MENTIDOSE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MENTIDOSE 6MG/SINGLE DOSE PD.OR.SD
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C04AE04
 • Δοσολογία:
 • 6MG/SINGLE DOSE
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΥΓΡΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MENTIDOSE 6MG/SINGLE DOSE PD.OR.SD
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-5-1999

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:17941

Μεσογείων284, 155 62 Χολαργός

Δ/νση:ΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων

Πληροφορίες:Μ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Τηλέφωνο:6545525-7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:ΚαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλου

ΟδηγιώνγιατοΧρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουν

δραστικό συστατικόDIHYDROERGOCRISTINEMESILATE

΄Εχοντεςυπόψη:

Τιςδιατάξειςτουαρθ.8τηςΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6α/9392/91/92“Περίεναρμόνισηςτης

ΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέατηςκυκλοφορίαςτωνφαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτων”,

ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ.Φ103/15-3-1999

ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΟΥΜ Ε

1) ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικό συστατικό

DIHYDROERGOCRISTINEMESILATEορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

DihydroergocristineMesilate

Δισκία:6 mg./tab.

Διάλυμαπόσιμο,σταγόνες: 2mg/ml

Σκόνημιαςδόσηςγιαπόσιμο υγρό :6mg/singledose

Κάψουλεςμαλακές:3mg/cap

Χημικήονομασία

9, 10α-dihydro-12΄-hydroxy-2΄-(1-methyl-ethyl)-5΄-α-(phenyl-methyl)-ergotaman-3΄,6΄,18-

trionemesilate

Μοριακόςτύπος

* CH

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

*Δισκία

Κάψουλες

Σκόνημιαςδόσηςγιαπόσιμουγρό

Διάλυμαπόσιμο σταγόνες

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικέςενδείξεις

Γιατηνβελτίωσητωνσυμπτωμάτωνχρόνιωναγγειακώνεγκεφαλικώνδιαταραχώνκαι

καταστάσεωνέκπτωσηςτωννοητικώνλειτουργιώντηςγεροντικήςηλικίας.

4.2. Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Να χρησιμοποιείταιαποκλειστικάαπό ενήλικες

Ναλαμβάνεταικατάπροτίμησηπρο τηςλήψηςτροφής.

Δισκία:1 δισκίοημερησίως

Κάψουλες:1 κάψουλα2 φορέςημερησίως.

Διάλυμαπόσιμο, σταγόνες:15-20 σταγόνες3 φορέςημερησίως

Σκόνη μιαςδόσηςγιαπόσιμουγρό :1 φιαλίδιοημερησίως

4.3. Αντενδείξεις

Διαπιστωμένηυπερευαισθησίατουασθενούςστο φάρμακο.

Ψυχώσεις

4.4. Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις& ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηνχρήση

ΕπειδήηDihydroergocristinemesilateβελτιώνειτασυμπτώματατηςδιανοητικήςέκπτωσης

χωρίςναείναισαφήςοτρόποςδράσηςτης,ηχορήγησήτηςπρέπειναγίνεταιαφού

προηγουμένωςαποκλεισθούνκαταστάσειςπουαπαιτούνειδικήθεραπείακαιοασθενήςνα

παρακολουθείταιωςπροςτηνανταπόκρισητουστηναγωγήΕφόσονυπάρχουνευνοϊκά

αποτελέσματαηθεραπείασυνεχίζεταιεπίμακρόν.

4.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Δενέχουναναφερθείφαρμακολογικέςαλληλεπιδράσειςμετασυστατικάτουφαρμάκου.

4.6. Κύησηκαιγαλουχία

Δενσυνιστάταιηχορήγησήτηςκατάτηνπερίοδοτηςκύησηςκαιιδιαιτέρωςκατάτοπρώτο

τρίμηνο.

ΑφούηDihydroergocristinemesilateαναστέλλειτηνέκκρισηγάλακτος,δενσυνιστάταιη

χορήγησήτηςκατάτηνπερίοδο τουθηλασμού.

4.7. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Δενέχουνπαρατηρηθείκαιδεναναμένονταιεπιδράσεις.

4.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες

Σπανίωςείναιδυνατόνναεμφανισθούνναυτία,έμετος,ζάλη,κεφαλαλγία,θάμβοςοράσεως,

συμφόρησητουρινικούβλεννογόνου,δερματικάεξανθήματα,ερυθρίαση,βραδυκαρδίακαι

ορθοστατικήυπόταση.

4.9. Υπερδοσολογία

Ηπιθανήυπερδοσολογίαμπορείναπροκαλέσειυπόταση.Σ’αυτήτηνπερίπτωσημπορείνα

γίνειπλύσητουστομάχου.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1. Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:

ΗDihydroergocristinemesilateεπηρεάζειτονμεταβολισμότουεγκεφάλουελέγχονταςτην

ανακύκλισητουc-AMP,τηνπαρεμβολήτουσυστήματοςτηςαδενυλκυκλάσης,τοοποίον

ελέγχειτηνσύνθεσητουc-AMPκαιτουσυστήματοςτηςφωσφοδιεστεράσης,τοοποίον

συμμετέχειστηδιάσπασητουc-AMP.ΗDihydroergocristine,αναστέλλονταςτην

υπερέκκρισηπρολακτίνηςπουπροκαλείταιαπότηνσουλπιρίδη,σιμετιδίνηκ.τ.λ.

επιβεβαιώνειτηνντοπαμινεργικήτηςδράση.Έτσιηαποτελεσματικότητάτηςστα

συμπτώματατουγηρασμένουεγκεφάλουέχεισχέσημετιςντοπαμινομιμητικέςιδιότητες.

5.2. Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΗDihydroergocristinemesilateχορηγούμενηαπότοστόμα,απορροφάταιικανοποιητικά,τα

ανώταταδεεπίπεδααυτήςστοπλάσμαπαρατηρούνταιμίαώραμετάτηνχορήγηση.Η

απέκκρισητηςγίνεταικατάτοπλείστονδιατωνχοληφόρων.Ηβραδείααποβολήτης

επιτρέπειτηνχορήγησητης, άπαξημερησίωςήσεπερισσότερεςδιηρημένεςδόσεις.

5.3. Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια(τοξικολογικάστοιχεία):

ΗLD

είναι2.500,2.643και1.250mg/kgσεποντικούς,αρουραίουςκαισκύλους

αντίστοιχα,μεαπότουστόματοςχορήγηση.ΌτανχορηγείταιενδομυϊκώςηLD

είναι

103,95και50mg/kgαντίστοιχα.Κατάτηνδιάρκειαχρόνιαςχορήγησηςσεαρουραίουςκαι

σκύλουςακόμηκαιμεδόσειςμεγαλύτερεςτηςθεραπευτικήςανθρώπινηςημερήσιαςδόσης

ηDihydroergocristineδενεμφάνισεκαμιάτοξικήεπίδραση.Επίσηςδενπαρατηρήθηκε

καμιάτερατογόνοςδράσησεαρουραίουςκαικουνέλια.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογοςτωνεκδόχων

Δισκία:

Διάλυμαπόσιμο, σταγόνες:

Κάψουλεςμαλακές:

Σκόνημιαςδόσηςγιαπόσιμο υγρό :

6.2. Aσυμβατότητες

Καμία

6.3. Διάρκειαζωής

Δισκία:

Διάλυμαπόσιμο:

Σιρόπι:

Κάψουλεςμαλακές:

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηνφύλαξητουπροϊόντος

6.5. Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:

* Δισκία:

Διάλυμαπόσιμο σταγόνες:

Σκόνη:

Κάψουλες:

6.6. Κάτοχοςάδειαςκυκλοφορίας

Δικαιούχοςσήματος:

ΥπεύθυνοςΚυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

DERCRMES.DOC

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ