PAIN-FREE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PAIN-FREE 1500MG/TAB ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AX05
 • Δοσολογία:
 • 1500MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0000066842 - GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE - 1500.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PAIN-FREE 1500MG/TAB ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GLUCOSAMINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802895201016 - 01 - BTx30 (2TUBES x 15TABS) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-01-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ

PAIN-FREE

GlucosamineHydrochloride

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσης,προτούαρχίσετεναπαίρνετεαυτότο

φάρμακο.

-Φυλάξτεαυτότοφύλλοοδηγιώνχρήσης.Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

-Ανέχετεπεραιτέρωαπορίες,ρωτήστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

-Ησυνταγήγιατοφάρμακοαυτόχορηγήθηκεγιαεσάς.Δενπρέπειναδώσετετοφάρμακοσεάλλους.

Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη,ακόμηκιόταντασυμπτώματάτουςείναιίδιαμεταδικάσας.

-Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήεάνπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητηενέργεια

πουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετογιατρόήτο

φαρμακοποιόσας.

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

ΤιείναιτοPAIN-FREEκαιποιαείναιηχρήσητου.

ΤιπρέπειναγνωρίζετεπροτούχρησιμοποιήσετετοPAIN-FREE.

ΠώςναχρησιμοποιήσετετοPAIN-FREE.

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες.

ΠώςναφυλάσσεταιτοPAIN-FREE.

Λοιπέςπληροφορίες.

1. ΤιείναιτοPAIN-FREEκαιποιαείναιηχρήσητου:

ΤοPAIN-FREEανήκειστηνκατηγορίαφαρμάκωνπουονομάζεταιάλλοιαντιφλεγμονώδειςκαι

αντιρρευματικοίπαράγοντες,μηστεροειδή.

ΤοPAIN-FREEενδείκνυταιγιατηνανακουφιστικήθεραπείατωνσυμπτωμάτωντης

οστρεοαρθρίτιδας.

2. ΤιπρέπειναγνωρίζετεπρινχρησιμοποιήσετετοPAIN-FREE:

ΜηχρησιμοποιήσετετοPAIN-FREE:

Σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)στηγλυκοζαμίνηήσεοποιοδήποτεάλλοσυστατικό

τουPAIN-FREE.

Σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)σταοστρακοειδή,διότιηγλυκοζαμίνηπαρασκευάζεται

απόοστρακόδερμα.

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοPAIN-FREE:

Εάνυποφέρετεαπόδιαταραγμένηανοχήστηγλυκόζη.Ίσωςαπαιτηθούνσυχνότεροι

έλεγχοιτωνεπιπέδωνγλυκόζηςστοαίμασαςότανξεκινήσειαγωγήμεγλυκοζαμίνη.

Σεπερίπτωσηπουέχετενεφρικήήηπατικήδυσλειτουργία,διότιδενέχουνδιεξαχθεί

μελέτεςγιατηδοσολογίασετέτοιουςασθενείςκαισυνεπώςδεμπορούνναδοθούν

συστάσειςδοσολογίας.

Εάνέχετεγνωστόπαράγοντακινδύνουγιακαρδιαγγειακόνόσημα,διότισεκάποιες

περιπτώσειςασθενώνπουχρησιμοποιούσανγλυκοζαμίνηπαρατηρήθηκε

υπερχοληστερολαιμία.

Εάνυποφέρετεαπόάσθμα.Ότανξεκινάτετηθεραπείαμεγλυκοζαμίνη,πρέπειναέχετε

υπόψησαςτηνπιθανήεπιδείνωσητωνσυμπτωμάτων.

Λήψηάλλωνφαρμάκων:

Παρακαλείσθεναενημερώσετετογιατρόήτοφαρμακοποιόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρειπρόσφατα

άλλαφάρμακα,ακόμηκαιαυτάπουδεσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

ΠρέπειναδίνεταιπροσοχήεάντοPAIN-FREEπρέπεινασυνδυαστείμεάλλαφάρμακα,ειδικά

βαρφαρίνηκαιτετρακυκλίνη.Παρακαλείσθεναεπικοινωνήσετεμετογιατρόσαςγιαιατρική.

ΛήψητουPAIN-FREEμετροφέςκαιποτά:

Μπορείτεναλαμβάνετεταδισκίαμεήχωρίςτηλήψητροφής.

Κύησηκαιθηλασμός:

ΤοPAIN-FREEδενπρέπειναχρησιμοποιείταικατάτηδιάρκειατηςκύησης.

Ηχρήσηγλυκοζαμίνηςκατάτηδιάρκειατουθηλασμούδεσυνίσταται.

Ζητήστετησυμβουλήτουγιατρούήτουφαρμακοποιούσαςπροτούπάρετεοποιοδήποτεφάρμακο.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών:

Δενέχουνπραγματοποιηθείμελέτεςγιατιςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών.

Εάνσαςεμφανισθείζάληήυπνηλίααπόταδισκία,δεθαπρέπειναοδηγήσετεαυτοκίνητοήνα

χειριστείτεμηχανές.

3. ΠώςναπάρετετοPAIN-FREE:

ΠάντοτεναχρησιμοποιείτετοPAIN-FREEαυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.Εάνέχετε

αμφιβολίες,ρωτήστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

Ησυνήθηςαρχικήδόσηείναι1δισκίο(1250mgγλυκοζαμίνης)μιαφοράημερησίως.

Ηγλυκοζαμίνηδενενδείκνυταιγιατηθεραπείατηνοξέωνεπώδυνωνσυμπτωμάτων.Δενπρέπεινα

αναμένεταιανακούφισητωνσυμπτωμάτων(ιδίωςανακούφισητουπόνου)ακόμηκαιαρκετέςεβδομάδες

μετάτηθεραπείακαισεορισμένεςπεριπτώσειςακόμηαργότερα.Εάνδενεπιτευχθείανακούφισητων

συμπτωμάτωνμετά2-3μήνες,ησυνέχισητηςθεραπείαςθαπρέπειναεπανεξετάζεται.

Απότουστόματοςχρήση.

Ταδισκίαθαπρέπειναλαμβάνονταιμελίγονερόήμεάλλοκατάλληλουγρό.

ΕάνχρησιμοποιήσετεμεγαλύτερηδόσηPAIN-FREEαπότηνκανονική:

Εάνπήρατεμεγάλεςποσότητεςθαπρέπεινασυμβουλευτείτετογιατρόσαςήκάποιονοσοκομείο.

ΕάνξεχάσετεναπάρετετοPAIN-FREE:

Μηνπάρετεδιπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηδόσητουξεχάσατε.

ΕάνσταματήσετεναπαίρνετετοPAIN-FREE:

Μπορείναεπανεμφανιστούντασυμπτώματάσας.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικάμετηχρήσηαυτούτουπροϊόντοςρωτήστετογιατρόήτο

φαρμακοποιόσας.

4. Πιθανέςπαρενέργειες:

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοPAIN-FREEμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειες,ανκαιδεν

παρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.Οιακόλουθεςέχουναναφερθεί:

Συχνές(≥1/100έως<1/10):κεφαλαλγία,κόπωση,ναυτία,κοιλιακόάλγος,δυσπεψία,διάρροια,

δυσκοιλιότητα.

Όχισυχνές(≥1/1.000έως<1/100):εξάνθημα,κνησμός,έξαψη.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηασθένειαγίνεισοβαρή,ήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητηενέργειαπου

δεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετογιατρόήτοφαρμακοποιό

σας.

5. ΠώςναφυλάσσεταιτοPAIN-FREE:

Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντοβλέπουνταπαιδιά.

ΝαμηχρησιμοποιείτετοPAIN-FREEμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεταιπάνωστο

blister/χάρτινησυσκευασίαήτονπεριέκτητωνφιαλιδίων.

Φυλάξτετησυσκευασίατουφιαλιδίουήτουblisterκαλάκλεισμένη.Φυλάσσεταιστηναρχικήσυσκευασία

γιαναπροστατεύεταιαπότηνυγρασία.

Φυλάσσεταισεθερμοκρασίαμικρότερητων25°C.

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστονερότηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια.Ρωτήστετο

φαρμακοποιόσαςπώςπρέπειναπετάξετεταφάρμακαπουδεχρειάζονταιπια.Αυτάταμέτραθα

βοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοPAIN-FREE:

-Ηδραστικήουσίαείναιηγλυκοζαμίνη.Κάθεδισκίοπεριέχει1250mgγλυκοζαμίνης(ωςυδροχλωρική

γλυκοζαμίνη1500mg).

-Ταάλλασυστατικάείναι:Citricacidanhydrous,Sodiumhydrogencarbonate,Sodiumcarbonate

anhydrous,Sorbitol,Lemonflavor,Acesulfamepotassium,Leucine.

ΦύλλοΟδηγιώνγιατονΑσθενή Σελ.

3

ΕμφάνισητουPAIN-FREEκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας:

Κάθεκουτίπεριέχει2σωληνάριαμε15αναβράζονταδισκίαέκαστοσωληνάριο.

Υπεύθυνοςκυκλοφορίας:

Σ.Μ.ΦαρμακευτικάΠροϊόνταΕ.Π.Ε.,ΑγίουΌρους43-45,ΠειραιάςΤ.Κ.:18545

Τηλ.:210-4284211,Fax:210-4080105

Παραγωγός:

E-PHARMATRENTOSpA,ITALIA

Συσκευαστήςδευτερεύουσαςσυσκευασίας:

RAFARMAEBE

ΤρόποςΔιάθεσης:

Μειατρικήσυνταγή.

4-10-2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The Reimbursement Committee and the Danish Medicines Agency have reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. We have decided to remove the reimbursement for these over-the-counter medicines on 28 November 2011. Glucosamine is used for the alleviation of painful osteoarthritis.

Danish Medicines Agency

27-5-2011

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

The Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. Glucosamine-containing medicines are used for the alleviation of painful osteoarthritis. The Reimbursement Committee recommends removing general conditional reimbursement for these medicines.

Danish Medicines Agency

3-3-2011

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

Clinical studies have called into question the efficacy of glucosamine for the alleviation of painful osteoarthritis. This has contributed to the Danish Medicines Agency’s decision to initiate ad hoc reassessment of glucosamine-containing medicines, which today have general conditional reimbursement when prescribed for the alleviation of symptoms of mild to moderate osteoarthritis and when prescribed to old-age pensioners.

Danish Medicines Agency

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.