MINITRAN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MINITRAN (25+4)MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N06CA01
 • Δοσολογία:
 • (25+4)MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0000549188 - AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE - 25.000000 MG; 0000058399 - PERPHENAZINE - 4.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MINITRAN (25+4)MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • AMITRIPTYLINE AND PSYCHOLEPTICS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2800167103013 - 01 - ΒΤ x 50(BLIST 5 x10) - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

MINITRAN

(Perphenazine+Amitriptylinehydrochloride)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣΤΟΥΦΑΡΜΑΚΟΥ

1.1ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:MINITRAN

1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικές ουσίες :MINITRAN2-10:Perphenazine2mg+AmitriptylineHCl10mg/C.TAB

MINITRAN2-25:Perphenazine2mg+AmitriptylineHCl25mg/C.TAB

MINITRAN4-10:Perphenazine4mg+AmitriptylineHCl10mg/C.TAB

MINITRAN4-25:Perphenazine4mg+AmitriptylineHCl25mg/C.TAB

Έκδοχα: MINITRAN2-10:LactoseMonohydrate,Talc,MagnesiumStearate,Sucrose,Starch

Maize,Gelatine,QuinolineYellowE104

MINITRAN2-25:LactoseMonohydrate,Talc,MagnesiumStearate,Sucrose,Starch

Maize,Gelatine,CochinealredAPonceau4RE124

MINITRAN4-10:LactoseMonohydrate,Talc,MagnesiumStearate,Sucrose,Starch

Maize,Gelatine,QuinolineYellowE104,PatentblueVE131

MINITRAN4-25:LactoseMonohydrate,Talc,MagnesiumStearate,Sucrose,Starch

Maize,Gelatine,YellowSSunsetFCFE110,AzorubineCarmoisine

E122,IndigotinE132

1.3 Φ A ΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Επικαλυμμένoδισκίo

1.4 ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Aντικαταθλιπτικό

1.5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :BTX50(BLISTER5Χ10)

1.6ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ADELCO–ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑΑΘΗΝΩΝΑΦΩΝΕ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΑ.Ε

Πειραιώς37,18346Μοσχάτο–Αθήνα,ΤΗΛ.2104819311-4,FAX:2104816790

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΓΙΑΤΡΟΣ

ΣΑΣ

2.1Γ EN ΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤοΜΙΝΙΤRΑΝείναιπολύαποτελεσματικόφάρμακογιατηνθεραπείατωνδιαταραχών

ψυχισμούκαιειδικότεραγιατουςασθενείςπουεμφανίζουνάγχος,ένταση,ψυχοκινητική

διέγερσημαζίμεκατάθλιψη.ΗΠερφεναζίνηκαταπολεμάτοάγχος,τονφόβο,τηνανησυχία,

τηνψυχοκινητικήδιέγερση,ενώηΑμιτριπτυλίνηείναικλασσικόαντικαταθλιπτικόφάρμακο.

Είναιπολυάριθμεςοιμικτέςπεριπτώσειςπουτοάγχοςσυνοδεύεταιαπόμελαγχολίαή

αντίστροφαημελαγχολίακρύβειμιααγχώδηκαιδιεγερτικήσυνδρομήκαιπουηαγωγήτου

συμπτώματοςπουπροβάλλεταιπερισσότερομόνομεαγχολυτικόήαντικαταθλιπτικό

φάρμακο,φέρνειστοπροσκήνιοτηνκρυμμένηπαθολογικήσυνδρομή.Σ’αυτέςτις

περιπτώσειςτοΜΙΝΙΤRANείναιηθεραπείαεκλογής.Συμπτώματαόπωςδιέγερση,άγχος,

αϋπνία,ψυχοκινητικήεπιβράδυνσηλειτουργικάσωματικάενοχλήματα,αίσθημακόπωσης,

έλλειψηενδιαφέροντοςκαιανορεξίαυποχωρούνγρήγοραμετάτηνχορήγησηΜΙΝΙΤRAN.

ΣυνοπτικάταπλεονεκτήματατουMINITRANσυνίστανταισε:

-Θεραπείατουάγχουςκαιτηςκατάθλιψης

-Αποφυγήψυχικών“παρενεργειών“ότανκρύβεταικαταθλιπτικόήδιεγερτικόσύνδρομο.

2.2ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αγχώδεις-διεγερτικέςκαταστάσειςμεκαταθλιπτικήδιάθεση

Όλεςοιμορφέςτηςκατάθλιψηςκαιιδιαίτεραεκείνεςμεαγχώδη-διεγερτικήκλινική

εκδήλωση

Λανθάνουσακατάθλιψημελειτουργικάσωματικάενοχλήματα

Νευρωτικέςκαταστάσειςπουσυνοδεύουνψυχικάήνευρολογικάνοσήματα

Καταθλιπτικέςκαταστάσειςσταπλαίσιααλκοολισμούήτοξικομανίας

Άτυπεςκαταθλιπτικέςκαταστάσειςτωνσχιζοφρενών

2.3.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΤοMINITRANαντενδείκνυταισεασθενείςμειστορικόυπερευαισθησίαςστασυστατικάτου,

Περφεναζίνηήτρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,σεπρόσφατοέμφραγματουμυοκαρδίου,

υπερτροφίατουπροστάτημειστορικόκατακράτησηςούρωνσεασθενείςπουλαμβάνουν

αναστολείςτηςΜΑΟκαισεόσουςπρόσφατα,λιγότεροαπό2εβδομάδες,διέκοψαντην

θεραπείαμεΜΑΟαναστολείς,πορφυρία.

ΤοΜΙΝΙTRANαντενδείκνυταισεασθενείςπουλαμβάνουναντιϊσταμινικά,βαρβιτουρικά,

αναλγητικά,ναρκωτικάήοινόπνευμα.Ηχορήγησητουφαρμάκουαντενδείκνυταισεασθενείς

πουβρίσκονταισεκατάστασηκώματοςήκαιαδυναμίαςεπικοινωνίαςμετοπεριβάλλον.Το

MINITRANαντενδείκνυταισεασθενείςμευποφλοιώδηεγκεφαλικήβλάβημεσυνυπάρχουσα

ήόχιυποθαλαμικήδιαταραχή,επειδήηχορήγησητουφαρμάκουστιςπεριπτώσειςαυτές

μπορείναπροκαλέσειυπερθερμικόσύνδρομομεθερμοκρασίαπάνωαπό40 ο C,ακόμακαι

14-16ώρεςμετάτηνχορήγησητουφαρμάκου.

Υπερπυρεξία,σπασμοίκαιθάνατοςέχουνπαρατηρηθείσεάτομαμεταυτόχρονηθεραπείαμε

αναστολείςτηςΜΑΟ.Αιματολογικέςδυσκρασίες,παθήσειςτουήπατος,νεφρικήανεπάρκεια,

αποτελούναντένδειξηγιατηνχορήγησητοφαρμάκου.

2.4ΕΙΔΙΚΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΙΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΤΑΤΗΧΡΗΣΗ

2.4.1Γενικά

ΤοΜΙΝΙΤRANπρέπειναχορηγείταιμειδιαίτερηπροσοχήσεάτομαμεκαρδιοπάθεια

(αρρυθμίες),γλαύκωμα(αύξησητηςενδοφθαλμικήςπίεσης),δυσκοιλιότητα(ειλεός),

υπερτροφίατουπροστάτου(κατακράτησηούρων),όλααποτέλεσματηςαντιχολινεργικής

δράσηςτουσκευάσματος.ΗΠερφεναζίνηαυξάνειτηνπροδιάθεσητουατόμουμειστορικό

σπασμώνγιαεπιληπτικήκρίσηκαιηχορήγησητηςπρέπειναγίνεταιμειδιαίτερη

παρακολούθησηστιςπεριπτώσειςαυτές,όπωςκαιστηνπερίοδοστερητικώνσυμπτωμάτων

οφειλομένωνστηναποχήαπόοινοπνευματώδη.Εξωπυραμιδικάσυμπτώματακαιόψιμη

δυσκινησίαείναιδυνατόνναεμφανισθούνιδιαίτερασεάτομαπροχωρημένηςηλικίαςτόσοσε

μακράόσοκαισεβραχυχρόνιαχορήγηση.

Θεραπείαμεαντιψυχωτικάφάρμακαπροκαλείενίοτετοκακοήθεςνευροληπτικόσύνδρομοτο

οποίοχαρακτηρίζεταιαπόυπερπυρεξία,μυϊκήσύσπαση,διανοητικέςδιαταραχές,αρρυθμίες,

διαταραχέςτηςαρτηριακήςπίεσης,ταχυκαρδία.

Ασθενείςμειστορικόκαρδιοπάθειαςπρέπειναπαρακολουθούνταιμειδιαίτερηπροσοχήκατά

τηνδιάρκειαθεραπείαςμετρικυκλικάαντικαταθλιπτικάεπειδήτασκευάσματααυτά

προκαλούναρρυθμίες,επιμήκυνσητουχρόνουαγωγιμότηταςτουμυοκαρδίου,έμφραγματου

μυοκαρδίουκαιεγκεφαλικάεπεισόδια.Τααντικαταθλιπτικάφάρμακααυξάνουντη

συγκέντρωσητηςπρολακτίνηςστοπλάσμα.Δεδομένουότιιnvitroμελέτεςαναφέρουνότι1/3

τωνπεριπτώσεωντουκαρκίνουτουμαστούεξαρτάταιαπότηνπρολακτίνη,ηχορήγησητων

φαρμάκωναυτώνσεάτομαμειστορικόκαρκίνουτουμαστούπρέπειναεξετάζεταιμε

ιδιαίτερηπροσοχήκαιπαράτογεγονόςότιαπότηνυπάρχουσαβιβλιογραφίαδενπροκύπτει

καθοριστικήσχέσημεταξύαντικαταθλιπτικήςθεραπείας/αύξησηςτηςπρολακτίνηςστο

πλάσμα-καρκινογένεσητουμαστού.ΗαντιεμετικήδράσητηςΠερφεναζίνηςκαθιστά

δύσκολητηδιάγνωσητοξίκωσηςαπόάλλαφάρμακακαιακόμαπαθολογικώνδιαταραχών

απότοκεντρικόσύστημαόπωςπ.χ.όγκωντουεγκεφάλουήάλληςαιτιολογίαςαύξησηςτης

ενδοκρανιακήςπίεσης.Σεμανιοκαταθλιπτικούςασθενείςηθεραπείαμεαντικαταθλιπτικά

φάρμακαμπορείναπροκαλέσεικρίσειςμανίαςκαιεπιδείνωσητωνπαρανοϊκών

συμπτωμάτων.ΟσυνδυασμόςΠερφεναζίνηςμεΑμιτριπτυλίνημειώνειτηνπιθανότητααυτών

τωνεπιπλοκών.Στιςπεριπτώσειςχειρουργικώνεπεμβάσεωνηυποτασικήδράσητης

Περφεναζίνηςαπαιτείτηνμείωσητηςδόσηςήτηνδιακοπήτηςθεραπείας.Ηπιθανότητα

αυτοκτονίαςμετηλήψηαυξημένηςδόσης,είναιπάνταδυνατήστακαταθλιπτικάάτομακαι

συνιστάταιοιδιαίτεροςέλεγχοςκαιπροσοχήστηχορηγούμενηποσότητατουφαρμάκουστα

άτομααυτάπριναπότηνβελτίωσητωνσυμπτωμάτων.

ΣοβαρήκρίσηυπότασηςκατάτηθεραπείαμεΠερφεναζίνημπορείναπαρουσιαστείσε

ασθενείςμεπρόπτωσητηςμιτροειδούςβαλβίδος-φαιοχρωμοκυτώματος.Σεασθενείςπου

λαμβάνουνθεραπείαγιασπασμούςμπορείναχρειασθείηαύξησητηςδόσηςτων

αντισπασμοδικώνφαρμάκωνσταάτομαπουβρίσκονταισεθεραπείαμεΠερφεναζίνη,

δεδομένουότιηΠερφεναζίνηαυξάνειτηνευαισθησίατουατόμουγιαεπιληπτικήκρίση.

ΗχορήγησητηςΠερφεναζίνηςσεασθενείςμεελαττωμένηνεφρικήλειτουργίαπρέπεινα

γίνεταιμειδιαίτερηπροσοχήκαιηθεραπείαθαδιακόπτεταιότανηουρίατουαίματος

εμφανίζεταιαυξημένη.Δυσκρασίατουαίματοςήδιαταραχήτηςηπατικήςλειτουργίας

συνιστούνδιακοπήτηςθεραπείας.ΗΠερφεναζίνηπροκαλείαύξησητουσυνδεδεμένουστις

πρωτεΐνεςιωδίου.Σπάνιαπαρατηρείταιίκτεροςόπουοφείλεταισευπερευαισθησίακαι

χοληφόροστάση.

Ηχορήγησητουφαρμάκουπρέπειναγίνεταιμεπροσοχήσεδιαβητικούςασθενείς,επειδή

μεταβάλλει(αυξάνειήελαττώνει)τοεπίπεδοσακχάρουτουαίματος.

Σεασθενείςπουλαμβάνουνφάρμακογιατοθυρεοειδή,πρέπειναγίνεταιέλεγχοςκαι

προσεκτικήρύθμισητηςδοσολογίαςόλωντωνφαρμάκων.

Σκέψειςαυτοκτονίαςκαιεπιδείνωσητηςκατάθλιψηςήτηςαγχώδουςδιαταραχήςσας

Εάνέχετεκατάθλιψηκαι/ήαγχώδειςδιαταραχές,μπορείμερικέςφορέςνασκεφτείτενα

βλάψετετονεαυτόσαςήνακάνετεσκέψειςαυτοκτονίας.Αυτέςμπορείνααυξηθούνόταν

αρχίσετεγιαπρώτηφοράτααντικαταθλιπτικά,καθώςόλααυτάταφάρμακαχρειάζονται

χρόνογιαναδουλέψουν,συνήθωςπερίπου2εβδομάδεςαλλάκάποτεκαιπερισσότερο.

Υπάρχειμεγαλύτερηπιθανότητανακάνετετέτοιεςσκέψεις:

Ανστοπαρελθόνείχατεκάνεισκέψειςαυτοκτονίαςήσκέψειςναβλάψετετονεαυτό

σας.

Ανείστενεαρόςενήλικας.Πληροφόρησηαπόκλινικέςδοκιμέςέχειδείξειαυξημένο

κίνδυνοαυτοκτονικήςσυμπεριφοράςσεενήλικεςηλικίαςκάτωτων25χρόνωνμε

ψυχιατρικέςκαταστάσειςπουλαμβάνουνθεραπείαμεένααντικαταθλιπτικό.

Οποτεδήποτεσαςπαρουσιάζονταισκέψειςναβλάψετετονεαυτόσας,ήσκέψεις

αυτοκτονίας,επικοινωνήστεμετογιατρόσαςήπηγαίνετεσενοσοκομείο

αμέσως.

Μπορείνασαςβοηθήσειτοναπείτεσεένανσυγγενήήστενόφίλοότιέχετεκατάθλιψη

ήαγχώδηδιαταραχήκαινατουςζητήσετεναδιαβάσουναυτότοφυλλάδιο.Μπορείτενατους

ζητήσετενασαςπουνανπιστεύουνότιηκατάθλιψηήηαγχώδηςδιαταραχήσαςέχει

χειροτερέψει,ήανανησυχούνγιααλλαγέςστησυμπεριφοράσας.

2.4.2Ηλικιωμένοι

Γενικάστουςηλικιωμένουςασθενείςησυνιστώμενηδοσολογίαείναιμικρότερηεκείνηςτων

υγιώνενηλίκων.

2.4.3Κύηση

Επειδήδενυπάρχουνμελέτεςκαθοριστικέςτηςεπίδρασηςτουφαρμάκουστοέμβρυο,η

χορήγησητουσκευάσματοςκατάτηδιάρκειατηςκύησηςδενσυνιστάται.

2.4.4Γαλουχία

ΤοΜΙΝΙΤRANεκκρίνεταιστομητρικόγάλα.Ηχορήγησητουκατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας

δενσυνιστάται.Ανηθεραπείατηςμητέραςπρέπεινασυνεχισθείτότεθαδιακοπείη

γαλουχία.

2.4.5Παιδιά

ΗασφάλειατηςθεραπείαςμεΜΙNITRANσταπαιδιάδενέχειδιαπιστωθείκαιηχορήγησητου

φαρμάκουσταπαιδιάδενσυνιστάται.

Σεεφήβουςηδόσηθαείναιμικρότερηεκείνηςτωνενηλίκων.

2.4.6Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

ΗκατασταλτικήενέργειατηςΠερφεναζίνηςκαιΑμιτριπτυλίνηςεπηρρεάζειτιςικανότητες

οδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτωνκαισυνιστάταιιδιαίτερηπροσοχήστηλήψητου

φαρμάκουαπόταάτομαπουπροτίθενταιναοδηγήσουνήναχειριστούνμηχανήματα.

2.4.7Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςγιαταέκδοχα

ΤοMINITRANπεριέχειLactoseMonohydrate.Ασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματα

δυσανεξίαςστηνγαλακτόζη,ανεπάρκειαςLapp-λακτάσηςήδυσαπορρόφησηςγλυκόζης-

γαλακτόζηςδενπρέπειναπαίρνουναυτότοφάρμακο.

ΕπίσηςτοMINITRANπεριέχειSucrose.Ασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματα

δυσανεξίαςστηνφρουκτόζη,δυσαπορρόφησηςγλυκόζης-γαλακτόζηςήανεπάρκειας

σουκράσης-ισομαλτάσηςδενπρέπειναπαίρνουναυτότοφάρμακο.

2.5ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΜΕΑΛΛΑΦΑΡΜΑΚΑ

Συνεργικήαύξησητηςκατασταλτικήςεπίδρασηςμετοοινόπνευμα,ταβαρβιτουρικά,τα

αναισθητικάκαιάλλακατασταλτικάτουΚ.Ν.Σ.Αύξησητωναντιχολινεργικώνπαρενεργειών

κατάτηνταυτόχρονηχορήγησηαντιχολινεργικώνφαρμάκων.Ταυτόχρονηχορήγηση

σιμετιδίνηςκαιτρικυκλικώναντικαταθλιπτικώναυξάνειτησυγκέντρωσηστοπλάσματων

αντικαταθλιπτικώνμεέντονααντιχολινεργικάσυμπτώματαόπωςξηρότηταστόματος,

κατακράτησηούρων,διαταραχέςτηςόρασης.Αμοιβαίααναστολήτουμεταβολισμούτης

Αμιτριπτυλίνηςκαιτηςπροπρανολόνης,ότανχορηγούνταιταυτόχρονα.Ημεθυλφαινιδάτη

αναστέλλειτομεταβολισμότηςΑμιτριπτυλίνηςκαιαυξάνειτοεπίπεδοτηςστοαίμα.

Αναστέλλειτοαντιυπερτασικόαποτέλεσματηςγουαναιθιδίνηςκαιτηςκλονιδίνης.Ενισχύει

τηνεπίδρασητωνσυμπαθομιμητικώναμινώνστηναρτηριακήπίεση.Ταθυρεοειδικά

σκευάσματααυξάνουντιςπαρενέργειεςκαιτηντοξικότητατηςΑμιτριπτυλίνηςκαιάλλων

τρικυκλικών.Τοκάπνισμα,τααντιεπιληπτικάκαιτααντισυλληπτικά,επιταχύνουντο

μεταβολισμότηςΑμιτριπτυλίνηςκαιμειώνουντοεπίπεδοτηςστοαίμα.Ταυτόχρονη

χορήγησηκινιδίνηςήπροκαúναμίδηςμπορείναπροκαλέσειεπικύνδυνεςορθοστατικές

παρενέργειες.ΚατάτηνταυτόχρονηχορήγησηαναστολέωντηςΜΑΟμπορούννα

προκληθούνυπερτασικέςκρίσεις.Εξωπυραμιδικέςαντιδράσειςέχουνπαρατηρηθείκατάτην

ταυτόχρονηχορήγησηαλάτωνλιθίουκαιΑμιτριπτυλίνηςκαικαταστάσειςDeliriumκατάτην

ταυτόχρονηχορήγησηαιθυλοχλωροβυνόληςκαιΑμιτριπτυλίνης.

2.6ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΗδοσολογίαπροσαρμόζεταιστιςαπαιτήσειςτουασθενούςστηνΠερφεναζίνηκαι

Αμιτριπτυλίνη.

Λαμβάνεταιαπότοστόμα.

Επίψυχονευρωτικώνασθενών

Ενήλικες:1δισκίο2mg-25mgή4mg-25mgPerphenazine,Amitriptylinehydrochloride

αντίστοιχα3-4φορέςτηνημέρα.

Ηλικιωμένοι/έφηβοι:1δισκίο4mg-10mgPerphenazine,Amitriptylinehydrochloride

αντίστοιχα3-4φορέςτηνημέρα.

Ψυχωτικοίασθενείςμεσχιζοφρένεια

Ενήλικες:2δισκία4mg-25mgPerphenazine,Amitriptylinehydrochlorideαντίστοιχα3

φορέςτηνημέρα.

Ηλικιωμένοι/έφηβοι:1δισκίο2mg-10mgή4mg–10mgPerphenazine,Amitriptyline

hydrochlorideαντίστοιχα2-3φορέςτηνημέρα.

Παιδιά:ΗασφάλειατηςθεραπείαςμεMINITRANσταπαιδιάδενέχειδιαπιστωθείκαιη

χορήγησητουφαρμάκουσταπαιδιάδενσυνιστάται.

Ηδοσολογίασεόλεςτιςκαταστάσειςπρέπειναρυθμίζεταιανάλογαμετηνκλινικήεικόναγια

τακαλύτερααποτελέσματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μετάτηνικανοποιητικήβελτίωσητωνσυμπτωμάτωνηδόσηθαμειωθείσταδιακάκαιηδόση

συντήρησηςθακαθορισθείανάλογαμετηνπορείατουασθενούςγιατοκαλύτερο

θεραπευτικόαποτέλεσμα.

2.7ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΗλήψηυπερβολικήςδόσηςΜΙΝΙΤRANσυνοδεύεταιαπόκαταστολήτουκεντρικούνευρικού

συστήματος,σύγχυση,κώμα,καρδιακέςαρρυθμίες(επιμήκυνσητουσυμπλέγματοςQRSστο

ηλεκτροκαρδιογράφημαπάνωαπό100χιλιοστάτουδευτερολέπτου).Εξωπυραμιδικά

συμπτώματα,οφθαλμοκινητικήπάρεση.Σταπαιδιάμπορείναπροκαλέσεισπασμούς.Η

αντιμετώπισητηςυπερδοσολογίαςείναισυμπτωματική,δενυπάρχειειδικόαντίδοτο.Έμετος

συνιστάταιμετηνχορήγησησιροπιούιππεκακουάναςμετηνπροϋπόθεσηότιοασθενήςδεν

είναισεκώμα.Στηνπερίπτωσηαυτήσυνιστάταιηπλύσητουστομάχου.Μετάτηνεκκένωση

τουστομάχουσυνιστάταιηχορήγησηζωϊκούάνθρακακαικαθαρτικούγιατηνταχύτερη

διάλυσητουπεριεχομένουτουεντέρου.

Γιατηναντιμετώπισητηςκαρδιοαγγειακήςδυσλειτουργίαςθαχορηγηθούνοξυγόνο,

στεροειδή,ενδοφλεβίωςυγράκαινορεπινεφρίνηγιατηνυπότασηαλλάόχιεπινεφρίνη.Για

τηναρρυθμίασυνιστάταιφυσοστιγμίνη,νεοστιγμίνηήπροπρανολόλη.Ηενδοφλέβια

χορήγησησαλικυλικήςφυσοστιγμίνης1-3mgαναστρέφειτηναρρυθμίαπουοφείλεταιστα

τρικυκλικάαντικαταθλιπτικά.Ηχορήγησητηςσαλικυλικήςφυσοστιγμίνηςθαπρέπεινα

επαναλαμβάνεταιανάλογαμετασυμπτώματασεσοβαρέςκαταστάσειςδεδομένουότιη

φυσοστιγμίνηέχειταχύμεταβολισμόκαιηενέργειατηςείναιβραχύχρονος.Γιατην

αντιμετώπισητωνσπασμώνσυνιστάταιηχορήγησηDIAZEPAMήγενικούεισπνευστικού

αναισθητικού.Στιςπεριπτώσειςοξέοςπαρκινσονισμούσυνιστάταιηχορήγηση

διφενυδραμίνηςήατροπίνης.Ηαιμοδιάλυσηδενέχειπρακτικόαποτέλεσμαδεδομένηςτης

χαμηλήςσυγκέντρωσηςτουφαρμάκουστοπλάσμα.Υποθερμίαήυπερθερμίαθα

αντιμετωπισθούνμεσυμπτωματικήαγωγή.Ψυχιατρικήσυμβουλευτικήαγωγήθεωρείται

απαραίτητηστιςπεριπτώσειςσκόπιμηςυπερβολικήςδόσηςμεσκοπότηναυτοκτονία.

2.8.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΟΑΣΘΕΝΗΣΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΟΥΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΝΑΠΑΡΕΙ

ΚΑΠΟΙΑΔΟΣΗ

Στιςπεριπτώσειςαυτέςσυνιστάταιοασθενήςναπάρειτηδόσητουόσοπιογρήγοραμπορεί

καινασυνεχίσειτηθεραπείατουμεδόσεις,κανονικά,όπωςτουέχεισυστήσειογιατρός.Να

μηδιπλασιάζεταιηδόση.

2.9ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΟιανεπιθύμητεςενέργειεςτουΜΙΝΙTRANαντιστοιχούνστιςεπίμέρουςενέργειεςτης

ΠερφεναζίνηςκαιΑμιτριπτυλίνηςπουπεριλαμβάνονταιστοσκεύασμα.Κατάτηθεραπείαμε

Αμιτριπτυλίνημπορούνναπαρατηρηθούνυπνηλία,εφιδρώσεις,ανησυχία,ζάλη,τρόμος,

αϋπνία,εφιάλτες,κεφαλαλγία,σπάνιαελαφράεξωπυραμιδικάσυμπτώματα,αταξία,

επιληπτικέςκρίσεις,συγχυτικέςκαταστάσειςιδίωςσεγεροντικάάτομα,παραλήρημα,

ψευδαισθήσεις,διαταραχέςτουπροσανατολισμού.Απότοκυκλοφοριακόσύστημα,

ορθοστατικήυπόταση,ταχυκαρδία,παλμοί,υπέρταση,αρρυθμίεςκαιδιαταραχέςτης

αγωγιμότηταςτουμυοκαρδίου.Απότοαυτόνομονευρικόσύστημα,ξηροστομία,

δυσκοιλιότητα,διαταραχέςπροσαρμογής,μυδρίαση,κατακράτησηούρων,παραλυτικός

ειλεός.Απότογαστρεντερικό,ναυτία,έμετος,υπέρχρωσηγλώσσας,διάρροια,ανορεξία,

στοματίτιδα,δυσάρεστηγεύση,ίκτερος,διόγκωσητωνπαρωτίδων.Μπορούνακόμηνα

παρατηρηθούνηώσινοφιλία,θρομβοπενία,λευκοπενία,καισπάνιαακοκκιοκυταραιμία,

δερματικάεξανθήματα,κνίδωση,φωτοευαισθησία,οίδημα,πετέχειες,πυρετός,αιμωδίεςτων

άκρων,παραισθησίες,μεταβολέςτηςlibidoκαιαύξησηήμείωσητουβάρους,διαταραχέςτου

σακχάρουτουαίματος,σύνδρομοάκαιρηςέκκρισηςADH.Παρατηρείταιεπίσηςδιόγκωσητων

όρχεωνκαιγυναικομαστίαστουςάρρενεςκαιδιόγκωσητωνμαστώνκαιγαλακτόρροιαστις

γυναίκες.Παρατηρούνταιεπίσηςδιαταραχέςστηνέκκρισητηςαντιδιουρητικήςορμόνης.Σε

μακρόχρονηθεραπείαπαρατηρούνταιθολώματατουκερατοειδούςκαιτωνφακώνκαιεπίσης

αμφιβλιστροειδίτις.

Μείωσητουβάρους,αλωπεκία,αυξημένηόρεξηκαιαύξησηβάρους(μπορείναείναι

αντίδρασητουφαρμάκουπουοφείλεταιστηνανακούφισητηςκατάθλιψης),αίσθημα

κακουχίας,μανίαήυπομανίαέχειαναφερθείσπάνιαμέσασε2-7ημέρεςαπότηνπαύσητης

χρόνιαςθεραπείαςμετρικυκλικάαντικαταθλιπτικάχάπια.

Ανεπιθύμητεςαντιδράσειςόπωςσύνδρομοστέρησης,αναπνευστικήκαταστολήκαι

αναταραχήέχουναναφερθείστανεογνάτωνοποίωνοιμητέρεςείχανπάρειτρικυκλικά

αντικαταθλιπτικάχάπιαστοτελευταίοτρίμηνοτηςεγκυμοσύνης.

ΣΤΕΡΗΤΙΚΟΣΥΝΔΡΟΜΟ:

ΗδιακοπήτηςθεραπείαςμεMINITRANπρέπειναγίνεταιβαθμιαία.Απότομοςδιακοπή

μακρόχρονουθεραπείαςσυνοδεύεταιαπόεμετό,γαστρίτιδα,τρεμούλα,κεφαλαλγίες.

Σκέψειςαυτοκτονίαςκαιεπιδείνωσητηςκατάθλιψηςήτηςαγχώδουςδιαταραχήςσας

Εάνέχετεκατάθλιψηκαι/ήαγχώδειςδιαταραχές,μπορείμερικέςφορέςνασκεφτείτενα

βλάψετετονεαυτόσαςήνακάνετεσκέψειςαυτοκτονίας.Αυτέςμπορείνααυξηθούνόταν

αρχίσετεγιαπρώτηφοράτααντικαταθλιπτικά,καθώςόλααυτάταφάρμακαχρειάζονται

χρόνογιαναδουλέψουν,συνήθωςπερίπου2εβδομάδεςαλλάκάποτεκαιπερισσότερο.

Υπάρχειμεγαλύτερηπιθανότητανακάνετετέτοιεςσκέψεις:

Ανστοπαρελθόνείχατεκάνεισκέψειςαυτοκτονίαςήσκέψειςναβλάψετετονεαυτό

σας.

Ανείστενεαρόςενήλικας.Πληροφόρησηαπόκλινικέςδοκιμέςέχειδείξειαυξημένο

κίνδυνοαυτοκτονικήςσυμπεριφοράςσεενήλικεςηλικίαςκάτωτων25χρόνωνμε

ψυχιατρικέςκαταστάσειςπουλαμβάνουνθεραπείαμεένααντικαταθλιπτικό.

Οποτεδήποτεσαςπαρουσιάζονταισκέψειςναβλάψετετονεαυτόσας,ήσκέψεις

αυτοκτονίας,επικοινωνήστεμετογιατρόσαςήπηγαίνετεσενοσοκομείο

αμέσως.

Μπορείνασαςβοηθήσειτοναπείτεσεένανσυγγενήήστενόφίλοότιέχετεκατάθλιψη

ήαγχώδηδιαταραχήκαινατουςζητήσετεναδιαβάσουναυτότοφυλλάδιο.Μπορείτενατους

ζητήσετενασαςπουνανπιστεύουνότιηκατάθλιψηήηαγχώδηςδιαταραχήσαςέχει

χειροτερέψει,ήανανησυχούνγιααλλαγέςστησυμπεριφοράσας.

2.10ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερικήσυσκευασία.

Σεπερίπτωσηπουηημερομηνίαέχειπαρέλθει,μηχρησιμοποιείτετοφάρμακο.

2.11ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΓΙΑΤΗΦΥΛΑΞΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διατηρείταισεθερμοκρασίαχαμηλότερητων25°C,σεσκοτεινόκαιξηρόχώρο,μακριάαπο

ταπαιδιά.

2.12ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΦΥΛΛΟΥΟΔΗΓΙΩΝ

03/2011Εγκεκριμέναστοιχείατουφαρμάκου(ΕΟΦ/1989),Απόφαση31269/13-5-08

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικόσας

πρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτεγια

κάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετεσυμβουλευτείτογιατρόσας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,

ενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντο

φάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεσθεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσας

πρόβλημαμηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόήτο

φαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθαπρέπει

ναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειασαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχή

κάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηνδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασία

μπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγεία

σας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

Γιατηνμεγαλύτερηασφάλειακρατάμεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπό

ταπαιδιά.

4.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμειατρικήσυνταγή.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:2107793777

adelco ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑΑΘΗΝΩΝΑΦΩΝΕ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΑ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ37,18346ΜΟΣΧΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ,ΤΗΛ.:2104819311-4FAX:2104816790

0223-0711

Document Outline

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.