PLAVELATE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PLAVELATE 75MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • B01AC04
 • Δοσολογία:
 • 75MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0113665842 - CLOPIDOGREL - 75.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PLAVELATE 75MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • CLOPIDOGREL
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802892701014 - 01 - BTx14 (BLIST1x14) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701021 - 02 - BTx28 (BLIST2x14) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701038 - 03 - BTx30 (BLIST3x10) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701045 - 04 - BTx50 (BLIST5x10) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701052 - 05 - BTx84 (BLIST6x14) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 84.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701069 - 06 - BTx90 (BLIST9x10) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 90.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701076 - 07 - BTx100 (BLIST10x10) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802892701083 - 08 - BTx7 (BLIST1x7) OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTERS - 7.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

Plavelate ® 75 mgεπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

(κλοπιδογρέλη)

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετενα

παίρνετεαυτό τοφάρμακο.

Φυλάξτεαυτότο φύλλοοδηγιώνχρήσης. Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες, ρωτήστετογιατρό ήτο φαρμακοποιό σας.

Ησυνταγήγιααυτότοφάρμακοχορηγήθηκεγιασας.Δενπρέπειναδώσετετο

φάρμακοσεάλλους.Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη,ακόμακαιόταντα

συμπτώματάτουςείναιίδιαμεταδικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθε

ναενημερώσετετο γιατρό ήτο φαρμακοποιόσας.

Το παρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

ΤιείναιτοPlavelate ® καιποιαείναιηχρήσητου

ΤιπρέπειναγνωρίζετεπροτούπάρετετοPlavelate ®

ΠώςναπάρετετοPlavelate ®

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

ΠώςναφυλάσσεταιτοPlavelate ®

Λοιπέςπληροφορίες

1. ΤΙΕΙNAIΤΟPLAVELATE ® ΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤοPlavelate ® περιέχειτοενεργόσυστατικόκλοπιδογρέλη,πουείναιαναστολέαςτης

συσσώρευσηςτωναιμοπεταλίων.Τααιμοπετάλιαείναιπολύμικράσωματίδιατου

αίματος,ταοποίασυγκολλώνταικατάτηνπήξητουαίματος.Εμποδίζονταςτηνπήξη

τουαίματος(σχηματισμόθρόμβων)στασκληρυμένααιμοφόρααγγείαη

κλοπιδογρέλημειώνειτονκίνδυνοαγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιοήκαρδιακής

προσβολής.

ΤοPlavelate ® χορηγείτεεάνέχετεμίαπάθησησκλήρυνσηςτωναρτηριών

(αρτηριοσκλήρυνση), καιείτε:

Είχατεπρόσφατακαρφιακήπροσβολή(έμφραγματουμυοκαρδίου),ή

προηγούμενοαγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο ή

Πάσχετεαπόκάποιανόσοπουδιαταράσσειτηροήτουαίματοςσταχέριαήτα

πόδιαλόγω στένωσηςτωναγγείωντουαίματος(περιφερικήαρτηριακήνόσος).

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟPLAVELATE ®

ΜηνπάρετετοPlavelate ® :

Εάνέχετεαλλεργία(υπερευαισθησία)στηνκλοπιδογρέληήσεοποιοδήποτεάλλο

συστατικότουPlavelate ® (παρατίθενταιστηνπαράγραφο 6 «Τιπεριέχειτο

Plavelate ® »).

Εάνπάσχετεαπό κάποιανόσο πουπροκαλέιαιμορραγίαόπωςέλκοςστομάχουή

εγκεφαλικήαιμορραγία,

Εάνπάσχετεαπό σοβαρήηπατικήνόσο.

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοPlavelate ® :

Ενημερώστετο γιατρό σαςπρινχρησιμοποιήσετετοPlavelate ® :

Εάνυπάρχειαυξημένοκίνδυνοαιμορραγίαςόπως:

Οποιαδήποτεπάθηση(π.χ.έλκοςστομάχου)ήαιματολογικήδιαταραχήεξ’

αιτίαςτηςοποίαςείστεεπιρρεπήςσεεσωτερικέςαιμορραγίες(στοεσωτερικό

τωνιστών,οργάνωντουσώματόςσας).

Πρόσφατοςσοβαρόςτραυματισμός.

Χειρουργικήεπέμβαση(συμπεριλαμβανομένωνκαιτωνοδοντιατρικών

επεμβάσεων),πρόσφαταήπουέχειπρογραμματιστείμέσαστιςεπόμενες7

ημέρες.

Εάνεμφανίσατεθρόμβοσεαρτηρίατουεγκεφάλου(ισχαιμικόαγγειακό

εγκεφαλικόεπεισόδιο) μέσαστιςτελευταίες7 ημέρες.

Εάνπάσχετεαπό νόσο τωννεφρώνήτουήπατος.

ΤοPlavelate ® δενπροορίζεταιγιαχρήσηαπό παιδιάήέφηβουςκάτωτων18 ετών.

Λήψη/Χρήσηάλλωνφαρμάκων

Ενημερώστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρειπρόσφατα

άλλαφάρμακα,ακόμακαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Προσέξτεειδικάμεφάρμακαπουπεριέχουνοποιοδήποτεαπόταακόλουθαδραστικα

συστατικά(πουμπορείνααυξήσουντονκίνδυνοαιμορραγίας):

Αντιπηκτικάαπότοστόμα(βαρφαρίνηκαιάλλααντιπηκτικά),πουδενπρέπινα

χρησιμοποιούνταιμαζίμετοPlavelate ® .

Ηπαρίνη,abciximab,,eptifibatide,tirobifanκαιάλλααντιπηκτικά),που

χρησιμοποιούνταιγιατηναποφυγήδημιουργίαςθρόμβωνστο αίμα.

Alteplaseκαιστρεπτοκινασε,πουχρησιμοποιούνταιγιατηθραύσητωνθρόμβων

τουαίματος.

Μηστεροείδηαντιφλεγμονώσηφάρμακα(ΜΣΑΦ), πουχρησιμοποιούνταιγιατην

αντιμετώπισητουπυρετού,τουπόνουκαιτωνφλεγμονώντωνμυώνήτων

αρθρώσεων(π.χ.)Ibuprofen, diclofenac,naproxen).

Τοακετυλοσαλικυλικόοξύ(έναΜΣΑΦ)μπορείναχρησιμοποιηθείαν

συνταγογραφηθείπεριστασιακά,μέχρι1000mgανά24ώρο.

Σεάλλεςπεριπτώσειςπαρατεταμένηχρήσηθαπρέπεινασυζητηθείμετογιατρό σας.

ΛήψητουPlavelate ® μετροφήκαιποτό

ΤοPlavelate ® μπορείναλαμβάνεταιμεήχωρίςτηλήψητροφής.

Κύησηκαιθηλασμός

Δενσυνιστάταιναλαμβάνετεαυτότο φάρμακοανείστεέγκυος.

Ανείστεέγκυοςήυποψιάζεστεότιείστεέγκυος,θαπρέπειναενημερώσετετογιατρό

σαςπρινξεκινήστετηθεραπεία.ΑνμείνετεέγκυοςενώλαμβάνετεPlavelate ® ,

συμβουλευθείτετο γιατρόσαςαμέσως.

ΘαπρέπεινεσταματήσετετοθηλασμόγιαόσοδιάστημαπαίρνετεPlavelate ® καθώς

δενείναιγνωστόεάντο φάρμακοπερνάστο μητρικόγάλα.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΤοPlavelate ® είναιαπίθανοναεπηρεάσειτηνικανότητάσαςναοδηγείτεήνα

χειρίζεστεμηχανές.

ΣημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτουPlavelate ®

ToPlavelate ® περιέχειλακτόζη.

Εάνέχετεενημερωθείαπότογιατρόσαςότιέχετεδυσανεξίασεκάποιασάκχαρα,

επικοινωνήστεμετογιατρόσαςπρινναπάρετεαυτότοφάρμακο.

3. ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟPLAVELATE ®

ΠάντοτεναπαίρνετετοPlavelate ® αυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.

Εάνέχετεαμφιβολίες,ρωτήστετονγιατρόήτονφαρμακοποιό σας.

Ησυνήθηςδόσηείναιέναδισκίοτων75 mgτηνημέρα, κάθεμέρατηνίδιαώρα.

Πάρτετοδισκίο(α)σαςμελίγουγρό, μεήχωρίςτροφή.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσηPlavelate ® από τηνκανονική

Επικοινωνήστεμετογιατρόσαςήτηνπλησιέστερηυπηρεσίαέκτακτων

περιστατικώνλόγωτουαυξημένουκινδύνουαιμορραγίας.

Εάνξεχάσετενα πάρετετοPlavelate ®

ΑνξεχάσετεναλάβετεμίαδόσηPlavelate ® καιτοθυμηθείτεμέσασε12ώρεςαπότη

συνηθισμένησαςώρα,λάβετετοδισκίοσαςαμέσωςκαικατόπινλάβετετοεπόμενο

δισκίοτηνσυνηθισμένηώρα.

Αντοξεχάσετεγιαπερισσότεροαπό12ώρεςαπλώςλάβετετηνεπόμενηκανονική

δόσηστησυνηθισμένηώρα.Μηνπάρετεδιπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηδόση

πουξεχάσατε.

Εάνσταματήσετενα παίρνετετοPlavelate ®

ΘαπρέπειναλαμβάνετετοPlavelate ® γιαόσοδιάστημασαςτοσυνταγογραφείο

γιατρόςσας.Μησταματάτετηναγωγήχωρίσςνατοσυζητήσετεπρώταμετογιατρό

σας.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικάμετηχρήσηαυτούτουπροϊόντος

ρωτήστετο γιατρό ήτονφαρμακοποιόσας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοPlavelate ® μπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητες

ενέργειεςανκαιδενπαρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςεμφανίζονταιμεσυγκεκτιμένησυχνότητα,όπως

καθορίζεταιστονπίνακαπουακολουθεί:

Πολύσυχνές: Εμφανίζονταισεπερισσότερουςαπό 1 στους10 ασθενείς

Συχνές: Εμφανίζονταισε1 έως10 ασθενείςστους100

Όχισυχνές: Εμφανίζονταισε1 έως10 ασθενείςστους1.000

Σπάνιες; Εμφανίζονταισε1 έως10 ασθενείςστους10.000

Πολύσπάνιες: Εμφανίζονταισελιγότεροαπό 1 ασθενήστους10.000

Άγνωστες: Ησυχνότηταδενμπορείνακαθοριστέιμεταδιαθέσιμαστοιχεία

Ανπαρουσιάσετεοποιαδήποτεαπότιςπαρακάτωπολύσπάνιεςσοβαρές

ανεπιθύμητεςενέργειςεπικοινωνήστεμετο γιατρόσαςαμέσως:

Μείωσηκάποιωνκυττάρωντουαίματος:Πυρετός,σημείαλοίμωξηςή

υπερβολικήςκόπωσης.

Ηπατικάπροβλήματα:Kιτρίνισματουδέρματοςκαι/ήτωνματιών(ίκτερος),

υποδόριααιμορραγίαπουεμφανίζεταιωςπολύμικρέςκόκκνινεςκουκίδες,

σύγχυση.

Αλλεργικέςαντιδράσεις:Πρήξιμοστοδτόμα,δερματικόεξάνθημα,κνησμόςκαι

φλύκταινες.

Μιαπολύσυχνή ανεπιθύμητηενέργειαείναιη αιμορραγίαπουεμφανίζεταιως:

Mώλωπεςκαιαιμάτωμα.

Αιμορραγίααπό τημύτη, αίμασταούρα.

Αιμορραγίααπότοστομάχιήταέντερα,ηλιγότεροσυχνάσταμάτια,στο

εσωτερικότηςκεφαλής,στονπνεύμοναήστιςαρθρώσεις.

Εάνκοπείτεήτραυματιστείτε,μπορείναχρειαστείπερισσότεροςαπό το συνηθισμένο

χρόνοςγιανασταματήσειηαιμορραγία.Αυτόσχετίζεταιμετοντρόποδράσηςτου

φαρμάκουκαθώςεμποδίζειτηνπήξητουαίματος.Ταασήμαντατραύματακαι

κοψίματαπ.χ.μικρόκόψιμο,κόψιμοστοξύρισμα,είναιάνευσημασίας.Ωστόσο,εάν

ανησυχήσετεαπό τηναιμορραγία,θαπρέπειναεπικοινωνήσετεαμέσωςμετογιατρό

σας(βλ.«ΠροσέξτειδιαίτεραμετοPlavelate ® »).

Άλλε ς ανεπιθύμητε ς ενέργειε ς είναι:

Συχνέςανεπιθύμητεςενέργειες

Κοιλιακόςπόνος, δυσπεψίαήκαύσος

Διάρροια

Όχισυχνέςανεπιθύμητεςενέργειες

Πονοκέφαλος,ζάλη

Έλκοςστομάχου

Έμετος,ναυτία

Δυσκοιλιότητα,αθξημένααέριαστο στομάχιήταέντερα

Δερματικόεξανθήμα,κνησμός

Ανώμαληαίσθησηαφής

Σπάνιεςανεπιθύμητεςενέργειες

Ίλιγγος.

Πολύ σπάνιεςανεπιθύμητεςενέργειες

Πυρετός

Κίτρινηχρώσητουδέρματοςκαιήτωνματιών(ίκτερος)

Σοβαρόςκοιλιακόςπόνοςμεήχωρίςπόνοστηνπλάτη,πόνοςστιςαρθρώσειςή

στουςμύες

Γενικευμένηαλλεργικήαντίδράση

Φλύκταινεςστο δέρμακαιαλλεργία

Πρήξιμοήφλεγμονήστο στομα

Δυσκολίαστηναναπνοή, συνοδευόμενημερικέςφορέςαπό βήχα

Μείωσητηςπίεσηςτουαίματος

Σύγχυση,παραισθήσεις

Διαταραχέςτηςγεύσης

Επιπλέον,ογιατρόςσαςμπορείναεντοπίσειαλλαγέςστααποτελέσματατων

εξετάσεωναίματοςήούρων.

Eάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθε

ναενημερώσετετο γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟPLAVELATE ®

Νατο φυλάσσεταισεµέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντο βλέπουνταπαιδιά.

ΝαµηχρησιµοποιείτετοPlavelate ® µετάτηνηµεροµηνίαλήξηςπουαναφέρεταιστο

κουτίκαιστηνκυψέλη.

Δενυπάρχουνειδικέςοδηγίεςδιατήρησηςγιατο προϊόναυτό.

ΝαμηχρησιμοποιείτετοPlavelate ® εάνπαρατηρήσετεοποιαδήποτεορατό σημείο

βλάβης.

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστο νερότηςαποχέτευσηςήστα

σκουπίδια. Ρωτείστετοφαρμακοποιό σαςπώςναπετάξετεταφάρμακαπουδεν

χρειάζονταιπια. Αυτάταμέτραθαβοηθήσουνστην προστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟIΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

ΤιπεριέχειτοPlavelate ®

Ηδραστικήουσίαείναιηκλοπιδογρέλη. Κάθεδισκίοπεριέχει75 mgκλοπιδογρέλης

(ωςclopidogrelbesilate).

Ταάλλασυστατικάείναι:

Πυρήνας:

Starch,Pregelatinised

Cellulose,Microcrystalline

Crospovidone

Silica,ColloidalAnhydrous

StearicAcid

Επικάλυψη δισκίου :

OpadryIIPinkPowder31K34111Αποτελείταιαπό:

Lactosemonohydrate

Hypromellose(E464)

Titaniumdioxide(E171)

Triacetin(E1518)

Ironoxidered(E172)

Carnaubawax

ΕμφάνισητουPlavelate ® καιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

ΤαδισκίαPlavelate ® είναι,ροζ, στρογγυλά, αµφίκυρτα,επικαλυµµέναµελεπτό

υµένιο,φέρουνχαραγµένοτο <<75>>στηµίαπλευράκαιέχουνδιάμετρο8,3 mm

περίπου.

ΤοPlavelate ® είναιδιαθέσιμοσεσυσκευασίεςτων14, 28, 30, 50, 84, 90, 100

δισκίων.

Μπορείναμηκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

ΚάτοχοςΑδείαςΚυκλοφορίας

WINMEDICAΦαρμακευτικήΕ.Π.Ε.

Παπαδιαμαντοπούλου41

115 28 Αθήνα

Τηλ:210 74 88 858-860

Fax:210 74 88 827

Παραγωγός

SpecifarABEE,

ης Οκτωβρίου1,

123 51 ΑγίαΒαρβάρα,

Αθήνα

Τηλ:210 54 01 500

Ε-mail:info@specifar.gr

Το παρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγια τελευταίαφοράστις15.06.2010

Τρόποςδιάθεσης

Μειατρικήσυνταγή

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

4-2-2019

Clopidogrel Teva (Teva B.V.)

Clopidogrel Teva (Teva B.V.)

Clopidogrel Teva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)851 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety