NEUROS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEUROS 400MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N03AX12
 • Δοσολογία:
 • 400MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • 0060142963 - GABAPENTIN - 400.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEUROS 400MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GABAPENTIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802789802015 - 01 - ΒΤx50 (BLISTER 5x10) - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

Neuros300mgσκληρά καψάκια

Neuros400mgσκληρά καψάκια

Gabapentin

Διαβάστεπροσεκτικά ολόκληροτο φύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετενα παίρνετε

αυτότο φάρμακο.

Φυλάξτεαυτό το φύλλοοδηγιώνχρήσης. Ίσωςχρειαστείνατο διαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες,ρωτήστετο γιατρό ήτο φαρμακοποιόσας.

Ησυνταγήγιααυτότο φάρμακοχορηγήθηκεγιαεσάς. Δενπρέπειναδώσετετο

φάρμακοσεάλλους. Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη, ακόμακαιόταντα

συμπτώματατουςείναιίδιαμεταδικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστο παρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθενα

ενημερώσετετο γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

Το παρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

1.ΤιείναιτοNEUROS καιποιαείναιηχρήσητου

2.ΤιπρέπειναγνωρίζετεπροτούπάρετετοNEUROS

3.ΠώςανπάρετετοNEUROS

4.Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

5.ΠώςναφυλάσσεταιτοNEUROS

6.Λοιπέςπληροφορίες

1.ΤΙΕΙΝΑΙΤΟNEUROS ΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤοNEUROS ανήκεισεμίακατηγορίαφαρμάκων,πουχρησιμοποιείταιγιατηνθεραπείατης

επιληψίαςκαιτουπεριφερικούνευροπαθητικούπόνου.

Επιληψία:ΤοNEUROS χρησιμοποιείταιγιατηθεραπείαδιαφόρωνμορφώνεπιληψίας

(επιληπτικέςκρίσειςπουπεριορίζονταιαρχικάσεσυγκεκριμένασημείατουεγκεφάλου,

ανεξάρτητααπό το ανηκρίσηεπεκτείνεταισεάλλαμέρητουεγκεφάλουήόχι).Ογιατρόςσας

θασαςσυνταγογραφήσειτοNEUROS γιατηθεραπείατηςεπιληψίας, ότανηαγωγήπου

ακολουθείτεσήμεραδενελέγχειπλήρωςτηνκατάστασησας. Θαπρέπειναλαμβάνετετο

NEUROS επιπρόσθεταμετηναγωγήπουακολουθείτεσήμεραεκτόςεάνσαςέχειυποδειχθεί

αλλιώς. ΤοNEUROS επίσηςμπορείναχρησιμοποιηθείμόνοτου,γιατηνθεραπείαενηλίκων

καιεφήβωνάνω των12 ετών.

Περιφερικόςνευροπαθητικόςπόνος:ΤοNEUROSχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείατου

πόνουμακράςδιαρκείαςπουοφείλεταισεβλάβητωννεύρων.Περιφερικός(εμφανίζεται

πρωτίστωςσεπόδιακαι/ήχέρια) νευροπαθητικόςπόνοςμπορείναπροκληθείαπό διάφορες

ασθένειες,όπωςο διαβήτηςήο έρπηταςζωστήρας. Ηαίσθησητουπόνουμπορείνα

περιγραφείσαναίσθημαζέστης, καψίματος,έντονουσφιξίματος,τινάγματος,μαχαιριάς,

σουβλιάς, κράμπας, πόνου,μυρμηκίασης, μουδιάσματος, τσιμπημάτωνκτλ.

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟNEUROS

ΜηνπάρετετοNEUROS:

-σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας) στηgabapentinήσεοποιοδήποτεάλλο συστατικό

τουNEUROS.

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοNEUROS:

-εάνέχετεπρόβλημαμετουςνεφρούςσας

-εάναναπτύξετεσυμπτώματαόπωςεπίμονοστομαχικόάλγος, ναυτίακαιέμετο,

επικοινωνήστεμετο γιατρό σαςαμέσως.

-Έναςμικρόςαριθμόςατόμωνπουελάμβαναναντιεπιληπτικήαγωγήόπωςgabapentinείχανσκέψεις

πρόκλησηςβλάβηςήθανάτουστονεαυτότους.Εάνοποιαδήποτεστιγμήέχειςπαρόμοιεςσκέψεις,

επικοινώνησεαμέσωςμετονιατρόσου.

Λήψηάλλωνφαρμάκων

Παρακαλείσθεναενημερώσετετο γιατρόήτοφαρμακοποιό σαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρει

πρόσφαταάλλαφάρμακαακόμακαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Παρακαλείσθεναενημερώσετετο γιατρόήτοφαρμακοποιό σαςεάνπαίρνετεφάρμακαπου

περιέχουνμορφίνη,καθώςημορφίνημπορείνααυξήσειτηνδράσητουNEUROS.

ΤοNEUROS δεναναμένεταινααλληλεπιδράσειμεάλλααντιεπιληπτικάφάρμακαήμεαπό

τουστόματοςαντισυλληπτικά.

ΤοNEUROS μπορείναεπηρεάσειμερικέςεργαστηριακέςεξετάσεις,ενημερώστετο γιατρό

σαςήτανοσοκομείοότιλαμβάνετεNEUROS εάνχρειάζεταινακάνετεεξέτασηούων.

ΕάντοNEUROS καιαντιόξιναπουπεριέχουναργίλιοκαιμαγνήσιο λαμβάνονται

ταυτόχρονα,ηαπορρόφησητουNEUROS από το στομάχιμπορείναμειωθεί.Επομένως

συνιστάταιηλήψητουNEUROS ναγίνεταιτο νωρίτεροδύο ώρεςμετάτηνλήψητου

αντιόξινου.

ΛήψητουNEUROS μετροφέςκαιποτά

ΤοNEUROS μπορείναληφθείμεήχωρίςτροφή.

Κύησηκαιθηλασμός

Ζητήστετησυμβουλήτουγιατρούήτουφαρμακοποιούσαςπροτούπάρετεοποιοδήποτε

φάρμακο.

ΤοNEUROS δενπρέπειναλαμβάνεταικατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης, εκτόςεάνο

γιατρόςσαςσαςδώσειάλλεςοδηγίες.Οιγυναίκεςπουβρίσκονταισεαναπαραγωγικήηλικία

πρέπειναλαμβάνουναποτελεσματικάμέτρααντισύλληψης.

Δενέχουνδιεξαχθείμελέτεςπουασχολούνταιειδικάμετηχρήσητηςgabapentinσεέγκυες

γυναίκες,όμωςμεάλλαφάρμακαπουχρησιμοποιούνταιγιατηθεραπείατωνεπιληπτικών

κρίσεωνέχειαναφερθείαυξημένοςκίνδυνοςβλάβηςγιατο έμβρυο,ιδιαίτεραότανλαμβάνεται

ταυτόχροναπάνω από έναφάρμακογιατηνεπιληπτικήκρίση. Επομένως,όποτεείναιδυνατό

καιυπό τησυμβουλήτουγιατρούσας, πρέπειναπροσπαθήσετεναπάρετεμόνοένα

αντιεπιληπτικόφάρμακο κατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης.

Μηδιακόψετεξαφνικάτηλήψηαυτούτουφαρμάκουδεδομένουότιαυτόμπορείναοδηγήσει

σεεπαύξησητωνκρίσεων,γεγονόςπουμπορείναέχεισοβαρέςσυνέπειεςγιαεσάςκαιτο

μωρόσας.

Επικοινωνήστεαμέσωςμετογιατρό σας, εάνμείνετεέγκυος, πιστεύετεότιμπορείναείστε

έγκυοςήσχεδιάζετεναμείνετεέγκυοςστο διάστημαπουλαμβάνετετοNEUROS.

Ηgabapentin, ηδραστικήουσίατουNEUROS απεκκρίνεταιστο μητρικόγάλα. Δεν

συνιστάταιναθηλάζετετο μωρόσαςενώ χρησιμοποιείτετοNEUROS, επειδήηεπίδρασηστο

θηλάζοννεογνόείναιάγνωστη.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΤοNEUROSμπορείναπροκαλέσειζάλη, νωθρότητακαικούραση. Δενθαπρέπεινα

οδηγήσετε,ναχειριστείτεπολύπλοκεςμηχανέςήναεμπλακείτεσεεπικίνδυνες

δραστηριότητες,έωςότουδιαπιστώσετεαναυτότο φάρμακοεπηρεάζειτηνικανότητασαςνα

διεξάγετεαυτέςτιςδραστηριότητες.

ΣημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτουNEUROS

Τακαψάκιαπεριέχουνλακτόζη. Ανσαςέχειπειο γιατρόςσαςότιπαρουσιάζετεδυσανεξίασε

κάποιασάκχαρα, επικοινωνήστεμαζίτουπριναρχίσετεναλαμβάνετεαυτότο φαρμακευτικό

προϊόν.

ΠάντοτεναπαίρνετετοNEUROS αυστηράμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας. Εάνέχετε

αμφιβολίεςρωτήστετο γιατρό ήτο φαρμακοποιόσας.

Ογιατρόςσαςθααποφασίσειποιαδόσηείναιηκατάλληληγιαεσάς.

ΕάνέχετετηνεντύπωσηότιηδράσητουNEUROS είναιυπερβολικάισχυρή, είτευπερβολικά

αδύνατη, ενημερώστετονγιατρό σαςήτο φαρμακοποιόσας.

Ανείστεηλικιωμένοςασθενής(ηλικίαςάνω των65 ετών),πρέπειναλαμβάνετεκανονικάτο

NEUROS, εκτόςκιανέχετεπρόβλημαμετουςνεφρούςσας.

Ογιατρόςσαςμπορείνασαςσυστήσειδιαφορετικόδοσολογικόπρόγραμμαή/καιδόση, αν

έχετεπρόβλημαμετουςνεφρούςσας.

Πάντανακαταπίνετετο καψάκιοήτο δισκίο ολόκληρο,μεαρκετόνερό.

ΝασυνεχίζετεναπαίρνετετοNEUROSμέχριο γιατρόςσαςνασαςπεινατο σταματήσετε.

ΠεριφερικόςΝευροπαθητικόςΠόνος:

Ναλαμβάνετετοναριθμόκαψακίωνήδισκίων,σύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.

Συνήθως,ο γιατρόςσαςθααυξήσειτηδόσηβαθμιαία.Ηαρχικήδόση, θακυμαίνεταιγενικά

μεταξύτων300mgκαιτων900mgτηνημέρα. Από εκείκαιπέρα, ηδόσημπορείνααυξηθεί

σταδιακάμέχριτο μέγιστο3600mgκάθεημέρακαιο γιατρόςσαςθασαςπεινατολάβετεσε3

διηρημένεςδόσεις, δηλ. μιαφοράτο πρωί, μίαφοράτο απόγευμακαιμίαφοράτο βράδυ.

Επιληψία:

Ενήλικεςκαιέφηβοι:

Ναλαμβάνετετοναριθμόκαψακίωνήδισκίων,όπωςσαςσυνεστήθη.Συνήθωςο γιατρόςσας

θααυξήσειτηδόσηβαθμιαία.Ηαρχικήδόση, θακυμαίνεταιγενικάμεταξύτων300mgκαι

των900mgτηνημέρα. Έκτοτε,ηδόσημπορείνααυξηθείσταδιακάμέχριτομέγιστο3600mg

τηνημέρακαιο γιατρόςσαςθασαςπεινατο λάβετεσετρειςδιηρημένεςδόσεις, δηλ. μία

φοράτοπρωί, μίαφοράτο απόγευμακαιμίαφοράτοβράδυ.

Παιδιάηλικίας6 ετώνκαιάνω:

Ηδόσηπουθαχορηγηθείστο παιδίσαςθααποφασιστείαπό τογιατρό σαςκαθώςαυτό

υπολογίζεταιμεβάσητο βάροςτουπαιδιού. Ηθεραπείααρχίζειμεμιαχαμηλήαρχικήδόσηη

οποίασταδιακάαυξάνεταικατάτηδιάρκειαμιαςπεριόδουπερίπου3 ημερών. Ησυνήθης

επιτυχήςδόσηελέγχουτηςεπιληψίαςείναιτα25-35mg/kg/ημέρα. Ηδόσηχορηγείταισετρεις

διηρημένεςδόσεις, λαμβάνονταςτο καψάκιοήτο δισκίοκάθεμέρα, συνήθωςμίαφοράτο

πρωί, μίαφοράτοαπόγευμακαιμίαφοράτο βράδυ.

ΤοNEUROSδενσυνιστάταιγιαχρήσησεπαιδιάηλικίαςκάτω των6 ετών.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσητουNEUROSαπό τηνκανονική

Επικοινωνήστεμετο γιατρό σαςήπηγαίνετεαμέσωςστο πλησιέστερονοσοκομείο,στη

μονάδαγιαταεπείγονταπεριστατικά.Ναέχετεμαζίσαςταεναπομείναντακαψάκιαήδισκία,

τοκουτίκαιτηνεπισήμανσηέτσιώστεστο νοσοκομείοναμπορούνναεντοπίσουν μεευκολία

τιφάρμακο έχετεπάρει.

Εάνξεχάσετενα πάρετετοNEUROS

Εάνξεχάσετεναπάρετεκάποιαδόση, πάρτετημόλιςτο θυμηθείτεεκτόςανπλησιάζειηώρα

γιατηνεπόμενηδόση. Μηπάρετεδιπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηδόσηπουξεχάσατε.

Εάνσταματήσετενα παίρνετετοNEUROS

ΜηνσταματήσετετηλήψητουNEUROS, εκτόςεάνσαςτοπειο γιατρόςσας. Ανηθεραπεία

σαςσταματήσει,ηδιακοπήθαπρέπειναγίνειβαθμιαία,σεχρονικόδιάστηματουλάχιστον

μιαςεβδομάδας. ΑνσταματήσετεναπαίρνετετοNEUROSξαφνικάήπρινσαςτοπειο

γιατρόςσας, υπάρχειαυξημένοςκίνδυνοςεμφάνισηςεπιληπτικώνκρίσεων.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικάμετηχρήσηαυτούτουπροϊόντοςρωτήστετο

γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοNEUROSμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειεςαν

καιδενπαρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.

Πολύσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςπουμπορείνα επηρεάσουναπό 1 άνθρωποστους10,

αναφέρονταιπαρακάτω:

Ιογενήςλοίμωξη

Αίσθημαυπνηλίας, ζάλη, έλλειψησυντονισμού

Αίσθημακόπωσης, πυρετός

Συχνέςανεπιθύμητεςενέργειες,πουμπορείνα επηρεάσουνπερισσότερουςαπό 1 άνθρωπο

στους100, αναφέρονταιπαρακάτω:

Πνευμονία,λοίμωξηαναπνευστικούσυστήματος, ουρολοίμωξη,λοίμωξη,φλεγμονήτουώτος

Χαμηλοίαριθμοίλευκοκυττάρων

Ανορεξία,όρεξηαυξημένη

Θυμόςπροςτουςάλλους, σύγχυση,διακύμανσηστηδιάθεση,κατάθλιψη,άγχος, νευρικότητα,

δυσκολίασκέψης

Σπασμοί,σπασμωδικέςκινήσεις,δυσκολίαστηνομιλία,απώλειαμνήμης, τρόμος, δυσκολία

στονύπνο,πονοκέφαλος,ευαισθησίαστο δέρμα, μειωμένηαίσθηση, δυσκολίαστον

συντονισμό,ασυνήθειςκινήσειςτωνοφθαλμών,αυξημένα,μειωμέναήκαταργημένα

αντανακλαστικά

Θαμπήόραση, διπλωπία

Ίλιγγος

Υψηλήπίεσηαίματος, έξαψηήδιαστολήτωναγγείων

Δυσκολίαστηναναπνοή, βρογχίτιδα, πονόλαιμος, βήχας, ξηρότηταρινός

Έμετος,ναυτία,προβλήματαοδόντων,ούλαμεφλεγμονή,διάρροια, στομαχικόάλγος,

δυσπεψία, δυσκοιλιότητα,ξηροστομίαήξηρότητατουφάρυγγα, μετεωρισμός

Οίδημαπροσώπου,μώλωπες, εξάνθημα,φαγούρα,ακμή

Πόνοςστιςαρθρώσεις, πόνοςστουςμυς, πόνοςστηπλάτη, μυϊκέςδεσμιδώσεις

Ακράτεια

Δυσκολίεςμετηστύση

Πρήξιμοσταάκραήσεολόκληροτο σώμαήπρήξιμοπουμπορείναεμπλέκειτο πρόσωπο,

τονκορμόκαιταάκρα, δυσκολίαστο βάδισμα, αδυναμία,πόνος, αίσθημακακουχίας,

συμπτώματαγρίπης

Μείωσησταλευκοκύτταρα,σωματικόβάροςαυξημένο

Τυχαίοτραύμα,κάταγμα,εκδορά

Σπάνιεςανεπιθύμητεςενέργειες,πουμπορείνα επηρεάσουνλιγότερουςαπό 1 άνθρωπο

στους1.000, αναφέρονταιπαρακάτω:

Μειωμένααιμοπετάλια(κύτταραπήξηςτουαίματος)

Αλλεργικέςαντιδράσειςόπωςδερματικέςεκδηλώσεις

Παραισθησίες

Προβλήματαμεμηφυσιολογικέςκινήσειςόπωςσυσπάσεις, σπασμωδικέςκινήσειςκαι

δυσκαμψία

Κουδούνισματωνώτων

Ταχυκαρδία

Φλεγμονήτουπαγκρέατος

Φλεγμονήτουήπατος, κιτρίνισματουδέρματοςκαιτωνοφθαλμών

Σοβαρέςαντιδράσειςτουδέρματοςπουαπαιτούνάμεσηιατρικήπροσοχή, πρήξιμοτων

χειλιώνκαιτουπροσώπου, εξάνθηματουδέρματοςκαιερυθρότητα,απώλειατριχών

Οξείαανεπάρκειανεφρού

Ανεπιθύμητασυμβάματασεακολουθίατηςαπότομηςδιακοπήςτηςgabapentin(άγχος,

δυσκολίαστονύπνο, ναυτία,πόνος, εφίδρωση), θωρακικόςπόνος

Διακυμάνσειςγλυκόζηςτουαίματοςσεασθενείςμεδιαβήτη, μηφυσιολογικάαποτελέσματα

δοκιμασιώναίματοςουυπαινίσσονταιπροβλήματαμετοήπαρ.

Επιπροσθέτως, σεκλινικέςμελέτεςσεπαιδιά, αναφέρθηκανσυχνάεπιθετικήσυμπεριφοράκαι

σπασμωδικέςκινήσεις.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστο παρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετο

γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟNEUROS

Ναφυλάσσετεσεμέρηπουδεντο φθάνουνκαιδεντο βλέπουνταπαιδιά.

ΝαμηχρησιμοποιείτετοNEUROSμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεται,στο κουτί

μετάτο «Λ.Τ.».Ηημερομηνίαλήξηςείναιητελευταίαμήνατουμήναπουαναφέρεται.

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστο νερότηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια.

Ρωτείστετοφαρμακοποιό σαςπώςναπετάξετεταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια. Αυτάτα

μέτραθαβοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6.ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοNEUROS:

Ηδραστικήουσίαείναιηgabapentin. Κάθεκαψάκιοσκληρό περιέχειείτε300mgή400mg

gabapentin.

Ταάλλασυστατικάείναι:Lactoseanhydrous,Maizestarch,Talc

ΣύνθεσηκενήςκάψουλαςNEUROS300mg:GlobalYellowironoxide(E172),Titanium

dioxide(E171),Gelatinqsp

ΣύνθεσηκενήςκάψουλαςNEUROS400mg:GlobalYellowironoxide(E172),GlobalRediron

oxide(E171), Titaniumdioxide(E171),Gelatinqsp

ΚάτοχοςΑδείαςκαιΠαραγωγός

Κάτοχοςαδείας

SANTAPHARMAAE

Ασκληπιού4,

14568 ΚρυονέριΑττικής

Τηλ.:210 6220854

Παραγωγός

CATALENTSCHORNDORFGMBH

Steinbeisstraße2, 73614 Schorndorf, Germany.

Το παρόνφύλλοοδηγιώνεγκρίθηκεγια τελευταίαφορά:Νοέμβριος2008

7.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακο αυτόχορηγείταιμειατρικήσυνταγή.

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

A stereotactic system used by neurosurgeons to more precisely determine where to perform their surgical procedure was intended to be MRI compatible but the older predicate it compared itself to was not, requiring additional performance testing.

A stereotactic system used by neurosurgeons to more precisely determine where to perform their surgical procedure was intended to be MRI compatible but the older predicate it compared itself to was not, requiring additional performance testing.

A stereotactic system used by neurosurgeons to more precisely determine where to perform their surgical procedure was intended to be MRI compatible but the older predicate it compared itself to was not, requiring additional performance testing.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

EU/3/18/2095 (United Neuroscience Limited)

EU/3/18/2095 (United Neuroscience Limited)

EU/3/18/2095 (Active substance: Ile-Ser-Ile-Thr-Glu-Ile-Lys-Gly-Val-Ile-Val-His-Arg-Ile-Glu-Thr-Ile-Leu-Phe-Lys-Lys-Lys-Lys-Glu-Met-Pro-Ser-Glu-Glu-Gly-Tyr-Gln-Asp) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7805 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/146/18

Europe -DG Health and Food Safety