MINIRIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MINIRIN 0,1MG/TAB TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • H01BA02
 • Δοσολογία:
 • 0,1MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MINIRIN 0,1MG/TAB TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

MINIRIN ®

Δισκία0,1mg/tabκαι0,2mg/tab

1.1ΕμπορικήΟνομασίατουΦαρμακευτικούΠροϊόντος

MINIRIN ®

1.2Σύνθεση

ΔραστικήΟυσία:DesmopressinΑcetate

Έκδοχα:Lactosemonohydrate,Potatostarch,Povidone,Magnesiumstearate

1.3ΦαρμακοτεχνικήΜορφή

Δισκίο

1.4Περιεκτικότητασεδραστικήουσία

MINIRIN ® δισκίο0,1mg/tabκαι0,2mg/tab

1.5Περιγραφή-Συσκευασία

Minirin ® 0,1mg:Λευκά,ωοειδήκαικυρτάδισκίαμεμονήεγκοπήκαι

χαραγμένοτο“0.1”στημίαπλευράήλευκά,στρογγυλάκαιεπίπεδαδισκίαμε

μονήεγκοπήκαιχαραγμένοτο“0.1”στημίαπλευρά.

Minirin ® 0,2mg:Λευκά,ωοειδήκαικυρτάδισκίαμεμονήεγκοπήκαι

χαραγμένοτο“0.2”στημίαπλευράήλευκά,στρογγυλάκαιεπίπεδαδισκίαμε

μονήεγκοπήκαιχαραγμένοτο“0.2”στημίαπλευρά.

ΤαδισκίαMinirin ® είναιδιαθέσιμαστιςκάτωθισυσκευασίες:

Πλαστικόφιαλίδιοτων30mlαπόHDPEμεπώμαPPμεαφυγραντική

κάψουλασεσυσκευασίατων7,15,30και100δισκίων.

Πλαστικόφιαλίδιοτων50mlαπόHDPEμεπώμαPPμεαφυγραντική

κάψουλασεσυσκευασίατων30και100δισκίων.

1.6Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία

HδραστικήουσίαΔεσμοπρεσσίνηείναισυνθετικόανάλογοτηςφυσιολογικής

αντιδιουρητικήςορμόνηςβαζοπρεσσίνης.

1.7ΥπεύθυνοςΚυκλοφορίας

FERRINGΕΛΛΑΣΑ.Ε.

Γκύζη3

15125Μαρούσι-Τηλ.2106843449

1.8Παρασκευαστής

RECHONLIFESCIENCEAB

Soldattorpsvågen5

S-21613Limhamn

SWEDEN

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟ

ΓΙΑΤΡΟΣΣΑΣ

2.1Γενικέςπληροφορίες

ΤοδραστικόσυστατικότουMINIRIN ® ,Δεσμοπρεσσίνη,δραόπωςη

φυσιολογικήαντιδιουρητικήορμόνη,βαζοπρεσσίνηκαιελέγχειτηνικανότητα

τωννεφρώννασυμπυκνώνουνταούρα.

2.2Ενδείξεις

Θεραπείατουκεντρικούαποίουδιαβήτηευαίσθητουστηναντιδιουρητική

ορμόνη

ΠρωτοπαθήςΝυκτερινήΕνούρησησεπαιδιάηλικίαςάνωτων5ετώντα

οποίαέχουνφυσιολογικήικανότητανασυμπυκνώνουνταούρατους:

βραχυχρόνια(3μήνες)συμπτωματικήθεραπείαμετάτοναποκλεισμό

οποιασδήποτεοργανικήςήπαθολογικήςαιτιολογίας.

2.3Αντενδείξεις

ΤαδισκίαMINIRIN ® αντενδείκνυνταισεπεριπτώσεις:

Υπερευαισθησίαςστηδεσμοπρεσσίνηήσεοποιοδήποτεαπόταέκδοχα

τωνδισκίωνMINIRIN ® .

Πρωτογενούςψυχογενούςπολυδιψίαςκαιπολυδιψίαςεξαιτίας

καταχρήσεωςοινοπνεύματος(ποτομανίας).

Ιστορικούγνωστήςήπιθανήςκαρδιακήςανεπάρκειαςκαιάλλεςπαθήσεις

πουαπαιτούνθεραπείαμεδιουρητικά.

Ήπιαςκαισοβαρήςνεφρικήςανεπάρκειας(κάθαρσηκρεατινίνηςκάτωτων

50ml/min).

Υπονατριαιμίαςήπροδιάθεσηςγιαυπονατριαιμία.

Συνδρόμουαπρόσφορηςεκκρίσεωςαντιδιουρητικήςορμόνηςεπειδήτο

σύνδρομοαυτόσχετίζεταιμετηνυπονατριαιμίαεξ’αραιώσεως.

Περιπτώσειςπουδενείναιδυνατόνναπεριοριστείηλήψηυγρών.

ΤύπουΙΙbνόσουVonWillenbrand

2.4Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση

2.4.1Γενικά:

Προειδοποιήσεις

ΌτανχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείατηςΠρωτοπαθούςΝυκτερινής

Ενούρησης,ηπρόσληψηυγρώνπρέπειναπεριορίζεταιστοελάχιστοκαι

μόνογιαναικανοποιήσειτοαίσθηματηςδίψας,από1ώραπρινμέχρικαι8

ώρεςμετάτηχορήγησητουφαρμάκου.Ηθεραπείαχωρίςταυτόχρονη

ελάττωσητηςπρόσληψηςυγρώνμπορείναοδηγήσεισεκατακράτησηύδατος

και/ήυπονατριαιμίαμεήχωρίςσυνοδάπροειδοποιητικάσημείακαι

συμπτώματα(κεφαλαλγία,ναυτία,έμετος,αύξησηβάρουςκαισεσπάνιες

περιπτώσειςσπασμοί).

Προφυλάξεις

Πρέπειναλαμβάνονταιιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηναποφυγή

υπερφορτίσεωςμευγρά.

Στουςπολύνεαρούςκαισεηλικιωμένουςασθενείς

Προκειμένουνααποφευχθείκάθεκίνδυνος‘δηλητηριάσεωςμενερό’,μέσω

υπονατριαιμίας,ηδοσολογίαπρέπειναρυθμίζεταιμεπροσοχή,ιδιαίτερα

σταμικράπαιδιάκαιηλικιωμένους

Σεπαθήσειςπουχαρακτηρίζονταιαπόέλλειψηισορροπίαςύδατοςκαι

ηλεκτρολυτών

Σεασθενείςπουδιατρέχουναυξημένοκίνδυνοενδοκρανιακήςπίεσης

Συνιστάταιναμεσολαβείοπωσδήποτεένα12ωρομεταξύδύοχορηγήσεων

Θαπρέπειναεξετάζεταισοβαράηπερίπτωσηδυσλειτουργίαςτηςκύστης

καιηαπόφραξητωνουροφόρωνπόρωνπριντηνέναρξητηςθεραπείας

Ναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεάτομαπουπάσχουναπόκυστική

ίνωση

Ηδεσμοπρεσσίνησευψηλέςδόσειςμπορείμερικέςφορέςναπροκαλέσει

ελαφράαύξησητηςαρτηριακήςπιέσεως,ηοποίαεξαφανίζεταιμετη

μείωσητηςδοσολογίας.Σεασθενείςμεστεφανιαίαανεπάρκειακαι/ή

αρτηριακήυπέρταση,ηδοσολογίαπρέπειναπροσαρμόζεταιήνα

μειώνεται,εάνείναιαναγκαίο,παράτογεγονόςότιηδεσμοπρεσσίνηέχει

απλώςελαφράαγγειοσυσπαστικήδράση

Σεπερίπτωσηανεπάρκειαςπαραγωγήςκορτιζόλης,αυτήπρέπεινα

διορθώνεταιπροτηςενάρξεωςτηςθεραπείαςκαικατάτηδιάρκειάτης

ώστεναπροληφθείοόποιοςκίνδυνοςυπονατριαιμίας

Ογιατρόςθαπρέπειναενημερωθείεάνυπάρχειεγκατεστημένηνεφρικήή

ηπατικήβλάβηώστεναλάβειτακατάλληλαμέτρα.

Σεπερίπτωσηανεπάρκειαςπαραγωγήςκορτιζόλης,αυτήπρέπεινα

διορθώνεταιπροτηςέναρξηςτηςθεραπείαςκαικατάτηδιάρκειάτηςώστε

ναπροληφθείοόποιοςκίνδυνοςυπονατριαιμίας.

Σεπερίπτωσησυγχορήγησηςμεφάρμακαπουείναιγνωστόότιεπάγουντο

σύνδρομοτηςαπρόσφορηςεκκρίσεωςτηςαντιδιουρητικήςορμόνης(πχ

τρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,εκλεκτικοίαναστολείςτηςεπαναπρόσληψηςτης

σεροτονίνης,χλωροπρομαζίνηκαικαρβαμαζεπίνη,συγχορήγησημεΜη

ΣτεροειδήΑντιφλεγμονώδηΦάρμακα),πρέπειναλαμβάνονταιπροφυλάξεις

προκειμένουνααποφευχθείηυπονατριαιμία,περιλαμβανομένωντης

προσεκτικήςμείωσηςτηςκατανάλωσηςυγρώνκαιτουσυχνότερουελέγχου

τουνατρίουτουορού.

2.4.2Ηλικιωμένοι:Απαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήσεηλικιωμένους(βλέπε

παράγραφο2.4.1).

2.4.3Κύηση:Δεδομένασεμικρόαριθμόκυήσεωνγυναικώνμεάποιοδιαβήτη

πουθεραπεύτηκανμεδεσμοπρεσσίνηδεναποδεικνύουναρνητικές

επιπτώσειςτηςδεσμοπρεσσίνηςστηνέγκυοήτοέμβρυο.Ηδεσμοπρεσσίνη

πρέπειναχορηγείταιστηνέγκυομεπλήρηυποφυσιογενήάποιοδιαβήτη,με

προσοχήστημικρότερηδυνατήδόσηκαιειδυνατόνμιαμόνοδόσηπροτης

κατακλίσεωςγιατηνεξασφάλισηομαλούύπνου.

2.4.4Γαλουχία:Αντενδείκνυταιηχορήγησητηςδεσμοπρεσσίνηςκατάτη

γαλουχία.

2.4.5Παιδιά:Ηχορήγησησεπαιδιάαπαιτείιδιαίτερηπροσοχή(βλέπε

παράγραφο2.4.1).

2.4.6Επίδρασηστηνικανότηταοδηγήσεωςήχειρισμούμηχανημάτων:

Δενεπιδράστηνικανότηταοδηγήσεωςήχειρισμούμηχανημάτων,ούτε

επηρεάζειτηνεγρήγορση.

2.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακα/ήουσίες

Ουσίεςπουείναιγνωστόότιεπάγουντοσύνδρομοτηςαπρόσφορης

εκκρίσεωςτηςαντιδιουρητικήςορμόνης(πχτρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,

εκλεκτικοίαναστολείςτηςεπαναπρόσληψηςτηςσεροτονίνης,

χλωροπρομαζίνηκαικαρβαμαζεπίνη),μπορείναπροκαλέσουνπρόσθετη

αντιδιουρητικήδράσημεσυνέπειααυξημένοκίνδυνοκατακράτησης

ύδατος/υπονατριαιμίας(βλέπεπαράγραφο2.4.1)

ΤαΜηΣτεροειδήΑντιφλεγμονώδηΦάρμακαμπορείναπροκαλέσουν

κατακράτησηύδατος/υπονατριαιμία.

Συγχορήγησημελοπεραμίδημπορείναέχειωςαποτέλεσμααύξησητης

συγκέντρωσηςτηςδεσμοπρεσσίνηςστονορόκατά3φορέςμεαποτέλεσμα

αυξημένοκίνδυνοκατακράτησηςύδατος/υπονατριαιμίας.Παρότιδενέχει

διερευνηθεί,άλλαφάρμακαπουεπιβραδύνουντηνεντερικήμεταφοράμπορεί

ναπροκαλούντοαυτόαποτέλεσμα.

Δενείναιπιθανόνηδεσμοπρεσσίνηνααλληλεπιδράσειμεφάρμακαπου

επηρεάζουντονηπατικόμεταβολισμό,επειδήέχειαποδειχθείότιη

δεσμοπρεσσίνηδενυφίσταταισημαντικούβαθμούηπατικόμεταβολισμόσεin

vitroμελέτεςμεανθρώπιναμικροσώματα.Όμως,τυπικέςμελέτες

αλληλεπιδράσεωνin vivoδενέχουνδιεξαχθεί.

Ναενημερώνετετογιατρόσαςεάνλαμβάνετετρικυκλικάαντικαταθλιπτικά,

εκλεκτικούςαναστολείςτηςεπαναπρόσληψηςτηςσεροτονίνης,ΜηΣτεροειδή

ΑντιφλεγμονώδηΦάρμακα(κατηγορίαπαυσίπονων)ήφάρμακαμεδραστικά

συστατικά«λοπεραμίδη»,«χλωροπρομαζίνη»και«καρβαμαζεπίνη».

Ένατυποποιημένογεύμαμε27%λιπαράμειώνεισημαντικάτηναπορρόφηση

(όσοναφοράστηνταχύτητακαιτοποσοστό)τηςδεσμοπρεσσίνηςαπότου

στόματος.Δενπαρατηρήθηκεαξιόλογηεπίδρασηστηνφαρμακοδυναμική

(παραγωγήούρωνήωσμωτικότητα).

Ηπρόσληψητροφήςμπορείναμειώσειτηνέντασηκαιτηδιάρκειατης

αντιδιουρητικήςδράσηςσεχαμηλέςαπότουστόματοςδόσεις

δεσμοπρεσσίνης.

2.6Δοσολογία

Κεντρικός(υποφυσιογενής)άποιοςδιαβήτης:

Στονκεντρικό(υποφυσιογενή)άποιοδιαβήτηηδοσολογίαπρέπεινα

εξατομικεύεται,αλλάηκλινικήεμπειρίαέχειδείξειότιησυνολικήημερήσια

δόσηκυμαίνεταιμεταξύ0,2και1,2mg.Ησυνιστώμενηαρχικήδόσησε

ενήλικεςκαιπαιδιάείναι0,1mgτρειςφορέςτηνημέρα.Αυτότοδοσολογικό

σχήμα,θαπρέπεικατόπινναπροσαρμόζεταιανάλογαμετηνανταπόκριση

τουασθενούς.Γιατηνπλειοψηφίατωνασθενώνηδόσησυντήρησηςείναι0,1

-0,2mgτρειςφορέςτηνημέρα.

Σεπερίπτωσησυμπτωμάτωνκατακράτησηςύδατος/υπονατριαιμίας,η

θεραπείαπρέπειναδιακόπτεταιπαροδικώςκαιναπροσαρμόζεταιανάλογαη

δοσολογία.

ΠρωτοπαθήςΝυκτερινήΕνούρηση:

Ησυνιστώμενηαρχικήδόσηείναι0,2mgπροτουύπνου.

Σεπερίπτωσημηικανοποιητικούαποτελέσματος,ηδόσηείναιδυνατόννα

αυξηθείμέχρι0,4mg.Ηδόσηχορηγείταιεφάπαξημερησίως.Πρέπεινα

περιορίζεταιηκατανάλωσηυγρών.

Σεπερίπτωσησυμπτωμάτωνκατακράτησηςύδατος/υπονατριαιμίας

(κεφαλαλγία,ναυτία,έμετος,αύξησηβάρουςκαισεσπάνιεςπεριπτώσεις

σπασμοί),ηθεραπείαπρέπειναδιακόπτεταιμέχριςότουοασθενής

επανέλθειπλήρωςκαιναπροσαρμόζεταιανάλογαηδοσολογία.Όταν

επαναληφθείηθεραπεία,οπεριορισμόςστηνκατανάλωσηυγρώνπρέπεινα

γίνειαυστηρότερος(βλέπεπαράγραφο2.4.1).

ΤαδισκίαMINIRIN ® πρέπειναχρησιμοποιούνταιτοπολύγιατρίμηνη

θεραπεία.Ηανάγκηγιαεξακολούθησητηςθεραπείαςθαπρέπεινα

επανεκτιμάταιμετάαπόμίαπερίοδοτουλάχιστονμίαςεβδομάδοςχωρίςτη

χορήγησηδισκίωνMINIRIN ® .

2.7Υπερδοσολογία

Εάνπήρατεμίαμεγάληδόσηφαρμάκουγιαοποιαδήποτεαιτία,

συμβουλευθείτετογιατρόσας,τοΝοσοκομείοήτοΚέντροΔηλητηριάσεων,

τηλ.2107793777.

Ηυπέρβασητηςδοσολογίαςοδηγείσεπαρατεταμένηδιάρκειαδράσηςκαι

αυξημένοκίνδυνοκατακράτησηςύδατοςκαιυπονατριαιμίας.

Θεραπεία:

Παρ’ότιηαγωγήτηςυπονατριαιμίαςθαπρέπειναεξατομικεύεται,πρέπει

δίνονταιοιακόλουθεςγενικέςοδηγίες:Διακοπήτηςδεσμοπρεσσίνης,

περιορισμόςτωνυγρώνκαισυμπτωματικήθεραπείαεάναπαιτείται.

Δενυπάρχειγνωστόαντίδοτο.

2.8Τιπρέπειναγνωρίζετεσεπερίπτωσηπουπαραλείψατεναπάρετε

μίαδόση

Ογιατρόςσαςθασαςσυμβουλεύσειποιόςείναιοκαλύτεροςτρόποςγιανα

αναπληρωθείαυτήηδόση.

2.9ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

Θεραπείαμεδεσμοπρεσσίνηχωρίςταυτόχρονημείωσητηςκαταναλώσεως

ύδατος(όπωςπχστηψυχογενήπολυδιψία)μπορείναοδηγήσεισε

κατακράτησηύδατος/υπονατριαιμίαμεσυνοδάσημείακαισυμπτώματα

(κεφαλαλγία,ναυτία/έμετο,ελαττωμένοΝάτριοορού,αύξησηβάρουςκαισε

σοβαρέςπεριπτώσειςσπασμούς).

Οπαρακάτωκατάλογοςπεριέχειανεπιθύμητεςενέργειεςτηςδεσμοπρεσσίνης

πουπαρατηρήθηκανστιςκλινικέςμελέτεςκαιμετάαπότηνκυκλοφορίατου

προϊόντοςστηναγορά.

Οιανεπιθύμητεςαντιδράσειςκαταγράφονταισύμφωναμετιςκατωτέρω

κατηγορίες:

Πολύσυχνές>1/10

Συνήθεις > 1/100, < 1/10

Ασυνήθεις > 1/1000,<1/100

Σπάνιες > 1/10000,<1/1000

Πολύσπάνιες<1/10000,συμπεριλαμβανομένωνμεμονωμένων

αναφορών

Ανώτερηαναπνευστικήοδός:

Ασυνήθεις:ρινικήσυμφόρηση,επίσταξη,ρινίτιδα

Οφθαλμικέςδιαταραχές:

Συνήθεις:επιπεφυκίτιδα

Διαταραχέςγαστρεντερικούσυστήματος:

Ασυνήθεις:ναυτία,κοιλιακόάλγος,έμετος

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Ασυνήθεις:κεφαλαλγία

Σπάνιες:εγκεφαλικόοίδημα

Πολύσπάνιες:συναισθηματικήδιαταραχήσεπερίπτωσηνυχτερινής

ενούρησεως

Διαταραχέςτουδέρματος/Γενικά:

Συνήθεις:αδυναμία

Πολύσπάνιες:αλλεργικέςκαιαντιδράσειςυπερευαισθησίας(π.χ.κνησμός,

εξάνθημα,πυρετός,βρογχοσπασμός,αναφυλαξία)

Διαταραχέςτουμεταβολισμού:

Σπάνιες:υπονατριαιμία

Λόγωτηςαυξημένηςεπαναπορροφήσεωςύδατος,ηπίεσητουαίματοςείναι

πιθανόννααυξηθείκαισεμερικέςπεριπτώσειςνααναπτυχθείυπέρταση.

Αυτέςοιανεπιθύμητεςενέργειες,εκτόςαπότιςαλλεργικέςαντιδράσεις,είναι

δυνατόνναπροληφθούνήναεκλείψουνανμειωθείηδόσητης

δεσμοπρεσσίνης.

2.10ΗμερομηνίαΛήξεωςτουΠροϊόντος

Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερικήσυσκευασία.

2.11Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος

Καμίαειδικήπροειδοποίηση.

2.12Ημερομηνίατελευταίαςαναθεωρήσεωςτουπαρόντοςκειμένου:

23Αυγούστου2007

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένο

ιατρικόσαςπρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατο

χρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετε

συμβουλευθείτογιατρόσας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςσαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμε

τοφάρμακοενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπου

αφορούντοφάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεσθεκαλύτερηενημέρωση

γιατοιατρικόσαςπρόβλημα,μηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίες

αυτέςαπότογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσας

χορηγήθηκε,θαπρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςσας

δόθηκαν

Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμε

προσοχήκάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηνδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρούδιότιηζέστηκαιη

υγρασίαμπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουν

επιβλαβέςγιατηνυγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεσθεπλέονήπουέχουνήδη

λήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέρος

μακριάαπόταπαιδιά.

4.ΤΡΟΠΟΣΔΙΑΘΕΣΗΣ

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεων:2107793777

Document Outline

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.