PARICALCITOL/FRESENIUS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PARICALCITOL/FRESENIUS 5MCG/ML INJ.SOL
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • H05BX02
 • Δοσολογία:
 • 5MCG/ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PARICALCITOL/FRESENIUS 5MCG/ML INJ.SOL
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΠερίληψητωνΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντος

ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Paricalcitol/Fresenius5microgram/mlΕνέσιμοΔιάλυμα.

Paricalcitol/Fresenius2microgram/mlΕνέσιμοΔιάλυμα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Paricalcitol/Fresenius5mcg/ml Ενέσιμο Διάλυμα

Κάθε1mlενέσιμουδιαλύματοςπεριέχει5microgramsπαρικαλσιτόλης.

Κάθε2mlενέσιμουδιαλύματοςπεριέχει10microgramsπαρικαλσιτόλης.

Paricalcitol /Fresenius 2 mcg /ml ΕνέσιμοΔιάλυμα

Κάθε1mlενέσιμουδιαλύματοςπεριέχουν2microgramsπαρικαλσιτόλης.

Έκδοχα:Αιθανόληάνυδρη(11%v/v,0,110ml/1ml)καιπροπυλενογλυκόλη

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλέπεπαράγραφο6.1.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

ΕνέσιμοΔιάλυμα

Διαυγέςκαιάχρωμουδατικόδιάλυμα,απαλλαγμένοαπόορατάσωματίδια.

ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘεραπευτικέςΕνδείξεις

Ηπαρικαλσιτόληενδείκνυταιγιατηνπρόληψηκαιτηθεραπείατουδευτεροπαθή

υπερπαραθυρεοειδισμούσεασθενείςμεχρόνιανεφρικήανεπάρκειαπουυποβάλλονταισεαιμοκάθαρση.

Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΤοενέσιμοδιάλυμαParicalcitol/Freseniusχορηγείταιμέσωδιαδικασίαςαιμοδιύλισης.

Ενήλικες

1)Ηαρχικήδόσηθαπρέπειναυπολογίζεταιβάσειτωναρχικώνεπιπέδωντηςπαραθορμόνης( PTH ):

Ηαρχικήδόσητηςπαρικαλσιτόληςβασίζεταιστονακόλουθοτύπο:

Αρχικήδόση(μg) =αρχικόεπίπεδοαμετάβλητης PTH σε pmol /l

=αρχικόεπίπεδοαμετάβλητης PTH σε pg /mL

καιχορηγείταιωςενδοφλέβια(IV)εφάπαξδόσηόχισυχνότερααπόκάθεδεύτερημέραοποιαδήποτεώρα

κατάτηδιάρκειατηςαιμοκάθαρσης.

Ημέγιστηδόσηπουχορηγήθηκεμεασφάλειασεκλινικέςμελέτεςήτανέωςκαι40μg.

2)ΤιτλοποίησηΔόσης:

ΤοαποδεκτόεπίτουπαρόντοςστοχευόμενοεύροςγιαταεπίπεδατηςPTHσεασθενείςμενεφρική

ανεπάρκειατελικούσταδίουπουυποβάλλονταισεαιμοκάθαρσηείναιτοπολύ1,5με3φορέςτοανώτατο

φυσιολογικόόριοσεμηουραιμικάάτομα,15,9έως31,8pmol/l(150-300pg/ml),γιατηναμετάβλητη

PTH.Στενήπαρακολούθησηκαιεξατομικευμένητιτλοποίησηδόσηςείναιαναγκαίεςώστενα

επιτευχθούνοιεπιθυμητέςφυσιολογικέςτιμές.Εάνπαρατηρηθείυπερασβεστιαιμίαήένασταθερά

ανεβασμένοδιορθωμένογινόμενοCaxPμεγαλύτεροαπό5,2mmol 2 /l 2 (65mg 2 /dl 2 ),ηδόσηθαπρέπεινα

μειωθείήναδιακοπείμέχριοιπαράμετροιαυτέςναομαλοποιηθούν.Στησυνέχεια,ηχορήγηση

παρικαλσιτόληςθαπρέπεινααρχίσειεκνέουσεχαμηλότερηδόση.Οιδόσειςμπορείναχρειαστείνα

μειωθούνκαθώςταεπίπεδατηςPTHμειώνονταιωςανταπόκρισηστηθεραπεία.

Οπαρακάτωπίνακαςείναιμίαπροτεινόμενηπροσέγγισηγιατηντιτλοποίησητηςδόσης:

ΠροτεινόμενεςΚατευθυντήριεςΟδηγίεςγιατηΔοσολογία

(Προσαρμογέςτηςδόσηςανάδιαστήματα2έως4εβδομάδων)

ΕπίπεδοiPTHΣεΣχέσημετοΑρχικό ΠροσαρμογήτηςΔόσηςτης

Παρικαλσιτόλης

Ίδιοήαυξημένο Αυξήστεκατά2έως4micrograms

Μειωμένοκατά<30%

Μειωμένοκατά>30%,<60% Διατηρείστετηνίδια

Μειωμένηκατά>60% Μειώστεκατά2έως4micrograms

IPTH<15.9pmol/1(150pg/mL)

Απότηστιγμήπουηδοσολογίαέχεικαθοριστεί,τοασβέστιοκαιοφώσφοροςτουορούθαπρέπεινα

μετρώνταιτουλάχιστονμηνιαίως.ΜετρήσειςτηςαμετάβλητηςPTHτουορούσυνιστώνταικάθετρεις

μήνες.Κατάτηδιάρκειατηςπροσαρμογήςτηςδόσηςτηςπαρικαλσιτόλης,μπορείναχρειάζονται

εργαστηριακέςεξετάσειςπιοσυχνά.

Ηπατικήανεπάρκεια

Οισυγκεντρώσειςτηςαδέσμευτηςπαρικαλσιτόληςσεασθενείςμεήπιαέωςμέτριαηπατικήανεπάρκεια

είναιπαρόμοιεςμεεκείνεςτωνυγιώνατόμωνκαιδενχρειάζεταιπροσαρμογήτηςδόσηςσεαυτόντον

πληθυσμόασθενών.Δενυπάρχειεμπειρίασεασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκεια.

ΠαιδιατρικήΧρήση

Ταδεδομένασεπαιδιατρικούςασθενείςείναιπεριορισμένακαιδενυπάρχουνδιαθέσιμαδεδομέναγια

παιδιάηλικίαςκάτωτων5ετών.Βλέπεπαράγραφο5.1γιααποτελέσματαμελετών.

ΓηριατρικήΧρήση

Υπάρχειπεριορισμένηεμπειρίαμεασθενείςηλικίας65ετώνήμεγαλύτερηπουέλαβανπαρικαλσιτόλη

στιςμελέτεςφάσηςΙΙΙ.Σεαυτέςτιςμελέτες,δενπαρατηρήθηκανσυνολικέςδιαφορέςστην

αποτελεσματικότητακαιτηνασφάλειαμεταξύτωνασθενώνηλικίας65ετώνήμεγαλύτερηκαιτων

νεότερωνασθενών.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηνπαρικαλσιτόληήσεοποιοδήποτεαπόταέκδοχα.

ΤοξικότητατηςβιταμίνηςD

Υπερασβεστιαιμία

Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ηυπερβολικήκαταστολήτηςπαραθορμόνηςμπορείναπροκαλέσειαυξήσειςτωνεπιπέδωνασβεστίου

τουορούκαιμπορείναοδηγήσεισεμεταβολικήνόσοτωνοστών.Παρακολούθησητωνασθενώνκαι

εξατομικευμένητιτλοποίησηδόσηςείναιαναγκαίαώστεναεπιτευχθούνοιεπιθυμητέςφυσιολογικές

τιμές.

Εάναναπτυχθείκλινικάσημαντικήυπερασβεστιαιμία,καιοασθενήςλαμβάνειδεσμευτικότου

φωσφόρουμεβάσητοασβέστιο,ηδόσητουδεσμευτικούτουφωσφόρουμεβάσητοασβέστιοθαπρέπει

ναμειωθείήναδιακοπεί.

Ητοξικότητατηςδακτυλίτιδαςενισχύεταιαπόυπερασβεστιαιμίαοποιασδήποτεαιτιολογίας,οπότε

απαιτείταιπροσοχήότανηδακτυλίτιδασυνταγογραφείταιταυτόχροναμετηνπαρικαλσιτόλη

(βλ.παράγραφο4.5).

Απαιτείταιπροσοχήκατάτησυγχορήγησητηςπαρικαλσιτόληςμεκετοκοναζόλη(βλ.παράγραφο4.5).

Τοφαρμακευτικόπροϊόναυτόπεριέχει11%όγκο/όγκοαιθανόλη(αλκοόλη).Επιβλαβέςγιαεκείνουςπου

πάσχουναπόαλκοολισμό.

Ναλαμβάνεταιυπόψησεθηλάζουσεςγυναίκες,παιδιάκαιομάδεςυψηλούκινδύνουόπωςοιασθενείςμε

ηπατικήνόσοήεπιληψία.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Δενέχουνδιεξαχθείειδικέςμελέτεςαλληλεπίδρασηςμετηνενέσιμηπαρικαλσιτόλη.

Ωστόσο,μίαμελέτηαλληλεπίδρασηςμεταξύΚετοκοναζόληςκαιπαρικαλσιτόληςέχειδιεξαχθείμετη

μορφήτωνκαψακίων.

ΤαφωσφορικάήσχετιζόμεναμεβιταμίνηDφαρμακευτικάπροϊόνταδενπρέπειναλαμβάνονται

ταυτόχροναμετηνπαρικαλσιτόλη,λόγωαυξημένουκινδύνουυπερασβεστιαιμίαςκαιαύξησηςτου

γινομένουCaxP.

Υψηλέςδόσειςσκευασμάτωνπουπεριέχουνασβέστιοήδιουρητικώνθειαζίδηςμπορείνααυξήσουντον

κίνδυνουπερασβεστιαιμίας.

Σκευάσματαπουπεριέχουναργίλιο(π.χ.,αντιόξινα,δεσμευτικάτουφωσφόρου)δενθαπρέπεινα

χορηγούνταιχρόνιαμεφαρμακευτικάπροϊόνταΒιταμίνηςD,καθώςμπορείναεμφανιστούναυξημένα

επίπεδααργιλίουστοαίμακαιτοξικότητααργιλίουσταοστά.

Σκευάσματαπουπεριέχουνμαγνήσιο(π.χ.αντιόξινα)δενπρέπειναλαμβάνονταιταυτόχροναμε

σκευάσματαβιταμίνηςD,καθώςμπορείναεμφανιστείυπερμαγνησιαιμία.

ΗΚετοκοναζόληείναιγνωστόότιείναιέναςμηειδικόςαναστολέαςαρκετώνενζύμωντου

κυτοχρώματοςP450.Ταδιαθέσιμαδεδομέναinvitroκαιinvivoδηλώνουνότιηκετοκοναζόλημπορείνα

αλληλεπιδράσειμεένζυματαοποίαείναιυπεύθυναγιατομεταβολισμότηςπαρικαλσιτόληςκαιάλλων

αναλόγωντηςβιταμίνηςD.Συνιστάταιπροσοχήκατάτηχορήγησηκετοκοναζόληςκαιπαρικαλσιτόλης

(βλ.παράγραφο4.4).

Ηεπίδρασηπολλαπλώνδόσεωνκετοκοναζόληςχορηγούμενηςσεδόση200mg,δύοφορέςημερησίως

για5ημέρεςστηφαρμακοκινητικήτουκαψακίουπαρικαλσιτόληςέχειμελετηθείσευγιείςεθελοντές.Η

μέγιστησυγκέντρωση(C

)τηςπαρικαλσιτόληςεπηρεάστηκεελάχιστα,αλλάηAUC

0-∞ σχεδόν

διπλασιάστηκεπαρουσίακετοκοναζόλης.Ομέσοςχρόνοςημίσειαςζωήςτηςπαρικαλσιτόληςήταν17,0

ώρεςπαρουσίακετοκοναζόληςσεσύγκρισημε9,8ώρεςότανηπαρικαλσιτόληχορηγούντανμόνητης.

Τααποτελέσματααυτήςτηςμελέτηςδείχνουνότιμετάτηντουστόματοςχορήγησητηςπαρικαλσιτόλης

ημέγιστηδιεύρυνσητηςτιμήςτηςAUC

0–∞ απότηναλληλεπίδρασημεκετοκοναζόληδενείναιπιθανόνα

είναιμεγαλύτερηαπόπερίπου2φορές.

Ητοξικότητατηςδακτυλίτιδαςενισχύεταιαπόυπερασβεστιαιμίαοποιασδήποτεαιτιολογίας,οπότε

απαιτείταιπροσοχήότανηδακτυλίτιδασυνταγογραφείταιταυτόχροναμετηνπαρικαλσιτόλη

(βλ.παράγραφο4.4).

Γονιμότητα,Κύησηκαιγαλουχία

Κύηση:

Δενυπάρχουνεπαρκήδεδομέναγιατηχρήσητηςπαρικαλσιτόληςσεεγκύουςγυναίκες.Μελέτεςσεζώα

έχουνδείξειτοξικότηταστηναναπαραγωγικήικανότητα(βλέπεπαράγραφο5.3).Οενδεχόμενοςκίνδυνος

κατάτηχρήσησεανθρώπουςείναιάγνωστος,συνεπώςηπαρικαλσιτόληδενθαπρέπεινα

χρησιμοποιείταιεκτόςεάνείναισαφώςαπαραίτητη.

Θηλασμός:Μελέτεςσεζώαέδειξανότιηπαρικαλσιτόληήοιμεταβολίτεςτηςαπεκκρίνονταιστο

ανθρώπινογάλα,σεμικρέςποσότητες.Θαπρέπειναοριστείησυνέχεια/διακοπήτουθηλασμούήη

συνέχεια/διακοπήτηςθεραπείαςμεπαρικαλσιτόλη,λαμβάνονταςυπόψητοόφελοςτουθηλασμούστο

παιδίκαιτοόφελοςτηςθεραπείαςμεπαρικαλσιτόληστηγυναίκα.

Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Δενέχουνδιεξαχθείμελέτεςσχετικάμετιςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών.

Ανεπιθύμητεςενέργειες

Περίπου600ασθενείςέλαβανθεραπευτικήαγωγήμεπαρικαλσιτόληστιςκλινικέςδοκιμέςΦάσης

II/III/IV.Συνολικά,το6%τωνασθενώνπουέλαβανθεραπευτικήαγωγήμεπαρικαλσιτόληανέφεραν

ανεπιθύμητεςενέργειες.

Ηπιοσυχνήανεπιθύμητηενέργειασχετιζόμενημετηθεραπείαμεπαρικαλσιτόληήτανη

υπερασβεστιαιμίαπουπροέκυψεστο4,7%τωνασθενών.Ηυπερασβεστιαιμίαεξαρτάταιαπότοεπίπεδο

τηςυπερβολικήςκαταστολήςτηςPTHκαιμπορείναελαχιστοποιηθείμεκατάλληλητιτλοποίησητης

δόσης.

Οιανεπιθύμητεςενέργειεςαπότιςκλινικέςδοκιμέςπουενδεχομένως,πιθανώςήσίγουρασχετίζοντανμε

τηνπαρικαλσιτόληπαρουσιάζονταιστονπαρακάτωπίνακασύμφωναμετοMedDRA ανάΟργανικό

Σύστημα,ΠροτιμώμενοΌροκαιΣυχνότητα.Χρησιμοποιούνταιοιακόλουθεςκατηγορίεςσυχνότητας:

Πολύσυχνές(≥1/10)·συχνές(≥1/100έως<1/10)·όχισυχνές(≥1/1000έως<1/100)·σπάνιες(≥

1/10.000έως<1/1000)·πολύσπάνιες(<1/10000,συμπεριλαμβανομένωνμεμονωμένωναναφορών).

ΟργανικόΣύστημα Συχνότητα ΑνεπιθύμητηΕνέργεια

Λοιμώξειςκαι

Παρασιτώσεις Όχισυχνές Σήψη,πνευμονία,λοίμωξη,φαρυγγίτις,κολπική

λοίμωξη,γρίπη

ΝεοπλάσματαΚαλοηθή,

Κακοηθήκαιμη

καθορισμένα

(περιλαμβάνονται

κύστειςκαιπολύποδες) Όχισυχνές Καρκίνοςτουμαστού

Διαταραχέςτου

αιμοποιητικούκαιτου

λεμφικούσυστήματος Όχισυχνές Αναιμία,λευκοπενία,λεμφαδενοπάθεια

Διαταραχέςτου

ανοσοποιητικού

συστήματος Συχνή Υπερευαισθησία

Όχισυχνές ΟίδηματουΛάρυγγα,αγγειοοίδημα,κνίδωση

Διαταραχέςτου

Ενδοκρινικού

συστήματος Συχνή Υποπαραθυρεοειδισμός

Όχισυχνές Υπερπαραθυρεοειδισμός

Διαταραχέςτου

μεταβολισμούκαιτης

θρέψης Συχνές Υπερασβεστιαιμία,υπερφωσφαταιμία

Όχισυχνές Υπερκαλιαιμία,Υπασβεστιαιμία,ανορεξία

ΨυχιατρικέςΔιαταραχές

Όχισυχνές Κατάστασησύγχυσης,παραλήρημα,

αποπροσωποποίηση,ταραχή,αϋπνία,νευρικότητα

Διαταραχέςτου

ΝευρικούΣυστήματος Συχνές Κεφαλαλγία,δυγευσία

Όχισυχνές Κώμα,αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο,παροδικό

ισχαιμικόεπεισόδιο,συγκοπή,μυόκλωνος,

υπαισθησία,παραισθησία,ζαλάδα

Οφθαλμικέςδιαταραχές Όχισυχνές Γλαύκωμα,επιπεφυκίτιδα

Διαταραχέςτουωτόςκαι

τουλαβυρίνθου Όχισυχνές Διαταραχέςτωνωτών

Καρδιακέςδιαταραχές Όχισυχνές Καρδιακήανακοπή,αρρυθμία,κολπικόςπτερυγισμός

ΑγγειακέςΔιαταραχές Όχισυχνές Υπέρταση,Υπόταση

Διαταραχέςτου

αναπνευστικού

συστήματος,τουθώρακα

καιτουμεσοθωράκιου Όχισυχνές Πνευμονικόοίδημα,άσθμα,δύσπνοια,επίσταξη,

βήχας

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικού Όχισυχνές Αιμορραγίααπότοορθό,κολίτιδα,διάρροια,

γαστρίτιδα,δυσπεψία,δυσφαγία,κοιλιακόάλγος,

δυσκοιλιότητα,ναυτία,έμετος,ξηροστομία,

γαστρεντερικέςδιαταραχές

Μηγνωστές Γαστρεντερικήαιμορραγία

Διαταραχέςτου

δέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού Συχνή Κνησμός

Όχισυχνές Πομφωλυγώδηςδερματίτιδα,αλωπεκία,υπερτρίχωση,

εξάνθημα,υπεριδρωσία

Διαταραχέςτου

μυοσκελετικού

συστήματοςκαιτου

συνδετικούιστού Όχισυχνές Αρθραλγία,δυσκαμψίατηςάρθρωσης,πόνοςστην

πλάτη,μυϊκέςδεσμιδώσεις,μυαλγία

Διαταραχέςτου

αναπαραγωγικού

συστήματοςκαιτου

μαστού Όχισυχνές Πόνοςστοστήθος,στυτικήδυσλειτουργία

Γενικέςδιαταραχέςκαι

καταστάσειςτηςοδού

χορήγησης Όχισυχνές Διαταραχέςβάδισης,περιφερικόοίδημα,άλγος,άλγος

στοσημείοτηςένεσης,πυρεξία,θωρακικόάλγος,

επιδεινωθείσακατάσταση,εξασθένιση,αδιαθεσία,

αίσθημαδίψας

Παρακλινικέςεξετάσεις Όχισυχνές Παρατεταμένοςχρόνοςαιμορραγίας,αυξημένη

ασπαρτικήαμινοτρανσφεράση,μηφυσιολογικές

εργαστηριακέςεξετάσεις,μείωσηβάρους

4.9Υπερδοσολογία

Δενέχειαναφερθείκαμίαπερίπτωσηυπερδοσολογίας.

Ηυπερδοσολογίαμεπαρικαλσιτόλημπορείναοδηγήσεισευπερασβεστιαιμία.

Σεπερίπτωσηυπερδοσολογίαςτασυμπτώματαυπερασβεστιαιμίας(επίπεδαασβεστίουστονορό)θα

πρέπειναπαρακολουθούνταικαινααναφέρονταισεένανγιατρό.Ηθεραπείαθαπρέπειναξεκινήσει

ανάλογαμετηνπερίπτωση.

Ηπαρικαλσιτόληδεναποβάλλεταισημαντικάμετηναιμοκάθαρση.Ηθεραπευτικήαγωγήτωνασθενών

μεκλινικάσημαντικήυπερασβεστιαιμίασυνίσταταισεάμεσημείωσητηςδόσηςήδιακοπήτης

θεραπείαςμεπαρικαλσιτόληκαιπεριλαμβάνειδιατροφήχαμηλήσεασβέστιο,διακοπήτων

συμπληρωμάτωνασβεστίου,κινητοποίησητωνασθενών,προσοχήγιαδιαταραχέςτουισοζυγίουτων

υγρώνκαιτωνηλεκτρολυτών,αξιολόγησηγιαηλεκτροκαρδιογραφικέςανωμαλίες(κρίσιμησεασθενείς

πουλαμβάνουνδακτυλίτιδα)καιαιμοκάθαρσηήπεριτοναϊκήκάθαρσημεδιάλυμαπουδενπεριέχει

ασβέστιο,όπωςενδείκνυται.

ΤοενέσιμοδιάλυμαParicalcitol/Freseniusπεριέχει39%όγκο/όγκοπροπυλενογλυκόληςωςέκδοχο.

ΜεμονωμένεςπεριπτώσειςκαταστολήςτουΚεντρικούΝευρικούΣυστήματος,αιμόλυσηκαιγαλακτική

οξέωσηέχουναναφερθείωςτοξικέςεπιδράσειςπουσχετίζονταιμετηχορήγησηπροπυλενογλυκόληςσε

μεγάλεςδόσεις.ΠαρότιδεναναμένεταιναδιαπιστωθούνμετηχορήγησητουParicalcitol/Fresenius

καθώςηπροπυλενογλυκόληαποβάλλεταικατάτηδιάρκειατηςαιμοκάθαρσης,οκίνδυνοςτηςτοξικής

επίδρασηςπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησεκαταστάσειςυπερδοσολογίας.

5ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Αντιπαραθυρεοειδικοίπαράγοντες-ΚωδικόςATC:H05BX02

Μηχανισμόςδράσης:

Ηπαρικαλσιτόληείναιμίασυνθετική,βιολογικάενεργήβιταμίνηDανάλογητηςκαλσιτριόληςμε

τροποποιήσειςστηνπλευρικήαλυσίδα(D

)καιτονΑ(19-nor)δακτύλιοεπιτρέπονταςτηνεκλεκτική

ενεργοποίησητωνυποδοχέωντηςβιταμίνηςD(VDR).Ηπαρικαλσιτόληενεργοποιείεκλεκτικάτους

υποδοχείςτηςβιταμίνηςDστουςπαραθυρεοειδείςαδένεςχωρίςνααυξάνειτουςυποδοχείςτηςβιταμίνης

Dστοέντεροκαιείναιλιγότεροενεργήστηνοστικήεπαναρρόφηση.Ηπαρικαλσιτόληεπίσης

ενεργοποιείτονυποδοχέαανίχνευσηςτουασβεστίου(CaSR)στουςπαραθυρεοειδείςαδένες.Ως

αποτέλεσμα,ηπαρικαλσιτόλημειώνειταεπίπεδατηςπαραθορμόνης(PTH)αναστέλλονταςτον

πολλαπλασιασμότωνπαραθυρεοειδικώνκυττάρωνκαιμειώνονταςτησύνθεσηκαιτηνέκκρισητηςPTH,

μεελάχιστεςεπιπτώσειςσταεπίπεδατουασβεστίουκαιτουφωσφόρου,καιμπορείναδράσειάμεσαστα

οστικάκύτταραγιαναδιατηρήσουντονοστικόόγκοκαιναβελτιώσουντιςεπιφάνειεςεπιμετάλλωσης.Η

διόρθωσητωνμηφυσιολογικώνεπιπέδωντηςPTH,μεομαλοποίησητηςομοιόστασηςτουασβεστίουκαι

τουφωσφόρου,μπορείναπρολάβειήναθεραπεύσειτημεταβολικήνόσοτωνοστώνπουσχετίζεταιμε

τηχρόνιανεφρικήνόσο.

ΠαιδιατρικόςΠληθυσμός:Ηασφάλειακαιηαποτελεσματικότητατηςπαρικαλσιτόληςεξετάστηκανσε

μίατυχαιοποιημένη,διπλά-τυφλή,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακομελέτη12εβδομάδωνσε29

παιδιατρικούςασθενείς,ηλικίας5-19ετών,μενεφρικήνόσοτελικούσταδίουσεαιμοκάθαρση.Οιέξι

νεότεροιασθενείςπουέλαβανθεραπευτικήαγωγήμεπαρικαλσιτόληήτανηλικίας5-12ετών.Ηαρχική

δόσητηςπαρικαλσιτόληςήταν0,04mcg/kg3φορέςανάεβδομάδα,βάσειαρχικούεπιπέδουiPTH

μικρότερουαπό500pg/ml,ή0,08mcg/kg3φορέςτηνεβδομάδαβάσειαρχικούεπιπέδουiPTH≥500

pg/mL,αντίστοιχα.Ηδόσητηςπαρικαλσιτόληςπροσαρμόστηκεμεαυξήσειςτων0,04mcg/kgβάσει

τωνεπιπέδωντηςiPTH,τουασβεστίουκαιτουCaxPστονορό.Το67%τωνασθενώνπουέλαβαν

θεραπευτικήαγωγήμεπαρικαλσιτόληκαιτο14%τωνασθενώνπουέλαβανθεραπευτικήαγωγήμε

εικονικόφάρμακοολοκλήρωσαντηδοκιμή.Το60%τωνσυμμετεχόντωνστηνομάδαμεπαρικαλσιτόλη

εμφάνισαν2διαδοχικέςμειώσειςκατά30%απότηναρχικήiPTHσεσύγκρισημετο21%τωνασθενών

στηνομάδαμετοεικονικόφάρμακο.Το71%τωνασθενώνσεεικονικόφάρμακοδιέκοψανλόγω

υπερβολικώναυξήσεωνσταεπίπεδατηςiPTH.Κανέναςσυμμετέχωνείτεστηνομάδαμετην

παρικαλσιτόληείτεστηνομάδαμετοεικονικόφάρμακοδενανέπτυξευπερασβεστιαιμία.Δενυπάρχουν

διαθέσιμαδεδομέναγιαασθενείςηλικίαςκάτωτων5ετών.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Κατανομή

Ηφαρμακοκινητικήτηςπαρικαλσιτόληςέχειμελετηθείσεασθενείςμεχρόνιανεφρικήανεπάρκεια

(CRF)πουχρειάζονταναιμοκάθαρση.Ηπαρικαλσιτόληχορηγείταιωςενδοφλέβιαεφάπαξένεση.Μέσα

σεδιάστημαδύοωρώνμετάτηχορήγησηδόσεωνπουκυμαίνονταναπό0,04έως0,24microgram/kg,οι

συγκεντρώσειςτηςπαρικαλσιτόληςμειώθηκανταχέως·στησυνέχεια,οισυγκεντρώσειςτης

παρικαλσιτόληςμειώθηκανγραμμικά-λογαριθμικάμεμίαμέσηημίσειαζωήπερίπου15ωρών.Δεν

παρατηρήθηκεσυσσώρευσηπαρικαλσιτόληςμετηχορήγησηπολλαπλώνδόσεων.

Αποβολή

Σευγιείςεθελοντές,στουςοποίουςδιεξήχθημίαμελέτημεμίαμεμονωμένηενδοφλέβιαεφάπαξδόση

0,16microgram/kg 3 Η-παρικαλσιτόλης(n=4),ηραδιενέργειαστοπλάσμααποδόθηκεστηνμητρική

ουσία.Ηπαρικαλσιτόληαποβλήθηκεκυρίωςμεηπατοχολικήαπέκκριση,καθώςτο74%τηςραδιενεργού

δόσηςανακτήθηκεστακόπρανακαιμόνοτο16%εντοπίστηκεσταούρα.

Μεταβολισμός

Αρκετοίάγνωστοιμεταβολίτεςανιχνεύθηκανκαισταούρακαιστακόπρανα,χωρίςκαθόλουανιχνεύσιμη

παρικαλσιτόλησταούρα.Αυτοίοιμεταβολίτεςδενέχουνχαρακτηριστείκαιδενέχουνταυτοποιηθεί.

Μαζί,οιμεταβολίτεςαυτοίσυνεισέφεραντο51%τηςραδιενέργειαςσταούρακαιτο59%της

ραδιενέργειαςστακόπρανα.Ηδέσμευσητηςπαρικαλσιτόληςστιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςinvitroήταν

εκτεταμένη(>99,9%)καιδενφτάνειμέχρικορεσμούγιαέναεύροςσυγκέντρωσης1έως100ng/mL.

ΦαρμακοκινητικάΧαρακτηριστικάτηςΠαρικαλσιτόληςσεΑσθενείςμεΧΝΑ(δόση

0,24μg/kg)

Παράμετρος Ν Τιμές(Μέση±τυπ.

απόκλιση)

(5λεπτάμετάτην

εφάπαξδόση) 6 1850±664(pg/ml)

0-∞ 5 27382±8230(pg·hr/ml)

0.72±0.24(L/hr)

2(L)

ΕιδικοίΠληθυσμοί

Φύλο,ΦυλήκαιΗλικία:Δενέχουνπαρατηρηθείσχετιζόμενεςμετοφύλοφαρμακοκινητικέςδιαφορές

στουςενήλικεςασθενείςπουμελετήθηκαν.Δενέχουναναγνωριστείφαρμακοκινητικέςδιαφορέςλόγω

φυλής.

Ηπατικήανεπάρκεια:Οιμηδεσμευμένεςσυγκεντρώσειςτηςπαρικαλσιτόληςσεασθενείςμεήπιαέως

μέτριαηπατικήανεπάρκειαείναιπαρόμοιεςμεεκείνεςτωνυγιώνατόμωνκαιδενχρειάζεταιπροσαρμογή

τηςδόσηςσεαυτόντονπληθυσμόασθενών.Δενυπάρχειεμπειρίασεασθενείςμεσοβαρήηπατική

ανεπάρκεια.

5.3Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Τακυριότεραευρήματαστιςτοξικολογικέςμελέτεςμεεπαναλαμβανόμενεςδόσειςσετρωκτικάκαι

σκύλουςαποδόθηκανστηνασβεστιαιμικήδράσητηςπαρικαλσιτόλης.Οιεπιδράσειςπουδενσχετίζονταν

σαφώςμετηνυπερασβεστιαιμίαπεριελάμβανανμειωμένοαριθμόλευκοκυττάρωνκαιατροφίατου

θύμουαδέναστουςσκύλους,καιαλλαγήστιςτιμέςτουAPTT(αύξησηστουςσκύλους,μείωσηστους

επίμυες).Αλλαγέςστοναριθμότωνλευκοκυττάρωνδενέχουνπαρατηρηθείστιςκλινικέςδοκιμέςτης

παρικαλσιτόλης.

Ηπαρικαλσιτόληδενεπηρέασετηγονιμότητασεεπίμυεςκαιδενυπήρχανενδείξειςτερατογόνουδράσης

σεεπίμυεςκαικουνέλια.ΟιυψηλέςδόσειςάλλωνσκευασμάτωνβιταμίνηςDπουεφαρμόζονταισεζώα

κατάτηδιάρκειατηςκύησηςοδηγούνσετερατογένεση.Ηπαρικαλσιτόληαποδείχτηκεότιεπηρεάζειτην

εμβρυϊκήβιωσιμότητα,όπωςεπίσηςκαιότιπροκαλείμίασημαντικήαύξησηστηνπεριγεννητικήκαι

μεταγεννητικήθνησιμότητατωννεογέννητωνεπίμυων,ότανχορηγείταισεδόσειςτοξικέςγιατημητέρα.

Ηπαρικαλσιτόληδενεπέδειξεγονοτοξικότητασεμίαομάδαinvitroκαιinvivoδοκιμασιών.Μελέτες

καρκινογένεσηςσετρωκτικάδενυπέδειξανκάποιοειδικόκίνδυνογιατηχρήσησεανθρώπους.

Οιδόσειςπουχορηγήθηκανκαι/ήησυστηματικήέκθεσηστηνπαρικαλσιτόληήτανελαφρώςυψηλότερες

απότιςθεραπευτικέςδόσεις/θεραπευτικήσυστηματικήέκθεση.

6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογοςεκδόχων

ΑιθανόληΆνυδρη(11%v/v)

Προπυλενογλυκόλη

Ύδωργιαενέσιμα

Ασυμβατότητες

Σεπερίπτωσηαπουσίαςμελετώνσυμβατότητας,αυτότοφαρμακευτικόπροϊόνδενπρέπεινα

αναμειγνύεταιμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντα.

Ηπροπυλενογλυκόληαλληλεπιδράμετηνηπαρίνηκαιεξουδετερώνειτηδράσητης.Τοενέσιμοδιάλυμα

Paricalcitol/Freseniusπεριέχειπροπυλενογλυκόληωςέκδοχοκαιθαπρέπειναχορηγείταιμέσω

διαφορετικούσημείουεισόδουαπότηνηπαρίνη.

ΔιάρκειαΖωής

2χρόνια.

Μετάτοάνοιγμα,ναχρησιμοποιείταιαμέσως.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Αυτότοφαρμακευτικόπροϊόνδεναπαιτείκάποιεςειδικέςσυνθήκεςφύλαξης.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Διάφανηγυάλινηφύσιγγαχωρητικότητας2mlαπόγυαλίτύπουI(τύπουIυδρολυτικήςκλάσηςγυαλί).

ΔιάφανατύπουIγυάλιναφιαλίδιαχωρητικότητας3mlμεσφράγισηαπόβρωμοβούτυλοflurotecπώμα

εισχώρησηςπροςένεσηκαιασφαλισμένομεαποσπώμενοπώμααλουμινίου.

ΟισυσκευασίεςτουParicalcitol/Freseniusείναι:

ΕνέσιμοΔιάλυμα Paricalcitol /Fresenius 5 mcg /ml :

Συσκευασίαπουπεριέχει1φύσιγγατου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φύσιγγεςτου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει1φύσιγγατων2mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φύσιγγεςτων2mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει1φιαλίδιοτου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φιαλίδιατου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει1φιαλίδιοτων2mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φιαλίδιατων2mlενεσίμουδιαλύματος

ΕνέσιμοΔιάλυμα Paricalcitol /Fresenius 2 mcg /ml :

Συσκευασίαπουπεριέχει1φύσιγγατου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φύσιγγεςτου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει1φιαλίδιοτου1mlενεσίμουδιαλύματος

Συσκευασίαπουπεριέχει5φιαλίδιατων1mlενεσίμουδιαλύματος

Μπορείναμηκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψηςχρησιμοποιηθέντοςφαρμακευτικούπροϊόντοςή

υπολείμματοςπουπροκύπτειαπότέτοιοφαρμακευτικόπροϊόνκαιάλλοςχειρισμόςτου

προϊόντος

Ταπαρεντερικάφαρμακευτικάπροϊόνταθαπρέπειναελέγχονταιοπτικάγιασωματίδιατηςουσίαςκαι

αποχρωματισμόπριναπότηχορήγηση.Τοδιάλυμαείναιδιαυγέςκαιάχρωμο.

Μόνογιαμίαχρήση.Τυχόναχρησιμοποίητοδιάλυμαθαπρέπεινααπορρίπτεται.

Κάθεμηχρησιμοποιηθένπροϊόνήυπόλειμμαπρέπεινααπορριφθείσύμφωναμετιςκατάτόπους

ισχύουσεςσχετικέςδιατάξεις

ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

FreseniusMedicalCareNephrologicaDeutschlandGmbH

Else-Kröner-Straße1

61352BadHomburgv.d.H.

Γερμανία

8ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety