NEFADON

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEFADON 200MG/TAB TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N06AX06
 • Δοσολογία:
 • 200MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEFADON 200MG/TAB TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

NEFADON

Υδροχλωρική Νεφαζοδόνη

Δισκία 50mg, 100mg, 200mg  και 300mg

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

NEFADON

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Τα δισκία των 50mg, 100mg, 200mg και 300mg περιέχουν αντίστοιχα 50mg, 100mg, 200mg 

και 300mg υδροχλωρικής νεφαζοδόνης.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκία

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το NEFADON ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία της κατάθλιψης 

(διαγνωσμένη σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-III ή DSM-IIIR). Μείζον καταθλιπτικό 

επεισόδιο σημαίνει έντονο και σχετικά επίμονο καταθλιπτικό ή δυσφορικό 

συναίσθημα το οποίο συνήθως επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα (σχεδόν 

κάθε ημέρα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες). Πρέπει να περιλαμβάνει ή καταθλιπτικό 

συναίσθημα ή απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης και τουλάχιστον 5 από τα 

ακόλουθα 9 συμπτώματα: Καταθλιπτικό συναίσθημα, ελάττωση του ενδιαφέροντος 

για συνήθεις δραστηριότητες, σημαντική αλλαγή στο βάρος ή και την όρεξη, αϋπνία ή 

υπερυπνία, ψυχοκινητική ανησυχία ή επιβράδυνση, αίσθημα αυξημένης κόπτωσης, 

αισθήματα ενοχής ή αναξιότητας, επιβράδυνση της σκέψης ή μείωση της ικανότητας 

συγκέντρωσης, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονικό ιδεασμό.

4.2.      Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ενήλικες    :   Το σύνηθες θεραπευτικό σχήμα είναι 200mg δύο φορές την ημέρα. Η 

συνιστώμενη δόση ενάρξεως είναι μέχρι 100mg δύο φορές την ημέρα που πρέπει να 

αυξηθεί σταδιακά σε 200mg δύο φορές την  ημέρα. Ανάλογα με την κλινική 

ανταπόκριση, η ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στο μέγιστο των 300mg 

δύο φορές την ημέρα. Το διάστημα μεταξύ των αυξήσεων της δοσολογίας πρέπει να 

είναι 5-7 ημέρες.

Οπως παρατηρείται με όλα τα αντικαταθλιπτικά είναι δυνατόν να χρειασθούν αρκετές 

εβδομάδες για τα εκδηλωθούν τα πλήρη θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ηλικιωμένοι ή Εξασθενημένοι Ασθενείς    :   Η συνιστώμενη αρχική δόση για 

ηλικιωμένους ή εξασθενημένους ασθενείς είναι 100 mg/ημέρα (50mg δύο φορές την 

ημέρα). Αυτοί οι ασθενείς έχουν συνήθως μειωμένη  κάθαρση νεφαζοδόνης ή και 

αυξημένη ευαισθησία στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων που είναι δραστικά 

στο ΚΝΣ. Μπορεί να είναι αναγκαία η τροποποίηση των επομένων δόσεων και της 

τελικής δόσης ανάλογα με την προσεκτική εκτίμηση της κλινικής ανταπόκρισης του 

ασθενούς.

Αλλαγή θεραπευτικού σχήματος προς ή από ένα Αναστολέα της Μονοαμινοξειδάσης 

(ΜΑΟΙ).

Τουλάχιστον 14 ημέρες πρέπει να μεσολαβήσουν ανάμεσα στη διακοπή ενός ΜΑΟΙ 

και στην έναρξη της θεραπείας με νεφαζοδόνη. Τουλάχιστον 7 ημέρες πρέπει να 

μεσολαβήσουν από τη διακοπή της νεφαζοδόνης για την έναρξη της χορήγησης ενός 

ΜΑΟΙ (βλέπετε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ).

Νεφρική ανεπάρκεια    :   Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική σχέση μεταξύ των 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        1

φαρμακοκινητικών παραμέτρων και του βαθμού νεφρικής έκπτωσης. Ομως, επειδή 

με τη χρόνια χορήγηση μπορεί να συμβεί αθροιστική συσσώρευση της νεφαζοδόνης 

και των μεταβολιτών της, σε ασθενείς με σοβαρή  εξασθένιση στης νεφρικής 

λειτουργίας συνιστάται η χρήση μικρών δόσεων.

Ηπατική ανεπάρκεια    :  Ο χρόνος ημιαποβολής της νεφαζοδόνης σε ασθενείς με 

κίρρωση παρατείνεται σημαντικά. Γι’αυτό, εάν η νεφαζοδόνη χορηγείται σε ασθενείς 

με ηπατική νόσο, θα πρέπει να χορηγηθεί σε δοσολογικό σχήμα με χαμηλότερες ή 

λιγότερο συχνές  δόσεις.

Μακροχρόνια θεραπεία    :   Συστηματική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 

νεφαζοδόνης σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο έχει δείξει ότι τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα διατηρούνται κατά την διάρκεια συνεχιζόμενης αγωγής 

για περιόδους πάνω από ένα χρόνο. Η ανταπόκριση που παρατηρείται κατά την 

αρχική πορεία της αγωγής μπορεί ασφαλέστατα να διατηρηθεί με την ίδια δοσολογία.

Παιδιά    :   Η χρήση της νεφαζοδόνης στα παιδιά δεν συνιστάται, επειδή η ασφάλεια  και 

η αποτελεσματικότητα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμη 

εξακριβωθεί.

4.3.      Αντενδείξεις

Το NEFADON αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη 

νεφαζοδόνη, σε άλλα φαινυλοπιπεραζινικά αντικαταθλιπτικά, ή σε κάποιο από τα 

ανενεργά συστατικά του NEFADON.

Αντενδείκνυται επίσης η ταυτόχρονη χορήγηση με αναστολέα ΜΑΟ1 (βλ. 4.4.)

      

4.4.      Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Δυνητική αλληλεπίδραση με Αναστολείς της Μονοαμινοξειδάσεις (ΜΑΟΙ). Σε ασθενείς 

που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά με φαρμακολογικές ιδιότητες παρόμοιες αλλά όχι 

ταυτόσημες με της νεφαζοδόνης (δηλαδή εκλεκτικούς αναστολείς της 

επαναπρόσληψης της σεροτονίνης)  σε συνδυασμό με ένα αναστολέα της 

μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙ), έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές, μερικές φορές, 

θανατηφόρες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν επίσης αναφερθεί για ασθενείς 

που πρόσφατα είχαν διακόψει αυτά τα φάρμακα  και είχαν αρχίσει τη λήψη ενός 

ΜΑΟΙ. Λόγω του ότι η νεφαζοδόνη είναι ένας αναστολέας της επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης συνιστάται να μην χρησιμοποιείται σε συνδυαμό με έναν ΜΑΟΙ, ή μέσα 

σε χρονικό διάστημα 14 ημερών μετά το τέλος της αγωγής με έναν ΜΑΟΙ. Πρέπει να 

μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα έπειτα από τη διακοπή της νεφαζοδόνης, πριν 

ξεκινήσει η χορήγηση ενός ΜΑΟΙ.

Δυνητική αλληλεπίδραση με Τερφεναδίνη, Αστεμιζόλη και Σιζαπρίδη    :   Η ταυτόχρονη 

χρήση τερφεναδίνης, αστεμιζόλης ή σιζαπρίδης με νεφαζοδόνη θα πρέπει να 

αποφεύγεται. Η νεφαζοδόνη έχει  βρεθεί in vitro  ότι είναι ένας αναστολέας του 

κυτοχρώματος P

IIIA

 4.  Η τερφεναδίνη, η αστεμιζόλη και η σιζαπρίδη μεταβολίζονται 

από το κυτόχρωμα ΙΙΙΑ

 και έχει δειχθεί ότι η κετοκοναζόλη, η ερυθρομυκίνη και άλλοι 

αναστολείς του ΙΙΙΑ

 μπορούν να εμποδίσουν το μεταβολισμό  αυτών των φαρμάκων 

οδηγώντας σε αύξηση των συγκεντρώσεων στο πλάσμα του συγκεκριμένου 

φαρμάκου. Αυξήσεις των συγκεντρώσεων της τερφεναδίνης, αστεμιζόλης και 

σιζαπρίδης στο πλάσμα σχετίζονται με επιμήκυνση του QT διαστήματος και με 

σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών καδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών που 

περιλαμβάνουν και θάνατο, και οφείλονται κυρίως σε κοιλιακή ταχυκαρδία του τύπου 

torsades de pointes.

Δυνατότητα σοβαρής ηπατικής βλάβης    :   πολύ σπάνιες περιπτώσεις ηπατικής 

νέκρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας έχουν αναφερθεί κατά την θεραπεία με 

νεφαζοδονη.  Δεν έχουν ταυτοποιηθεί γνωστοί παράγοντες κινδύνου. Η ηπατική 

βλάβη είναι συνήθως αναστρέψιμη μετά την διακοπή του φαρμάκου. Ομως, σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις, η ηπατική βλάβη ήταν θανατηφόρα ή οδήγησε σε 

μεταμόσχευση ήπατος. Οι  ασθενείς οι οποίοι κατά την διάρκεια της θεραπείας με 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        2

NEFADON,εμφανίζουν σημεία ή συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοια ηπατικής 

δυσλειτουργίας, όπως ίκτερο, σκούρα ούρα, ανορεξία, ναυτία ή κοιλιακό πόνο θα 

πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή  ηπατική βλάβη (βλ. 4.8. Ανεπιθύμητες 

ενέργειες)

Αιμορραγικές εκδηλώσεις 

Συνιστάται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι συγχρόνως με το 

NEFADON λαμβάνουν αντιπηκτικά,φάρμακα που επηρεάζουν την λειτουργία των 

αιμοπεταλιων(π.χ. ΜΣΑΦ,ακετυλοσαλικυλικά,τικλοπιδίνη,διπυριδαμόλη ) ή άλλα 

φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο της αιμορραγίας.Προσοχή επίσης συνιστάται και 

για ασθενείς με ιστορικό αιμορραγικών καταστάσεων. 

Ορθοστατική Υπόταση    :   Ορθοστατική υπόταση έχει παρατηρηθεί σε συνδυασμό με τη 

χρήση νεφαζοδόνης. Τα ποσοστά των ανεπιθυμήτων ενεργειών, σε κλινικές μελέτες 

με νεφαζοδόνη,  που χαρακτηρίσθηκαν σαν ορθοστατική υπόταση ήταν: νεφαζοδόνη 

(3%), τρικυκλικά αντικαθλιπτικά (10,9%), SSRI (2,2%) και εικονικό φάρμακο (1%). 

Επομένως, η νεφαζοδόνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με 

καρδιαγγειακές και εγκεφαλικές αγγειακές παθήσεις που μπορεί να επιδεινωθούν με 

την υπόταση (ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, στηθάγχης ή ισχαιμικού 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου) και καταστάσεις που θα μπορούσαν να 

προδιαθέτουν σε υπόταση  (αφυδάτωση, ελαττωμένος όγκος αίματος και θεραπεία με 

αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή).

Ιστορικό Μανίας/Υπομανίας    :   Οπως με άλλους αντικαταθλιπτικούς παράγοντες η 

ενεργοποίηση μανίας/υπομανίας αποτελεί έναν γνωστό κίνδυνο σε ένα μικρό 

ποσοστό ασθενών με διαραχές του συναισθήματος που λαμβάνουν  αγωγή με 

αντικαταθλιπτικά και παρατηρήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια  κλινικών μελετών με 

νεφαζοδόνη (0,3% σε μονοπολικούς ασθενείς και 1,6% σε διπολικούς). Η 

νεφαζοδόνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό 

μανίας.

Αυτοκτονία    :   Η πιθανότητα απόπειρας αυτοκτονίας σε σοβαρά καταθλιπτικούς 

ασθενείς συνυπάρχει με τη νόσο και μπορεί να παραμείνει ακόμα και κατά τη 

διάρκεια φανερής βελτίωσης των συμπτωμάτων. Στενή παρακολούθηση των 

ασθενών υψηλού κυνδύνου θα πρέπει συνοδεύει την έναρξη της αγωγής με 

νεφαζοδόνη. Οι συνταγές θα πρέπει να αναγράφονται για τη μικρότερη ποσότητα των 

δισκίων προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος υπερδοσολογίας.

Σπασμοί    :   Οπως με τα άλλα αντικαθλιπτικά, η νεφαζοδόνη θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών. Κατά τη διάρκεια των 

μελετών που πραγματοποιήθηκαν πριν την κυκλοφορία του προϊόντος δεν 

παρατηρήθηκαν grand mal ή εστιακές κρίσεις. Παρατηρήθηκε υποτροπή σπασμών 

petit mal σε έναν ασθενή. Μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, έχουν αναφερθεί 

σπάνιες περιπτώσεις σπασμών (περιλαμβανομένων και των grand mal σπασμών). 

Ομως δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η αιτία αυτών των σπασμών είναι η νεφαζοδόνη. 

Ηλεκτροσπασμοθεραπεία    :   Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αφορούν τη 

συνδυασμένη χρήση ηλεκτροσπασμοθεραπείας και νεφαζοδόνης.

Πριαπισμός    :   Αν και δεν παρατηρήθηκε πριαπισμός κατά τη διάρκεια των μελετών 

που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κυκλοφορία της νεφαζοδόνης, σπάνιες 

περιπτώσεις πριαπισμού παρουσιάσθηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. 

Οπως δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η αιτία εμφάνισης πριαπισμού οφείλεται στη 

νεφαζοδόνη. Εάν οι ασθενείς εμφανίσουν παρατεταμένες ή σε ακατάλληλη χρονική 

στιγμή στύσεις, θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη θεραπεία και να συμβουλευθούν 

τον ιατρό τους.

Χρήση σε ασθενείς με συνυπάρχουσες  παθήσεις    :   Απαιτείται προσοχή στη χρήση 

νεφαζοδόνης σε ασθενείς με παθήσεις ή καταστάσεις όπως ηπατική ή νεφρική 

ανεπάρκεια που μπορούν να επηρεάσουν το μεταβολισμό και την απέκκριση του 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        3

φαρμάκου. Οι τιμές AUC της νεφαζοδόνης και της HO-NEF σε ασθενείς με κίρρωση 

του ήπατος αυξάνονται περίπου κατά 25%. Με τη χρόνια χορήγηση μπορεί να 

παρατηρηθεί πρόσθετη συσσώρευση νεφαζοδόνης  ή των μεταβολιτών της σε 

ασθενείς με σοβαρή βλάβη στη νεφρική λειτουργία, και συνιστάται η χρήση 

μικρότερης ή λιγότερο συχνής δόσης. Δεν έχει παρατηρηθεί συγκεκριμένη σχέση 

ανάμεσα στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους και το βαθμό της νεφρικής έκπτωσης.

Ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο    :   Ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό 

εμφράγματος του μυοκαρδίου ή με ασταθείς καρδιοπάθειες αποκλείστηκαν από τις 

κλινικές μελέτες. Η εκτίμηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) σε ασθενείς που 

λάμβαναν νεφαζοδόνη σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δεν έδειξαν ότι η 

νεφαζοδόνη, συνδέεται με την εμφάνιση σημαντικών κλινικά ανωμαλιών στο ΗΚΓ. 

Ομως, στο 1,5% των ασθενών που λάμβαναν νεφαζοδόνη παρατηρήθηκε 

φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Ασθενείς με πρόσφατο ιστορικό εμφράγματος του 

μυοκαρδίου ή με ασταθή καρδιακή νόσο θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο με 

μεγάλη προσοχή.

Χρήση στην Παιδιατρική    :   Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε παιδιά κάτω των 

18 ετών, δεν έχουν αποδειχθεί.

Χρήση από Ηλικιωμένους    :   Δεν αναγνωρίσθηκαν ασυνήθιστα ανεπιθύμητα κλινικά 

φαινόμενα που να σχετίζονται με την ηλικία κατά την εκτίμηση της ασφάλειας σε 

πάνω από 500 ηλικιωμένα άτομα (>65 χρόνων) που τους είχε χορηγηθεί 

νεφαζοδόνη.

Λόγω της αυξημένης συστηματικής έκθεσης στη νεφαζοδόνη που παρατηρείται στους 

ηλικιωμένους  σε μελέτες με εφάπαξ χορήγηση, η αγωγή με τη νεφαζοδόνη θα 

πρέπει να ξεκινά στο μισό της συνηθισμένης δόσης και να αυξάνεται όσο χρειάζεται 

για να επιτευχθεί θεραπευτική ανταπόκριση με την καλύτερη δυνατή ανοχή.

Φαρμακευτική  κατάχρηση και εξάρτηση    :   Δεν έχει αποδειχθεί ότι η νεφαζοδόνη 

προκαλεί  φυσική ή ψυχική εξάρτηση ούτε φαίνεται να προκαλεί αντοχή. Επειδή όμως 

είναι δύσκολο να προβλεφθεί ακριβώς από πειραματικά δεδομένα η αντίδραση των 

ασθενών σε ένα φάρμακο που δρα στο ΚΝΣ και η κατάχρησή του, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης ψυχοφαρμάκων.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

Τριαζολάμη    :   Η ταυτόχρονη χρήση νεφαζοδόνης και τριαζολάμης  θα πρέπει  να 

αποφεύγεται διότι η νεφαζοδόνη αυξάνει σημαντικά τη συγκέντρωση στο πλάσμα της 

τριαζολάμης. Η συγχορήγηση νεφαζοδόνης ενισχύει την εκδήλωση των 

ανεπιθύμητων ενεργειών της τριαζολάμης στις δοκιμασίες της ψυχοκινητικής 

απόδοσης. Οι συγκεντρώσεις της νεφαζοδόνης στο πλάσμα δεν επηρεάζονται από 

την τριαζολάμη.

Αλπραζολάμη    :   Εάν η αλπραζολάμη συγχορηγείται με νεφαζοδόνη συνιστάται μείωση 

στη δοσολογία της αλπραζολάμης διότι η συγκέντρωση στο πλάσμα της 

αλπραζολάμης αυξάνεται. Καμία προσαρμογή στη δοσολογία δεν απαιτείται για τη 

νεφαζοδόνη. Οι συγκεντρώσεις της νεφαζοδόνης στο πλάσμα δεν επηρεάζονται από 

την αλπραζολάμη.

Λοραζεπάμη    :   Οταν η λοραζεπάμη και η νεφαζοδόνη χορηγούνται μαζί στην 

σταθεροποιημένη κατάσταση δεν υπάρχει καμία διαφορά στις φαρμακοκινητικές 

παραμέτρους για κανένα από τα δύο φάρμακα και δεν υπάρχει καμία επιπλέον 

ελάττωση στις δοκιμασίες ψυχοκινητικής συμπεριφοράς εκτός από εκείνες που έχουν 

προκληθεί από την λοραζεπάμη.

Αναστολείς της Μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙ)    :   Βλέπετε  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        4

Λίθιο    :   Ταυτόχρονη χορήγηση νεφαζοδόνης με λίθιο έχει αναφερθεί ότι δεν προκαλεί 

ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις.

Αλοπεριδόλη    :   Μία μόνη δόση 5 mg αλοπεριδόλης χορηγούμενη από το στόμα, κατά 

την σταθεροποιημένη  κατάσταση χορηγήσεως νεφαζοδόνης δεν προκάλεσε κλινικά 

σημαντικές αλλαγές στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους και συνήθως δεν χρειάζεται 

να γίνει προσαρμογή της δοσολογίας και για τα δύο φάρμακα.

Φλουοξετίνη    :   Προηγούμενη θεραπεία ή συγχορήγηση φλουοξετίνης με νεφαζοδόνη 

αυξάνει σημαντικά τις τιμές AUC του μεταβολίτη της νεφαζοδόνης mCPP (μετα-

χλωροφαινυλοπιπεραζίνη) περίπου κατά 3-6 φορές. Ασθενείς που μετατάσσονται 

αμέσως από τη φλουοξετίνη στη νεφαζοδόνη μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένες 

προσωρινές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. ναυτία, ζάλη, πονοκέφαλο). Αυτές οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να περιοριστούν εάν υπάρξει περίοδος έκπλυσης 

πριν να ξεκινήσει η αγωγή με τη νεφαζοδόνη ή εάν μειωθεί η αρχική δόση 

νεφαζοδόνης. Λόγω της μακράς διάρκειας ημιζωής της φλουοτεξίνης και των 

μεταβολιτών της αυτή η περίοδος  έκπλυσης μπορεί να κυμαίνεται από μία έως 

μερικές εβδομάδες, ανάλογα με την δόση της φλουοξετίνης και άλλων ατομικών 

χαρακτηριστικών του ασθενούς. Η νεφαζοδόνη δεν επηρεάζει τη φαρμακοκινητική της 

φλουοξετίνης ή της νορφλουοξετίνης.

Καρβαμαζεπίνη    :   Η συγχορήγηση της νεφαζοδόνης με την καρβαμαζεπίνη σε υγιείς 

εθελοντές αύξησε σε σταθερή κατάσταση κατά 23% τις τιμές Cmax  και AUC της 

καρβαμαζεπίνης και  ελάττωσε κατά 21% και 20% σε σταθερή κατάσταση τις τιμές 

Cmax και AUC αντιστοίχως του δραστικού μεταβολίτη, καρβαμαζεπίνη 10,11 

εποξειδική. Επίσης η φαρμακοκινητική της νεφαζοδόνης και της υδροξυνεφαζοδόνης 

επηρεάσθηκε σημαντικά από την συγχόρηση με καρβαμαζεπίνη. Σε 

σταθεροποιημένη κατάσταση οι τιμές Cmax και  AUC της νεφαζοδόνης ελαττώθηκαν 

κατά 86% και 93% αντίστοιχα. Ανάλογες ελαττώσεις επίσης παρατηρήθηκαν στις 

τιμές Cmax  και AUC της υδροξυνεφαζοδόνης (85% και 94% αντιστοίχως), ενώ οι 

ελαττώσεις σε Cmax και ΑUC των m-χλωροφαινυλπιπεραζίνης και τριαζολο-διόνης 

ήταν μικρότερες (13% και 44%, 28% και 57% αντιστοίχως). Λόγω του ότι υπάρχει η 

δυνατότητα η συγχορήγηση καρβαμαζεπίνης να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικά 

επίπεδα συγκεντρώσεων στο πλάσμα νεφαζοδόνης και υδροξυνεφαζοδόνης ώστε να 

προκύψει αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα από το NEFADON, συνιστάται το NEFADON 

να μη χορηγείται μαζί με καρβαμαζεπίνη, όταν υπάρχουν περισσότερο κατάλληλες 

εναλλακτικές λύσεις. Λόγω των ενδεχομένων αυξημένων συγκεντρώσεων στο 

πλάσμα, τα επίπεδα της καρβαμαζεπίνης στο πλάσμα θα πρέπει να 

παρακολουθούνται όταν η νεφαζοδόνη συγχορηγηθεί με την καρβαμαζεπίνη.

Αντιυπερτασικά    :   Εχουν  υπάρξει αναφορές ορθοστατικής υπότασης σε ασθενείς που 

λάμβαναν νεφαζοδόνη. Ταυτόχρονη χορήγηση αντιυπερτασικής αγωγής και 

νεφαζοδόνης μπορεί να απαιτεί τη μείωση στη δόση του αντιυπερτασικού φαρμάκου 

(βλέπε κεφάλαιο Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις).

Διγοξίνη    :   Οταν η νεφαζοδόνη και η διγοξίνη χορηγούνταν ταυτόχρονα σε υγιείς 

άνδρες εθελοντές, οι οποίοι φαινοτυπικά εμφανίζουν εκτενή μεταβολισμό από P

6, 

οι τιμές Cmax, Cmin και AUC της διγοξίνης αυξήθηκαν κατά 29%, 27% και 15% 

αντίστοιχα. Η διγοξίνη δεν επηρέασε την φαρμακοκινητική της νεφαζοδόνης και των 

δραστικών  μεταβολιτών της. Λόγω του στενού θεραπευτικού δείκτη της διγοξίνης 

χρειάζεται προσοχή όταν η νεφαζοδόνη και η διγοξίνη  χορηγούνται μαζί και 

συνιστάται παρακολούθηση των επιπέδων  της διγοξίνης στο πλάσμα.

Προπρανολόλη    :   Η συγχορήγηση νεφαζοδόνης και προπρανολόλης οδήγησε σε 

μικρής σημασίας μεταβολές των φαρμακοκινητικών παραμέτρων  ώστε καμμία 

αλλαγή στην αρχική δόση κανενός φαρμάκου να μην είναι απαραίτητη.

Προσαρμογές στη δοσολογία πρέπει να γίνονται με βάση τις κλινικές ανταποκρίσεις.

Αλκοόλ    :   Σε μία ελεγχόμενη μελέτη με υγιείς εθελοντές, η νεφαζοδόνη δεν ενίσχυσε τη 

ψυχοκινητική ή τη γνωστική εξασθένιση που προκαλείται από το αλκοόλ. Καλό είναι 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        5

πάντως, να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ και νεφαζοδόνης.

Γενικά Αναισθητικά    :   Λίγα είναι γνωστά για τις πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη 

νεφαζοδόνη και τα γενικά αναισθητικά, επομένως, πριν από καθορισμένη εγχείρηση, 

η νεφαζοδόνη θα πρέπει να διακοπεί για όσο χρόνο είναι κλινικά εφικτό.

Σιμετιδίνη    :   Δεν παρατηρήθηκε καμμία συγκεκριμένη κλινική ή φαρμακοκινητική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα  στη νεφαζοδόνη και τη σιμετιδίνη σε μία κλινική μελέτη 

πολλαπλής δόσης που συμμετείχαν υγιείς εθελοντές.

Βουσπιρόνη    :   Η συγχορήγηση νεφαζοδόνης και βουσπιρόνης σε υγιείς εθελοντές 

οδήγησε σε αύξησε κατά 20 φορές της Cmax της βουσπιρόνης και σε αύξηση κατά 

50 φορές της AUC. Επίσης παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις (~ 50%) στις 

συγκεντρώσεις του πλάσματος του μεταβολίτη  της βουσπιρόνης, 1-

pyrimidimylpiprazine. Συνιστάται να ελαττώνεται η δοσολογία της βουσπιρόνης (π.χ. 

2,5 mg δύο φορές την ημέρα), όταν χορηγείται μαζί με νεφαζοδόνη. Περαιτέρω 

ρυθμίσεις της δοσολογίας και για τα δύο φάρμακα θα πρέπει να στηρίζονται στην 

κλινική ανταπόκριση.

Φάρμακα που μεταβολίζονται από το Ισοένζυμο     P    

IIIA

4  του Κυτοχρώματος    :   Η 

νεφαζοδόνη έχει αποδειχθεί in vitro ότι είναι αναστολέας του κυτοχρώματος P

IIIA

4. 

Αυτό είναι σύμφωνο με την αλληλεπίδραση που παρατηρείται ανάμεσα στη 

νεφαζοδόνη και τις τριαζολοβενζοδιαζεπίνες, τριαζολάμη και αλπραζολάμη, που είναι 

φάρμακα που μεταβολίζονται από αυτό το ισοένζυμο. Κατά συνέπεια, συνιστάται 

προσοχή στη συνδυασμένη χρήση της νεφαζοδόνης μαζί με οποιαδήποτε φάρμακα 

που είναι γνωστό ότι μεταβολίζονται από το ισοένζυμο ΙΙΙΑ, ιδιαίτερα τερφεναδίνη, 

αστεμιζολη ή σιζαπρίδη (βλέπε κεφάλαιο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ)

Αναστολείς του ενζύμου     HMG-CoA     αναγωγάσης    : Εχουν  γίνει σπάνιες αναφορές 

ραβδομυόλυσης για ασθενείς που ελάμβαναν μαζί με NEFADON έναν από τους δύο 

αναστολείς του ενζύμου HMG-CoA αναγωγάσης, λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη, 

γνωστά υποστρώματα του CYP3A4. Ραβδομυόλυση έχει αναφερθεί σε ασθενείς που 

ελάμβαναν μόνο αναστολείς του ενζύμου HMG-CoA αναγωγάσης (στις συνιστώμενες 

δόσεις) και ειδικότερα, για μερικά φάρμακα αυτής της κατηγορίας, όταν τα φάρμακα 

αυτά χορηγούνταν μαζί με αναστολείς του ισοενζύμου CYP3A4. Επειδή η 

νεφαζοδόνη είναι γνωστό ότι αναστέλλει αυτό το ισοένζυμο, θα πρέπει να δίδεται 

προσοχή, όταν το NEFADON χορηγείται μαζί με σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη ή 

ατορβαστατίνη. Μεταβολικές αλληλεπιδράσεις είναι σπάνιες μεταξύ νεφαζοδόνης και 

αναστολέων του ενζύμου HMG-CoA αναγωγάσης, οι οποίοι  υφίσταται λίγο ή 

καθόλου μεταβολισμό από το ισοένζυμο CYP3A4, όπως είναι η πραβαστατίνη και 

φλουβαστατίνη.

Κυκλοσπορίνη    :   Υπάρχουν σπάνιες αναφορές για αυξήσεις των επιπέδων 

κυκλοσπορίνης στο πλάσμα μέχρι και 7 φορές, σε ασθενείς που ελάμβαναν 

νεφαζοδόνη μαζί με κυκλοσπορίνη. Επειδή η κυκλοσπορίνη είναι ένα υπόστρωμα του 

CYP3A4 και η νεφαζοδόνη είναι γνωστό ότι αναστέλλει  αυτό το ένζυμο, συνιστάται 

συχνή παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοσπορίνης στο πλάσμα, όταν αυτά τα 

φάρμακα χορηγούνται μαζί.

Φάρμακα που μεταβολίζονται από Ισοένζυμο     P    

   του κυτοχρώματος    :   Μία μικρή 

ομάδα του πληθυσμού έχει ελαττωμένη δραστηριότητα μεταβολισμού φαρμάκων από 

το Κυτόχρωμα P

6.  Αυτά τα άτομα αναφέρονται κοινώς ως «άτομα με μειωμένη 

μεταβολική ικανότητα» φαρμάκων όπως είναι η κινιδίνη, η δεξτρομεθορφάνη  και τα 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η φαρμακοκινητική της νεφαζοδόνης και των κύριων 

μεταβολιτών της δεν μεταβάλλονται  σε αυτά τα άτομα με τη μειωμένη μεταβολική 

ικανότητα. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα του μεταβολίτη  m-CPP αυξάνονται σε 

αυτόν το πληθυσμό. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας της νεφαζοδόνης 

όταν χορηγείται σε άτομα με μειωμένη μεταβολική ικανότητα. Η νεφαζοδόνη και οι 

μεταβολίτες της, έχει αποδειχθεί in vitro, ότι είναι υπερβολικά ασθενείς αναστολείς 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        6

του P

6  . Ετσι, δεν είναι πιθανό ότι η νεφαζοδόνη θα μειώσει τη μεταβολική 

κάθαρση  των φαρμάκων που μεταβολίζονται από αυτό το ισοένζυμο (π.χ. 

αλπρενολόλη, μετοπρολόλη, τιμολόλη, φλεκαϊνίδη, παροξετίνη, φλουοξετίνη, 

θειοριδαζίνη, αλοπεριδόλη).

Φάρμακα που μεταβολίζονται από το ΙΑ

2  Ισοένζυμο    :   Η νεφαζοδόνη  και οι μεταβολίτες 

της έχει αποδειχθεί in vitro ότι δεν αναστέλλουν το κυτόχρωμα P

2 .  Ετσι, 

μεταβολικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη νεφαζοδόνη και τα φάρμακα που 

μεταβολίζονται από αυτό το ισοένζυμο δεν είναι πιθανές (π.χ. κλοζαπίνη, τακρίνη, 

θεοφυλλίνη).

Φάρμακα που επηρεάζουν την αιμόσταση 

Η σύγχρονη χορήγηση με αντιπηκτικά ,φάρμακα που επηρεάζουν την λειτουργία των 

αιμοπεταλίων (π.χ. ΜΣΑΦ, ακετυλοσαλικυλικά ,τικλοπιδίνη,διπυραδαμόλη) ή άλλα 

φάρμακα που επηρεάζουν την αιμόσταση αυξάνουν τον κίνδυνο εμφανίσεως 

αιμορραγιών.

Γενικά: Η νεφαζοδόνη συνδέεται εκτεταμένα (> 99%) με τις πρωτεϊνες του πλάσματος 

στον άνθρωπο. Η επίδραση της νεφαζοδόνης στη σύνδεση με τις πρωτεϊνες του 

πλάσματος των φαρμάκων που μπορεί να συγχορηγούνται θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη. Αντίστροφα, ανεπιθύμητες ενέργειες θα μπορούσαν να προκύψουν από 

εκτόπιση της νεφαζοδόνης από άλλα ισχυρά συνδεόμενα φάρμακα.

4.6 Κύηση και γαλουχία

Χρήση κατά την κύηση

Λόγω του ότι οι μελέτες αναπαραγωγής στα ζώα δεν μπορούν να προβλέψουν πάντα 

την ανταπόκριση του ανθρώπου, αυτό το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν τα πιθανά οφέλη υπερτερούν των 

πιθανών κινδύνων.

Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας

Δεν είναι γνωστό εάν η νεφαζοδόνη και οι μεταβολίτες της μπορούν να απεκκριθούν 

στο ανθρώπινο γάλα. Γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη πορσοχή  όταν το NEFADON 

χορηγείται σε μία γυναίκα που θηλάζει.

4.7 Επίδραση  στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Κάθε ψυχοδραστικό φάρμακο μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητα κρίσης ή 

να επηρεάσει γνωστικές ή κινητικές ικανότητες και οι ασθενείς θα πρέπει να είναι 

προσεκτικοί με τη χρήση επικίνδυνων μηχανών, περιλαμβανομένων των 

αυτοκινήτων, μέχρι να είναι βέβαιοι ότι η χορήγηση του φαρμάκου δεν επηρεάζει 

αρνητικά την ικανότητά τους να απασχολούνται σε τέτοιες δραστηριότητες.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίπου το 16% από 3.496 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν NEFADON σε κλινικές μελέτες 

που έγιναν ανά τον κόσμο πριν από την κυκλοφορία του φαρμάκου, διέκοψε την 

θεραπεία λόγω ενός ανεπιθύμητου συμβάντος. Οι περισσότερο συχνές ανεπιθύμητες 

ενέργειες (≥ 1%) που παρουσιάσθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν: ναυτία (3,5%), ζάλη 

(1,9%), αϋπνία (1,5%), αδυναμία (1,3%)  και ανησυχία (1,2%).

Οι περισσότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε συχνότητα 

μεγαλύτερη του 5% ήταν: υπνηλία, ξηροστομία, ναυτία, ζάλη, δυσκοιλιότητα, 

αδυναμία, καρηβαρία, θάμβος όρασης, σύγχυση και μη φυσιολογική όραση.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που 

παρουσιάσθηκαν σε συχνότητα μεγαλύτερη από 1%. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες 

ενέργειες ταξινομήθηκαν με βάση την ορολογία λεξικού κατά COSTART.

Συχνότητα  ανεπιθυμήτων ενεργειών σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο 

κλινικές μελέτες διάρκειας 6-8 εβδομάδων και με δοσολογικό σχήμα 300mg - 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        7

600mg ημερησίως. 

Μέρος Σώματος Ανεπιθύμητη Ενέργεια NEFADO

N (n-393) ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟ 

(n-394)

Σώμα γενικώς Πονοκέφαλος

Αδυναμία

Λοίμωξη

Σύνδρομο γρίπης

Ρίγη

Πυρετό

Αυχενική δυσκαμψία 36%

Καρδιαγγειακό Ορθοστατική υπόταση

Υπόταση 4%

Δέρμα Κνησμός

Εξάνθημα 2%

Γαστρεντερικό Ξηροστομία

Ναυτία

Δυσκοιλιότητα

Δυσπεψία

Διάρροια

Αυξημένη όρεξη

Ναυτία και Εμετος 25%

Μεταβολικό Περιφερικό οίδημα

Δίψα 3%

< 1%

Μυοσκελετικό  Αρθραλγία 1% <1%

Νευρικό Υπνηλία

Ζάλη

Αϋπνία

Καρηβαρία

Σύγχυση

Εξασθένιση μνήμης

Παραισθησίες

Αγγειοδιαστολή (ερυθρότης, αίσθημα θερμού)

Διαταραγμένα όνειρα

Μείωση της ικανότητας για συγκεντρωση

Αταξία

Ασυνέργεια

Ψυχοκινητική επιβράδυνση

Φόβος

Υπερτονία

< 1%

Αναπνευστικό Φαρυγγίτις

Αύξηση βήχα 6%

Ειδικές αισθήσεις Θάμβος όρασης

Μη φυσιολογική όραση

Εμβοές

Αλλοίωση γεύσης

Διαταραχή οπτικού πεδίου 9%

Ουροποιητικό Συχνουρία

Λοιμώξεις ουροποιητικού 2%

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        8

Κατακράτηση ούρων

Κολπίτιδα

Πόνος στο μαστό 2%

< 1%

Σχέση δοσολογίας και ανεπιθυμήτων ενεργειών

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει ανεπιθύμητες ενέργειες που ήταν περισσότερο 

συχνές σε δοσολογικό σχήμα που κυμαινόταν από 300 mg έως 600 mg  ημερησίως 

από ότι σε δοσολογικό σχήμα που δεν υπερέβαινε τα 300 mg ημερησίως.

Σχέση δοσολογίας και ανεπιθυμήτων ενεργειών- Ελεγχόμενες μελέτες.

Σύστημα 

σώματος Ανεπιθ. Ενέργεια NEFADON 

300-600mg/day 

n=209 NEFADON

≤ 300mg/day

n=211 ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟ

n=212

Γαστρεντερικό Ναυτία

Δυσκοιλιότητα 23%

Νευρικό Υπνηλία

Ζάλη

Σύγχυση 28%

Ειδικές 

αισθήσεις Διαταραχές όρασης

Θάμβος όρασης

Εμβοές 10%

Μεταβολές βάρους

Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες που έγιναν πριν την κυκλοφορία του 

φαρμάκου δεν παρουσιάσθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων νεφαζοδόνης και 

εικονικού φαρμάκου όσον αφορά σημαντικές αυξήσεις ή  μειώσεις του σωματικού 

βάρους.

Αλλαγές στις εργαστηριακές δοκιμασίες

Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες παρουσιάσθηκε στατιστική τάση για 

μειωμένες τιμές αιματοκρίτου στην ομάδα που ελάμβανε νεφαζοδόνη από ότι στην 

ομάδα που έπαιρνε εικονικό φάρμακο.

Αλλαγές στο ΗΚΓ

Σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο παρουσιάσθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της νεφαζοδόνης και του εικονικού φαρμάκου στη 

φλεβοκομβική βραδυκαρδία, δηλ. 1,5% των ασθενών που ελάμβαναν νεφαζοδόνη 

φάνηκε να μπορεί να εμφανίσει σημαντική ελάττωση στον καρδιακό ρυθμό (≤ 50 bpm 

και μία μείωση ≥ 15 bmp) συγκρινόμενα με 0,4% των ασθενών που ελάμβαναν 

εικονικό φάρμακο (p<0,05).

Αλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε μελέτες που έγιναν πριν την κυκλοφορία του 

φαρμάκου

Σε μελέτες που έγιναν πριν την κυκλοφορία του φαρμάκου, χορηγήθηκε νεφαζοδόνη 

σε 3.496 ασθενείς εκ των οποίων περισσότεροι από 250 ασθενείς έλαβαν το 

φάρμακο για τουλάχιστον 1 χρόνο.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω εμφανίστηκαν σε συχνότητα 

μικρότερη του 1%  με την εξής ταξινόμηση: συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 

εκείνες που εμφανίστηκαν σε 1 ή περισσότερους ασθενείς επί συνόλου 100 ασθενών, 

όχι συχνές εκείνες που εμφανίσθηκαν σε 1 ασθενή επί συνόλου 100 έως 1000 

ασθενών και σπάνιες εκείνες που παρουσιάσθηκαν σε λιγότερο από 1 ασθενή επί 

συνόλου 1000 ασθενών.

Σώμα: γενικώς

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        9

Οχι συχνές: αλλεργικές αντιδράσεις, κακουχία, αντίδραση φωτοευαισθησίας, οίδημα 

προσώπου, υπολειπόμενη υπνηλία, κοιλιακή διόγκωση, κήλη, πόνος της πυέλου, 

δυσοσμία στόματος.

Σπάνιες: Κυτταρίτις

Καρδιαγγειακό σύστημα

Οχι συχνές: ταχυκαρδία, υπέρταση, συγκοπτικό επεισόδιο, έκτακτες κοιλιακές 

συστολές και στηθάγχη.

Σπάνιες: κολποκοιλιακός αποκλεισμός, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 

αιμορραγία, ωχρότης και κιρσοί.

Δερματολογικό σύστημα

Οχι συχνές: ξηροδερμία, ακμή, αλωπεκία, κνίδωση, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, 

φυσαλιδώδες εξάνθημα και έκζεμα.

Γαστρεντερικό σύστημα

Συχνές: γαστρεντερίτιδα

Οχι συχνές: ερυγή, περιοδοντικό απόστημα, μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες, 

ουλίτιδα, κολίτιδα, γαστρίτιδα, στοματικά έλκη, στοματίτιδα, οισοφαγίτιδα, 

γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος και αιμορραγίες από το ορθό.

Σπάνιες: γλωσσίτιδα, ηπατίτιδα, δυσφαγία, γαστρεντερικές αιμορραγίες, στοματική 

μονιλίαση και ελκώδης κολίτιδα.

Αίμα και λεμφαδένες

Οχι συχνές:εκχυμώσεις, αναιμία, λευκοπενία και λεμφαδενοπάθεια.

Μεταβολικό και σύστημα διατροφής

Οχι συχνές: απώλεια βάρους, ουρική αρθρίτις, αφυδάτωση, αυξημένη γαλακτική 

διυδρογενάση, αυξημένη SGOT και αυξημένη SGPT.

Σπάνιες: υπερχoληστερολαιμία και υπογλυκαιμία.

Μυοσκελετικό σύστημα

Οχι συχνές: αρθρίτιδα, τενοντοθηκίτιδα, δυσκαμψία των μυών και θυλακίτις.

Σπάνιες: σύσπαση των τενόντων

Νευρικό σύστημα

Οχι συχνές: ίλιγγος, συστροφές, αποπροσωποποίηση, ψευδαισθήσεις, απόπειρα 

αυτοκτονίας, απάθεια, ευφορία, εχθρότης, σκέψεις για αυτοκτονία, μη φυσιολογικό 

βάδισμα, μη φυσιολογικές σκέψεις, ελαττωμένη προσήλωση, αποπραγματοποίηση, 

νευραλγία, παρανοϊκή αντίδραση, δυσαρθρία, αυξημένη σεξουαλική επιθυμία (libido), 

αυτοκτονία και μυοκλονίες.

Σπάνιες: υπερκινησίες, σιελόρροια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, υπεραισθησία, 

υποτονία, κατάπτωση και κακόηθες σύνδρομο από νευροληπτικά.

Αναπνευστικό σύστημα

Συχνές: δύσπνοια και βρογχίτιδα

Οχι συχνές: άσθμα, πνευμονία, λαρυγγίτιδα, αλλοίωση της φωνής, ρινορραγία, 

λόξυγγας.

Σπάνιες: υπεραερισμός και χάσμη

Ειδικές αισθήσεις

Συχνές: οφθαλμικός πόνος

Οχι συχνές: ξηροφθαλμία, πόνος στα αφτιά, διαταραχή προσαρμογής, διπλωπία, 

επιπεφυκίτις, μυδρίαση, κερατοεπιπεφυκίτις, υπερκοϊα και φωτοφοβία.

Σπάνιες: κώφωση, γλαύκωμα, νυκταλωπία και απώλεια γεύσεως.

Ουροποιογεννητικό σύστημα

Συχνές: ανικανότητα

Οχι συχνές: κυστίτιδα, έπειξη προς ούρηση, μητρορραγία, αμηνόροια, πολυουρία, 

αιμορραγία από τον κόλπο, διόγκωση μαστών, μηνορραγία, ακράτεια ούρων, μη 

φυσιολογική εκσπερμάτιση, αιματουρία, διούρηση κατά τις νυχτερινές ώρες, 

νεφρολιθίαση.

Σπάνιες: διόγκωση ινωμάτων της μήτρας, μητρορραγία, ανοργασμία και ολιγουρία.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο αυτό, αν και εμφανίσθηκαν κατά την διάρκεια της θεραπείας με NEFADON, 

δεν οφείλονταν υποχρεωτικά στο NEFADON.

Εμπειρία από την κυκλοφορία του φαρμάκου μετά την έγκρισή του (post 

marketing experience). 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        10

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίσθηκαν κατά την κυκλοφορία του φαρμάκου 

μετά  την έγκρισή του ήταν παρόμοιες με εκείνες που εμφανίσθηκαν στις κλινικές 

μελέτες, πριν από την έγκριση του φαρμάκου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που συσχετίσθηκαν χρονικά με το NEFADON, οι οποίες 

αναφέρθηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, που δεν καταγράφονται ανωτέρω, 

περιλαμβάνουν σπάνιες περιπτώσεις σπασμών (περιλαμβανομένων και των grand 

mal σπασμών) και πριαπισμού, (βλέπε Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις) .

΄Εχουν αναφερθεί επίσης αυξημένα ηπατικά ένζυμα, σπάνια ηπατίτιδα και πολύ 

σπάνια ηπατική νέκρωση και ηπατική ανεπάρκεια που σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί 

σε μεταμόσχευση  ήπατος και/ή θάνατο.(βλ. 4.4.)

Εχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις ραβδομυόλυσης σε ασθενείς που ελάμβαναν 

ταυτόχρονα NEFADON και λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη (βλ. Αλληλεπιδράσεις). 

΄Εχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις αιμορραγικών εκδηλώσεων όπως 

εκχυμώσεις,αιμορραγία από τον κόλπο,αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα ή 

από άλλες βλεννογονικές επιφάνειες .(βλ. 4.4.)

4.9 Υπερδοσολογία

Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του φαρμάκου, 

υπήρχαν επτά αναφορές υπερδοσολογίας με νεφαζοδόνη είτε μόνη της είτε σε 

συνδυασμό με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες. Η ποσότητα νεφαζοδόνης που 

καταναλώθηκε ήταν του φάσματος 1000 mg έως 11200 mg. Τα συμπτώματα που 

συνήθως αναφέρθηκαν από την υπερδοσολογία με νεφαζοδόνη περιελάμβαναν 

ναυτία, εμέτους και υπνηλία. Ομως, η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει αύξηση 

στη συχνότητα ή τη σοβαρότητα  για κάθε μία από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που 

αναφέρονται. Κάποιος που δεν συμμετείχε σε μελέτη έλαβε 2000 –3000 mg 

νεφαζοδόνης με μεθοκαρβαμόλη και αλκοόλ. Το άτομο αυτό αναφέρθηκε ότι είχε 

σπασμούς (ο τύπος δεν αναφέρθηκε). Κανένας από τους ασθενείς δεν πέθανε.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη νεφαζοδόνη. Η θεραπεία θα πρέπει να είναι 

συμπτωματική και υποστηρικτική. Κάθε ασθενής που υπάρχει υποψία ότι έχει λάβει 

υπερβολική δόση θα πρέπει να υποβάλλεται σε γαστρική πλύση. Στην αντιμετώπιση 

της υπερδοσολογίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα για εμπλοκή 

πολλών φαρμάκων.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Μηχανισμός δράσης

Η αντικαταθλιπτική δράση της νεφαζοδόνης θεωρείται ότι συχετίζεται με την ενίσχυση 

της σεροτονινεργικής δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η νεφαζοδόνη δρα και 

στις δύο πλευρές της σεροτονινεργικής (5ΗΤ) σύναψης.

Αποκλείει τους 5ΗΤ

 – υποδοχείς (μετασυναπτικά) και αναστέλλει την 

επαναπρόσληψη της σεροτονίνης (προσυναπτικά).

Η νεφαζοδόνη δεν έχει σημαντική συγγένεια για τους άλφα 2-αδρενεργικούς, βήτα-

αδρενεργικούς, ισταμινεργικούς, ντοπαμινεργικούς, χολινεργικούς, 

βενζοδιαζεπινικούς και σεροτονινεργικούς υποδοχείς του τύπου 5ΗΤ

1Α.  Η νεφαζοδόνη 

ασκεί ασθενή δράση αποκλεισμού των άλφα 1–υποδοχέων.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αντικαταθλιπτικά η νεφαζοδόνη δεν επιδρά στην 

δομή του ύπνου. Μειώνει τον αριθμό των αφυπνίσεων, αλλά δεν καταστέλλει τον 

ύπνο REM. Δεν επιδρά στο χρόνο ύφεσης της διόγκωσης του πέους στις 

συσχετιζόμενες με τον ύπνο REM στύσεις.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Η φαρμακοκινητική της νεφαζοδόνης και των κύριων μεταβολιτών της υπόκειται σε 

σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των ατόμων, αλλά και στο ίδιο άτομο. Η νεφαζοδόνη 

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        11

απορροφάται ταχύτατα και πλήρως και οι μέγιστες συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται 

1-3 ώρες μετά από την από του στόματος χορήγηση. Ο μέσος χρόνος  ημιζωής της 

νεφαζοδόνης είναι 2-4 ώρες.

Η σταθεροποιημένη κατάσταση επιτυγχάνεται μέσα σε 3-4 ημέρες από την έναρξη 

του δοσολογικού σχήματος χορηγήσεων δύο φορές την ημέρα ή κατά την 

προσαρμογή της δοσολογίας.

Στην σταθεροποιημένη κατάσταση η νεφαζοδόνη εμφανίζει μη γραμμική 

φαρμακοκινητική με μέγιστα επίπεδα στον ορό και AUCs που αυξάνονται 

περισσότερο από αναλογικά με τις αυξήσεις των δόσεων.

Η νεφαζοδόνη μεταβολίζεται εκτεταμένα μετά από του στόματος χορηγήση με 

απαλκυλίωση και αλειφατική και αρωματική υδροξυλίωση. Λιγότερο από το 1%  του 

φαρμάκου εκκρίνεται αμετάβλητο στα ούρα. Εχουν ανιχνευθεί στο πλάσμα τρεις 

κύριοι μεταβολίτες: η υδρoξυνεφαζοδόνη (Η0-NEF), η μετα-xλωροφαινυλοπιπεραζίνη 

(m-CPP) και η τριαζολο-διόνη. Οι χρόνοι ημιζωής της ΗΟ-NEF, m-CPP και 

τριαζολοδιόνης είναι αντιστοίχως, 1,5 -4 ώρες, 4-8 ώρες και 18 ώρες.

Η υδροξυνεφαζοδόνη έχει φαρμακολογικό προφίλ όμοιο με της νεφαζοδόνης. Η μετα-

χλωροφαινυλοπιπεραζίνη έχει προφίλ παρόμοιο με της νεφαζοδόνης, αλλά ασκεί 

επίσης αγωνιστική δράση σε ορισμένους υποτύπους των σεροτονινεργικών 

υποδοχέων. Το φαρμακολογικό προφίλ της τριαζολοδιόνης δεν έχει  πλήρως 

χαρακτηριστεί.

Η νεφαζοδόνη κατανέμεται εκτεταμένα στους σωματικούς ιστούς 

συμπεριλαμβανομένου του ΚΝΣ. Ο όγκος κατανομής στον άνθρωπο (Vd) της 

νεφαζοδόνης κυμαίνεται μεταξύ 0,22-0,87 L/Kg.

Η νεφαζοδόνη συνδέεται εκτεταμένα (> 99%)  με τις πρωτεϊνες του πλάσματος.

Σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος οι τιμές AUC  για τη νεφαζοδόνη και την HO-NEF 

στη σταθερή κατάσταση είναι περίπου 25% μεγαλύτερες από αυτές που 

παρατηρούνται σε φυσιολογικούς εθελόντες. Οι τιμές AUC  για την m-CPP ήταν 

περίπου  3 φορές υψηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν σε φυσιολογικούς 

εθελοντές.

Μετά  από εφάπαξ  δόσεις 300mg σε ενήλικες και ηλικιωμένους η μέγιστη 

συγκέντρωση στο πλάσμα και η AUC της νεφαζοδόνης και της υδροξυνεφαζοδόνης 

είναι μέχρι δύο φορές υψηλότερη στους ηλικιωμένους ασθενείς (άνω των 65 ετών). 

Ωστόσο, μετά από τη λήψη πολλαπλών δόσεων αυτές οι παράμετροι είναι 10-20% 

υψηλότερες στους ηλικιωμένους  ασθενείς.

Κλινικές μελέτες:  Η νεφαζοδόνη αποδείχθηκε ότι είναι σημαντικά περισσότερο 

αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες διάρκειας 

6-8 εβδομάδεων για ασθενείς (ηλικίας 18-87 ετών) με κατάθλιψη, περιλαμβανομένης 

και της κατάθλιψης  με έντονο άγχος και διαταραχές ύπνου. Κατά τις πρώτες 

εβδομάδες εμφανίσθηκε βελτίωση σε μερικά συμπτώματα (άγχος, διαταραχές ύπνου) 

συχνά πριν από την βελτίωση των κύριων συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Η νεφαζοδόνη αποδείχθηκε ότι  είναι ένα αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό  για την 

αντιμετώπιση ασθενών που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο και ασθενών με σοβαρή 

κατάθλιψη. Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Νεφαζοδόνης σε 

διπλές-τυφλές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μακράς διάρκειας μελέτες, έδειξε ότι 

τα θεραπευτικά πλεονεκτήματα διατηρούνται κατά την διάρκεια συνεχόμενης 

θεραπείας για περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους.

5.3 Προκλινικά δεδομένα

Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου ή γενοτοξικής δράσης με το 

NEFADON. Δεν εμφανίσθηκαν ειδικές τοξικότητες σε όργανα, σε μελέτες σε ζώα.

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        12

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα

Τα αδρανή συστατικά περιλαμβάνουν: microcrystalline cellulose, povidone, sodium 

starch glycolate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate and iron oxides.

6.2 Ασυμβατότητες

Καμμία γνωστή

6.3 Διάρκεια ζωής

24 μήνες

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Το προϊόν πρέπει να διατηρείται συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία, σε 

θερμοκρασία δωματίου που να μην υπερβαίνει τους 40º C. 

6.5      Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κουτί που περιέχει blisters των 50mg, 100mg, 200mg και 300mg δισκίων.

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Δεν απαιτείται κάποια ειδική οδηγία χρήσης ή χειρισμού.

6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Δικαιούχος οίκος: MEAD JOHNSON USA.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα

MEAD JOHNSON AEBE

11ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

7.           ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

H\users\legal\regimedi\nefirel\Oct99spc.doc (12/10/99)                                                                        13

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ