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαείναικίτρινα-καφέ κυρτάεπικαλυμμέναμε

λεπτόυμένιο δισκία,με χαραγμένο “7152”στημίαπλευράκαι “93”στηνάλλη.

ΤαSimvastatinTeva10 mgΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαείναιανοιχτάροζ,με τηνεπισήμανση“7153”

στημίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

ΤαSimvastatinTeva20 mgΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαείναιανοιχτάκαφέ, με τηνεπισήμανση“7154”

στημίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

ΤαSimvastatinTeva40 mgΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαείναιροζ, με τηνεπισήμανση“7155”στημία

πλευράκαι “93”στηνάλλη.

ΤαSimvastatinTeva80 mgΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαείναικεραμιδί-κόκκινα, σχήματοςκαψακίου,

με χαραγμένο “7156”στημίαπλευράκαι “93”στηνάλλη.

1. Συσκευασίεςπου εγκρίθηκανκατάτηναποκεντρωμένηδιαδικασία:

ΤοSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκίαδιατίθεται σε συσκευασίεςτων10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98

ή100 επικαλυμμένωνμε λεπτό υμένιοδισκίωνκαισε νοσοκομειακήσυσκευασία50x1 δισκίων.ΤοSimvastatinTeva

Επικαλυμμέναμε λεπτό υμένιο δισκία10mg, 20mgκαι 40mgδιατίθεται επίσηςσε συσκευασίεςτων84 επικαλυμμένων

με λεπτό υμένιο δισκίων.Μπορεί ναμηνκυκλοφορούνόλεςοι συσκευασίες.

2. Συσκευασίεςπου θακυκλοφορήσουνστηνελληνικήαγορά:

ΤοSimvastatinTevaΕπικαλυμμέναμε λεπτόυμένιο δισκίαδιατίθεται σε συσκευασίατων100 επικαλυμμένωνμε λεπτό

υμένιοδισκίωνκαισε νοσοκομειακήσυσκευασία50x1 δισκίων.

Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίαςκαι παραγωγός

Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίας

TEVAPharmaB.V.

Computerweg 10, 3542 DRUtrecht,

Ολλανδία

Παραγωγός

TevaUKLtd,Brampton Road,Hampden Park,Eastbourne,EastSussex, BN229AG,ΗνωμένοΒασίλειο

PharmachemieB.V.,Swensweg 5, 2031 GAHaarlem,Ολλανδία

TevaSanté, RueBellocier,89100 Sens,Γαλλία

TevaPharmaceuticalWorks PrivateLimited Company,Pallagiút13, 4042 Debrecen,Ουγγαρία

TevaCzech Industriess.r.o., Ostravská29, c.p.305, 747 70 Opava,Komárov,ΤσεχικήΔημοκρατία

TevaPharmaS.L.U.,C/C, n° 4, PoligonoIndustrialMalpica,50016 Zaragoza,Ισπανία

Αυτότο φαρμακευτικό προϊόνέχει εγκριθεί σταΚράτηΜέλητου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)μετις

ακόλουθεςονομασίες:

Το παρόνφύλλο οδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγιατελευταίαφοράστις{ημερομηνία}

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SimvastatinTeva5/10/20/40/80mgΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

5mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει5mgσιμβαστατίνης.

10mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει10mgσιμβαστατίνης.

20mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει20mgσιμβαστατίνης.

40mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει40mgσιμβαστατίνης.

80mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει80mgσιμβαστατίνης.

Έκδοχα

5mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει76,63mgλακτόζηςμονοϋδρικής.

10mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει71,64mgλακτόζηςμονοϋδρικής.

20mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει142,86mgλακτόζηςμονοϋδρικής.

40mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει285,76mgλακτόζηςμονοϋδρικής.

80mg: Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει571,07mgλακτόζηςμονοϋδρικής.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο.

5mg: Κίτρινο-καφέκυρτόεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο7mm,μετηνεπισήμανση“7152”στη

μίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

10mg: Ανοιχτόροζκυρτόεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο7mm,μετηνεπισήμανση“7153”στη

μίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

20mg: Ανοιχτόκαφέκυρτόεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο9mm,μετηνεπισήμανση“7154”στη

μίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

40mg: Ροζκυρτόεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο11mm,μετηνεπισήμανση“7155”στημία

πλευράκαι“93”στηνάλλη.

80mg: Κεραμιδί-κόκκινοεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοσχήματοςκαψακίου(18mm–8mm),με

τηνεπισήμανση“7156”στημίαπλευράκαι“93”στηνάλλη.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Υπερχοληστερολαιμία

Θεραπείατηςπρωτοπαθούςυπερχοληστερολαιμίαςήμεικτήςδυσλιπιδαιμίας,ωςσυμπληρωματικότης

δίαιτας,ότανηανταπόκρισηστηδίαιτακαισεάλλαμη-φαρμακολογικάμέσα(π.χ.άσκηση,μείωσητου

βάρους)είναιανεπαρκής.

Θεραπείατηςομόζυγουοικογενούςυπερχοληστερολαιμίαςωςσυμπληρωματικότηςδίαιταςκαιάλλων

θεραπειώνπουμειώνουνταλιπίδια(π.χ.χαμηλήςπυκνότηταςλιποπρωτεΐνη[LDL]-αφαίρεση)ήεάντέτοιου

είδουςθεραπείεςδενείναικατάλληλες.

Καρδιαγγειακήπρόληψη

Μείωσητηςκαρδιαγγειακήςθνησιμότηταςκαινοσηρότηταςσεασθενείςμεεμφανήαθηροσκληρυντική

καρδιαγγειακήνόσοήσακχαρώδηδιαβήτη,είτεμεφυσιολογικάήαυξημέναεπίπεδαχοληστερόλης,ως

συμπληρωματικόστηνκάλυψηάλλωνπαραγόντωνκινδύνουκαιάλληςκαρδιοπροστατευτικήςθεραπείας(βλ.

παράγραφο5.1).

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Απότουστόματοςχρήση.

Τοεύροςδοσολογικούσχήματοςείναι5-80mg/ημέραχορηγούμενοαπότοστόμαωςεφάπαξδόσητοβράδυ.

Ηαναπροσαρμογήδοσολογίας,εάναπαιτηθεί,θαπρέπειναγίνεταισεδιαστήματαόχιμικρότερατων4

εβδομάδων,μέχριτημέγιστηδόσητων80mg/ημερησίωςωςεφάπαξδόσητοβράδυ.Ηδόσητων80mg

συνιστάταιμόνονσεασθενείςμεσοβαρήυπερχοληστερολαιμίακαισεμεγάλοκίνδυνογιακαρδιαγγειακές

επιπλοκές,οιοποίοιδενέχουνεπιτύχειτουςστόχουςτηςθεραπείαςτουςσεμικρότερεςδόσειςκαιόταντα

αναμενόμεναοφέληαναμένεταινααντισταθμίσουντουςπιθανούςκινδύνους(βλ.παραγράφους4.4και5.1).

Υπερχοληστερολαιμία

Οασθενήςθαπρέπειναακολουθήσειμίασταθερήυπολιπιδαιμικήδίαιτα,τηνοποίακαιθασυνεχίσεικατάτη

διάρκειατηςθεραπείαςτουμετησιμβαστατίνη.Ησυνήθηςαρχικήδόσηείναι10–20mg/ημέραχορηγούμενα

ωςεφάπαξδόσητοβράδυ.ΟιασθενείςστουςοποίουςαπαιτείταιμεγαλύτερημείωσητωνεπιπέδωνLDL-C

(μεγαλύτερηαπό45%)μπορούννααρχίσουντηνθεραπείαμε20–40mg/ημέραχορηγούμεναωςεφάπαξ

δόσητοβράδυ.Αναπροσαρμογέςτηςδοσολογίας,εάναπαιτηθεί,θαπρέπειναγίνονταιόπωςαναφέρθηκε

ειδικάπαραπάνω.

Ομόζυγοςοικογενήςυπερχοληστερολαιμία

Βάσειτωναποτελεσμάτωνμίαςελεγχόμενηςκλινικήςμελέτης,ησυνιστώμενηδοσολογίαείναισιμβαστατίνη

40mg/ημέραχορηγούμενατοβράδυή80mg/ημέραδιηρημένασετρειςδόσεις,δύοτων20mgκατάτην

διάρκειατηςημέραςκαιμίαδόσητων40mgτοβράδυ.Ησιμβαστατίνηπρέπειναχρησιμοποιείταισεαυτούς

τουςασθενείςωςσυμπληρωματικόσεάλλεςθεραπείεςπουμειώνουνταλιπίδια(π.χLDLαφαίρεση)ή

εφόσοντέτοιεςθεραπείεςδενείναιδιαθέσιμες.

Καρδιαγγειακήπρόληψη

Ησυνήθηςδόσητηςσιμβαστατίνηςείναι20ως40mg/ημέραχορηγούμεναωςεφάπαξδόσητοβράδυσε

ασθενείςσεμεγάλοκίνδυνογιαστεφανιαίακαρδιακήνόσο(CHD,μεήχωρίςυπερλιπιδαιμία).Ηθεραπείαμε

τοφάρμακομπορείναξεκινήσειταυτόχροναμετηνδίαιτακαιτηνάσκηση.Προσαρμογέςτηςδοσολογίας,

εάναπαιτηθεί,θαπρέπειναγίνονταιόπωςαναφέρθηκεειδικάπαραπάνω.

Συνδυασμένηθεραπεία

Ησιμβαστατίνηείναιαποτελεσματικήωςμονοθεραπείαήότανχορηγείταιταυτόχροναμεδεσμευτικούς

παράγοντεςχολικούοξέος.Ηχορήγησηθαπρέπειναγίνεταιείτε>2ώρεςπρινή>4ώρεςμετάτηνχορήγηση

ενόςδεσμευτικούπαράγονταχολικούοξέος.

Σεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχροναμετησιμβαστατίνηκυκλοσπορίνη,δαναζόλη,γεμφιβροζίλη,ήάλλες

φιβράτες(εκτόςτηςφαινοφιβράτης),ηδοσολογίατηςσιμβαστατίνηςδενθαπρέπειναυπερβαίνειτα

10mg/ημέρα.Σεασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείαμεαμιοδαρόνηήβεραπαμίληταυτόχροναμε

σιμβαστατίνη,ηδοσολογίατηςσιμβαστατίνηςδενθαπρέπειναυπερβαίνειτα20mg/ημέρα.Σεασθενείςπου

λαμβάνουνθεραπείαμεδιλτιαζέμηήαμλοδιπίνηταυτόχροναμεσιμβαστατίνηηδοσολογίατης

σιμβαστατίνηςδενθαπρέπειναυπερβαίνειτα40mg/ημέρα(βλ.παραγράφους4.4και4.5).

Δοσολογίασενεφρικήανεπάρκεια

Δεναπαιτείταιτροποποίησητηςδοσολογίαςσεασθενείςμεμέτριανεφρικήανεπάρκεια.

Σεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήανεπάρκεια(κάθαρσηκρεατινίνης<30ml/min),δοσολογίεςπάνωαπό

10mg/ημέραθαπρέπειναλαμβάνονταιπροσεκτικάυπόψηκαιεάνθεωρηθείαναγκαίοναεφαρμόζονταιμε

προσοχή.

Χρήσησεηλικιωμένους

Δεναπαιτείταιτροποποίησητηςδοσολογίας.

Χρήσησεπαιδιάκαιεφήβους(ηλικίας10έως17ετών)

Γιαπαιδιάκαιεφήβους(αγόριαΣταδίουIIκατάTannerκαιάνωκαικορίτσιαπουήταντουλάχιστονένα

χρόνοσεμεταεμμηναρχικόστάδιο,ηλικίας10-17ετών)μεετερόζυγοοικογενήυπερχοληστερολαιμία,η

συνιστώμενησυνήθηςαρχικήδόσηείναι10mgμίαφοράτηνημέρατοβράδυ.Ταπαιδιάκαιοιέφηβοιθα

πρέπειναακολουθήσουνμίασταθερήυπολιπιδαιμικήδίαιταπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη˙

αυτήτηδίαιταθαπρέπεινασυνεχιστείκατάτηνδιάρκειατηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη.

Τοσυνιστώμενοεύροςδοσολογικούσχήματοςείναι10-40mg/ημέρα·ημέγιστησυνιστώμενηδόσηείναι

40mg/ημέρα.Οιδόσειςθαπρέπειναεξατομικεύονταιανάλογαμετοσυνιστώμενοστόχοτηςθεραπείαςόπως

συνιστάταιαπότιςσυστάσειςγιατηνπαιδιατρικήθεραπεία(βλ.παραγράφους4.4και5.1).

Τροποποιήσειςπρέπειναγίνονταιανάμεσοδιαστήματα4εβδομάδωνήμεγαλύτερα.

Ηεμπειρίαμεσιμβαστατίνησεπαιδιάπροεφηβικήςηλικίαςείναιπεριορισμένη.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστησιμβαστατίνηήσεοποιοδήποτεαπόταέκδοχα˙

Ενεργόςηπατικήνόσοςήανεξήγητηεπιμένουσααύξησητωντρανσαμινασώντουορού˙

Κύησηκαιγαλουχία(βλ.παράγραφο4.6)˙

ΤαυτόχρονηχορήγησηισχυρώναναστολέωντουCYP3A4(όπωςιτρακοναζόλης,κετοκοναζόλης,

ποζακοναζόλης,αναστολέωνπρωτεασώνHIV(π.χ.νελφιναβίρη),ερυθρομυκίνης,κλαριθρομυκίνης,

τελιθρομυκίνηςκαινεφαζοδόνης)(βλ.παράγραφο4.5).

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Μυοπάθεια/ραβδομυόλυση

Ησιμβαστατίνη,όπωςάλλοιαναστολείςτηςHMG-CoAαναγωγάσης,περιστασιακάπροκαλούνμυοπάθεια

πουεκδηλώνεταιωςμυϊκόςπόνος,ευαισθησίαήαδυναμίαμεεπίπεδατηςκρεατινοφωσφοκινάσης(CPK)

πάνωαπό10φορέςτοανώτεροφυσιολογικόόριο(ULN).

Ημυοπάθειαμερικέςφορέςεκδηλώνεταιόπωςηραβδομυόλυσημεήχωρίςοξείανεφρικήανεπάρκεια,ως

συνέπειατηςμυοσφαιρινουρίαςκαιπολύσπάνιαέχουνεμφανισθείθάνατοι.Οκίνδυνοςγιαμυοπάθεια

αυξήθηκεμετααυξημέναεπίπεδαανασταλτικήςενέργειαςτηςHMG-CoAαναγωγάσηςστοπλάσμα.

ΌπωςκαιμεάλλουςαναστολείςτηςHMG-CoAαναγωγάσης,oκίνδυνοςτηςμυοπάθειας/ραβδομυόλυσης

σχετίζεταιμετηνδοσολογία.Στηβάσηδεδομένωνμίαςκλινικήςμελέτης,στηνοποία41.413ασθενείςέλαβαν

θεραπείαμεσιμβαστατίνη,απότουςοποίους24.747(περίπου60%)εντάχθηκανσεμελέτεςμεμέσοχρόνο

παρακολούθησηςαπότουλάχιστον4χρόνια,ησυχνότηταεμφάνισηςμυοπάθειαςήτανπερίπου0,03%,0,08%

και0,61%στα20,40και80mg/ημέρα,αντίστοιχα.Σ΄αυτέςτιςμελέτες,οιασθενείςπαρακολουθήθηκαν

προσεκτικάκαιορισμέναφαρμακευτικάπροϊόνταπουείχαναλληλεπιδράσειςαποκλείσθηκαν.

Σεμίακλινικήμελέτηστηνοποίαασθενείςμειστορικόεμφράγματοςμυοκαρδίουέλαβανθεραπείαμε

σιμβαστατίνη80mg/ημέρα(μέσοςχρόνοςπαρακολούθησης6,7χρόνια),ησυχνότηταεμφάνισηςμυοπάθειας

ήτανπερίπου1,0%,σεσύγκρισημε0,02%γιατουςασθενείςμε20mg/ημέρα.Περίπουοιμισέςαπόαυτέςτις

περιπτώσειςμυοπάθειαςσημειώθηκανκατάτοπρώτοέτοςτηςθεραπείας.Ησυχνότηταεμφάνισης

μυοπάθειαςκατάτηδιάρκειατουκάθεεπόμενουέτουςτηςθεραπείαςήτανπερίπου0,1%(βλ.παραγράφους

4.8και5.1).

Έλεγχοςτηςκινάσηςτηςκρεατινίνης

Ηκινάσητηςκρεατίνης(CK)δενπρέπειναπροσδιορίζεταιμετάαπόεντατικήάσκησηήπαρουσία

οποιασδήποτεάλληςεύλογηςαιτίαςαύξησηςτηςCK,γιατίαυτόδυσκολεύειτηνερμηνείατων

αποτελεσμάτων.ΕάνταεπίπεδατηςCKείναισημαντικάαυξημέναπριναπότηνέναρξητηςθεραπείας(>5x

ULN),θαπρέπειναμετρώνταικαιπάλι5ως7ημέρεςαργότεραπροκειμένουναεπιβεβαιωθούντα

αποτελέσματα.

Πριντηνέναρξητηςθεραπείας

Όλοιοιασθενείςπουαρχίζουνθεραπείαμεσιμβαστατίνη,ήαυτοίτωνοποίωνηδόσητηςσιμβαστατίνηςέχει

αυξηθεί,θαπρέπεινατουςεφιστάταιηπροσοχήγιατονκίνδυνομυοπάθειαςκαινααναφέρουναμέσως

οποιοδήποτεανεξήγητομυϊκόπόνο,ευαισθησίαήαδυναμία.

Συνιστάταιπροσοχήσεασθενείςμεπαράγοντεςπουπροδιαθέτουνγιαραβδομυόλυση.Προκειμένουνα

καθιερωθείμίααρχικήτιμήαναφοράς,θαπρέπειναπροσδιορίζονταιταεπίπεδατηςCKπριναπότηνέναρξη

τηςθεραπείαςστιςακόλουθεςπεριπτώσεις:

ηλικιωμένοι(ηλικίας≥65ετών)˙

γυναικείοφύλο˙

νεφρικήανεπάρκεια˙

ανεξέλεγκτοςυποθυρεοειδισμός˙

ατομικόήοικογενειακόιστορικόκληρονομικώνμυϊκώνδιαταραχών˙

προηγούμενοιστορικόμυϊκήςτοξικότηταςμετάαπόλήψηστατίνηςήφιβράτης˙

κατάχρησηαλκοόλ.

Σ’αυτέςτιςκαταστάσειςθαπρέπεινασταθμίζεταιοκίνδυνοςσεσχέσημετοπιθανόόφελοςτηςθεραπείας

καισυνιστάταικλινικήπαρακολούθηση.Εάνκάποιοςασθενήςείχεπαρουσιάσειπροηγουμένωςκάποιαμυϊκή

διαταραχήσεμίαφιβράτηήσεμίαστατίνη,ηθεραπείαμεέναδιαφορετικόφάρμακοτηςκατηγορίας,θα

πρέπειναξεκινάμόνομεπροσοχή.

ΕάνταεπίπεδατηςCKείναισημαντικώςαυξημένα(>5xULN)πριντηνέναρξητηςθεραπείας,δενπρέπει

ναγίνειέναρξηαυτής.

Κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας

Εάνεμφανιστείμυϊκόςπόνος,αδυναμίαήκράμπεςενώέναςασθενήςβρίσκεταιυπόθεραπείαμεμίαστατίνη,

πρέπειναπροσδιορίζονταιταεπίπεδατηςCK.Εάνδιαπιστωθείότιταεπίπεδα,κατάτηναπουσίαεντατικής

άσκησης,είναισημαντικώςαυξημένα(>5xULN),ηθεραπείαθαπρέπεινασταματήσει.Εάνταμυϊκά

συμπτώματαείναισοβαράκαιπροκαλούνκαθημερινέςδιαταραχές,ακόμηκαιανταεπίπεδατηςCKείναι<5

xULN,πρέπειναεκτιμάταιηανάγκηδιακοπήςτηςθεραπείας.Εάνυπάρχειυποψίαμυοπάθειαςγια

οποιοδήποτελόγο,ηθεραπείαθαπρέπειναδιακοπεί.

ΕάντασυμπτώματαυποχωρήσουνκαιταεπίπεδατηςCKεπανέλθουνστοφυσιολογικό,τότεεπανέναρξητης

θεραπείαςμεμίαστατίνηήέναρξητηςαγωγήςμεμίαεναλλακτικήστατίνηθαπρέπειναεκτιμάται,στη

μικρότερηδυνατήδόσηκαιμεστενήκλινικήπαρακολούθηση.

Έναυψηλότεροποσοστόμυοπάθειαςέχειπαρατηρηθείσεασθενείςπουέλαβανδόσητων80mg(βλ.

παράγραφο5.1).ΠεριοδικέςμετρήσειςτηςCKσυνιστώνταιδιότιμπορείναείναιχρήσιμεςγιατονεντοπισμό

υποκλινικώνπεριπτώσεωςμυοπάθειας.Ωστόσο,δενυπάρχεικαμίαδιασφάλισηότιηαυτήπαρακολούθηση

θααποτρέψειτηνμυοπάθεια.

Ηθεραπείαμεσιμβαστατίνηθαπρέπειναδιακοπείπροσωρινάμερικέςημέρεςπριναπόεκλεκτική

χειρουργικήεπέμβασημείζονοςσημασίαςκαιόποτεεπέρχεταιοποιαδήποτειατρικήήχειρουργική

κατάστασημείζονοςσημασίας.

Μέτραγιατημείωσητουκινδύνουμυοπάθειαςπουπροκαλείταιαπότιςαλληλεπιδράσειςμεάλλα

φαρμακευτικάπροϊόντα(βλ.παράγραφο4.5).

Οκίνδυνοςγιαμυοπάθειακαιραβδομυόλυσηαυξήθηκεσημαντικάμετηνταυτόχρονηλήψησιμβαστατίνης

μεισχυρούςαναστολείςτουCYP3A4(όπωςιτρακοναζόλη,κετοκοναζόλη,ποζακοναζόλη,ερυθρομυκίνη,

κλαριθρομυκίνη,τελιθρομυκίνη,αναστολείςπρωτεασώνHIV(π.χ.νελφιναβίρη),νεφαζοδόνη),καθώςκαιμε

γεμφιβροζίλη,κυκλοσπορίνηκαιδαναζόλη(βλ.παράγραφο4.2).

Οκίνδυνοςγιαμυοπάθειακαιραβδομυόλυσηαυξήθηκεμετηνταυτόχρονηχρήσηάλλωνφιβρατώνή

ταυτόχρονηςχορήγησηςαμιοδαρόνηςήβεραπαμίληςμεμεγαλύτερεςδόσειςσιμβαστατίνης(βλ.

παραγράφους4.2και4.5).Οκίνδυνοςαυξάνεταιμεταυτόχρονηχρήσηδιλτιαζέμηςήαμλοδιπίνηςμε

σιμβαστατίνη80mg(βλ.παραγράφους4.2και4.5).Οκίνδυνοςγιαμυοπάθεια,συμπεριλαμβανομένηςτης

ραβδομυόλυσης,μπορείνααυξηθείμεταυτόχρονηχορήγησηφουσιδικούοξέοςμεστατίνες(βλ.παράγραφο

4.5).

Συνεπώς,σχετικάμετουςαναστολείςCYP3A4,ηχορήγησητηςσιμβαστατίνηςταυτόχροναμειτρακοναζόλη,

κετοκοναζόλη,ποζακοναζόλη,αναστολείςπρωτεασώνHIV(π.χ.νελφιναβίρη),ερυθρομυκίνη,

κλαριθρομυκίνη,τελιθρομυκίνη,καινεφαζοδόνηαντενδείκνυται(βλ.παραγράφους4.3και4.5).

Εάνηθεραπείαμειτρακοναζόλη,κετοκοναζόλη,ποζακοναζόλη,ερυθρομυκίνη,κλαριθρομυκίνηή

τελιθρομυκίνηδενμπορείνααποφευχθεί,ηθεραπείαμεσιμβαστατίνηπρέπειναδιακοπείκατάτηνδιάρκεια

αυτήςτηςθεραπείας.Επιπλέον,θαπρέπειναεφιστάταιπροσοχήκατάτηνταυτόχρονηχορήγηση

σιμβαστατίνηςκαιορισμένωνλιγότεροισχυρώναναστολέωντουCYP3A4:φλουκοναζόλη,κυκλοσπορίνη,

βεραπαμίλη,διλτιαζέμη(βλ.παραγράφους4.2και4.5).Ταυτόχρονηλήψηχυμούγκρέιπφρουτκαι

σιμβαστατίνηςθαπρέπεινααποφεύγεται.

Ηδόσητηςσιμβαστατίνηςδενθαπρέπειναυπερβαίνειτα10mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουν

ταυτόχρονηθεραπείαμεκυκλοσπορίνη,δαναζόληήγεμφιβροζίλη.Ησυνδυασμένηχορήγησητης

σιμβαστατίνηςμεγεμφιβροζίληθαπρέπεινααποφεύγεται,εκτόςκαιαντοόφελοςτηςσυνδυασμένης

θεραπείαςυπερτερείτουαυξημένουκινδύνου.Τοόφελοςτηςσυνδυασμένηςχορήγησηςσιμβαστατίνης10mg

ημερησίωςμεάλλεςφιβράτες(εκτόςτηςφαινοφιβράτης),κυκλοσπορίνηήδαναζόλη,θαπρέπειναεκτιμάται

προσεκτικάέναντιτουπιθανούκινδύνουαπόαυτούςτουςσυνδυασμούς(βλ.παραγράφους4.2και4.5).

Συνιστάταιπροσοχήότανσυνταγογραφείταιφαινοφιβράτημεσιμβαστατίνη,καθώςκαιταδύοσκευάσματα

μπορείναπροκαλέσουνμυοπάθειαότανχορηγούνταιαπόμόνατους.

Ησυνδυασμένηχορήγησητηςσιμβαστατίνηςσεδόσειςμεγαλύτερεςαπό20mg/ημέραμεαμιοδαρόνηή

βεραπαμίληθαπρέπεινααποφεύγεταιεκτόςκαιαντοκλινικόόφελοςυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουτης

μυοπάθειας(βλ.παραγράφους4.2και4.5).

Ησυνδυασμένηχορήγησητηςσιμβαστατίνηςσεδόσειςμεγαλύτερεςαπό40mg/ημέραμεδιλτιαζέμηή

αμλοδιπίνηθαπρέπεινααποφεύγεταιεκτόςκαιαντοκλινικόόφελοςυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουτης

μυοπάθειας(βλ.παραγράφους4.2και4.5).

Σπάνιεςπεριπτώσειςμυοπάθειας/ραβδομυόλυσηςέχουνσυσχετισθείμετηνταυτόχρονηχορήγησητων

αναστολέωντηςHMG-CoAαναγωγάσηςκαιρυθμιστικώνδόσεωνλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης(νικοτινικό

οξύ),εκτωνοποίωνκαιταδύομπορείναπροκαλέσουνμυοπάθειαότανχορηγούνταιμόνατους.

Ιατροίπουπροτίθενταιναχρησιμοποιήσουνσυνδυασμένηθεραπείαμεσιμβαστατίνηκαιρυθμιστικέςδόσεις

λιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης(νικοτινικόοξύ)ήπροϊόντωνπουπεριέχουννιασίνη,θαπρέπεινασταθμίζουν

προσεκτικάταδυνητικάοφέληκαιτουςκινδύνουςκαιθαπρέπειναπαρακολουθούνπροσεκτικάτους

ασθενείςγιαπιθανάσημείακαισυμπτώματαμυϊκούπόνου,ευαισθησίαςήαδυναμίας,ιδίωςκατάτηδιάρκεια

τωνπρώτωνμηνώντηςθεραπείαςκαιότανηδόση,όποιουαπόταδύοφαρμακευτικάπροϊόντα,αυξάνεται.

Σεμίαενδιάμεσηανάλυσημίαςενεξελίξεικλινικήςμελέτηςεκβάσεων,μίαανεξάρτητηεπιτροπήπου

παρακολούθησετηνασφάλεια,διαπίστωσεσυχνότηταμυοπάθειαςμεγαλύτερηαπόότιαναμενότανσε

Κινέζουςασθενείςπουέλαβανσιμβαστατίνη40mgκαινικοτινικόοξύ/λαροπιπράντη2000mg/40mg.Γι'

αυτό,συνιστάταιπροσοχήότανοιΚινέζοιασθενείςλαμβάνουνθεραπείαμεσιμβαστατίνη(ιδιαίτερασε

δόσεις40mgήμεγαλύτερες)συγχορηγούμενημερυθμιστικέςδόσειςλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης

(νικοτινικόοξύ)ήπροϊόντωνπουπεριέχουννιασίνη.Επειδήοκίνδυνοςμυοπάθειαςμεστατίνεςείναι

δοσοεξαρτώμενος,ηχρήσησιμβαστατίνης80mgμερυθμιστικέςδόσειςλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης

(νικοτινικόοξύ)ήπροϊόντωνπουπεριέχουννιασίνηδενσυνιστάταισεΚινέζουςασθενείς.Δενείναιγνωστό

εάνυπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςγιαμυοπάθειασεάλλουςΑσιάτεςασθενείςπουέλαβανθεραπείαμε

σιμβαστατίνησυγχορηγούμενημερυθμιστικέςδόσειςλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης(νικοτινικόοξύ)ή

προϊόντωνπουπεριέχουννιασίνη.

Εάνοσυνδυασμόςαποδειχθείαπαραίτητος,οιασθενείςσεθεραπείαμεφουσιδικόοξύκαικαισιμβαστατίνη

θαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενά(βλ.παράγραφο4.5).Προσωρινήαναστολήτηςθεραπείαςμε

σιμβαστατίνημπορείναεξετάζεται.

Ηπατικέςεπιδράσεις

Σεκλινικέςμελέτες,επιμένουσααύξηση(σε>3xULN)τωντρανσαμινασώντουορούπαρουσιάσθηκεσε

μερικούςενήλικεςασθενείςπουέλαβανσιμβαστατίνη.Οτανησιμβαστατίνηδιεκόπηπροσωρινάήτελείωςσ’

αυτούςτουςασθενείς,ταεπίπεδατωντρανσαμινασώνσυνήθωςεπανήλθαναργάσταπριντηνέναρξητης

θεραπείαςεπίπεδα.

Συνιστάταιναγίνεταιέλεγχοςτηςηπατικήςλειτουργίαςπριντηνέναρξητηςθεραπείαςκαιστησυνέχεια,

ότανενδείκνυταικλινικά.Ασθενείςπουλαμβάνουνδόσητων80mg/ημέραθαπρέπεινακάνουνέναν

επιπλέονέλεγχοπριναπότηντιτλοποίηση,3μήνεςμετάτηντιτλοποίησηστηδόσητων80mgκαιστη

συνέχειαπεριοδικά(π.χ.κάθεεξάμηνο)γιατονπρώτοχρόνοτηςθεραπείας.Οιασθενείςπουαναπτύσσουν

αυξημέναεπίπεδατρανσαμινασώντουορούπρέπειναπαρακολουθούνταιμειδιαίτερηπροσοχήκαισ’αυτούς

τουςασθενείςπρέπειναεπαναλαμβάνονταιοιμετρήσειςαμέσωςκαιστησυνέχειαναπραγματοποιούνται

αρκετάσυχνά.Εάνταεπίπεδατωντρανσαμινασώνδείχνουναύξηση,ιδιαίτερααναυξηθούνσε3xULNκαι

ηαύξησηαυτήεπιμένει,ησιμβαστατίνηθαπρέπειναδιακοπεί.

Ησιμβαστατίνηθαπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσεασθενείςπουκαταναλώνουνσημαντικέςποσότητες

αλκοόλης.

Όπωςκαιμεάλλουςπαράγοντεςμείωσηςτωνλιπιδίων,έχουναναφερθείήπιες(<3xULN)αυξήσειςτων

τρανσαμινασώντουορούμετάαπόθεραπείαμεσιμβαστατίνη.Αυτέςοιμεταβολέςπουεμφανίστηκαν

αμέσωςμετάτηνέναρξητηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνηήτανσυνήθωςπαροδικές,δενσυνοδεύτηκαναπό

κάποιοσύμπτωμακαιδεναπαιτήθηκεδιακοπήτηςθεραπείας.

Διάμεσηπνευμονοπάθεια

Έχουναναφερθείπεριπτώσειςδιάμεσηςπνευμονοπάθειαςμεμερικέςστατίνες,όπωςησιμβαστατίνη,

ιδιαίτεραμεμακροχρόνιαθεραπεία(βλ.παράγραφο4.8).Χαρακτηριστικάσυμπτώματαμπορείνα

περιλαμβάνουνδύσπνοια,μη-παραγωγικόβήχακαιεπιδείνωσητηςγενικήςκατάστασηςτηςυγείας(κόπωση,

απώλειαβάρουςκαιπυρετός).Εάνυπάρχειυποψίαότιασθενήςέχειαναπτύξειδιάμεσηπνευμονοπάθεια,η

θεραπείαμεστατίνεςθαπρέπειναδιακοπεί.

Χρήσησεπαιδιάκαιεφήβους(ηλικίας10έως17ετών)

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατηςσιμβαστατίνηςσεασθενείς10-17ετώνμεετερόζυγοοικογενή

υπερχοληστερολαιμίαέχουναξιολογηθείσεμιαελεγχόμενηκλινικήδοκιμήσεέφηβααγόριαΣταδίουIIκατά

Tannerκαιάνωκαιστακορίτσιαπουήταντουλάχιστον1χρόνοσεμεταεμμηναρχικόστάδιο.Οιασθενείςπου

έλαβανθεραπείαμεσιμβαστατίνηείχανπροφίλανεπιθύμητωνεμπειριώνγενικάπαρόμοιομεεκείνοτων

ασθενώνπουέλαβανθεραπείαμετοεικονικόφάρμακο.Δόσειςμεγαλύτερεςαπό40mgδενέχουν

μελετηθείσεαυτόντονπληθυσμό.Σεαυτήτηνπεριορισμένηελεγχόμενημελέτη,δενυπήρχεανιχνεύσιμη

επίδρασηστηνανάπτυξηήτηνσεξουαλικήωρίμανσησταέφηβααγόριαήκορίτσια,ήοποιαδήποτεεπίδραση

στηδιάρκειατουεμμηνορροϊκούκύκλουστακορίτσια(βλ.παραγράφους4.2,4.8και5.1).Στιςέφηβεςθα

πρέπειναπαρέχονταισυμβουλέςγιατιςκατάλληλεςμεθόδουςαντισύλληψηςενώβρίσκονταισεθεραπείαμε

σιμβαστατίνη(βλ.παραγράφους4.3και4.6).Σεασθενείςηλικίας<18ετών,ηαποτελεσματικότητακαιη

ασφάλειαδενέχουνμελετηθείγιαπεριόδουςθεραπείαςδιάρκειας>48εβδομάδωνκαιοιμακροπρόθεσμες

επιδράσειςστησωματική,τηνπνευματικήκαιτηνσεξουαλικήωρίμανσηείναιάγνωστες.Ησιμβαστατίνηδεν

έχειμελετηθείσεασθενείςνεώτερουςαπό10ετών,ούτεσταπαιδιάπροεφηβικήςηλικίαςκαιστακορίτσια

προεμμηναρχικούσταδίου.

Έκδοχο

Αυτότοφαρμακευτικόπροϊόνπεριέχειλακτόζη.Ασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματαδυσανεξίας

στηγαλακτόζη,έλλειψηLappλακτάσηςήδυσαπορρόφησηγλυκόζης-γαλακτόζηςδενπρέπειναπάρουναυτό

τοφάρμακο.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Μελέτεςαλληλεπιδράσεωνέχουνπραγματοποιηθείμόνοσεενήλικες.

Φαρμακοδυναμικέςαλληλεπιδράσεις

Αλληλεπιδράσειςμεφαρμακευτικάπροϊόνταπουελαττώνουνταλιπίδιαπουμπορείναπροκαλέσουν

μυοπάθειαότανχορηγούνταιμόνατους.

Οκίνδυνοςγιαμυοπάθεια,συμπεριλαμβανομένηςτηςραβδομυόλυσης,αυξήθηκεμετηνταυτόχρονη

χορήγησηφιβρατών.Επιπλέον,υπάρχειεπίσηςμίααλληλεπίδρασηφαρμακοκινητικήςμεγεμφιβροζίληπου

οδηγείσεαυξημέναεπίπεδασιμβαστατίνηςστοπλάσμα(βλ.παρακάτω,Φαρμακοκινητικέςαλληλεπιδράσεις

καιπαράγραφοι4.2και4.4).Ότανχορηγείταιταυτόχροναησιμβαστατίνηκαιηφαινοφιβράτη,δενυπάρχει

ένδειξηότιοκίνδυνοςγιαμυοπάθειαυπερβαίνειτοσύνολοτωνκινδύνωντουκάθεμεμονωμένουφαρμάκου.

Δενείναιδιαθέσιμαεπαρκήστοιχείαφαρμακοεπαγρύπνησηςκαιφαρμακοκινητικήςγιαάλλεςφιβράτες.

Σπάνιεςπεριπτώσειςμυοπάθειας/ραβδομυόλυσηςέχουνσυνδεθείμεσιμβαστατίνησυγχορηγούμενημε

ρυθμιστικέςδόσειςλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης(βλ.παράγραφο4.4).

Φαρμακοκινητικέςαλληλεπιδράσεις

Συστάσειςκατάτηνσυνταγογράφησησκευασμάτωνπουαλληλεπιδρούνσυνοψίζονταιστονπαρακάτω

πίνακα(περαιτέρωλεπτομέρειεςπαρέχονταιστοκείμενο,βλ.επίσηςπαραγράφους4.2,4.3και4.4).

Αλληλεπιδράσειςφαρμάκωνπουσχετίζονταιμεαυξημένοκίνδυνογιαμυοπάθεια/ραβδομυόλυση.

Παράγοντεςπου

αλληλεπιδρούν Συστάσειςκατάτηνσυνταγογράφηση

ΙσχυροίΑναστολείςτου

CYP3A4: Αντενδείκνυνταιμετησιμβαστατίνη.

Ιτρακοναζόλη Αντενδείκνυνταιμετησιμβαστατίνη.

Κετοκοναζόλη

Ποζακοναζόλη

Ερυθρομυκίνη

Κλαριθρομυκίνη

Τελιθρομυκίνη

ΑναστολείςπρωτεάσηςHIV

(π.χ.νελφιναβίρη)

Νεφαζοδόνη

Γεμφιβροζίλη Νααποφεύγεταιαλλάεάνείναιαπαραίτητο,ναμηνυπερβαίνεταιη

δόσητων10mgσιμβαστατίνηςημερησίως

Κυκλοσπορίνη Ναμηνυπερβαίνεταιηδόσητων10mgσιμβαστατίνηςημερησίως

Δαναζόλη

Άλλεςφιβράτες(εκτόςτης

φαινοφιβράτης)

Αλληλεπιδράσειςφαρμάκωνπουσχετίζονταιμεαυξημένοκίνδυνογιαμυοπάθεια/ραβδομυόλυση.

Παράγοντεςπου

αλληλεπιδρούν Συστάσειςκατάτηνσυνταγογράφηση

Αμιοδαρόνη Ναμηνυπερβαίνεταιηδόσητων20mgσιμβαστατίνηςημερησίως

Βεραπαμίλη

Διλτιαζέμη

Αμλοδιπίνη Ναμηνυπερβαίνεταιηδόσητων40mgσιμβαστατίνηςημερησίως

Φουσιδικόοξύ Οιασθενείςθαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενά.Προσωρινή

αναστολήτηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνημπορείναεξετάζεται.

Χυμόςγκρέϊπφρουτ Νααποφεύγεταιοχυμόςγκρέϊπφρουτότανλαμβάνετε

σιμβαστατίνη.

Επιδράσειςάλλωνφαρμακευτικώνπροϊόντωνστησιμβαστατίνη

ΑλληλεπιδράσειςπουσυμπεριλαμβάνουναναστολείςτουCYP3A4

ΗσιμβαστατίνηείναιέναυπόστρωματουκυτοχρώματοςP4503A4.Ισχυροίαναστολείςτουκυτοχρώματος

P4503A4αυξάνουντονκίνδυνοτηςμυοπάθειαςκαιραβδομυόλυσηςαυξάνονταςτησυγκέντρωσητης

ανασταλτικήςδραστικότηταςτηςαναγωγάσηςHMG-CoAστοπλάσμακατάτηνδιάρκειαθεραπείαςμε

σιμβαστατίνη.Σ’αυτούςτουςαναστολείςσυμπεριλαμβάνονταιηιτρακοναζόλη,ηκετοκοναζόλη,η

ποζακοναζόλη,ηερυθρομυκίνη,ηκλαριθρομυκίνη,ητελιθρομυκίνη,οιαναστολείςπρωτεάσηςHIV

(π.χ.νελφιναβίρη)καιηνεφαζοδόνη.Ηταυτόχρονηχορήγησηιτρακοναζόληςοδήγησεσεμίαπερισσότερο

από10-πλάσιααύξησηστηνέκθεσηστοοξύτηςσιμβαστατίνης(οενεργόςβ-υδροξυοξύμεταβολίτης).Η

τελιθρομυκίνηπροκάλεσε11-πλάσιααύξησηστηνέκθεσηστοοξύτηςσιμβαστατίνης.

Γι’αυτό,οσυνδυασμόςμειτρακοναζόλη,κετοκοναζόλη,ποζακοναζόλη,αναστολείςπρωτεάσηςHIV(π.χ.

νελφιναβίρη),ερυθρομυκίνη,κλαριθρομυκίνη,τελιθρομυκίνη,καινεφαζοδόνηαντενδείκνυται.Εάνη

θεραπείαμειτρακοναζόλη,κετοκοναζόλη,ποζακοναζόλη,ερυθρομυκίνη,κλαριθρομυκίνηήτελιθρομυκίνη

δενμπορείνααποφευχθεί,ηθεραπείαμεσιμβαστατίνηπρέπειναδιακοπείκατάτηνδιάρκειατηςθεραπείας.

Θαπρέπειναεφιστάταιπροσοχήότανσυνδυάζεταιησιμβαστατίνημεορισμένουςλιγότεροισχυρούς

αναστολείςτουCYP3A4:φλουκοναζόλη,κυκλοσπορίνη,βεραπαμίληήδιλτιαζέμη(βλ.παραγράφους4.2και

4.4).

Φλουκοναζόλη

Σπάνιεςπεριπτώσειςραβδομυόλυσηςσχετιζόμενεςμετηνταυτόχρονηχορήγησησιμβαστατίνηςκαι

φλουκοναζόληςέχουναναφερθεί(βλ.παράγραφο4.4).

Κυκλοσπορίνη

Οκίνδυνοςμυοπάθειας/ραβδομυόλυσηςαυξήθηκεμετηνταυτόχρονηχορήγησηκυκλοσπορίνηςιδιαίτεραμε

μεγάλεςδόσειςσιμβαστατίνης(βλ.παραγράφους4.2και4.4).Γιαυτό,ηδόσητηςσιμβαστατίνηςδενθα

πρέπειναυπερβαίνειτα10mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονηθεραπείαμε

κυκλοσπορίνη.Παρόλοπουομηχανισμόςδενείναιπλήρωςκατανοητός,ηκυκλοσπορίνηέδειξεότιαυξάνει

τηνAUCτωναναστολέωντηςHMG-CoAαναγωγάσης.ΗαύξησητηςAUCτουοξέοςτηςσιμβαστατίνης,

προκύπτειπροφανώςενμέρειαπότηναναστολήτουCYP3A4.

Δαναζόλη

Οκίνδυνοςγιαμυοπάθειακαιραβδομυόλυσηαυξήθηκεμετηνταυτόχρονηχορήγησηδαναζόληςμε

μεγαλύτερεςδόσειςσιμβαστατίνης(βλ.παραγράφους4.2και4.4).

Γεμφιβροζίλη

ΗγεμφιβροζίληαυξάνειτηνAUCτουοξέοςτηςσιμβαστατίνηςκατά1,9-φορές,πιθανόνλόγωτηςαναστολής

τηςοδούγλυκουρονιδίωσης(βλέπεπαραγράφους4.2και4.4).

Αμιοδαρόνη

Οκίνδυνοςμυοπάθειαςκαιραβδομυόλυσηςείναιαυξημένοςμετηνταυτόχρονηχορήγησηαμιοδαρόνηςμε

υψηλέςδόσειςσιμβαστατίνης(βλ.παράγραφο4.4).Σεμίακλινικήμελέτη,μυοπάθειααναφέρθηκεσε6%

τωνασθενώνπουλαμβάνουνσιμβαστατίνη80mgκαιαμιοδαρόνη.Γιαυτό,ηδόσητηςσιμβαστατίνηςδενθα

πρέπειναυπερβαίνειτα20mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονηθεραπείαμεαμιοδαρόνη,

εκτόςκαιαντοκλινικόόφελοςφαίνεταιναυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουγιαμυοπάθειακαι

ραβδομυόλυση.

Αποκλειστέςδιαύλωνασβεστίου

Βεραπαμίλη

Οκίνδυνοςμυοπάθειαςκαιραβδομυόλυσηςείναιαυξημένοςμετηνταυτόχρονηχορήγησηβεραπαμίληςμε

σιμβαστατίνη40mgή80mg(βλ.παράγραφο4.4).Σεμίαμελέτηφαρμακοκινητικής,ηταυτόχρονη

χορήγησημεβεραπαμίληοδήγησεσεαύξησηκατά2,3–φορέςστηνέκθεσηστοοξύτηςσιμβαστατίνης,

προφανώςενμέρειλόγωτηςαναστολήςτουCYP3A4.Γιαυτό,ηδόσητηςσιμβαστατίνηςδενθαπρέπεινα

υπερβαίνειτα20mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονηθεραπείαμεβεραπαμίλη,εκτόςκαι

αντοκλινικόόφελοςφαίνεταιναυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουγιαμυοπάθειακαιραβδομυόλυση.

Διλτιαζέμη

Οκίνδυνοςμυοπάθειαςκαιραβδομυόλυσηςείναιαυξημένοςμετηνταυτόχρονηχορήγησηδιλτιαζέμηςμε

σιμβαστατίνη80mg(βλ.παράγραφο4.4).Οκίνδυνοςμυοπάθειαςσεασθενείςπουλαμβάνουνσιμβαστατίνη

40mgδεναυξήθηκεμετηνταυτόχρονηχορήγησηδιλτιαζέμης(βλ.παράγραφο4.4).Σεμίαμελέτη

φαρμακοκινητικής,ηταυτόχρονηχορήγησηδιλτιαζέμηςπροκάλεσεαύξησηκατά2,7-φορέςστηνέκθεσηστο

οξύτηςσιμβαστατίνης,προφανώςλόγωτηςαναστολήςτουCYP3A4.Γιαυτό,ηδόσητηςσιμβαστατίνηςδεν

θαπρέπειναυπερβαίνειτα40mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονηθεραπείαμε

διλτιαζέμη,εκτόςκαιαντοκλινικόόφελοςφαίνεταιναυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουγιαμυοπάθειακαι

ραβδομυόλυση.

Αμλοδιπίνη

Οιασθενείςσεθεραπείαμεαμλοδιπίνηταυτόχροναμεσιμβαστατίνη80mgέχουναυξημένοκίνδυνο

μυοπάθειας.Οκίνδυνοςμυοπάθειαςσεασθενείςπουλαμβάνουνσιμβαστατίνη40mgδεναυξήθηκεμετην

ταυτόχρονηχορήγησηαμλοδιπίνης.Σεμίαμελέτηφαρμακοκινητικής,ηταυτόχρονηχορήγησηαμλοδιπίνης

προκάλεσεαύξησηκατά1,6-φορέςστηνέκθεσηστοοξύτηςσιμβαστατίνης.Γιαυτό,ηδόσητης

σιμβαστατίνηςδενθαπρέπειναυπερβαίνειτα40mgημερησίωςσεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχρονη

θεραπείαμεαμλοδιπίνη,εκτόςκαιαντοκλινικόόφελοςφαίνεταιναυπερτερείτουαυξημένουκινδύνουγια

μυοπάθειακαιραβδομυόλυση.

Νιασίνη(νικοτινικόοξύ)

Σπάνιεςπεριπτώσειςμυοπάθειας/ραβδομυόλυσηςέχουνσυνδεθείμεσιμβαστατίνησυγχορηγούμενημε

ρυθμιστικέςδόσειςλιπιδίων(1g/ημέρα)νιασίνης(νικοτινικόοξύ).Σεμίαμελέτηφαρμακοκινητικής,η

συγχορήγησημίαςεφάπαξδόσηςνικοτινικούοξέουςπαρατεταμένηςαποδέσμευσης2gμεσιμβαστατίνη

20mgείχεωςαποτέλεσμαμίαμέτριααύξησηστηνAUCτηςσιμβαστατίνηςκαιτουοξέοςτηςσιμβαστατίνης

καιστηνC

max τωνσυγκεντρώσεωντουοξέοςτηςσιμβαστατίνηςστοπλάσμα.

Φουσιδικόοξύ

Οκίνδυνοςμυοπάθειαςμπορείνααυξηθείμετηνταυτόχρονηχορήγησηφουσιδικούοξέοςμεστατίνες,

συμπεριλαμβανομένηςτηςσιμβαστατίνης.Μεμονωμένεςπεριπτώσειςραβδομυόλυσηςέχουναναφερθείμε

σιμβαστατίνη.Προσωρινήαναστολήτηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνημπορείναεξετάζεται.Εάνκρίνεται

αναγκαίο,οιασθενείςσεφουσιδικόοξύκαισιμβαστατίνηθαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενά(βλ.

παράγραφο4.4).

Χυμόςγκρέϊπφρούτ

ΟχυμόςγκρέϊπφρούταναστέλλειτοκυτόχρωμαP4503A4.Ηταυτόχρονηλήψημεγάλωνποσοτήτων(πάνω

από1λίτροημερησίως)χυμούγκρέϊπφρούτκαισιμβαστατίνηςοδήγησεσε7-πλάσιααύξησηστηνέκθεση

στοοξύτηςσιμβαστατίνης.Ηλήψη240mlχυμούγκρέϊπφρούτκατάτοπρωίκαισιμβαστατίνηςκατάτο

βράδυοδήγησεεπίσηςσεμία1,9-πλάσιααύξηση.Ηλήψηχυμούγκρέϊπφρούτκατάτηνδιάρκειατης

θεραπείαςμεσιμβαστατίνηθαπρέπεισυνεπώςνααποφεύγεται

Κολχικίνη

Υπήρξαναναφορέςγιαμυοπάθειακαιραβδομυόλυσημετηνταυτόχρονηχορήγησηκολχικίνηςκαι

σιμβαστατίνηςσεασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια.Στενήκλινικήπαρακολούθησηαυτώντωνασθενώνπου

λαμβάνουναυτότοσυνδυασμόσυνιστάται.

Ριφαμπικίνη

ΕπειδήηριφαμπικίνηείναιέναςισχυρόςεπαγωγέαςτουCYP3A4,οιασθενείςπουλαμβάνουνμακροχρόνια

θεραπείαριφαμπικίνης(π.χ.θεραπείατηςφυματίωσης)μπορείναεμφανίσουναπώλειατης

αποτελεσματικότηταςτηςσιμβαστατίνης.Σεμιαφαρμακοκινητικήμελέτησευγιείςεθελοντές,ηπεριοχή

κάτωαπότηνκαμπύλησυγκέντρωσηςστοπλάσμα(AUC)γιατοοξύτηςσιμβαστατίνηςμειώθηκεκατά93%

μεταυτόχρονηχορήγησηριφαμπικίνης.

Επιδράσειςτηςσιμβαστατίνηςστηφαρμακοκινητικήάλλωνφαρμακευτικώνπροϊόντων

ΗσιμβαστατίνηδενέχειανασταλτικήεπίδρασηστοκυτόχρωμαP4503A4.Γι’αυτό,δεναναμένεταινα

επηρεάσειτιςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαουσιώνπουμεταβολίζονταιμέσωτουκυτοχρώματοςP4503A4.

Αντιπηκτικάχορηγούμενααπότοστόμα

Σεδύοκλινικέςμελέτες,ημίασευγιείςεθελοντέςκαιηάλλησευπερχοληστερολαιμικούςασθενείς,η

σιμβαστατίνησεδόσεις20-40mg/ημέραενίσχυσεμετρίωςτηνεπίδρασητωνκουμαρινικώναντιπηκτικών:o

χρόνοςπροθρομβίνης,πουχαρακτηρίζεταιωςInternationalNormalizedRatio(INR),αυξήθηκεαπότην

αρχικήτιμή1,7σε1,8καιαπό2,6σε3,4στουςυγιείςεθελοντέςκαιστουςασθενείςτηςμελέτηςαντίστοιχα.

ΈχουναναφερθείπολύσπάνιεςπεριπτώσειςαυξημένουINR.Σεασθενείςπουλαμβάνουνκουμαρινικά

αντιπηκτικά,πρέπειναπροσδιορίζεταιοχρόνοςπροθρομβίνηςπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμε

σιμβαστατίνηκαιαρκετάσυχνάκατάτηνδιάρκειατουπρώτουκαιρούτηςθεραπείας,ώστεναδιασφαλισθεί

ότιδενέχειεμφανισθείσημαντικήμεταβολήστοχρόνοπροθρομβίνης.Μόλιςσημειωθείσταθερόςχρόνος

προθρομβίνηςοιχρόνοιπροθρομβίνηςμπορούνναελέγχονταισταδιαστήματαπουσυνήθωςσυνιστώνταιγια

τουςασθενείςπουλαμβάνουνκουμαρινικάαντιπηκτικά.Εάνηδόσητηςσιμβαστατίνηςαλλάξειήδιακοπεί,

θαπρέπειναεπαναληφθείηίδιαδιαδικασία.Ηθεραπείαμεσιμβαστατίνηδενέχεισυνδεθείμεαιμορραγίαή

μεαλλαγέςστοχρόνοπροθρομβίνηςστουςασθενείςπουδενλαμβάνουναντιπηκτικά.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Κύηση

Ησιμβαστατίνηαντενδείκνυταικατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης(βλ.παράγραφο4.3).

Ηασφάλειαστιςέγκυεςγυναίκεςδενέχειτεκμηριωθεί.Δενέχουνδιεξαχθείελεγχόμενεςκλινικέςμελέτεςμε

σιμβαστατίνησεέγκυεςγυναίκες.Έχουνυπάρξεισπάνιεςαναφορέςγιασυγγενείςανωμαλίεςκατόπιν

ενδομητρικήςέκθεσηςσεαναστολείςτηςΗΜG-CoAαναγωγάσης.Ωστόσο,σεμίαανάλυσηπερίπου200

πιθανολογούμενωνεγκυμοσύνωνπουεκτέθηκανκατάτοπρώτοτρίμηνοστησιμβαστατίνηήσεάλλοδομικά

συγγενήαναστολέατηςΗΜG-CoAαναγωγάσης,ησυχνότητατωνσυγγενώνανωμαλιώνήτανσυγκρίσιμημε

αυτήπουπαρουσιάσθηκεστονγενικόπληθυσμό.Αυτόςοαριθμόςτωνεγκυμοσύνωνήτανστατιστικά

επαρκήςώστενααποκλεισθείμίακατά2,5-φορέςήμεγαλύτερηαύξησησυγγενώνανωμαλιώνπάνωαπότην

αρχικήσυχνότητα.

Ανκαιδενυπάρχειένδειξηότιησυχνότητατωνσυγγενώνανωμαλιώνσεαπογόνουςασθενώνπουλαμβάνουν

σιμβαστατίνηήάλλοδομικάσυγγενήαναστολέατηςΗΜG-CoAαναγωγάσηςδιαφέρειαπόαυτήπου

παρατηρήθηκεστογενικόπληθυσμό,ηθεραπείατηςμητέραςμεσιμβαστατίνημπορείναμειώσειτα

εμβρυϊκάεπίπεδατουμεβαλονικούοξέος,τοοποίοείναιπρόδρομοςτηςβιοσύνθεσηςτηςχοληστερόλης.Η

αθηροσκλήρυνσηείναιμίαχρόνιαδιαδικασία,καισυνήθως,ηδιακοπήτωνφαρμακευτικώνπροϊόντωνπου

μειώνουνταεπίπεδατωνλιπιδίωνστοαίμακατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςθαπρέπειναέχειμικρή

επίπτωσηστονμακροπρόθεσμοκίνδυνοπουσχετίζεταιμετηνπρωτοπαθήυπερχοληστερολαιμία.Γιααυτούς

τουςλόγους,ησιμβαστατίνηδενπρέπειναχρησιμοποιείταιαπόγυναίκεςπουείναιέγκυες,προσπαθούννα

μείνουνέγκυεςήυπάρχειυπόνοιαπωςείναιέγκυες.Ηθεραπείαμετησιμβαστατίνηπρέπειναδιακοπείκατά

τηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςήμέχριναεξακριβωθείότιηγυναίκαδενείναιέγκυος(βλ.παράγραφο4.3και

5.3).

Γαλουχία

Δενείναιγνωστόεάνησιμβαστατίνηήοιμεταβολίτεςτηςαπεκκρίνονταιστομητρικόγάλα.Επειδήπολλά

φαρμακευτικάπροϊόντααπεκκρίνονταιστομητρικόγάλακαιλόγωτηςπιθανότηταςσοβαρώνανεπιθύμητων

ενεργειών,οιγυναίκεςπουλαμβάνουνσιμβαστατίνηδενπρέπειναθηλάζουνταβρέφητους(βλ.παράγραφο

4.3).

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Ησιμβαστατίνηδενέχεικαμίαήέχειασήμαντηεπίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςήχειρισμούμηχανών.

Ωστόσο,ότανοδηγείτεήχειρίζεστεμηχανήματα,θαπρέπειναληφθείυπόψηότιέχειαναφερθείσπάνιαζάλη

απότηνεμπειρίατουφαρμάκουμετάτηνκυκλοφορία.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Ησυχνότητατωνακόλουθωνανεπιθύμητωνενεργειών,πουαναφέρθηκανκατάτηνδιάρκειακλινικών

μελετώνκαι/ήμετηνεμπειρίατουφαρμάκουμετάτηνκυκλοφορία,κατηγοριοποιούνταιβάσειτης

αξιολόγησηςτουρυθμούεμφάνισήςτουςσεμεγάλες,μεγάληςδιάρκειας,ελεγχόμενεςμεplaceboκλινικές

μελέτεςπουπεριλαμβάνουντηνμελέτηHPSκαιτην4Sμε20.536και4.444ασθενείς,αντίστοιχα(βλ.

παράγραφο5.1).ΚατάτηνHPSέχουνκαταγραφείμόνοσοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειεςκαθώςκαιμυαλγία,

αύξησητωντρανσαμινασώντουορούκαιτηςCK.Κατάτην4Sέχουνκαταγραφείόλεςοιανεπιθύμητες

ενέργειεςπουαναφέρονταιπαρακάτω.Εάνορυθμόςεμφάνισηςμετηνσιμβαστατίνηήτανμικρότεροςή

παρόμοιοςμεαυτόντουplaceboσ’αυτέςτιςμελέτεςκαιυπήρχανσχετικέςαυθόρμητεςαναφορέςπαρόμοιας

αιτιολογίας,αυτέςοιανεπιθύμητεςενέργειεςκατηγοριοποιούνταιως«σπάνιες».

Στημελέτηκαρδιακήςπροστασίας,HPS,(βλ.παράγραφο5.1)πουπεριέλαβε20.536ασθενείς,πουέλαβαν

40mg/ημέρασιμβαστατίνη(n=10.269)ήplacebo(n=10.267),ταπροφίλασφάλειαςήτανσυγκρίσιμα

μεταξύτωνασθενώνπουέλαβανσιμβαστατίνη40mgκαιτωνασθενώνπουέλαβανplaceboκατάτηδιάρκεια

των5ετών,κατάμέσοόρο,τηςμελέτης.Τοποσοστότηςδιακοπήςλόγωανεπιθύμητωνενεργειώνήταν

συγκρίσιμο(4.8%σεασθενείςπουέλαβανσιμβαστατίνη40mg/ημέρα,σεσύγκρισημε5.1%τωνασθενών

πουέλαβανplacebo).Ησυχνότηταεμφάνισηςμυοπάθειαςήταν<0.1%σεασθενείςπουέλαβαν

σιμβαστατίνη40mg/ημέρα.Αυξημέναεπίπεδατωντρανσαμινασών(>3xULNεπιβεβαιώθηκανμε

επαναλαμβανόμενοέλεγχο),εμφανίσθηκανστο0,21%(n=21)τωνασθενώνπουέλαβανσιμβαστατίνη

40mg/ημέρασεσύγκρισημε0,09%(n=9)τωνασθενώνπουέλαβανplacebo.

Ησυχνότητατωνανεπιθύμητωνενεργειώνέχεικατηγοριοποιηθείσύμφωναμεταακόλουθα:πολύσυχνές(>

1/10),συχνές(≥1/100,<1/10),όχισυχνές(≥1/1.000,<1/100),σπάνιες(≥1/10.000,<1/1.000),πολύ

σπάνιες(<1/10.000),μηγνωστές(δενμπορούνναεκτιμηθούναπόταδιαθέσιμαστοιχεία).

Διαταραχέςαιμοποιητικούκαιλεμφικούσυστήματος

Σπάνιες:αναιμία

Ψυχιατρικέςδιαταραχές

Πολύσπάνιες:αϋπνία

Μηγνωστές:κατάθλιψη

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Σπάνιες:κεφαλαλγία,παραισθησία,ζάλη,περιφερικήνευροπάθεια

Πολύσπάνιες:επηρεασμένημνήμη

Διαταραχέςτουαναπνευστικούσυστήματος,τουθώρακακαιτουμεσοθωρακίου

Μηγνωστές:διάμεσηπνευμονοπάθεια(βλ.παράγραφο4.4)

Διαταραχές:τουγαστρεντερικούσυστήματος

Σπάνιες:δυσκοιλιότητα,κοιλιακόάλγος,μετεωρισμός,δυσπεψία,διάρροια,ναυτία,έμετος,παγκρεατίτιδα

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων

Σπάνιες:ηπατίτιδα/ίκτερος

Πολύσπάνιες:ηπατικήανεπάρκεια

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού

Σπάνιες:εξάνθημα,κνησμός,αλωπεκία.

Διαταραχέςτουμυοσκελετικούσυστήματοςκαιτουσυνδετικούιστού

Σπάνιες:μυοπάθεια*(συμπεριλαμβανομένηςτηςμυοσίτιδας),ραβδομυόλυσημεήχωρίςοξείανεφρική

ανεπάρκεια(βλ.παράγραφο4.4),μυαλγία,μυϊκέςκράμπες.

*Σεμίακλινικήμελέτη,μυοπάθειαεμφανίστηκεσυχνάσεασθενείςπουέλαβανθεραπείαμεσιμβαστατίνη

80mg/ημέρασεσύγκρισημεασθενείςπουέλαβαν20mg/ημέρα(1,0%έναντι0,02%,αντίστοιχα).

Διαταραχέςτουαναπαραγωγικούσυστήματοςκαιτουμαστού

Μηγνωστές:στυτικήδυσλειτουργία.

Γενικέςδιαταραχέςκαιδιαταραχέςτηςοδούχορήγησης

Σπάνιες:εξασθένηση.

Σπανίωςέχειαναφερθείσύνδρομουπερευαισθησίαςπουπεριλαμβάνειορισμένααπόταακόλουθα

χαρακτηριστικά:αγγειοοίδημα,σύνδρομοπροσομοιάζονμελύκο,ρευματικήπολυμυαλγία,

δερματομυοσίτιδα,αγγειίτιδα,θρομβοπενία,ηωσινοφιλία,αυξημένηταχύτητακαθίζησης(ESR),αρθρίτιδα

καιαρθραλγία,κνίδωση,φωτοευαισθησία,πυρετό,έξαψη,δύσπνοιακαιαίσθημακακουχίας.

Παρακλινικέςεξετάσεις

Σπάνιες:αυξήσειςτωντρανσαμινασώντουορού(αμινοτρανσφεράσητηςαλανίνης,αμινοτρανσφεράσητου

ασπαρτικού,γ-γλουταμινικήτρανσπεπτιδάση)(βλ.παράγραφο4.4Ηπατικέςεπιδράσεις),αυξημένεςτιμές

αλκαλικήςφωσφατάσης,αύξησητωνεπιπέδωντηςCKστονορό(βλ.παράγραφο4.4).

Οιακόλουθεςεπιπρόσθετεςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθείμεορισμένεςστατίνες:διαταραχέςτου

ύπνουσυμπεριλαμβανομένωντωνεφιαλτών,απώλειαμνήμης,δυσκολίαστησεξουαλικήλειτουργία

αιδιάκαιέφηβοι(ηλικίας10-17ετών)

Σεμιαμελέτη48εβδομάδωνπουσυμμετείχανπαιδιάκαιέφηβοι(αγόριαΣταδίουIIκατάTannerκαιάνωκαι

κορίτσιαπουήταντουλάχιστον1χρόνοσεμεταεμμηναρχικόστάδιο)ηλικίας10-17ετώνμεετερόζυγο

οικογενήυπερχοληστερολαιμία(n=175),τοπροφίλασφάλειαςκαιανεκτικότηταςτηςομάδαςπουέλαβε

θεραπείαμεσιμβαστατίνηήτανγενικάπαρόμοιομεεκείνουπουέλαβεθεραπείαμεεικονικόφάρμακο.Οι

μακροπρόθεσμεςεπιδράσειςστησωματική,πνευματικήκαισεξουαλικήωρίμανσηδενείναιγνωστές.Δεν

είναιδιαθέσιμαεπαρκήδεδομέναμετάαπόέναχρόνοθεραπείας(βλ.παραγράφους4.2,4.4και5.1).

4.9 Υπερδοσολογία

Μέχρισήμερα,έχουναναφερθείμερικέςπεριπτώσειςυπερδοσολογίας·ημέγιστηδόσηπουχορηγήθηκεήταν

3,6g.Όλοιοιασθενείςανέκαμψανχωρίςσυνέπειες.Δενυπάρχειειδικήθεραπείασεπερίπτωση

υπερδοσολογίας.Στηνπερίπτωσηαυτή,θαπρέπειναληφθούνμέτρασυμπτωματικήςθεραπείαςκαι

υποστηρικτικάμέτρα.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Ρυθμιστικοίπαράγοντεςλιπιδίων,απλοί·αναστολείςτηςHMG-CoA

αναγωγάσης,κωδικόςATC:C10AA01

Μετάτηναπότοστόμαχορήγηση,ησιμβαστατίνη,ηοποίαείναιμίααδρανήςλακτόνη,υδρολύεταιστοήπαρ

στηναντίστοιχηενεργόμορφήβ-υδροξυοξύ,πουέχειισχυρήενεργότηταστηναναστολήτηςHMG-CoA

αναγωγάσης(3-υδροξυ-3μεθυλογλουταρυλοσυνένζυμοAαναγωγάση).Αυτότοένζυμοκαταλύειτην

μετατροπήτηςHMG-CoAαναγωγάσηςσεμεβαλονικόοξύ,έναπρώιμοκαικαθοριστικόστάδιοστη

βιοσύνθεσητηςχοληστερόλης.

ΗσιμβαστατίνηαποδείχθηκεότιμειώνειτιςφυσιολογικέςαλλάκαιτιςαυξημένεςσυγκεντρώσειςτηςLDL-

χοληστερόλης.HLDLσχηματίζεταιαπόπολύχαμηλήςπυκνότηταςλιποπρωτεΐνη(VLDL)καικαταβολίζεται

κυρίωςαπόυψηλήςσυγγένειαςLDLυποδοχέα.ΟμηχανισμόςμετονοποίοεπιτυγχάνεταιμείωσητηςLDLμε

τηνσιμβαστατίνη,μπορείναπεριλαμβάνεικαιτημείωσητωνσυγκεντρώσεωντηςVLDLχοληστερόλης

(VLDL-C)καιτηνεπαγωγήτωνLDLυποδοχέων,οδηγώνταςσεμειωμένηπαραγωγήκαιαυξημένο

καταβολισμότηςLDLχοληστερόλης.ΗαπολιποπρωτεΐνηΒεπίσηςμειώνεταιουσιαστικάκατάτηδιάρκεια

τηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη.Επιπρόσθετα,ησιμβαστατίνηαυξάνειμέτριατηνHDLχοληστερόληκαι

μειώνειτατριγλυκερίδια,TG,τουπλάσματος.Ωςαποτέλεσμααυτώντωναλλαγώνολόγοςτηςολικής

χοληστερόληςπροςτηνHDL-χοληστερόληκαιτηςLDLπροςτηνHDL-χοληστερόλημειώνεται.

Μεγάλοςκίνδυνοςγιαστεφανιαίακαρδιακήνόσο(CHD)ήπροϋπάρχουσαστεφανιαίακαρδιακήνόσος.

ΣτηΜελέτηΚαρδιακήςΠροστασίας(ΗPS),αξιολογήθηκαντααποτελέσματατηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη

σε20.536ασθενείς(ηλικίας40-80ετών),μεήχωρίςυπερλιπιδαιμίακαιμεστεφανιαίακαρδιακήνόσο,άλλη

αποφρακτικήαρτηριακήνόσοήσακχαρώδηδιαβήτη.Σεαυτήτηνμελέτη10.269ασθενείςέλαβαν

σιμβαστατίνη40mg/ημέρακαι10.267ασθενείςέλαβανεικονικόφάρμακογιαέναδιάστημακατάμέσοόρο5

ετών.Κατάτηνέναρξη6.793ασθενείς(33%)είχανεπίπεδαLDL-χοληστερόληςκάτωαπό116mg/dl,5.063

ασθενείς(25%)είχανεπίπεδαμεταξύ116mg/dlκαι135mg/dlκαι8.680ασθενείς(42%)είχανεπίπεδα

μεγαλύτερααπό135mg/dl.

Ηθεραπείαμεσιμβαστατίνη40mg/ημέραότανσυγκρίθηκεμεεικονικόφάρμακομείωσεσημαντικάτον

κίνδυνοτηςολικήςθνησιμότηταςκατά(1.328[12,9%]γιατουςασθενείςπουέλαβανσιμβαστατίνηέναντι

1.507[14,7%],γιατουςασθενείςπουέλαβανεικονικόφάρμακο·P=0,0003),λόγωτηςμείωσηςκατά18%

τωνθανάτωναπόστεφανιαίακαρδιακήνόσο(587[5,7%]έναντι707[6,9%]·P=0,0005)·απόλυτημείωση

τουκινδύνουστο1,2%).Ημείωσηθανάτωνμηαγγειακήςαιτιολογίαςδεναποκτάστατιστικάσημασία.Η

σιμβαστατίνημείωσεεπίσηςτονκίνδυνοστεφανιαίωνεπεισοδίωνμείζονοςσημασίας(συνδυασμένοςτελικός

στόχος,πουπεριελάμβανεμηθανατηφόραεμφράγματα(ΕΜ)ήθάνατοαπόΣΚΝ)κατά27%(P<0,0001).Η

σιμβαστατίνημείωσετηνανάγκηγιατηδιεξαγωγήεπαναγγείωσηςστεφανιαίωναγγείων

(συμπεριλαμβανομένηςτηςπαράκαμψηςμεμόσχευμαστεφανιαίαςαρτηρίαςήδιαυλικήςδιαδερμικής

στεφανιαίαςαγγειοπλαστικής)καιπεριφερικώνκαιάλλωνδιαδικασιώνμη στεφανιαίαςεπαναγγείωσηςκατά

30%(P<0,0001)και16%(P=0,006),αντίστοιχα.Ησιμβαστατίνημείωσετονκίνδυνογιαεγκεφαλικό

επεισόδιοκατά25%(P<0,0001),πουαποδίδεταισεμείωσηκατά30%σεισχαιμικόεπεισόδιο(P<0,0001).

Επιπλέον,στηνυποομάδατωνασθενώνμεδιαβήτη,ησιμβαστατίνημείωσετονκίνδυνοεμφάνισης

επιπλοκώντωναγγείωνσεμεγαλύτερηέκταση,συμπεριλαμβανομένωντωνδιαδικασιώνεπαναγγείωσης

περιφερικώναγγείων(χειρουργείοήαγγειοπλαστική),ακρωτηριασμόςτωνκάτωάκρωνήέλκητωνποδιών,

κατά21%(P=0,0293).Ηαντίστοιχημείωσητηςσυχνότηταςτωνεπεισοδίωνήτανπαρόμοιασεκάθε

υποομάδαασθενώνπουμελετήθηκε,συμπεριλαμβανομένωνεκείνωνχωρίςστεφανιαίακαρδιακήνόσοαλλά

οιοποίοιείχαναγγειοεγκεφαλικήνόσοήνόσοτωνπεριφερικώναγγείων,άνδρεςκαιγυναίκες,αυτώνπουη

ηλικίατουςήτανείτεκάτωήπάνωαπό70ετώνότανεισήχθησανστημελέτη,μεήχωρίςυπέρτασηκαι

προπάντωναυτώνμεLDLχοληστερόληκάτωαπό3,0mmol/lκατάτηνεισαγωγή.

ΣτηΣκανδιναβικήΜελέτηΕπιβίωσης(4S),τοαποτέλεσματηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνηστηνολική

θνησιμότητααξιολογήθηκεσε4.444ασθενείςμεΣΚΝκαιαρχικήολικήχοληστερόλη212-309mg/dl(5,5-

8,0mmol/l).Σ’αυτήτηπολυκεντρική,τυχαιοποιημένη,διπλή-τυφλή,ελεγχόμενημεplaceboμελέτη,ασθενείς

μεστηθάγχηήμεπροηγούμενοέμφραγματουμυοκαρδίου(ΕΜ)έλαβανθεραπείαταυτόχροναμεδίαιτα,

μόνιμηπαρακολούθησηκαιείτεσιμβαστατίνη20-40g/ημέρα(n=2.221)ήεικονικόφάρμακο(n=2.223)για

μίαδιάρκειακατάμέσοόρο5,4έτη.Ησιμβαστατίνημείωσετονκίνδυνοθανάτωνκατά30%(απόλυτη

μείωσητουκινδύνουστο3,3%).ΟκίνδυνοςθανάτωναπόΣΚΝμειώθηκεκατά42%(απόλυτημείωσητου

κινδύνουστο3,5%).Ησιμβαστατίνημείωσεεπίσηςτονκίνδυνοστεφανιαίωνεπεισοδίωνμείζονοςσημασίας

(θανάτωναπόΣΚΝκαθώςκαιέμφραγμαπουδιαπιστώθηκεστονοσοκομείοκαισιωπηλόμηθανατηφόρο

ΕΜ)κατά34%.Επιπλέον,ησιμβαστατίνημείωσεσημαντικάτονκίνδυνοθανατηφόρωνκαιμη

αγγειοεγκεφαλικώνεπεισοδίων(εγκεφαλικόεπεισόδιοκαιπαροδικόισχαιμικόεπεισόδιο)κατά28%.Δεν

υπήρξεκαμίαστατιστικάσημαντικήδιαφοράμεταξύτωνομάδωνσχετικάμετηνμη-καρδιαγγειακή

θνησιμότητα.

ΗμελέτηΑποτελεσματικότηταςτωνΠρόσθετωνΜειώσεωνστηΧοληστερόληκαιτηνΟμοκυστεΐνη

(SEARCH)αξιολόγησετηνεπίδρασητηςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη80mgέναντι20mg(διάμεσηπερίοδος

παρακολούθησης6,7έτη)γιακύριααγγειακάσυμβάματα(MVEs·ορίζονταιωςθανατηφόροςΣΚΝ,μη

θανατηφόροΕΜ,επέμβασηστεφανιαίαςεπαναγγείωσης,μηθανατηφόροήθανατηφόροαγγειακόεγκεφαλικό

επεισόδιοήεπέμβασηπεριφερικήςεπαναγγείωσης)σε12.064ασθενείςμειστορικόεμφράγματοςτου

μυοκαρδίου.ΔενυπήρξεσημαντικήδιαφοράστησυχνότηταεμφάνισηςMVEsμεταξύτων2ομάδων·

σιμβαστατίνη20mg(n=1553·25,7%)έναντισιμβαστατίνης80mg(n=1477·24,5%)·RR0,94,95%CI:

0,88-1,01.ΗαπόλυτηδιαφοράτωνεπιπέδωντηςLDL-χοληστερόληςμεταξύτωνδύοομάδωνκατάτη

διάρκειατηςμελέτηςήταν0,35±0,01mmol/L.Ταπροφίλασφάλειαςήτανπαρόμοιαμεταξύτωνδύοομάδων

θεραπείαςεκτόςαπότοότιησυχνότηταεμφάνισηςμυοπάθειαςήτανπερίπου1,0%γιατουςασθενείςσε

σιμβαστατίνη80mgσεσύγκρισημε0,02%γιατουςασθενείςσε20mg.Περίπουοιμισέςαπόαυτέςτις

περιπτώσειςμυοπάθειαςσημειώθηκανκατάτοπρώτοέτοςτηςθεραπείας.Ησυχνότηταεμφάνισης

μυοπάθειαςκατάτηδιάρκειατουκάθεεπόμενουέτουςτηςθεραπείαςήτανπερίπου0,1%.

Πρωτοπαθήςυπερχοληστερολαιμίακαισυνδυασμένηυπερλιπιδαιμία

Σεμελέτεςπουσυγκρίνουντηναποτελεσματικότητακαιασφάλειατηςσιμβαστατίνης10,20,40,και80mg

ημερησίωςσεασθενείςμευπερχοληστερολαιμία,οιμέσεςμειώσειςτηςLDL-χοληστερόληςήταν30,38,41,

και47%,αντίστοιχα.Σεμελέτεςσεασθενείςμεσυνδυασμένη(μεικτή)υπερλιπιδαιμίαμεσιμβαστατίνη40

mgκαι80mg,οιμέσεςμειώσειςτωντριγλυκεριδίωνήταν28και33%(εικονικόφάρμακο:2%),αντίστοιχα

καιοιμέσεςαυξήσειςτηςHDL-χοληστερόληςήταν13και16%(εικονικόφάρμακο:3%),αντίστοιχα.

Κλινικέςμελέτεςσεπαιδιάκαιεφήβους(10-17ετών)

Σεμιαδιπλά-τυφλή,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακομελέτη,175ασθενείς(99αγόριαΣταδίουIIκατά

Tannerκαιάνωκαι76κορίτσιαπουήταντουλάχιστον1χρόνοσεμεταεμμηναρχικόστάδιο)ηλικίας10-17

ετών(μέσηηλικία14,1έτη)μεετερόζυγοοικογενήυπερχοληστερολαιμία(heFH)τυχαιοποιήθηκανσε

σιμβαστατίνηήεικονικόφάρμακογια24εβδομάδες(αρχικήμελέτη).Ηένταξηστημελέτηαπαιτούσετα

αρχικάεπίπεδατηςLDLχοληστερόληςμεταξύ160και400mg/dLκαιτουλάχιστονέναγονέαμεεπίπεδο

LDL-χοληστερόλης>189mg/dL.Ηδόσητηςσιμβαστατίνης(μίαφοράτηνημέρατοβράδυ)ήταν10mgγια

τιςπρώτες8εβδομάδες,20mgγιατιςεπόμενες8εβδομάδεςκαι40mgστησυνέχεια.Σεμιαεπέκταση24

εβδομάδων,144ασθενείςεπιλέχθηκαννασυνεχίσουντηθεραπείακαιέλαβανσιμβαστατίνη40mgήεικονικό

φάρμακο.

ΗσιμβαστατίνημείωσεσημαντικάταεπίπεδατωνLDLχοληστερόλης,TG,καιΑπoλιποπρωτεΐνηςBστο

πλάσμα.Αποτελέσματααπότηνεπέκτασηστις48εβδομάδεςήτανσυγκρίσιμαμεαυτάπουπαρατηρήθηκαν

στηαρχικήμελέτη.Μετάαπό24εβδομάδεςθεραπείας,ημέσητιμήτωνεπιπέδωντηςLDL-χοληστερόλης

πουεπιτεύχθηκεήταν124,9mg/dL(εύρος:64.0-289.0mg/dL)στηνομάδατηςσιμβαστατίνης40mgέναντι

207.8mg/dL(εύρος:128.0-334.0mg/dL)στηνομάδατουεικονικούφαρμάκου.

Μετάαπό24εβδομάδεςθεραπείαςμεσιμβαστατίνη(μεαύξησητωνδόσεωναπό10,20καιμέχρι40mg

ημερησίωςσεδιαστήματα8εβδομάδων),ησιμβαστατίνημείωσετημέσηLDLχοληστερόληκατά36,8%

(εικονικόφάρμακο:1,1%αύξησηαπότηναρχικήτιμή),τηνΑπoλιποπρωτεΐνηΒκατά32,4%(εικονικό

φάρμακο:0,5%),καιτηδιάμεσητιμήτωνεπιπέδωνTGκατά7,9%(εικονικόφάρμακο:3,2%)καιαύξησετη

μέσητιμήτωνεπιπέδωντηςHDL-χοληστερόληςκατά8,3%(εικονικόφάρμακο:3,6%).Ταμακροπρόθεσμα

οφέλητηςσιμβαστατίνηςσεκαρδιαγγειακάεπεισόδιασεπαιδιάμεheFHείναιάγνωστα..

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότηταδόσεωνμεγαλύτερωναπό40mgημερησίωςδενέχουνμελετηθείσε

παιδιάμεετερόζυγοοικογενήυπερχοληστερολαιμία.Ημακροπρόθεσμηαποτελεσματικότητατηςθεραπείας

μεσιμβαστατίνηστηνπαιδικήηλικίαγιατημείωσητηςνοσηρότηταςκαιτηςθνησιμότηταςστηνενήλικηζωή

δενέχειτεκμηριωθεί .

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ησιμβαστατίνηείναιμίαανενεργόςλακτόνη,πουεύκολαυδρολύεταιinvivoστοαντίστοιχοβ-υδρόξυοξύ,

ένανισχυρόαναστολέατηςHMG-CoAαναγωγάσης.Ηυδρόλυσηλαμβάνειχώρακυρίωςστοήπαρ,ηέκταση

τηςυδρόλυσηςστοανθρώπινοπλάσμαείναιπολύαργή.

Οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςέχουναξιολογηθείσεενήλικες.Φαρμακοκινητικάδεδομένασεπαιδιάκαι

έφηβουςδενείναιδιαθέσιμα.

Απορρόφηση

Στονάνθρωπο,ησιμβαστατίνηαπορροφάταικαλάκαιυφίσταταιεκτενήαπέκκρισηπρώτηςδιόδουστοήπαρ.

Ηαπέκκρισηστοήπαρεξαρτάταιαπότηνηπατικήροήτουαίματος.Τοήπαρείναιοπρωταρχικόςχώρος

δράσηςτηςενεργούμορφής.Ηδιαθεσιμότητατουβ-υδρόξυοξέοςστηνσυστηματικήκυκλοφορίαμετάαπό

μίααπότουστόματοςχορήγησησιμβαστατίνηςβρέθηκεότιείναιλιγότεροαπό5%τηςδόσης.

Ημέγιστησυγκέντρωσητωνενεργώναναστολέωνστοπλάσμαεπιτυγχάνεταιπερίπου1-2ώρεςμετάτην

χορήγησητηςσυμβαστατίνης.Ταυτόχρονηλήψητροφήςδενεπηρέασετηναπορρόφηση.

Ηφαρμακοκινητικήτωναπλώνκαιπολλαπλώνδόσεωντηςσιμβαστατίνηςέδειξεότιδενπαρουσιάζεται

συσσώρευσητουφαρμακευτικούπροϊόντοςμετάαπόπολλαπλήδοσολογία.

Κατανομή

Ηπρωτεϊνικήδέσμευσητηςσιμβαστατίνηςκαιτουενεργούμεταβολίτητηςείναι>95%.

Απέκκριση

ΗσιμβαστατίνηείναιέναυπόστρωματουCYP3A4(βλ.παραγράφους4.3και4.5).Οικύριοιμεταβολίτες

τηςσιμβαστατίνηςστοανθρώπινοπλάσμαείναιτοβ-υδρόξυοξύκαιτέσσεριςεπιπλέονενεργοίμεταβολίτες.

Κατόπινχορήγησηςαπότουστόματοςραδιενεργούσιμβαστατίνηςστονάνθρωπο,13%τηςραδιενέργειας

απεκκρίθηκεσταούρακαι60%στακόπραναεντός96ωρών.Τοποσόπουανακτήθηκεστακόπρανα

αποτελείτοαπορροφημένοφαρμακευτικόπροϊόνισοδύναμομεαυτόπουαπεκκρίθηκεστηχολήκαθώς

επίσηςμηαπορροφημένοφαρμακευτικόπροϊόν.Κατόπινενδοφλέβιαςένεσηςτουμεταβολίτηβ-υδρόξυοξύ,

οχρόνοςημίσειαςζωήςτουκυμαίνοντανκατάμέσοόροστις1,9ώρες.Κατάμέσοόρομόνο0,3%της

ενδοφλέβιαςδόσηςαπεκκρίθηκεσταούραμεμορφήαναστολέων.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Βάσεισυμβατικώνμελετώνσεζώασχετικάμετηνφαρμακοδυναμική,τηντοξικότηταεπαναλαμβανόμενων

δόσεων,τηγονοτοξικότητακαιτηνκαρκινογένεση,δενυπάρχουνάλλοικίνδυνοιγιατονασθενήαπόότι

μπορείνααναμένεταιβάσειτουφαρμακολογικούμηχανισμού.Μετιςμέγιστεςανεκτέςδόσειςτόσοστους

αρουραίουςόσοκαιστακουνέλια,ησιμβαστατίνηδενπροκάλεσεκαμίαεμβρυϊκήδυσπλασίακαιδενείχε

καμίαεπίδρασηστηγονιμότητα,στηναναπαραγωγικήλειτουργίαήτηνανάπτυξητουνεογνού.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Πυρήναςδισκίου:

Λακτόζημονοϋδρική

Κυτταρίνημικροκρυσταλλική

Άμυλοαραβοσίτουπροζελατοποιημένο

Βουτυλοϋδροξυανισόλη(Ε320)

Μαγνήσιοστεατικό

Ασκορβικόοξύ

Κιτρικόοξύμονοϋδρικό.

Επικάλυψη:

Όλεςοιπεριεκτικότητες:

Υπρομελλόζη(Ε464)

Λακτόζημονοϋδρική

Τιτανίουδιοξείδιο(Ε171)

Πολυαιθυλενογλυκόλη(PEG3350)

Τριακετίνη(E1518)

Σιδήρουοξείδιοερυθρό(Ε172)

5&80mg:

Σιδήρουοξείδιοκίτρινο(E172)

Σιδήρουοξείδιομέλαν(E172)

10&20mg:

Σιδήρουοξείδιοκίτρινο(E172)

6.2 Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

2χρόνια

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Φυλάσσετεσεθερμοκρασίαμικρότερητων25 C.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

1.Συσκευασίεςπουεγκρίθηκανκατάτηναποκεντρωμένηδιαδικασία:

5mg: 10,20,28,30,50,60,90,98&100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκές

αδιαφανείςκυψέλεςPVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

10mg: 10,20,28,30,50,60,84,90,98&100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασε

λευκέςαδιαφανείςκυψέλεςPVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

20mg: 10,20,28,30,50,60,84,90,98&100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασε

λευκέςαδιαφανείςκυψέλεςPVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

40mg: 10,20,28,30,50,60,84,90,98&100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασε

λευκέςαδιαφανείςκυψέλεςPVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

80mg: 10,20,28,30,50,60,90,98&100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκές

αδιαφανείςκυψέλεςPVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

Μπορείναμηνκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

2.Συσκευασίεςπουθακυκλοφορήσουνστηνελληνικήαγορά:

5mg: 100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκέςαδιαφανείςκυψέλες

PVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

10mg: 100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκέςαδιαφανείςκυψέλες

PVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

20mg: 100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκέςαδιαφανείςκυψέλες

PVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

40mg: 100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκέςαδιαφανείςκυψέλες

PVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

80mg: 100δισκία–Νοσοκομειακήσυσκευασία50x1δισκίασελευκέςαδιαφανείςκυψέλες

PVC/PE/PVDC/Alσεχάρτινοκουτί.

6.6 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψης

Κάθεμηχρησιμοποιηθένπροϊόνήυπόλειμμαπρέπεινααπορριφθείσύμφωναμετιςκατάτόπουςισχύουσες

σχετικέςδιατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

TevaPharmaB.V.

Computerweg10,3542DRUtrecht

Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες