Carvedilol Ebb 12,5 mg Tablett

Σουηδία - Σουηδικά - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)

26-08-2020

Δραστική ουσία:
karvedilol
Διαθέσιμο από:
Ebb Medical AB
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C07AG02
INN (Διεθνής Όνομα):
carvedilol
Δοσολογία:
12,5 mg
Φαρμακοτεχνική μορφή:
Tablett
Σύνθεση:
karvedilol 12,5 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Τρόπος διάθεσης:
Receptbelagt
Περίληψη προϊόντος:
Förpacknings: Blister, 100 tabletter
Καθεστώς αδειοδότησης:
Godkänd
Αριθμό άδειας:
57553
Ημερομηνία της άδειας:
2018-10-04

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

[Skriv text]

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Carvedilol Ebb 6,25 mg tabletter

Carvedilol Ebb 12,5 mg tabletter

Carvedilol Ebb 25 mg tabletter

karvedilol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Carvedilol Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Carvedilol Ebb

Hur du tar Carvedilol Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Carvedilol Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Carvedilol Ebb är och vad det används för

Carvedilol Ebb används för att behandla

högt blodtryck

kronisk stabil angina pectoris

, en sjukdom som ger bröstsmärtor (kärlkramp)

måttlig till svår stabil hjärtsvikt

, som tillägg till ordinarie behandling. Carvedilol Ebb tillhör

läkemedelsgruppen beta-blockerare.

Karvedilol som finns i Carvedilol Ebb kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Carvedilol Ebb

Ta inte Carvedilol Ebb:

om du är allergisk mot karvedilol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har eller har haft andningsbesvär på grund av astma eller andra lungsjukdomar.

om du har svår hjärtsvikt (svullna händer, fotleder och fötter) som behandlas med läkemedel

som ges via en ven (intravenöst).

om du har problem med levern.

[Skriv text]

om du har problem med hjärtat (t.ex. så kallat ”hjärtblock”, långsam puls,

kardiogen chock).

Carvedilol Ebb är inte lämpligt för en del personer med vissa typer av hjärtproblem.

om du har mycket lågt blodtryck.

om du har blodpropp i lungorna som orsakar bröstsmärtor och andfåddhet (akut lungemboli).

om du har en speciell typ av sällsynt bröstsmärta (Prinzmetals angina).

om du blivit informerad om att du har högt blodtryck på grund av en tumör nära

njurarna (feokromocytom).

om du blivit informerad om att ditt blod är surare än normalt (har lägre pH-värde, ett

tillstånd som kallas metabol acidos).

om du tar något av följande läkemedel:

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (mot depression)

verapamil och diltiazem som injektion (för behandling av hjärtproblem och för att

sänka blodtrycket)

om du ammar.

Ta inte Carvedilol Ebb om något av det ovanstående gäller dig. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar Carvedilol Ebb om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carvedilol Ebb om

du har problem med lungorna

du har problem med njurarna

du har diabetes (högt blodsocker)

du använder kontaktlinser (tänk på att tårproduktionen kan minska)

du har problem med dina blodkärl (perifer kärlsjukdom)

du har eller någon gång har haft problem med sköldkörteln

du någon gång har fått en allvarlig allergisk reaktion (såsom plötslig svullnad som gör det svårt

att andas eller svälja, svullna händer, fötter eller fotleder och svåra hudutslag)

du är allergisk mot något och behandlas genom allergivaccinering

du har problem med blodcirkulationen i fingrar och tår (Raynauds fenomen)

du har fått psoriasis när du har tagit betablockerare

du har en typ av angina (kärlkramp) som kallas Prinzmetals angina

du har en tumör på en av binjurarna (feokromocytom)

du någon gång har blivit svårt sjuk med blåsor i huden, munnen, ögonen och

könsorganen (toxisk epidermal nekrolys (TEN) eller Stevens-Johnsons syndrom (SJS))

när du tagit karvedilol.

Om något av det ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar Carvedilol Ebb.

Barn och ungdomar

Carvedilol Ebb rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga

data om läkemedlets säkerhet och effekt.

[Skriv text]

Andra läkemedel och Carvedilol Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande

läkemedel:

andra läkemedel för hjärtat eller blodtrycket, som t.ex. vätskedrivande tabletter (diuretika),

kalciumkanalblockerare (t.ex. diltiazem och verapamil), läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm

(t.ex. digoxin och amiodaron)

katekolaminsänkande läkemedel (t.ex. reserpin och monoaminoxidashämmare (MAOI) såsom

isokarboxazid och fenelzin (används mot depression))

fluoxetin och paroxetin (används mot depression)

diabetesläkemedel som insulin och metformin

klonidin (används mot högt blodtryck, migrän och klimakterievallningar)

rifampicin (används vid infektioner)

ciklosporin (används efter organtransplantation)

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t.ex. acetylsalicylsyra, indometacin och

ibuprofen)

luftrörsvidgande betastimulerare (används vid trånghet i bröstet och väsande andning på grund

av astma eller andra lungsjukdomar (t.ex. salbutamol och terbutalinsulfat))

läkemedel som minskar mängden magsyra (cimetidin).

Operationer

Tala om för läkaren om du ska opereras. Vissa narkosmedel kan sänka ditt blodtryck och göra att

det blir alldeles för lågt.

Graviditet och amning

Ta inte Carvedilol Ebb om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar, om inte läkaren har

ordinerat det.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr när du tar Carvedilol Ebb. Detta uppkommer oftare i början av behandlingen

eller när behandlingen ändras, samt om man intar alkohol. Om detta händer dig ska du inte köra bil

eller andra fordon och inte använda verktyg eller maskiner. Tala med läkare om du får andra

problem när du tar Carvedilol Ebb som kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda

verktyg och maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Carvedilol Ebb innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

[Skriv text]

3.

Hur du tar Carvedilol Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkaren om du är osäker

Carvedilol Ebb 6,25 mg:

Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en högre styrka.

Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos:

2 tabletter en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 4 tabletter en gång dagligen

Högsta dos:

4 tabletter två gånger dagligen.

Äldre:

Startdos:

2 tabletter en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov

Högsta dos:

4 tabletter två gånger dagligen.

Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos:

2 tabletter två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 4 tabletter två gånger dagligen

Högsta dos:

8 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 4 tabletter två gånger dagligen

Behandling av hjärtsvikt

Startdos:

1/2 tablett två gånger dagligen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor

på följande sätt: 1 tablett två gånger dagligen, därefter 2 tabletter två gånger dagligen, följt av

4 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos:

4 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dosen för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 8 tabletter två

gånger dagligen

Läkaren kommer att noggrant följa upp dig när behandlingen har påbörjats och efter

dosökningar.

Carvedilol Ebb 12,5 mg:

Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en lägre och högre styrka.

Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos:

1 tablett en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 2 tabletter en gång dagligen

Högsta dos:

2 tabletter två gånger dagligen.

[Skriv text]

Äldre:

Startdos:

1 tablett en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov

Högsta dos:

2 tabletter två gånger dagligen.

Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos:

1 tablett två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 2 tabletter två gånger dagligen

Högsta dos:

4 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 2 tabletter två gånger dagligen

Behandling av hjärtsvikt

Startdos:

3,125 mg karvedilol

två gånger dagligen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor

på följande sätt: 1/2 tablett två gånger dagligen, därefter 1 tablett två gånger dagligen, följt av

2 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos:

2 tabletter två gånger dagligen.

Högsta dos för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 4 tabletter två

gånger dagligen

För denna dos måste tabletter med mindre mängd aktiv substans användas.

Läkaren kommer att kontrollera dig noggrant när behandlingen har påbörjats och efter

dosökningar.

Carvedilol Ebb 25 mg:

Detta läkemedel finns även tillgängligt i tabletter med en lägre styrka.

Behandling av högt blodtryck

Vuxna:

Startdos:

1/2 tablett en gång dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 1 tablett en gång dagligen

Högsta dos:

1 tablett två gånger dagligen.

Äldre:

Startdos:

1/2 tablett en gång dagligen.

Dosen kan ökas gradvis efter behov

Högsta dos:

1 tablett två gånger dagligen.

Behandling av kärlkramp (angina pectoris)

Startdos:

1/2 tablett två gånger dagligen de två första dagarna.

Behandlingen fortsätter sedan med 1 tablett två gånger dagligen

Högsta dos:

2 tabletter två gånger dagligen.

Äldre personer ska ta högst 1 tablett två gånger dagligen

Behandling av hjärtsvikt

Startdos:

3,125 mg karvedilol

två gånger dagligen.

[Skriv text]

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan dosen gradvis ökas när det har gått minst två veckor

på följande sätt: 6,25 mg karvedilol

två gånger dagligen, därefter 1/2 tablett två gånger dagligen,

följt av 1 tablett två gånger dagligen.

Högsta dos:

1 tablett två gånger dagligen.

Högsta dos för personer som väger över 85 kg och inte har allvarlig hjärtsvikt är 2 tabletter två

gånger dagligen

För denna dos måste tabletter med mindre mängd aktiv substans användas.

Läkaren kommer att kontrollera dig noggrant när behandlingen har påbörjats och efter

dosökningar.

Nedsatt leverfunktion (ej allvarlig) eller nedsatt njurfunktion

Dosen bestäms av läkaren och anpassas specifikt för dig.

Hur du tar tabletterna

Ta tabletterna med ett glas vatten, tillsammans med måltid.

Hur du delar tabletterna

Lägg tabletten med brytskåran uppåt på en plan och hård yta. Tryck stadigt med fingret mitt på

tabletten tills den delas i två delar.

Behandlingslängd

Avgörs av ansvarig läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Carvedilol Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning, eller bege dig direkt till sjukhuset. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har tagit för många tabletter kan följande symtom uppkomma: långsam puls, yrsel eller

ostadighetskänsla, andfåddhet, väsande andning eller extrem trötthet.

Om du har glömt att ta Carvedilol Ebb

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det bara är en kort tid

kvar innan det är dags för nästa dos ska du dock hoppa över den dos du missat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Carvedilol Ebb

Sluta inte ta detta läkemedel utan att tala med läkare. Läkaren kan vilja trappa ner behandlingen

under 1 till 2 veckor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

[Skriv text]

Kontakta läkaren omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

Tecken på svåra allergiska reaktioner

kan vara plötslig svullnad av svalg, ansikte, läppar

eller munhåla som gör det svårt att andas eller svälja.

Bröstsmärtor

med samtidig andnöd, svettning och illamående.

Du kissar mera sällan

och benen svullnar, vilket tyder på problem med njurarna.

Allvarliga hudreaktioner

, såsom hudutslag, rodnad, blåsor på läpparna, runt ögonen eller i

munnen, fjällande hud (symtom på erythema multiforme), sår i munnen, på läpparna och huden

(tecken på Stevens-Johnsons syndrom), avlossning av det översta hudlagret från de nedre hudlagren

(tecken på toxisk epidermal nekrolys).

Mycket lågt blodsocker (hypoglykemi)

som kan leda till krampanfall eller medvetslöshet.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Yrsel.

Huvudvärk.

Trötthets- och svaghetskänsla.

Problem med hjärtat. Tecken på detta är bröstsmärtor, trötthet, andnöd och svullna armar och

ben.

Lågt blodtryck. Tecken på detta är yrsel eller ostadighetskänsla.

Yrsel, huvudvärk, svaghetskänsla och trötthet är oftast lindriga biverkningar och uppträder oftast i

början av behandlingen.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Infektioner i luftvägar (bronkit), lungor (pneumoni), näsa och hals (övre luftvägsinfektion).

Tecken på detta är väsande andning, andnöd, trånghet i bröstet och halsont.

Urinvägsinfektion som kan ge problem när man ska kissa.

Lågt antal röda blodkroppar (anemi). Tecken på detta är trötthet, blek hud, hjärtklappning och

andfåddhet.

Viktökning.

Förhöjd kolesterolhalt (påvisas genom blodprov).

Sämre blodsockerkontroll hos personer med diabetes.

Depression.

Svimning.

Problem med synen, svidande eller torra ögon på grund av låg tårproduktion.

Långsam puls.

Yrsel eller ostadighetskänsla när man reser sig upp.

Vätskeansamling. Tecken på detta är en generell svullnad av kroppen, svullnad av delar av

kroppen t.ex. händer, fötter, fotleder och ben, samt ökad mängd blod i kroppen.

Problem med blodcirkulationen i armar och ben. Tecken på detta är kalla händer och fötter,

blekhet, stickningar och smärtor i fingrarna och smärtor i benen som förvärras när du går.

Andningsproblem.

Illamående och kräkningar.

[Skriv text]

Diarré.

Magsmärtor/matsmältningsbesvär.

Värk, ev. i händer och fötter.

Problem med njurarna, bland annat förändring av hur ofta du behöver kissa.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sömnproblem.

Mardrömmar.

Hallucinationer, förvirring.

Stickningar eller domningar i händer eller fötter.

Hudproblem, t.ex. hudutslag över stora delar av kroppen, nässelutslag, klåda och torra

hudpartier.

Impotens (erektil dysfunktion).

Förstoppning.

Störd signalöverföring mellan de övre och nedre

hjärtrummen.

Bröstsmärtor på grund av förträngda blodkärl till hjärtat.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Lågt antal blodplättar i blodet. Tecken på detta är att man lättare får blåmärken och näsblod.

Nästäppa, väsande andning och influensaliknande symtom.

Muntorrhet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Lågt antal av alla typer av vita blodkroppar. Tecken på detta är infektioner i munhåla, tandkött,

svalg och lungor.

Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner). Tecken på detta kan vara svårighet att andas

eller svälja på grund av en plötslig svullnad i svalget, eller svullnad av ansikte eller händer,

fötter och fotleder.

Leverproblem som påvisas i blodprover.

Vissa kvinnor kan få svårt att kontrollera blåsan när de ska kissa (urininkontinens). Detta

problem försvinner oftast när behandlingen upphör.

Vissa typer av psykiska sjukdomar (psykoser).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Håravfall.

Carvedilol Ebb kan också framkalla tecken på diabetes hos personer som har en mycket lindrig

form av diabetes kallad ”latent diabetes”.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedlets säkerhet.

[Skriv text]

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Carvedilol Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

aktiva substansen

karvedilol

En tablett innehåller 6,25 mg karvedilol.

En tablett innehåller 12,5 mg karvedilol.

En tablett innehåller 25 mg karvedilol.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, povidon K30,

vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, röd järnoxid (E172,

endast i 12,5 mg-tabletten

och gul järnoxid (E172,

endast i 6,25 mg- och 12,5 mg-tabletten

Läkemedlets utseende

6,25 mg:

Gul, rund, konvex tablett med skåra, märkt C2 på ena sidan.

12,5 mg:

Röd/brun, rund, konvex tablett med skåra, märkt C3 på ena sidan.

25 mg:

Vit, rund konvex tablett med skåra, märkt C4 på ena sidan.

Carvedilol Ebb finns i blister (Al/PVC).

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Litauen

Tillverkare

Sandoz-koncernen

[Skriv text]

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-08-31

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Carvedilol HEXAL 3,125 mg tablett

Carvedilol HEXAL 6,25 mg tablett

Carvedilol HEXAL 12,5 mg tablett

Carvedilol HEXAL 25 mg tablett

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 3,125 mg karvedilol

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 61,85 mg laktos (som monohydrat)

Varje tablett innehåller 6,25 mg karvedilol

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 58,71 mg laktos (som monohydrat)

Varje tablett innehåller 12,5 mg karvedilol

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 52,73 mg laktos (som monohydrat)

Varje tablett innehåller 25 mg karvedilol

Hjälpämne med känd effekt:

Varje tablett innehåller 105,93 mg laktos (som monohydrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

3,125 mg

Ljusröd, rund, konvex tablett med skåra, märkt C1 på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

6,25 mg

Gul, rund, konvex tablett med skåra, märkt C2 på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

12,5 mg

Röd/brun, rund, konvex tablett med skåra, märkt C3 på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

25 mg

Vit, rund, konvex tablett med skåra, märkt C4 på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Essentiell hypertoni.

Kronisk, stabil angina pectoris.

Tilläggsbehandling vid medelsvår till svår, stabil hjärtsvikt i kombination med

standardbehandling (t.ex. ACE-hämmare och diuretika med eller utan digitalis).

Observera (vid behandling av kronisk hjärtsvikt):

Behandling med Carvedilol HEXAL får endast inledas om patienten är stabil på konventionell

basterapi mot hjärtsvikt, dvs. dosen för befintlig standardbehandling ska ha varit stabil i minst

fyra veckor innan behandling med Carvedilol HEXAL inleds.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Carvedilol HEXAL finns tillgänglig i fyra styrkor: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg.

Essentiell hypertoni.

Carvedilol HEXAL kan användas vid behandling av hypertoni som enda

läkemedel eller i kombination med andra antihypertensiva, särskilt tiaziddiuretika. Dosering

en gång per dag rekommenderas. Den rekommenderade maximala dosen per doseringstillfälle

är emellertid 25 mg och den rekommenderade maximala dygnsdosen är 50 mg.

Vuxna: Den rekommenderade initiala dosen är 12,5 mg en gång dagligen under två dagar.

Därefter fortsätter behandlingen med dosen 25 mg dagligen. Om nödvändigt kan dosen ökas

ytterligare, i intervaller på minst två veckor.

Äldre: Den rekommenderade initiala dosen vid hypertoni är 12,5 mg en gång dagligen, vilket

också kan vara tillräckligt vid fortsatt behandling. Om den terapeutiska responsen är

otillräcklig vid denna dos, kan dosen emellertid ökas ytterligare, gradvis, i intervaller på minst

två veckor.

Kronisk, stabil angina pectoris.

Vuxna: Den rekommenderade initiala dosen är 12,5 mg två

gånger dagligen under två dagar. Därefter fortsätter behandlingen med 25 mg två gånger

dagligen. Om nödvändigt kan dosen ökas gradvis i intervaller på minst två veckor. Den

rekommenderade maximala dagliga dosen är 100 mg, uppdelat på två doseringstillfällen.

Äldre: Den rekommenderade initiala dosen är 12,5 mg, två gånger dagligen under två dagar.

Därefter fortsätter behandlingen med 25 mg, två gånger dagligen, vilket är den maximala

rekommenderade dosen.

Hjärtsvikt.

Behandling av medelsvår till svår hjärtsvikt som komplement till konventionell

basterapi med diuretika, ACE-hämmare, digitalis och/eller vasodilatorer. Patienten bör vara

kliniskt stabil (ingen förändring i NYHA-klass, ingen sjukhusvistelse beroende på hjärtsvikt)

och basterapin måste ha stabiliserats minst 4 veckor innan behandlingen påbörjas. Patienten

bör dessutom ha minskad vänsterkammarejektionsfraktion och hjärtfrekvens > 50 slag/min

samt systoliskt blodtryck > 85 mmHg (se avsnitt 4.3 Kontraindikationer).

Den initiala dosen är 3,125 mg, två gånger dagligen under två veckor. Om denna dos tolereras

väl kan karvediloldosen ökas i intervaller på minst två veckor, först till 6,25 mg två gånger

dagligen, sedan till 12,5 mg två gånger dagligen och så till 25 mg två gånger dagligen.

Rekommendationen är att dosen ökas till den högsta nivå som tolereras av patienten.

Den rekommenderade maximala dosen är 25 mg, administrerat två gånger dagligen till

patienter som väger mindre än 85 kg och 50 mg två gånger dagligen till patienter som väger

mer än 85 kg, förutsatt att hjärtsvikten inte är svår. En dosökning till 50 mg två gånger

dagligen bör genomföras under noggrann medicinsk kontroll och övervakning av patienten.

Vid behandlingens början eller vid dosökning kan ett övergående förvärrande av symtomen

vid hjärtsvikt inträffa, speciellt hos patienter med svår hjärtsvikt och/eller som står på höga

doser diuretika. Detta är vanligtvis inte anledning att avbryta behandlingen men dosen bör inte

ökas. Patienten bör övervakas av läkare/kardiolog efter behandlingens början eller efter

dosökning. Före varje dosökning bör läkarundersökning ske rörande eventuella symtom på att

hjärtsvikten har förvärrats eller symtom på kraftig vasodilatation (t.ex. njurfunktion,

kroppsvikt, blodtryck, hjärtfrekvens och -rytm). Förvärrad hjärtsvikt eller vätskeretention

behandlas genom ökning av diuretikadosen, och karvediloldosen bör inte ökas förrän

patientens tillstånd har stabiliserats. Om bradykardi uppträder eller i händelse av förlängd AV-

överledning bör först digoxinhalten övervakas.

I undantagsfall kan det vara nödvändigt att minska karvediloldosen eller att temporärt avbryta

behandlingen helt och hållet. Även i dessa fall kan karvediloldostitrering fortsätta med lyckat

resultat.

Om karvedilolbehandlingen avbryts under mer än en vecka bör den återupptas med en lägre

dos (två gånger dagligen) och ökas gradvis enligt rekommendationen ovan. Om behandling

med karvedilol har varit avbruten i mer än två veckor ska behandlingen återupptas med

3,125 mg två gånger dagligen i två veckor och – såsom anges ovan – återigen gradvis

anpassas efter patientens tillstånd.

Nedsatt njurfunktion

Dosen måste bestämmas individuellt för varje patient men enligt farmakokinetiska parametrar

finns det inga bevis för att dosjustering av karvedilol är nödvändig till patienter med

njursjukdom av varierande svårighetsgrad (inklusive njursvikt).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering kan krävas för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Karvedilol är

kontraindicerat till patienter med kliniskt signifikant nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och

5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet för karvedilol hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Karvedilol

rekommenderas därför inte till barn och ungdomar under 18 år (se även avsnitt 5.2).

Äldre

Äldre patienter kan vara mer känsliga för effekterna av karvedilol och bör kontrolleras mer

noggrant.

Liksom är fallet med andra betablockerare och speciellt bland hjärtpatienter bör utsättandet av

karvedilol ske gradvis (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).

Med essentiell hypertoni

I början av behandlingen rekommenderas 12,5 mg karvedilol dagligen även till äldre

patienter. Med denna dos var det möjligt att uppnå adekvat blodtryckssänkning även vid

långtidsbehandling hos vissa patienter. Vid otillräckligt behandlingssvar kan dosen ökas i

intervall om minst 14 dagar till maximidoserna (engångsdos om 25 mg eller maximal

daglig dos om 50 mg karvedilol).

Med kronisk stabil angina pectoris

Hos äldre patienter ska en dos om 25 mg karvedilol två gånger per dygn inte överskridas.

Administreringssätt

Karvedilol rekommenderas att tas i samband med måltid så att karvedilol absorberas

långsammare (vilket kan minska de ortostatiska effekterna). Karvedilol ges vanligen som

långtidsbehandling och ska – om möjligt – inte avbrytas abrupt utan trappas ut gradvis under

en eller två veckor.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot karvedilol eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Instabil/dekompenserad hjärtsvikt.

Kliniskt manifest leverdysfunktion.

Bronkialastma eller andra respiratoriska sjukdomar med inslag av bronkospasm (t.ex. kroniskt

obstruktiv lungsjukdom).

Akut lungemboli.

Prinzmetals angina.

AV-block grad II eller III (vid avsaknad av permanent pacemaker).

Allvarlig bradykardi (< 50 slag/min.).

Kardiogen chock.

Sjuk sinusknuta (inklusive sinoatrialt block).

Allvarlig hypotoni (systoliskt blodtryck < 85 mmHg).

Cor pulmonale.

Obehandlat feokromocytom.

Metabol acidos.

Samtidig behandling med MAO-hämmare (undantaget MAO-B-hämmare).

Samtidig intravenös behandling med verapamil, diltiazem eller annan antiarytmika.

Amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Hypertoni

Vid essentiell hypertoni kan Carvedilol HEXAL användas ensamt eller i kombination med

andra antihypertensiva läkemedel, särskilt tillsammans med tiaziddiuretika. Om patienten har

(för)behandlats med diuretika rekommenderas att behandlingen – i de fall det är möjligt –

sätts ut strax innan Carvedilol HEXAL sätts in för att undvika ett eventuellt kraftigt

blodtrycksfall.

Eftersom de kliniska erfarenheterna är otillräckliga ska Carvedilol HEXAL inte användas vid

labil eller sekundär hypertoni, komplett grenblock, tendens till posturalt blodtrycksfall

(ortostas), akut inflammatorisk hjärtsjukdom, hemodynamisk signifikant obstruktion av

hjärtklaffar eller utflödeskanaler, perifer arteriell sjukdom i sent stadium, samt samtidig

behandling med α

-receptorantagonister eller α

-receptoragonister.

Om – i motiverade och exceptionella fall – Carvedilol HEXAL och klonidin administreras

samtidigt får klonidin trappas ned gradvis endast om behandlingen med Carvedilol HEXAL

har avslutats några dagar tidigare.

Kronisk kongestiv hjärtsvikt

I allmänhet ska Carvedilol HEXAL alltid användas som tillägg till standardbehandling mot

hjärtsvikt bestående av diuretika, digitalis, ACE-hämmare och/eller andra kärlvidgande

läkemedel. Behandling med Carvedilol HEXAL får endast sättas in om patienten har

stabiliserats med konventionell basterapi mot hjärtsvikt, dvs. dosen för den befintliga

standardbehandlingen måste ha varit stabil i minst fyra veckor innan patienten börjar med

Carvedilol HEXAL. Carvedilol HEXAL är kontraindicerat till patienter med

instabil/dekompenserad hjärtsvikt (se avsnitt 4.3).

Ett kraftigare blodtrycksfall kan inträffa efter den första dosen Carvedilol HEXAL, liksom

efter en dosökning och i synnerhet hos patienter med svår hjärtsvikt (NYHA > III), salt-

och/eller vätskebrist (t.ex. vid högdosbehandling med diuretika), men även hos äldre patienter

(≥ 70 år) eller patienter med lågt blodtryck vid baslinjen (t.ex. systoliskt < 100 mmHg). För att

undvika eventuell okontrollerad hypotoni ska därför dessa patienter övervakas i cirka två

timmar efter den första dosen Carvedilol HEXAL samt efter en dosökning.

Patienter med (kongestiv) hjärtsvikt kan drabbas av försämrad hjärtsvikt eller vätskeretention

när karvediloldosen titreras upp. Om sådana symtom uppkommer ska diuretikadosen ökas

utan ökning av karvediloldosen tills patienten är kliniskt stabil. Ibland kan det dock bli

nödvändigt att minska dosen karvedilol eller, i sällsynta fall, tillfälligt avbryta behandlingen.

Detta utesluter inte att karvedilol senare kan upptitreras med lyckat resultat. På grund av de

negativa effekterna på AV-överledningen ska Carvedilol HEXAL användas med försiktighet

till patienter med första gradens AV-block. Carvedilol HEXAL är kontraindicerat till patienter

med AV-block grad II eller III (vid avsaknad av permanent pacemaker) (se avsnitt 4.3).

Eftersom båda substanserna förlänger AV-överledningstiden rekommenderas extra

försiktighet när karvedilol och hjärtglykosider administreras samtidigt (se avsnitt 4.5).

Njurfunktion vid kronisk hjärtsvikt

Vid karvedilolbehandling kan hjärtsviktspatienter med lågt blodtryck (systoliskt blodtryck

< 100 mmHg), som även har en ischemisk hjärtsjukdom och generaliserad kärlsjukdom eller

en njursjukdom, drabbas av försämrad njurfunktion, som vanligen är reversibel. Hos patienter

med dessa riskfaktorer måste därför njurfunktionen kontrolleras noga när

karvedilolbehandlingen ändras. Om njurfunktionen försämras ska karvediloldosen minskas

eller, om så är nödvändigt, behandlingen sättas ut.

Vänsterkammardysfynktion efter akut hjärtinfarkt

Innan behandling med karvedilol sätts in måste patienten vara kliniskt stabil och ska ha

behandlats med ACE-hämmare under minst de senaste 48 timmarna. Dosen ACE-hämmare

ska ha varit stabil under minst de senaste 24 timmarna.

Med tanke på den begränsade kliniska erfarenheten av karvedilol hos patienter med instabil

angina är det av största vikt att iaktta försiktighet om dessa symtom föreligger.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Patienter med tendens till bronkospasm kan utveckla respiratorisk distress på grund av en

möjlig ökning av motståndet i luftvägarna. Patienter med respiratoriska sjukdomar med inslag

av bronkospasm ska därför inte behandlas med karvedilol (se avsnitt 4.3).

Diabetes

Carvedilol HEXAL ska användas med försiktighet till patienter med diabetes mellitus

eftersom blodsockerkontrollen kan försämras och tidiga varningstecken eller symtom på akut

hypoglykemi kan maskeras eller försvagas. Blodsockret måste därför rutinmässigt kontrolleras

hos dessa patienter när behandlingen inleds och efter varje ändring av karvediloldosen.

Hypoglykemisk behandling kan behöva anpassa därefter.

På motsvarande sätt kräver en strikt fasta noggranna kontroller av blodsockervärdena (se

avsnitt 4.5).

Betablockerare kan öka insulinresistensen och maskera symtomen på hypoglykemi. Däremot

har ett flertal studier visat att kärlvidgande ß-blockerare, t.ex. karvedilol, har en mer gynnsam

effekt på glukos- och lipidvärdena.

Perifer kärlsjukdom och Raynauds sjukdom

Carvedilol HEXAL ska användas med försiktighet till patienter med perifer kärlsjukdom

eftersom

-blockerare kan påskynda eller förvärra symtomen på arteriell insufficiens.

Tyreotoxikos (hypertyreos)

Carvedilol HEXAL kan maskera symtomen på tyreotoxikos.

Anestesi och omfattande kirurgiska ingrepp

Försiktighet ska iakttas för patienter som genomgår allmänkirurgi på grund av de kumulativa

negativa inotropa effekterna av karvedilol och anestetika.

Bradykardi

Carvedilol HEXAL kan inducera bradykardi. Om patientens puls sjunker till under 55 slag per

minut ska karvediloldosen minskas. Carvedilol HEXAL är kontraindicerat till patienter med

allvarlig bradykardi (<50 slag/min) (se avsnitt 4.3).

Överkänslighet

Försiktighet ska iakttas vid administrering av karvedilol till patienter med allvarliga

överkänslighetsreaktioner i anamnesen och till dem som genomgår desensibiliserings-

behandling eftersom

-blockerare både kan öka känsligheten för allergener och

svårighetsgraden hos anafylaktiska reaktioner.

Allvarliga hudreaktioner

Mycket sällsynta fall av svåra hudreaktioner som toxisk epidermal nekrolys (TEN) och

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) har rapporterats under behandling med karvedilol (se även

avsnitt 4.8). Carvedilol HEXAL ska sättas ut permanent hos patienter som får svåra

hudreaktioner som kan vara orsakade av karvedilol.

Psoriasis

Patienter med psoriasis associerad till behandling med

-blockerare i anamnesen ska endast ta

karvedilol efter noggrann nytta-riskbedömning.

Samtidig användning av kalciumkanalblockerare

Noggrann övervakning med EKG och blodtrycksmätning krävs för patienter som samtidigt

behandlas med kalciumkanalblockerare av verapamil- eller diltiazemtyp, eller andra

antiarytmika.

Feokromocytom

Hos patienter med feokromocytom ska en

-blockerare sättas in innan

-blockerare används.

Även om karvedilol har såväl

- som

-blockerande farmakologisk verkan finns det ingen

erfarenhet av dess användning vid detta tillstånd. Carvedilol HEXAL är kontraindicerat till

patienter med obehandlat feokromocytom (se avsnitt 4.3). Försiktighet ska också iakttas vid

administrering av karvedilol till patienter med misstänkt feokromocytom.

Prinzmetals angina

Läkemedel med icke-selektiv

-blockerande verkan kan framkalla bröstsmärtor hos patienter

med Prinzmetals angina. Kliniska erfarenheter av behandling med karvedilol saknas för dessa

patienter, även om den alfa-blockerande verkan av karvedilol skulle kunna förhindra

symtomen. Carvedilol HEXAL är kontraindicerat till patienter med Prinzmetals angina (se

avsnitt 4.3). Försiktighet bör dock iakttas vid aministrering av karvedilol till patienter med

misstänkt Prinzmetals angina.

Kontaktlinser

Användare av kontaktlinser bör vara medvetna om risken för reducerad tårproduktion.

Utsättningssyndrom

Behandling med karvedilol ska inte sättas ut abrupt, i synnerhet inte hos patienter med

ischemisk hjärtsjukdom. Karvedilol ska sättas ut gradvis (under två veckor).

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

Karvedilols inverkan på andra läkemedels farmakokinetik

Karvedilol är såväl substrat för som hämmare av P-glykoprotein. Biotillgängligheten för

läkemedel som transporteras av P-glykoprotein kan därför öka vid samtidig administrering av

karvedilol. Biotillgängligheten för karvedilol kan även förändras av inducerare eller hämmare

av P-glykoprotein.

Digoxin

: Flera studier på friska frivilliga personer och på patienter med hjärtsvikt har visat att

digoxinkoncentrationen i serum ökar med upp till 20 %. Effekten var betydligt större hos män

än hos kvinnor. Därför rekommenderas ökade kontroller av digoxinkoncentrationen i serum

när behandlingen med karvedilol inleds, vid dosjusteringar och när behandlingen avslutas (se

avsnitt 4.4). Karvedilol påverkar inte intravenöst administrerat digoxin.

Ciklosporin:

Två studier på njur- och hjärttransplanterade patienter som fick ciklosporin

peroralt visade en ökning av ciklosporinkoncentrationen i plasma när behandling med

karvedilol inletts. Karvedilol förefaller öka tillgängligheten av peroralt administrerat

ciklosporin med 10–20 %. För att upprätthålla en terapeutisk ciklosporinkoncentration var det

nödvändigt att minska ciklosporindosen med i genomsnitt 10–20 %. Interaktionsmekanismen

är inte känd, men kan vara kopplad till hämning av P-glykoproteinets aktivitet i tarmen. På

grund av betydande skillnader i ciklosporinnivåerna mellan individer rekommenderas

noggrann övervakning av ciklosporinkoncentrationen när karvedilolbehandlingen inletts samt

justering av ciklosporindosen efter behov. Om ciklosporin ges intravenöst förväntas ingen

interaktion med karvedilol.

Andra läkemedels inverkan på karvedilols farmakokinetik

Såväl hämmare som inducerare av CYP2D6 och CYP2C9 kan stereoselektivt förändra den

systemiska och/eller presystemiska metabolismen av karvedilol, vilket leder till ökade eller

minskade plasmakoncentrationer av R- och S-karvedilol (se avsnitt 5.2). Några exempel som

observerats hos patienter eller friska försökspersoner redovisas nedan, dock utan att utgöra en

fullständig redogörelse.

Cimetidin:

Cimetidin, hydralazin och alkohol kan öka den systemiska tillgängligheten av

karvedilol eftersom de minskar nedbrytningen i levern genom enzymhämning. Noggrann

övervakning av dessa patienter rekommenderas därför i de fall läkemedlen ges samtidigt.

Rifampicin:

I en studie med 12 deltagare minskade karvedilol med cirka 60 % när det

administrerades samtidigt med rifampicin, och en sämre effekt av karvedilol på det systoliska

blodtrycket observerades. Interaktionsmekanismen är inte känd men effekten kan bero på att P-

glykoprotein induceras i tarmen av rifampicin. Noggrann övervakning av β-blockaden

rekommenderas för patienter som behandlas med karvedilol och rifampicin.

Amiodaron:

in vitro-

studie av humana levermikrosomer visade att amiodaron och

desetylamiodaron hämmar oxidering av

(R)

- och

(S)

-karvedilol. Dalkoncentrationen av

(S)

karvedilol visade en signifikant 2,2-faldig ökning hos patienter med hjärtsvikt som tog

karvedilol och amiodaron samtidigt, vid jämförelse med patienter som tog karvedilol som

monoterapi. Effekten på

(S)-

karvedilol tillskrevs desetylamiodaron, en metabolit av amiodaron

som är en potent hämmare av CYP2C9. Noggrann övervakning av β-blockaden

rekommenderas för patienter som behandlas med karvedilol och rifampicin.

Fluoxetin och paroxetin:

I en randomiserad cross over-studie på 10 patienter med hjärtsvikt

resulterade samtidig administrering av karvedilol och fluoxetin, en potent hämmare av

CYP2D6, i stereoselektiv hämning av karvedilolmetabolismen, med en 77-procentig ökning av

genomsnittlig AUC för

(R)-

enantiomeren och en icke statistiskt signifikant 35-procentig

ökning av genomsnittlig AUC för

(S)-

enantiomeren vid jämförelse med placebogruppen. Dock

sågs ingen skillnad avseende biverkningar, blodtryck eller hjärtfrekvens mellan

behandlingsgrupperna.

Effekten av en engångsdos paroxetin, en potent CYP2D6-hämmare, på karvedilols

farmakokinetik studerades på 12 försökspersoner efter en peroral engångsdos. Trots en

signifikant ökning av tillgängligheten till

(R)

- och

(S)

-karvedilol sågs inga kliniska effekter hos

försökspersonerna.

Farmakodynamiska interaktioner

Insulin och perorala diabetesläkemedel:

Substanser med β-blockerande egenskaper kan

förstärka den blodsockersänkande effekten av insulin och perorala hypoglykemiska läkemedel.

Symtomen på hypoglykemi kan maskeras eller försvagas (i synnerhet takykardi). Regelbundna

blodsockerkontroller rekommenderas därför för patienter som tar insulin eller perorala

hypoglykemiska medel.

Katekolaminsänkande läkemedel:

Patienter som tar både läkemedel med β-blockerande

egenskaper och läkemedel som kan minska mängden katekolaminer (t.ex. reserpin eller

monoaminoxidashämmare) ska observeras noga avseende tecken på hypotoni och/eller svår

bradykardi.

Digoxin:

Användning av både betablockerare och digoxin kan resultera i additiv förlängning

av den atrioventrikulära (AV) överledningstiden.

Kalciumkanalblockerare av verapamil- eller diltiazemtyp, amiodaron och andra

antiarytmika:

Dessa kan, i kombination med karvedilol, öka risken för störningar i AV-

överledningen (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet). Enstaka fall av överledningsstörning

(i sällsynta fall med hemodynamisk nedsättning) har observerats när karvedilol administreras

samtidigt med diltiazem. Om karvedilol måste administreras samtidigt med

kalciumantagonister av verapamil- eller diltiazemtyp, amiodaron eller andra antiarytmika,

rekommenderas övervakning av blodtryck, hjärtfrekvens och hjärtrytm (EKG), liksom för

andra substanser med β-blockerande egenskaper (se även avsnitt 4.4).

Klonidin:

Samtidig användning av klonidin, reserpin, guanetidin, metyldopa eller guanfacin

och β-receptorblockerare kan ge en förstärkt blodtrycks- och pulssänkande effekt. Om den

samtidiga administreringen av β-receptorblockerande läkemedel och klonidin måste avbrytas

ska β-receptorblockeraren sättas ut först. Klonidinbehandlingen kan sedan avbrytas några dagar

senare genom gradvis dosminskning.

Antihypertensiva läkemedel

. Liksom andra β-blockerande läkemedel kan karvedilol förstärka

effekterna av andra läkemedel med antihypertensiv verkan (t.ex. α

-receptorblockerare) och av

läkemedel som kan ge hypotensiva biverkningar (t.ex. barbiturater, fenotiaziner, tricykliska

antidepressiva, samt vasodilatatorer och alkohol).

Anestetika:

Noggrann övervakning av vitala tecken rekommenderas under anestesi på grund

av de negativa inotropa och hypotensiva synergieffekterna av karvedilol, anestetika och

narkotiska läkemedel (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).

NSAID:

Samtidig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och

beta-adrenerga blockerare kan resultera i höjt blodtryck och försämrad blodtryckskontroll.

Beta-agonistiska bronkdilaterare:

Icke-kardioselektiva betablockerare motverkar den

bronkdilaterande effekten av beta-agonistiska bronkdilaterare. Noggrann patientövervakning

rekommenderas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns ingen adekvat klinisk erfarenhet av användning av karvedilol hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Betablockerare minskar placentaperfusionen vilket kan resultera i intrauterin fosterdöd samt

immatur och prematur förlossning. Dessutom kan betablockerare ge skadliga reaktioner

(speciellt hypoglykemi och bradykardi) hos fostret eller det nyfödda barnet. Det kan finnas en

ökad risk för hjärt- och lungkomplikationer hos det nyfödda barnet under den postnatala

perioden.

Karvedilol ska därför inte användas under graviditet såvida inte fördelarna för modern

överväger den potentiella risken för fostret eller det nyfödda barnet.

Behandling med

ß-receptorblockerare ska avbrytas 72–48 timmar före förväntat

förlossningsdatum. Om detta inte är möjligt måste det nyfödda barnet övervakas under de

första 48–72 timmarna efter förlossningen.

Amning

Djurstudier har visat att karvedilol och dess metaboliter utsöndras i mjölken hos råtta och

ansamlas där. Utsöndring av karvedilol i bröstmjölk har inte studerats. Karvedilol är

kontraindicerat under amning.

Fertilitet

Djurstudier har visat på nedsatt fertilitet hos hondjur efter behandling med karvedilol (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts avseende karvedilols inverkan på patientens förmåga att framföra

fordon eller använda maskiner.

På grund av de individuella och varierande reaktionerna (t.ex. yrsel och trötthet) kan förmågan

att framföra fordon, hantera maskiner, eller arbeta utan stöd, vara nedsatt. Detta gäller särskilt

i början av behandlingen, efter en dosökning, vid byte av läkemedel, samt i kombination med

alkohol.

4.8

Biverkningar

a) Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningsfrekvensen är inte dosberoende, med undantag av yrsel, synrubbningar och

bradykardi.

b) Tabell över biverkningar

Risken att få en biverkning av karvedilol är jämförbar för alla indikationer. Undantag beskrivs

i avsnitt c).

Biverkningsfrekvensen anges enligt följande kategorier:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Ingen känd frekvens: Kan inte beräknas från tillgängliga data

I tabell 1 sammanfattas de biverkningar som rapporterats i samband med användning av

karvedilol i pivotala studier på följande indikationer: kronisk hjärtsvikt,

vänsterkarmmardysfunktion efter akut hjärtinfarkt, hypertoni och långtidsbehandling av

kronisk angina pectoris.

Tabell 1

Biverkningar i kliniska studier

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Bronkit

Vanliga

Pneumoni

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Vanliga

Infektioner och infestationer

Urinvägsinfektion

Vanliga

Anemi

Vanliga

Trombocytopeni

Sällsynta

Blodet och lymfsystemet

Leukopeni

Mycket sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighet (allergiska

reaktioner)

Mycket sällsynta

Viktökning

Vanliga

Metabolism och nutrition

Hyperkolesterolemi

Vanliga

Försämrad blodsockerkontroll

(hyperglykemi, hypoglykemi) hos

patienter med diabetes

Vanliga

Depression, nedstämdhet

Vanliga

Sömnrubbningar

Mindre vanliga

Mardrömmar

Mindre vanliga

Hallucinationer

Mindre vanliga

Förvirring

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Psykoser

Mycket sällsynta

Yrsel

Mycket vanliga

Huvudvärk

Mycket vanliga

Presynkope, synkope

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Parestesi

Mindre vanliga

Synnedsättning

Vanliga

Minskad tårproduktion (torra ögon)

Vanliga

Ögon

Ögonirritation

Vanliga

Hjärtsvikt

Mycket vanliga

Bradykardi

Vanliga

Hypervolemi

Vanliga

Vätskeretention

Vanliga

AV-block

Mindre vanliga

Hjärtat

Angina pectoris

Mindre vanliga

Hypotoni

Mycket vanliga

Ortostatisk hypotoni

Vanliga

Perifera cirkulationsrubbningar

(kalla extremiteter, perifer

kärlsjukdom, exacerbation av

claudicatio intermittens och

Raynauds fenomen)

Vanliga

Blodkärl

Hypertoni

Vanliga

Dyspné

Vanliga

Lungödem

Vanliga

Astma hos predisponerade patienter

Vanliga

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Nästäppa

Sällsynta

Illamående

Vanliga

Diarré

Vanliga

Kräkningar

Vanliga

Dyspepsi

Vanliga

Buksmärtor

Vanliga

Förstoppning

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Sällsynta

Lever och gallvägar

Förhöjt alaninaminotransferas

(ALAT), aspartataminotransferas

(ASAT) och gamma-

glutamyltransferas (GGT)

Mycket sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Hudreaktioner (t.ex. allergiskt utslag,

dermatit, urtikaria, klåda, psoriatiska

och nodulära hudlesioner)

Mindre vanliga

Allvarliga hudreaktioner (t.ex.

erythema multiforme, Stevens-

Johnsons syndrom, toxisk epidermal

nekrolys)

Ingen känd frekvens

Alopeci

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Smärtor i extremiteterna

Vanliga

Njursvikt och onormal njurfunktion

hos patienter med generaliserad

kärlsjukdom och/eller njursjukdom

Vanliga

Miktionsstörningar

Vanliga

Njurar och urinvägar

Urininkontinens hos kvinnor

Mycket sällsynta

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Erektil dysfunktion

Mindre vanliga

Asteni (utmattning)

Mycket vanliga

Smärta

Vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Ödem

Vanliga

c) Beskrivning av ett urval biverkningar

Yrsel, synkope, huvudvärk och asteni är oftast lindriga och uppträder med större sannolikhet i

början av behandlingen.

Hos patienter med kongestiv hjärtsvikt kan förvärrad hjärtsvikt och vätskeretention visa sig

vid upptitrering av karvediloldosen (se avsnitt 4.4).

Hjärtsvikt är en vanlig biverkning som rapporteras hos både hos placebo- och

karvedilolbehandlade patienter (14,5 % respektive 15,4 % hos patienter med

vänsterkammardysfunktion efter akut hjärtinfarkt).

Reversibel försämring av njurfunktionen har observerats vid karvedilolbehandling av patienter

med kronisk hjärtsvikt och lågt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom samt diffus kärlsjukdom

och/eller underliggande njurinsufficiens (se avsnitt 4.4).

Som en klasseffekt av betablockerare kan latent diabetes bli manifest, manifest diabetes

förvärras samt blodsockerregleringen försämras.

Carvedilol HEXAL kan orsaka urininkontinens hos kvinnor, vilken går tillbaka när

behandlingen avbryts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Överdosering kan leda till svår hypotoni, bradykardi, hjärtsvikt, kardiogen chock och

hjärtstillestånd. Andningsproblem, bronkospasm, kräkning, sänkt medvetandegrad och

generaliserade kramper kan också förekomma

Behandling

Förutom gängse stödjande åtgärder vid överdosering måste vitala parametrar övervakas och

om nödvändigt korrigeras på IVA-enhet. I en del fall kan mekanisk ventilation krävas.

Absorptionen av karvedilol i magtarmkanalen kan minskas genom magsköljning, tillskott av

aktivt kol och administrering av laxermedel.

Patienten ska placeras liggande på rygg.

Atropin 0,5 mg till 2 mg intravenöst kan ges vid kraftig bradykardi. Vid refraktär bradykardi

ska pacemaker användas.

Den ß-blockerande effekten av karvedilol kan minskas på ett dosberoende sätt genom långsam

intravenös administrering av sympatomimetiska läkemedel (t.ex. isoprenalin, dobutamin,

orciprenalin eller adrenalin), doserade efter kroppsvikt och med antagonist om så är lämpligt.

Om en positiv inotrop effekt krävs kan fosfodiesterashämmare övervägas, t.ex. milrinon. I

lämpliga fall kan glukagon (1 mg till 10 mg intravenöst) ges, eventuellt följt av kontinuerlig

infusion av 2 till 5 mg i timmen om så krävs.

Om perifer vasodilatation är det dominerande symtomet på överdosering ska norfenefrin eller

noradrenalin administreras, med kontinuerliga cirkulationskontroller. Vid bronkospasm ges β-

sympatomimetika (som aerosol eller intravenöst), alternativt kan aminofyllin ges intravenöst

genom långsam injektion eller infusion.

Vid krampanfall rekommenderas långsam intravenös injektion av diazepam eller klonazepam.

Vid allvarlig överdosering med symtom på chock ska stödjande behandling fortsätta under

tillräckligt lång tid, dvs. tills patientens tillstånd är stabilt, eftersom förlängd elimineringstid

och redistribution av karvedilol från djupare kompartments kan förväntas. Hur lång tid

behandling med antidot krävs beror på hur svår överdoseringen är. Motåtgärder ska därför ges

tills patienten är stabil.

Karvedilol elimineras inte genom dialys eftersom den aktiva substansen, sannolikt beroende

på den höga proteinbindningsgraden i plasma, inte dialyseras.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Beta-receptorblockerande medel, alfa- och beta-

receptorblockerande medel ATC-kod: C07AG02

Verkningsmekanism

Karvedilol är en vasodilaterande icke-selektiv betablockerare som minskar det perifera

kärlmotståndet genom selektiv alfa-1-receptor-blockering och som hämmar renin-angiotensin

genom icke-selektiv betablockering. Plasmareninaktiviteten minskas och vätskeretention är

sällsynt.

Karvedilol har ingen egenstimulerande sympatikomimetisk aktivitet (ISA). Liksom

propranolol har det membranstabiliserande egenskaper.

Karvedilol är ett racemat bestående av två stereoisomerer. Båda enantiomererna befanns ha

alfa-adrenerg blockerande aktivitet i djurstudier. Icke-selektiv beta

och beta

adrenoceptorblockering hänför sig huvudsakligen till S(-) enantiomeren.

De antioxidativa egenskaperna hos karvedilol och dess metaboliter har påvisats i

in vitro

in vivo

djurstudier samt

in vitro

i ett antal humana celltyper.

Karvedilol påverkar inte HDL/LDL-kvoten mellan högdensitetslipoprotein (HDL) och

lågdensitetslipoprotein (LDL).

Klinisk effekt och säkerhet

I kliniska studier har följande resultat framkommit för karvedilol:

Hypertoni

Karvedilol sänker blodtrycket hos hypertonipatienter genom en kombination av ß-blockad och

-modulerad vasodilatation. Hos hypertonipatienter ser man en sänkning av blodtrycket som

inte associerades med en samtidig ökning i det perifera motståndet, vilket observerades med

rena betablockerande medel. Pulsen minskas något. Slagvolymen förblir oförändrad. Renalt

blodflöde och njurfunktion förblir normala, så även perifert blodflöde. Därför är kalla

extremiteter, vilket ofta observeras med betablockerare, sällsynt förekommande. Karvedilol

ökar plasmakoncentrationen av norepinefrin hos hypertensiva patienter.

Kranskärlssjukdom

Vid långvarig behandling av patienter med angina har karvedilol visat sig ha en anti-

ischemisk effekt och ge smärtlindring. Hemodynamiska studier visar att karvedilol minskar

ventrikulär pre- och after-load.

Kronisk hjärtsvikt

Hos patienter med vänsterkammardysfunktion eller kongestiv hjärtsvikt har karvedilol

gynnsam effekt på hemodynamiken vad gäller vänsterkammarejektionsfraktion och

vänsterkammardimensioner. Karvedilol minskar dödligheten och behovet av kardiovaskulär

sjukhusvistelse hos patienter med hjärtsvikt. Effekten av karvedilol är dosberoende.

I en stor internationell, dubbelblind, placebokontrollerad mortalitetsstudie på flera

studiecentra (COPERNICUS) deltog 2 289 patienter med svår, stabil kronisk hjärtsvikt av

ischemisk eller icke-ischemisk orsak som redan fått optimerad standardbehandling (t.ex.

diuretika, ACE-hämmare, eventuellt digitalis och/eller kärlvidgande läkemedel). Deltagarna

randomiserades till antingen karvedilol (1 156 patienter) eller placebo (1 133 patienter).

Patienterna hade systolisk vänsterkarmmardysfunktion med en genomsnittlig

ejektionsfraktion på < 20 %. Total mortalitetsfrekvens under 1 år var i karvedilolgruppen

12,8 % och därmed 35 % lägre än placebogruppens 19,7 % (p = 0,00013). Nyttan med

karvedilolbehandling vad gällde patientöverlevnad var genomgående i alla underpopulationer

som studerades, t.ex. högriskpatienter (EF < 20 %, frekventa sjukhusvistelser). I

karvedilolgruppen avled 41 % färre patienter (5,3 %) av plötslig hjärtdöd än i placebogruppen

(8,9 %).

De sammantagna sekundära effektmåtten

Mortalitet eller sjukhusvistelse på grund av

hjärtsvikt

(minskning med 31 %),

Mortalitet eller kardiovaskulär sjukhusvistelse

(minskning

med 27 %) och

Mortalitet eller sjukhusvistelse av alla orsaker (

minskning med 24 %)

, var

samtliga signifikant lägre i karvedilolgruppen än i placebogruppen (samtliga p < 0,00004).

Incidensen av allvarliga biverkningar under studien var lägre i karvedilolgruppen än i

placebogruppen (39,0 % jämfört med 45,4 %). Ingen ökad incidens av försämrad hjärtsvikt i

karvedilolgruppen jämfört med i placebogruppen observerades ens under titreringsfasen.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Efter intag av en 25 mg-kapsel absorberas karvedilol snabbt av friska försökspersoner med en

maximal plasmakoncentration (C

) på 21 mg/l efter cirka 1,5 timme (t

). Efter intaget

genomgår karvedilol en omfattande förstapassage-metabolism som leder till en absolut

biotillgänglighet på cirka 25 % hos manliga försökspersoner. Karvedilol är ett racemat och

S

)-(-)-enantiomeren verkar brytas ned snabbare, med en absolut oral biotillgänglighet på

15 %, än (

R

)-(+)-enantiomeren som har en absolut oral biotillgänglighet på 31 %. Maximal

plasmakoncentration av (

R

)-karvedilol är ungefär den dubbla jämfört med (

S

)-karvedilol.

In vitro-

studier har visat att karvedilol är substrat för den intestinala transportören P-

glykoprotein. P-glykoproteinets roll vid distributionen av karvedilol har också bekräftats på

försökspersoner

in vivo

Distribution

Karvedilol är starkt lipofilt och är till cirka 95 % bundet till plasmaproteiner.

Distributionsvolymen ligger mellan 1,5 och 2 l/kg. Distributionsvolymen är större hos

patienter med levercirros.

Metabolism

I människans lever omvandlas karvedilol nästan helt genom oxidering och konjugering till ett

stort antal metaboliter som främst utsöndras via gallan. Enterohepatisk cirkulation har påvisats

hos djur.

Genom demetylering och hydroxilering bildas tre aktiva metaboliter med ß-blockerande

effekter på fenolringen. Prekliniska studier har visat att dessa är cirka 13 gånger mer potenta

på 4’-hydroxifenolmetaboliten än karvedilol. Jämfört med karvedilol har dessa tre aktiva

metaboliter svag vasodilaterande effekt. Koncentrationen av de tre aktiva metaboliterna hos

människa är cirka 10 gånger lägre än prekursorkoncentrationen. Två av hydroxikarbazol-

metaboliterna av karvedilol är extremt potenta antioxidanter, med en 30 till 80 gånger högre

potens än karvedilol.

Hos långsamma metaboliserare kan den vasodilaterande aktiva komponenten förstärkas.

Farmakokinetiska studier på människa har visat att den oxidativa nedbrytningen av karvedilol

är stereoselektiv. Resultat av en

in vitro

-studie tyder på att flera cytokrom P450-isoenzymer,

såsom CYP2D6, CYP3A4, CYP2E1, CYP2C9 och CYP1A2, kan vara involverade i

oxiderings- och hydroxileringsprocesserna.

Studier på friska frivilliga och på patienter har visat att

(R)-

enantiomeren främst metaboliseras

av CYP2D6, medan (

S

)-enantiomeren främst metaboliseras av CYP2D6 och CYP2C9.

Genetisk polymorfism

Resultat av farmakokinetiska studier på människa har visat att CYP2D6 spelar en viktig roll i

nedbrytningen av

(R)-

och (

S

)-karvedilol. Plasmakoncentrationen av

(R)-

och (

S

)-karvedilol är

därför högre hos långsamma metaboliserare. Den kliniska relevansen av detta är oklar.

Eliminering

Efter en engångsdos om 50 mg karvedilol utsöndras cirka 60 % av dosen i gallan och som

metaboliter via feces inom 11 dagar. Efter en engångsdos elimineras endast cirka 16 % via

urinen i form av karvedilol eller dess metaboliter. Renal utsöndring av oförändrad aktiv

substans var mindre än 2 %. Efter intravenös infusion av 12,5 mg karvedilol uppnåddes en

plasmaclearance hos försökspersonerna på cirka 600 ml/min, och halveringstiden i

elimineringsfasen var cirka 2,5 timmar.

Halveringstiden i elimineringsfasen för en 50 mg-kapsel hos samma försöksdeltagare var

6,5 timmar, vilket också motsvarar halveringstiden i absorptionsfasen för kapseln. Efter

intaget är total clearance för (

S

)-karvedilol ungefär dubbelt så hög som för (

R

)-karvedilol.

Linjäritet/icke-linjäritet

Ett linjärt samband existerar mellan dos och högsta plasmakoncentration C

Farmakokinetiskt(Farmakokinetiska)/farmakodynamiskt(farmakodynamiska) förhållande(n)

Nedsatt leverfunktion

En farmakokinetisk studie på patienter med cirros visade att den systemiska tillgängligheten

(AUC) för karvedilol var 6,8 gånger högre hos patienter med nedsatt leverfunktion än hos

personer med en frisk lever. Karvedilol är därför kontraindicerat till patienter med kliniskt

manifest leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med hypertoni och njursjukdom ses ingen signifikant förändring av AUC-

värden, halveringstid i elimineringsfasen eller maximala plasmakoncentrationer. Renal

utsöndring av oförändrad aktiv substans minskar hos patienter med njursjukdom, men de

farmakokinetiska parametrarna förändras endast minimalt. Autoreglering av renalt blodflöde

och glomerulär filtration kvarstår oförändrade under långtidsbehandling med karvedilol. Ingen

dosjustering behövs till patienter med måttlig till svår njursjuktom (se avsnitt 4.2).

Karvedilol elimineras inte genom dialys eftersom det inte kan passera genom

dialysmembranet (troligen på grund av den omfattande plasmaproteinbindningen).

Patienter med hjärtsvikt

I en studie av 24 japanska patienter med hjärtsvikt var clearance av

(R)-

(S)-

karvedilol

signifikant lägre än man initialt misstänkt baserat på data från friska frivilliga försökspersoner.

Resultaten tyder på att farmakokinetiken för

(R)-

(S)-

karvedilol förändras signifikant vid

hjärtsvikt.

Pediatrisk population

Studier på barn och ungdomar har visat att viktrelaterad clearance är signifikant högre jämfört

med hos vuxna.

Äldre

Karvedilols farmakokinetik hos patienter med hypertoni påverkades inte signifikant av

patienternas ålder. I en studie av äldre hypertonipatienter var biverkningsprofilen densamma

som hos yngre patienter. I ytterligare en studie, som omfattade äldre patienter med

kranskärlssjukdom, skilde sig inte de rapporterade biverkningarna från dem som rapporterades

för yngre patienter. Ingen dosjustring krävs därför för äldre patienter (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för

människa.

Standardtester visade inte några tecken på mutagen eller tumörstimulerande potential hos

karvedilol.

Administrering av karvedilol i toxiska doser (≥ 200 mg/kg, ≥ 100 x MRHD) till vuxna

honråttor resulterade i nedsatt fertilitet (färre antal parningar, färre antal gulkroppar och färre

intrauterina implantationer).

Karvedilol hade inga teratogena effekter i studier av embryonal toxicitet hos råtta och

kanin. Embryotoxiska effekter och nedsatt fertilitet förekom emellertid hos kanin i doser

som understeg för moderdjuret toxiska nivåer.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Povidon K30

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Magnesiumstearat

Färgämnen:

3,125 mg:

Järnoxid, röd (E172)

6,25 mg:

Järnoxid, gul (E172)

12,5 mg:

Järnoxid, röd (E172) och järnoxid, gul (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

Polyeten (PE-HD) burk och lock: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Blister (Al/PVC): Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Polyeten (PE/HD) burk och lock: 28, 30, 60, 100, 250 och 500 tabletter.

Blister (Al/PVC) i kartong: 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98, 98x1 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3,125 mg tablett: 19094

6,25 mg tablett: 19095

12,5 mg tablett: 19096

25 mg tablett: 19097

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2004-01-30

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-03-04

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-08-26

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες