SABRIL 3G/SACHET PD.ORA.SOL

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
VIGABATRIN
Διαθέσιμο από:
AVENTIS PHARMA AEBE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
N03AG04
Δοσολογία:
3G/SACHET
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2072904

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ&ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣSPCκαι ΦΟΧ:31-05-2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sabril ®

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεφακελλίσκοςπεριέχει500mgβιγαμπατρίνης.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κοκκίαγιαπόσιμοδιάλυμα

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Αγωγήσυνδυασμούμεάλλααντιεπιληπτικάφάρμακασεασθενείςμεανθεκτική

εστιακήεπιληψίαμεήχωρίςδευτεροπαθήγενίκευσηόπουόλοιοιάλλοισυνδυασμοί

φαρμάκωναποδείχθηκανανεπαρκείςήδενέγινανανεκτοί.

Μονοθεραπείαγιατηθεραπευτικήαντιμετώπισητωνβρεφικώνσπασμών(σύνδρομο

West).

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

HαγωγήμεSabrilμπορείναξεκινήσειμόνοαπόκάποιονειδικόστηνεπιληψία,στη

νευρολογίαήστηνπαιδιατρικήνευρολογία.Ηπαρακολούθησηθαπρέπεινα

ρυθμίζεταιυπότηνεπιτήρησηενόςειδικούστηνεπιληψία,ενόςνευρολόγουή

παιδιάτρου-νευρολόγου.

ToSabrilχορηγείταιαπότοστόμαμίαήδύοφορέςτηνημέρακαιλαμβάνεταιπρινή

μετάταγεύματα.Τοπεριεχόμενοτουφακελλίσκουμπορείνααναμιχθείμεκάποιο

υγρό(π.χ.νερό,χυμόςήγάλα)αμέσωςπριντηχορήγησηαπότοστόμα.

Εφόσονκλινικάοέλεγχοςτηςεπιληψίαςδεβελτιωθείσημαντικάμετάαπόμια

ικανοποιητικήμελέτη,θαπρέπειναδιακοπείηαγωγήμεβιγαμπατρίνη.Η

βιγαμπατρίνηθαπρέπειναδιακόπτεταισταδιακάυπόστενήιατρική

παρακολούθηση.

Ενήλικες

Ημέγιστηαποτελεσματικότητασυνήθωςεμφανίζεταιστοεύροςτων2-3g/ημέρα.

Ημερήσιαδόσηέναρξης1gπρέπειναπροστίθεταιστουπάρχοναντιεπιληπτικό

σχήματωνασθενών.Ηημερήσιαδόσημπορείέπειτανααυξηθείκατά0,5gσε

εβδομαδιαίαδιαστήματαανάλογαμετηνκλινικήανταπόκρισηκαιανεκτικότητα.

Ημέγιστησυνιστώμενηδόσηείναι3gημερησίως.

Δενυπάρχειάμεσησχέσημεταξύσυγκεντρώσεωνστοπλάσμακαι

αποτελεσματικότητας.Ηδιάρκειαδράσηςτουφαρμάκουεξαρτάταιμάλλοναπότο

ρυθμόανασύνθεσηςτηςGABAτρανσαμινάσηςπαράαπότησυγκέντρωσητου

φαρμάκουστοπλάσμα(βλέπεεπίσηςπαραγράφους5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

και5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες).

Παιδιά

Ησυνιστώμενηδόσηέναρξηςσταπαιδιάείναι40mg/kg/ημέρα.Οισυστάσεις

συντήρησηςσεσχέσημετοσωματικόβάροςείναι:

Σωματικόβάρος 10-15kg0,5-1g/ημέρα

15-30kg1-1,5g/ημέρα

30-50kg1,5-3g/ημέρα

>50kg2-3g/ημέρα

Σεκαθεμιάαπόαυτέςτιςκατηγορίεςδενπρέπειναγίνειυπέρβασητηςμέγιστης

συνιστώμενηςδόσης.

Βρέφη–μονοθεραπείαγιαβρεφικούςσπασμούς(σύνδρομοWest):Ησυνιστώμενη

δόσηέναρξηςείναι50mg/kg/ημέρα.Αυτήμπορείνατιτλοποιηθεί,ανείναι

αναγκαίο,γιαπερίοδομιαςεβδομάδας.Δόσειςμέχρι150mg/kg/ημέρα

χρησιμοποιήθηκανκαιέγινανκαλάανεκτές.

Ηλικιωμένοικαιασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια

Eπειδήηβιγαμπατρίνηαπεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών,απαιτείταιπροσοχήόταντο

φάρμακοχορηγείταισεηλικιωμένουςκαιειδικότερασεασθενείςμεκάθαρση

κρεατινίνηςμικρότερηαπό60ml/λεπτό.Θαπρέπειναεξεταστείπροσαρμογήτης

δόσηςήτηςσυχνότηταςχορήγησης.Τέτοιοιασθενείςπιθανώςανταποκρίνονταισε

χαμηλότερηδόσησυντήρησης.Οιασθενείςθαπρέπειναπαρακολουθούνταιγια

ανεπιθύμητεςενέργειεςόπωςκαταστολήήσύγχυση(βλέπεπαραγράφους4.4Ειδικές

προειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήσηκαι4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες).

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηβιγαμπατρίνηήσεκάποιοαπόταέκδοχατουφαρμάκου.

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

ΤοSabrilδενπρέπειναχορηγείταιωςμονοθεραπεία,εκτόςτηςθεραπείαςτων

βρεφικώνσπασμών.

ΈχουναναφερθείΕλλείμματασταοπτικάπεδία(VisualFieldDefects,VFD)με

υψηλήσυχνότητα(περίπουτο1/3τωνασθενών),σεασθενείςπουλαμβάνουν

βιγαμπατρίνη.Ηέναρξησυνήθωςπαρουσιάζεταιμετάαπόμήνεςήχρόνιααπότην

αγωγήμεβιγαμπατρίνη.Οβαθμόςπεριορισμούτουοπτικούπεδίουμπορείναείναι

σοβαρόςκαιαυτόμπορείναέχειπρακτικέςσυνέπειεςγιατονασθενή.Οι

περισσότεροιαπότουςασθενείςμεελλείμματαπροσδιορισμέναμεπεριμετρίαήταν

ασυμπτωματικοί.Γι’αυτό,ησυγκεκριμένηανεπιθύμητηενέργειαμπορείνα

εντοπιστείαξιόπισταμόνομεσυστηματικήπεριμετρίαηοποίαείναισυνήθωςδυνατή

μόνοσεασθενείςπουβρίσκονταισεηλικίαανάπτυξηςμεγαλύτερητων9ετών.Μια

ειδικήμέθοδοςπουαναπτύχθηκεκαιβασίζεταιστοντομέαειδικώνΟπτικά

προκλητώνδυναμικών(VisualEvokedPotentials,VEP)είναιδιαθέσιμηαπότην

εταιρίακατόπιναιτήσεωςγιαναελεγχθείηπαρουσίαπεριφερικήςοράσεωςσεπαιδιά

ηλικίας3ετώνκαιάνω.Επίτουπαρόντοςαυτήημέθοδοςδενέχειαξιολογηθείως

προςτηνανίχνευσητωνελλειμμάτωντωνοπτικώνπεδίωνπουσχετίζονταιμετη

βιγαμπατρίνη.Ηηλεκτροαμφιβληστροειδογραφίαμπορείναείναιχρήσιμηαλλάθα

πρέπειναεφαρμόζεταιμόνοσεενήλικεςοιοποίοιδενείναισεθέσηνα

συνεργαστούνκατάτηνπεριμετρίαήείναιπολύνέοι(βλέπεΕλλείμματασταοπτικά

πεδία).

Απόταδιαθέσιμαστοιχείαπροκύπτειότιταελλείμματατωνοπτικώνπεδίωνείναι

μηαναστρέψιμαακόμηκαιμετάτηδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης.

Γι’αυτόηβιγαμπατρίνηθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμόνομετάαπό

προσεκτικήαξιολόγησητηςσχέσηςόφελους/κινδύνουσεσύγκρισημετατα

εναλλακτικάφάρμακα.

Ηβιγαμπατρίνηδεσυστήνεταιγιαχρήσησεασθενείςμεκλινικάσημαντικά

ελλείμματασταοπτικάπεδίαταοποίαπροϋπάρχουν.

Οιασθενείςπρέπειναυπόκεινταισεσυστηματικήπαρακολούθηση

όταναρχίζουντηναγωγήμεβιγαμπατρίνηκαιενσυνεχείασετακτάδιαστήματαγια

τονεντοπισμόελλειμμάτωνσταοπτικάπεδία.Hεξέτασητωνοπτικώνπεδίωνπρέπει

νασυνεχίζεταισε6μηνιαίαδιαστήματακαθ’όλητηδιάρκειατηςθεραπείας (βλέπε

‘Ελλείμματασταοπτικάπεδία’).

Ελλείμματασταοπτικάπεδία( Visual Field Defects ,VFD )

Μεβάσηταδιαθέσιμαστοιχεία,οσυνήθηςτύποςείναιηομόκεντρηστένωσητου

οπτικούπεδίουκαιτωνδύοοφθαλμών,ηοποίαγενικάείναιπλέονέκδηληρινικά

παράκροταφικά.Συχνάστοκέντροτουοπτικούπεδίου(εντός30μοιρώντης

εκκεντρικότητας)εμφανίζεταιέναδακτυλιοειδέςρινικόέλλειμμα.Δενεπηρεάζεταιη

κεντρικήοπτικήοξύτητα.Παρ’όλααυτά,ταελλείμματατωνοπτικώνπεδίωνπου

αναφέρθηκαναπόασθενείςπουλαμβάνουνβιγαμπατρίνηκυμαίνονταναπόήπιαέως

σοβαρά.Oισοβαρέςπεριπτώσειςδημιουργούνενδεχομένωςαναπηρία.

Πολλοίασθενείςμεελλείμματαπροσδιορισμέναμεπεριμετρίαδενείχαν

προηγουμένωςπαρατηρήσειαυθόρμητακάποιοσύμπτωμα,ακόμηκαισε

περιπτώσειςόπουμετηνπεριμετρίαεντοπίστηκεσοβαρόέλλειμμα.Απότις

διαθέσιμεςμαρτυρίες,φαίνεταιότιτοέλλειμματουοπτικούπεδίουδενείναι

αναστρέψιμοακόμηκαιμετάτηδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης.

Ταστοιχείαπουέχουνσυγκεντρωθείαπόέρευνεςωςπροςτονεπιπολασμό

δηλώνουνότιτο1/3τωνασθενώνπουλάμβανανβιγαμπατρίνηεμφάνισαν

ελλείμματασταοπτικάπεδία.Οιάνδρεςπιθανόναβρίσκονταισεμεγαλύτερο

κίνδυνοαπόό,τιοιγυναίκες.

Όλοιοιασθενείςθαπρέπεινασυμβουλεύονταιοφθαλμίατρομεεξέτασητουοπτικού

πεδίουπριναπότηνέναρξητηςαγωγήςμεβιγαμπατρίνη.

Πριναπότηνέναρξητηςαγωγήςκαισε6μηνιαίαδιαστήματακαθ’όλητηδιάρκεια

τηςθεραπείας πρέπειναδιεξάγεταικατάλληληεξέτασητωνοπτικώνπεδίων

(περιμετρία)εφαρμόζονταςκάποιατυποποιημένηστατικήπεριμετρία(Humphreyή

Octopus)ήκινητικήπεριμετρία(Goldmann).Hστατικήπεριμετρίαείναιη

προτιμητέαμέθοδοςγιατονεντοπισμότουελλείμματοςοπτικούπεδίουπου

συνδέεταιμετηβιγαμπατρίνη.

Ηηλεκτροαμφιβληστροειδογραφίαμπορείναείναιχρήσιμηαλλάθαπρέπεινα

εφαρμόζεταιμόνοσεενήλικεςπουαδυνατούννασυνεργαστούνστηνπεριμετρία.Με

βάσηταδιαθέσιμαστοιχεία,τοδυναμικόπρώτηςδιακύμανσηςκαιοιαποκρίσειςαπό

τοηλεκτροαμφιβληστροειδόγραμμαμεσυχνότηταερεθίσματος(flicker)30Ηz

φαίνεταιότισυσχετίζονταιμετοέλλειμμαοπτικούπεδίουλόγωτηςβιγαμπατρίνης.

Οιαποκρίσειςαυτέςπαρουσιάζονταικαθυστερημένεςκαιμειώνονταιπάνωαπότα

φυσιολογικάόρια.Αυτούτουείδουςοιαλλαγέςδενπαρουσιάστηκανσεασθενείς

χωρίςέλλειμμαοπτικούπεδίουοιοποίοιέλαβανβιγαμπατρίνη.

Στονασθενήκαι/ήστονυπεύθυνογιατηφροντίδατουθαπρέπειναγίνειλεπτομερής

περιγραφήτηςσυχνότηταςκαιτωνσυνεπειώντηςανάπτυξηςελλείμματοςοπτικού

πεδίουκατάτηδιάρκειατηςαγωγήςμεβιγαμπατρίνη.Οιασθενείςθαπρέπεινα

καθοδηγούνταιώστενααναφέρουνοποιοδήποτενέοπρόβλημαόρασηςκαι

συμπτώματαταοποίαμπορείνασυσχετίζονταιμεστένωσητουοπτικούπεδίου.Αν

εμφανιστούνοπτικάσυμπτώματα,οασθενήςθαπρέπεινααπευθυνθείσεκάποιο

οφθαλμίατρο.

Ανκατάτηνπαρακολούθησηπαρατηρηθείστένωσητουοπτικούπεδίου,θαπρέπει

ναεξεταστείησταδιακήδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης.Εφόσονληφθείηαπόφασηγια

συνέχισητηςαγωγής,θαπρέπειναεξεταστείηπιοσυχνήπαρακολούθηση

(περιμετρία)προκειμένουναανιχνευθείεξέλιξηήελλείμματααπειλητικάγιατην

όραση.

Ηβιγαμπατρίνηδενπρέπεινασυγχορηγείταιμεάλλατοξικάγιατον

αμφιβληστροειδήφάρμακα.

Παιδιά

Σπάνιαηπεριμετρίαείναιδυνατήσεπαιδιάπουβρίσκονταισεηλικίαανάπτυξης

κάτωτων9ετών.Οικίνδυνοιαπότηναγωγήθαπρέπεινααξιολογούνταιπολύ

προσεκτικάέναντιτουενδεχόμενουοφέλουςγιαταπαιδιά.Επίτουπαρόντοςδεν

υπάρχεικάποιακαθιερωμένημέθοδοςπροκειμένουναδιαγνωστείήνααποκλειστεί

τοέλλειμμαοπτικούπεδίουσεπαιδιάσταοποίακάποιατυποποιημένημέθοδος

περιμετρίαςδενμπορείναδιεξαχθεί.Μιαειδικήμέθοδοςπουαναπτύχθηκεκαι

βασίζεταιστοντομέαειδικώνΟπτικάπροκλητώνδυναμικών(VisualEvoked

Potentials,VEP)είναιδιαθέσιμηαπότηνεταιρίακατόπιναιτήσεωςγιαναελεγχθείη

παρουσίαπεριφερικήςοράσεωςσεπαιδιάηλικίαςάνωτων3ετών.Επίτουπαρόντος

αυτήημέθοδοςδενέχειαξιολογηθείωςπροςτηνανίχνευσητωνελλειμμάτωντων

οπτικώνπεδίωνπουσχετίζονταιμετηβιγαμπατρίνη.Στηνπερίπτωσηπουημέθοδος

δώσειφυσιολογικήανταπόκρισηστοκεντρικόοπτικόπεδίοαλλάαπουσία

περιφερικήςανταπόκρισης,θαπρέπεινααναθεωρηθείησχέσηοφέλους/κινδύνουτης

βιγαμπατρίνηςκαιθαπρέπειναεξεταστείησταδιακήδιακοπήτης..Ηπαρουσία

περιφερικήςοράσεωςδεναποκλείειτηνπιθανότηταεμφάνισηςελλείμματοςοπτικού

πεδίου.Ηηλεκτροαμφιβληστροειδογραφία,μπορείναείναιχρήσιμηαλλάθαπρέπει

ναεφαρμόζεταιμόνοσεπαιδιάηλικίαςμικρότερηςτων3ετών.

Νευρολογικέςκαιψυχιατρικέςκαταστάσεις

Έχονταςυπόψητααποτελέσματατωνμελετώνγιατηνασφάλειασεζώα(βλέπε

παράγραφο5.3Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια)συνιστάταιοιασθενείςπου

λαμβάνουνβιγαμπατρίνηναβρίσκονταιυπόστενήπαρακολούθησηγιατυχόν

ανεπιθύμητεςενέργειεςστηνευρικήλειτουργία.

Σεσπάνιεςπεριπτώσειςκαικυρίωςαμέσωςμετάτηνέναρξητηςαγωγήςμε

βιγαμπατρίνηαναφέρθηκανσυμπτώματαεγκεφαλοπάθειαςόπωςέντονηκαταστολή,

λήθαργοςκαισύγχυσηπουσυνοδεύονταιαπόμηειδικήδραστηριότητατύπουαργού

κύματοςστοΗΕΓάφημα.Στουςπαράγοντεςκινδύνουωςπροςτηνεμφάνισηαυτών

τωναντιδράσεωνσυμπεριλαμβάνονταιημεγαλύτερηαπότησυνιστώμενηδόση

έναρξης,ηταχύτερητιτλοποίησητηςδόσηςσευψηλότερααπότασυνιστώμεναόρια

καιηνεφρικήανεπάρκεια.Ταφαινόμενααυτάείναιαναστρέψιμαμετάτημείωση

τηςδόσηςήτηδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης(βλέπεπαράγραφο4.8Ανεπιθύμητες

ενέργειες).

Όπωςκαιμεάλλααντιεπιληπτικάφάρμακαέτσικαιμετηβιγαμπατρίνη,ορισμένοι

ασθενείςμπορείναπαρουσιάσουναύξησηστησυχνότητατωνσπασμώνήέναρξη

νέουτύπουσπασμών(βλέπεπαράγραφο4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες).Ταφαινόμενα

αυτάμπορείεπίσηςναείναισυνέπειακάποιαςυπερδοσολογίας,μείωσηςτων

συγκεντρώσεωνστοπλάσματηςταυτόχρονηςαντιεπιληπτικήςαγωγήςήκάποια

παράδοξηδράση.

Όπωςκαιμεάλλααντιεπιληπτικάφάρμακα,ηαπότομηδιακοπήμπορείναοδηγήσει

σεαπότομηαντανακλαστικήαύξησητωνσπασμών.Γι’αυτόσυνιστάταιότανο

ασθενήςπρόκειταιναδιακόψειτηναγωγήμεβιγαμπατρίνη,αυτόναγίνεταιμε

βαθμιαίαελάττωσητηςδόσηςεντόςμιαςπεριόδου2-4εβδομάδων.

Ηβιγαμπατρίνηθαπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχήσεασθενείςμειστορικό

ψυχώσεων,κατάθλιψηςήπροβλημάτωνσυμπεριφοράς.Κατάτηναγωγήμε

βιγαμπατρίνηαναφέρθηκανψυχιατρικάσυμβάματα(π.χ.διέγερση,κατάθλιψη,

διαταραχήτηςσκέψης,παρανοϊκέςαντιδράσεις).Ταπεριστατικάαυτά

παρουσιάσθηκανσεασθενείςμεψυχιατρικόιστορικόήκαιχωρίςαυτόκαισυνήθως

ήταναναστρέψιμαότανμειώθηκανοιδόσειςβιγαμπατρίνηςήδιακόπηκανσταδιακά.

Ηλικιωμένοικαιασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια

Επειδήηβιγαμπατρίνηαπεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών,απαιτείταιπροσοχήσε

ασθενείςμεκάθαρσηκρεατινίνηςμικρότερηαπό60ml/λεπτόκαθώςκαισε

ηλικιωμένους.Οιασθενείςαυτοίθαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενάγια

ανεπιθύμητεςενέργειεςόπωςκαταστολήκαισύγχυση(βλέπεπαράγραφο4.2

Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης).

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

Επειδήηβιγαμπατρίνηδεμεταβολίζεταιούτεσυνδέεταιμετιςπρωτεΐνεςκαιδεν

είναιεπαγωγέαςτωνηπατικώνενζύμωντουκυτοχρώματοςΡ450,ταοποία

συμμετέχουνστομεταβολισμόφαρμάκων,δενείναιπιθανέςοιαλληλεπιδράσειςμε

άλλαφάρμακα.Παρ’όλααυτά,κατάτηδιάρκειαελεγχόμενωνκλινικώνμελετών,

παρατηρήθηκεμιαβαθμιαίαμείωσηπουκυμάνθηκεαπό16%έως33%της

συγκέντρωσηςτηςφαινυτοΐνηςστοπλάσμα.Προςτοπαρόνηακριβήςαιτίααυτής

τηςαλληλεπίδρασηςδενείναικατανοητήωστόσοστηνπλειονότητατων

περιπτώσεων,ηαλληλεπίδρασηαυτήδεθεωρήθηκεναείναιθεραπευτικώς

σημαντική.

Οισυγκεντρώσειςτηςκαρβαμαζεπίνης,τηςφαινοβαρβιτόνηςκαιτουβαλπροϊκού

νατρίουστοπλάσμαέχουνμετρηθείεπίσηςκατάτηδιάρκειαελεγχόμενωνκλινικών

μελετώνκαιδενέχουνδιαπιστωθείκλινικώςσημαντικέςαλληλεπιδράσεις.

Ηβιγαμπατρίνημπορείναπροκαλέσεικάποιαμείωσηστηντιμήτηςενεργότηταςτης

αλανινικήςαμινοτρανσφεράσης(ALT)τουπλάσματοςκαισεμικρότερηέκτασηστην

ασπαρτικήαμινοτρανσφεράση(AST).ΑναφέρθηκεότιημείωσητηςALT

κυμαίνεταιαπό30%έως100%.Γι’αυτό,οισυγκεκριμένεςηπατικέςδοκιμασίες

μπορείναμηνείναιποσοτικάαξιόπιστεςστουςασθενείςπουλαμβάνουν

βιγαμπατρίνη(βλέπεπαράγραφο4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες).

Ηβιγαμπατρίνημπορείνααυξήσειτηνποσότητατωναμινοξέωνσταούρακαι

πιθανόνναπροκληθείψευδώςθετικήδοκιμασίαγιασυγκεκριμένεςσπάνιεςγενετικές

μεταβολικέςδιαταραχές(π.χ.άλφα-αμινολιπώδηςοξυουρία).

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Ηβιγαμπατρίνηπρέπειναχρησιμοποιείταιστηδιάρκειατηςκύησηςμόνοεάνείναι

είναιαπολύτωςαπαραίτητη.

Υπάρχουνδιαθέσιμαστοιχείααπόένανπεριορισμένοαριθμό(n=192)κυήσεων.Σε

ποσοστό14,5%τωνκυήσεωναναφέρθηκανσυγγενείςανωμαλίες.Απόαυτές,

ποσοστό64,3%παρουσίασανμεγάλεςδυσπλασίες.Αυτόματηαποβολήεμφανίσθηκε

σεποσοστό10,9%τωνκυήσεων.Λόγωτωνπεριορισμένωνστοιχείων,τηςεπιληψίας

καθώςκαιεξαιτίαςτηςύπαρξηςταυτόχρονηςαντιεπιληπτικήςαγωγήςκατάτη

διάρκειατηςκάθεαναφερόμενηςκυήσεωςδενμπορείναδιεξαχθείκάποιο

συγκεκριμένοσυμπέρασμακατάπόσοηβιγαμπατρίνηπουχορηγήθηκεκατάτην

κύησηδημιούργησεαυξημένοκίνδυνοδυσπλασιών.

Γυναίκεςπουμπορούννατεκνοποιήσουν/αντισύλληψη

Ειδικέςσυμβουλέςθαπρέπειναδίνονταισεόλεςτιςασθενείςγιατιςοποίεςυπάρχει

πιθανότητανατεκνοποιήσουνήβρίσκονταισεγόνιμηηλικία.Ηανάγκη

αντιεπιληπτικήςαγωγήςπρέπειναεπαναξιολογείταιότανηασθενήςεπιθυμείνα

τεκνοποιήσει.

Κύηση

Οκίνδυνοςσυγγενώνδιαταραχώναυξάνεταιαπό2έως3φορέςγιαταπαιδιάοι

μητέρεςτωνοποίωνέλαβαναντιεπιληπτικά.Οισυχνότερααναφερόμενεςείναιοι

εξής:λαγώχειλος,καρδιαγγειακέςανωμαλίεςκαιανωμαλίεςτουνευρικούσωλήνα.

Πολυθεραπείαμεαντιεπιληπτικάφάρμακαμπορείνασχετίζεταιμευψηλότερο

κίνδυνοσυγγενώνδυσπλασιώνσεσχέσημετημονοθεραπεία.

Εάνκάποιαασθενήςμείνειέγκυοςηαγωγήθαπρέπειναεπανεξετασθεί.Απότομη

διακοπήτηςαποτελεσματικήςαντιεπιληπτικήςαγωγής,μπορείναπροκαλέσει

επιδείνωσητηςκατάστασηςστημητέρα,γεγονόςτοοποίοείναιεπιζήμιογιατο

έμβρυο.

Δενυπάρχουνπληροφορίεςγιατηνπιθανήεμφάνισηελλείμματοςοπτικούπεδίου

σταπαιδιάταοποίαείχανεκτεθείστηβιγαμπατρίνηενώβρίσκοντανστημήτρα.

Γονιμότητα

Aπόμελέτεςσεπειραματόζωαφάνηκετοξικότητακατάτηναναπαραγωγή(βλέπε

παράγραφο5.3Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια).

.

Γαλουχία

Ηβιγαμπατρίνηαπεκκρίνεταιστομητρικόγάλα.Δεσυνιστάταιοθηλασμόςκατάτην

αγωγήμεβιγαμπατρίνη.

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Σαγενικόςκανόναςδενεπιτρέπεταιστουςασθενείςμεμηελεγχόμενηεπιληψίανα

οδηγούνήναχειρίζονταιενδεχομένωςεπικίνδυναμηχανήματα.Επειδήαπόκλινικές

μελέτεςφάνηκεότιηλήψηSabrilμπορείναπροκαλέσειυπνηλία,οιασθενείςθα

πρέπειναπροειδοποιούνταιγιατηνπιθανότητααυτήκατάτηνέναρξητηςαγωγής.

Ελλείμματασταοπτικάπεδίαταοποίαμπορείναεπηρεάσουνσημαντικάτην

ικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανώναναφέρθηκανσυχνάσεσχέσημετο

Sabril.Οιασθενείςθαπρέπεινααξιολογούνταιγιατηνπαρουσίαελλείμματος

οπτικούπεδίου(βλέπεεπίσηςπαράγραφο4.4Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαι

προφυλάξειςκατάτηχρήση).Οιασθενείςθαπρέπειναπροσέχουνιδιαίτεραόταν

οδηγούν,χειρίζονταιμηχανήματαήεκτελούνεπικίνδυνεςεργασίες.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Συχνάσεασθενείςπουλαμβάνουνβιγαμπατρίνηαναφέρθηκανελλείμματαστα

οπτικάπεδίαταοποίακυμαίνονταναπόήπιαέωςσοβαρά.Οισοβαρέςπεριπτώσεις

ενδεχομένωςπροκαλούναναπηρία.Συνήθωςεκδηλώνονταιμετάαπόμήνεςήχρόνια

απότηνέναρξητηςαγωγήςμεβιγαμπατρίνη.Ταστοιχείαπουέχουνσυγκεντρωθεί

απόέρευνεςωςπροςτονεπιπολασμόδηλώνουνότιτο1/3τωνασθενώνπου

λάμβανανβιγαμπατρίνηεμφάνισανελλείμματασταοπτικάπεδία(βλέπεεπίσης

παράγραφο4.4Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση).

Σεελεγχόμενεςκλινικέςμελέτεςαναφέρθηκανανεπιθύμητεςενέργειεςσεποσοστό

50%περίπουτωνασθενώνκατάτηδιάρκειατηςαγωγήςμεβιγαμπατρίνη.Στους

ενήλικεςαυτέςσχετίζοντανκυρίωςμετοΚΝΣόπωςκαταστολή,υπνηλία,κόπωση

καιμειωμένησυγκέντρωση.Ωστόσοσταπαιδιάσυχνάπαρουσιάζεταιδιέγερση.Η

συχνότητααυτώντωνανεπιθυμήτωνενεργειώνείναιγενικάυψηλήκατάτηνέναρξη

τηςαγωγήςκαιμειώνεταιμετηνπάροδοτουχρόνου.

Όπωςκαιμεάλλααντιεπιληπτικάφάρμακαέτσικαιμετηβιγαμπατρίνη,ορισμένοι

ασθενείςδυνατόνναεκδηλώσουνκάποιααύξησηστησυχνότητατωνσπασμών

συμπεριλαμβανόμενουτουstatusepilepticus.Ασθενείςμεμυοκλονικούςσπασμούς

μπορείναείναιπιοεπιρρεπείςσεαυτό.Σεσπάνιεςπεριπτώσειςμπορείνα

παρουσιασθείνέαεμφάνισημυοκλoνικώνσπασμώνκαιέξαρσητουυπάρχοντα

μυόκλονου.

Πολύσπάνιαέχουναναφερθείαντιδράσειςαπότοήπαρ(συμπεριλαμβανομένηςτης

ηπατίτιδας).

Περιπτώσειςδιαταραχήςλόγουέχουναναφερθεί.

Πολύσυχνές Γενικέςδιαταραχές:Υπνηλία,κόπωση

(>1/10) Ψυχιατρικέςδιαταραχές*:Διέγερση(παιδιά)

Οφθαλμικέςδιαταραχές:Έλλειμμαοπτικούπεδίου

Συχνές Γενικέςδιαταραχές:Κεφαλαλγία,αύξησητουβάρους,

(>1/100,<1/10) τρόμος,οίδημα

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:Ζάλη,παραισθησία,

διαταραχέςσυγκέντρωσηςκαιμνήμης

Ψυχιατρικέςδιαταραχές*: Διέγερση,επιθετικότητα,

νευρικότητα,ευερεθιστότητα,κατάθλιψη,διαταραχές

σκέψης,παρανοϊκέςαντιδράσεις

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος:Ναυτία,

κοιλιακόάλγος

Οφθαλμικέςδιαταραχές:Θολήόραση,διπλωπία,νυσταγμός

Όχισυχνές Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:Αταξία

(>1/1.000,<1/100) Ψυχιατρικέςδιαταραχές*:Υπομανία,μανία,ψύχωση

Διαταραχέςτουδέρματος:Εξάνθημα

Σπάνιες Γενικέςδιαταραχές:Αγγειοοίδημα,κνίδωση

(<1/1.000) Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:Συμπτώματα

εγκεφαλοπάθειας**

Ψυχιατρικέςδιαταραχές:Τάσηαυτοκτονίας

Οφθαλμικές διαταραχές: Διαταραχές του

αμφιβληστροειδούς(τέτοιεςόπωςπεριφερικήατροφίατου

αμφιβληστροειδούς)

Πολύσπάνιες Οφθαλμικέςδιαταραχές:Οπτικήνευρίτιδα,οπτικήατροφία

(<1/10.000) Ψυχιατρικέςδιαταραχές:Ψευδαισθήσεις.

*Κατάτηναγωγήμεβιγαμπατρίνηεμφανίσθηκανψυχιατρικέςαντιδράσεις.Οι

αντιδράσειςαυτέςεμφανίσθηκανσεασθενείςμεψυχιατρικόιστορικόήκαιχωρίς

αυτόκαισυνήθωςήταναναστρέψιμεςότανμειώθηκανοιδόσειςβιγαμπατρίνηςή

διακόπηκανσταδιακά(βλέπεπαράγραφο4.4Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαι

προφυλάξειςκατάτηχρήση).Σεκλινικέςμελέτεςηκατάθλιψηήτανσυνήθης

ψυχιατρικήαντίδρασηαλλάσπάνιααπαιτήθηκεδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης.

**Σεσπάνιεςπεριπτώσειςκαικυρίωςαμέσωςμετάτηνέναρξητηςαγωγήςμε

βιγαμπατρίνηαναφέρθηκανσυμπτώματαεγκεφαλοπάθειαςόπωςέντονηκαταστολή,

λήθαργοςκαισύγχυσηπουσυνοδεύονταιαπότημηειδικήδραστηριότητατύπου

αργούκύματοςστοηλεκτροεγκεφαλογράφημα.Τασυμπτώματααυτάήτανπλήρως

αναστρέψιμαμετάτημείωσητηςδόσηςήτηδιακοπήτηςβιγαμπατρίνης(βλέπε

παράγραφο4.4Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση).

Ταεργαστηριακάδεδομέναυποδεικνύουνότιηαγωγήβιγαμπατρίνηςδενπροκαλεί

νεφρικήήηπατικήτοξικότητα.ΈχειπαρατηρηθείμείωσητηςΑLTκαιAST,που

θεωρούνταιαποτέλεσματηςαναστολήςαυτώντωναμινοτρανσφερασώναπότη

βιγαμπατρίνη.Ηχρόνιααγωγήμεβιγαμπατρίνημπορείνασυνδέεταιμεήπια

ελάττωσητηςαιμοσφαιρίνηςηοποίασπάνιαέχεικλινικήσημασία.

4.9 Υπερδοσολογία

Συμπτώματα

Αναφέρθηκευπερδοσολογίατηςβιγαμπατρίνης.Οιπλέονσυνήθειςδόσεις

κυμαίνονταναπό7,5gέως30g,παρ’όλααυτάαναφέρθηκεότιχορηγήθηκανκαι

δόσειςμέχρι90g.Σχεδόνστο50%τωνπεριπτώσεωνείχανχορηγηθείπερισσότερα

τουενόςφάρμακα.Όπωςαναφέρθηκε,τασυχνότερασυμπτώματαήτανυπνηλίαή

κώμα.Άλλαλιγότεροσυχνάσυμπτώματαπουαναφέρθηκανπεριλαμβάνουνίλιγγο,

κεφαλαλγία,ψύχωση,καταστολήτηςαναπνοήςήάπνοια,βραδυκαρδία,υπόταση,

διέγερση,ευερεθιστότητα,σύγχυση,μηφυσιολογικήσυμπεριφοράκαιδιαταραχές

λόγου.Καμιάαπότιςπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςδενκατέληξεσεθάνατο.

Αντιμετώπιση

Δενυπάρχειειδικόαντίδοτο.Θαπρέπειναεφαρμοστούντασυνήθηυποστηρικτικά

μέτρα.Θαπρέπειναληφθούνταμέτραγιατηναπομάκρυνσητουφαρμάκουπουδεν

απορρoφήθηκε.Μιαμελέτηinvitroέδειξεότιοενεργόςάνθρακαςδεναπορρόφησε

σημαντικάτηβιγαμπατρίνη.Ηαποτελεσματικότητατηςαιμοδιύλισηςγιατη

θεραπευτικήαντιμετώπισητηςυπερδοσολογίαςαπόβιγαμπατρίνηδενείναιγνωστή.

Σεμεμονωμένεςπεριπτώσειςγίνεταιαναφοράσεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαοι

οποίοιλάμβανανθεραπευτικέςδόσειςβιγαμπατρίνηςκαιμετηναιμοδιύλιση

μειώθηκανοισυγκεντρώσειςβιγαμπατρίνηςστοπλάσμααπό40%έως60%.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Αντιεπιληπτικό,κωδικόςΑΤC:N03AG04

Ηβιγαμπατρίνηείναιένααντιεπιληπτικόφάρμακομεσαφώςκαθορισμένο

μηχανισμόδράσης.Ηαγωγήμεβιγαμπατρίνηπροκαλείαύξησητωνεπιπέδωντου

GABA(γάμμα-αμινοβουτυρικόοξύ),τουκύριουαναστολέανευροδιαβιβαστώντου

εγκεφάλου.Αυτόοφείλεταιστοσχεδιασμότηςβιγαμπατρίνηςωςεκλεκτικού,μη

αντιστρεπτούαναστολέατηςGABA-τρανσαμινάσης,τουενζύμουπουευθύνεταιγια

τηναποδόμησητουGABA.

Ελεγχόμενεςκαιμακροχρόνιεςκλινικέςμελέτεςέδειξανότιηβιγαμπατρίνηείναιένα

αποτελεσματικόαντιεπιληπτικόφάρμακοότανχορηγείταιωςσυμπληρωματική

αγωγήσεασθενείςμεεπιληψίαπουδενέχειελεγχθείικανοποιητικάαπότη

συμβατικήαγωγή.Ηαποτελεσματικότητααυτήείναιιδιαίτεραέκδηλησεασθενείς

μεσπασμούςεστιακήςπροέλευσης.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ηβιγαμπατρίνηείναιμιαυδατοδιαλυτήουσία.Ηαπορρόφησητηςβιγαμπατρίνης

είναιταχείακαιπλήρηςαπότογαστρεντερικόσωλήνα.Ηχορήγησητροφήςδεν

διαφοροποιείτομέγεθοςτηςαπορρόφησηςτηςβιγαμπατρίνης.Τοφάρμακο

κατανέμεταιευρέωςμεέναφαινόμενοόγκοκατανομήςελαφρώςμεγαλύτεροαπότον

ολικόόγκούδατοςτουσώματος.Οισυγκεντρώσειςστοπλάσμακαιστο

εγκεφαλονωτιαίουγρόεμφανίζουνγραμμικήσχέσημετηδόσηεντόςτου

συνιστώμενουδοσολογικούεύρους.

Δενυπάρχειάμεσησυσχέτισημεταξύτωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμακαιτης

αποτελεσματικότητας.Ηδιάρκειαδράσηςτουφαρμάκουεξαρτάταιμάλλοναπότο

ρυθμόανασύνθεσηςτηςGABA-τρανσαμινάσης.

Ηβιγαμπατρίνηαπεκκρίνεταιαπότοπλάσμαμετελικόχρόνοημιζωής5-8ώρεςμε

το70%τηςχορηγούμενηςαπότοστόμαδόσηςνααποβάλλεταιμέσωτωνούρωνως

αναλλοίωτηουσίαμέσαστιςπρώτες24ώρεςαπότηχορήγησητηςδόσης.Δεν

προσδιορίστηκανκάποιοιμεταβολίτες.

Ηβιγαμπατρίνηδενπροκαλείεπαγωγήτωνηπατικώνενζύμωντουκυτοχρώματος

Ρ450ούτεμεταβολίζεταιήσυνδέεταιμετιςπρωτεΐνες.Γι’αυτόθεωρείταιαπίθανηη

εμφάνισηαλληλεπιδράσεωνμεάλλαφάρμακα.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Μελέτεςσεπειραματόζωαωςπροςτηνασφάλειαπουέχουνδιεξαχθείσε

αρουραίους,ποντικούς,σκύλουςκαιπιθήκουςέχουνδείξειότιηβιγαμπατρίνηδεν

εμφανίζεισημαντικέςανεπιθύμητεςενέργειεςαπότοήπαρ,τουςνεφρούς,τους

πνεύμονες,τηνκαρδιάήτογαστρεντερικόσωλήνα.

Στονεγκέφαλο,σχηματισμόςμικροκενοτοπίωνπαρατηρήθηκειστολογικάστιςοδούς

τηςλευκήςουσίαςτουεγκεφάλουτουαρουραίου,τουποντικούκαιτουσκύλουσε

δόσεις30-50mg/kg/ημέρα.Στονπίθηκοοιαλλοιώσειςαυτέςήτανελάχιστεςή

αμφίβολες.Ηδράσηαυτήπροκαλείταιαπότοδιαχωρισμότουεξωτερικού

πεταλώδουςελύτρουτωνεμμύελωνινών,μιααλλοίωσηχαρακτηριστικήτου

ενδομυελινικούοιδήματος.Τόσοστοναρουραίοόσοκαιστοσκύλοτοενδομυελινικό

οίδημαήταναναστρέψιμομετηδιακοπήτηςαγωγήςμεβιγαμπατρίνηκαιακόμη

μετάτησυνεχιζόμενηαγωγήπαρατηρήθηκειστολογικήυποστροφή.Παρ’όλααυτά,

στατρωκτικάέχουνπαρατηρηθείελάχιστεςυπολειπόμενεςαλλοιώσειςπου

αποτελούνταιαπόεξοιδημένουςνευράξονες(ηωσινοφιλικάσφεροειδή)και

μικροσωματίδιασανορυκτά.Στοσκύλο,τααποτελέσματαμιας

ηλεκτροφυσιολογικήςμελέτηςέδειξανότιτοενδομυελινικόοίδημασυνοδεύεταιαπό

αύξησηστολανθάνονταχρόνοτουσωματοαισθητηριακούδυναμικούηοποίαείναι

αναστρέψιμη,εφόσονδιακοπείτοφάρμακο.

Στουςανθρώπουςδενυπάρχεικάποιαμαρτυρίαγιαενδομυελινικόοίδημα.Οι

δοκιμασίεςπουδιεξήχθησανπροκειμένουναεπιβεβαιωθείηέλλειψησημαντικών

ανεπιθυμήτωνενεργειώνωςπροςτηνευρολογικήλειτουργίαπεριλαμβάνουν

προκλητάδυναμικά,CATανίχνευση,μαγνητικήτομογραφία,ανάλυση

εγκεφαλονωτιαίουυγρούκαισεέναμικρόαριθμόπεριπτώσεωννευροπαθολογικές

εξετάσειςδειγμάτωντουεγκεφάλου.

Τοξικότητατουαμφιβληστροειδούςπουσυνδέεταιμετηβιγαμπατρίνη

παρατηρήθηκεμόνοσεαρουραίουςalbinoκαιόχισεμαύρουςαρουραίους,σκύλους

ήπιθήκους.Οιαλλοιώσειςτουαμφιβληστροειδούςσεαρουραίουςalbino

αποτελούνταιαπόεστιακήήπολυεστιακήαποδιοργάνωσητηςεξωτερικήςστιβάδας

τουπυρήναμεεκτόπισητωνπυρήνωνστηνπεριοχήτωνραβδίωνκαιτωνκωνίων

τουαμφιβληστροειδούς.Οιάλλεςστιβάδεςτουαμφιβληστροειδούςδεν

επηρεάσθηκαν.Οιβλάβεςαυτέςπαρατηρήθηκανσεποσοστό80%-100%τωνζώων

σεδόσειςτων300mg/kg/ημέρα,χορηγούμενεςαπότοστόμα.Ηιστολογικήεικόνα

αυτώντωνβλαβώνήτανπαρόμοιαμεεκείνηπουβρέθηκεστουςαρουραίουςalbino

μετάαπόυπερβολικήέκθεσηστοφως.Παρ’όλααυτά,οιαλλοιώσειςτου

αμφιβληστροειδούςμπορείεπίσηςνααντιπροσωπεύουνάμεσηδράσηπου

προκαλείταιαπότοφάρμακο.

Απόμελέτεςσεπειραματόζωαφάνηκεότιηβιγαμπατρίνηδενέχειαρνητική

επίδρασηστηγονιμότηταήστηνανάπτυξητωννεογνών.Δενπαρατηρήθηκε

τερατογένεσηστουςαρουραίουςσεδόσειςμέχρι150mg/kg(3πλάσιατης

ανθρώπινηςδόσης)ήστακουνέλιασεδόσειςμέχρι100mg/kg.Παρ’όλααυτάστα

κουνέλιαεντοπίσθηκεμιαελαφριάαύξησηστησυχνότηταεμφάνισηςτου

λυκοστόματοςσεδόσειςαπό150-200mg/kg.

Απότιςμελέτεςμεβιγαμπατρίνηδενεντοπίσθηκεκάποιαμαρτυρίαγιαμετάλλαξηή

καρκινογενετικήδράση.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Polyvidone

6.2 Aσυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

36μήνες

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

Θερμοκρασίαπεριβάλλοντος

Διάρκειαζωήςμετάτηνανασύσταση:Μετάτηνανασύστασητοδιάλυμα

διατηρείται24ώρες.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Τακοκκίαγιαπόσιμοδιάλυμασυσκευάζονταισεφακελλίσκους.

BTx50SACHETS

6.6 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψης

Δενεφαρμόζεται.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

AVENTISPHARMAAEBE

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΑΔΕΙΑΣ

10.HMEΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες