MERENDAL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MERENDAL (100+25)MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C07CB03
 • Δοσολογία:
 • (100+25)MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MERENDAL (100+25)MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284

155 62 Χολαργός Αθήνα, 17-5-1999

Δ/νση:ΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων ΑριθμόςΠρωτ.:16398

Πληροφορίες:Π. ΒΛΑΧΟΣ

Τηλέφωνο:6545525-7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:ΚαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλου

Οδηγιώνγιατοχρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουν

τοσυνδυασμόδραστικώνσυστατικών

ATENOLOL+CHLORTHALIDONEστημορφή

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο

Έχοντεςυπόψη:

Τιςδιατάξειςτουαρθ.8τηςΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6α/9392/91/92“Περίεναρμόνισηςτης

ΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέατηςκυκλοφορίαςτων

φαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων”,

ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ.Φ.500/23-11-1998

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικό συστατικόATENOLOL+

CHLORTHALIDONEστημορφήΔισκίαεπικαλυμμέναμευμένιοορίζεταιως

εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(SPC)

ΓENIKEΣOΔHΓIEΣXPHΣHΣΣTAΘEPΩNΣYNΔYAΣMΩNΔIOYPHTIKΩNMEAΛΛA

YΠOTAΣIKAΦAPMAKA

Δενενδείκνυταιγενικάευθύςεξαρχήςηχορήγησησταθερώνσυνδυασμώναντιυπερτασικών

φαρμάκων.Μεβάσητιςκλασικέςενδείξειςεφαρμογήςαντιυπερτασικήςαγωγής,χορηγούνται

αρχικάείτεένααπόταδύοφάρμακαείτεκαιταδύοσυγχρόνωςσεελεύθερο(όχισταθερό)

συνδυασμό.Είναισκόπιμηηπροσπάθειαεξατομικεύσεωςτηςαναλογίαςτωνφαρμάκωντου

ελεύθερουσυνδυασμού,είτεαυτόςεφαρμόσθηκεεξαρχής,είτεμετάαπόαποτυχίατης

μονοθεραπείας.Γιαναβελτιωθείησυμμόρφωση,οελεύθεροςαντικαθίσταται,στησυνέχεια,από

τονσταθερόσυνδυασμόμετηνπλησιέστερηαναλογίατωνδύοφαρμάκων.Πρακτικάχορηγούνται

αρχικάμέσεςσυνιστώμενεςδόσειςαναστολέωνείτετωνβ-είτετωνα-αδρενεργικώνυποδοχέων,

είτετωνδιαύλωνασβεστίου,είτετουμετατρεπτικούενζύμου,οιοποίες-εάναπαιτείται- αυξάνουν

μέχριτωνανωτέρωνσυνιστωμένωνορίων.Επίμηεπιτεύξεωςικανοποιητικούαποτελέσματος

προστίθεταιδιουρητικό(θειαζίδη,χλωρθαλιδόνη,ινδαπαμίδηήδιουρητικότηςαγκύλης,εάν

υπάρχειεπηρεασμόςτηςνεφρικήςλειτουργίας).Μπορείεπίσηςν'αρχίσειτηθεραπείαμε

διουρητικάκαιναπροστεθείμετάένααπόταάλλαφάρμακα.Ότανεπιτευχθείικανοποιητικό

αποτέλεσμααναζητείταιοσταθερός(έτοιμος)συνδυασμός,πουπροσεγγίζειπροςτον

προσδιορισθένταμετηνελεύθερηχωριστήχορήγησηφαρμάκων.Σεπεριπτώσειςθερμοκρασιακών

μεταβολώνκατάτουςθερινούςμήνεςείναιπιθανόναχρειασθείτροποποίησητηςδόσηςήδιακοπή

τηςχορήγησηςτουσταθερούσυνδυασμού,δηλαδήπροσωρινήεπάνοδοςστονελεύθεροσυνδυασμό

ήμονοθεραπεία.

1.EMΠOPIKHONOMAΣIATOYΦAPMAKEYTIKOYΠPOΪONTOΣ

2.ΠOIOTIKHKAIΠOΣOTIKHΣYNΘEΣHΣEΔPAΣTIKAΣYΣTATIKA

Atenolol50mg,100mg

Chlorthalidone12,5mg,25mg

3.ΦAPMAKOTEXNIKHMOPΦH

Δισκίαεπικαλυμμέναμευμένιο.

4.KΛINIKAΣTOIXEIA

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

Θεραπείατηςυπέρτασηςεφόσοναποτύχειημονοθεραπεία(βλέπεγενικέςοδηγίεςχρήσης

σταθερούσυνδυασμούδιουρητικώνμεάλλαυποτασικάφάρμακα).

4.2Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Οσυνδυασμός(50+12,5)mgκατάτηνκρίσητουιατρούίσωςείναικαταλληλότεροςγιατους

ηλικιωμένουςασθενείςέναντιτουισχυρότερουσυνδυασμού(100+25)mg.

Έναδισκίοτουσυνδυασμού(50+12,5)mgναχορηγείταιμίαφοράτηνημέρα.Εάνδεν

επιτευχθείκαλήανταπόκρισηηδόσημπορείνααυξηθείσεέναδισκίοτων(100+25)mgμία

φοράτηνημέρα.Ότανείναιαναγκαίο,άλλααντιυπερτασικάμπορούνναπροστεθούν

προοδευτικάαρχίζονταςμετο50%τηςσυνιστώμενηςαρχικήςδόσηςτουςγιανααποφευχθεί

απότομηπτώσητηςπίεσης.

Επειδήηatenololαπεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών,ηδόσηπρέπειναπροσαρμόζεταισε

περιπτώσειςσοβαρώννεφροπαθειών.Δενπαρατηρείταιαξιοσημείωτησυσσώρευσηatenolol

μέχριςότουηκάθαρσητηςκρεατινίνηςπέσεικάτωαπό35ml/min/1,73m 2 (φυσιολογικέςτιμές

είναι100-150ml/min/1,73m 2 ).

Έτσιοιπαρακάτωμέγιστεςδόσειςσυνιστώνταιγιαασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια:

Kάθαρσηκρεατινίνηςml/

min/1,73m2 Atenolol

Χρόνοςημιζωής( ώρες) Mέγιστηδόση

15-35 16-27 50mgημερησίως

<15 >27 50mgκάθεδεύτερημέρα

Χορήγησησταπαιδιά

ΔενυπάρχειπαιδιατρικήεμπειρίαμετοσυνδυασμόAtenolol+Chlorthalidone,γι'αυτόη

χορήγησήτουδενσυνιστάται.

4.3Aντενδείξεις

ΟσυνδυασμόςAtenolol+Chlorthalidoneαντενδείκνυταισεασθενείςμεκολπική

βραδυκαρδία,κολποκοιλιακόαποκλεισμόμεγαλύτεροτουπρώτουβαθμού,καρδιογενές

shock,καρδιακήανεπάρκεια(βλέπε"Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξεις

κατάτηχρήση"),ανουρία,υπερευαισθησίασεαυτότοπροϊόνήσεσουλφοναμιδικά

παράγωγα,υπόταση,μεταβολικήοξέωση,σοβαρέςδιαταραχέςπεριφερικήςαρτηριακής

κυκλοφορίας,σύνδρομονοσούντοςφλεβοκόμβου,φαιοχρωμοκύττωμαπουδενέχει

αντιμετωπιστεί.

4.4Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηχρήση

Καρδιακήανεπάρκεια:Ιδιαίτερηπροσοχήπρέπειναδίδεταισεασθενείςμεελαττωμένη

καρδιακήπαρακαταθήκη.Ηδιέγερσητουσυμπαθητικούσυστήματοςείναιαπαραίτητηγια

τηνενίσχυσητηςκυκλοφορικήςλειτουργίαςσεπεριπτώσειςσυμφορητικήςκαρδιακής

ανεπάρκειας.Οαποκλεισμόςτωνβ-υποδοχέωνείναιδυνατόνναεμφανίσειτονκίνδυνοτης

περαιτέρωμείωσηςτηςσυσταλτικότηταςτουμυοκαρδίουκαιναεπιβαρύνειτηνκαρδιακή

ανεπάρκεια,ηοποίαελέγχεταιμεδακτυλίτιδακαιδιουρητικά.Τοφάρμακοπρέπεινα

χορηγείταιμεπροσοχή.Ηδακτυλίτιδακαιηatenololεπιβραδύνουντηνκολποκοιλιακή

αγωγιμότητα.

Λόγω τηςαρνητικήςτουεπίδρασηςστο χρόνο αγωγής, ο συνδυασμόςπρέπειναχορηγείταιμε

προσοχήσεασθενείςμεπρώτουβαθμούκαρδιακόαποκλεισμό.

Σεασθενείςχωρίςιστορικόκαρδιακήςανεπάρκειας:Ησυνεχιζόμενηκαταστολήτου

μυοκαρδίουμεβ-αναστολείςγιαμιαχρονικήπερίοδομπορείσεμερικέςπεριπτώσειςνα

οδηγήσεισεκαρδιακήανεπάρκεια.Μετηνπρώτηένδειξηήσύμπτωμακαρδιακής

ανεπάρκειαςσεασθενείςπουπαίρνουντονσυνδυασμό,πρέπειναχορηγηθείδακτυλίτιδακαι/

ήναδοθείπρόσθετηδιουρητικήαγωγή.Οασθενήςναπαρακολουθείταιστενά.Εάνη

καρδιακήανεπάρκειασυνεχίζεταιπαράτηδακτυλίτιδακαιταδιουρητικά,τοφάρμακοπρέπει

ναδιακόπτεται.

Μιααπότιςφαρμακολογικέςδράσειςτωνβ-αναστολέωνείναιημείωσητουκαρδιακού

ρυθμού.Στησπάνιαπερίπτωσηπουτασυμπτώματαμπορούννααποδοθούνστημείωσητου

καρδιακούρυθμού,ηδόσημπορείναελαττωθεί.

Νεφρικέςκαιηπατικέςπαθήσειςκαιδιαταραχέςηλεκτρολυτών:Επειδήηatenolol

απεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών,οσυνδυασμόςπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσε

ασθενείςμεελαττωματικήνεφρικήλειτουργία.Σεασθενείςμενεφροπάθειαοιθειαζίδες

μπορείναπροκαλέσουναζωθαιμία.

Επειδήμετηνπαρουσίανεφρικήςδυσλειτουργίαςείναιδυνατόνναέχουμεφαινόμενα

συσσώρευσηςτουφαρμάκου,εάνηνεφρικήβλάβηεπιδεινώνεταιπροοδευτικά,ο

συνδυασμόςπρέπειναδιακόπτεται.

Σεασθενείςμεηπατικήδυσλειτουργίαήεξελισσόμενηηπατικήπάθηση,μικρέςδιαταραχές

στηνισορροπίατωνυγρώνκαιηλεκτρολυτώνμπορείναπροκαλέσουνηπατικόκώμα.Tο

φάρμακοπρέπειναχρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεαυτούςτουςασθενείς.

Ισχαιμικήκαρδιακήνόσος:Ανκαιδενέχουνακόμηαναφερθείπεριστατικάμεatenolol,η

απότομηπαύσητηςθεραπείαςμεβ-αναστολείςσεασθενείςμεστεφανιαίανόσο,είναι

δυνατόνναπροκαλέσειέξαρσητηςστηθάγχηςκαισεμερικέςπεριπτώσειςέμφραγματου

μυοκαρδίου.Ωςεκτούτουτέτοιοιασθενείςπρέπειναπροσέχουνναμηδιακόπτουντη

θεραπείαχωρίςτησυμβουλήιατρού.Ακόμηκαιότανδενυπάρχειστηθάγχη,όταν

σχεδιάζεταιδιακοπήτουσυνδυασμού,οασθενήςπρέπειναπαρακολουθείταιπροσεκτικάκαι

ναπεριορίζειστο ελάχιστοτησωματικήδραστηριότητάτου.

Οσυνδυασμόςπρέπειναεπαναχορηγηθείεάνεμφανιστούνσυμπτώματααπότηδιακοπήτου

φαρμάκου.

Οσυνδυασμόςμπορείνααυξήσειτοναριθμόκαιτηνδιάρκειατωνστηθαγχικώνκρίσεωνσε

ασθενείςμεστηθάγχηPrinzmetal,εξαιτίαςμηαντιτάξιμηςαγγειοσυστολήςτηςστεφανιαίας

αρτηρίαςμέσωα-υποδοχέων.Ωστόσο,καθώςηatenololείναιβ

-εκλεκτικόςαναστολέαςτων

β-αδρενεργικώνυποδοχέων,οσυνδυασμόςμπορείναχρησιμοποιηθείαλλάμετημέγιστη

προσοχή.

Bρογχόσπασμος:Ασθενείςμεβρογχόσπασμογενικάδενπρέπειναπαίρνουνβ-αναστολείς.

Εντούτοιςοσυνδυασμός,λόγωτηςσχετικήςβ

-εκλεκτικότητάςτου,μπορείνα

χρησιμοποιείταιμεπροσοχήσεασθενείςμεβρογχόσπασμοπουδενανταποκρίνονταιήδεν

μπορούνναανεχθούνάλληαντιυπερτασικήθεραπεία.Επειδήηβ

-εκλεκτικότηταδενείναι

απόλυτη,πρέπειναχρησιμοποιείταιηχαμηλότερηδυνατήδόσητουσυνδυασμούκαιέναςβ

διεγέρτης(βρογχοδιασταλτικό),πρέπειναείναιδιαθέσιμος.Εάνηδόσηπρέπεινααυξηθεί,

χορηγούνταιδιηρημένεςδόσειςώστεναεπιτευχθούνχαμηλότεραεπίπεδατηςσυγκέντρωσης

στο αίμα.

Αναισθησία-Σοβαρέςχειρουργικέςεπεμβάσεις:Ηδιακοπήτηςχορήγησηςβ-αναστολέων

πριναπότηνεγχείρησηδενενδείκνυταιστηνπλειονότητατωνασθενών.Θαπρέπειναδίδεται

προσοχήότανχορηγούνταιαναισθητικάκαιοασθενήςβρίσκεταισεθεραπείαμεatenolol.Σ'

αυτήτηνπερίπτωσηοαναισθησιολόγοςπρέπειναείναιενημερωμένοςκαιτοαναισθητικό

πουθαεπιλεγείναέχειόσοτοδυνατόμικρότερηαρνητικήινότροποδράση.Ηχρήσητωνβ-

αναστολέωνμεαναισθητικάφάρμακαμπορείναοδηγήσεισεεξασθένησητης

αντισταθμιστικήςταχυκαρδίαςκαινααυξήσειτονκίνδυνουπότασης.Αναισθητικοί

παράγοντεςπουπροκαλούνκαταστολήτουμυοκαρδίουκαλύτερανααποφεύγονται.Εάν

εμφανιστείεπικράτησητουπνευμονογαστρικού,μπορείνααντιμετωπισθείμεatropine(1-2

mgI.V.). Χρειάζεταιπροσοχήόπωςμεαιθέρα,κυκλοπροπάνιοκαιτριχλωροαιθυλένιο.

Μεταβολικέςκαιενδοκρινείςδράσεις:Ηchlorthalidoneμπορείναμειώσειτηναντοχήστη

γλυκόζη.Οσυνδυασμόςμπορείναχρησιμοποιηθείμεπροσοχήσεδιαβητικούςασθενείς.Οι

β-αναστολείςμπορείνακαλύψουντηνταχυκαρδίαπουπροκαλείηυπογλυκαιμία,αλλάάλλες

εκδηλώσειςόπωςζάληκαιεφίδρωσημπορείναμηνεπηρεασθούνσημαντικά.Ηatenololδεν

ενισχύειτηνυπογλυκαιμικήδράσητηςινσουλίνηςκαι,αντίθεταμετουςμηεκλεκτικούςβ-

αναστολείς,δενεπιβραδύνειτηναποκατάστασητηςγλυκόζηςτουαίματοςσεκανονικά

επίπεδα.Οιανάγκεςσεινσουλίνησεδιαβητικούςασθενείςμπορείνααυξηθούν,να

ελαττωθούνήναμημεταβληθούν.Λανθάνωνδιαβήτηςμπορείναεκδηλωθείμετηχορήγηση

chlorthalidone.

Οιβ-αδρενεργικοίαναστολείςμπορείνακαλύψουνορισμένακλινικάσυμπτώματα(π.χ.

ταχυκαρδία)απόυπερθυρεοειδισμό.Επίσηςμπορείνακαλύψουντασημεία

θυρεοειδοτοξίκωσης.Απότομηδιακοπήτουβ-αναστολέαμπορείναεκδηλώσειθυρεοειδική

κρίση,ωςεκτούτουοιασθενείςπουυποπτευόμαστεότιθαπαρουσιάσουν

θυρεοειδοτοξίκωσηκαιστουςοποίουςηθεραπείαμετοσυνδυασμόπρόκειταιναδιακοπεί,

πρέπειναπαρακολουθούνταιστενά.

Επειδήηαπέκκρισητουασβεστίουελαττώνεταιμετιςθειαζίδες,οσυνδυασμόςπρέπεινα

διακόπτεταιπριναπόεξετάσειςγιαέλεγχοτηςπαραθυρεοειδικήςλειτουργικότητας.

Παθολογικέςανατομικέςαλλαγέςστουςπαραθυρεοειδείςαδένεςμευπερασβεστιαιμίακαι

υποφωσφαταιμίαέχουνπαρατηθείσεμερικούςασθενείςμεπαρατεταμένηθεραπεία

θειαζιδών,όμωςοισυνήθειςεπιπλοκέςτουυπερπαραθυρεοειδισμούόπωςνεφρολιθίαση,

οστικήαπορρόφησηκαιπεπτικάέλκηδενέχουνπαρατηρηθεί.

Yπερουριχαιμίακαιοξείαουρικήαρθρίτιδαμπορείναεμφανισθούνσεορισμένουςασθενείς

πουπαίρνουνθειαζίδες.

Γενικά,ισορροπίαηλεκτρολυτώνκαιυγρών:Περιοδικοίπροσδιορισμοίτωνηλεκτρολυτών

τουορούγιαναανιχνευτούνπιθανέςδιαταραχέςτηςισορροπίαςτωνηλεκτρολυτώνπρέπεινα

γίνονταισεκανονικάδιαστήματα.Οιασθενείςπρέπειναπαρακολουθούνταιγιακλινικά

συμπτώματατηςδιαταραχήςτωνυγρώνήηλεκτρολυτώνπ.χ.υπονατριαιμία,υποχλωραιμική

αλκάλωσηκαιυποκαλιαιμία.

Οιπροσδιορισμοίτωνηλεκτρολυτώντουορούκαιτωνούρωνείναιιδιαιτέρωςσημαντικοί

ότανο ασθενήςέχειακατάσχετοέμετοήλαμβάνειπαρεντερικόυγρό.

Σημείαήσυμπτώματαπροειδοποίησηςγιατέτοιεςδιαταραχέςείναιηξηρότητατουστόματος,

δίψα,αδυναμία,λήθαργος,νάρκη,ανησυχία,πόνοιμυώνήκράμπες,μυϊκήατονία,υπέρταση,

ολιγουρία,ταχυκαρδίακαιγαστρεντερικέςδιαταραχέςόπωςναυτίακαιέμετος.

Υποκαλιαιμίαμπορείνααναπτυχθείειδικάμεέντονηδιούρηση,ότανυπάρχεικίρρωσηή

κατάτησύγχρονηχρήσηκορτικοστεροειδώνήACTH.Χορήγησηεπαρκούςποσότητας

ηλεκτρολυτώναπότοστόμαμπορείεπίσηςνακαλύψειτηνυποκαλιαιμία.Ηυποκαλιαιμία

μπορείναευαισθητοποιήσειήνααυξήσειτηνανταπόκρισητηςκαρδιάςστηντοξικήδράση

τηςδακτυλίτιδας(π.χ.αύξησητηςκοιλιακήςερεθιστικότητας).Ηυποκαλιαιμίαμπορείνα

αποφευχθείήνααντιμετωπισθείμετηχρήσηκαλιούχωνσκευασμάτωνήτροφώνμευψηλή

περιεκτικότητασεκάλιο. Θαπρέπειναγίνεταιπεριοδικόςέλεγχοςτουκαλίουτουορού.

Έλλειψηχλωριούχωνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεθειαζίδεςείναιγενικάελαφριάς

μορφήςκαιδενχρειάζεταισυνήθωςειδικήθεραπείαεκτόςαπόειδικέςπεριπτώσεις(όπως

ηπατοπάθειεςήνεφροπάθειες).

Yπονατριαιμίαμπορείναεμφανιστείσεασθενείςμεοίδημασεζεστόκαιρόκαιηκατάλληλη

θεραπείαείναιοπεριορισμόςτουνερούμάλλονπαράηχορήγησηάλατος,εκτόςτωνσπανίων

περιπτώσεωνόπουηυπονατριαιμίααπειλείτηζωή.Σεπραγματικήελάττωσητουάλατοςη

θεραπείαεκλογήςείναιηκατάλληληαποκατάστασήτου.

Οσυνδυασμόςμπορείναεπιδεινώσεικυκλοφορικέςδιαταραχέςτωνπεριφερικώναρτηριών.

Άλλεςπροφυλάξεις:Σεασθενείςπουλαμβάνουνθειαζίδες,αντιδράσειςυπερευαισθησίας

μπορείναεμφανιστούνσεάτομαμεήχωρίςιστορικόαλλεργίαςήβρογχικούάσθματος.Η

πιθανήπαρόξυνσηήενεργοποίησητουερυθηματώδουςλύκουέχειαναφερθεί.Η

αντιϋπερτασικήδράσητωνθειαζιδώνμπορείνααυξηθείσεασθενείςπουέχουνυποστεί

συμπαθεκτομή.Κατάτηδιάρκειαλήψεωςβ-αναστολέων,ασθενείςμειστορικό

αναφυλακτικώναντιδράσεωνσεαλλεργιογόνα,ότανεπανεκτεθούνσ'αυτάμπορείνα

εκδηλώσουνπιοσοβαρήαντίδραση.Αυτοίοιασθενείςμπορείναμηνανταποκρίνονταιστις

συνήθειςδόσειςadrenalineπουχρησιμοποιούνταιγιατηναντιμετώπισηαυτώντων

αλλεργικώναντιδράσεων.

4.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Οσυνδυασμόςμπορείναενισχύσειτηδράσηάλλωναντιϋπερτασικώνφαρμάκωνπου

χρησιμοποιούνταισυγχρόνως.

Ασθενείςπουπαίρνουντονσυνδυασμόκαιφάρμακαπουελαττώνουντιςκατεχολαμίνες(π.χ.

reserpine)πρέπειναπαρακολουθούνταιστενάγιατοενδεχόμενουπότασηςκαι/ήέντονης

βραδυκαρδίας, ηοποίαμπορείναπροκαλέσειίλιγγο,λιποθυμία,ήορθοστατικήυπόταση.

Οιθειαζίδεςμπορείναμειώσουντηνανταπόκρισητωναρτηριώνστηnorepinephrine.Αυτήη

μείωσηδενείναιαρκετήγιαναεμποδίσειτηθεραπευτικήδράσητηςnorepinephrine.Οι

θειαζίδεςμπορούννααυξήσουντηνανταπόκρισηστηνtubocurarine.

Γενικώςδενπρέπειναδίδεταιλίθιομεδιουρητικάδιότιελαττώνουντηνκάθαρσήτουαπό

τουςνεφρούςκαιαυξάνουντονκίνδυνοεμφάνισηςτοξικότηταςτουλιθίου(βλέπεοδηγίες

χρήσηςγιατασκευάσματαλιθίουπριντηνχρήσητουμετονσυνδυασμό

Atenolol+Chlorthalidone).

Σεσύγχρονηχορήγησητουσυνδυασμούκαιclonidineηαπότομηδιακοπήτηςclonidineπριν

απότηδιακοπήτουσυνδυασμούμπορείναπροκαλέσειεπιδείνωσητηςυπέρτασηςπου

οφείλεταιστηδιακοπήτηςclonidine.Οσυνδυασμόςπρέπειναδιακοπείαρκετέςημέρεςπριν

τηδιακοπήτηςclonidine.Εάνπρόκειταινααντικατασταθείηθεραπείαμεclonidineαπότον

συνδυασμό,τότεηδιακοπήτηςclonidineπρέπειναγίνειαρκετέςημέρεςπριναπότηνέναρξη

τηςθεραπείαςμετονσυνδυασμό (Βλέπεεπίσηςτηςοδηγίεςσυνταγογράφησηςτηςclonidine).

Προσοχήπρέπειναδίνεταιότανχορηγείταιέναςβ-αναστολέαςμαζίμεαντιαρρυθμικά

φάρμακατης1ηςτάξης, όπωςηdisopyramide.

Ταυτόχρονηχρήσησυμπαθομιμητικώνπαραγόντων,π.χ.adrenaline,μπορείνα

εξουδετερώσειτηδράσητωνβ-αναστολέων.

Ταυτόχρονηχρήσηφαρμάκωνπουαναστέλλουντηνπροσταγλανδικήσυνθετάση(π.χ.

ibuprofen,indomethacinκαιάλλαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδηφάρμακα),μπορείνα

ελαττώσειτηνυποτασικήδράσητωνβ-αναστολέων.

Συνδυασμένηχρήσηβ-αναστολέωνκαιανταγωνιστώνδιαύλωνασβεστίουμεαρνητική

ινότροπηδράση,π.χ.verapamil,diltiazem,μπορείναοδηγήσεισευπερβολικήεκδήλωση

αυτήςτηςδράσηςιδιαίτερασεασθενείςμεεξασθενημένηκοιλιακήλειτουργίακαι/ή

διαταραχέςτηςφλεβοκομβοκολπικήςκαικολποκοιλιακήςαγωγής.Αυτόμπορείναοδηγήσει

σεσοβαρήυπόταση,βραδυκαρδίακαικαρδιακήανεπάρκεια.Καμίααπότιςδύοκατηγορίες

φαρμάκωνδενεπιτρέπεταιναχορηγηθείενδοφλέβιαπρινπεράσουν48ώρεςαφότου

χορηγήθηκεγιατελευταίαφοράτο άλλο.

Συνδυασμένηθεραπείαμεδιυδροπυριδίνες,π.χ.nifedipine,μπορείνααυξήσειτονκίνδυνο

υπότασης,καικαρδιακήανεπάρκειαμπορείναεμφανιστείσεασθενείςμελανθάνουσα

καρδιακήανεπάρκεια.

Οιγλυκοσίδεςτηςδακτυλίτιδαςσεσυνδυασμόμεβ-αναστολείς,μπορείνααυξήσουντον

χρόνοτηςκολποκοιλιακήςαγωγής.

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Χορήγησηκατά τηνκύηση

Οσυνδυασμόςδενπρέπειναχορηγείταικατάτηδιάρκειατηςκύησης.

Χορήγησηκατά τηγαλουχία

Οσυνδυασμόςδενπρέπειναχορηγείταικατάτηδιάρκειατηςγαλουχίας.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Ηχρήσητουσυνδυασμούείναιαπίθανοναπροκαλέσειμείωσητηςικανότηταςγιατις

δραστηριότητεςαυτές.Ωστόσοθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψηότισποραδικάμπορείνα

εμφανιστούνζάληήκόπωση.

4.8ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

ΟσυνδυασμόςAtenolol+Chlorthalidoneείναισυνήθωςκαλάανεκτόςστουςενδεδειγμένους

ασθενείς.Οιπερισσότερεςανεπιθύμητεςενέργειεςείναιήπιεςκαιπαροδικέςκαιείναι

ουσιαστικάοιίδιεςμεαυτέςτωνσυστατικώντου.

ATENOLOL:

Καρδιαγγειακό:Βραδυκαρδία,ψυχρότηταάκρων,ορθοστατικήυπότασηπουμπορείνα

συσχετισθείμεσυγκοπή(σπάνια),πόνοςκάτωάκρων,επιδείνωσηκαρδιακήςανεπάρκειας,

καρδιακόςαποκλεισμός.Σεπροδιαθεσικούςασθενείς:διαλείπουσαχωλότητα,φαινόμενο

Raynaud.

ΚεντρικόΝευρικόΣύστημα-Νευρομυϊκές:Σύγχυση,ζάλη,ίλιγγος,ελαφρόςπονοκέφαλος,

κούραση, κόπωση, λήθαργος, νωθρότης, κατάθλιψη,όνειρα,εφιάλτες,αλλαγέςστηδιάθεση.

Γαστρεντερικό:Ξηροστομία, διάρροια, ναυτία,γαστρεντερικέςδιαταραχές.

Αναπνευστικό(βλέπε"Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτη

χρήση"):Συριγμός,δύσπνοια.Bρογχόσπασμοςμπορείναεμφανιστείσεασθενείςμεβρογχικό

άσθμαήιστορικόασθματικώνσυμπτωμάτων.

Διάφορα:Αλωπεκία,θρομβοκυτοπενία,πορφύρα,δερματικάεξανθήματατύπουψωρίασης,

επιδείνωσητηςψωρίασης.Σποραδικάέχουνπαρατηρηθείαυξήσειςσταεπίπεδατων

τρανσαμινασώνκαιέχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςηπατοτοξικότητας,

περιλαμβανομένηςτηςενδοηπατικήςχολόστασης.Έχουναναφερθείερεθισμόςτουδέρματος

και/ήξηροφθαλμίαπουσχετίζονταιμετηχρήσηβ-αδρενεργικώναναστολέων.Τα

περιστατικάπουέχουναναφερθείείναιλίγακαιστιςπερισσότερεςπεριπτώσειςτα

συμπτώματαυποχωρούνμετηδιακοπήτηςθεραπείας.Διακοπήτουφαρμάκουπρέπεινα

συνιστάταιεάνκάποιαπαρόμοιααντίδρασηδενεξηγείταιδιαφορετικά.Σετέτοιες

περιπτώσειςοιασθενείςπρέπειναπαρακολουθούνταιστενάμετάτηδιακοπήτηςθεραπείας.

CHLORTHALIDONE:

Καρδιαγγειακό:Oρθοστατικήυπόταση.

Γαστρεντερικό:Ανορεξία,γαστρικήενόχληση,έμετος,κράμπες,δυσκοιλιότητα,ίκτερος

(ηπατικόςχολοστατικόςίκτερος), παγκρεατίτιδα.

ΚεντρικόΝευρικό Σύστημα:Ίλιγγος, παραισθησία, ξανθοψία.

Αιματολογικές:Λευκοπενία,ακοκκιοκυτταραιμία,θρομβοκυτοπενία,απλαστικήαναιμία.

Yπερευαισθησία:Πορφύρα,φωτοευαισθησία,εξάνθημα,κνίδωση,νεκρωτικήαγγειίτιδα,

(δερματικήαγγειίτιδα),σύνδρομο Lyell(τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση).

Διάφορα:Yπεργλυκαιμία,γλυκοζουρία,υπονατριαιμία,υπερουριχαιμία,μυϊκόςσπασμός,

αδυναμία,ανησυχία.

Άλλεςδυνατέςανεπιθύμητεςενέργειες

Επίπλέονέναςαριθμόςανεπιθύμητωνενεργειώνπουδενπαρατηρήθηκανσεκλινικές

δοκιμασίεςμεatenololαλλάέχουναναφερθείμεάλλουςβ-αδρενεργικούςαναστολείς,μπορεί

ναθεωρηθούνότιείναιδυνατέςκαιγιατηνatenolol.

Νευρικόσύστημα:Αναστρέψιμηκατάθλιψηπουεξελίσσεταισεκατατονία,ψυχώσειςκαι

ψευδαισθήσεις,παραισθήσεις,οξύαντιστρεπτόσύνδρομοπουχαρακτηρίζεταιαπόαπώλεια

προσανατολισμούστοχώροκαιτοχρόνο,απώλειαπροσφάτουμνήμης,συναισθηματική

αστάθεια,ελαφράθόλωσητηςδιάνοιας, μειωμένηαπόδοσησενευροψυχομετρικάτεστ.

Kαρδιαγγειακό:Αύξησητουκολποκοιλιακούαποκλεισμού(βλέπε"ANTENΔEIΞEIΣ").

Γαστρεντερικό:Θρόμβωσητηςμεσεντερικήςαρτηρίας, ισχαιμικήκολίτιδα.

Αιματολογικές:Aκοκκιοκυτταραιμία.

Αλλεργικές:Eρυθηματώδεςεξάνθημα,πυρετόςσυνοδευόμενοςαπόάλγοςκαιπονόλαιμο,

λαρυγγόσπασμοςκαιαναπνευστικήδυσφορία.

Διάφορα:ΑσθένειαPeyronie.

Γιατονβ-αδρενεργικόαναστολέαpractololέχειαναφερθείένασύνδρομοπουπεριλαμβάνει

ερεθισμότουδέρματοςτύπουψωρίασης,ξηράεπιπεφυκίτιδα,ωτίτιδακαισκληρωτική

ορογονίτιδα.Αυτό το σύνδρομο δενέχειαναφερθείμεatenololήatenololκαιchlorthalidone.

ΑύξησητωνANA(αντιπυρηνικάαντισώματα)έχειπαρατηρηθεί,ηκλινικήτηςσημασία

όμωςδενείναισαφής.

Κλινικά καιεργαστηριακάευρήματα

Κλινικάσημαντικέςαλλαγέςστιςεργαστηριακέςπαραμέτρουςσπάνιααποδόθηκανστη

χορήγησητουσυνδυασμού.Οιαλλαγέςστιςεργαστηριακέςπαραμέτρουςδενείναι

εξελικτικέςκαισυνήθωςδενσυνδέονταιμεκλινικέςεκδηλώσεις.Οιπερισσότεροσυνήθεις

είναιηαύξησητουουρικούοξέοςκαιηελάττωσητουκαλίουστονορό τουαίματος.

4.9Υπερδοσολογία

Ηέντονηβραδυκαρδίαμπορείνααντιμετωπισθείμεatropine1-2mgενδοφλεβίως.Εάνείναι

απαραίτητοναακολουθήσειμιαεφ'άπαξδόσηglucagon10mgενδοφλεβίως.Εάνχρειάζεται,

ναχορηγείταικαιμιαδεύτερηδόσηήναγίνεταιενδοφλέβιαέγχυσηglucagon1-10mg/h

αναλόγωςτηςανταπόκρισης.Εάνδενυπάρξειανταπόκρισηστηglucagonήεάνδενείναι

διαθέσιμη,τότεμπορείναχορηγηθείέναδιεγέρτηςτωνβ-αδρενεργικώνυποδοχέωνόπως

dobutamine2,5-10μg/kg/minμεενδοφλέβιαέγχυσηήisoprenaline10-25μgμερυθμό

έγχυσηςπουδενθαξεπερνάτα5μg/min.Είναιπιθανόοιπαραπάνωδόσειςναμηνμπορούν

νααναστρέψουντηβραδυκαρδίαεκτουβ-αποκλεισμούανηυπερδοσολογίαείναιμεγάλη.Σ'

αυτέςτιςπεριπτώσειςοιδόσειςτωνdobutamineήisoprenalineθαπρέπεινααυξηθούν

προκειμένουναεπιτευχθείηαναγκαίαανταπόκρισηγιατηνκλινικήκατάστασητουασθενή.

Υπάρχειπιθανότηταναεκδηλωθείυπότασημετάτηλήψηαγωνιστήτωνβ-αδρενεργικών

υποδοχέων,αλλάαυτόμπορείναπεριορισθείμετηχρήσηdobutamineπουείναιπιο

εκλεκτικόςπαράγοντας.Ηέντονηδιούρησηπρέπεινααντισταθμίζεταιδιατηρώνταςτα

φυσιολογικάυγράκαιτηνηλεκτρολυτικήισορροπία.

5.ΦAPMAKOΛOΓIKEΣIΔIOTHTEΣ

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Οσυνδυασμόςσυνδυάζειτηναντιυπερτασικήδράσηδύοσυστατικών:τουυδρόφιλουβ

καρδιοεκλεκτικούαναστολέαatenololκαιτουθειαζιδικούδιουρητικούchlorthalidone.

Ηatenololκαιηchlorthalidoneέχουνχρησιμοποιηθείξεχωριστάήταυτόχροναγιατην

θεραπείατηςυπέρτασης.Τααντιυπερτασικάαποτελέσματατωνουσιώναυτώνείναι

αθροιστικάκαιοιμελέτεςέδειξανότιδενυπάρχειαλληλεπίδρασηστηβιοδιαθεσιμότηταόταν

οιουσίεςαυτέςδίνονταιμαζίσανσυνδυασμόςσεέναδισκίο.Έτσιοσυνδυασμόςαυτός

αποδείχθηκεέναςευκολόχρηστοςτρόποςγιατηνταυτόχρονηχορήγησητωνδύοφαρμάκων.

Σεασθενείςμεπιοβαρειάυπέρτασηοσυνδυασμόςμπορείναχορηγηθείμεάλλα

αντιυπερτασικάφάρμακα, όπωςαγγειοδιασταλτικά.

Atenolol:Ηatenololείναιέναςβ

-εκλεκτικός(καρδιοεκλεκτικός)αναστολέαςτωνβ-

αδρενεργικώνυποδοχέωνχωρίςσταθεροποιητικήδράσητηςμεμβράνηςήενδογενή

συμπαθομιμητικήδράση.Ηκαρδιοεκλεκτικότητατουφαρμάκουδενείναιαπόλυτηκαισε

μεγαλύτερεςδόσειςηatenololανταγωνίζεταιτουςβ

-αδρενεργικούςυποδοχείςπουκυρίως

εντοπίζονταιστουςβρόγχουςκαιτααγγεία.Ομηχανισμόςτηςαντιυπερτασικήςδράσηςτης

atenololδενείναιεπιβεβαιωμένος.

Όπωςκαιοιάλλοιβ-αναστολείςηatenololέχειαρνητικήινότροποδράσηκαιεπομένως

αντενδείκνυταιστηνμηελεγχόμενηκαρδιακήανεπάρκεια.Θεωρείταιαπίθανοκάποιες

επιπρόσθετεςδευτερεύουσεςιδιότητεςπουδιαθέτειηS(-)atenolol,σεσύγκρισημετο

ρακεμικόμίγμα,ναοδηγήσουνσεδιαφορετικόθεραπευτικόαποτέλεσμα.

Ηatenololείναιαποτελεσματικήκαικαλάανεκτήστουςπερισσότερουςεθνικούς

πληθυσμούς.Ωστόσο, οιμαύροιασθενείςανταποκρίνονταικαλύτεραστοσυνδυασμό atenolol

καιchlorthalidoneαπό ό,τιστηνatenololμόνητης.

Chlorthalidone:Είναιέναμονοσουλφοναμυλικόδιουρητικότοοποίοδιαφέρειχημικάαπό

ταθειαζιδικάδιουρητικάστοότιέναςδιπλόςδακτύλιοςείναιενσωματωμένοςστομόριότου.

Χορηγείταιαπό τοστόμακαιέχειπαρατεταμένηδράσηκαιχαμηλήτοξικότητα.Ηδιουρητική

δράσητουφαρμάκουεμφανίζεταιμέσασε2ώρεςαπότηνλήψητου.Προκαλείδιούρησημε

μεγάληαύξησητηςαπέκκρισηςνατρίουκαιχλωρίου.Ηαπέκκρισηνατρίουσυνοδεύεταιαπό

μερικήαπώλειακαλίου.Στημέγιστηθεραπευτικήδόσηηchlorthalidoneείναιπερίπου

ισοδύναμηστηδιουρητικήτηςδράσημετιςαντίστοιχεςμέγιστεςθεραπευτικέςδόσειςτων

βενζοθειαζιδικώνδιουρητικών.Τοσημείοδράσηςφαίνεταιναείναιτοφλοιώδεςτμήματου

ανιόντοςσκέλουςτηςαγκύληςτουHenleστουςνεφρώνες.Ομηχανισμόςμετονοποίοη

chlorthalidoneελαττώνειτηναρτηριακήπίεσηδενείναιαπόλυταγνωστός,αλλάμπορείνα

συσχετίζεταιμετηναπέκκρισηκαιτηνανακατανομήτουνατρίουστο σώμα.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ησύγχρονηχορήγησηchlorthalidoneκαιatenololέχειμικρήεπίδρασηστηφαρμακοκινητική

εκάστης.Περίπουτο50%μιαςδόσηςatenololαπότοστόμακαιτο60%μιαςδόσης

chlorthalidoneαπότοστόμααπορροφάταιαπότογαστρεντερικόσωλήνα.Ηatenolol

συνδέεταισεμικρόμόνοβαθμόμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος.Ηchlorthalidoneσυνδέεται

μετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςκατά75%.Ημέγιστησυγκέντρωσηγιατηνatenolol

επιτυγχάνεταιμετά3ώρεςκαιγιατηνchlorthalidoneμετά12ώρες.Ηatenololμεταβολίζεται

κατάπολύμικρόποσοστό.Τόσοηatenololόσοκαιηchlorthalidoneαπεκκρίνονταικυρίως

από τουςνεφρούς.

Έναςφαρμακολογικάδραστικόςμεταβολίτηςτηςatenololανευρίσκεταισταούρατων

ανθρώπωναλλάαντιπροσωπεύειμόνοτο2%τηςδόσης.Αυτόςομεταβολίτηςδεν

ανιχνεύθηκεστοπλάσμα.Γιατηνchlorthalidoneδενυπάρχουναντίστοιχεςπληροφορίες.Η

ημιπερίοδοςζωήςτηςatenololείναι5-7 ώρεςκαιτηςchlorthalidoneπερίπου50 ώρες.

5.3Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια

Μελέτεςμεatenololσεπειραματόζωα(μεδόσεις100και150φορέςτημέγιστησυνιστώμενη

δόσηστονάνθρωπο)δενπροκάλεσανκαρκινογένεση,τερατογένεσηήδιαταραχέςτης

γονιμότητας.

Κατάτιςμελέτεςσεπειραματόζωαμετοσυνδυασμόσεδόση5φορέςτηνπροτεινόμενη

μέγιστηθεραπευτικήδόση,δενπροέκυψανλειτουργικέςήμορφολογικέςανωμαλίες,εκτός

από μικρέςαλλαγέςστονκαρδιακό ρυθμό,τηνπίεσητουαίματοςκαιτηχημείατωνούρων, οι

οποίεςαποδίδονταιστιςγνωστέςφαρμακολογικέςιδιότητεςτηςatenololκαι/ήτης

chlorthalidone.

Χρόνιεςμελέτεςτηςatenololσταζώααποκάλυψαντηνεμφάνισηκενοτοπίωνσταεπιθηλιακά

κύτταρατωναδένωντουBrunnerστοδωδεκαδάκτυλο,σεαρσενικούςκαισεθηλυκούςκύνες,

σεόλαταδοσολογικάεπίπεδαπουδοκιμάστηκαν(αρχίζονταςαπό15mg/kg/ημέρα,δηλαδή

7,5φορέςτησυνιστώμενημέγιστηανθρώπινηδόση)καιαύξησητηςσυχνότηταςεκφύλισης

τωνκόλπωντηςκαρδιάςαρσενικώνεπιμύωνστα300mgαλλάόχικαιστα150mgatenolol/kg/

ημέρα(150 και75 φορέςτημέγιστησυνιστώμενηανθρώπινηδόσηαντίστοιχα).

6.ΦAPMAKEYTIKAΣTOIXEIA

6.1Κατάλογοςεκδόχων

6.2Ασυμβατότητες

Καμίαγνωστή.

6.3Διάρκειαζωής

6.4Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

6.5Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Ναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςτουιατρού.

7.KATOXOΣAΔEIAΣKYKΛOΦOPIAΣ

8.APIΘMOΣAΔEIAΣKYKΛOΦOPIAΣ

9.HMEPOMHNIAΠPΩTHΣAΔEIAΣKYKΛOΦOPIAΣΣTHNEΛΛAΔA

10.HMEPOMHNIAANAΘEΩPHΣHΣTOYKEIMENOY

Aten-Chl.doc

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.