NOVELIO

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NOVELIO 0,4MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • G04CA02
 • Δοσολογία:
 • 0,4MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00923 - TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE - 0.400000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NOVELIO 0,4MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • TAMSULOSIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802804101017 - 01 - BT x 20 (BLIST2 x10) - 20.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-01-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.1 Ονοµασία:NOVELIO ®

1.2 Σύνθεση:

Δραστικήουσία:TamsulosinHydrochloride

Έκδοχα:Πυρήνας:SodiumAlginate,MethacrylicAcid-EthylAcrylateCopolymer(1:1)

(MethacrylicAcidCopolymerTypeC),GlycerolDibehenate,Maltodextrin,SodiumLauryl

Sulfate,Macrogol6000,Polysorbate80,SodiumHydroxide,SimethiconeEmulsion30%,

SilicaAnhydrousColloidal,WaterPurified.

Σύνθεσηκενήςκάψουλας:BodyL540:Gelatin,WaterPurified,IronOxide(Red)E172,

TitaniumDioxideE171,IronOxide(Yellow) E172.

CapL540:Gelatin,WaterPurified,IronOxide(Red)E172,TitaniumDioxideE171,Iron

Oxide(Yellow) E172.

1.3 Φαρμακοτεχνικήμορφή:

Καψάκιοπαρατεταμένηςαποδέσμευσης,σκληρό.

1.4 Περιεκτικότητασεδραστικήουσία:

Κάθεκαψάκιοπεριέχει0,4mgυδροχλωρικήςταµσουλοζίνης.

1.5 Περιγραφή-Συσκευασία:

Κουτίπουπεριέχει20καψάκιαπαρατεταμένηςαποδέσμευσης,σκληρά,συσκευασμένασε

blistersτων10.

1.6 Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:

Γιατηναποκλειστικήθεραπείαασθενειώντουπροστάτη.

1.7 Υπεύθυνοςκυκλοφορίας:

PNGGEROLYMATOSMEDICALAE

Ασκληπιού13, ΚρυονέριΑττικής14568

Τηλ:2108161107

E-mail:pharmaceuticals@gerolymatos.gr

1.8 Παρασκευαστής:

SIEGFRIEDLTD,Zofingen,Switzerland

ZENTIVASaglikUrunleriSanayiVeTicaretA.S.,KirklareliTurkey

ΠΝΓΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ(ΕΡΓ.Α)

1.9 Συσκευαστής:

SIEGFRIEDLTD,Zofingen,Switzerland

ZENTIVASaglikUrunleriSanayiVeTicaretA.S.,KirklareliTurkey

ΠΝΓΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ(ΕΡΓ.Α)

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟ

ΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

Οιπληροφορίεςαυτούτουφυλλαδίουαναφέρονταιμόνοστοσυγκεκριμένοφάρμακο.

Παρακαλούμεδιαβάστετιςπροσεκτικά.Θασαςδώσουνσημαντικέςπληροφορίες,αλλάδεν

μπορούννασαςταεξηγήσουνόλα.Εάνέχετεκάποιεςερωτήσεις,ήδενείστεσίγουροιγια

οτιδήποτε,ρωτήστετογιατρόήτο φαρμακοποιόσας.

2.1 Γενικέςπληροφορίες:

ΤοNOVELIO ® περιέχειυδροχλωρικήταµσουλοζίνηένανεπιλεκτικόανταγωνιστήτων

μετασυναπτικώνα1Ακαια1Dυποδοχέων,οοποίοςπροκαλείχάλασητωνλείωνμυϊκώνινών

τουπροστάτηκαιτηςουρήθραςµεαποτέλεσμαναεπέρχεταιβελτίωσητηςούρησης.

2.2 Ενδείξεις:

Συμπτώματατηςκατώτερηςουροφόρουοδούσχετιζόμεναµεκαλοήθηυπερπλασίατου

προστάτη.

2.3 Αντενδείξεις:

Ταφάρμακαμπορούνναβοηθήσουντουςαρρώστους,μπορούνόμωςναδημιουργήσουνκαι

προβλήματα,ότανδενλαμβάνονταισύμφωναμετιςοδηγίες.Γιατοσυγκεκριμένοφάρμακοθα

πρέπειπριντοπάρετεναέχειενημερωθείογιατρόςσαςεάνείχατεποτέυπερευαισθησίαστην

υδροχλωρικήταμσουλοζίνηήσεκάποιοάλλοαπότασυστατικάτουπροϊόντος.Ιστορικό

ορθοστατικήςυπότασης. Σοβαρήηπατικήανεπάρκεια.

2.4 Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατά τη χρήση

2.4.1 Γενικά:

Όπωςκαιµεάλλουςα1-αποκλειστές,μπορείνασυμβείπτώσητηςαρτηριακήςπίεσηςσε

μεμονωμένεςπεριπτώσειςκατάτηθεραπείαµευδροχλωρικήταμσουλοζίνη,ωςσυνέπειατης

οποίας,πολύσπάνια,μπορείναεπέλθειπαροδικήαπώλειασυνείδησης.Στιςπρώτεςενδείξεις

ορθοστατικήςυπότασης(ζαλάδες,αδυναμία)οασθενήςθαπρέπεινακάθεταιήναξαπλώνει

μέχριναπαρέλθουντασυμπτώματα.

Πρινξεκινήσειηθεραπείαµευδροχλωρικήταμσουλοζίνηθαπρέπειναπραγματοποιούνται

εξετάσειςτουασθενούςώστενααποκλειστείηενδεχόμενηπαρουσίαάλλωνκαταστάσεων(π.χ.

νεοπλάσματοςτουπροστάτη)πουπροκαλούνταίδιασυμπτώματαµεαυτάτηςκαλοήθους

υπερπλασίαςτουπροστάτη.

Ηδιενέργειαδακτυλικήςεξέτασηςαπότουορθούκαιεφόσονείναιαπαραίτητο,προσδιορισμός

τουειδικούαντιγόνουτουπροστάτη(PSA)θαπρέπειναλαμβάνουνχώραπριναπότηνέναρξη

τηςθεραπείαςκαισετακτάχρονικάδιαστήματαμετά.

Ηθεραπείαασθενώνµεσοβαρήνεφρικήανεπάρκεια(κάθαρσηκρεατινίνης<10ml/min)πρέπει

ναγίνεταιµεπροσοχή,καθότιδενυπάρχουνμελέτεςγιατουςασθενείςαυτούς.

Εάνμετάτηχορήγησητηςταµσουλοζίνηςεμφανιστείοίδημαδέρματοςήβλεννογόνων,η

θεραπείαθαπρέπειναδιακοπείαμέσως.

2.4.2 Κύηση καιγαλουχία

Δεννοείταιηχορήγησητουσεέγκυεςήθηλάζουσεςγυναίκες,καθώςτοNOVELIO ®

προορίζεταιµόνογιαάρρενεςασθενείς.

2.4.3.Επίδραση στηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Δενυπάρχουνεπαρκήεπιστημονικάδεδομέναγιαπιθανήαρνητικήεπίδρασητου

NOVELIO®στηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.Ωστόσο, οι

ασθενείςναπρέπειναέχουνυπ'όψητουςότιμπορείναεμφανίσουνζαλάδες.

2.5 Αλληλεπιδράσειςµεάλλα φάρμακα ή ουσίες:

Πρινπάρετετοφάρμακοπρέπειναέχετεενημερώσειτογιατρόσαςγιακάθεφάρμακοπού

τυχόνπαίρνετε.Φάρμακο είναικαικάθεπροϊόνπούχορηγείταικαιχωρίςιατρικήσυνταγή.

Δενπαρατηρήθηκαναλληλεπιδράσειςκατάτησυγχορήγησητηςυδροχλωρικήταμσουλοζίνηςµε

ατενολόλη, εναλαπρίλη, νιφεδιπίνηήθεοφιλίνη.

Ηδικλοφενάκηκαιηβαρφαρίνηωστόσο,μπορείνααυξήσουντορυθμόαποβολήςτης

ταµσουλοζίνης.

Ησυγχορήγησηάλλωνανταγωνιστώντωνα1-αδρενεργικώνυποδοχέωνμπορείναπροκαλέσει

υπόταση.

2.6 Δοσολογία:

Ένακαψάκιοτηνημέρα,λαμβάνεταιμετάτοπρόγευμαήμετάτοπρώτογεύματηςημέρας.Το

καψάκιοθαπρέπεινακαταπίνεταιολόκληροµεέναποτήρινερό(περίπου150ml)σεκαθιστήή

όρθιαθέση.

Τοκαψάκιοδενπρέπειναμασάταιήναθρυμματίζεταιγιατίκάτιτέτοιοθααλλοιώσειτο

μηχανισμό τηςτροποποιημένηςαπελευθέρωσηςτηςδραστικήςουσίας.

2.7 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

ΣτιςπεριπτώσειςαυτέςσυνίσταταινασυμβουλευτείτεαμέσωςτογιατρόσαςκαιτοΚέντρο

Δηλητηριάσεων.

Περιπτώσειςβαριάςυπερδοσολογίαςδενέχουναναφερθεί.Ωστόσοσεπερίπτωση

υπερδοσολογίαςμπορείθεωρητικάναπαρουσιασθείβαριάυπότασηοπότεκαιθαπρέπεινα

παρασχεθείηκατάλληληκαρδιαγγειακήυποστήριξη.Ηαρτηριακήπίεσηκαιοκαρδιακός

ρυθμόςμπορείναεπανέλθουνκαιπάλισεφυσιολογικάεπίπεδαξαπλώνονταςτονασθενήσε

ύπτιαθέση.Αναυτότομέτροδενείναιαποτελεσματικό,τότεμπορούνναεφαρμοσθούνμέσα

αύξησηςτουόγκουαίματοςκαιεφόσονείναιαπαραίτητο,αγγειοσυσπαστικάμέτρα.

Ηπαρακολούθησητηςνεφρικήςλειτουργίαςκαιηεφαρμογήγενικώνμέτρωνυποστήριξης

είναιαπαραίτητη.Ηαιμοδιαπίδυσηείναιμάλλοναναποτελεσματικόμέτροεξαιτίαςτηςυψηλής

πρωτεϊνικήςδέσμευσηςτηςταμσουλοζίνης.Μπορούνναληφθούνμέτραγιατηναπορρόφηση

τηςουσίαςόπωςπρόκλησηεμέτου.Ανέχουνκαταποθείμεγάλεςποσότητεςτηςουσίας,τότεθα

πρέπειναγίνειπλύσηστομάχουμεενεργόάνθρακακαιναχορηγηθείέναωσμωτικάδρών

καθαρτικό, όπωςθειικόνάτριο καιναγίνειυποστηρικτικήαγωγή.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεων:210 77 93777.

2.8 Τιπρέπειναγνωρίζετεστηνπερίπτωσηπουπαραλείψατεναπάρετεκάποια δόση:

Εάνπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοσυνεχώςκαιπαραλείψατεμίαδόση,θαπρέπειναπάρετε

τηδόσηαυτήτοταχύτεροδυνατό.Εάν,εντούτοις,πλησιάζειηώραγιατηνεπόμενηδόσημη

λάβετετηδόσηπουπαραλείψατε,αλλάσυνεχίστεκανονικάτηθεραπεία.

Μηδιπλασιάζετετιςδόσεις.

2.9 Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Οιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθείκατάτηθεραπείαμεταμσουλοζίνη:

MedDRA

κατηγορία

οργανικού

συστήματος Συχνές

(>1%,<10

Ασυνήθεις

(>0.1%,<1%) Σπάνιες

(>0.01%,<0.1

Πολύσπάνιες

(<0.01%)

Καρδιακές

διαταραχές: Αίσθημα

παλμών

Διαταραχέςτου

γαστρεντερικού

συστήματος: Δυσκοιλιότητα,

διάρροια,

ναυτία,έμετος

Γενικές

διαταραχέςκαι

καταστάσειςτης

οδούχορήγησης: Εξασθένηση

Διαταραχέςτου

νευρικού

συστήματος: Ζάλη Κεφαλαλγία Παροδική

απώλεια

συνείδησης

Διαταραχέςτου

αναπαραγωγικού

συστήματοςκαι

τουμαστού: Διαταραχές

εκσπερμάτισης Πριαπισμός

Διαταραχές

αναπνευστικού

συστήματος,του

θώρακακαιτου

μεσοθωρακίου: Ρινίτιδα

Διαταραχέςτου

δέρματοςκαιτου

υποδόριουιστού: Εξάνθημα,

κνησμός,

κνίδωση Αγγειοοίδημα

Αγγειακές

διαταραχές; Ορθοστατική

υπόταση

Μηνανησυχήσετεμεαυτόντονκατάλογοτωνανεπιθύμητωνενεργειών.Πιθανώςναμην

παρουσιάσετεκαμίααπόαυτές.Επίσηςπείτεστογιατρόσαςοποιοδήποτεενόχλημα

παρατηρήσετεκαιπουδενπεριμένατε.

2.10Ημερομηνία λήξηςτουπροϊόντος:

Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερικήσυσκευασία.Σεπερίπτωσηπουηημερομηνία

αυτήέχειπαρέλθειμηντοχρησιμοποιήσετε.

2.11Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγια τηφύλαξη τουπροϊόντος:

Φυλάσσεταιμακριάαπό ταπαιδιά, σεθερμοκρασίαμικρότερητων30°C.

2.12Ημερομηνία τελευταίαςαναθεώρησηςτουφύλλουοδηγιών:

Μάρτιος2010

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακοαυτόσαςτοέγραψεο ιατρόςσαςµόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσας

πρόβλημα.Δενθαπρέπεινατο δίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγιακάποια

άλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτονιατρόσας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιο πρόβλημαµετοφάρμακο,

ενημερώστεαμέσωςτονιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρω από τιςπληροφορίεςπουαφορούντοφάρμακο

πουλαμβάνετεήχρειάζεσθεκαλύτερηενημέρωσηγιατο ιατρικό σαςπρόβλημαµη

διστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπό τονιατρόσαςήτο φαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικό καιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπεινα

λαμβάνεταισύμφωναµετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειασαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεµεπροσοχήκάθε

πληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναµηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασίαμπορεί

νααλλοιώσουντο φάρμακο καινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναµηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπότα

παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνο μειατρικήσυνταγή.

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety