PACTENS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PACTENS 5MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C07AB07
 • Δοσολογία:
 • 5MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PACTENS 5MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

PACTENS 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

PACTENS 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Bisoprolol fumarate (2:1)

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια 

με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το Pactens ®  και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Pactens ®  

Πώς να πάρετε το Pactens ®

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Pactens ®

Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PACTENS ®  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Η δραστική ουσία του  Pactens ®   είναι η βισοπρολόλη (bisoprolol). Η βισοπρολόλη ανήκει σε μια 

ομάδα   φαρμάκων   που   ονομάζονται   β-αποκλειστές.   Τα   φάρμακα   αυτά   δρουν   επηρεάζοντας   την 

απόκριση του οργανισμού σε ορισμένα νευρικά ερεθίσματα, κυρίως στην καρδιά. Ως αποτέλεσμα, η 

βισοπρολόλη επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της καρδιάς ως προς 

την άντληση του αίματος. Ταυτόχρονα οι ανάγκες της καρδιάς σε αίμα και οξυγόνο μειώνονται.

Το  Pactens ®   χρησιμοποιείται   για   την   αντιμετώπιση   της   υψηλής   αρτηριακής   πίεσης   και   της 

στεφανιαίας ανεπάρκειας.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PACTENS ®

Μην πάρετε το Pactens ®

Μην πάρετε το     Pactens     ®  εάν ισχύει για εσάς κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις: 

αλλεργία   (υπερευαισθησία)   στη   βισοπρολόλη   ή   σε   οποιοδήποτε   άλλο   συστατικό   (βλέπε 

παράγραφο 6 «Τι περιέχει το Pactens ® »)

σοβαρό άσθμα ή σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος

σοβαρά   προβλήματα   με   την   κυκλοφορία   του   αίματος   στα   άκρα   (όπως   το   Σύνδρομο 

Raynaud’s),   που   προκαλούν   μελάνιασμα   ή   ωχρότητα   ή   μυρμήγκιασμα   (κνησμό)   των 

δακτύλων των χεριών και των ποδιών

φαιοχρωμοκύττωμα   (ένας   σπάνιος   όγκος   των   επινεφριδίων),   που   δεν   αντιμετωπίζεται   με 

θεραπεία

μεταβολική οξέωση, που είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει υπερβολική ποσότητα 

οξέως στο αίμα.

Μην πάρετε το     Pactens     ®  εάν πάσχετε από κάποια από τις ακόλουθες καρδιακές παθήσεις:

-  οξεία καρδιακή ανεπάρκεια που δεν ελέγχεται ιατρικά,

επιδείνωση   της   καρδιακής   ανεπάρκειας,   που   απαιτεί   ενέσιμη   ενδοφλέβια   χορήγηση 

φαρμάκων, που ενισχύουν την συσταλτικότητα της καρδιάς

καρδιογενές σοκ, που είναι μια οξεία σοβαρή καρδιακή πάθηση που προκαλεί υπόταση και 

κυκλοφορική ανεπάρκεια

κάποιες καρδιακές παθήσεις που προκαλούν πολύ βραδύ καρδιακό ρυθμό ή και ακανόνιστο 

καρδιακό   παλμό   (δευτέρου   ή   τρίτου   βαθμού   κολποκοιλιακό   αποκλεισμό,   φλεβοκολπικό 

αποκλεισμό, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου)

χαμηλή αρτηριακή πίεση που προκαλεί προβλήματα

βραδυκαρδία που προκαλεί προβλήματα

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Pactens ®

Εάν κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις ισχύει για εσάς, ενημερώστε τον γιατρό σας πριν τη λήψη 

του  Pactens ® . Αυτός ίσως θελήσει να πάρει κάποιες επιπρόσθετες προφυλάξεις (για παράδειγμα να 

δώσει μια πρόσθετη θεραπεία ή να διενεργήσει συχνότερους ελέγχους):

διαβήτης

αυστηρή δίαιτα

προοδευτική θεραπεία απευαισθητοποίησης (π.χ. για την πρόληψη του πυρετού εκ χόρτου 

(αλλεργικού συναχιού)

ορισμένες καρδιακές παθήσεις (όπως οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή η στηθάγχη 

Prinzmetal)

λιγότερο σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας στα άκρα 

λιγότερο   σοβαρές   χρόνιες   βρογχικές   παθήσεις   (άσθμα   ή   σοβαρή   χρόνια   αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια)

ιστορικό φολιδωτού δερματικού εξανθήματος (ψωρίαση)

όγκο των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύτωμα)

δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα

Επίσης, ενημερώστε το γιατρό σας εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε:

θεραπεία απευαισθητοποίησης, διότι το  Pactens ®   μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να 

εμφανίσετε μια αλλεργική αντίδραση ή μια τέτοια αντίδραση να είναι πιό σοβαρή

αναισθησία (για παράδειγμα για μια χειρουργική επέμβαση), διότι το Pactens ®  μπορεί να 

επηρεάσει την απόκριση του οργανισμού σας σε αυτήν.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το   φαρμακοποιό   σας   εάν   παίρνετε   ή   έχετε   πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Μην πάρετε τα ακόλουθα φάρμακα με     Pactens     ®  χωρίς να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας ειδικά 

για αυτά:

Ορισμένους ανταγωνιστές ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής 

πίεσης, της στηθάγχης ή του ακανόνιστου καρδιακού παλμού, όπως η βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη.

Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης, όπως η 

κλονιδίνη, η μεθυλντόπα, η μοξονιδίνη, η ριλμενιδίνη. Πάντως, μη διακόψετε τη λήψη αυτών των  

φαρμάκων προτού συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε τα ακόλουθα φάρμακα με     Pactens     ® . Ο γιατρός σας μπορεί 

να χρειασθεί να παρακολουθεί την κατάστασή σας συχνότερα:

Ορισμένους ανταγωνιστές ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής 

πίεσης   ή   της   στηθάγχης,   όπως   η   φελοδιπίνη   και   η   αμλοδιπίνη   (ανταγωνιστές   διϋδροπυριδινικού 

τύπου).

Αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξης Ι (όπως η κινιδίνη, η δισοπυραμίδη, η λιδοκαΐνη, η φαινυτοΐνη, η  

φλεκαϊνίδη, η προπαφαινόνη). Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ακανόνιστου 

ή του μη φυσιολογικού καρδιακού παλμού.

Αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξης ΙΙΙ (όπως η αμιωδαρόνη). Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία του ακανόνιστου ή του μη φυσιολογικού καρδιακού παλμού.

Τοπικά   χορηγούμενους   β-αποκλειστές   (όπως   οφθαλμικές   σταγόνες   για   τη   θεραπεία   του 

γλαυκώματος).

Φάρμακα με δράση στο νευρικό σύστημα που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των εσωτερικών  

οργάνων και για τη θεραπεία του γλαυκώματος (παρασυμπαθητικομιμητικά) ή που χρησιμοποιούνται  

σε επείγουσες καταστάσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος 

(συμπαθητικομιμητικά).

Αντιδιαβητικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης.

Αναισθητικούς παράγοντες (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων).

Δακτυλίτιδα που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Μη-στεροειδή   αντιφλεγμονώδη   φάρμακα   (ΜΣΑΦ)   που   χρησιμοποιούνται   για   τη   θεραπεία   της 

αρθρίτιδας, του πόνου ή των φλεγμονών (για παράδειγμα ιβουπροφαίνη ή δικλοφενάκη).

Επινεφρίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών, απειλητικών για τη ζωή 

αλλεργικών αντιδράσεων και καρδιακής ανακοπής.

Φάρμακα που μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση είτε ως κύρια δράση του φαρμάκου είτε ως 

παρενέργεια (όπως αντιυπερτασικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, βαρβιτουρικά, φαινοθειαζίδες). 

Μεφλοκίνη, που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία της ελονοσίας. 

Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (εκτός από τους αναστολείς της μονοξειδάσης τύπου Β), 

φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

Παράγωγα της εργοταμίνης, που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της ημικρανίας.

Ριφαμπικίνη, που είναι ένα φάρμακο που χορηγείται για τη θεραπεία της φυματίωσης.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή προγραμματίζετε εγκυμοσύνη, ενημερώστε το γιατρό σας. Αυτός θα αποφασίσει 

εάν μπορείτε να παίρνετε το Pactens ®  κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν είναι γνωστό εάν η βισοπρολόλη περνά στο μητρικό γάλα. Για τον λόγο αυτό, ο θηλασμός δε  

συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Pactens ® .

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Η ικανότητα οδήγησης και χειρισμού  μηχανών  μπορεί  να επηρεαστεί  ανάλογα  με το πόσο καλά 

ανέχεστε   το   φάρμακο  αυτό.   Παρακαλείστε   να   είστε   προσεκτικοί   ιδιαίτερα   κατά   την   έναρξη   της 

θεραπείας, όταν αυξάνεται η δοσολογία ή όταν η θεραπεία αλλάζει, καθώς και σε συνδυασμό με  

αλκοόλ.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PACTENS ®

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά προοδευτικά με χαμηλές δόσεις, οι οποίες μετέπειτα αυξάνονται 

αργά.

Σε κάθε περίπτωση η δοσολογία θα πρέπει να εξατομικεύεται, κυρίως σύμφωνα με τον καρδιακό 

ρυθμό και την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής.

Δοσολογία

Για τις δύο ενδείξεις η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο  Pactens ®   5  mg  ή ½ δισκίο  Pactens ®   10  mg 

(ισοδύναμο με 5 mg βισοπρολόλης) άπαξ ημερησίως.

Εάν είναι απαραίτητο, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 1 δισκίο Pactens ®  10 mg ή 2 δισκία Pactens ®  5 

mg (ισοδύναμα με 10 mg βισοπρολόλης) άπαξ ημερησίως.

Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 20 mg εφάπαξ ημερησίως.

Διάρκεια θεραπείας

Η θεραπεία με το Pactens ®  είναι συνήθως μακροχρόνια.

Δοσολογία σε νεφρική και/ή ηπατική δυσλειτουργία

Σε ασθενείς με ήπια ή μετρίου βαθμού νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία δεν απαιτείται συνήθως  

προσαρμογή της δοσολογίας. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 

20 ml/min) και σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, η ημερήσια δόση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10 mg.

Δοσολογία για τους ηλικιωμένους

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Δοσολογία για τα παιδιά

Το Pactens ®  δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά.

Τρόπος χορήγησης

Πάρτε το δισκίο με λίγο νερό το πρωί, με ή χωρίς τροφή. Μη σπάτε και μη μασάτε το δισκίο.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Pactens ®  από την κανονική

Εάν πήρατε περισσότερα δισκία  Pactens ®   από όσα έπρεπε, ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Ο 

γιατρός σας θα αποφασίσει ποιά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας περιλαμβάνουν βραδυκαρδία, οξεία στένωση των αεραγωγών 

που οδηγεί σε δυσκολία στην αναπνοή (βρογχόσπασμος), σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης, 

οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή μείωση του σακχάρου του αίματος.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Pactens ®

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Πάρτε τη συνηθισμένη σας 

δόση το επόμενο πρωί.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Pactens ®

Ποτέ μη σταματήσετε να παίρνετε το  Pactens ® , χωρίς τη σύσταση  του γιατρού σας. Σε αντίθετη 

περίπτωση η κατάσταση της υγείας σας μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με 

ισχαιμική καρδιακή νόσο, η θεραπεία δεν πρέπει να διακόπτεται απότομα. Εάν επιβάλλεται η διακοπή 

της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας συστήσει να μειώσετε τη δόση προοδευτικά.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Pactens ®  μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν 

παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Αυτές   οι   ανεπιθύμητες   ενέργειες   καταγράφονται   παρακάτω   ανάλογα   με   την   συχνότητα   που 

εμφανίζονται:

Συνήθεις (εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 10 άτομα):

κόπωση,   εξάντληση,   ζάλη,   κεφαλαλγία:   Αυτές   οι   ανεπιθύμητες   ενέργειες   εμφανίζονται 

κυρίως στην έναρξη της θεραπείας. Είναι γενικά ήπιες και συνήθως εξαφανίζονται εντός 1-2 

εβδομάδων. 

αίσθημα κρύου ή μούδιασμα στα χέρια ή τα πόδια

χαμηλή αρτηριακή πίεση

στομαχικές ή εντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα. 

Ασυνήθεις (εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 100 άτομα):

μείωση του καρδιακού ρυθμού (βραδυκαρδία)

επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας

αίσθημα αδυναμίας

διαταραχές του ύπνου

κατάθλιψη

διαταραγμένος καρδιακός ρυθμός

αναπνευστικά προβλήματα βρογχόσπασμου σε ασθενείς με άσθμα ή χρόνιες παθήσεις των  

αεραγωγών

μυϊκή αδυναμία και μυϊκές κράμπες

Σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 1000 άτομα):

Αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα

Μειωμένη δακρύρροια

Προβλήματα ακοής

Αλλεργικό συνάχι

Αύξηση των επιπέδων ορισμένων ηπατικών ενζύμων (ALAT, ASAT), φλεγμονή του ήπατος 

(ηπατίτιδα)

Αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνησμός, ερύθημα, εξάνθημα

Διαταραχές της στύσης

Εφιάλτες, παραισθήσεις

Λιποθυμία

Πολύ Σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερα από 1 στα 10.000 άτομα):

Ερεθισμός και ερυθρότητα των οφθαλμών (επιπεφυκίτιδα)

Εμφάνιση   ή   επιδείνωση  φολιδωτού  δερματικού  εξανθήματος  (ψωρίασης),   εξάνθημα   που 

μοιάζει με ψωρίαση

Απώλεια του τριχωτού της κεφαλής

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 

που   δεν   αναφέρεται   στο   παρόν   φύλλο   οδηγιών,   παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το 

φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ PACTENS ®

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το  Pactens ®   μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη 

ΛΗΞΗ. 

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το  

φαρμακοποιό   σας   πώς   να   πετάξετε   τα   φάρμακα   που   δεν   χρειάζονται   πια.   Αυτά   τα   μέτρα   θα 

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Pactens ®

Η δραστική ουσία είναι η ημιφουμαρική βισοπρολόλη [bisoprolol fumarate (2:1)].

Pactens ®  5 mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg.

Pactens ®  10 mg: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας   δισκίου:  Silica   colloidal   anhydrous,   magnesium   stearate,   crospovidone, 

microcrystalline cellulose, maize starch, calcium hydrogen phosphate anhydrous.

Επικάλυψη       δισκίου     :    iron oxide yellow (E172), dimethicone, macrogol 400, titanium dioxide 

(E171), hypromellose.

To Pactens ®  10 mg περιέχει επιπλέον στην επικάλυψη του δισκίου iron oxide red (E172).

Εμφάνιση του Pactens ®  και περιεχόμενο της συσκευασίας

Pactens ®  5 mg: κιτρινόλευκα, καρδιόσχημα, διχοτομούμενα επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 

Συσκευασία των 30 δισκίων.

Pactens ®  10 mg: αχνοπορτοκαλί, καρδιόσχημα, διχοτομούμενα επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 

Συσκευασία των 30 δισκίων.

Κάτοχος Aδείας Kυκλοφορία και Παραγωγός

Δικαιούχος & Παρασκευαστής: Merck KGaA - Germany

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: MERCK A.E.

Κηφισίας 41-45 κτίριο Β, Μαρούσι

Τηλ : 210 6165100

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 8 Ιουνίου 2010