NABUFLEX

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NABUFLEX 500MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AX01
 • Δοσολογία:
 • 500MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NABUFLEX 500MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284,15562Χολαργός Αθήνα,24-5-2001

Δ/νση:ΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων ΑριθμόςΠρωτ.:20334

Πληροφορίες:Μ.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Τηλέφωνο:6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:ΚαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλουΟδηγιώνγια

τοΧρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικόσυστατικό

NABUMETONE.

Έχονταςυπόψη:

Τιςδιατάξειςτουαρθ.8τηςΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6α/9392/91“Περί

εναρμόνισηςτηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέατης

κυκλοφορίαςτωνφαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων”,

ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ.Φ-207/3-4-2000

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπου

περιέχουνδραστικόσυστατικόNABUMETONEορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗσεδραστικάσυστατικά

Nabumetone

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο500mg/tab

Διασπειρόμεναδισκία500mg/tab

Δισκίαμασώμενα1g/tab

Εναιώρημαυγρόπόσιμο500mg/5ml

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ:

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο

Δισκίαμασώμενα

Διασπειρόμεναδισκία

Εναιώρημαυγρόπόσιμο

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

4.1ΘεραπευτικέςΕνδείξεις

Οστεοαρθρίτιδακαιρευματοειδήςαρθρίτιδαπουαπαιτούναντιφλεγμονώδηκαι

αναλγητικήθεραπεία.

4.2Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης:

Δοσολογία

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:Ησυνιστώμενηημερήσιαδόσηείναι1gηοποίαλαμβάνεταιαπότου

στόματοςεφ’άπαξημερησίωςπροτηςκατακλίσεως.

Γιασοβαράήανθιστάμενασυμπτώματαήσεοξείεςεξάρσεις,πρόσθετηδόση500

mg-1gμπορείναχορηγηθείτοπρωί.

ΠΑΙΔΙΑ:Δενυπάρχουνκλινικάστοιχείασύμφωναμεταοποίανασυνιστάταιη

χρήσητουNabumetoneσεπαιδιά.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ:Όπωςσυμβαίνειμεπολλάφάρμακα,ταεπίπεδατουφαρμάκουστο

αίμαμπορείναείναιυψηλότεραστουςηλικιωμένους.Δενπρέπειναγίνεται

υπέρβασητηςσυνιστώμενηςδόσηςτου1gσεαυτήντηνομάδαασθενώνκαισε

μερικέςπεριπτώσειςδόση500mgμπορείναεπιφέρειικανοποιητικήανακούφιση.

ΝΕΦΡΙΚΗΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ:Ηνεφρικήοδόςείναιηκύριαοδόςαποβολήςτων

μεταβολιτώντουNabumetone.Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια(κάθαρση

κρεατινίνηςμικρότερητων30ml/λεπτό)πρέπειναπροβλεφθείμείωσητηςδόσης.

Σύμφωναμετηνορθήκλινικήπρακτικήοιασθενείςμεγνωστήνεφρικήανεπάρκεια

πρέπειναπαρακολουθούνταισυστηματικάκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

ΗΠΑΤΙΚΗΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ:Τροποποιήσειςσεκάποιεςπαραμέτρουςτηςηπατικής

λειτουργίας,ειδικάτηςαλκαλικήςφωσφατάσης,παρατηρούνταισυχνάσεασθενείς

μεχρόνιεςφλεγμονώδειςδιαταραχές.Δενυπάρχεικάποιαένδειξηότιτο

Nabumetoneεπιτείνειαυτέςτιςαλλαγές,όμωςασθενείςμεηπατικήανεπάρκεια

πρέπειναπαρακολουθούνταιστενά.

Τρόποςχορήγησης

Προορίζεταιγιααπότουστόματοςχορήγηση.

4.3Aντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστοφάρμακο.Ενεργόήυποτροπιάζονγαστροδωδεκαδακτυλικό

έλκος.Σοβαρήηπατικήανεπάρκεια(π.χ.κίρρωση).Ασθενείςστουςοποίουςη

ασπιρίνηήάλλαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακαπροκαλούνκρίσεις

άσθματος,κνίδωση,οξείαρινίτιδαήάλλεςαντιδράσειςαλλεργικούτύπου.

4.4ΙδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιΙδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ασθενείςμειστορικόέλκουςπρέπειναπαρακολουθούνταιεπιμελώςγιαπερίπτωση

υποτροπήςτωνσυμπτωμάτων.Οθεράπωνιατρόςθαπρέπειναπαρακολουθεί

στενάτουςασθενείςλόγωτηςπιθανότηταςπρόκλησηςγαστροδωδεκαδακτυλικού

έλκους,αιμορραγίαςήδιάτρησης,ακόμηκαιασθενείςχωρίςιστορικόέλκους.

Σεμερικούςασθενείςπαρατηρήθηκεπεριφερικόοίδημα.Γι΄αυτότολόγοτο

φάρμακοπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμεκατακράτηση

υγρών,υπέρτασηήκαρδιακήανεπάρκεια

Ασθενείςμεσυμπτώματαή/καιενδείξειςπουυποδηλώνουνηπατικήδυσλειτουργία

ήστουςοποίουςέχουνπαρατηρηθείμηφυσιολογικέςεξετάσειςηπατικής

λειτουργίαςθαπρέπεινααξιολογούνταιγιαστοιχείαανάπτυξηςπιοσοβαρής

ηπατικήςαντίδρασηςκατάτηναγωγήμεαυτότοφάρμακο.ΤοNabumetoneθα

πρέπειναδιακόπτεταισεπερίπτωσητέτοιουείδουςαντίδρασης.

Θάμβοςοράσεωςή/καιμειωμένηόρασηέχουναναφερθείμεταμηστεροειδή

αντιφλεγμονώδηφάρμακα,συμπεριλαμβανομένουτουNabumetone.Οιασθενείς

πουαντιμετωπίζουντέτοιουείδουςπροβλήματαθαπρέπειναυποβληθούνσε

οφθαλμολογικήεξέταση.

4.5Αλληλεπίδρασημεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Invitroμελέτεςέχουνδείξειότι,λόγωτηςσυγγένειάςτουμετιςπρωτεΐνεςτου

πλάσματος,οενεργόςμεταβολίτηςτουNabumetoneμπορείναμετατοπίσειάλλα

συνδεδεμέναμεπρωτε?νεςφάρμακααπότοσημείοσύνδεσης.

Διατούτοασθενείςπουλαμβάνουνσυγχρόνωςθεραπείαμεαπότουστόματος

αντιπηκτικά,αντιεπιληπτικάυδαντοϊνηςήσουλφονυλουρίεςπρέπεινα

παρακολουθούνταιστενάγιασυμπτώματαυπερβολικήςδοοσολογίαςαυτώντων

φαρμάκων.Εάνείναιαπαραίτητοηδοσολογίαπρέπειναρυθμίζεταιανάλογα.

Μερικάμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακαείναιγνωστόότιαυξάνουντις

συγκεντρώσεις,στοπλάσματωνκαρδιοτονωτικώνγλυκοσιδών,τουλιθίουκαιτης

μεθοτρεξάτης,καιμπορείναμειώσουντηθεραπευτικήαποτελεσματικότητατων

διουρητικώνκαιτωναντιυπερτασικών.Αυτάταφάρμακαμπορείεπίσηςνα

προκαλέσουνυπερκαλιαιμίαότανσυγχορηγούνταιμεκαλιοπροστατευτικά

διουρητικά.ΜελέτεςαλληλεπίδρασηςμεταξύτουNabumetoneκαιαυτώντων

φαρμάκωνδενέχουνπραγματοποιηθεί.Συνιστάταιεπομένωςπροσοχήκατάτη

συγχορήγηση.

Ηταυτόχρονηχορήγηση αργιλλιούχουαντιόξινου,παρακεταμόληςκαιασπιρίνηςδεν

παρουσίασεσημαντικήεπίδρασηστηβιοδιαθεσιμότητατουενεργούμεταβολίτητου

Nabumetone.

Ότανχορηγείταιμετροφήήγάλα,ηαπορρόφησηείναιταχύτερη.Εντούτοις,η

συνολικήποσότητατουενεργούμεταβολίτητουNabumetoneστοπλάσμα

παραμένειαμετάβλητη.

Ταμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακαδενθαπρέπειναχρησιμοποιούνται

8-12ημέρεςμετάτηνχορήγησημιφεπριστόνης,διότιμπορείναεπηρεάσουντην

αποτελεσματικότητατηςθεραπείαςμεμιφεπριστόνη.

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Μελέτεςσεπειραματόζωαδενέχουναποκαλύψειδυνατότητατερατογένεσης.

΄Όπωςσυμβαίνεικαιμεάλλαφάρμακαπουαναστέλλουντηνσύνθεσητων

προσταγλανδινώνότανχορηγούνταισεπειραματόζωασεδόσειςπολύανώτερες

τηςδόσηςπουείναιτοξικήγιατημητέραέχουνπαρατηρηθείενδείξεις

εμβρυοτοξικότητας(μελέτεςσεκονίκλουςμεδόση300mg/kg).Yψηλέςδόσειςσε

αρουραίους(320mg/kg)καθυστέρησαντοντοκετό.Αυτήηδράσηθεωρείταιότι

οφείλεταιστηναναστολήτηςσύνθεσηςτωνπροσταγλανδινών.

ΟενεργόςμεταβολίτηςτουNabumetoneβρέθηκεστογάλαγαλουχούντωνζώων.

Ηασφάλειαστηνανθρώπινηκύησηδενέχειτεκμηριωθεί.ΔιατούτοτοNabumetone

δενπρέπειναχορηγείταικατάτηνπερίοδοτηςκύησηςκαιτηςγαλουχίας.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

ΜετηχορήγησηNabumetoneυπάρχεικίνδυνοςπρόκλησηςιλίγγουήάλλων

διαταραχώντουκεντρικούνευρικούσυστήματος.Σεαυτήντηνπερίπτωση,ο

ασθενήςδενπρέπειναοδηγείήναχειρίζεταιμηχανήματα.

4.8ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

Toφάρμακοείναισυνήθωςκαλάανεκτό.

ΟιανεπιθύμητεςενέργειεςπουσυνδέονταιμετηχρήσητουNabumetoneκαιπου

παρατηρούνταισεκλινικέςμελέτεςμετεγκριτικήςπαρακολούθησηςήπροκύπτουν

απότηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίαείναιοιακόλουθες:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝΕΥΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ:Κεφαλαλγία,ίλιγγος,κόπωση,σύγχυση,

καταστολή,κατάθλιψη,αϋπνία.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ:Εξάνθημα,κνησμός,κνίδωση,αλωπεκίακαιαντιδράσεις

φωτοευαισθησίας.΄Όπωςκαιμεάλλαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδησοβαρά

δερματικάεξανθήματα,όπωςσύνδρομοStevens-Johnsonκαιτοξικήεπιδερμική

νεκρόλυσηέχουναναφερθείπολύσπάνια.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ:Διάρροια,δυσπεψία,κοιλιακόάλγος,ναυτία,ξηροστομία,

μετεωρισμός,δυσκοιλιότητα,αιμορραγίααπότογαστρεντερικό,έλκη,διάτρησηκαι

λανθάνουσααιμορραγίαστακόπρανα.

ΕΙΔΙΚΕΣΑΙΣΘΗΣΕΙΣ:Εμβοέςώτωνκαιδιαταραχήτηςόρασης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ:Οίδημα.

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ:Μηνορραγία.΄Όπωςκαιμεάλλαμηστεροειδή

αντιφλεγμονώδηέχουναναφερθείσπάνιαπεριστατικάανεπιθυμήτωννεργειώναπό

τουςνεφρούςπεριλαμβανομένουτουνεφρωσικούσυνδρόμουκαιτηςνεφρικής

ανεπάρκειας.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ:Δυσκρασίεςτουαίματοςπεριλαμβανομένηςτηςλευκοπενίαςκαι

τηςθρομβοκυτταροπενίαςέχουναναφερθείπολύσπάνια.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:Αναφυλαξίακαιαναφυλακτοειδείςαντιδράσεις.

Σεκλινικέςμελέτες,ηαύξησητηςδόσηςτουNabumetoneαπό1gημερησίωςσε2g

ημερησίωςδενοδήγησεσεκλινικάσημαντικέςαυξήσειςτηςσυχνότηταςεμφάνισης

παρενεργειών.Όμωςπρέπειπάνταναχρησιμοποιείταιημικρότερηαποτελεσματική

δόση.

4.9Υπερδοσολογία

Δενυπάρχειειδικόαντίδοτο.Συνιστάταιηαντιμετώπισημεπλύσηστομάχουπου

ακολουθείταιαπόχρήσηενεργοποιημένουξυλάνθρακαέως60gαπότοστόμασε

διηρημένεςδόσεις,σεσυνδυασμόμετηνκατάλληληυποστηρικτικήαγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ToNabumetoneείναιένανέο,μηόξινο,μηστεροειδέςαντιφλεγμονώδεςφάρμακο

πουείναιέναςσχετικάασθενήςαναστολέαςτηςσύνθεσηςτωνπροσταγλανδινών.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Μετάτηναπότουστόματοςχορήγηση,σχεδόντο80%τηςραδιοεπισημασμένης

δόσηςτουNabumetoneανιχνεύεταισταούρα,γεγονόςπουφανερώνειότιτο

Nabumetoneαπορροφάταικαλάαπότηγαστρεντερικήοδό.ΤοίδιοτοNabumetone

δενμπορείναπροσδιοριστείποσοτικάστοπλάσμαγιατί,μετάτηναπορρόφηση,

υφίσταταιταχείαβιομετατροπήστονκύριοενεργόμεταβολίτη,το6-μεθοξυ-2-

ναφθυλοξικόοξύ(6-ΜΝΑ).Σχεδόντο35%τηςαπότουστόματοςδόσηςτων

1000mgμετατρέπεταισε6-ΜΝΑ.Κατάτιςπρώτες48ώρεςμετάτηναπότου

στόματοςχορήγησηραδιοεπισημασμένηςδόσης,σχεδόντο39%τηςδόσης

ανιχνεύεταισταούραως6-ΜΝΑκαιγνωστούςμεταβολίτεςκαισχεδόντο34%

ανιχνεύεταιωςμηπροσδιορισμένοιελάσσονοςσημασίαςμεταβολίτες.

Το6-ΜΝΑσυνδέεταικατάπερισσότεροαπό99%μετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος.

Τοελεύθεροκλάσμαεξαρτάταιαπότησυνολικήσυγκέντρωσητου6-ΜΝΑκαιείναι

ανάλογοτηςδόσηςπουκυμαίνεταιμεταξύ1000και2000mg.

Λόγωτηςεκτεταμένηςσύνδεσήςτουμετιςπρωτεΐνες,το6-ΜΝΑδενείναιδιαλυτό.

Οχρόνοςημίσειαςζωήςτηςαποβολήςείναιπερίπου1ημέραστονάνδρα.

Οιμέσεςφαρμακοκινητικέςπαράμετροισεσταθεροποιημένηκατάστασημετάτην

απότουστόματοςχορήγησηδόσης1000ή2000mgNabumetoneείναιοιεξής:

Νεαροίενήλικες Νεαροίενήλικες Ηλικιωμένοι

Μέσητιμή + σταθερή Μέσητιμή + σταθερή Μέσητιμή + σταθερή

απόκλιση απόκλιση απόκλιση

Σύντμηση 1000mg 2000mg N=27

μονάδες n=31 n=12

(ώρες) 3.0(1.0-12.0) 2.5(1.0-8.0) 4.0(1.0-10.0)

t1/2(ώρες) 22.5 + 3.7 26.2 + 3.7 29.8 + 8.1

CIss/F(ml/min) 26.1 + 17.3 21.0 + 4.0 18.6 + 13.4

Vdss/f(L) 55.4 + 26.4 53.4 + 11.3 50.2 + 25.3

ΟιτιμέςT max αναφέρονταιωςμέσεςτιμές(εύρος).

5.3Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια

ΓΕΝΙΚΗΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ:Ωςκατηγορία,ταμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακα

έχουνσυνδεθείμενεφρικήθηλοειδήνέκρωσηκαιάλλεςνεφρικέςβλάβεςμετάαπό

μακροχρόνιαχορήγησησεπειραματόζωα.Παρόμοιεςμεταβολέςέχουν

παρατηρηθείσεαρουραίουςμετάαπόχορήγησηNabumetone.Σεπιθήκους,δεν

παρατηρήθηκαννεφρικέςβλάβεςσεμελέτεςδιάρκειαςέωςενόςέτουςμεδόσεις10

φορέςυψηλότερεςτηςσυνιστώμενηςθεραπευτικήςγιατονάνθρωπο.

ΓΟΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:ToNabumetoneκαιοενεργόςμεταβολίτηςτου(6-ΜΝΑ)δεν

φανέρωσανγονοτοξικότητασεθηλαστικάκαιμηθηλαστικάσεσυστήματαδοκιμών

invivoήinvitro.Σεπολύυψηλέςσυγκεντρώσεις(GE1,7mg/ml),το6-ΜΝΑήταν

θετικόσεμελέτηπαρέκκλισηςλεμφοκυτταρικώνχρωμοσωμάτωνστονάνθρωπο.Το

μοναδικόαυτόθετικόαποτέλεσμαπουαφοράτηγονοτοξικότηταδεναποτελείθέμα

ασφάλειαςγιατουςασθενείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ:Σεμελέτεςδιάρκειαςδύοετώνπουπραγματοποιήθηκανσε

ποντικούςκαιαρουραίους,τοNabumetoneδενεπέδειξεδράσηογκογένεσης.

Γιαλοιπάστοιχείαασφάλειαςβλέπεεπίσηςκεφάλαιο4.6.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

6.1Κατάλογοςεκδόχων

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο

ΔιασπειρόμεναΔισκία

Εναιώρημαυγρόπόσιμο

Δισκίαμασώμενα

6.2Ασυμβατότητες

Δενέχουναναφερθεί.

6.3Διάρκειαζωής

6.4Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

6.5Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6Οδηγίεςγιατηνχρήση

Βλ.ΔοσολογίακαιΜέθοδοχορήγησης

Ναφυλάσσεταιμακριάαπόταπαιδιά.

6.7Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίας

7. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ:

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ