PEVARYL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PEVARYL 150 MG/SUP ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΟΘΕΤΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • G01AF05
 • Δοσολογία:
 • 150 MG/SUP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΟΘΕΤΟ
 • Σύνθεση:
 • 0024169026 - ECONAZOLE NITRATE - 150.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PEVARYL 150 MG/SUP ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΟΘΕΤΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ECONAZOLE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2800599804014 - 01 - BT x 3 - 3.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

PEVARYL 1% w/w κολπική κρέμα

PEVARYL 150 mg κολπικά υπόθετα

Νιτρική εκοναζόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά

τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό

ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το PEVARYL και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το PEVARYL

Πώς να χρησιμοποιήσετε το PEVARYL

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το PEVARYL

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το PEVARYL και ποια είναι η χρήση του

Η κολπική κρέμα και τα κολπικά υπόθετα PEVARYL

είναι φάρμακα κατά των μυκήτων.

Ενδείκνυνται για τη θεραπεία των αιδοιοκολπικών μυκητιάσεων και της μυκωτικής βαλανίτιδας.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το PEVARYL

Μην χρησιμοποιήσετε το PEVARYL

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη νιτρική εκοναζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο

από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

πρέπει να αποφεύγεται η επαφή προϊόντων οικογενειακού προγραμματισμού από ελαστικό,

όπως προφυλακτικό ή διάφραγμα (κομμάτι ελαστικού που τοποθετείται μέσα στον κόλπο) και

του PEVARYL. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να καταστραφεί το ελαστικό, και να μη μπορούν να

αποφευχθούν εγκυμοσύνη ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ασθενείς που

χρησιμοποιούν σπερματοκτόνα αντισυλληπτικά πρέπει να συμβουλευθούν τον γιατρό, επειδή

μια τοπική κολπική θεραπεία μπορεί να αδρανοποιήσει το σπερματοκτόνο αντισυλληπτικό.

η κολπική κρέμα και τα κολπικά υπόθετα PEVARYL προορίζονται μόνο για κολπική χρήση.

Δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μάτια, ούτε να λαμβάνονται από το στόμα.

σε περίπτωση που παρουσιάσετε αντίδραση που οφείλεται σε υπερευαισθησία ή χημικό

ερεθισμό, η χρήση του φαρμάκου πρέπει να διακοπεί.

Άλλα φάρμακα και PEVARYL

Εάν εσείς ή ο σεξουαλικός σας σύντροφος χρησιμοποιείτε αντισυλληπτικά προϊόντα από ελαστικό,

όπως αντισυλληπτικά διαφράγματα ή προφυλακτικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το PEVARYL,

γιατί μπορεί να καταστραφεί το ελαστικό και η αντισυλληπτική μέθοδος δεν θα είναι αξιόπιστη. Σε

αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη αντισυλληπτική μέθοδο.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα από στόματος

χορηγούμενα αντιπηκτικά (όπως βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη). Μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή

της δοσολογίας του αντιπηκτικού.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Κύηση και θηλασμός

Κύηση

Εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Το PEVARYL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται

κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης εκτός εάν ο θεράπων ιατρός θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για

την καλή ποιότητα ζωής σας.

Το PEVARYL μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου εάν το

δυνητικό όφελος για τη μητέρα υπερτερεί των πιθανών κινδύνων για το έμβρυο.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν η νιτρική εκοναζόλη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα όταν το PEVARYL

εφαρμόζεται κολπικά. Εάν θηλάζετε ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού χρησιμοποιήσετε

το PEVARYL.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Καμία γνωστή επίδραση.

Η κολπική κρέμα PEVARYL περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210 και βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320.

Η κολπική κρέμα PEVARYL περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ήπιο

ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Επίσης περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320,

η οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα από επαφή) ή

ερεθισμό στα μάτια και τους βλεννογόνους.

3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το PEVARYL

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν

έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ενήλικες γυναίκες

Κολπική κρέμα: Το περιεχόμενο ενός γεμάτου προωθητήρα (applicator) χορηγείται στον κόλπο, μια

φορά την ημέρα, κατά την κατάκλιση, για όχι λιγότερο διάστημα από 14 συνεχείς ημέρες. Η θεραπεία

πρέπει να συνεχισθεί για όλο το διάστημα και αν ακόμη τα υποκειμενικά συμπτώματα (κνησμός και

λευκόρροια) έχουν παρέλθει.

Κολπικά υπόθετα : Ένα υπόθετο τοποθετείται βαθιά στον κόλπο (βλ. εικόνα 1 και 2), μία φορά την

ημέρα, για τρεις συνεχείς ημέρες. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα στην ύπτια θέση. Σε περίπτωση

υποτροπής ή αν η καλλιέργεια μετά από μία εβδομάδα θεραπείας είναι θετική, ένας δεύτερος κύκλος

θεραπείας πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους πριν από την αυτο-χορήγηση των

υπόθετων PEVARYL. Επιπλέον, όσον αφορά στην κρέμα PEVARYL συνιστάται η χορήγηση να

λαμβάνει χώρα χωρίς τη χρήση του προωθητήρα ή να πραγματοποιείται από τον ιατρό.

Άνδρες

Πλύνετε και στεγνώστε το πέος και κατόπιν απλώστε την κρέμα στη βάλανο και στην ακροποσθία,

μία φορά την ημέρα για 14 συνεχείς ημέρες.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση PEVARYL από την κανονική

Το PEVARYL προορίζεται για κολπική χρήση μόνο. Σε περίπτωση ακούσιας κατάποσης του

προϊόντος, ακολουθήστε συμπτωματική αντιμετώπιση. Εάν το προϊόν εφαρμοστεί κατά λάθος στα

μάτια, πλύνετε με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό και αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν τα

συμπτώματα επιμένουν.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε τον γιατρό ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κνησμός και η αίσθηση καψίματος στο

δέρμα.

Λιγότερο συχνά έχουν αναφερθεί εξάνθημα και αίσθηση καψίματος στο αιδοίο και τον κόλπο και

σπάνια ερύθημα (κοκκίνισμα).

Από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά έχουν αναφερθεί αλλεργική αντίδραση

(υπερευαισθησία), αγγειοοίδημα, δερματίτιδα από επαφή, κνίδωση, απολέπιση του δέρματος, πόνος

στο σημείο της εφαρμογής, ερεθισμός στο σημείο της εφαρμογής και οίδημα (πρήξιμο) στο σημείο

της εφαρμογής.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή τον φαρμακοποιό ή

τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται

στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας

στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της

αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών

σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς φυλάσσεται το PEVARYL

Κολπική κρέμα

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25

Κολπικά υπόθετα

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά

την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για

το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην

προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το PEVARYL

Η δραστική ουσία είναι η νιτρική εκοναζόλη.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Κολπική κρέμα: tefose 63 (Pegoxol 7 stearate), labrafil M 1944 CS (Peglicol 5 oleate), υγρή

παραφίνη, βουτυλοϋδροξυανισόλη, βενζοϊκό οξύ, κεκαθαρμένο ύδωρ.

Κολπικά υπόθετα: wecobee M, wecobee FS.

Εμφάνιση του PEVARYL και περιεχόμενο της συσκευασίας

Κολπική κρέμα: Κουτί που περιέχει ένα σωληνάριο αλουμίνιου των 78g και 16 χάρτινους

προωθητήρες μιας χρήσης.

Κολπικά υπόθετα: Κουτί που περιέχει κυψελίδα (blister) με 3 κολπικά υπόθετα.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη Αθήνα

Τηλ. 210 80 90 000

Παραγωγός

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Εργοστάσιο 49

χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 190 11 Αυλώνας Αττικής

JANSSEN PHARMACEUTICA NV., Turnhoutseweg 30, Beerse, B-2340, Belgium

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.