NORADREN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NORADREN 8mg/4ml ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C01CA03
 • Δοσολογία:
 • 8mg/4ml
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • 0069815492 - NOREPINEPHRINE BITARTRATE MONOHYDRATE - 2.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NORADREN 8mg/4ml ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • NOREPINEPHRINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802679601018 - 01 - BTx10 (AMPSx4 ML) CLEAR GLASS AMPOULES - 40.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ; 2802679601025 - 02 - BΤx50 (AMPSx4 ML) CLEAR GLASS AMPOULES - 200.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΧΡΗΣΤΗ

NORADREN8mg/4ml

ΠΟΙΟΤΙΚΗ&ΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά:

ΚάθεmlδιαλύματοςπεριέχειNoradrenalineacidtartrate(ήNorepinephrineacidtartrate)

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ:

Πυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση

ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Θεραπευτικέςενδείξεις:Καταστάσειςοξείαςυπότασης,όπωςσεαναφυλαξία,σηψαιμία,

έμφραγμαμυοκαρδίου,συμπαθεκτομή,αφαίρεσηφαιοχρωμοκυτώματος,καρδιακήανακοπή,

αδυναμίααποσύνδεσηςαπότηνεξωσωματικήκυκλοφορίαμετάαπόεγχειρήσειςανοικτής

καρδιάς.

Δοσολογία&τρόποςχορήγησης: Tρόποςχορήγησης:Ενδοφλέβιαέγχυση

Δοσολογία:4-8mgαραιώνονταισε250mlισότονουδιαλύματοςδεξτρόζηςκαιχορηγούνται

μερυθμό4-12μg/minανάλογαμετηνανταπόκριση.Σεπεριπτώσειςαναφυλακτικών

αντιδράσεωνχρειάζονταιενίοτεμεγάλεςδόσεις(μέχρικαι60μg/min)έωςότου

αποκατασταθείοαγγειακόςτόνος.Σπάνιακαταφεύγεικανείςστηχορήγησηαυτούσιου

διαλύματοςμονομιάς(bolus).Ηδιακοπήτηςχορήγησηςγίνεταιβαθμιαία.

Γιαταπαιδιάορυθμόςέγχυσηςείναι0,5-2μg/min.

Αντενδείξεις:Υπερευαισθησίαστοφάρμακοήσταέκδοχάτου,υπερθυρεοειδισμός,

εγκυμοσύνη.

Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις&προφυλάξειςκατάτηχρήση:Ναλαμβάνονταιμέτραγια

τηδιόρθωσητυχόνυπάρχουσαςυποογκαιμίας.Παρατεταμένηχορήγησησευποογκαιμικούς

ασθενείςμπορείναπροκαλέσειπεριφερικόαγγειόσπασμο,ελάττωσητηςπαροχήςαίματος,

ιστικήυποξίακαιγαλακτικήοξέωση.

Ναχορηγείταιμεπροσοχήσεασθενείςμεαρτηριοσκλήρυνσηήαποφρακτική

αρτηριοπάθεια,βαριάυποξίαήυπερκαπνία.

Ναπαρακολουθείταισυχνάηαρτηριακήπίεσηκαιναελέγχονταιοιπεριφερικέςαντιστάσεις

(περιφερικήαγγειοσύσπαση)καιορυθμόςδιούρησης(μείωσητηςαιμάτωσηςτωννεφρών

λόγωτηςαγγειοσύσπασης).

Ναχορηγείταισεμεγάληφλέβακαινααποφεύγεταιηεξαγγείωση.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης:Σεσύγχρονη

χορήγησημεοκυτοκίνη,αναστολείςτηςΜΑΟ,τρικυκλικάαντικαταθλιπτικάκαι

αντικαταθλιπτικάτουτύπουτηςιμιπραμίνηςμπορείναπροκληθείσοβαρήκαιπαρατεταμένη

υπέρταση.Μεγουανεθίνησημαντικήαύξησητηςαρτηριακήςπίεσης.

Χορήγησηκατάτηδιάρκειααναισθησίαςμεαλογωνομένουςυδρογονάνθρακεςή

κυκλοπροπάνιομπορείναπροκαλέσεισοβαρέςκαρδιακέςαρρυθμίες.Μπορείνα

αναστρέψειτιςδράσειςτωνβ-αποκλειστών.

Οιθειαζίδεςκαιηφουροσεμίδημειώνουντηνανταπόκρισητωναρτηριώνστη

νοραδρεναλίνη.

Χρήσηκατάτηνκύηση:Αντενδείκνυται

Χρήσηκατάτηγαλουχία:Δενεφαρμόζεται

Επίδρασηστηνικανότητααντίδρασηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:Δενεφαρμόζεται

Ανεπιθύμητεςενέργειες:Κεφαλαλγία,βραδυκαρδία,υπέρταση,αρρυθμία,αίσθημα

παλμών,νέκρωσηιστώνσεεξαγγείωσηκατάτηνέγχυση,φωτοφοβία,εφίδρωση,έμετος.

Επειδήτοφάρμακοπεριέχειsodiummetabisulfiteυπάρχειηπιθανότητααναφυλακτικής

αντίδρασηςκαιβρογχοσπάσμουσεάτομαμεευαισθησίασταθειώδη.

Υπερδοσολογία:Υπερδοσολογίαμπορείναπροκαλέσεισοβαρήυπέρταση,βραδυκαρδία,

αύξησητηςπεριφερικήςαντίστασηςκαιμειωμένηκαρδιακήλειτουργία.

Παρατεταμένηχορήγησηισχυρούαντιδιουρητικούμπορείναπροκαλέσειμείωσητουόγκου

πλάσματος.

Θαπρέπειναχορηγηθείθεραπείαυποκατάστασηςμετακατάλληλαυγράκαιηλεκτρολύτες.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:C01CA03

Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:Ηνοραδρεναλίνηείναιέναςισχυρόςπεριφερικός

αγγειοσυσταλτικόςπαράγονταςοοποίοςεπιδράτόσοσεαρτηριακάκαιφλεβικά

υποστρώματα(α-αδρενεργικήεπίδραση)όσοκαιωςισχυρόςινοτροπικόςδιεγέρτηςτης

καρδιάς(επίδρασηβ

).Αυτέςοιεπιδράσειςέχουνωςαποτέλεσματηναύξησητης

συστηματικήςκαρδιακήςπίεσηςκαιτηςροήςτουαίματοςστιςστεφανιαίεςαρτηρίες.

Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:Ηνοραδρεναλίνηχορηγούμενηαπότοστόμαείναιμη

αποτελεσματική.Ηυποδόριααπορρόφησηείναιελάχιστη.Αδρανοποιείταιγρήγορααπότην

κατεχολο-O-μεθυλοτρανσφεράσηκαιτηνμονοαμινοξειδάση.Αμελητέαποσότηταβρίσκεται

σταούρα.Οτανχορηγείταιενδοφλέβιαηαρχήτηςδράσηςείναιταχεία.Ηδιάρκειαείναι1με

2λεπτάμετάτηδιακοπήτηςέγχυσης.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Κατάλογοςτωνεκδόχων:SodiumChloride,sodiummetabisulfite,waterforinjection,

sodiumhydroxideand/orhydrochloricacid.

Aσυμβατότητες:Αλκάλια,οξειδωτικοίπαράγοντες,χλωρφαινυραμίνη,χλωροθειαζίδη,

νιτροφουραντοϊνη,βαρβιτουρικά,νοβοβοικίνη,όξινοανθρακικόνάτριο,ιωδιούχονάτριο,

στρεπτομυκίνη.

Διάρκειαζωής:36μήνες.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος:Τοπυκνόδιάλυμαγια

παρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυσηNORADRENφυλάσσεταισεθερμοκρασία

περιβάλλοντος(<25 ο C)προφυλαγμένοαπότοφως.Αντοδιάλυμαέχειαποκτήσειχρώμαή

περιέχειίζημα,δενπρέπειναχρησιμοποιηθεί.

Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:Υάλινεςφύσιγγεςτων4mlπρώτηςυδρολυτικής

κλάσεωςκαισεκουτίαπόχαρτόνιτων50ή10φυσίγγων.

Βtx50ampsx4ml Βtx10ampsx4ml

Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:Βλ.κεφ.4.2

ΔικαιούχοςκαιΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

DEMOΑΒΕΕ,21οχλμΕθνικήςΟδούΑθηνών-Λαμίας,14568Κρυονέρι,Τηλ.2108161802-

8161880.Fax:2108161587.

Μόνογιανοσοκομειακήχρήση

Αρ.Αδ.Κυκλ.5034/05

Document Outline