NIMOTOP

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NIMOTOP 30MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C08CA06
 • Δοσολογία:
 • 30MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0066085594 - NIMODIPINE - 30.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NIMOTOP 30MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • NIMODIPINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2801932502017 - 01 - BTx30(BLIST3x10) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Nimotop επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 30mg

Nimodipine

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους

είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό, ή

τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Nimotop και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nimotop

Πώς να πάρετε το Nimotop

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Nimotop

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Nimotop και ποια είναι η χρήση του

Το Nimotop περιέχει τη δραστική ουσία νιμοδιπίνη η οποία ανήκει σε κατηγορία φαρμάκων που

ονομάζονται ανταγωνιστές ασβεστίου. To επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Nimotop 30mg

χορηγούνται από το στόμα, μετά τη θεραπευτική αντιμετώπιση με διάλυμα Nimotop για ενδοφλέβια

χορήγηση, για τη πρόληψη και τη θεραπεία ισχαιμικών νευρολογικών διαταραχών, που εμφανίζονται

ύστερα από εγκεφαλικό αγγειόσπασμο, επακόλουθο μιας υπαραχνοειδούς αιμορραγίας

ανευρυσματικής προέλευσης.

Τα δισκία Nimotop ενδείκνυνται για διαδοχική θεραπεία στο Nimotop διάλυμα για έγχυση.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Nimotop

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας αν υποφέρετε από άλλες παθήσεις όπως επιληψία, νεφρική,

καρδιακή ή ηπατική δυσλειτουργία.

Θα πρέπει να ενημερώσετε επίσης το γιατρό σας αν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση ή αν παίρνετε

άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα.

Μην πάρετε το Nimotop

σε περίπτωση αλλεργίας στη Nimodipine ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού

του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

κατά τη διάρκεια ή εντός μηνός από ένα επεισόδιο ασταθούς στηθάγχης ή έμφραγμα του

μυοκαρδίου.

εάν έχετε σοβαρού βαθμού ηπατική ανεπάρκεια (π.χ. κίρρωση του ήπατος).

σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη, επειδή η αποτελεσματικότητα των δισκίων Nimotop θα

μπορούσε να μειωθεί σημαντικά όταν χορηγούνται ταυτόχρονα με ριφαμπικίνη.

ταυτόχρονα με αντιεπιληπτικά φάρμακα φαινοβαρβιτάλη, φαινϋτοϊνη ή καρβαμαζεπίνη μιας

και η αποτελεσματικότητα των δισκίων Nimotop θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Nimotop.

Αν και η θεραπεία με nimodipine δεν έχει δείξει ότι σχετίζεται με αύξηση στην ενδοκρανιακή πίεση,

συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση σε αυτές τις περιπτώσεις ή όταν το περιεχόμενο νερού του

εγκεφαλικού ιστού είναι αυξημένο (γενικευμένο εγκεφαλικό οίδημα).

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή υπόταση (συστολική πίεση <100 mm Hg ), καθώς και σε

ασθενείς με μειωμένη ηπατική και νεφρική λειτουργία.

Μην πάρετε το Nimotop κατά τη διάρκεια ή εντός μηνός από ένα επεισόδιο ασταθούς στηθάγχης ή

έμφραγμα του μυοκαρδίου.

H nimodipine μεταβολίζεται μέσω του συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450 3Α4. Επομένως τα

φάρμακα που είναι γνωστό ότι είτε αναστέλλουν είτε επάγουν αυτό το ενζυμικό σύστημα μπορεί να

επηρεάσουν την πρώτη δίοδο ή την κάθαρση της Nimodipine.

Φάρμακα, που είναι γνωστοί αναστολείς του συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450 3Α 4 και επομένως

μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες συγκεντρώσεις της nimodipine στο πλάσμα είναι π.χ.:

Μακρολίδια αντιβιοτικά (π.χ. ερυθρομυκίνη)

Αναστολείς της HIV πρωτεάσης (π.χ. ritonavir)

Αντιμυκητιασικές αζόλες (π.χ. κετοκοναζόλη)

Τα αντικαταθλιπτικά νεφαζοδόνη και φλουοξετίνη

Quinipristin/ dalfopristin

Σιμετιδίνη

Βαλπροϊκό οξύ

Μετά από συγχορήγηση αυτών των φαρμάκων, η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να ελέγχεται και εάν

είναι απαραίτητο, μια μείωση στη δόση της Nimodipine θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Άλλα φάρμακα και Nimotop

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να

πάρετε άλλα φάρμακα.

Φάρμακα που επηρεάζουν τη

nimodipine

-

Ριφαμπικίνη (αντένδειξη)

-

Φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοϊνη ή καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικά φάρμακα που επάγουν το

σύστημα του κυτοχρώματος Ρ450 3A4) (αντένδειξη)

Μετά από συγχορήγηση με τους ακόλουθους αναστολείς του συστήματος του κυτοχρώματος P450

3A4, η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται, και εάν είναι απαραίτητο θα πρέπει να

ληφθεί υπόψη μια προσαρμογή της δόσης της nimodipine :

-

Μακρολίδια αντιβιοτικά (π.χ. ερυθρομυκίνη, η αζιθρομυκίνη, αν και δομικά συγγενεύει με

την τάξη των μακρολιδίων αντιβιοτικών στερείται αναστολής από το CYP 3A4)

-

Αναστολείς της anti- HIV πρωτεάσης (π.χ. ritonavir)

-

Αντιμυκητιασικές αζόλες (π.χ. κετοκοναζόλη)

-

Νεφαζοδόνη

-

Fluoxetine

-

Quinipristin/ Dalfopristin

-

Σιμετιδίνη

-

Bαλπροϊκό οξύ

Περαιτέρω αλληλεπιδράσεις φαρμάκων:

-

Nortryptyline

-

Zidovudine

πιδράσεις της

nimodipine

σε άλλα φάρμακα:

Φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση

Η nimodipine μπορεί να αυξήσει την επίδραση της μείωσης της αρτηριακής πίεσης κατά την

ταυτόχρονη χρήση αντιϋπερτασικών, όπως τα:

- διουρητικά

- β- αναστολείς

- αναστολείς ΜΕΑ

- Α-1 ανταγωνιστές

- άλλοι ανταγωνιστές ασβεστίου

- α- αδρενεργικοί αποκλειστές

- αναστολείς της φωσφοδιαστεράσης τύπου 5

- α- methyldopa

Εντούτοις, εάν ένας τέτοιος συνδυασμός κριθεί απόλυτα απαραίτητος, ο ασθενής πρέπει να

παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η ταυτόχρονη ενδοφλέβια χορήγηση β-αναστολέων μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία επίταση της

αρνητικής ινοτρόπου δράσης μέχρι σημείου μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας.

Η νεφρική λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί αν χορηγηθούν ταυτόχρονα δυνητικά νεφροτοξικά

φάρμακα (π.χ. αμινογλυκοσίδες, κεφαλοσπορίνες, φουροσεμίδη) καθώς επίσης σε ασθενείς των

οποίων η νεφρική λειτουργία είναι ήδη επηρεασμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να

παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία και, αν διαπιστωθεί επιδείνωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη

διακοπή της θεραπείας.

Αλληλεπιδράσεις που δείχθηκε ότι δεν υπάρχουν:

-

Αλοπεριδόλη

-

Diazepam

-

Digoxin

-

Glibenclamide

-

Indomethacin

-

Ranitidine

-

Warfarin

Το Nimotop με τροφές και ποτά

Η λήψη γκρέιπφρουτ/ χυμού γκρέιπφρουτt θα πρέπει να αποφεύγεται.

Η επίδραση στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να αυξηθεί. Μετά από λήψη χυμού

γκρέιπφρουτ αυτή η επίδραση μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 4 ημέρες μετά την τελευταία λήψη

του χυμού γκρέιπφρουτ.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εγκυμοσύνη

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Όπως για όλα τα φάρμακα, η χρήση του Nimotop κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να

γίνεται μετά από συνεννόηση με το γιατρό.

Επομένως εάν η nimodipine πρόκεται να χορηγηθεί κατά την κύηση, τα οφέλη και οι πιθανοί

κίνδυνοι πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά σύμφωνα με τη σοβαρότητα και την κλινική εικόνα.

Θηλασμός

Συνιστάται οι θηλάζουσες μητέρες να μην θηλάζουν όταν λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.

Γονιμότητα

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις in-vitro

γονιμοποίησης, οι ανταγωνιστές ασβεστίου (κατηγορία

φαρμάκων στην οποία ανήκει η δραστική ουσία του Nimotop) έχουν συσχετισθεί με αναστρέψιμες

βιοχημικές αλλαγές στο τμήμα της κεφαλής των σπερματοζωαρίων, το οποίο μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα επηρεασμένη λειτουργία του σπέρματος.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Η ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων μπορεί να επηρεασθεί λόγω πιθανής εμφάνισης

ζάλης.

3.

Πώς να πάρετε το Nimotop

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Η χορήγηση των δισκίων Nimotop συνιστάται για 7 περίπου ημέρες, μετά το πέρας της επί 5-14

ημέρες χορήγησης του διαλύματος Nimotop για έγχυση.

Η συνιστώμενη διαδικασία είναι η χορήγηση διαλύματος Nimotop για έγχυση επί 5-14 ημέρες,

ακολουθούμενη από ημερήσια δόση 6 x 2 επικαλυμμένα δισκία Nimotop (6 x 60mg nimodipine).

Σε ασθενείς που εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες, η δόση θα πρέπει να μειώνεται ή η θεραπεία θα

πρέπει να διακόπτεται.

Με τη συγχορήγηση αναστολέων του CYP3A4 ή επαγωγείς

του CYP 3A4 μπορεί να είναι

απαραίτητη προσαρμογή της δόσης.

Προφυλακτική χρήση

Στο τέλος της αγωγής με έγχυση, συνιστάται να συνεχιστεί η αγωγή με την από του στόματος

χορήγηση 6x60mg Nimotop επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ανά 4-ώρο για ακόμα 7 ημέρες.

Θεραπευτική χρήση

Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση, συνιστάται από του στόματος χορήγηση 6x60mg Nimotop

επικαλυμμένα δισκία ημερησίως, ανά 4-ώρο επί επταήμερο.

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία

Σοβαρού βαθμού ηπατική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα η κίρρωση του ήπατος, μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα της nimodipine λόγω ελάττωσης της ικανότητας πρώτης

διόδου και ελάττωσης της μεταβολικής κάθαρσης. Οι επιδράσεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες, π.χ. η

πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι πιo εκσεσημασμένες σε αυτούς τους ασθενείς.

Στις περιπτώσεις αυτές η δόση πρέπει να μειωθεί, ή εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να εξετασθεί η

διακοπή της θεραπείας.

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

Σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική δυσλειτουργία (ρυθμός σπειραματικής διήθησης 20ml/min)

η ανάγκη για τη θεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να διενεργούνται τακτικά έλεγχοι

παρακολούθησης.

Στις περιπτώσεις αυτές η δόση πρέπει να μειωθεί, όπως ενδείκνυται ανάλογα με την αρτηριακή πίεση.

Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να εξετασθεί η διακοπή της θεραπείας.

Ηλικιωμένοι

Σε ηλικιωμένους ασθενείς, η θεραπεία με Nimotop πρέπει να γίνεται με προσοχή, επειδή οι ασθενείς

αυτοί συνήθως πάσχουν και από άλλες παθήσεις.

Τα δισκία Nimotop πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με λίγο υγρό (εκτός από χυμό grape-fruit)

ανεξάρτητα από τα γεύματα.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της Nimodipine σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν

έχει τεκμηριωθεί.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Nimotop από την κανονική

Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας αναμένονται συμπτώματα όπως έντονη πτώση πίεσης, ταχυκαρδία ή

βραδυκαρδία, γαστρεντερικές διαταραχές και ναυτία.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας απαιτείται άμεση μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο και

διακοπή της θεραπείας με Nimotop επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 30mg αμέσως.

Ως ένα επείγον μέτρο θεραπείας θα πρέπει να θεωρηθεί η πλύση στομάχου με την προσθήκη ενεργού

άνθρακα. Αν υπάρξει εξεσημασμένη πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να χορηγηθούν

ενδοφλεβίως ντοπαμίμη ή νορανδρελίνη.

Καθώς δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντίδοτο, η επακόλουθη θεραπεία για άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

θα πρέπει να στοχεύει στα περισσότερο σημαντικά συμπτώματα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ : (210) 7793777

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Nimotop

Εάν έχετε παραλείψει μία δόση θα πρέπει να την αντικαταστήσετε το ταχύτερο δυνατό.

Οι υπόλοιπες δόσεις του 24ώρου θα πρέπει να ληφθούν σε οκτάωρα ή τετράωρα διαστήματα ανάλογα

με την περίπτωση.

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες βάση των κλινικών μελετών με τη nimodipine στην ένδειξη για

τη πρόληψη και τη θεραπεία ισχαιμικών νευρολογικών διαταραχών, που εμφανίζονται ύστερα από

εγκεφαλικό αγγειοσπασμό, επακόλουθο μιας υπαραχνοειδούς αιμορραγίας ανευρυσματικής

προέλευσης και ταξινομούνται σε κατηγορίες συχνότητας CIOMS III ( μελέτες ελεγχόμενες με

εικονικό φάρμακο: nimodipine N=703, εικονικό φάρμακο N=692, μη ελεγχόμενες με εικονικό

φάρμακο μελέτες: nimodipine N=2696, κατάσταση: 31 Αυγούστου 2005), αναγράφονται παρακάτω:

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί με τη nimodipine συνοψίζονται

στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε ομάδα συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με

σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.

Οι συχνότητες ορίζονται ως:

πολύ συχνές ( ≥ 1/10)

συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)

μη συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/1.000)

σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)

πολύ σπάνιες (<1/10.000)

Σύστημα κατηγορίας οργάνου

(MedDRA)

Mη συχνές

Σπάνιες

Διαταραχές του αιμοποιητικού

και του λεμφικού συστήματος

Θρομβοκυτοπενία

Διαταραχές του

ανοσοποιητικού συστήματος

Αλλεργική αντίδραση

Εξάνθημα

Διαταραχές του νευρικού

συστήματος

Κεφαλαλγία

Καρδιακές διαταραχές

Ταχυκαρδία

Βραδυκαρδία

Αγγειακές διαταραχές

Υπόταση

Αγγειοδιαστολή

Διαταραχές του γαστρεντερικού

συστήματος

Ναυτία

Ειλεός

Διαταραχές του ήπατος και των

χοληφόρων

Παροδική αύξηση στα ηπατικά

ένζυμα

5.

Πώς φυλάσσεται το Nimotop

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά

την συντομογραφία που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης είναι η

τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Συνίσταται το φάρμακο να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία.

Φυλάσσετε το φάρμακο σε μέρος δροσερό και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 25

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για

το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην

προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Nimotop

Η δραστική ουσία είναι η Nimodipine

Τα άλλα έκδοχα είναι:

cellulose microcrystalline,

crospovidone,

maize starch,

polyvidone,

magnesium stearate,

methylhydroxypropylcellulose,

magrocol 4000,

titanium dioxide E171 CI 77891

iron oxide yellow E 172 CI 77492

Εμφάνιση του Nimotop και περιεχόμενο της συσκευασίας

Ένα επικαλλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Nimotop περιέχει 30mg nimodipine.

1 κουτί περιέχει 3 blister των 10 δισκίων.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Σωρού 18-20

15125 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6187500

Παρασκευαστής: Bayer Pharma AG, Leverkusen, Germany

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>