RAMIPRIL+HCTZ TEVA (5+25)MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
19-01-2017
Δραστική ουσία:
ΡΑΜΙΠΡΊΛΗ ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΊΔΗ
Διαθέσιμο από:
TEVA PHARMA B.V., HAARLEM, THE NETHERLANDS
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C09BA05
INN (Διεθνής Όνομα):
RAMIPRIL, HYDROCHLOROTHIAZIDE
Δοσολογία:
(5+25)MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
0087333195 - RAMIPRIL - 5.000000 MG; 0000058935 - HYDROCHLOROTHIAZIDE - 25.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
RAMIPRIL AND DIURETICS
Περίληψη προϊόντος:
2802781802013 - 01 - BTx14 - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802020 - 02 - BTx18 - 18.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802037 - 03 - BTx20 - 20.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802044 - 04 - BTx28 - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802051 - 05 - BTx30 - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802068 - 06 - BTx45 - 45.00 - MICROKATAL - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802075 - 07 - BTx50 - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802082 - 08 - BTx56 - 56.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802099 - 09 - BTx60 - 60.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802105 - 10 - BTx99 - 99.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802112 - 11 - BTx100 - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802781802129 - 12 - BTx300 (30x10) - 300.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
Αριθμό άδειας:
2781802

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟÏΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2,5mg/12,5mg

Ramipril/HCTZTeva2,5mg/12,5mgδισκία

5mg/25mg

Ramipril/HCTZTeva5mg/25mgδισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

2,5mg/12,5mg

Έναδισκίοπεριέχει2,5mgραμιπρίληςκαι12,5mgυδροχλωροθειαζίδης.

5mg/25mg

Έναδισκίοπεριέχει5mgραμιπρίληςκαι25mgυδροχλωροθειαζίδης.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίο

Λευκό,σεσχήμακαψακίουδισκίομεδιαχωριστικήγραμμήκαιστιςδύοπλευρέςκαιμετηνένδειξη

"R"στημίαπλευράκαι"H"στηνάλληπλευράτηςδιαχωριστικήςγραμμής.

Τοδισκίομπορείναδιαχωριστείσεδύοίσεςδόσεις.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Θεραπείατηςυπέρτασης.

Οσταθερόςαυτόςσυνδυασμόςενδείκνυταισεασθενείςτωνοποίωνηαρτηριακήπίεσηδενελέγχεται

αποτελεσματικάμόνομετηραμιπρίληήμόνομετηνυδροχλωροθειαζίδη.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Δοσολογία

Ενήλικες

Ηδόσηθαπρέπειναεξατομικεύεταιανάλογαμετοπροφίλτουασθενούς(βλ.παράγραφο4.4)καιτον

έλεγχοτηςαρτηριακήςπίεσης.Ηχορήγησητουσταθερούσυνδυασμούραμιπρίληςκαι

υδροχλωροθειαζίδηςσυνιστάταισυνήθωςμετάαπότιτλοποίησητηςδοσολογίαςμεένααπότα

συστατικά.

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςπρέπεινααρχίσειστηχαμηλότερηδιαθέσιμη

δοσολογία.Εάνείναιαπαραίτητο,ηδόσημπορείνααυξηθείπροοδευτικάπροκειμένουναεπιτευχθεί

ηεπιθυμητήαρτηριακήπίεση·οιμέγιστεςεπιτρεπόμενεςδόσειςείναι10mgραμιπρίληςκαι25mg

υδροχλωροθειαζίδηςημερησίως.

Ειδικοίπληθυσμοί

Ασθενείςσεθεραπείαμεδιουρητικά

Σεασθενείςπουταυτόχροναακολουθούναγωγήμεδιουρητικά,συνιστάταιπροσοχή,επειδήπιθανόν

ναπαρουσιαστείυπότασημετάτηνέναρξητηςαγωγής.Θαπρέπειναεξεταστείημείωσητηςδόσης

τουδιουρητικούήηδιακοπήτουδιουρητικούπροτούαρχίσειηαγωγήμεσυνδυασμόραμιπρίλης/

υδροχλωροθειαζίδης.

Σεπερίπτωσηπουηδιακοπήδενείναιδυνατή,συνιστάταιηαγωγήναξεκινήσειμετημικρότερη

δυνατήδοσολογίαραμιπρίλης(1,25mgημερησίως)σεελεύθεροσυνδυασμό.Συνιστάταιεπακόλουθα

ημετάβασηναγίνεταισεαρχικήημερήσιαδόσηόχιπερισσότεροαπό2,5mgραμιπρίλης/12,5mg

υδροχλωροθειαζίδης.

Ασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργία

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςαντενδείκνυταισεσοβαρήνεφρικήδυσλειτουργία

λόγωτηςπεριεχόμενηςυδροχλωροθειαζίδης(κάθαρσηκρεατινίνης<30ml/λεπτό)(βλ.παράγραφο

4.3).

Οιασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργίαπιθανόνναχρειάζονταιμειωμένεςδόσειςσυνδυασμού

ραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης.Οιασθενείςμεεπίπεδακάθαρσηςκρεατινίνηςμεταξύ30και

60ml/λεπτόπρέπειναακολουθούναγωγήμετομικρότεροσταθερόσυνδυασμόραμιπρίληςκαι

υδροχλωροθειαζίδηςμετάαπόχορήγησηραμιπρίληςμόνο.Οιμέγιστεςεπιτρεπτέςδόσειςείναι5mg

ραμιπρίληςκαι25mgυδροχλωροθειαζίδηςημερησίως .

Ασθενείςμεηπατικήδυσλειτουργία

Σεασθενείςμεήπιαήμέτριαηπατικήδυσλειτουργία,ηαγωγήμεσυνδυασμόραμιπρίλης/

υδροχλωροθειαζίδηςπρέπεινααρχίζειμόνουπόστενήιατρικήπαρακολούθησηκαιοιμέγιστες

ημερήσιεςδόσειςείναι2,5mgραμιπρίληςκαι12,5mgυδροχλωροθειαζίδης.

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςαντενδείκνυταισεσοβαρήηπατικήδυσλειτουργία

(βλ.παράγραφο4.3).

Ηλικιωμένοι

Οιαρχικέςδόσειςπρέπειναείναιχαμηλότερεςκαιηεπακόλουθητιτλοποίησητηςδόσηςπρέπεινα

είναιπερισσότεροβαθμιαίαεπειδήυπάρχειμεγαλύτερηπιθανότηταανεπιθύμητωνενεργειώνειδικά

σεπολύηλικιωμένουςκαιαδύναμουςασθενείς.

Παιδιατρικόςπληθυσμός

Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατουσυνδυασμούραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςσεπαιδιά

ηλικίας0έως18ετώνδενέχουνακόματεκμηριωθεί.Δενυπάρχουνδιαθέσιμαδεδομένα.

Τρόποςχορήγησης

Απότουστόματοςχρήση

Συνιστάταιοσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςναλαμβάνεταιμίαφοράημερησίως,την

ίδιαώρατηςημέρας,συνήθωςτοπρωί.

Τοδισκίομπορείναλαμβάνεταιπριν,μαζίήμετάταγεύματα,επειδήηλήψητροφήςδεντροποποιεί

τηνβιοδιαθεσιμότητάτου(βλ.παράγραφο5.2).Πρέπεινακαταπίνεταιμευγρό.Δενπρέπεινα

μασάταιήνασυνθλίβεται.

4.3 Αντενδείξεις

ΥπερευαισθησίαστιςδραστικέςουσίεςήσεοποιονδήποτεάλλοαναστολέατουΜΕΑ

(ΜετατρεπτικούΕνζύμουτηςΑγγειοτενσίνης),σεάλλαθειαζιδικάδιουρητικά,σουλφοναμίδεςή

σεοποιοδήποτεαπόταέκδοχαπουαναφέρονταιστηνπαράγραφο6.1.

Ιστορικόαγγειοοιδήματος(κληρονομικό,ιδιοπαθέςήλόγωπροηγούμενουαγγειοοιδήματοςμε

αναστολείςτουΜΕΑήΑΥΑΙΙ)

Εξωσωματικέςθεραπείεςπουοδηγούνσεεπαφήτουαίματοςμεαρνητικάφορτισμένες

επιφάνειες(βλ.παράγραφο4.5)

Σημαντικήαμφοτερόπλευρηστένωσητηςνεφρικήςαρτηρίαςήστένωσητηςαρτηρίαςσε

μονήρηλειτουργικόνεφρό

και3 ο τρίμηνοτηςκύησης(βλ.παραγράφους4.4και4.6)

Γαλουχία(βλ.παράγραφο4.6)

Σοβαρήβλάβητηςνεφρικήςλειτουργίαςμεκάθαρσηκρεατινίνηςκάτωαπό30ml/λεπτόσε

ασθενείςπουδενυποβάλλονταισεαιμοκάθαρση

Κλινικάσχετιζόμενεςδιαταραχέςτωνηλεκτρολυτών,οιοποίεςπιθανόνναεπιδεινωθούνμετά

απόαγωγήμεσυνδυασμόραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης(βλ.παράγραφο4.4)

Σοβαρήβλάβητηςηπατικήςλειτουργίας,ηπατικήεγκεφαλοπάθεια

Ηταυτόχρονηχρήσητωνδισκίωνραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης2,5mg/12,5mg5mg/25mg

μεπροϊόνταπουπεριέχουναλισκιρένηαντενδείκνυταισεασθενείςμεσακχαρώδηδιαβήτηή

νεφρικήδυσλειτουργία(GFR<60ml/λεπτό/1,73m 2 )(βλ.παραγράφους4.5και5.1).

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ειδικοίπληθυσμοί

Κύηση

ΟιαναστολείςτουΜΕΑόπωςηραμιπρίληήοιανταγωνιστέςτωνυποδοχέωντηςΑγγειοτενσίνηςΙΙ

(ΑΥΑΙΙ)δενπρέπειναξεκινούνκατάτηδιάρκειατηςκύησης.Οιασθενείςοιοποίεςσχεδιάζουν

εγκυμοσύνηπρέπεινααλλάξουνσεεναλλακτικέςαντιυπερτασικέςθεραπείες,οιοποίεςέχουνένα

τεκμηριωμένοπροφίλασφάλειαςγιαχρήσηκατάτηνκύηση,εκτόςεάνησυνέχισητηςθεραπείαςμε

αναστολέατουΜΕΑ/ΑΥΑΙΙκρίνεταιαπαραίτητη.Ότανδιαγιγνώσκεταικύηση,ηθεραπείαμε

αναστολείςτουΜΕΑ/ΑΥΑΙΙπρέπειναδιακόπτεταιάμεσακαι,εάνείναιαπαραίτητο,νααρχίζει

εναλλακτικήθεραπεία(βλ.παραγράφους4.3και4.6).

Ασθενείςμειδιαίτεροκίνδυνουπότασης

Ασθενείςμεέντοναενεργοποιημένοσύστημαρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης:

Ασθενείςμεέντοναενεργοποιημένοσύστημαρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνηςείναισε

κίνδυνομίαςοξείαςέκδηληςπτώσηςτηςαρτηριακήςπίεσηςκαιεπιδείνωσητηςνεφρικής

λειτουργίαςλόγωαναστολήςτουΜΕΑ,ειδικάότανέναςαναστολέαςτουΜΕΑήένα

διουρητικόχορηγείταιταυτόχροναγιαπρώτηφοράήστηνπρώτηαύξησητηςδόσης.

Ησημαντικήενεργοποίησητουσυστήματοςρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνηςθαπρέπει

νααναμένεταικαιηιατρικήπαρακολούθησησυμπεριλαμβανομένηςτηςπαρακολούθησηςτης

αρτηριακήςπίεσηςείναιαπαραίτητες,όπωςγιαπαράδειγμαστους:

ασθενείςμεσοβαρήυπέρταση

ασθενείςμεμηαντιρροπούμενησυμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια

ασθενείςμεαιμοδυναμικάσχετικήπαρεμπόδισητηςαριστερήςκοιλιακήςεισροήςή

εκροής(π.χ.στένωσητηςαορτικήςήτηςμιτροειδούςβαλβίδας)

ασθενείςμεετερόπλευρηστένωσητηςνεφρικήςαρτηρίαςμεδεύτερολειτουργικόνεφρό

ασθενείςστουςοποίουςυπάρχειήμπορείνααναπτυχθείέλλειμμαυγρώνήηλεκτρολυτών

(συμπεριλαμβανομένωντωνασθενώνμεδιουρητικά)

ασθενείςμεκίρρωσητουήπατοςκαι/ήασκίτη

ασθενείςπουυποβάλλονταισεμείζοναχειρουργικήεπέμβασηήκατάτηδιάρκειατης

αναισθησίαςμεπαράγοντεςπουπροκαλούνυπόταση.

Γενικά,συνιστάταιηδιόρθωσητηςαφυδάτωσης,τηςυποογκαιμίαςήτουελλείμματοςτων

ηλεκτρολυτώνπροτούαρχίσειηαγωγή(σεασθενείςμεκαρδιακήανεπάρκεια,ωστόσο,μία

διορθωτικήενέργειασανκαιαυτήθαπρέπεινασταθμίζεταιπροσεκτικάέναντιτουκινδύνου

τηςυπερφόρτωσηςτουόγκου).

Χειρουργικήεπέμβαση:

Συνιστάταιηθεραπείαμεαναστολέατουμετατρεπτικούενζύμουτηςαγγειοτενσίνηςόπωςη

ραμιπρίληναδιακόπτεται,ότανείναιεφικτό,μίαημέραπριναπότοχειρουργείο.

Ασθενείςσεκίνδυνοκαρδιακήςήεγκεφαλικήςισχαιμίαςστηνπερίπτωσηοξείαςυπότασης:

Ηαρχικήφάσητηςαγωγήςαπαιτείειδικήιατρικήπαρακολούθηση.

Πρωτοπαθήςυπεραλδοστερονισμός

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςδεναποτελείαγωγήεπιλογήςγιατονπρωτοπαθή

υπεραλδοστερονισμό.Εάνοσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςχορηγείταισεασθενήμε

πρωτοπαθήυπεραλδοστερονισμό,τότεαπαιτείταιπροσεκτικήπαρακολούθησητωνεπιπέδωνκαλίου

τουπλάσματος.

Ηλικιωμένοιασθενείς

Βλ.παράγραφο4.2.

Ασθενείςμεηπατικήνόσο

Οιδιαταραχέςτωνηλεκτρολυτώνλόγωθεραπείαςμεδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτης

υδροχλωροθειαζίδης,πιθανόνναπροκαλέσειηπατικήεγκεφαλοπάθειασεασθενείςμεηπατικήνόσο.

Παρακολούθησητηςνεφρικήςλειτουργίας

Ηνεφρικήλειτουργίαπρέπεινααξιολογείταιπρινκαικατάτηδιάρκειατηςαγωγήςκαιηδοσολογία

ναπροσαρμόζεταιειδικάστιςπρώτεςεβδομάδεςτηςαγωγής.Ιδιαίτεραπροσεκτικήπαρακολούθηση

απαιτείταισεασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργία(βλ.παράγραφο4.2).Υπάρχεικίνδυνοςνεφρικής

δυσλειτουργίας,ιδιαίτερασεασθενείςμεσυμφορητικήκαρδιακήανεπάρκειαήμετάαπό

μεταμόσχευσηνεφρούήμενεφραγγειακήνόσοπεριλαμβανομένωνασθενώνμεαιμοδυναμικά

σχετιζόμενηετερόπλευρηστένωσηνεφρικήςαρτηρίας.

Νεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμενεφρικήνόσο,οιθειαζίδεςπιθανόνναεπισπεύσουντηνουραιμία.Αθροιστικά

αποτελέσματατηςδραστικήςουσίαςπιθανόνναεμφανιστούνσεασθενείςμεεπηρεασμένηνεφρική

λειτουργία.Εάνεμφανιστείεξελισσόμενηνεφρικήδυσλειτουργία,όπωςαποδεικνύεταιαπό

αυξανόμενομη-πρωτεϊνικόάζωτο,προσεκτικήεπανεξέτασητηςθεραπείαςείναιαναγκαία,

εξετάζονταςτηδιακοπήτηςθεραπείαςμεδιουρητικά(βλ.παράγραφο4.3).

Διαταραχέςηλεκτρολυτών

Όπωςισχύειγιακάθεασθενήπουλαμβάνειθεραπείαμεδιουρητικά,θαπρέπειναγίνεταιμέτρηση

τωνηλεκτρολυτώνορούανάτακτάχρονικάδιαστήματα.

Οιθειαζίδες,συμπεριλαμβανομένηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,πιθανόνναπροκαλέσουνδιαταραχές

τωνυγρώνήτωνηλεκτρολυτών(υποκαλιαιμία,υπονατριαιμίακαιυποχλωραιμικήαλκάλωση).Ανκαι

είναιπιθανόνναεμφανιστείυποκαλιαιμίαμετηχρήσηθειαζιδικώνδιουρητικών,ταυτόχρονη

θεραπείαμεραμιπρίληπιθανόνναμειώσειτηνυποκαλιαιμίαπουπροκαλείταιαπότοδιουρητικό.Ο

κίνδυνοςυποκαλιαιμίαςείναιμεγαλύτεροςσεασθενείςμεκίρρωσητουήπατος,ασθενείςμεαπότομη

διούρηση,ασθενείςπουλαμβάνουνανεπαρκήποσότηταηλεκτρολυτώνκαιασθενείςπουλαμβάνουν

ταυτόχρονηθεραπείαμεκορτικοστεροειδήήκορτικοτροπίνη(ACTH)(βλ.παράγραφο4.5).Ηπρώτη

μέτρησητωνεπιπέδωνκαλίουπλάσματοςπρέπειναγίνεταικατάτηδιάρκειατηςπρώτηςεβδομάδας

μετάτηνέναρξητηςαγωγής.Εάνανιχνευθούνχαμηλάεπίπεδακαλίουαπαιτείταιδιόρθωση.Είναι

πιθανόναεμφανιστείυπονατριαιμίαεξαραιώσεως.Μείωσητωνεπιπέδωννατρίουπιθανόνναείναι

αρχικάασυμπτωματικήκαιγιααυτόείναισημαντικήητακτικήεξέταση.Ηεξέτασηπρέπειναείναι

πιοσυχνήσεηλικιωμένουςκαισεασθενείςμεκίρρωση.Έχειαποδειχθείότιοιθειαζίδεςαυξάνουντη

απέκκρισημαγνησίουαπόταούρα,ηοποίαπιθανόνναοδηγήσεισευπομαγνησιαιμία.

Υπερκαλιαιμία

ΣεμερικούςασθενείςπουακολουθούναγωγήμεαναστολείςτουΜΕΑσυμπεριλαμβανομένηςτης

ραμιπρίληςέχειπαρατηρηθείυπερκαλιαιμία.Οιασθενείςσεκίνδυνοανάπτυξηςυπερκαλιαιμίας,

περιλαμβάνουνεκείνουςμενεφρικήανεπάρκεια,ηλικίας>70ετών,μεμηελεγχόμενοσακχαρώδη

διαβήτηήεκείνουςπουχρησιμοποιούνάλατακαλίου,καλιοσυντηρητικάδιουρητικάκαιάλλες

δραστικέςουσίεςπουαυξάνουντοκάλιοτουπλάσματοςήκαταστάσειςόπωςαφυδάτωση,οξεία

καρδιακήανεπάρκεια,μεταβολικήοξέωση.Εάνηταυτόχρονηχορήγησητωνπαραγόντωνπου

αναφέρθηκανπαραπάνωκρίνεταιαπαραίτητη,συνιστάταιτακτικήπαρακολούθησητουκαλίουορού

(βλ.παράγραφο4.5).

Ηπατικήεγκεφαλοπάθεια

Οιδιαταραχέςτωνηλεκτρολυτώνλόγωθεραπείαςμεδιουρητικάσυμπεριλαμβανομένηςτης

υδροχλωροθειαζίδηςπιθανόνναπροκαλέσουνηπατικήεγκεφαλοπάθειασεασθενείςμεηπατικήνόσο.

Ηαγωγήπρέπειναδιακόπτεταιαμέσωςσεπερίπτωσηηπατικήςεγκεφαλοπάθειας.

Υπερασβεστιαιμία

Ηυδροχλωροθειαζίδηεπιτείνειτηνεφρικήεπαναπορρόφησητουασβεστίουκαιπιθανόννα

προκαλέσειυπερασβεστιαιμία.Πιθανόνναπαρέμβειστηνεξέτασητηςπαραθυρεοειδικήςλειτουργίας.

Αγγειοοίδημα

ΑγγειοοίδημαέχειαναφερθείσεασθενείςπουέχουνυποβληθείσεαγωγήμεαναστολείςτουΜΕΑ,

συμπεριλαμβανομένηςτηςραμιπρίλης(βλ.παράγραφο4.8).

Στηνπερίπτωσηαγγειοοιδήματος,οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςθαπρέπεινα

διακοπεί.

Επείγουσαθεραπείαθαπρέπεινααρχίσειάμεσα.Οασθενήςθαπρέπειναείναιυπόπαρακολούθηση

γιατουλάχιστον12με24ώρεςκαιναπαίρνειεξιτήριομετάτηνπλήρηυποχώρησητων

συμπτωμάτων.

Αγγειοοίδηματουεντέρουέχειαναφερθείσεασθενείςπουέχουνυποβληθείσεαγωγήμεαναστολείς

τουΜΕΑ,συμπεριλαμβανομένηςτηςραμιπρίλης(βλ.παράγραφο4.8).Αυτοίοιασθενείς

παρουσίασανκοιλιακόάλγος(μεήχωρίςναυτίαήέμετο).Τασυμπτώματαεντερικούαγγειοοιδήματος

υποχώρησανμετάτηδιακοπήτουαναστολέατουΜΕΑ.

Αναφυλακτικέςαντιδράσειςκατάτηδιάρκειααπευαισθητοποίησης

Ηπιθανότητακαιησοβαρότητατωναναφυλακτικώνκαιτωναναφυλακτοειδώναντιδράσεωνστα

δηλητήριαεντόμωνκαιάλλωναλλεργιογόνωναυξάνονταικατάτηναναστολήτουΜΕΑ.Παροδική

διακοπήτουσυνδυασμούραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςθαπρέπειναεξεταστείπριντην

απευαισθητοποίηση.

Ουδετεροπενία / ακοκκιοκυτταραιμία

Ουδετεροπενία/ακοκκιοκυτταραιμίαέχουνσπάνιαεμφανιστείκαιέχειεπίσηςαναφερθείκαταστολή

τουμυελούτωνοστών.Συνιστάταιηπαρακολούθησητουαριθμούλευκοκυττάρωνώστεναεπιτραπεί

ηανίχνευσημίαςπιθανήςλευκοπενίας.Πιοσυχνήπαρακολούθησησυνιστάταιστηναρχικήφάσητης

αγωγήςκαισεασθενείςμεεπηρεασμένηνεφρικήλειτουργία,εκείνουςμεσυνυπάρχουσανόσοτου

κολλαγόνου(π.χ.ερυθηματώδηςλύκοςήσκληρόδερμα)καισεόλουςεκείνουςπουέχουνυποβληθεί

σεαγωγήμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόνταπουπιθανόνναπροκαλέσουνμεταβολέςστην

αιματολογικήεικόνα(βλ.παραγράφους4.5και4.8).

ΟξείαΜυωπίακαιΓλαύκωμαΚλειστήςΓωνίας

Ηυδροχλωροθειαζίδη,ένασουλφοναμίδιο,μπορείναπροκαλέσειμίαιδιοσυγκρασιακήαντίδραση,με

αποτέλεσματηνοξείαπαροδικήμυωπίακαιτογλαύκωμακλειστήςγωνίας.Τασυμπτώματα

περιλαμβάνουνοξείαεμφάνισημειωμένηςοπτικήςοξύτηταςήοφθαλμικόάλγοςκαιτυπικά

εμφανίζεταιεντόςωρώνέωςεβδομάδωναπότηνέναρξητουφαρμάκου.Τομηυποβληθένσε

θεραπείαοξύγλαύκωμακλειστήςγωνίαςμπορείναοδηγήσεισεμόνιμηαπώλειατηςόρασης.Η

αρχική/βασικήθεραπείαείναιηδιακοπήτηςυδροχλωροθειαζίδηςόσογίνεταιταχύτερα.Άμεση

ιατρικήήχειρουργικήθεραπείαμπορείναχρειαστείναληφθείυπόψηεάνηενδοφθάλμιαπίεση

παραμένειανεξέλεγκτη.Παράγοντεςκινδύνουγιατηνανάπτυξηοξέοςγλαυκώματοςκλειστήςγωνίας

μπορείναπεριλαμβάνουνιστορικόαλλεργίαςστησουλφοναμίδηήστηνπενικιλλίνη.

Φυλετικέςδιαφορές

ΟιαναστολείςτουΜΕΑπροκαλούνμεγαλύτεροποσοστόαγγειοοιδήματοςστουςμαύρουςασθενείς

απόότιστουςμημαύρουςασθενείς.

ΌπωςκαιμεάλλουςαναστολείςτουΜΕΑ,ηραμιπρίληπιθανόνναείναιλιγότεροαποτελεσματική

στημείωσητηςαρτηριακήςπίεσηςστουςμαύρουςασθενείςαπόότιστουςμημαύρουςασθενείς,

πιθανώςλόγωτουμεγαλύτερουεπιπολασμούτηςυπέρτασηςμεχαμηλάεπίπεδαρενίνηςστομαύρο

υπερτασικόπληθυσμό.

Αθλητές

Ηυδροχλωροθειαζίδηπιθανόνναοδηγήσεισεθετικόεργαστηριακόαποτέλεσμακατάτηνεξέταση

αντι-doping.

Μεταβολικέςκαιενδοκρινικέςεπιδράσεις

Ηθεραπείαμεθειαζίδεςπιθανόνναεπηρεάσειτηνανοχήστηγλυκόζη.Σεδιαβητικούςασθενείς

πιθανόννααπαιτηθούνπροσαρμογέςτηςδοσολογίαςτηςινσουλίνηςήτωναπότουστόματος

υπογλυκαιμικώνπαραγόντων.Λανθάνωνσακχαρώδηςδιαβήτης,πιθανόνναεκδηλωθείκατάτη

διάρκειατηςθεραπείαςμεθειαζίδες.

Αυξήσειςτωνεπιπέδωνχοληστερόληςκαιτριγλυκεριδίωνέχουνσυσχετιστείμετηθεραπεία

θειαζιδικώνδιουρητικών.

Υπερουριχαιμίαπιθανόνναεμφανιστείήηεκδηλωθείσαουρικήαρθρίτιδαναεπιδεινωθεί,σε

ορισμένουςασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείαμεθειαζίδες.

Βήχας

ΒήχαςέχειαναφερθείμετηχρήσηαναστολέωντουΜΕΑ.Χαρακτηριστικά,οβήχαςείναιμη-

παραγωγικός,επίμονοςκαιυποχωρείμετηδιακοπήτηςθεραπείας.Οβήχαςπουπροκαλείταιαπό

έναναναστολέατουΜΕΑπρέπειναθεωρείταιωςμέροςτηςδιαφορικήςδιάγνωσηςτουβήχα.

Άλλες

Αντιδράσειςευαισθησίαςπιθανόνναεμφανισθούνσεασθενείςμεήχωρίςιστορικόαλλεργιώνή

βρογχικούάσθματος.Έχειαναφερθείηπιθανότηταπαρόξυνσηςήενεργοποίησηςτουσυστηματικού

ερυθηματώδουςλύκου.

Διπλόςαποκλεισμόςτουσυστήματοςρενίνης–αγγειοτενσίνης–αλδοστερόνης(RASS)

ΥπάρχουναποδείξειςότιηταυτόχρονηχρήσηαναστολέωνΜΕΑ,αποκλειστώντωνυποδοχέων

αγγειοτενσίνηςΙΙήαλισκιρένηςαυξάνειτονκίνδυνουπότασης,υπερκαλιαιμίαςκαιμειωμένης

νεφρικήςλειτουργίας(περιλαμβανομένηςτηςοξείαςνεφρικήςανεπάρκειας).Ωςεκτούτου,διπλός

αποκλεισμόςτουσυστήματοςρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης(RASS)μέσωτηςσυνδυασμένης

χρήσηςαναστολέωνΜΕΑ,αποκλειστώντωνυποδοχέωναγγειοτενσίνηςΙΙήαλισκιρένηςδεν

συνιστάται(βλ.παραγράφους4.5και5.1).

Εάνηθεραπείαδιπλούαποκλεισμούθεωρείταιαπολύτωςαπαραίτητη,αυτόθαπρέπειναλάβειχώρα

μόνοκάτωαπότηνεπίβλεψηειδικούκαιμεσυχνήστενήπαρακολούθησητηςνεφρικήςλειτουργίας,

τωνηλεκτρολυτώνκαιτηςαρτηριακήςπίεσης.

ΟιαναστολείςΜΕΑκαιοιαποκλειστέςτωνυποδοχέωναγγειοτενσίνηςΙΙδενθαπρέπεινα

χρησιμοποιούνταιταυτόχρονασεασθενείςμεδιαβητικήνεφροπάθεια.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Συνδυασμοίπουαντενδείκνυνται

Θεραπείεςεκτόςτουσώματοςπουοδηγούνστηνεπαφήτουαίματοςμεαρνητικάφορτισμένες

επιφάνειεςόπωςστηναιμοδιύλισηήτηναιμοδιήθησημεορισμένεςμεμβράνεςυψηλής

διαπερατότητας(π.χ.μεμβράνεςπολυακρυλονιτριλίου)καιστηναφαίρεσηχαμηλήςπυκνότητας

λιποπρωτεϊνώνμεθειικήδεξτράνη,λόγωαυξημένουκινδύνουσοβαρώναναφυλακτοειδών

αντιδράσεων(βλ.παράγραφο4.3).Εάναπαιτείταιμίαανάλογηθεραπεία,θαπρέπειναεξεταστείη

χρήσηενόςδιαφορετικούτύπουμεμβράνηςαιμοδιύλησηςήκάποιουαντιυπερτασικούπαράγοντα

άλληςκατηγορίας.

Προφυλάξειςκατάτηχρήση

Άλατακαλίου,ηπαρίνη,καλιοσυντηρητικάδιουρητικάκαιάλλεςδραστικέςουσίες

(συμπεριλαμβανομένωντωνανταγωνιστώντηςαγγειοτενσίνηςΙΙ,τριμεθοπρίμης,τακρόλιμους,

κυκλοσπορίνης)πουαυξάνουντοκάλιοτουπλάσματος

Πιθανόνναπαρουσιαστείυπερκαλιαιμία·επομένωςαπαιτείταιστενήπαρακολούθησητουκαλίου

ορού.

Αντιυπερτασικοίπαράγοντες(π.χ.διουρητικά)καιάλλεςουσίεςπουπιθανόνμειώνουντηναρτηριακή

πίεση(π.χ.νιτρώδη,τρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,αναισθητικά,οξείαλήψηοινοπνευματωδών,

βακλοφαίνης,αλφουζοσίνης,δοξαζοσίνης,πραζοσίνης,ταμσουλοσίνης,τεραζοσίνης)

Αύξησητουκινδύνουυπότασηςθαπρέπεινααναμένεται(βλ.παράγραφο4.2γιαταδιουρητικά).

Διπλόςαποκλεισμόςτουσυστήματοςρενίνης–αγγειοτενσίνης–αλδοστερόνης(RASS)

Ταδεδομένααπόκλινικέςμελέτεςέχουνδείξειότιοδιπλόςαποκλεισμόςτουσυστήματοςρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης(RAAS)μέσωτηςσυνδυασμένηςχρήσηςαναστολέωνΜΕΑ,

αποκλειστώντωνυποδοχέωναγγειοτενσίνηςΙΙήαλισκιρένηςσυσχετίζεταιμευψηλότερησυχνότητα

ανεπιθυμήτωνσυμβάντωνόπωςηυπόταση,ηυπερκαλιαιμίακαιημειωμένηνεφρικήλειτουργία

(περιλαμβανομένηςτηςοξείαςνεφρικήςανεπάρκειας)σεσύγκρισημετηχρήσηενόςμόνου

παράγονταπουδραστοσύστημαρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης(RAAS)(βλ.παραγράφους

4.3,4.4και5.1).

Αγγειοσυσταλτικάσυμπαθητικομιμητικάκαιάλλεςουσίες(επινεφρίνη)πουπιθανόνελαττώνουντην

αντιυπερτασικήδράσητηςραμιπρίλης

Συνιστάταιηπαρακολούθησητηςαρτηριακήςπίεσης.

Επίσης,ηδράσητωναγγειοσυσταλτικώνσυμπαθητικομιμητικώνμπορείναπεριοριστείαπότην

υδροχλωροθειαζίδη.

Αλλοπουρινόλη,ανοσοκατασταλτικά,κορτικοστεροειδή,προκαϊναμίδη,κυτταροστατικάκαιάλλες

ουσίεςπουπιθανόνμεταβάλλουντοναριθμότωνκυττάρωντουαίματος

Αυξημένηπιθανότητααιματολογικώναντιδράσεων(βλ.παράγραφο4.4).

Άλαταλιθίου

ΗαπέκκρισητουλιθίουπιθανόνναείναιελαττωμένηαπότουςαναστολείςτουΜΕΑκαισυνεπώςη

τοξικότητατουλιθίουπιθανόνναείναιαυξημένη.Ταεπίπεδατουλιθίουπρέπεινα

παρακολουθούνται.Ηταυτόχρονηχρήσηθειαζιδικώνδιουρητικώνπιθανόννααυξήσειτονκίνδυνο

τοξικότηταςαπότολίθιοκαιναενισχύσειτονήδηαυξημένοκίνδυνοτηςτοξικότηταςτουλιθίουμε

τουςαναστολείςτουΜΕΑ.Οσυνδυασμόςραμιπρίληςκαιυδροχλωροθειαζίδηςμετολίθιο,επομένως,

δενσυνιστάται.

Αντιδιαβητικοίπαράγοντεςσυμπεριλαμβανομένηςτηςινσουλίνης

Πιθανόνναπαρουσιαστούνυπογλυκαιμικέςαντιδράσεις.Ηυδροχλωροθειαζίδηπιθανόννααμβλύνει

τηδράσητωναντιδιαβητικώνφαρμάκων.Συνιστάταιηστενήπαρακολούθησητηςγλυκόζηςτου

αίματοςστηναρχικήφάσητηςσυγχορήγησης.

Μη-στεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακακαιακετυλοσαλικυλικόοξύ

Ημείωσητηςαντιυπερτασικήςδράσηςτουσυνδυασμούραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςθαπρέπει

νααναμένεται.Επιπλέον,ηταυτόχρονηαγωγήμεαναστολείςτουΜΕΑκαιΜΣΑΦπιθανόννα

οδηγήσουνσεαυξημένοκίνδυνοεπιδείνωσηςτηςνεφρικήςλειτουργίαςκαισεαύξησητουκαλίουτου

αίματος.

Απότουστόματοςαντιπηκτικά

Ηαντιπηκτικήδράσηπιθανόνναείναιμειωμένηλόγωτηςταυτόχρονηςχρήσηςτης

υδροχλωροθειαζίδης.

Κορτικοστεροειδή,κορτικοτροπίνη(ACTH),αμφοτερικίνηΒ,καρβενοξολόνη,μεγάλεςποσότητες

γλυκύριζας,καθαρτικά(στηνπερίπτωσηπαρατεταμένηςχρήσης)καιάλλακαλιουρητικάήπαράγοντες

πουμειώνουντοκάλιοτουαίματος

Αυξημένοςκίνδυνοςυποκαλιαιμίας.

Σκευάσματαδακτυλίτιδας,δραστικέςουσίεςπουείναιγνωστόότιπαρατείνουντοδιάστημαQTκαι

αντιαρρυθμικά

Ηπροαρρυθμικήτοξικότητάτουςπιθανόννααυξηθείήηαντιαρρυθμικήδράσητουςναμειωθεί

παρουσίαδιαταραχώντωνηλεκτρολυτών(π.χ.υποκαλιαιμία,υπομαγνησιαιμία).

Μεθυλντόπα

Πιθανήαιμόλυση.

Χολεστυραμίνηήάλληεντερικήχορήγησηιοντοανταλλακτικώνπαραγόντων

Μειωμένηαπορρόφησητηςυδροχλωροθειαζίδης.Τασουλφοναμιδικάδιουρητικάθαπρέπεινα

λαμβάνονταιτουλάχιστονμίαώραπρινήτέσσεριςμεέξιώρεςμετάαπόαυτάταφαρμακευτικά

σκευάσματα.

Μυοχαλαρωτικάτύπουκουραρίου

Πιθανήεπίτασηκαιπαράτασητηςμυοχαλαρωτικήςδράσης.

Άλαταασβεστίουκαιφαρμακευτικάπροϊόνταπουαυξάνουντοασβέστιοτουαίματος

Ηαύξησητηςσυγκέντρωσηςασβεστίουτουαίματοςθαπρέπεινααναμένεταιστηνπερίπτωση

ταυτόχρονηςχορήγησηςυδροχλωροθειαζίδης·επομένωςαπαιτείταιστενήπαρακολούθησητου

ασβεστίουτουαίματος.

Καρβαμαζεπίνη

Κίνδυνοςυπονατριαιμίαςλόγωαθροιστικήςδράσηςμετηνυδροχλωροθειαζίδη.

Σκιαγραφικάπουπεριέχουνιώδιο

Στηνπερίπτωσηαφυδάτωσηςπουπροκαλείταιαπόδιουρητικά,συμπεριλαμβανομένηςτης

υδροχλωροθειαζίδης,υπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςοξείαςνεφρικήςδυσλειτουργίας,ειδικάκατάτη

χρήσημεγάλωνδόσεωνσκιαγραφικώνπουπεριέχουνιώδιο.

Πενικιλλίνη

Ηυδροχλωροθειαζίδηαπεκκρίνεταισταάπωεσπειραμένασωληνάριακαιμειώνειτηναπέκκρισητης

πενικιλλίνης.

Κινίνη

Ηυδροχλωροθειαζίδημειώνειτηναπέκκρισητηςκινίνης.

Ηπαρίνη

Αύξησητηςσυγκέντρωσηςτουκαλίουτουορούείναιπιθανή.

Βιλνταγλιπτίνη

Αυξημένησυχνότηταεμφάνισηςαγγειοοιδήματοςβρέθηκεσεασθενείςπουλαμβάνουναναστολείς

τουΜΕΑκαιβιλνταγλιπτίνη.

4.6 Γονιμότητα,κύησηκαιγαλουχία

Εγκυμοσύνη

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςδενσυνιστάται κατάτηδιάρκειατουπρώτου

τριμήνουτηςκύησης(βλέπεπαράγραφο4.4)και αντενδείκνυται κατάτηδιάρκειατουδεύτερουκαι

τρίτουτριμήνουτηςκύησης(βλέπεπαράγραφο4.3).

Επιδημιολογικάδεδομένασχετικάμετονκίνδυνοτερατογένεσηςμετάαπόέκθεσησεαναστολέατου

ΜΕΑκατάτοπρώτοτρίμηνοτηςκύησηςδενέχουνεπιβεβαιωθεί·ωστόσο,οκίνδυνοςδενμπορείνα

αποκλειστεί.Οιασθενείςπουσχεδιάζουνεγκυμοσύνηθαπρέπεινααλλάξουνσεεναλλακτικές

αντιυπερτασικέςαγωγές,οιοποίεςέχουνένατεκμηριωμένοπροφίλασφάλειαςγιαχρήσηκατάτην

κύηση,εκτόςανησυνέχισητηςθεραπείαςμεαναστολέαΜΕΑκρίνεταιαπαραίτητη.Όταν

διαπιστωθείκύηση,ηαγωγήμεαναστολέατουΜΕΑπρέπειναδιακοπείαμέσωςκαιεάνείναι

απαραίτητο,θαπρέπεινααρχίσειεναλλακτικήθεραπεία.

ΗέκθεσησεαναστολέατουΜΕΑ/ανταγωνιστέςτωνυποδοχέωντηςΑγγειοτενσίνηςΙΙ(ΑΥΑΙΙ)κατά

τηδιάρκειατουδεύτερουκαιτρίτουτριμήνουτηςκύησηςείναιγνωστόότιπροκαλείανθρώπινη

εμβρυοτοξικότητα(μειωμένηνεφρικήλειτουργία,ολιγοϋδράμνιο,καθυστέρησητηςοστεοποίησης

τουκρανίου)καινεογνικήτοξικότητα(νεφρικήανεπάρκεια,υπόταση,υπερκαλιαιμία)(βλέπε

παράγραφο5.3).ΕάνυπάρξειέκθεσησεαναστολέατουΜΕΑαπότοδεύτεροτρίμηνοτηςκύησης,

συνιστάταιέλεγχοςτηςνεφρικήςλειτουργίαςκαιτουκρανίουμευπέρηχο.Νήπιατωνοποίωνοι

μητέρεςέχουνλάβειαναστολείςτουΜΕΑπρέπειναπαρακολουθούνταιστενάγιαυπόταση,

ολιγουρίακαιυπερκαλιαιμία(βλ.παραγράφους4.3και4.4).

Ηυδροχλωροθειαζίδησεπεριπτώσειςπαρατεταμένηςέκθεσηςκατάτηδιάρκειατουτρίτουτριμήνου,

πιθανόνναπροκαλέσειεμβρυο-πλακουντικήισχαιμίακαικίνδυνοαναπτυξιακήςκαθυστέρησης.

Επιπλέον,σπάνιεςπεριπτώσειςυπογλυκαιμίαςκαιθρομβοπενίαςσενεογνάέχουναναφερθείσε

περίπτωσηέκθεσηςκατάτοτέλοςτουτρίτουτριμήνου.Ηυδροχλωροθειαζίδηπιθανόνναμειώσειτον

όγκοτουπλάσματοςόπωςεπίσηςτημητρο-πλακουντικήροήτουαίματος.

Θηλασμός

Οσυνδυασμόςραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςαντενδείκνυταικατάτοθηλασμό.

Ηραμιπρίληκαιηυδροχλωροθειαζίδηαπεκκρίνονταιστομητρικόγάλασετέτοιοβαθμόπου

επιδράσειςστοθηλάζοννήπιοείναιπιθανές,εάνχορηγούνταιθεραπευτικέςδόσειςραμιπρίληςκαι

υδροχλωροθειαζίδηςσεθηλάζουσεςμητέρες.Οιδιαθέσιμεςπληροφορίεςαναφορικάμετηχρήσητης

ραμιπρίληςκατάτηγαλουχίαείναιανεπαρκείςκαιεναλλακτικέςαγωγέςμεκαλύτερατεκμηριωμένο

προφίλασφάλειαςπρέπειναπροτιμούνται,ειδικάκατάτοθηλασμόενόςνεογνούήπρόωρου

βρέφους.Ηυδροχλωροθειαζίδηαπεκκρίνεταιστοανθρώπινομητρικόγάλα.Οιθειαζίδεςκατάτη

διάρκειατουθηλασμούαπόμητέρεςπουθηλάζουν,έχουνσυσχετιστείμεμείωσηήακόμακαι

αναστολήτηςγαλουχίας.Πιθανόνναεμφανιστείυπερευαισθησίαστιςδραστικέςουσίεςπουείναι

παράγωγατωνσουλφοναμιδίων,υποκαλιαιμίακαιπυρηνικόςίκτερος.Λόγωτηςπιθανότητας

σοβαρώναντιδράσεωνσταθηλάζονταβρέφηκαιαπότιςδύοδραστικέςουσίες,πρέπειναληφθεί

απόφασηπροκειμένουναδιακοπείοθηλασμόςήναδιακοπείηθεραπεία,λαμβάνονταςυπόψητη

σημαντικότητατηςθεραπείαςγιατημητέρα.

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Κάποιεςανεπιθύμητεςενέργειες(π.χ.συμπτώματααπότημείωσητηςαρτηριακήςπίεσης,όπωςη

ζάλη)μπορείναεξασθενήσουντηνικανότητατουασθενούςνασυγκεντρωθείκαινααντιδράσεικαι,

επομένως,αποτελούνκίνδυνοσεκαταστάσειςόπουαυτέςοιικανότητεςείναιιδιαίτερηςσημασίας

(π.χ.χειρισμόςενόςοχήματοςήμηχανής).Αυτόμπορείναεμφανιστείειδικάστηναρχήτηςθεραπείας

ήόταντροποποιείταιηαγωγήαπόκάποιοάλλοσκεύασμα.Μετάτηνπρώτηδόσηήδιαδοχικές

αυξήσειςστηδόση,δεσυνιστάταιηοδήγησηκαιοχειρισμόςμηχανώνγιααρκετέςώρες.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Περίληψητουπροφίλασφαλείας

Τοπροφίλασφάλειαςτουσυνδυασμούραμιπρίλης/υδροχλωροθειαζίδηςπεριλαμβάνειανεπιθύμητες

ενέργειεςπουεμφανίζονταισταπλαίσιαυπότασηςκαι/ήτηςέλλειψηςυγρώναπότηναυξημένη

διούρηση.Ηδραστικήουσίαραμιπρίληπιθανόνναπροκαλέσειεπίμονοξηρόβήχα,ενώηδραστική

ουσίαυδροχλωροθειαζίδηπιθανόνναοδηγήσεισεεπιδείνωσητουμεταβολισμούτηςγλυκόζης,των

λιπιδίωνκαιτουουρικούοξέος.Οιδύοδραστικέςουσίεςέχουναντίθετεςεπιδράσειςστοκάλιοτου

πλάσματος.Σοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειεςπεριλαμβάνουναγγειοοίδημαήαναφυλακτική

αντίδραση,νεφρικήήηπατικήδυσλειτουργία,παγκρεατίτιδα,σοβαρέςδερματικέςαντιδράσειςκαι

ουδετεροπενία/ακοκκιοκυτταραιμία.

Ησυχνότητατωνανεπιθύμητωνενεργειώνορίζεταιχρησιμοποιώνταςτηνακόλουθησυνθήκη:

Πολύσυχνές(≥1/10)·συχνές(≥1/100έως<1/10)·όχισυχνές(≥1/1.000έως<1/100)·σπάνιες

(≥1/10.000έως<1/1.000)·πολύσπάνιες(<1/10.000),μηγνωστές(δενμπορούνναεκτιμηθούνμε

βάσηταδιαθέσιμαδεδομένα).

Εντόςκάθεκατηγορίαςσυχνότηταςεμφάνισης,οιανεπιθύμητεςενέργειεςπαρατίθενταικατά

φθίνουσασειράσοβαρότητας.

Συχνές Όχισυχνές Πολύσπάνιες Μηγνωστές

Διαταραχέςτου

αιμοποιητικούκαι

τουλεμφικού

συστήματος Μειωμένοςαριθμός

λευκοκυττάρων,

μειωμένοςαριθμός

ερυθροκυττάρων,

μειωμένη

αιμοσφαιρίνη,

αιμολυτικήαναιμία,

μειωμένοςαριθμός

αιμοπεταλίων Ανεπάρκειατουμυελού

τωνοστών,ουδετεροπενία

συμπεριλαμβανομένηςτης

ακοκκιοκυτταραιμίας,

πανκυτταροπενία,

ηωσινοφιλία.

Αιμοσυμπύκνωσηστα

πλαίσιαμείωσηςυγρών

Διαταραχέςτου

ανοσοποιητικού

συστήματος Αναφυλακτικέςκαι

αναφυλακτοειδείς

αντιδράσειςστηραμιπρίλη

ήαναφυλακτική

αντίδρασηστην

υδροχλωροθειαζίδη,

αυξημένααντιπυρηνικά

αντισώματα

Διαταραχέςτου

μεταβολισμούκαι

τηςθρέψης Ανεπαρκήςέλεγχος

σακχαρώδους

διαβήτη, μειωμένη

ανοχήστηγλυκόζη,

αυξημένηγλυκόζη

αίματος,αυξημένο

ουρικόοξύαίματος,

επιδεινωθείσα

ουρικήαρθρίτιδα,

αυξημένη

χοληστερόληκαι/ή

τριγλυκερίδια

αίματοςλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδη

Ανορεξία,μειωμένη

όρεξη

Μειωμένοκάλιο

αίματος,δίψαλόγω

της

υδροχλωροθειαζίδη

Αυξημένο κάλιο

αίματοςλόγωτης

ραμιπρίλης Μειωμένονάτριοαίματος

Γλυκοζουρία, μεταβολική

αλκάλωση, υποχλωριαιμία,

υπομαγνησιαιμία,

υπερασβεστιαιμία,

αφυδάτωσηλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδης

Ψυχιατρικές

διαταραχές Καταθλιπτική

διάθεση, απάθεια,

άγχος, νευρικότητα,

διαταραχήτου Κατάστασησύγχυσης,

ανησυχία,διαταραχήστην

προσοχή

ύπνου

συμπεριλαμβανομέ-

νηςτηςυπνηλίας

Διαταραχέςτου

νευρικού

συστήματος Κεφαλαλγία,ζάλη Ίλιγγος,

παραισθησία,

τρόμος,διαταραχή

τηςισορροπίας,

αίσθημακαύσου,

δυσγευσία,αγευσία Εγκεφαλικήισχαιμία

συμπεριλαμβανομένουτου

ισχαιμικούαγγειακού

εγκεφαλικούεπεισοδίου

καιτουπαροδικού

ισχαιμικούεπεισοδίου,

επηρεασμένες

ψυχοκινητικέςικανότητες,

παροσμία

Οφθαλμικές

διαταραχές Διαταραχέςτης

όρασης

συμπεριλαμβανο-

μένηςτηςθαμπής

όρασης,

επιπεφυκίτιδα Ξανθοψία,μειωμένη

παραγωγήδακρύωνλόγω

τηςυδροχλωροθειαζίδης

Οξύγλαύκωμακλειστής

γωνίαςλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτου

ωτόςκαιτου

λαβυρίνθου Εμβοές Έκπτωσητηςακουστικής

οξύτητας

Καρδιακές

διαταραχές Ισχαιμίατου

μυοκαρδίου

συμπεριλαμβανομέ-

νηςτηςστηθάγχης,

ταχυκαρδία,

αρρυθμία, αίσθημα

παλμών,

περιφερικόοίδημα Έμφραγματου

μυοκαρδίου

Αγγειακές

διαταραχές Υπόταση, μειωμένη

ορθοστατικήπίεση

αίματος,συγκοπή,

έξαψη Θρόμβωσηλόγωτης

υποκείμενηςσοβαρής

έλλειψηςυγρών,στένωση

τωναγγείων,

υποαιμάτωση, φαινόμενο

Raynaud,αγγειίτιδα

Διαταραχέςτου

αναπνευστικού

συστήματος,του

θώρακακαιτου

μεσοθωράκιου Μηπαραγωγικός

ερεθιστικόςβήχας,

βρογχίτιδα Ρινοκολπίτιδα,

δύσπνοια, ρινική

συμφόρηση Βρογχόσπασμος

συμπεριλαμβανομένης

τηςεπιδείνωσηςτου

άσθματος

Αλλεργικήκυψελιδίτιδα,

μηκαρδιογενές,

πνευμονικόοίδημαλόγω

τηςυδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικού Φλεγμονήτου

γαστρεντερικού,

διαταραχέςτης

πέψης,κοιλιακή

δυσφορία,

δυσπεψία,

γαστρίτιδα, ναυτία,

δυσκοιλιότητα

Ουλίτιδαλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδη

Έμετος,αφθώδης

στοματίτιδα,

γλωσσίτιδα,

διάρροια,άλγος

άνωκοιλιακής

χώρας, ξηροστομία Παγκρεατίτιδα

(περιπτώσεις

θανατηφόρουέκβασης

έχουναναφερθεί σε

εξαιρετικέςπεριπτώσεις

με τουςαναστολείςτου

ΜΕΑ), αυξημένα

παγκρεατικάένζυμα,

αγγειοοίδηματουλεπτού

εντέρου

Σιαλαδενίτιδαλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτου

ήπατοςκαιτων

χοληφόρων Χολοστατικήή

κυτταρολυτική

ηπατίτιδα

(θανατηφόρος

έκβασηέχει

υπάρξει σεπολύ Οξείαηπατική

ανεπάρκεια,χολοστατικός

ίκτερος,ηπατοκυτταρική

βλάβη

σπάνιες

περιπτώσεις)

αυξημέναηπατικά

ένζυμακαι/ή

αυξημένη

συζευγμένη

χολερυθρίνη

Λιθώδης

χολοκυστίτιδα

λόγωτης

υδροχλωροθειαζίδ

ης

Διαταραχέςτου

δέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού Αγγειοοίδημα:πολύ

εξαιρετικά,η

παρεμπόδισητων

αεροφόρωνοδών

λόγω

αγγειοοιδήματος

πιθανόνναέχει

θανατηφόρο

έκβαση·

δερματίτιδα

ψωριασικούτύπου,

υπεριδρωσία,

εξάνθημα,ειδικά

κηλιδοβλατιδώδες,

Τοξικήεπιδερμική

νεκρόλυση,σύνδρομο

Stevens-Johnson,

πολύμορφο ερύθημα,

πέμφιγα, επιδεινωθείσα

ψωρίαση,αποφολιδωτική

δερματίτιδα, αντίδραση

φωτοευαισθησίας,

ονυχόλυση, πεμφιγοειδέςή

λειχηνοειδέςεξάνθημαή

ενάνθημα,κνίδωση

Συστηματικός

ερυθηματώδηςλύκοςλόγω

τηςυδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτου

μυοσκελετικού

συστήματος Μυαλγία Αρθραλγία, μυϊκοί

σπασμοί

Μυικήαδυναμία,

μυοσκελετικήδυσκαμψία,

τέτανοςλόγωτης

υδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτων

νεφρώνκαιτων

ουροφόρωνοδών Νεφρική

δυσλειτουργία

συμπεριλαμβανομέ-

νηςτηςοξείας

νεφρικής

ανεπάρκειας,

αυξημένος

αποβαλλόμενος

όγκοςούρων,

αυξημένηουρία

αίματος,αυξημένη

Επιδείνωση

προϋπάρχουσας

πρωτεϊνουρίας

Διάμεσηνεφρίτιδαλόγω

τηςυδροχλωροθειαζίδης

Διαταραχέςτου

αναπαραγωγικού

συστήματοςκαιτου

μαστού Παροδική

ανικανότητα

στύσης Μειωμένηγενετήσια

ορμή,γυναικομαστία

Γενικέςδιαταραχές

καικαταστάσειςτης

οδούχορήγησης Κόπωση,

εξασθένιση Θωρακικόάλγος,

πυρεξία

Αναφοράπιθανολογούμενωνανεπιθύμητωνενεργειών

Ηαναφοράπιθανολογούμενωνανεπιθύμητωνενεργειώνμετάαπότηχορήγησηάδειαςκυκλοφορίας

τουφαρμακευτικούπροϊόντοςείναισημαντική.Επιτρέπειτησυνεχήπαρακολούθησητηςσχέσης

οφέλους-κινδύνουτουφαρμακευτικούπροϊόντος.Ζητείταιαπότουςεπαγγελματίεςτουτομέατης

υγειονομικήςπερίθαλψηςνααναφέρουνοποιεσδήποτεπιθανολογούμενεςανεπιθύμητεςενέργειες

μέσω:

Ελλάδα

ΕθνικόςΟργανισμόςΦαρμάκων

Μεσογείων284

GR-15562Χολαργός,Αθήνα

Τηλ:+302132040380/337

Φαξ:+302106549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

4.9 Υπερδοσολογία

ΤασυμπτώματαπουσχετίζονταιμετηνυπερδοσολογίααναστολέωντουΜΕΑπιθανόννα

περιλαμβάνουνυπερβολικήπεριφερικήαγγειοδιαστολή(μεσημαντικήυπόταση,καταπληξία),

βραδυκαρδία,διαταραχέςτωνηλεκτρολυτών,νεφρικήανεπάρκεια,καρδιακήαρρυθμία,μείωσητης

συνείδησηςσυμπεριλαμβανόμενουτουκώματος,εγκεφαλικούςσπασμούς,παρέσειςκαιπαραλυτικό

ειλεό.

Σεασθενείςμεπροδιάθεση(π.χ.λόγωυπερπλασίαςτουπροστάτη)ηυπερδοσολογία

υδροχλωροθειαζίδηςπιθανόνναπροκαλέσειοξείακατακράτησηούρων.

Οασθενήςπρέπειναπαρακολουθείταιστενάκαιηαγωγήπρέπειναείναισυμπτωματικήκαι

υποστηρικτική.Προτεινόμεναμέτραπεριλαμβάνουνπρωταρχικήαποτοξίνωση(πλύσηστομάχου,

χορήγησηπροσροφητικώνουσιών)καιμέτραγιατηναποκατάστασητηςαιμοδυναμικής

σταθερότητας,συμπεριλαμβανομένηςτηςχορήγησηςάλφα-1-αδρενεργικώναγωνιστώνήχορήγησης

αγγειοτενσίνηςΙΙ(αγγειοτενσιναμίδιο).Ηραμιπριλάτη,οδραστικόςμεταβολίτηςτηςραμιπρίλης

αφαιρείταιελάχιστααπότηγενικήκυκλοφορίαμεαιμοδιύληση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:ΑναστολείςΜΕΑκαιδιουρητικά

ΚωδικόςATC:C09BA05

Τρόποςδράσης

Ραμιπρίλη

Ηραμιπριλάτη,οδραστικόςμεταβολίτηςτουπροφαρμάκουραμιπρίλη,αναστέλλειτοένζυμο

διπεπτυλκαρβοξυπεπτιδάσηΙ(συνώνυμα:μετατρεπτικόένζυμοτηςαγγειοτενσίνης,κινινάσηΙΙ).

Στουςιστούςκαιστοπλάσμα,τοένζυμοαυτόκαταλύειτημετατροπήτηςαγγειοτενσίνηςΙστη

δραστικήαγγειοσυσταλτικήουσίααγγειοτενσίνηΙΙ,καθώςκαιτηναποδόμησητηςδραστικής

αγγειοδιασταλτικήςβραδυκινίνης.ΟμειωμένοςσχηματισμόςαγγειοτενσίνηςΙΙκαιηαναστολήτης

αποδόμησηςτηςβραδυκινίνηςοδηγούνσεαγγειοδιαστολή.

ΕπειδήηαγγειοτενσίνηΙΙδιεγείρειεπίσηςτηναπελευθέρωσηαλδοστερόνης,ηραμιπριλάτηπροκαλεί

μείωσητηςέκκρισηςαλδοστερόνης. ΗμέσηανταπόκρισηστημονοθεραπείαμεαναστολέατουΜΕΑ

ήτανμικρότερηστουςμαύρους(Αφρο-Καραϊβικήςπροέλευσης)υπερτασικούςασθενείς(συνήθως

υπερτασικόςπληθυσμόςμεχαμηλήρενίνη)απόότιστουςμη-μαύρουςασθενείς.

Υδροχλωροθειαζίδη

Ηυδροχλωροθειαζίδηείναιέναθειαζιδικόδιουρητικό.Ομηχανισμόςτηςαντιυπερτασικήςδράσης

τωνθειαζιδικώνδιουρητικώνδενείναιπλήρωςγνωστός.Αναστέλλειτηνεπαναρρόφησητουνατρίου

καιχλωρίουσταάπωεσπειραμένασωληνάρια.Ηαυξημένηνεφρικήαποβολήαυτώντωνιόντων

συνοδεύεταιαπόαυξημένηαποβολήούρων(λόγωωσμωτικήςσύνδεσηςμετούδωρ).Αυξάνεταιη

αποβολήκαλίουκαιμαγνησίου,ενώμειώνεταιηαποβολήουρικούοξέος.Πιθανοίμηχανισμοίτης

αντιϋπερτασικήςδράσηςτηςυδροχλωροθειαζίδης,μπορείναείναιητροποποίησητουισοζυγίουτου

νατρίου,ημείωσητουεξωκυττάριουόγκουύδατοςκαιπλάσματος,ηαλλαγήστηναντίστασητων

νεφρικώναγγείων,καθώςκαιημειωμένηαπόκρισηστηνορεπινεφρίνηκαιστηναγγειοτενσίνηΙΙ.

Φαρμακοδυναμικάχαρακτηριστικά

Ραμιπρίλη

Ηχορήγησηραμιπρίληςπροκαλείσημαντικήμείωσητηςπεριφερικήςαρτηριακήςαντίστασης.

Γενικά,δενπαρατηρούνταιμεγάλεςμεταβολέςστηροήτουπλάσματοςστουςνεφρούςκαιστορυθμό

σπειραματικήςδιήθησης.Ηχορήγησηραμιπρίληςσεασθενείςμευπέρτασηοδηγείσεμείωσητης

αρτηριακήςπίεσηςτόσοσεύπτιαόσοκαισεόρθιαθέσηχωρίςαντιρροπιστικήαύξησητηςκαρδιακής

συχνότητας.

Στουςπερισσότερουςασθενείςηέναρξητουαντιυπερτασικούαποτελέσματοςμιαςεφάπαξδόσης

εμφανίζεται1-2ώρεςμετάτηναπότουστόματοςλήψη.Ημέγιστηδράσημιαςμεμονωμένηςδόσης

συνήθωςεπιτυγχάνεται3-6ώρεςμετάτηναπότουστόματοςλήψη.Τοαντιυπερτασικόαποτέλεσμα

μιαςμεμονωμένηςδόσηςσυνήθωςπαραμένειγια24ώρες.

Τομέγιστοαντιυπερτασικόαποτέλεσμαμιαςσυνεχόμενηςαγωγήςμεραμιπρίληγενικάείναιορατό

μετάαπό3-4εβδομάδες.Αποδείχθηκεότιηαντιυπερτασικήδράσησταθεροποιείταιμετάαπό

μακροχρόνιαθεραπείαδιαρκείας2ετών.

Απότομηδιακοπήτηςραμιπρίληςδενπροκαλείταχείακαιεκτεταμένηαπότομηαντανακλαστική

αύξησητηςαρτηριακήςπίεσης.

Υδροχλωροθειαζίδη

Μετηνυδροχλωροθειαζίδη,ηέναρξητηςδιούρησηςεμφανίζεταιπερίπου2ώρεςμετάτηλήψηκαιη

μέγιστήτηςδράσηεμφανίζεταιπερίπουστις4ώρεςκαιπαραμένεικατάπροσέγγισηγια6-12ώρες.

Ηέναρξητουαντιυπερτασικούαποτελέσματοςσυμβαίνειμετάαπό3-4ημέρεςκαιμπορείνα

διαρκέσειμέχρι1εβδομάδαμετάτηδιακοπήτηςθεραπείας.

Ηαντιυπερτασικήδράσησυνοδεύεταιαπόελαφριάαύξησητουκλάσματοςδιήθησης,τηςαντίστασης

τωναγγείωντωννεφρώνκαιτηςδραστικότηταςτηςρενίνηςστοπλάσμα.

Ταυτόχρονηχορήγησηραμιπρίλης-υδροχλωροθειαζίδης

Σεκλινικέςμελέτες,οσυνδυασμόςοδήγησεσεμεγαλύτερεςμειώσειςτηςαρτηριακήςπίεσηςαπό

όταντοκάθεπροϊόνχορηγήθηκεμόνοτου.Προφανώς,μέσωαποκλεισμούτουσυστήματοςρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης,ησυγχορήγησητηςραμιπρίληςστηνυδροχλωροθειαζίδητείνεινα

αντιστρέφειτηναπώλειατουκαλίουπουσχετίζεταιμεαυτάταδιουρητικά.Οσυνδυασμόςενός

αναστολέατουΜΕΑμεέναθειαζιδικόδιουρητικόπαράγειένασυνεργιστικόαποτέλεσμακαι

επιπλέονμειώνειτονκίνδυνουποκαλιαιμίαςπουπροκαλείταιαπότοδιουρητικόμόνοτου.

Διπλόςαποκλεισμόςτουσυστήματοςρενίνης–αγγειοτενσίνης–αλδοστερόνης(RASS)

Δύομεγάλεςτυχαιοποιημένες,ελεγχόμενεςμελέτες(ηONTARGET(ONgoingTelmisartanAloneand

incombinationwithRamiprilGlobalEndpointTrial)καιηVANEPHRON-D(TheVeteransAffairs

NephropathyinDiabetes))έχουνεξετάσειτηχρήσητουσυνδυασμούενόςαναστολέαΜΕΑμεέναν

αποκλειστήτωνυποδοχέωναγγειοτενσίνηςII.

ΗONTARGETήτανμίαμελέτηπουδιεξήχθησεασθενείςμειστορικόκαρδιαγγειακήςήεγκεφαλικής

αγγειακήςνόσουήσακχαρώδηδιαβήτητύπου2συνοδευόμενοαπόένδειξηβλάβηςτελικούοργάνου.

ΗVANEPHRON-Dήτανμίαμελέτησεασθενείςμεσακχαρώδηδιαβήτητύπου2καιδιαβητική

νεφροπάθεια.

Αυτέςοιμελέτεςδενέχουνδείξεισημαντικάωφέλιμηεπίδρασηστιςνεφρικέςκαι/ήστις

καρδιαγγειακέςεκβάσειςκαιτηθνησιμότητα,ενώπαρατηρήθηκεέναςαυξημένοςκίνδυνος

υπερκαλιαιμίας,οξείαςνεφρικήςβλάβηςκαι/ήυπότασηςσεσύγκρισημετημονοθεραπεία.

Δεδομένωντωνπαρόμοιωνφαρμακοδυναμικώνιδιοτήτων,αυτάτααποτελέσματαείναιεπίσης

σχετικάγιαάλλουςαναστολείςΜΕΑκαιαποκλειστέςτωνυποδοχέωναγγειοτενσίνηςΙΙ.

ΩςεκτούτουοιαναστολείςΜΕΑκαιοιαποκλειστέςτωνυποδοχεώναγγειοτενσίνηςΙΙδενθαπρέπει

ναχρησιμοποιούνταιταυτόχρονασεασθενείςμεδιαβητικήνεφροπάθεια.

ΗALTITUDE(AliskirenTrialinType2DiabetesUsingCardiovascularandRenalDiseaseEndpoints)

ήτανμίαμελέτησχεδιασμένηναελέγξειτοόφελοςτηςπροσθήκηςαλισκιρένηςσεμίαπρότυπη

θεραπείαμεέναναναστολέαΜΕΑήέναναποκλειστήυποδοχέωναγγειοτενσίνηςΙΙσεασθενείςμε

σακχαρώδηδιαβήτητύπου2καιχρόνιανεφρικήνόσο,καρδιαγγειακήνόσοήκαιταδύο.Ημελέτη

διεκόπηπρόωραλόγωενόςαυξημένουκινδύνουανεπιθύμητωνεκβάσεων.Οκαρδιαγγειακόςθάνατος

καιτοεγκεφαλικόεπεισόδιοήτανκαιταδύοαριθμητικάσυχνότεραστηνομάδατηςαλισκιρένηςαπό

ότιστηνομάδατουεικονικούφαρμάκουκαιταανεπιθύμητασυμβάντακαιτασοβαράανεπιθύμητα

συμβάνταενδιαφέροντος(υπερκαλιαιμία,υπότασηκαινεφρικήδυσλειτουργία)αναφέρθηκαν

συχνότεραστηνομάδατηςαλισκιρένηςαπόότιστηνομάδατουεικονικούφαρμάκου.»

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΦαρμακοκινητικήκαιΜεταβολισμός

Ραμιπρίλη

Απορρόφηση

Ηραμιπρίληχορηγούμενηαπότουστόματοςαπορροφάταιταχέωςαπότογαστρεντερικό

σωλήνα·ημέγιστησυγκέντρωσητηςραμιπρίληςστοπλάσμαεπιτυγχάνεταιμέσασεμίαώρα.

Μεβάσητηνανάκτησηαπόταούρα,ηέκτασητηςαπορρόφησηςείναιτουλάχιστον56%και

δενεπηρεάζεταισημαντικάαπότηνύπαρξητροφήςστογαστρεντερικόσωλήνα.Η

βιοδιαθεσιμότητατουδραστικούμεταβολίτηραμιπριλάτημετάαπότουστόματοςχορήγηση

2,5mgκαι5mgραμιπρίληςείναι45%.

Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςτηςραμιπριλάτης,τουμόνουδραστικούμεταβολίτητηςραμιπρίλης,

στοπλάσμαεπιτυγχάνονταισε2-4ώρεςμετάτηλήψητουφαρμάκου.Ηκατάστασηισορροπίας

τωνσυγκεντρώσεωντηςραμιπριλάτηςμετάαπόεφάπαξημερήσιαδόση,μετιςσυνήθειςδόσεις

ραμιπρίλης,επιτυγχάνεταιμετάτηντέταρτηημέρατηςαγωγής.

Κατανομή

Ησύνδεσημετιςπρωτεΐνεςτουορούείναι73%γιατηραμιπρίληκαι56%γιατηραμιπριλάτη.

Βιομετασχηματισμός

Ηραμιπρίλημεταβολίζεταισχεδόνεξολοκλήρουστηραμιπριλάτηκαιστονεστέρα

δικετοπιπεραζίνης,τοδικετοπιπεραζινικόοξύκαισταγλυκουρονίδιατηςραμιπρίληςκαιτης

ραμιπριλάτης.

Αποβολή

Ηαπέκκρισητωνμεταβολιτώνείναικυρίωςνεφρική.Ησυγκέντρωσηραμιπριλάτηςστο

πλάσμαμειώνεταιμεπολυφασικότρόπο.Λόγωτουισχυρού,κεκορεσμένουδεσμούμετοΜΕΑ

καιτουβραδέωςδιαχωρισμούτηςαπότοένζυμο,ηραμιπριλάτηπαρουσιάζειμίαπαρατεταμένη

τελικήφάσηαποβολήςσεπολύχαμηλέςσυγκεντρώσειςπλάσματος.Μετάαπό

επαναλαμβανόμενεςεφάπαξδόσειςραμιπρίλης,οαποτελεσματικόςχρόνοςημιζωήςγιατις

συγκεντρώσειςτηςραμιπριλάτηςήταν13-17ώρεςγιατιςδόσεις5-10mgκαιμεγαλύτεροςγια

τιςχαμηλότερεςδόσειςτων1,25-2,5mg.Αυτήηδιαφοράσχετίζεταιμετηνικανότητα

κορεσμούτουενζύμουναδεσμεύειτηραμιπριλάτη.Μίαεφάπαξαπότουστόματοςδόση

ραμιπρίληςεπέφερεεπίπεδαραμιπρίληςκαιτουμεταβολίτητηςπουδενεντοπίζοντανστο

μητρικόγάλα.Ωστόσο,τοαποτέλεσμαπολλαπλώνδόσεωνδενείναιγνωστό.

Νεφρικήδυσλειτουργία(βλ.παράγραφο4.2).

Ηνεφρικήαπέκκρισητηςραμιπριλάτηςείναιμειωμένησεασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργία

καιηαπέκκρισητηςραμιπριλάτηςαπότουςνεφρούςσυνδέεταιαναλογικάμετηνκάθαρση

κρεατινίνης.Αυτόέχειωςαποτέλεσμααυξημένεςσυγκεντρώσειςραμιπριλάτηςστοπλάσμαπου

μειώνονταιπιοαργάαπόότισεασθενείςμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργία.

Ηπατικήδυσλειτουργία(βλ.παράγραφο4.2).

Σεασθενείςμεηπατικήδυσλειτουργία,ομεταβολισμόςτηςραμιπρίληςσεραμιπριλάτη

καθυστέρησελόγωμειωμένηςδράσηςτωνηπατικώνεστερασώνκαιταεπίπεδαραμιπρίληςστο

πλάσμααυξήθηκανσεαυτούςτουςασθενείς.Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςραμιπριλάτηςσε

αυτούςτουςασθενείς,ωστόσο,δενείναιδιαφορετικέςαπόαυτέςπουεμφανίζονταισεάτομαμε

φυσιολογικήηπατικήλειτουργία.

Υδροχλωροθειαζίδη

Απορρόφηση

Περίπου70%τηςυδροχλωροθειαζίδηςαπορροφάταιαπότογαστρεντερικόσωλήναμετάτην

απότουστόματοςχορήγηση.Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαεπιτυγχάνονταιμέσασε

1,5-5ώρες.

Κατανομή

Ηδέσμευσητηςυδροχλωροθειαζίδηςαπότιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςείναι40%.

Βιομετασχηματισμός

Ηυδροχλωροθειαζίδημεταβολίζεταιελάχιστααπότοήπαρ.

Αποβολή

Ηυδροχλωροθειαζίδηαποβάλλεταισχεδόνολόκληρη(>95%)απότουςνεφρούςως

αναλλοίωτηουσία·μετάτηναπότουστόματοςλήψημιαςμεμονωμένηςδόσης,50-70%

αποβάλλεταιμέσασε24ώρες.Οχρόνοςημιζωήςκατάτηναποβολήείναι5-6ώρες.

Νεφρικήδυσλειτουργία(βλ.παράγραφο4.2).

Ηνεφρικήαπέκκρισητηςυδροχλωροθειαζίδηςμειώνεταισεασθενείςμενεφρική

δυσλειτουργίακαιηκάθαρσητηςυδροχλωροθειαζίδηςαπότουςνεφρούςσυνδέεταιανάλογαμε

τηνκάθαρσηκρεατινίνης.Αυτόέχειωςαποτέλεσμααυξημένεςσυγκεντρώσεις

υδροχλωροθειαζίδηςστοπλάσμα,οιοποίεςμειώνονταιπιοαργάαπόότισταάτομαμε

φυσιολογικήνεφρικήλειτουργία.

Ηπατικήδυσλειτουργία(βλ.παράγραφο4.2).

Σεασθενείςμεηπατικήκίρρωσηηφαρμακοκινητικήτηςυδροχλωροθειαζίδηςδεμεταβλήθηκε

σημαντικά.Ηφαρμακοκινητικήτηςυδροχλωροθειαζίδηςδενέχειμελετηθείσεασθενείςμε

καρδιακήανεπάρκεια.

Ραμιπρίληκαιυδροχλωροθειαζίδη

Ηταυτόχρονηχορήγησηραμιπρίληςκαιυδροχλωροθειαζίδηςδενεπηρεάζειτηβιοδιαθεσιμότητα.Το

προϊόντουσυνδυασμούμπορείναθεωρηθείβιοϊσοδύναμοπροςταπροϊόνταπουπεριέχουντα

μεμονωμένασυστατικά.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Σεαρουραίουςκαιποντικούςοσυνδυασμόςτηςραμιπρίληςκαιτηςυδροχλωροθειαζίδηςδεν

παρουσιάζεικαθόλουσημείαοξείαςτοξικότηταςέωςτα10.000mg/kgσωματικούβάρους.Μελέτες

στιςοποίεςέγινανεπαναλαμβανόμενεςχορηγήσειςδόσεωνσεαρουραίουςκαιπιθήκουςανέδειξαν

μόνοδιαταραχέςστοισοζύγιοτωνηλεκτρολυτών.

Δενέχουνγίνειμελέτεςγιατημεταλλαξιογόνοήκαρκινογόνοιδιότητατουσυνδυασμού,αφούοι

μελέτεςγιαταμεμονωμένασυστατικάδενέδειξανκάποιοκίνδυνο.

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεαρουραίουςκαικουνέλιαέδειξανότιοσυνδυασμόςείναικάπωςπιο

τοξικόςαπόότιείναιτοκάθεένααπόταμεμονωμένασυστατικά,αλλάκαμίααπότιςμελέτεςδεν

έδειξαντερατογόνοαποτέλεσμααπότοσυνδυασμό.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Κυτταρίνημικροκρυσταλλική

Νάτριοστεατυλοφουμαρικό

Μαγνησίουυδροξείδιο

6.2 Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται.

6.3 Διάρκειαζωής

2χρόνια

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων25°C.Φυλάσσετεστηναρχικήσυσκευασίαγιανα

προστατεύεταιαπότηνυγρασία.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Κυψέλεςαλουμινίου/αλουμινίου(OPA/Αλουμίνιο/PVC/Αλουμίνιο)πουεισάγονταιεντός

κουτιού.

Μεγέθησυσκευασίας:14,18,20,28,30,45,50,56,60,99και100δισκία,νοσοκομειακήσυσκευασία

των300(30x10)δισκίων,δείγματατων30δισκίων

Μπορείναμηκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψης

Κάθεαχρησιμοποίητοφαρμακευτικόπροϊόνήυπόλειμμαπρέπεινααπορρίπτεταισύμφωναμετις

κατάτόπουςισχύουσεςσχετικέςδιατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

TEVAPharmaB.V.

Computerweg10,3542DRUtrecht

Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες