ZAVEDOS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • ZAVEDOS 5MG/5ML VIAL INJ.SOL
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • L01DB06
 • Δοσολογία:
 • 5MG/5ML VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • ZAVEDOS 5MG/5ML VIAL INJ.SOL
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΖAVEDOSinjection

1. ΟΝΟΜΑΤΟΥΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΖAVEDOS

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα: IdarubicinHydrochloride5 mg,10 mg,20 mg/VIAL

Ενέσιμο Διάλυμα: IdarubicinHydrochloride5mg/5ml, 10mg/10ml, 20mg/20mlVIAL

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα

Ενέσιμο διάλυμα

4. ΚΛΙΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

Αντιμιτωτικόςκαικυτταροστατικόςπαράγοντας.

Οξείαμηλεμφοκυτταρικήλευχαιμία(ANLL,AML)σεενήλικεςγιατηνπρόκλησηύφεσηςσανπρώτηςγραμμής

θεραπείαήκαιτηνπρόκλησηύφεσηςσευποτροπιάζοντεςήανθεκτικούςασθενείς.

Οξείαλεμφοκυτταρικήλευχαιμία(ΑLL)ωςδεύτερηςγραμμήςθεραπείασεενήλικεςκαισεπαιδιά.

Ηidarubicinχρησιμοποιείταισυχνάσεσυνδυασμέναχημειοθεραπευτικάσχήματαμαζίμεάλλουςκυτταροστατικούς

παράγοντες.

4.2Δοσολογίακαι τρόποςχορήγησης

Ηδοσολογίαυπολογίζεταισυνήθωςμεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).Ηοδόςχορήγησηςείναιενδοφλέβια.

ΣεπεριπτώσειςΑΝLLσεενήλικες,τοδοσολογικόσχήμαπουπροτείνεταιείναι12mg/m 2 /ημέραενδοφλεβίωςγια

διάστημα3ημερώνσεσυνδυασμόμεcytarabine.ΆλλοδοσολογικόσχήμαπουέχειχρησιμοποιηθείστηνANLL

σανμονοχημειοθεραπείαήκαισεσυνδυασμό είναι8 mg/m 2 /ημέραενδοφλεβίωςγιαδιάστημα5 ημερών.

ΣανμονοχημειοθεραπείαστηνALL,ησυνιστώμενηδόσηείναι12mg/m 2 /ημέραενδοφλεβίωςγιαδιάστημα3

ημερώνσεενήλικεςκαι10mg/m 2 /ημέραενδοφλεβίωςγιαδιάστημα3 ημερώνσεπαιδιά.

Ωστόσο,όλαταπιοπάνωδοσολογικάσχήματαθαπρέπειναλαμβάνουνυπόψητηναιματολογικήκατάστασητου

ασθενούςκαθώςκαιτιςδόσειςτωνάλλωνκυτταροστατικώνφαρμάκωνπουλαμβάνονταιότανχρησιμοποιείταισε

συνδυασμό.

Γιατουςασθενείςμεηπατικήήνεφρικήανεπάρκειαβλ. ΑντενδείξειςκαιΙδιαίτερεςπροειδοποιήσεις.

Γιατηνανασύστασητουπροϊόντοςβλ.Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού.

Ηενδοφλέβιαχορήγησητηςidarubicinπρέπειναγίνεταιμεπροσοχή.Συνιστάταιηχορήγησητηςidarubicinστο

σωλήνασυνεχούςροήςενδοφλέβιαςέγχυσηςφυσιολογικούορούσεδιάστημα5μέχρι10λεπτών.Σκοπόςτηςτεχνικής

αυτήςείναιηελαχιστοποίησητουκινδύνουθρόμβωσηςήφλεβικήςεξαγγείωσηςπουμπορείναπροκαλέσεισοβαρή

κυτταρίτιδα,φυσαλλιδοποίηση,ακόμηκαινέκρωσητωνιστών.Δενσυνιστάταιάμεσηένεσηλόγωτουκινδύνου

εξαγγείωσης,πουμπορείναπροκληθείακόμηκαιπαρουσίαεπαρκούςποσότηταςαίματοςαπόαναρρόφησημετη

βελόνα.

4.3Αντενδείξεις

ΔενπρέπειναχορηγείταισεάτομαμευπερευαισθησίαστηνIdarubicinκαι/ήσεάλλεςανθρακυκλίνες.

Ηθεραπείαμεidarubicinδενπρέπειναεφαρμόζεταισεασθενείςμεσοβαρήνεφρικήκαιηπατικήβλάβηκαθώςκαισε

ασθενείςμεμηελεγχόμενεςλοιμώξεις(Βλ.επίσης«Χρήσηκατάτηνκύησηκαιτηγαλουχία»).

4.4Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκαι ΠροειδοποιήσειςγιατηΧρήσητουΠροϊόντος

Ηidarubicinπρέπειναχρησιμοποιείταιυπότηνεπίβλεψηέμπειρωνγιατρώνστηχημειοθεραπείατηςλευχαιμίας.

Απαιτείταιστενήπαρακολούθησηγιαενδείξειςτοξικότητας.

Απαιτείταιπροσεκτικήπαρακολούθησητηςαιματολογικήςκατάστασηςλόγωτηςσοβαρήςμυελοκαταστολήςπου

προκαλείταιαπότοφάρμακο.Θαπρέπειναλαμβάνονταιτακατάλληλαμέτραγιααποφυγήκάθεσυστηματικής

λοίμωξηςπριναπότηνέναρξητηςθεραπείας.Ηidarubicinδενπρέπειναχορηγείταισεασθενείςμεπροϋπάρχουσα

μυελοκαταστολήπουπροκλήθηκεαπόπροηγούμενηφαρμακοθεραπείαήακτινοθεραπείαεκτόςεάνταοφέληείναι

περισσότερααπότουςκινδύνους.Θαπρέπειναυπάρχουννοσοκομειακέςδιευκολύνσεις,μετηνέννοιατου

εργαστηριακούεξοπλισμούκαιτωνκαταλλήλωνυποστηρικτικώνμέσωνγιατηνπαρακολούθησητηςανοχήςτου

φαρμάκουκαιγιατηνπροστασίατουασθενούςαπότηντοξικότητατουφαρμάκου.Θαπρέπειναυπάρχειδυνατότητα

άμεσηςκαιαποτελεσματικήςαντιμετώπισηςσοβαρήςαιμορραγικήςκατάστασηςκαι/ήσοβαρήςλοίμωξης.

Κατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςήαρκετέςεβδομάδεςμετάτηδιακοπήτηςμπορείναεμφανισθείτοξικότητατου

μυοκαρδίουπουεκδηλώνεταιενδεχομένωςμεσυμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια,οξείεςαρρυθμίεςπουαπειλούντη

ζωήήάλλεςκαρδιομυοπάθειες.Ενδείκνυταιθεραπείαμεdigitalis,διουρητικά,περιορισμόςστηλήψηνατρίουκαι

κατάκλιση.

Ηκαρδιακήλειτουργίαθαπρέπεινααξιολογηθείπριναρχίσειηθεραπείαμεidarubicinκαιθαπρέπεινα

παρακολουθείταισεόλητηδιάρκειατηςθεραπείαςγιατηνελαχιστοποίησητουκινδύνουπρόκλησηςσοβαρής

καρδιακήςβλάβης.Παρ΄όλοπουηβιοψίατουενδομυοκαρδίουθεωρείταιωςτοπλέονενδεδειγμένοδιαγνωστικό

εργαλείογιατηνανίχνευσητηςκαρδιομυοπάθειαςπουπροκαλείταιαπόανθρακυκλίνες,ηεπεμβατικήαυτήεξέταση

δενμπορείναδιεξαχθείμεευκολίασεβάσηρουτίνας.Ηαξιολόγησηρουτίναςτηςκαρδιακήςλειτουργίαςκατάτη

διάρκειατηςθεραπείαςμεidarubicinμπορείναπεριλαμβάνειηλεκτροκαρδιογράφημα(ΗΚΓ)καιαξιολόγησητης

μείωσηςτουκλάσματοςεξώθησηςαριστερήςκοιλίας(LVEF).ΟιαλλαγέςστοΗΚΓαποτελούνσεγενικέςγραμμές

ένδειξηπαροδικήςτοξικότητας,ωστόσοημείωσητουύψουςτουQRSσυμπλέγματοςήηπαράτασηπέρααπότα

φυσιολογικάόριατουμεσοσυστολικούδιαστήματοςμπορείναθεωρηθούνωςενδείξεις-όπωςεπίσηςκαιημείωσηστο

LVE-τηςχαρακτηριστικήςκαρδιομυοπάθειαςπουπροκαλείταιαπόανθρακυκλίνες.Οκίνδυνοςγιατοξικότητατου

μυοκαρδίουμπορείναείναιμεγαλύτεροςμετάαπόταυτόχρονηήπροηγούμενηακτινοθεραπείαστηνμεσοθωρακική-

περικαρδιακήπεριοχήήθεραπείαμεάλλουςδυνητικάκαρδιοτοξικούςπαράγοντες,ήσεασθενείςπουβρίσκονταισε

ειδικήκλινικήκατάστασηλόγωτηςνόσουαπότηνοποίαπάσχουν(αναιμία,μυελοκαταστολή,λοιμώξεις,λευχαιμική

περικαρδίτιςκαι/ήμυοκαρδίτις).Σεαυτούςτουςασθενείςηπαρακολούθησητηςκαρδιακήςλειτουργίαςπρέπειναείναι

ιδιαίτερααυστηρήκαιθαπρέπειναγίνεταιπροσεκτικήαξιολόγησητουλόγουοφέλους-κινδύνουαπότησυνεχιζόμενη

θεραπείαμεidarubicin σεκαταστάσειςκαρδιακήςανεπάρκειας.

Εφ΄όσονηανεπάρκειατηςηπατικήςκαι/ήτηςνεφρικήςλειτουργίαςμπορείναεπηρεάσειτηνκατανομήτης

idarubicin,θαπρέπεινααξιολογείταιηλειτουργίατουήπατοςκαιτωννεφρώνμεκαθιερωμένεςεργαστηριακές

δοκιμασίες(χρησιμοποιώνταςτηχολερυθρίνηκαιτηνκρεατινίνητουορούσανδείκτες)τόσοπριν,όσοκαικατάτη

διάρκειατηςθεραπείας.ΣεμερικέςκλινικέςμελέτεςφάσηςΙΙΙ,δεχορηγήθηκεηθεραπείαστηνπερίπτωσηπουτα

επίπεδαχολερυθρίνηςκαι/ήκρεατινίνηςστονορόυπερέβαιναντα2,0mg%.Μεάλλεςανθρακυκλίνεςεφαρμόζεται

γενικάμείωσητηςδόσηςκατά50%ότανταεπίπεδατηςχολερυθρίνηςβρίσκονταιμεταξύ1,2 -3,0 mg%.

Ταεπίπεδατουουρικούοξέοςστοαίμαθαπρέπειναπαρακολουθούνταικαιθαπρέπειναεφαρμοστείηκατάλληλη

αγωγήστηνπερίπτωσηπουαναπτυχθείυπερουριχαιμία.

Ηεξαγγείωσητηςidarubicinστηνπεριοχήτηςενδοφλέβιαςχορήγησήςτηςμπορείναπροκαλέσεισοβαρήνέκρωση

τωντοπικώνιστών.Οκίνδυνοςγιαπρόκλησηθρομβοφλεβίτιδαςστηνπεριοχήτηςένεσηςμπορείναελαχιστοποιηθεί

ανακολουθηθείηδιαδικασίαχορήγησηςπουσυνιστάταιστοΚεφάλαιο6.6(Οδηγίεςγιατηχρήση/χειρισμότου

προϊόντος).

4.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαι ουσίες

Ηidarubicinείναιισχυρόςμυελοκατασταλτικόςπαράγονταςκαιτασχήματασυνδυασμένηςχημειοθεραπείαςπου

περιλαμβάνουνάλλουςπαράγοντεςοιοποίοιπαρουσιάζουνόμοιαδράσηθαμπορούσανναπροκαλέσουναθροιστική

μυελοκατασταλτικήενέργεια.

4.6Χορήγησηκατάτηνκύησηκαι τηγαλουχία

Δενυπάρχουνπληροφορίεςγιατοανηidarubicinμπορείναεπηρεάσειδυσμενώςτηνανθρώπινηγονιμότηταήαν

προκαλείτερατογένεση.Ωστόσο,σεαρουραίους(αλλάόχισεκουνέλια)είναιτερατογόνοςκαιεμβρυοτοξική.Οι

γυναίκεςπουμπορούννατεκνοποιήσουνθαπρέπεινααποφύγουντηνεγκυμοσύνη.

Στηνπερίπτωσηπουηidarubicinχρησιμοποιείταικατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςήστηνπερίπτωσηπουηασθενής

συλλάβεικατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,θαπρέπειναγνωστοποιηθείο πιθανόςκίνδυνοςγιατο έμβρυο.

Οιμητέρεςδενπρέπειναθηλάζουνκατάτηδιάρκειατηςχημειοθεραπείαςτουςμετο φάρμακοαυτό.

Λόγωτηςμεταλλαξιογόνουδυνατότηταςτηςidarubicin,τοφάρμακομπορείναπροκαλέσειχρωματοσωματικήβλάβη

σταανθρώπινασπερματοζωάρια.Κατάσυνέπεια,οιάνδρεςπουυποβάλλονταισεθεραπείαμεidarubicinθαπρέπεινα

εφαρμόζουναντισυλληπτικάμέτρα.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαι χειρισμούμηχανημάτων

Ηidarubicinπροορίζεταιγιαχορήγησησενοσοκομειακούςασθενείςκάτωαπόστενήιατρικήπαρακολούθηση.

Επομένως,δενπροβλέπεταιότιοιασθενείςθαοδηγούνήθαχειρίζονταιμηχανήματακατάτηδιάρκειατηςθεραπείας

τους.

4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Μυελοτοξικότητα/ΑιματολογικήΤοξικότητα.Hσοβαρήμυελοτοξικότηταείναιηκυριότερητοξικότηταπουσχετίζεται

μετηθεραπείαμεidarubicin,ωστόσοηδράσηαυτήαπαιτείταιγιατηνεξάλειψητουλευχαιμικούκλώνου.Η

λευκοπενίακαιηουδετεροπενία(κοκκιοκυτταροπενία)είναισυνήθωςσοβαρές.Μπορείεπίσηςναπαρατηρηθεί

θρομβοκυτταροπενίακαιαναιμία.Οιχαμηλότερεςτιμέςλευκοκυττάρωνκαιαιμοπεταλίωνπαρατηρούνταισυνήθως10

μέχρι14ημέρεςμετάτηχορήγηση,ωστόσοοιτιμέςαυτέςσυνήθωςεπανέρχονταισεφυσιολογικάεπίπεδακατάτη

διάρκειατηςτρίτηςεβδομάδας.Τακλινικάεπακόλουθατηςμυελοτοξικότητας/αιματολογικήςτοξικότηταςμπορείνα

περιλαμβάνουνπυρετό,λοιμώξεις,σήψη/σηψαιμία, σηπτικόσοκ,αιμορραγίες, υποξίαστουςιστούς, θάνατο.Θαπρέπει

ναχορηγηθούναντιβιοτικάενδοφλεβίωςσεπερίπτωσηεμπύρετηςουδετεροπενίας.

Καρδιοτοξικότητα.Ηαπόανθρακυκλίνεςπροκαλούμενηκαρδιοτοξικότηταμπορείναεμφανισθείμεπρώιμες(ήοξείες)

ήκαθυστερημένεςεκδηλώσεις.Ηπρώιμηκαρδιοτοξικότητατηςidarubicinαποτελείταικυρίωςαπόκολπική

ταχυκαρδίακαι/ήμηφυσιολογικάευρήματαστοΗΚΓ,π.χ.μη-συγκεκριμένεςαλλαγέςστακύματαST-T,ωστόσο

έχουναναφερθείκαιάλλεςταχυαρρυθμίες.Μετηνεξαίρεσητωνκακοηθώνκαρδιακώνδυσρυθμιών,οιεπιδράσεις

αυτέςσυνήθωςδεναποτελούνπρόβλεψηγιατημεταγενέστερηανάπτυξηκαθυστερημένηςκαρδιοτοξικότητας,σπάνια

είναικλινικήςσημασίαςκαισεγενικέςγραμμέςδεναποτελούνένδειξηγιατηδιακοπήτηςθεραπείαςμεidarubicin.Η

καθυστερημένηκαρδιοτοξικότηταεμφανίζεταιμεχαρακτηριστικήκαρδιομυοπάθειαπουεκδηλώνεταικλινικάμε

συμπτώματα/ενδείξειςκοιλιακήςδυσλειτουργίας/συμφορητικήςκαρδιακήςανεπάρκειας(όπωςδύσπνοια,πνευμονικό

οίδημα,εξαρτώμενοοίδημα(π.χ.στοναστράγαλο),ηπατομεγαλία,ασκίτη,έκχυσηστονυπεζωκότα,καλπαστικό

ρυθμό.Κάθεεπιπρόσθετοςπαράγονταςκινδύνουγιακαρδιοτοξικότητα(π.χ.ενεργόςήλανθάνουσακαρδιαγγειακή

νόσος,προηγούμενηακτινοθεραπείαστομεσοθωράκιο,προηγούμενη/ταυτόχρονηχορήγησηάλλωνκαρδιοτοξικών

φαρμάκων)μπορείναεπισπεύσειτηνπιθανήεμφάνισηκαρδιοτοξικότηταςπουπροκαλείταιαπόidarubicin.Η

καθυστερημένηκαρδιοτοξικότητααναπτύσσεταικυρίωςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςκαιμέχρικαιδύο-τρειςμήνες

αργότερα,ωστόσομπορείναπαρατηρηθούνκαικαθυστερημένεςεκδηλώσεις(αρκετοίμήνεςμέχριχρόνιαμετάτη

διακοπήτηςθεραπείας).Ησοβαρήκαρδιακήβλάβημπορείναπροληφθείμετακτικήπαρακολούθησηκατάτηδιάρκεια

τηςθεραπείας(βλ.επίσηςΚεφάλαιο4.4).Έχουνεπίσηςαναφερθείπεριπτώσειςυποξείαςτοξικότητας,όπως

περικαρδίτιδα/μυοκαρδίτιδα.

ΓαστρεντερικήΤοξικότητα.Βλεννογονίτιδα(κυρίωςστοματίτιδα,λιγότεροσυχνάοισοφαγίτιδα)μπορείναπαρατηρηθεί

σεασθενείςπουυποβάλλονταισεθεραπείαμεidarubicin.Οικλινικέςεκδηλώσειςτηςβλεννογονίτιδαςπεριλαμβάνουν

πόνοήαίσθημακαύσου,ερύθημα,διαβρώσεις/εξελκώσεις,αιμορραγίαήλοιμώξεις.Ηστοματίτιδασυνήθως

εμφανίζεταισεσύντομοδιάστημαμετάτηχορήγησητουφαρμάκουκαι,σεπερίπτωσηπουείναισοβαρή,μπορείνα

οδηγήσειμέσασεμερικέςημέρεςσεεξελκώσειςτουβλεννογόνου.Ωστόσο, ηανεπιθύμητηενέργειααυτήεξαφανίζεται

στουςπερισσότερουςασθενείςπριναπότηντρίτηεβδομάδατηςθεραπείας.Μπορείεπίσηςναπαρατηρηθείναυτία,

έμετοςκαιμερικέςφορέςδιάρροιακαικοιλιακόςπόνος. Οανεξέλεγκτοςέμετοςκαιηδιάρροιαμπορείναπροκαλέσουν

αφυδάτωση.Ηναυτίακαιοέμετοςμπορείνααποφευχθούνήναμετριασθούνμετηχορήγησηκατάλληλης

αντιεμετικήςθεραπείας.Έχειαναφερθείσοβαρήεντεροκολίτιδα(ουδετεροπενικήεντεροκολίτιδα)μεδιάτρηση.Ο

κίνδυνοςγιαδιάτρησημπορείνααυξηθείαπόεπέμβασημεεργαλεία.Τοενδεχόμενοδιάτρησηςθαπρέπειναληφθεί

υπόψησεασθενείςπουεμφανίζουνέντονοκοιλιακόπόνοκαιθαπρέπειναλαμβάνονταιτακατάλληλαμέτραγια

διάγνωσηκαιαντιμετώπιση.

ΕπίδρασηστοΣημείοτηςΈνεσης.Ηερυθηματώδηςράβδωσηκατάμήκοςτηςφλέβαςστηνοποίαγίνεταιηέγχυσηδεν

αποτελείσπάνιοφαινόμενοκαιμπορείναεμφανισθείπριναπότοπικήφλεβίτιδαήθρομβοφλεβίτιδα.Οκίνδυνοςγια

πρόκλησηφλεβίτιδας/θρομβοφλεβίτιδαςστοσημείοτηςένεσης,μπορείναελαχιστοποιηθείότανακολουθείταιη

μέθοδοςχορήγησηςπουσυνιστάταιστοΚεφάλαιο6.6.Σεπερίπτωσηπεριφλεβικήςεξαγγείωσηςτουφαρμάκου,θα

παρατηρηθείτοπικόςπόνος, σοβαρήκυτταρίτιδακαινέκρωσητωνιστών.

ΆλλεςΑνεπιθύμητεςΕνέργειες.Αλωπεκία,πουσυμπεριλαμβάνειτηδιακοπήτηςανάπτυξηςγενειάδας,παρατηρείται

συχνά.Ηανεπιθύμητηενέργειααυτήείναισυνήθωςαναστρέψιμηκαιηανάπτυξητωντριχώνεμφανίζεταικαιπάλι

μέσασεδιάστημαδύο-τριώνμηνώναπότηδιακοπήτηςθεραπείας.Έχειπαρατηρηθείεπίσηςαύξησητωνηπατικών

ενζύμωνκαιτηςχολερυθρίνηςπερίπουστο20-30%τωνπεριπτώσεων.Άλλεςανεπιθύμητεςενέργειεςπεριλαμβάνουν

αύξησητουουρικούοξέοςστοαίμα,σαναποτέλεσματουεκτεταμένουκαταβολισμούτηςπουρίνηςπουσυνοδεύειτην

ταχείακυτταρικήαποικοδόμησηηοποίαπροκαλείταιαπότοφάρμακο(σύνδρομο“λύσηςτουόγκου”).Ηενυδάτωση,

ηαλκαλοποίησητωνούρωνκαιηχορήγησηαλλοπουρινόληςβοηθούνστηνπρόληψηήστηνελαχιστοποίησητων

ανεπιθύμητωνενεργειώνπουοφείλονταιστηναύξησητουουρικούοξέοςστοαίμα.Μπορείεπίσηςναπαρατηρηθούν

εξάψεις, δερματικόεξάνθημακαιυπερευαισθησίασεακτινοβολημένοδέρμα(radiationrecallreaction).

Ηidarubicinμπορείναπροσδώσεικόκκινηχροιάσταούραγιαδιάστημα1-2ημερώνμετάτηχορήγησητηςκαιοι

ασθενείςθαπρέπειναγνωρίζουνότιαυτόδεναποτελείλόγοανησυχίας.

4.9Υπερδοσολογία

Οιπολύυψηλέςδόσειςτηςidarubicinαναμένεταιναπροκαλέσουνοξείαδυσλειτουργίατουμυοκαρδίουμέσασε24

ώρεςκαθώςκαιβαρείαμυελοκαταστολήμέσασεμίαήδύοεβδομάδες.Στόχοςτηςαγωγήςθαπρέπειναείναιη

υποστήριξητωνζωτικώνλειτουργιώντουασθενούςκατάτηδιάρκειατηςπεριόδουαυτήςκαιθαπρέπεινα

χρησιμοποιούνταιμέτραόπωςπ.χ.μεταγγίσειςαίματοςκαιειδικήνοσηλεία.Έχειπαρατηρηθείκαθυστερημένη

καρδιακήανεπάρκειαπολλούςμήνεςμετάαπόυπερδοσολογίαανθρακυκλινών.Οιασθενείςθαπρέπεινα

παρακολουθούνταιπροσεκτικάκαι,ανεμφανισθούνενδείξειςκαρδιακήςανεπάρκειας,θαπρέπεινατουςπαρασχεθείη

κατάλληληαγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΗidarubicinείναιπαράγονταςπουπαρεμβάλλεταιστοDNAκαιπουαντιδράμετηντοποϊσομεράσηΙΙπροκαλώντας

ανασταλτικήδράσηστησύνθεσητωννουκλεϊκώνοξέων.Ητροποποίησηστηθέση4τηςδομήςτηςανθρακυκλίνης

παρέχειστομόριουψηλήλιποφιλικότηταηοποίαεπιφέρειαυξημένηταχύτητακυτταρικήςπρόσληψηςσεσύγκρισημε

τηdoxorubicinήτηdaunorubicin.Έχειαποδειχθείότιηidarubicinείναιπιοισχυρήαπότηdaunorubicinκαιότιείναι

αποτελεσματικήκατάτωνλευχαιμιώνκαιτωνλεμφωμάτωνσταποντίκια,τόσοσεενδοφλέβιαχορήγησηόσοκαισε

χορήγησηαπότοστόμα.Οιμελέτεςinvitroσεανθρώπινακύτταρακαθώςκαισεκύτταραποντικών,πουεμφανίζουν

αντίστασηστιςανθρακυκλίνεςεπέδειξανχαμηλότεροβαθμόδιασταυρούμενηςαντίστασηςστηνidarubicinσε

σύγκρισημεdoxorubicinκαιdaunorubicin.Οιμελέτεςκαρδιοτοξικότηταςσεπειραματόζωαέδειξανότιηidarubicin

εμφανίζεικαλύτεροθεραπευτικόδείκτησεσχέσημετηdaunorubicinκαιτηdoxorubicin.Οκυριότεροςμεταβολίτης,η

idarubicinol,εμφάνισεωστόσοinvitroόσοκαιinvivo,αντινεοπλασματικήδραστικότητασεπειραματικάμοντέλα.

Στοναρουραίο,ηidarubicinolπουχορηγήθηκεστιςίδιεςδόσειςόπωςκαιτοαρχικόφάρμακο,εμφάνισεσαφώς

χαμηλότερηκαρδιοτοξικότητααπότηνidarubicin.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Μετάτηνενδοφλέβιαχορήγησησεασθενείςμεφυσιολογικήνεφρικήκαιηπατικήλειτουργία,ηidarubicin

απεκκρίνεταιαπότηνκυκλοφορίατουαίματοςμετελικόχρόνοημιζωήςστοπλάσμαπουκυμαίνεταιαπό11μέχρι25

ώρεςκαιμεταβολίζεταιεκτεταμέναστοδραστικόμεταβολίτη,τηνidarubicinol,ηοποίααπεκκρίνεταιβραδύτεραμε

χρόνοημιζωήςπουκυμαίνεταιαπό41 μέχρι69 ώρες.

Τοφάρμακοαπεκκρίνεταιαπότηχολήκαιαπότανεφρά,κυρίωςσεμορφήidarubicinol.Οιμελέτεςαναφορικάμετη

συγκέντρωσητουφαρμάκουσεκύτταρα(εμπύρηνακύτταρααίματοςκαικύτταραμυελού)σεασθενείςμελευχαιμία

έδειξανότιοιμέγιστεςσυγκεντρώσειςτηςidarubicinστακύτταραεπιτυγχάνονταιμερικάλεπτάμετάτηνένεσητου

φαρμάκου.Οισυγκεντρώσειςτηςidarubicinκαιτηςidarubicinolσταεμπύρηνακύτταρατουαίματοςκαικύτταρατου

μυελούείναιπερισσότεροαπόεκατονταπλάσιεςτωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμα.Οιταχύτητεςαπομάκρυνσηςτης

idarubicinαπότοπλάσμακαιαπότακύτταραδείχνουντελικόχρόνοημιζωήςπερίπου15ωρών.Οτελικόςχρόνος

ημιζωήςτηςidarubicinolστακύτταραβρέθηκεπερίπου72 ώρες.

5.3Προκλινικάστοιχείαασφάλειας

HLD

(μέσεςτιμές)τηςενδοφλέβιαςidarubicinήταν4,4mg/kgγιαποντίκια,2,9mg/kgγιααρουραίουςκαιπερίπου

1,0mg/kgγιασκύλους.Οικυριότεροιστόχοιμετάαπόεφ΄άπαξχορήγησηήταντοαιμολεμφοποιητικόσύστημακαι,

ειδικάστουςσκύλους, ο γαστρεντερικόςσωλήνας.

Οιτοξικέςεπιδράσειςμετάαπόεπανειλημμένηχορήγησητηςidarubicinερευνήθηκανσεαρουραίουςκαισεσκύλους.

Οικυριότεροιστόχοιτηςενδοφλέβιαςidarubicinσταπιοπάνωπειραματόζωαήταντοαιμολεμφοποιητικόσύστημα,ο

γαστρεντερικόςσωλήνας,ταόργανααναπαραγωγήςσεαρσενικάκαισεθηλυκάπειραματόζωα.

Όσοναφοράτηνκαρδιά,απόμελέτεςυποξείαςκαρδιοτοξικότηταςφαίνεταιότιηενδοφλέβιαidarubicinείναι

καρδιοτοξικήσεχαμηλόμέχριμέτριοβαθμόμόνοσεθανατηφόρεςδόσειςενώηdoxorubicinκαιηdaunorubicin

προκάλεσανσαφήβλάβηστο μυοκάρδιοακόμακαισεμηθανατηφόρεςδόσεις.

Ηidarubicinήτανγενοτοξικήστιςπερισσότερεςδοκιμασίεςinvitroκαιinvivoπουδιεξάχθηκαν.Ηενδοφλέβια

idarubicinήταντοξικήσταόργανααναπαραγωγήςκαιεμβρυοτοξικήκαιτερατογόνοςσεαρουραίους.Καμία

αξιοσημείωτηδράσηστιςμητέρεςήστανεογνάδενπαρατηρήθηκεσεαρουραίουςπουέλαβανενδοφλέβιαidarubicin

κατάτηδιάρκειατηςπεριόδουπρινκαιμετάτηγέννα,μέχριτηδόσητων0,2mg/kgημερησίως.Δενείναιγνωστόανη

ουσίααπεκκρίνεταιστομητρικόγάλα.Ηενδοφλέβιαidarubicin,όμοιαμεάλλεςανθρακυκλίνεςκαικυτταροτοξικά

φάρμακα,ήτανκαρκινογόνοςσεαρουραίους.Απόμίαμελέτηασφάλειαςσεσκύλουςπροέκυψεότιηεξαγγείωσητου

φαρμάκουπροκαλείνέκρωσητωνιστών.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6.1Έκδοχα

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα:Lactose

Ενέσιμο Διάλυμα:Glycerol,Hydrochloricacid,Waterforinjections.

6.2Ασυμβατότητες

ΗπαρατεταμένηεπαφήμεοποιοδήποτεδιάλυμααλκαλικούpΗθαπρέπεινααποφεύγεταιεπειδήθαπροκληθεί

αποικοδόμησητουφαρμάκου.ΗidarubicinHClδενπρέπεινααναμιχθείμεηπαρίνηεπειδήμπορείνασχηματισθεί

ίζημακαιδεσυνιστάταιεπίσηςηανάμιξήτηςμεάλλαφάρμακα.

6.3ΧρόνοςΖωής

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα:36 μήνεςσεθερμοκρασίαδωματίου.

Ηidarubicinπρέπειναανασυσταθείμεενέσιμούδωρ.Τοδιάλυμαπουπροκύπτειείναισταθερόγιαδιάστημα

τουλάχιστον48ωρώνσεψυγείο(2-8 ο C)και24ωρώνσεθερμοκρασίαδωματίου(20-25 ο C).Συνιστάταιωστόσο,για

αποφυγήμικροβιακήςεπιμόλυνσης, ηχρήσητουδιαλύματοςτο ταχύτερο δυνατόνμετάτηνανασύσταση.

Ενέσιμο Διάλυμα:24 μήνεςσεψυγείο (2 ο -8 ο C).

6.4Ειδικέςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα:Φυλάσσεταισεθερμοκρασίακάτωτων25 ο C.

Ενέσιμο Διάλυμα:Φυλάσσεταισεψυγείο (2 ο -8 ο C).

6.5Φύσηκαι περιεχόμενο τουπεριέκτη

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα:To προϊόνδιατίθεταισεάχρωμαγυάλιναφιαλίδιαμεελαστικόπώμα,πώμααπόαλουμίνιο

καιπώμαασφαλείας.

ΕνέσιμοΔιάλυμα:ToπροϊόνδιατίθεταισεάχρωμαγυάλιναφιαλίδιατύπουΙ,μεπώμααπόχλωροβουτύλιοχρώματος

γκρι,επικαλυμμένομεteflon,επισφραγισμένομεπώμααπόαλουμίνιομεενσωματωμένοflip-offδίσκοαπό

προπυλένιο.

6.6Οδηγίεςγιατηχρήση/χειρισμό τουπροϊόντος

Παρασκευήτουδιαλύματοςγιατημορφήκόνιςγιαενέσιμο διάλυμα

ΤοπεριεχόμενοτουφιαλιδίουZavedos5mg,10mgκαι20mgδιαλύεταιμόνοσε5,10και20mlενέσιμούδωρ,

αντίστοιχα.Τοδιάλυμαπουπροκύπτειείναιυπότονοκαιθαπρέπεινατηρηθείηδιαδικασίαχορήγησηςπουσυνιστάται

μέσωσωλήναελεύθερηςέγχυσηςφυσιολογικούορού.

Ενδοφλέβιαχορήγηση

Τοενέσιμοδιάλυμακαιτοανασυσταμένοδιάλυμαπρέπειναχορηγείταιμόνονενδοφλεβίως(σεδιάστημα5-10

λεπτών)μέσωτουσωλήναμίαςελεύθερηςενδοφλέβιαςέγχυσηςφυσιολογικούορού.Ητεχνικήαυτήελαχιστοποιείτον

κίνδυνοθρόμβωσηςήεξαγγείωσηςπουμπορείναπροκαλέσεισοβαρέςαλλοιώσειςστουςιστούςήκαινέκρωση.Η

ένεσησεμικράαγγείαήοιεπανειλημμένεςενέσειςστηνίδιαφλέβαμπορείναοδηγήσουνσεσκλήρυνσητηςφλέβας.

Προστατευτικάμέτρα

Θαπρέπεινατηρούνταιοιακόλουθεςσυστάσειςγιαπροστασία,λόγωτηςτοξικήςφύσηςτηςουσίαςαυτής.

το προσωπικόθαπρέπειναείναιεκπαιδευμένο όσοναφοράτο σωστό τρόποανασύστασηςκαιχειρισμού

οιγυναίκεςσεκατάστασηεγκυμοσύνηςπρέπεινααποκλείονταιαπότονοποιονδήποτεχειρισμό τουφαρμάκου

τονοσηλευτικόπροσωπικόπουχειρίζεταιτοφάρμακοθαπρέπειναφοράπροστατευτικάρούχα:ειδικάγυαλιά,

ρόμπα,γάντιαμιαςχρήσεωςκαιμάσκα

θαπρέπειναυπάρχειειδικόςχώροςγιατηνανασύστασητουπροϊόντος(κατάπροτίμησηκάτωαπόσύστημα

κάθετηςγραμμικήςροής).Οπάγκοςεργασίαςθαπρέπειναπροστατεύεταιμεπλαστικοποιημένοαπορροφητικό

χαρτίμιαςχρήσεως

όλατααντικείμεναπουχρησιμοποιούνταιγιατηνανασύσταση,τηχορήγησηήτονκαθαρισμό,

συμπεριλαμβανομένωντωνγαντιών,θαπρέπεινατοποθετούνταισεπλαστικέςσακούλεςαπορριμμάτωνκαινα

αποτεφρώνονταισεκλίβανο

έκχυσηήδιαρροή(διαφυγή)θαπρέπεινααντιμετωπίζονταιμεαραιόδιάλυμαυποχλωριώδουςνατρίου(1%

διαθέσιμοχλώριο),κατάπροτίμησημεδιαβροχήκαιαπορρόφησηκαιστησυνέχειαξέπλυμαμενερό.Όλατα

υλικάκαθαρισμούθαπρέπει,μετάτηχρήσητους, νααποτεφρώνονταιόπωςπεριγράφεταιπιοπάνω

ητυχαίαεπαφήμετοδέρμαήμεταμάτιαπρέπεινααντιμετωπίζεταιαμέσωςμεπλύσιμομεάφθονονερό,ή

σαπούνικαινερό, ήδιάλυμαδιττανθρακικούνατρίου. Θαπρέπεινααναζητηθείιατρικήπερίθαλψη

το μηχρησιμοποιηθένδιάλυμααπορρίπτεται.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Pharmacia&Upjohn HellasAE

ΜαρίνουΑντύπα62-66, 141 21 Ν. Ηράκλειο,Αθήνα,Τηλ.:27 10 600

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚόνιςγιαΕνέσιμο Διάλυμα: 5 mg :39186/97/25.5.98

10 mg :39187/97/25.5.98

20 mg :39189/97/25.5.98

Ενέσιμο Διάλυμα:

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣ΄ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ΄ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΟΦ/01-2000/ZavInSPC.doc

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ