NEFALOX

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEFALOX 500MG/5ML PD.ORA.SUS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01DB05
 • Δοσολογία:
 • 500MG/5ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEFALOX 500MG/5ML PD.ORA.SUS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284

155 62 Χολαργός  Αθήνα, 6-10-1999

Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών   Αρ. Πρωτ. 32645

 Ελέγχου Προϊόντων

Πληροφορίες: Μ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Τηλέφωνο: 6545525-7 Fax: 6547004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΚαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλου 

Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που 

περιέχουν δραστικό CEFADROXIL

΄Εχοντες υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6α/9392/91/92 “Περί εναρμόνισης της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων”,

2) Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Φ. 574/7-12-1998

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την δραστική ουσία CEFADROXIL

ορίζεται ως εξής : 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

Κεφαδροξίλη (Cefadroxil)

4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Δραστικό συστατικό Capsules Tablets  Pd Oral Susp  Pd Oral Susp 

Kεφαδροξίλη

(µε τη µορφή της 

μονοϋδρικής κεφαδροξίλης) 500 mg 1 g 250 mg/5ml 500 mg/5ml

4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ÊÜøïõëåò, äéóêßá, êüíéò ãéá ðüóéìï åíáéþñçìá

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

á) Ëïéìþîåéò ôïõ ïõñïðïéçôéêïý áðü åõáßóèçôá åíôåñïâáêôçñéáêÜ (êïëïâáêôçñßäéá, êëåìøéÝëåò, ðñùôåßò).

β) Λοιμώξεις   του   δέρματος   από   GRAM   (+)   κόκκους,   όπως   σταφυλόκοκκους   και 

στρεπτόκοκκους.

γ) Λοιμώξεις του φάρυγγος και αμυγδαλών από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α 

(σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στις αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες είναι συχνά ανθεκτικοί 

και στην κεφαδροξίλη).

Σημείωση: Οι καλλιέργειες και οι δοκιμασίες ευαισθησίας πρέπει να γίνουν πριν και κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας. Όταν ενδείκνυται πρέπει να γίνεται έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. 

Χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να γίνονται στις περιπτώσεις που ενδείκνυνται.

Σημείωση:   Η   πενικιλλίνη   είναι   το   φάρμακο   εκλογής   για   τη   θεραπεία   και   πρόληψη   των 

συνήθων   στρεπτοκοκκικών   λοιμώξεων.   Μόνο   η   πενικιλλίνη   χορηγούμενη   ενδομυϊκά   έχει 

αποδειχθεί   ότι   είναι   δραστική   για   την   προφύλαξη   έναντι   του   ρευματικού   πυρετού.   Η 

Κεφαδροξίλη   είναι   γενικά   δραστική   στην   εκρίζωση   των   στρεπτόκοκκων   από   το 

στοματοφάρυγγα.   Ωστόσο   δεν   υπάρχουν   πληροφορίες   που   να   τεκμηριώνουν   την 

αποτελεσματικότητα της Κεφαδροξίλης στην προφύλαξη έναντι του ρευματικού πυρετού.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η κεφαδροξίλη είναι σταθερή στο υδροχλωρικό οξύ του στομάχου και μπορεί να χορηγείται 

από το στόμα χωρίς να επηρεάζεται από τη λήψη γευμάτων. Η χορήγηση μαζί με το φαγητό 

μπορεί να είναι υποβοηθητική στην ελάττωση της πιθανότητας γαστρεντερικών συμπτωμάτων 

που περιστασιακά σχετίζονται με την χορήγηση κεφαλοσπορινών από το στόμα.

Επειδή έχει χρόνο ημιζωής παρατεταμένο μπορεί να χορηγείται ανά 12ωρο

Ενήλικες

Φαρυγγίτιδα και Αμυγδαλίτιδα,

Προκαλούμενη από β -αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους της Ομάδας Α.

Η θεραπεία της φαρυγγίτιδας και της αμυγδαλίτιδας από β- αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας 

Α είναι 1g την ημέρα σε μία δόση ή σε δύο ίσες δόσεις για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων

Η συνηθισμένη δοσολογία για τις λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων είναι 1g 

την ημέρα σε μία δόση ή σε δύο ίσες δόσεις.

Ουρολοιμώξεις

Η συνηθισμένη δοσολογία για μη επιπλεγμένες λοιμώξεις των κατώτερων ουροφόρων οδών 

(π.χ. κυστίτιδα) είναι 1 ή 2g την ημέρα χορηγούμενη μία φορά ή σε δύο ίσες δόσεις.

Για όλες τις άλλες λοιμώξεις των ουροφόρων οδών, η συνηθισμένη δοσολογία είναι 2g την 

ημέρα σε δύο ίσες δόσεις.

Παιδιά

Για ουρολοιμώξεις η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 30 mg/kg ΒΣ σε διηρημένες δόσεις 

κάθε  12  ώρες.  Για  την   φαρυγγίτιδα,  αμυγδαλίτιδα   και  μολυσματικό   κηρίο  η  συνιστώμενη 

ημερήσια δόση είναι 30 mg/kg ΒΣ σε μία δόση ή σε δύο ίσες δόσεις κάθε 12 ώρες. Για τις 

υπόλοιπες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg/

kg ΒΣ σε δύο ίσες δόσεις κάθε 12 ώρες.

Στη θεραπεία των λοιμώξεων από τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο, πρέπει να χορηγηθεί η 

θεραπευτική δόση Κεφαδροξίλης για τουλάχιστον 10 ημέρες. Για τη συνολική ημερήσια δόση 

στα παιδιά συμβουλευτείτε τον κατωτέρω πίνακα.

Ημερήσια δοσολογία του εναιωρήματος στα παιδιά

Βάρος σώματος σε Kg Εναιώρημα 250mg/5ml  Εναιώρημα 500 mg/5ml 

1 δοσ. κουταλάκι -----

1½     >> -----

2        >> 1 δοσ. Κουταλάκι

2½     >> 1Ό       >>

3        >> 1½       >>

----- 2          >>

Νεφρική ανεπάρκεια

Σε ασθενείς με διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας η δοσολογία της κεφαδροξίλης θα πρέπει 

να   προσαρμόζεται   σύμφωνα   με   το   ρυθμό   κάθαρσης   κρεατινίνης   για   να   προληφθεί   η 

συσσώρευση του φαρμάκου. Προτείνεται το ακόλουθο σχήμα : σε ενήλικες η αρχική δόση 

είναι   1g   κεφαδροξίλης   και   η   δόση   συντήρησης   (βασισμένη   στο   ρυθμό   κάθαρσης   της 

κρεατινίνης) είναι 500mg στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται πιο κάτω.

Κάθαρση Κρεατινίνης (ml/min/1,73m 2 ) Χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων

0 - 10 36 ώρες

10 - 25 24 ώρες

25 - 50 12 ώρες

Ασθενείς   με   ποσοστά   κάθαρσης   κρεατινίνης   πάνω   από   50ml/min/1,73m 2   μπορούν   να 

λαμβάνουν τη δοσολογία όπως των ασθενών που έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Σε πέντε ενήλικες ανουρικούς ασθενείς, αποδείχθηκε ότι κατά μέσο όρο το 63% μιας δόσης 1g 

από το στόμα απομακρύνεται από το σώμα κατά τη διάρκεια μιας 6ωρης ή 8ωρης συνεδρίας 

αιμοκάθαρσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η χορήγηση 7,5mg/kg ΒΣ μετά από κάθε συνεδρία 

αιμοκάθαρσης.

4.3 Αντενδείξεις

Η Κεφαδροξίλη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στα αντιβιοτικά της ομάδας 

των κεφαλοσπορινών.

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν την έναρξη της θεραπείας με Κεφαδροξίλη θα πρέπει να διευρευνηθεί προσεκτικά εάν ο 

ασθενής είχε στο παρελθόν αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε αυτήν, σε άλλες κεφαλοσπορίνες, 

πενικιλλίνες ή άλλα φάρμακα. Εάν αυτό το προϊόν πρόκειται να δοθεί σε ασθενείς ευαίσθητους 

στην πενικιλλίνη, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ των 

βήτα λακταμικών αντιβιοτικών έχει αποδειχθεί σαφώς και μπορεί να εκδηλωθεί σε ποσοστό 

μέχρι 10% των ασθενών με ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλλίνη. Αν εμφανισθεί αλλεργική 

αντίδραση   στην   κεφαδροξίλη   διακόψτε   το   φάρμακο.   Σοβαρές   οξείες   αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας μπορεί να απαιτήσουν μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης.

Η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν με όλες τις αντιβακτηριακές ουσίες και 

μπορεί να ποικίλει από ήπια μέχρι απειλητική για τη ζωή, Γι' αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί 

υπόψη αυτή η διάγνωση σε ασθενείς που εμφανίζουν διάρροια που ακολουθεί τη χορήγηση 

αντιβιοτικών.   Εάν   βεβαιωθεί   η   διάγνωση   της   κολίτιδας,   πρέπει   να   ληφθούν   θεραπευτικά 

μέτρα.

Η Κεφαδροξίλη  θα πρέπει να χρησιμοποιείται  με  προσοχή  σε ασθενείς  με διαταραχές  της 

νεφρικής   λειτουργίας   και   κύρια   στη   περίπτωση   ταυτόχρονης   χορήγησής   της   με   δυνητικά 

νεφροτοξικά αντιβιοτικά, όπως με αμινογλυκοσίδες ή και με διουρητικά τύπου φουροσεμίδης 

και εθακρυνικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης). Σε ασθενείς 

με   γνωστή  ή  ύποπτη   έκπτωση   της  νεφρικής  λειτουργίας  θα   πρέπει   να  γίνεται  προσεκτική 

κλινική παρακολούθηση και κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις πριν και κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας.

Η   παρατεταμένη   χρήση   της   κεφαδροξίλης   μπορεί   να   έχει   ως   αποτέλεσμα   την   υπέρμετρη 

ανάπτυξη   μη   ευαίσθητων   μικροοργανισμών.   Η   προσεκτική   παρακολούθηση   του   ασθενούς 

είναι   απαραίτητη.   Σε   περίπτωση   επιλοίμωξης   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας,   πρέπει   να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Έχουν   αναφερθεί   περιπτώσεις   θετικής   άμεσης   αντίδρασης   Coombs'   κατά   τη   διάρκεια 

θεραπείας με κεφαλοσπορίνες. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι, σε αιματολογικές εξετάσεις ή 

σε   διαδικασίες   ελέγχου   διασταύρωσης   για   μετάγγιση,   όταν   διεξάγονται   δοκιμασίες 

αντισφαιρινών ή όταν διεξάγεται έλεγχος για αντίδραση Coombs' στα νεογέννητα των οποίων 

οι μητέρες έχουν λάβει κεφαλοσπορίνη πριν τον τοκετό, μία θετική αντίδραση Coombs' μπορεί 

να οφείλεται στο φάρμακο.

Η Κεφαδροξίλη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με ιστορικό γαστρεντερικής 

νόσου και ιδιαίτερα κολίτιδας.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Προβενεσίδη, τετρακυκλίνες ή χλωραμφενικόλη: Αύξηση των επιπέδων των κεφαλοσπορινών 

στο αίμα και παράταση του χρόνου ημιζωής.

Σύγχρονη   χορήγηση   τετρακυκλινών   και   χλωραμφενικόλης   δεν   ενδείκνυται   (εάν   υπάρχει 

απόλυτη ένδειξη χορηγήσεως πρέπει να δίδονται σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετική 

οδό).

Αμινογλυκοσίδες:   Κίνδυνος   για   αθροιστική   νεφροτοξικότητα   σε   άτομα   με   επιβαρυντικούς 

παράγοντες  της νεφρικής  λειτουργίας  (π.χ. προϋπάρχουσα νεφρική  ανεπάρκεια,  κατέρειψη, 

έμετοι, αφυδάτωση, αιμορραγία σε μεγάλη ηλικία).

4.6 Κύηση και γαλουχία

Χρήση κατά την κύηση

Έχουν γίνει σε ποντίκια και αρουραίους μελέτες κατά την αναπαραγωγή με δόσεις μέχρι 11 

φορές   την   ανθρώπινη   δόση.   Οι   μελέτες   αυτές   δεν   αποκάλυψαν   στοιχεία   διαταραχής   της 

γονιμότητας ή πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο που να οφείλονται στην κεφαδροξίλη. Ωστόσο 

δεν   υπάρχουν   επαρκείς   και   καλά   ελεγχόμενες   μελέτες   σε   εγκύους.   Επειδή   οι   μελέτες   σε 

πειραματόζωα κατά  την  αναπαραγωγή  δεν  μπορούν  πάντα  να  προβλέψουν  την  ανθρώπινη 

αντίδραση, αυτό το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

μόνο εάν είναι απαραίτητο.

Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας

Η   Κεφαδροξίλη   απεκκρίνεται   στο   μητρικό   γάλα   και   γι'   αυτό,   το   φάρμακο   θα   πρέπει   να 

χρησιμοποιείται με προσοχή σε θηλάζουσες μητέρες.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με την κεφαδροξίλη είναι παρόμοιες με αυτές 

που παρατηρούνται και με τις άλλες κεφαλοσπορίνες.

Γαστρεντερικές: Έχουν αναφερθεί σπάνια ναυτία, έμετος και δυσπεψία. Η χορήγηση μαζί με 

το φαγητό μειώνει την ναυτία χωρίς να ελαττώνει την απορρόφηση. Έχει επίσης παρατηρηθεί 

διάρροια.   Μπορεί   να   εμφανιστούν   συμπτώματα   ψευδομεμβρανώδους   κολίτιδας   κατά   τη 

διάρκεια ή μετά την αντιβιοθεραπεία.

Υπερευαισθησία:   Το   10%   περίπου   των   ατόμων   που   είναι   αλλεργικοί   στην   πενικιλλίνη 

εμφανίζουν   αλλεργία   και   στην   κεφαδροξίλη.   Όπως   και   με   άλλες   κεφαλοσπορίνες,   έχουν 

παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου πυρετού, κνησμού, εξανθήματος, 

κνίδωσης και αγγειοοιδήματος. Αυτές οι αντιδράσεις συνήθως υποχωρούν με τη διακοπή του 

φαρμάκου.   Πολύμορφο   ερύθημα,   σύνδρομο  Stevens-Johnson,  ορονοσία  και  αναφυλακτικές 

αντιδράσεις έχουν αναφερθεί σπάνια.

Άλλες  αντιδράσεις   περιλαμβάνουν   περιγεννητικό   κνησμό,   μονιλίαση   του   γεννητικού 

συστήματος,   κολπίτιδα,   αρθραλγία,   μετρίου   βαθμού   παροδική   ουδετεροπενία   και   μικρές 

αυξήσεις των τρανσαμινασών στον ορό. Όπως και με άλλες κεφαλοσπορίνες, έχουν αναφερθεί 

σπάνια θρομβοπενία, ακοκκιοκυτταραιμία και παροδική ηωσινοφιλία.

4.9 Υπερδοσολογία

Πληροφορίες από μία μελέτη παιδιών ηλικίας μικρότερης από έξι ετών που είχαν λάβει μέχρι 

250 mg/kg σκευασμάτων πενικιλλίνης ή κεφαλοσπορίνης έδειξαν ότι η λήψη λιγότερων των 

250 mg/kg κεφαλοσπορινών (δηλ. 5 μέχρι 10 φορές την προτεινόμενη δόση) δεν προκαλεί 

σημαντικές επιδράσεις. Καμία θεραπεία δεν απαιτείται πέραν της γενικής υποστήριξης και της 

παρακολούθησης. Για ποσότητες μεγαλύτερες από 250 mg/kg προκαλέστε γαστρική κένωση 

(πρόκληση εμέτου ή πλύση στομάχου).

Για  πληροφορίες  σχετικές  με  την  απομάκρυνση  του  φαρμάκου  με   αιμοκάθαρση  δείτε  την 

παράγραφο 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Μικροβιολογία

Η   Κεφαδροξίλη   είναι   ένα   ημισυνθετικό   αντιβιοτικό   που   ανήκει   στην   κατηγορία   των 

κεφαλοσπορινών α΄ γενεάς και προορίζεται για χορήγηση από το στόμα.

Η Κεφαδροξίλη είναι δραστική in vitro έναντι των ακολούθων μικροοργανισμών:

- β-hemolytic streptococci

- Streptococcus pneumoniae

- Staphylococci,   ðåñéëáìâáíïìÝíùí   ôùí   êïáãêïõëÜóç-èåôéêþí,   êïáãêïõëÜóç   -   áñíçôéêþí   êáé   ôùí   óôåëå÷þí   ðïõ 

ðáñÜãïõí ðåíéêéëëéíÜóç.

- Escherichia coli

- Proteus mirabilis

- Είδη Klebsiella

- Moraxella (Branhamella) catarrhalis

- Είδη Bacteroides (εξαιρουμένου του Bacteroides fragilis).

Υπάρχουν επίσης και άλλα στελέχη ευαίσθητων gram-αρνητικών μικροοργανισμών στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται  μερικά   στελέχη   του  Haemophilus  influenzae,   στελέχη   Salmonella   και 

Shigella.

Σημείωση: Τα περισσότερα στελέχη των εντεροκόκκων (Enterococcus faecalis και E. faecium) 

είναι   ανθεκτικά   στην   κεφαδροξίλη.   Η   Κεφαδροξίλη   δεν   είναι   δραστική   έναντι   των 

περισσότερων   στελεχών   Enterobacter,   στελεχών   Morganella   morganii   (πρώην   Proteus 

morganii) και στελεχών Proteus vulgaris. Δεν είναι δραστικό έναντι των ειδών Pseudomonas 

ούτε έναντι του Acinetobacter calcoaceticus (πρώην είδη Mima και Herellea).

Δοκιμασία ευαισθησίας με τη μέθοδο των δίσκων

Μία προταθείσα εργαστηριακή διαδικασία χρησιμοποιεί ένα δίσκο κεφαλοσπορίνης για τον 

έλεγχο   της   ευαισθησίας.   Κατάλληλοι   υπολογισμοί   συσχετίζουν   τη   διάμετρο   της   ζώνης 

αναστολής του δίσκου με την ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση της κεφαδροξίλης. Σ' αυτή 

τη διαδικασία, ο χαρακτηρισμός "ευαίσθητος" υποδηλώνει ότι ο προσβάλλων μικροοργανισμός 

πιθανότατα θα ανταποκριθεί στη θεραπεία. Ο χαρακτηρισμός "ανθεκτικός" υποδηλώνει ότι ο 

προσβάλλων   μικροοργανισμός   πιθανότατα   δεν   θα   ανταποκριθεί   στη   θεραπεία.   Ο 

χαρακτηρισμός "μετρίως ευαίσθητος" υποδηλώνει ότι ο μικροοργανισμός θα ήταν ευαίσθητος 

αν η λοίμωξη ήταν περιορισμένη σε μία περιοχή όπου θα μπορούσαν να επιτευχθούν επαρκείς 

συγκεντρώσεις φαρμάκου, όπως για παράδειγμα στις ουροφόρες οδούς.

5.2 Φαρμακοκινητική

Η Κεφαδροξίλη απορροφάται ταχέως μετά από χορήγηση από το στόμα. Μετά από χορήγηση 

δόσης 500mg ή 1g, η μέση τιμή των μέγιστων συγκεντρώσεων στον ορό ήταν περίπου 16 και 

28μg/ml,   αντίστοιχα.   Μετρήσιμες   στάθμες   της   ουσίας   ανευρίσκονται   12   ώρες   μετά   τη 

χορήγηση. Περισσότερο από το 90% του φαρμάκου αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα μέσα 

σε 24 ώρες. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στα ούρα, στο διάστημα που ακολουθεί μετά από 

χορήγηση μίας δόσης 500mg, είναι περίπου 1800μg/ml. Αυξήσεις στη δοσολογία προκαλούν 

γενικά   και   ανάλογες   αυξήσεις   των   συγκεντρώσεων   της   κεφαδροξίλης   στα   ούρα.   Η 

συγκέντρωση   του   αντιβιοτικού   στα   ούρα   μετά   από   δόση   1g,   διατηρήθηκε   σε   αρκετά 

υψηλότερα   επίπεδα   από   την   MIC   (Ελάχιστη   Ανασταλτική   Συγκέντρωση)   των   ευαίσθητων 

παθογόνων των ουροφόρων οδών για 20 μέχρι 22 ώρες.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα

Capsules:

Tablets:

Powder for oral suspension 250mg/5ml και 500mg/5ml:

6.2 Ασυμβατότητες

Καμία γνωστή μέχρι σήμερα

6.3 Διάρκεια ζωής

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Τρόπος προετοιμασίας πόσιμου εναιωρήματος.

Ανακινείστε ελαφρά τη φιάλη για να αποκολληθεί η σκόνη από τα τοιχώματα. Προσθέστε την 

κατάλληλη   ποσότητα   νερού.   Αναστρέψτε   και   ανακινείστε   το   φιαλίδιο.   Αν   χρειάζεται, 

συμπληρώστε με νερό μέχρι τη χαραγή. Όταν γίνει η ανασύσταση όπως έχει καθοριστεί, κάθε 

κουταλάκι του γλυκού (5 ml) του εναιωρήματος περιέχει 250mg ή 500mg, ανάλογα με την 

πυκνότητα, δραστικής κεφαδροξίλης, με τη μορφή της μονοϋδρικής κεφαδροξίλης.

Το   ανασυσταθέν   εναιώρημα   για   χορήγηση   από   το   στόμα   είναι   σταθερό   για   7   ημέρες   σε 

θερμοκρασία   δωματίου   (διατηρείται   σε   ξηρό   μέρος)   ή   για   14   ημέρες   όταν   διατηρηθεί   σε 

ψυγείο. Ανακινείστε  τη φιάλη  καλά πριν τη  χρήση. Διατηρείτε  τη φιάλη  καλά κλεισμένη. 

Πετάξτε   το   αχρησιμοποίητο   φάρμακο   ύστερα   από   παραμονή   7   ημερών   σε   θερμοκρασία 

δωματίου ή 14 ημερών σε ψυγείο.

6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΗΣ   ΠΡΩΤΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ   /   ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ   ΤΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΟΦ / CEFADROX.DOC

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ