NORIT

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NORIT CARBOMIX 50G/BOTTLE GRA.OR.SUS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A07BA01
 • Δοσολογία:
 • 50G/BOTTLE
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NORIT CARBOMIX 50G/BOTTLE GRA.OR.SUS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

NORIT

Carbomix50g

,Κοκκίαγιαπόσιμοεναιώρημα

Ενεργόςάνθρακας

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσης,διότιπεριλαμβάνεισημαντικές

πληροφορίεςγιασας.

Αυτότοφάρμακοχορηγείταιχωρίςιατρικήσυνταγή.Ωστόσο,πρέπειναχρησιμοποιήσετετοNorit

Carbomixπροσεκτικάγιαναέχετετακαλύτεραδυνατάαποτελέσματα.

-Φυλάξτεαυτότοφύλλοοδηγιώνχρήσης.Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

Απευθυνθείτεστονφαρμακοποιόσαςεάνχρειαστείτεπερισσότερεςπληροφορίεςή

συμβουλές.

Σεπερίπτωσηοξείαςδηλητηρίασηςδιατουστόματοςήυπερδοσολογίαςφαρμακευτικών

προϊόντων,επικοινωνήστεαμέσωςμεγιατρόήμετοκέντροδηλητηριάσεων.Τοεναιώρημα

NoritCarbomixθαπρέπειναχορηγηθείαμέσωςσύμφωναμετιςοδηγίεςπουθαληφθούν.

Εάνπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητηενέργεια,ενημερώστετονγιατρόήτονφαρμακοποιό

σας.Αυτόισχύεικαιγιακάθεπιθανήανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόν

φύλλοοδηγιώνχρήσης.

Τιπεριέχειτοπαρόνφύλλοοδηγιών:

ΤιείναιτοNoritCarbomixκαιποιαείναιηχρήσητου

ΤιπρέπειναγνωρίζετεπρινναπάρετετοNoritCarbomix

ΠώςναπάρετετοNoritCarbomix

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

ΠώςναφυλάσσεταιτοNoritCarbomix

6. Περιεχόμενοτηςσυσκευασίαςκαιλοιπέςπληροφορίες

1.ΤιείναιτοNoritCarbomixκαιποιαείναιηχρήσητου

ΗδραστικήουσίατουNoritCarbomix,οενεργόςάνθρακας,μπορείναδεσμεύσει(απορροφήσει)

επιβλαβείςήανεπιθύμητεςουσίεςπουβρίσκονταιστονγαστρεντερικόσωλήνα.

ΤοNoritCarbomixχρησιμοποιείταισεπεριπτώσειςοξείαςδηλητηρίασηςδιατουστόματοςκαι

υπερδοσολογίαςφαρμακευτικώνπροϊόντων.

2.ΤιπρέπειναγνωρίζετεπρινναπάρετετοNoritCarbomix

ΜηνχρησιμοποιήσετετοNoritCarbomix:

- Σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)στονενεργόάνθρακαήοποιοδήποτεαπότα

άλλασυστατικάτουNoritCarbomix.

- Εάνείναισίγουροπωςηδηλητηρίασηπροκλήθηκεαπόερεθιστικούςπαράγοντες(δυνατά

οξέαόπωςυδροχλωρικόοξύήβάσειςόπωςαυτέςπουχρησιμοποιούνταιγιατο

ξεβούλωματουνεροχύτη).Μπορείναπαρέμβειμετηνεξέτασητουοισοφάγου

(οισοφαγοσκόπηση)καιτηνεξέτασητουστομάχου(γαστροσκόπηση).

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοNoritCarbomix

Σεπερίπτωσηοξείαςδηλητηρίασηςδιατουστόματοςήυπερδοσολογίαςφαρμακευτικών

προϊόντων,επικοινωνήστεαμέσωςμεγιατρόήμετοκέντροδηλητηριάσεων.Τοεναιώρημα

NoritCarbomixθαπρέπειναχορηγηθείαμέσωςσύμφωναμετιςοδηγίεςπουθαληφθούν.

ΤοNoritCarbomixμπορείναχρησιμοποιηθείγιαπολλούςτύπουςτοξικώσεων.Εντούτοις,ένας

αριθμόςενώσεωνκαιδιαλυτώνόπως

οιενώσειςτουσιδήρου,τολίθιο,τοθάλλιο,τοκυανίδιο,οιμεθυλιωμένεςαλκοόλες(μεθανόλη),

τοαλκοόλ(αιθανόλη),τοαντιψυκτικό(γλυκόληαιθυλενίου)καιουσίεςπουπεριέχουν

πετρέλαιο,δενπροσροφώνταικατάλληλααπότοNoritCarbomix.Μεαυτέςτιςουσίεςπρέπει

ναχρησιμοποιηθούνάλλεςμέθοδοιαποβολήςδηλητηρίων(π.χ.ηγαστρικήπλύση).Τακύρια

δηλητήριαπαρατίθενταιπαρακάτω,μαζίμετηναντιμετώπισηγιααυτέςτιςουσίες:

Συγκεκριμένοαντίδοτο:

Κυανίδιο Νιτρώδεςνάτριο/4-διμεθυλαμινοφαινόλη

Ενώσειςσιδήρου Δεφεροξαμίνη

Λίθιο Θειικόάλαςπολυστυρολίου

Μεθανόλη/Μεθυλιωμένεςαλκοόλες Αλκοόλη(αιθανόλη)

Γλυκόληαιθυλενίου/Αντιψυκτικό Αλκοόλη(αιθανόλη)

ΓιαπολλέςδηλητηριάσειςπρέπειναχορηγηθούνμαζίτοNoritCarbomixκαιένασυγκεκριμένο

αντίδοτο(παραδείγματοςχάριν,γιατηδηλητηρίασηπαρακεταμόλης:NoritCarbomixκαιΝ-

ακετυλοκυστεΐνη).

ΗχρήσητουNoritCarbomixμπορείναέχεισαναποτέλεσματημελανάχρώσητων

κοπράνων.

Χρήσηάλλωνφαρμάκων

Ενημερώστετονγιατρόήτονφαρμακοποιόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπρόσφαταπάρειάλλα

φάρμακα,συμπεριλαμβανομένωνφαρμάκωνχωρίςσυνταγή.

Ηχρήσητουενεργούάνθρακαμειώνειγενικώςτηδράσηάλλωνφαρμάκωνπουχορηγούνται

απότοστόμαλόγωτουμηχανισμούδράσηςτου.Ηδράσητηςφουροσεμίδης(διουρητικό)

μειώνεταισημαντικάότανλαμβάνεταιταυτόχροναμετονενεργόάνθρακα.

Ηταυτόχρονηχρήσηενεργούάνθρακακαιαντισυλληπτικώνπουλαμβάνονταιαπότοστόμα

(«τοχάπι»)είναιπιθανόναμειώσειτηναποτελεσματικότητατωναντισυλληπτικώνπου

λαμβάνονταιαπότοστόμα.Συνεπώς,συνιστάταιναχρησιμοποιηθείμιαπρόσθετημέθοδος

αντισύλληψης.Εάνλαμβάνετεφάρμακακατάτηςδιάρροιας,δενσυνιστάταιηχρήσητουNorit

Carbomix.

Κύησηκαιθηλασμός

ΤοNoritCarbomixμπορεί,απ’ό,τιείναιγνωστό,ναχρησιμοποιηθείχωρίςναυπάρξεικίνδυνος

γιατοέμβρυοήγιατοπαιδίσύμφωναμετιςοδηγίεςχρήσηςκατάτηδιάρκειατηςκύησηςκαιτο

θηλασμό.Ζητήστετηνσυμβουλήτουγιατρούσαςήτουφαρμακοποιούσαςπρινπάρετε

οποιοδήποτεφάρμακο.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΤοNoritCarbomixδενέχεικαμίαεπίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων.

3.ΠώςναπάρετετοNoritCarbomix

Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Ενήλικοικαιέφηβοιαπό12ετών:

Σεπερίπτωσηοξείαςδηλητηρίασηςήυπερδοσολογίαςπρέπειναχορηγηθείτοσυντομότερο

δυνατόντοπεριεχόμενο1με2μπουκαλιώνNoritCarbomix(=50-100gενεργούάνθρακα).Σε

περίπτωσησοβαρήςδηλητηρίασηςμετάτηνπρώτηθεραπείαπρέπειναληφθείήναχορηγηθεί

μιαδόσητων20gNoritCarbomixκάθε4-6ώρεςγιαμερικέςημέρες(20gενεργούάνθρακα

ισοδυναμούνμεπερίπου160mlεναιωρήματος).Σεπερίπτωσηεπαναλαμβανόμενης

χορήγησηςανακινήστεκαλάτομπουκάλιπριντηνχρήση.Τοεναιώρημαπρέπειναληφθείήνα

χορηγηθείαπότοστόμα.

Γιαπαιδιάμεταξύ4και12ετών:

Σεπερίπτωσηοξείαςδηλητηρίασηςήυπερδοσολογίαςσεπαιδιάκάτωτων12ετώνθαπρέπει

ναχορηγηθείαπότουστόματος½μπουκάλι.

Γιαπαιδιάκάτωτων4ετών:

Σεπαιδιάκάτωτων4ετώνπρέπειναχορηγηθείμιαπρώτηδόσητου¼τουμπουκαλιού,το

οποίοπρέπειναεπαναληφθείαρκετέςφορέςκατόπινιατρικήςσυμβουλής.

ΜηνχορηγήσετεNoritCarbomixαπότοστόμαεάνοασθενήςδενείναιικανός(δενδιατηρεί

αρκετάτιςαισθήσειςτου)ώστεναπιειασφαλώςτοπροϊόν.Σεασθενείςμεδιαταραχήτης

συνείδησηςέναςγιατρός,ήνοσοκόμακάτωαπόιατρικήεπίβλεψη,πρέπειναχορηγήσειτο

εναιώρημαμέσωενόςσωλήναστομάχου.

Προκειμένουναπροληφθείηαπορρόφησητουδηλητηρίουαπότοσώμαόσοείναιδυνατόκαι

νααφαιρεθείτοδηλητήριοπουαπορροφήθηκεήδη,τοNoritCarbomixπρέπειναχορηγηθεί

γρήγορα.Μιααργήχορήγηση,εντούτοις,μπορείναείναιεπίσηςευεργετική.

Σεπερίπτωσησοβαρήςδηλητηρίασης,συστήνεταιηεπαναλαμβανόμενηχορήγησητου

ενεργούάνθρακα.

ΤοNoritCarbomixμπορείεπίσηςναχορηγηθείμετάαπόεμετόήγαστρικήπλύση.

Προετοιμασίατουεναιωρήματος:

Ανακινήστεκαλάτομπουκάλιώστετακοκκίανααποκολληθούνμεταξύτουςπρινανοίξετετο

μπουκάλι.Ανοίξτετομπουκάλικαιπροσθέστεπροσεκτικάνερόστακοκκίαμέχριτοκόκκινο

σημάδιτουμπουκαλιού.Κλείστετομπουκάλιξανάκαιανακινήστετομπουκάλιγια1λεπτό

ώσπουτακοκκίανααποκολληθούνμεταξύτους.Πολύπροσεκτικάανοίξτετομπουκάλικαι

χρησιμοποιήστετοεναιώρημααμέσως.Σεπερίπτωσηεπαναλαμβανόμενηςχορήγησης

ανακινήστεκαλάτομπουκάλιπριναπότηχρήση.

Τομπουκάλιδιαθέτειμιαπρόσθετηκορυφήπουμπορείναχρησιμοποιηθείωςπροσαρμοστής

γιαγρήγορηκαιάμεσησύνδεσημεένανσωλήναστομάχου.Ξεβιδώστεαπαλάτηνκορυφήγια

νααπελευθερωθείτυχόνπίεσηστομπουκάλι,κλείστετηνξανάκαικατόπινκόψτετηνκορυφή

τουστομίουπριναπότησύνδεσημετονσωλήναστομάχου.

ΕάνπαρατηρείτεότιτοNoritCarbomixλειτουργείπάραπολύέντοναήόχιαρκετάέντονα,

συμβουλευθείτετονγιατρόήτονφαρμακοποιόσας.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσητουNoritCarbomixαπότηνκανονική

ΑνπάρετεπάραπολύNoritCarbomix,ναεπικοινωνήσετεκαινασυμβουλευτείτετονγιατρόσας

ήτονφαρμακοποιόσας.Μετάτηνλήψηπολλώνπολύυψηλώνδόσεωνενεργούάνθρακα,

μπορείναπαρουσιαστούνκοιλιακόάλγοςκαισοβαρήεντερικήαπόφραξη.

ΕάνξεχάσετεναπάρετετοNoritCarbomix

Ανπαραλείψατεναπάρετεμιαδόση,πρέπεινατηνπάρετετοσυντομότεροδυνατόν.Εάν

εντούτοις,πλησιάζειηώραγιατηνεπόμενηδόση,μηνπάρετεαυτήνπουξεχάσατεκαι

συνεχίστεκανονικάτηθεραπεία.ΜηνπαίρνετεδιπλήδόσητουNoritCarbomixγιανακαλύψετε

μιαξεχασμένηδόση.Σεπερίπτωσηαμφιβολίας,συμβουλευτείτετονγιατρόήτονφαρμακοποιό

σας.

3.

4.Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

Όπωςόλαταφάρμακα,τοNoritCarbomixμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειες,αν

καιδενπαρουσιάζονταισεόλους.Οιπιοσυνηθισμένεςανεπιθύμητεςενέργειεςπου

αναφέρθηκανείναι:εμετός,δυσκοιλιότητα,κοιλιακόάλγος,διάρροια,ναυτία,ευκοιλιότητα,

πρωκτικόςερεθισμός.

Αναφέρθηκανμεμονωμένεςπεριπτώσειςαπόφραξηςτωνεντέρωνπουαπαίτησανχειρουργική

επέμβασηκαικοπρολιθίασημεδιάτρησητωνεντέρων.Σεόλεςαυτέςτιςπεριπτώσεις

χορηγήθηκανστουςασθενείςπολλέςυψηλέςδόσειςενεργούάνθρακα.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαείναισοβαρήήεάνπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιώνχρήσης,ενημερώστετονγιατρόήτον

φαρμακοποιόσας.

4.

5.ΠώςναφυλάσσεταιτοNoritCarbomix

Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντοβλέπουνταπαιδιά.Ναδιατηρείταιστην

αρχικήσυσκευασίαγιαναπροστατευτείαπότηνυγρασία.Δενυπάρχουνειδικέςθερμοκρασίες

φύλαξηςγιατοπροϊόναυτό.Ναμηντοχρησιμοποιείτεμετάτηνημερομηνίαλήξηςπου

αναφέρεταιστηνσυσκευασία.

Τοπροετοιμασμένοεναιώρημαπρέπειναφυλάσσεταιστους2 ° C–8 ° C(στοψυγείο)και

διατηρείταιγια3μέρεςτομέγιστο.

5.

6.Περιεχόμενοτηςσυσκευασίαςκαιλοιπέςπληροφορίες

ΤιπεριέχειτοNoritCarbomix

ΗδραστικήουσίατουNoritCarbomixείναιενεργόςάνθρακαςφυτικήςπροέλευσης(«carbo

activatus»).Ταάλλασυστατικάείναιμονοϋδρικόκιτρικόοξύ(Ε330),γλυκερίνη(Ε422),γόμμα

ακακίας(Ε414).

ΕμφάνισητουNoritCarbomixκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

Τακοκκίαενεργούάνθρακα,μεμαύροέωςσκούρογκριχρώμα,συσκευάζονταισεένα

πλαστικόμπουκάλιμεβιδωτόκαπάκι.Έναφιαλίδιομε61,5gκοκκίωνπεριέχει50gενεργού

άνθρακα.

Κάτοχοςάδειαςκυκλοφορίαςκαιπαραγωγός

Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας:NoritN.V.,Nijverheidsweg-Noord72,3812PMAmersfoort,

TheNetherlands

Παραγωγός:NoritNederlandB.V.,Nijverheidsweg-Noord72,3812PMAmersfoort,

TheNetherlands

Καταχωρήθηκεστομητρώομετοναριθμό.…..

ΑυτότοφαρμακευτικόπροϊόνείναιεγκεκριμένοστακράτημέλητουΕΟΧμεταακόλουθα

ονόματα:

Αυστρία NoritCarbomix®

ΤσεχικήΔημοκρατία NoritCarbomix®

Δανία NoritCarbomix®

Γερμανία Ultracarbon®

Ελλάδα NoritCarbomix®

Ιταλία Carbomix®

Λετονία NoritCarbomix®

ΚάτωΧώρες NoritCarbomix®

Πορτογαλία NoritCarbomix®

Σλοβενία Carbomix®

ΣλοβακικήΔημοκρατία NoritCarbomix®

Γιαοποιαδήποτεπληροφορίασχετικάμετοπαρόνφαρμακευτικόπροϊόν,παρακαλείσθενα

απευθυνθείτεστοντοπικόαντιπρόσωποτουκατόχουτηςάδειαςκυκλοφορίας:

[Νασυμπληρωθείσεεθνικόεπίπεδο]

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγιατελευταίαφοράτον

Document Outline

28-2-2019


Call for scientific data for use in HMPC assessment work on ‘Public statement on contamination of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products with pyrrolizidine alkaloids (EMA/HMPC/328782/2016)’

Call for scientific data for use in HMPC assessment work on ‘Public statement on contamination of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products with pyrrolizidine alkaloids (EMA/HMPC/328782/2016)’

Call for scientific data for use in HMPC assessment work on ‘Public statement on contamination of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products with pyrrolizidine alkaloids (EMA/HMPC/328782/2016)’

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Draft guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials

Draft guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials

Draft guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 19-21 February 2019, European Medicines Agency, from 19/02/2019 to 21/02/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2019


Draft guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of gout

Draft guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of gout

Draft guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of gout

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC): 14-16 January 2019, European Medicines Agency, London, UK, from 14/01/2019 to 16/01/2019

Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC): 14-16 January 2019, European Medicines Agency, London, UK, from 14/01/2019 to 16/01/2019

Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC): 14-16 January 2019, European Medicines Agency, London, UK, from 14/01/2019 to 16/01/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 22-24 January 2019 , European Medicines Agency, London, UK, from 22/01/2019 to 24/01/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 22-24 January 2019 , European Medicines Agency, London, UK, from 22/01/2019 to 24/01/2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP): 22-24 January 2019 , European Medicines Agency, London, UK, from 22/01/2019 to 24/01/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-3-2019


Fentanyl (transdermal patches, solution for injection - nationally authorised product only): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001370/201804

Fentanyl (transdermal patches, solution for injection - nationally authorised product only): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001370/201804

Fentanyl (transdermal patches, solution for injection - nationally authorised product only): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001370/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-3-2019


Poliovirus type 1 / poliovirus type 3 (oral, live, attenuated) vaccine - List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010642/201807

Poliovirus type 1 / poliovirus type 3 (oral, live, attenuated) vaccine - List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010642/201807

Poliovirus type 1 / poliovirus type 3 (oral, live, attenuated) vaccine - List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010642/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-3-2019


Inosine dimepranol acedoben: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010425/201808

Inosine dimepranol acedoben: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010425/201808

Inosine dimepranol acedoben: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010425/201808

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-3-2019


Referral: Fluorouracil and fluorouracil related substances (capecitabine, tegafur and flucytosine) containing medicinal products, capecitabine, fluorouracil, tegafur, flucytosine, Article 31 referrals, Procedure started

Referral: Fluorouracil and fluorouracil related substances (capecitabine, tegafur and flucytosine) containing medicinal products, capecitabine, fluorouracil, tegafur, flucytosine, Article 31 referrals, Procedure started

Referral: Fluorouracil and fluorouracil related substances (capecitabine, tegafur and flucytosine) containing medicinal products, capecitabine, fluorouracil, tegafur, flucytosine, Article 31 referrals, Procedure started

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-3-2019


Miglitol: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002061/201807

Miglitol: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002061/201807

Miglitol: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002061/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-3-2019


Nitrous oxide, nitrous oxide / oxygen: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010572/201806

Nitrous oxide, nitrous oxide / oxygen: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010572/201806

Nitrous oxide, nitrous oxide / oxygen: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010572/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-3-2019


Milnacipran: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002063/201804

Milnacipran: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002063/201804

Milnacipran: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002063/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-3-2019


Loperamide, loperamide / simeticone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010665/201805

Loperamide, loperamide / simeticone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010665/201805

Loperamide, loperamide / simeticone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010665/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-3-2019

Quinolone and fluoroquinolone medicinal products for systemic and inhalation use

Quinolone and fluoroquinolone medicinal products for systemic and inhalation use

Quinolone and fluoroquinolone medicinal products for systemic and inhalation use (Active substance: nalidixic acid, pipemidic acid, cinoxacin, enoxacin, pefloxacin, lomefloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, prulifloxacin, rufloxacin, flumequine) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2019)2050 of Tue, 12 Mar 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1452/C/2789

Europe -DG Health and Food Safety

4-3-2019


List of withdrawn medicinal products in accordance with Art. 123(4) of the Directive

List of withdrawn medicinal products in accordance with Art. 123(4) of the Directive

List of withdrawn medicinal products in accordance with Art. 123(4) of the Directive

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-3-2019


Referral: Syner-Kinase and associated names, urokinase, Article 29(4) referrals, Opinion provided by Committee for Medicinal Products for Human Use, 28/02/2019

Referral: Syner-Kinase and associated names, urokinase, Article 29(4) referrals, Opinion provided by Committee for Medicinal Products for Human Use, 28/02/2019

Referral: Syner-Kinase and associated names, urokinase, Article 29(4) referrals, Opinion provided by Committee for Medicinal Products for Human Use, 28/02/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-2-2019


Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 19-21 February 2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 19-21 February 2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 19-21 February 2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-2-2019


Misoprostol (gastrointestinal indication): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010291/201806

Misoprostol (gastrointestinal indication): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010291/201806

Misoprostol (gastrointestinal indication): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010291/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Solifenacin / tamsulosin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010285/201807

Solifenacin / tamsulosin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010285/201807

Solifenacin / tamsulosin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010285/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Calcitonin salmon, synthetic analogue of eel calcitonin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000494/201806

Calcitonin salmon, synthetic analogue of eel calcitonin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000494/201806

Calcitonin salmon, synthetic analogue of eel calcitonin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000494/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Fosinopril, fosinopril / hydrochlorothiazide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010463/201807

Fosinopril, fosinopril / hydrochlorothiazide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010463/201807

Fosinopril, fosinopril / hydrochlorothiazide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010463/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Pipobroman: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002427/201806

Pipobroman: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002427/201806

Pipobroman: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002427/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Dexchlorpheniramine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000989/201806

Dexchlorpheniramine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000989/201806

Dexchlorpheniramine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000989/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Nimesulide (systemic formulations): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00009236/201806

Nimesulide (systemic formulations): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00009236/201806

Nimesulide (systemic formulations): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00009236/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Glibenclamide / metformin hydrochloride: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002002/201806

Glibenclamide / metformin hydrochloride: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002002/201806

Glibenclamide / metformin hydrochloride: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002002/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Ibuprofen / pseudoephedrine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001711/20180

Ibuprofen / pseudoephedrine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001711/20180

Ibuprofen / pseudoephedrine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001711/20180

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Levonorgestrel / ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010442/201807

Levonorgestrel / ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010442/201807

Levonorgestrel / ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack): List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010442/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Lidocaine hydrochloride / phenylephrine hydrochloride / tropicamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/2018

Lidocaine hydrochloride / phenylephrine hydrochloride / tropicamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/2018

Lidocaine hydrochloride / phenylephrine hydrochloride / tropicamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Nilutamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002163/201807

Nilutamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002163/201807

Nilutamide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002163/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Cefepime: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000593/201806

Cefepime: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000593/201806

Cefepime: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000593/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Tiagabine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002942/201806

Tiagabine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002942/201806

Tiagabine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002942/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Phenylpropanolamine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010483/201806

Phenylpropanolamine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010483/201806

Phenylpropanolamine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010483/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Pitavastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010502/201807

Pitavastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010502/201807

Pitavastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010502/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Rizatriptan: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002655/201806

Rizatriptan: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002655/201806

Rizatriptan: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002655/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-2-2019


Urapidil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003078/201807

Urapidil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003078/201807

Urapidil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003078/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Aciclovir: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000048/201806

Aciclovir: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000048/201806

Aciclovir: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000048/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2019


Oxycodone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002254/201804

Oxycodone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002254/201804

Oxycodone: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002254/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-2-2019


Nortriptyline: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002192/201803

Nortriptyline: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002192/201803

Nortriptyline: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002192/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-2-2019


Pelargonium sidoides dc and/or pelargonium reniforme curt. / radix: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002329/201806

Pelargonium sidoides dc and/or pelargonium reniforme curt. / radix: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002329/201806

Pelargonium sidoides dc and/or pelargonium reniforme curt. / radix: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002329/201806

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-2-2019


Pholcodine / biclotymol / chlorphenamine maleate : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010437201804

Pholcodine / biclotymol / chlorphenamine maleate : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010437201804

Pholcodine / biclotymol / chlorphenamine maleate : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010437201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2019


Referral: Fenspiride containing medicinal products, fenspiride, Article 107i procedures, Procedure started

Referral: Fenspiride containing medicinal products, fenspiride, Article 107i procedures, Procedure started

Referral: Fenspiride containing medicinal products, fenspiride, Article 107i procedures, Procedure started

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2019


Pamidronate: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002269/201805

Pamidronate: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002269/201805

Pamidronate: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002269/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2019


Clevidipine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010288/201805

Clevidipine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010288/201805

Clevidipine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010288/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2019


(Suspected) falsified medicinal product report

(Suspected) falsified medicinal product report

(Suspected) falsified medicinal product report

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2019


How to use the (suspected) falsified medicinal product report template to report a case of (suspected) falsified medicinal product to European Medicines Agency

How to use the (suspected) falsified medicinal product report template to report a case of (suspected) falsified medicinal product to European Medicines Agency

How to use the (suspected) falsified medicinal product report template to report a case of (suspected) falsified medicinal product to European Medicines Agency

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Praziquantel : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002503/201804

Praziquantel : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002503/201804

Praziquantel : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002503/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Tenoxicam: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002893/201802

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Allergen for therapy: Dermatophagoides pteronyssinus / Dermatophagoides farina: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010582/201803

Allergen for therapy: Dermatophagoides pteronyssinus / Dermatophagoides farina: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010582/201803

Allergen for therapy: Dermatophagoides pteronyssinus / Dermatophagoides farina: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010582/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Ondansetron: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002217/201802

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-1-2019


Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 22-24 January 2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 22-24 January 2019

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 22-24 January 2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-1-2019


Olodaterol / tiotropium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010489/201805

Olodaterol / tiotropium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010489/201805

Olodaterol / tiotropium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010489/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-1-2019


Oxaliplatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002229/201804

Oxaliplatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002229/201804

Oxaliplatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002229/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-1-2019


Ranitidine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002610/201805

Ranitidine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002610/201805

Ranitidine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002610/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Nadroparin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002104/201803

Nadroparin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002104/201803

Nadroparin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002104/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Treprostinil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00003013/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


Ozenoxacin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010651/201805

Ozenoxacin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010651/201805

Ozenoxacin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010651/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


5 fluorouracil / salicylic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000008/201805

5 fluorouracil / salicylic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000008/201805

5 fluorouracil / salicylic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000008/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


Human hemin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001629/201805

Human hemin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001629/201805

Human hemin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001629/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


Terlipressin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002905/201804

Terlipressin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002905/201804

Terlipressin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002905/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2019


Deoxycholic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010525/201804

Deoxycholic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010525/201804

Deoxycholic acid: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010525/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency