SALBUTAMOL/TAIFUN 100MCG/DOSE PD.INH.MD

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
01-10-2022
Δραστική ουσία:
SALBUTAMOL
Διαθέσιμο από:
LAB PHARMA LTD, TURKU, FINLAND
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
R03AC02
Δοσολογία:
100MCG/DOSE
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2430602

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣκαι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣSPCκαι ΦΟΧ:05-11-2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Salbutamol/TAIFUN ® 100μικρογραμμάρια/δόση,κόνιςγιαεισπνοή.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεψεκασμόςπεριέχεισαλβουταμόληθειικήισοδύναμημε100

μικρογραμμάριασαλβουταμόλης.Ηδόσηπουαπελευθερώνεταιαπότο

εξάρτημαστοματικήςπροσαρμογήςισοδυναμείμε90μικρογραμμάρια

σαλβουταμόλης.Γιαταέκδοχα,δείτετηνενότητα6.1

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαεισπνοή.

Λευκήήσχεδόνλευκήκόνις.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Συμπτωματικήθεραπείαοξέωνεπεισοδίωνάσθματος,πρόληψη

βρογχόσπασμουπουπροκαλείταιαπόάσκηση,συμπτωματικήθεραπεία

βρογχικούάσθματοςκαιάλλωνχρόνιωναποφρακτικώνπνευμονoπαθειώνμε

αναστρέψιμοχαρακτήρα.Μετησαλβουταμόλημπορείνααντιμετωπιστεί

θεραπευτικάμόνονηαναστρέψιμηαπόφραξητωναεροφόρωνοδών.Ηχρήση

σαλβουταμόληςδενυποκαθιστάτηνανάγκηγιασταθερήεισπνεόμενη

αντιφλεγμονώδηθεραπευτικήαγωγή.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Γιαενήλικεςκαιπαιδιάάνωτων12ετών:Γιατηθεραπείαοξέοςεπεισοδίου

βρογχόσπασμουπρέπειναχρησιμοποιείταιημικρότερηαποτελεσματικήδόση,

αρχίζονταςμεμίαεφάπαξδόση50μικρογραμμαρίων.Ανχρειάζεται,ηδόση

μπορείνααυξηθείέως100μικρογραμμάρια,πουμπορείναλαμβάνονται4-6

φορέςτηνημέρα,ανάλογαμετηναπόκριση.Ημέγιστησυνιστώμενηημερήσια

δόσηείναι600μικρογραμμάρια.Γιατηνπρόληψηβρογχόσπασμου

προκαλούμενουαπόάσκηση,μπορούνναλαμβάνονταιμίαέωςδύοδόσειςτων

100μικρογραμμαρίωνπερίπου15λεπτάπριναπότηνάσκηση.

Γιαπαιδιάκάτωτων12ετών:Δενσυνιστάται.

Ηλικιωμέναάτομα:Ό,τιισχύειγιαενήλικεςκαιπαιδιάάνωτων12ετών.

Ότανάλλασκευάσματασαλβουταμόληςγιαεισπνοές(inhalers)αντικαθίστανται

απότοTAIFUN  ,θαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψηότιηλαμβανόμενηδόση

μπορείναποικίλειμεταξύτωνδιαφόρωνσκευασμάτωνκαιεπομένωςενδέχεται

νααπαιτείταιρύθμισητηςδόσης.Σύμφωναμετησυστηματικήβιοδιαθεσιμότητα

καιταστοιχείαFEV1πουελήφθησαναπότιςκλινικέςμελέτες,δόση50mcgμε

χρήσητουSalbutamol/TAIFUN ® αντιστοιχείσεδόσητουλάχιστον100mcgμε

διαθέσιμαδεδομέναπουναεπιτρέπουντησύγκρισητηςδόσηςμεσκευάσματα

υπόμορφήκόνεωςγιαεισπνοές.

Γιατηνεπιτυχήθεραπείαείναισημαντικόναδιδαχθείοχρήστηςτοσωστό

χειρισμότηςσυσκευήςεισπνοώνκαιτηνκατάλληλητεχνικήγιατηνεισπνοή.Μια

νοσηλεύτριαήκάποιοςάλλοςενήλικαςθαπρέπειναεπιβεβαιώσειότιταπαιδιά

χρησιμοποιούντησωστήτεχνικήεισπνοής.Γιαλεπτομερείςοδηγίεςχρήσης,

δείτετηνενότητα6.6.

4.3 Αντενδείξεις

Ιστορικόυπερευαισθησίαςστησαλβουταμόληήτηλακτόζη.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ησαλβουταμόληδενπρέπειναχορηγείταισανμόνηήκαιπρώτηςγραμμής

θεραπείασεασθενείςμεμέτριοέωςσοβαρόήασταθέςάσθμα.Ησαλβουταμόλη

θαπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσεασθενείςμενόσοτωνστεφανιαίων

αγγείων,καρδιακέςαρρυθμίες(ταχυαρρυθμία),καρδιακήανεπάρκεια,υπέρταση,

υπερθυρεοειδισμό,διαβήτηήμειωμένηανοχήστηγλυκόζη,γνωστά

ανευρύσματα,φαιοχρωμοκύτωμα,ταυτόχρονηχρήσηκαρδιακώνγλυκοσιδών,

υπερτροφικήαποφρακτικήκαρδιομυοπάθειακαισεασθενείςμειστορικό

σπασμών.Ησαλβουταμόληθαπρέπειναχορηγείταιεπίσηςμεπροσοχήσε

ασθενείςμευποκαλιαιμία.Δυνητικώςσοβαρήυποκαλιαιμίαμπορείναεμφανιστεί

λόγωθεραπείαςμεβ

-διεγέρτεςκαισυνιστάταιιδιαίτερηπροσοχήσεπερίπτωση

οξέοςσοβαρούάσθματοςδιότιαυτόμπορείναενισχυθείμετηνταυτόχρονη

θεραπείαμεπαράγωγατηςξανθίνης,κορτικοστεροειδήκαιδιουρητικάκαθώςκαι

ότανοασθενήςέχειυποξία.Σεαυτέςτιςπεριπτώσεις,θαπρέπεινα

παρακολουθούνταιταεπίπεδατουκαλίουστονορό.

Σεμακροχρόνιαθεραπεία,ησαλβουταμόληθαπρέπειναχρησιμοποιείται

κυρίωςγιασυμπτωματικήαγωγή.Ανηανάγκηγιαδόσειςσαλβουταμόλης

αυξηθείήοασθενήςχρειάζεταιαρκετέςδόσειςσαλβουταμόληςτηνημέρα,ο

ασθενήςθαπρέπεινασυμβουλευθείγιατρόώστεναεξετασθείηπερίπτωση

έναρξηςήενίσχυσηςτηςθεραπείαςμεεισπνοήγλυκοκορτικοειδώνήάλλης

αντιφλεγμονώδουςφαρμακευτικήςαγωγής.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

Οιβ-αναστολείςαναστέλλουντηνεπίδρασητηςσαλβουταμόλης.ΟΙ

καρδιαγγειακέςεπιδράσειςτηςσαλβουταμόληςενδέχεταιναενισχυθούνσε

ασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχροναθεραπείαμεαναστολείςτης

μονοαμινοξειδάσης(MAO)ήτρικυκλικάαντικαταθλιπτικά.Ηταυτόχρονη

χορήγησηξανθινών,κορτικοστεροειδώνήδιουρητικώνπουαπεκκρίνουνκάλιο

ενδέχεταινααυξήσειτηνυποκαλιαιμία.Ανείναιδυνατόν,οασθενήςθαπρέπει

νασταματήσειτηλήψησαλβουταμόληςτουλάχιστον6ώρεςπριναπό

προγραμματισμένηαναισθησίαμεαλογονωμένααναισθητικά.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Κύηση:Παρότιημακροχρόνιακλινικήεμπειρίαδενέχειαποκαλύψει

οποιαδήποτεστοιχείατερατογόνουδράσης,έχουνπαρατηρηθείβλαβερές

επιδράσειςσεμελέτεςζώωνμεπολύυψηλέςδόσεις(δείτετηνενότητα5.3).Ανη

παλμώντουεμβρύουμπορείνααυξηθεί.Επομένωςηχορήγηση

σαλβουταμόληςκατάτηδιάρκειατηςκύησης,θαπρέπειναεξετάζεταιμόνοναν

τοαναμενόμενοόφελοςγιατημητέραείναιμεγαλύτεροαπόοποιοδήποτεπιθανό

κίνδυνογιατοέμβρυο.Σεπερίπτωσηχορήγησηςπροτουτοκετού,θαπρέπεινα

λαμβάνεταιυπόψηηπεριφερικήαγγειοδιασταλτικήδράσητωνβ

-αγωνιστώνκαι

ηενδεχόμενηανασταλτικήεπίδρασηστιςσυσπάσειςτηςμήτρας.

Γαλουχία:Επειδήησαλβουταμόληαπεκκρίνεταιπαθητικάστομητρικόγάλα,

υψηλέςδόσειςμπορείναπροκαλέσουνφαρμακευτικέςεπιδράσειςστοβρέφος

πουθηλάζει.Επομένως,ησαλβουταμόληθαπρέπειναχρησιμοποιείταικατάτη

διάρκειατηςγαλουχίαςμόνοναντοόφελοςγιατημητέραείναιμεγαλύτεροαπό

τονπιθανόκίνδυνογιατοπαιδί.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Ιδιαίτεραυψηλέςδόσειςενδέχεταιναπροκαλέσουνυπερδιέγερσητουκεντρικού

νευρικούσυστήματος,πουμπορείναέχειαρνητικήεπίδρασηστηνικανότητα

τωνασθενώνναοδηγούνκαιναχειρίζονταιμηχανήματα,ιδιαίτερακατάτην

έναρξητηςθεραπείαςκαιότανλαμβάνεταιταυτόχροναμεαλκοόλ.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςτηςθεραπείαςμεεισπνοέςεξαρτώνταιαπότηδόση

καιείναισυνήθωςήπιες,ανχρησιμοποιούνταιοισυνιστώμενεςδόσεις.Οι

ανεπιθύμητεςενέργειεςοφείλονταικυρίωςστιςφαρμακολογικέςεπιδράσειςτου

φαρμακευτικούπροϊόντος.Οιπιοσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςείναιτρόμος

τωνσκελετικώνμυών,αίσθημαπαλμών,ναυτία,ζάληκαικεφαλαλγία.

Αντιδράσειςυπερευαισθησίας,όπωςυπόταση,κατέρειψη,κνίδωση,

αγγειοοίδημα,βρογχόσπασμοςκαιοίδηματουστοματοφάρυγγος,είναισπάνιες.

Πιθανές,συνήθωςήπιεςκαιπαροδικέςμεταβολικέςεπιδράσειςείναιοι

αυξημένεςσυγκεντρώσειςγλυκόζηςκαιινσουλίνηςστοαίμακαιημειωμένη

συγκέντρωσηκαλίουστοπλάσμα.Οιπιοσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςλόγω

επιδράσεωνστονευρικόσύστημαείναιτρόμοςτωνσκελετικώνμυών,ζάληκαι

κεφαλαλγία.Υπερδιέγερσητουκεντρικούνευρικούσυστήματοςκαιεπώδυνες

μυϊκέςσυσπάσειςμπορείναεμφανιστούνσεμακροχρόνιαθεραπεία.Σεσπάνιες

περιπτώσειςέχειαναφερθείυπερκινητικότητασεπαιδιά.Ενδέχεταινα

εμφανιστούνκαρδιακέςαρρυθμίες,κολπικήμαρμαρυγή,υπερκοιλιακή

ταχυκαρδίακαιέκτακτεςσυστολές.Χρώσητωνοδόντωνμπορείναεμφανιστείσε

μακροχρόνιαθεραπεία.Ηεισπνεόμενησαλβουταμόλημπορείναερεθίσειτο

στόμακαιτολαιμό.

Οιεπιδράσειςτηςσαλβουταμόληςμπορείναενισχυθούν,ανχρησιμοποιούνται

ταυτόχροναδιουρητικάήπαράγωγατηςξανθίνης.

Όπωςισχύεικαιμεάλλεςθεραπείεςμεεισπνοές,υπάρχειπιθανότητα

παράδοξουβρογχόσπασμου.Ανσυμβείκάτιτέτοιο,θαπρέπειναδιακοπεί

αμέσωςηχορήγησητηςσαλβουταμόληςκαιναδοθείεναλλακτικήθεραπεία.

4.9 Υπερδοσολογία

Πιθανάσυμπτώματατηςυπερδοσολογίαςσαλβουταμόληςπεριλαμβάνουν

θωρακικόάλγοςομοιάζονμεστηθάγχη,υπέρταση,ταχυκαρδία,αρρυθμίες,η

ενότητα4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες.Ταεπίπεδατουκαλίουστονορόπρέπεινα

παρακολουθούνταιπροσεκτικά.Ενδείκνυταιθεραπείασενοσοκομείο.

Προσεκτικάχορηγούμενοικαρδιοεκλεκτικοίβ-αναστολείς(μεταπροπολόληή

ατενολόλη),αποτελούνκατάλληλααντίδοτααλλάθαπρέπειναδοθείμεγαλύτερη

προσοχήσεασθενείςμεβρογχόσπασμο,επειδήοικαρδιοεκλεκτικοίβ-

αναστολείςμπορείναπροκαλέσουνκαιοιίδιοιβρογχόσπασμο.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΚωδικόςATC:R03AC02

Ησαλβουταμόληείναιέναςβ

-εκλεκτικόςδιεγέρτηςτωναδρενεργικών

υποδοχέων,οοποίοςέχειεκλεκτικήδράσηστουςβ

-υποδοχείςτωνβρόγχωνκαι

μικρήεπίδρασηστουςβ

-υποδοχείςτηςκαρδιάς,σεθεραπευτικέςδόσεις.Μετά

τηνεισπνοή,ησαλβουταμόληασκείδιεγερτικήδράσηστουςβ

–υποδοχείςστους

λείουςμύεςτωνβρόγχωνκαιέτσιεξασφαλίζειταχείαβρογχοδιαστολή,ηοποία

καθίσταταισημαντικήεντόςλίγωνλεπτώνκαιδιαρκείγια4έως6ώρες.Το

φάρμακοπροκαλείεπίσηςαγγειοδιαστολή,πουοδηγείσεαντιρροπιστική

χρονοτρόποεπίδρασηκαιμεταβολικέςεπιδράσεις,περιλαμβανομένηςτης

υποκαλιαιμίας.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΌταντοSalbutamol/TAIFUN ® γιαεισπνοέςχρησιμοποιείταιμετοβέλτιστο

υψηλόρυθμόεισπνοών(μέσητιμή30l/λεπτό),ηεναπόθεσηστουςπνεύμονες

είναιτο24%τηςμετρηθείσαςδόσης.Μεαργόρυθμόεισπνοών(<15l/λεπτό),η

κατακράτησητηςσαλβουταμόληςστοεξάρτημαστοματικήςπροσαρμογήςείναι

υψηλότερηκαιηεναπόθεσηστουςπνεύμονεςείναιτο10%τηςμετρηθείσας

δόσης.Ότανυπολογίζεταιωςαναλογίατηςαπελευθερουμένηςδόσης,η

εναπόθεσηστουςπνεύμονεςείναιπερίπου40%,ανεξάρτητααπότορυθμό

εισπνοών.Ησαλβουταμόληδενμεταβολίζεταισημαντικάστουςπνεύμονες,αλλά

απορροφάταιταχέωςστηνκυκλοφορίαωςαναλλοίωτημορφή.Τομεγαλύτερο

μέροςτηςδόσηςκαταπίνεταικαιαπορροφάταιαπότογαστρεντερικόσωλήνα.Οι

συγκεντρώσειςτηςσαλβουταμόληςστονορόποικίλλουνανάλογαμετηντεχνική

εισπνοής.Μετάτηνεισπνοήαπότουστόματος,περίπουτο70%τηςδόσηςπου

απορροφάταιαπότουςπνεύμονεςαπεκκρίνεταισταούραεντός24ωρώνως

αναλλοίωτημορφήήωςμεταβολίτεςκαιτο80-100%εντός72ωρών.Περίπου

το30%τηςεισπνεόμενηςδόσηςαπεκκρίνεταιαναλλοίωτοσταούραεντός24

ωρώνκαιπερίπουτο12%απεκκρίνεταιστακόπρανα.

Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςσαλβουταμόληςστονορό,πουεπιτυγχάνονταιμετο

Salbutamol/TAIFUN 50mcg(0,24ng/ml)και100mcg(0,38ng/ml),είναικατά

20%και90%υψηλότερεςαπόεκείνεςπουεπιτυγχάνονταιμεέναυπόσύγκριση

αερόλυμασαλβουταμόλης100mcgγιαεισπνοέςτωνδόσεωνμεχρήση

αεροθαλάμου(VentolineVolumatic)(0,20ng/ml).Ημέσητιμήγιατηνπεριοχή

κάτωαπότηνκαμπύλη(AUC)(0-6h),πουυπολογίζεταιαπότιςσυγκεντρώσεις

τηςσαλβουταμόληςστονορό,είναιαπολύτωςσυγκρίσιμημεταξύτουSalbutamol

/TAIFUN 50mcgκαιτουVentolineVolumatic100mcg(32,0έναντι36,3min*ng/

ml),αλλάείναικατάπερίπου70%υψηλότερημετοSalbutamol/TAIFUN 100

mcg(62,7έναντι36,3min*ng/ml).Ηαπέκκρισησταούρατηςσαλβουταμόληςσε

30λεπτάείναιπερίπουτριπλάσιαγιαSalbutamol/TAIFUN τόσοτων50mcg

ταχείααπορρόφησητηςσαλβουταμόληςαπότουςπνεύμονες.

Ησαλβουταμόληεμφανίζεικαλήαπορρόφησημετάτηναπότουστόματος

χορήγηση.Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαεπιτυγχάνονταιεντός1-4

ωρών.Ωστόσο,ησυστηματικήβιοδιαθεσιμότητατηςσαλβουταμόληςείναιμόνον

40-50%λόγωτουεκτεταμένουμεταβολισμούπρώτηςδιόδου.Ησαλβουταμόλη

μεταβολίζεταιστοεντερικότοίχωμακαιτοήπαρσχεδόναποκλειστικάσεέναμη

δραστικό4'-O-θειικόεστέρα.Ησαλβουταμόληκαιοιμεταβολίτεςτης

απεκκρίνονταιταχέωςσταούρακαιτακόπρανα.Ηποσότητατηςδραστικής

ουσίαςπουαπεκκρίνεταιαναλλοίωτηκυμαίνεταιμεταξύ35και65%,ανάλογαμε

τηνοδόχορήγησης.Ηημιπερίοδοςζωήςτηςαποβολήςτηςσαλβουταμόληςείναι

3-7ώρες.

5.3 Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια

Ταπροκλινικάστοιχείαγιατησαλβουταμόληπεριορίζονταισεεκείναπου

σχετίζονταιμετοφαρμακολογικόμηχανισμότηςδράσηςτης,πουαποτελείκαιτο

μόνοσημείοενδιαφέροντοςσχετικάμετηνασφάλειαγιατηνχρήσηστον

άνθρωπο,πουεξάγεταιαπότιςμελέτεςσεζώα.Έχειαποδειχτείότιοι

εκλεκτικοίβ

-αδρενεργικοίδιεγέρτεςπροκαλούνκαλοήθημεσωοθηκικά

λειομυώματασεορισμέναείδηεπιμύωνταοποίαείναιευαίσθητασ'αυτόντον

τύποόγκων.Δενυπάρχουνενδείξειςκαρκινογένεσης,γονοτοξικότηταςή

τερατογένεσης.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Λακτόζημονοϋδρική.

6.2 Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

2χρόνια.Διάρκειαζωής,αφούανοιχτείοσάκοςαπόαλουμίνιο:6μήνες.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Ναμηφυλάσσεταισεθερμοκρασίαάνωτων30°C.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Salbutamol/TAIFUN ® 100μικορογρμμάρια/δόση,κόνιςγιαεισπνοή:

200δόσεις.

Λευκήήσχεδόνλευκήκόνις.

Ησυσκευήεισπνοώνείναικατασκευασμένηαπόπλαστικάμέρηκαιέχεισώμα

σεγαλάζιοχρώμακαιλευκόκαπάκι.

Ησυσκευήεισπνοώνείναισυσκευασμένησεσάκοαπόαλουμίνιο.

Ησυσκευήεισπνοών,πουαποτελείταιαπόέναπλαστικόσώμασε

γαλάζιο/σκούρομπλεχρώμαμελευκόκαπάκι,περιέχει200δόσειςμιαςλευκήςή

σχεδόνλευκήςκόνεωςγιαεισπνοές.Κάθεσυσκευήβρίσκεταιμέσασεένα

6.6 Οδηγίεςχρήσηςκαιχειρισμού

ΤοSalbutamol/TAIFUN ® γιαεισπνοέςαναπτύχθηκεγιαναδιευκολύνειτη

θεραπείαμεεισπνοές.Τοφαρμακευτικόσκεύασμαυπόμορφήκόνεως

εισπνέεταιστουςπνεύμονεςμέσωτουστόματος.ΗσυσκευήτουTAIFUN ®

περιέχειπολλαπλέςδόσειςτουφαρμάκουκαιενεργοποιείταιμετηναναπνοή.

Γιαεπιτυχήθεραπείαείναισημαντικήησωστήτεχνικήεισπνοής.Ησωστή

τεχνικήεισπνοήςπρέπειναδιδάσκεταισεόλουςτουςασθενείςπου

χρησιμοποιούνγιαπρώτηφοράτοσκεύασμαTAIFUN ® γιαεισπνοές.

Λεπτομερείςοδηγίεςχρήσης:

Κρατήστετοχρωματιστόσώματηςσυσκευήςμετοαριστερόσαςχέρι.

Διατηρήστετησυσκευήσεοριζόντιαθέσημετηνετικέτακαιτομετρητή

στραμμέναπροςταεπάνω.Μετοδεξίσαςχέρι,πιάστετολευκόκαπάκι.

Γεμίστεμετηδόσηγυρνώνταςτολευκόκαπάκιμετοδεξίσαςχέρικατάμία

πλήρηστροφήπροςτηνκατεύθυνσηπουορίζεταιαπόταβέληπάνωστο

καπάκι.Κατάτηδιάρκειατουγεμίσματος,συνεχίστενακρατάτετοχρωματιστό

σώματηςσυσκευήςσεοριζόντιαθέσημετοαριστερόσαςχέρι.

Συνεχίστεγυρνώνταςτολευκόκαπάκιστηναρχικήθέσημέχριναακούσετεένα

ελαφρόκλικ.Ηδόσηείναιπλέονέτοιμηγιαεισπνοή.

Πρινεισπνεύσετε,αφαιρέστετολευκόκαπάκι.

Εκπνεύστεφυσιολογικά.Τοποθετήστετησυσκευήστοστόμασας

εξακολουθώνταςνατηδιατηρείτεσεοριζόντιαθέση.Ποτέναμηφυσάτεμέσα

στησυσκευή.

Κλείστεταχείλησαςγύρωαπότοεξάρτημαστοματικήςπροσαρμογήςκαι

πάρτεμιαφυσιολογική,βαθιάανάσαμέσωτουεξαρτήματοςστοματικής

προσαρμογής.Βγάλτετησυσκευήαπότοστόμασας.Κρατήστετηναναπνοή

σαςγιαπερίπου10δευτερόλεπτα.Τοποθετήστεξανάτοκαπάκιγιανακαλύψετε

τοεξάρτημαστοματικήςπροσαρμογής.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

FocusInhalationOy,POBox980,FIN-20101Turku

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣΣΤΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΜΗΤΡΩΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

243060201

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

18.02.1999/…………..

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες