MENOPUR

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MENOPUR (75IU FSH+75IU LH) ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • G03GA02
 • Δοσολογία:
 • (75IU FSH+75IU LH)
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0009002680 - MENOTROPHIN - 0.000000
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MENOPUR (75IU FSH+75IU LH) ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802653501013 - 01 - BTx 5 VIALS +5 AMPS x 1 ML SOLVENT - 5.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802653501020 - 02 - BTx 10 VIALS +10AMPSx1ML SOLVENT - 10.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΧΡΗΣΤΗ

MENOPUR75IUΚόνιςκαιδιαλύτηςγιαενέσιμοδιάλυμα

Menotrophin

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετεναχρησιμοποιείτε

αυτότοφάρμακο.

Φυλάξτεαυτότοφύλλοοδηγιώνχρήσης.Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες,ρωτήστετογιατρόήτηνοσοκόμασας.

Τοφάρμακοαυτόσυνταγογραφήθηκεγιασας.Δενπρέπειναδώσετετοφάρμακοσεάλλους.

Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη,ακόμακαιόταντασυμπτώματάτουςείναιίδιαμετα

δικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρή,ήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετο

γιατρόήτηνοσοκόμασας.

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

ΤιείναιτοMenopurκαιποιαείναιηχρήσητου

ΤιπρέπειναγνωρίζετεπροτούπάρετετοMenopur

ΠώςναπάρετετοMenopur

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

ΠώςναφυλάσσεταιτοMenopur

Λοιπέςπληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙΤΟMENOPURΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤοMenopurπαρέχεταιωςκόνιςπουπρέπεινααναμιγνύεταιμευγρό(διαλύτη)πριντηχρήσητου.

Χορηγείταιμετημορφήυποδόριαςήενδομυϊκήςένεσης.

ΤοMenopurπεριέχειδύοορμόνεςπουονομάζονταιθυλακιότροποςορμόνη(FSH)καιωχρινοτρόπος

ορμόνη(LH).ΗFSHκαιηLHείναιφυσικέςορμόνεςπουπαράγονταιτόσοστουςάνδρεςόσοκαι

στιςγυναίκες.Βοηθούνταόργανααναπαραγωγήςναλειτουργούνφυσιολογικά.ΗFSHκαιηLHστο

Menopurλαμβάνονταιαπόούραμετεμμηνοπαυσιακώνγυναικών.Είναιυψηλήςκαθαρότηταςκαι

είναιγνωστέςωςμενοτροφίνη.

ΤοMenopurχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείατηςγυναικείαςυπογονιμότηταςστιςακόλουθεςδύο

περιπτώσεις:

1.Γυναίκεςπουδενμπορούνναμείνουνέγκυεςεπειδήοιωοθήκεςτουςδενπαράγουνωάρια

(συμπεριλαμβανομένουτουσυνδρόμουτωνπολυκυστικώνωοθηκών).ΤοMenopurχρησιμοποιείται

σεγυναίκεςστιςοποίεςέχειήδηδοθείέναφάρμακοπουονομάζεταικιτρικήκλομιφαίνηγιατη

θεραπείατηςυπογονιμότητάςτους,αλλάτοφάρμακοαυτόδενέχειβοηθήσει.

2.Γυναίκεςσεπρογράμματαυποβοηθούμενηςαναπαραγωγής(συμπεριλαμβανομένωντης

εξωσωματικήςγονιμοποίησης/εμβρυομεταφοράς[IVF/ET],τηςενδοσαλπιγγικήςμεταφοράςγαμετών

[GIFT]καιτηςενδοκυτταροπλασματικήςένεσηςσπερματοζωαρίων[ICSI]).ToMenopurβοηθάειτις

ωοθήκεςναπαράξουνπολλάωοθυλάκιαόπουμπορείνααναπτυχθείέναωάριο(πολλαπλή

ωοθυλακικήανάπτυξη).

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟΜΕΝΟPUR

ΠριναρχίσετετηθεραπείαμεMenopur,εσείςκαιοσύντροφόςσαςθαπρέπειναεξεταστείστεαπό

έναγιατρόγιατααίτιατωνπροβλημάτωνυπογονιμότητάςσας.Συγκεκριμένα,θαπρέπεινα

εξεταστείτεγιατιςακόλουθεςκαταστάσεις,ώστενασαςχορηγηθείκάποιαάλληκατάλληλη

θεραπεία:

Υπολειτουργίατουθυρεοειδούςαδέναήτωνεπινεφριδίων

Υψηλάεπίπεδαμιαςορμόνηςπουονομάζεταιπρολακτίνη(υπερπρολακτιναιμία)

Όγκουςτηςυπόφυσης(έναςαδέναςπουβρίσκεταιστηβάσητουεγκεφάλου)

Όγκουςτουυποθαλάμου(μιαπεριοχήπουβρίσκεταικάτωαπότοτμήματου

εγκεφάλουπουονομάζεταιθάλαμος)

Εάνγνωρίζετεότιπάσχετεαπόκάποιααπότιςκαταστάσειςπουαναφέρονταιπαραπάνω,

παρακαλείσθεναενημερώσετετογιατρόσαςπριναρχίσετετηθεραπείαμεMenopur.

ΜηνπάρετετοMenopur

σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)στημενοτροφίνηήσεοποιοδήποτεάλλο

συστατικότουMenopur

σεπερίπτωσηπουέχετεόγκουςτηςμήτρας,τωνωοθηκών,τωνμαστών,τηςυπόφυσηςήτου

υποθαλάμου

σεπερίπτωσηπουέχετεκύστειςτωνωοθηκώνήδιογκωμένεςωοθήκες(εκτόςεάν

σχετίζονταιμετηνόσοτωνπολυκυστικώνωοθηκών)

σεπερίπτωσηπουέχετεδυσπλασίατηςμήτραςήάλλωνγεννητικώνοργάνων

σεπερίπτωσηπουπάσχετεαπόκολπικήαιμορραγίααγνώστουαιτιολογίας

σεπερίπτωσηπουέχετεινομυώματατηςμήτρας

σεπερίπτωσηπουείστεέγκυοςήθηλάζετε

σεπερίπτωσηπουείχατεπρόωρηεμμηνόπαυση

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοΜenopur

εάνέχετεκοιλιακόπόνο

εάνέχετεδιάτασηκοιλίας

εάνέχετεναυτία

εάνέχετεεμετούς

εάνέχετεδιάρροια

εάνπάρετεβάρος

εάνέχετεδυσκολίαστηναναπνοή

εάνέχετεολιγουρία

Ενημερώστετογιατρόσαςαμέσως,ακόμηκαιεάντασυμπτώματαπαρουσιαστούνμερικέςημέρες

μετάτηχορήγησητηςτελευταίαςένεσης.Αυτάμπορείναείναισυμπτώματαλόγωτηςυπερδιέγερσης

τωνωοθηκώνπουμπορείναγίνουνσοβαρά.

Εάντασυμπτώματααυτάγίνουνσοβαρά,ηθεραπείατηςυπογονιμότηταςπρέπειναδιακοπείκαι

πρέπεινασαςχορηγηθείθεραπείασεκάποιονοσοκομείο.

Ητήρησητηςσυνιστώμενηςδοσολογίαςκαιηπροσεκτικήπαρακολούθησητηςθεραπείαςσαςθα

μειώσειτιςπιθανότητεςεκδήλωσηςτέτοιωνσυμπτωμάτων.

ΕάνσταματήσετεναχρησιμοποιείτετοMenopur,μπορείνασυνεχίσετεναέχετεαυτάτα

συμπτώματα.Παρακαλείσθεναενημερώσετεαμέσωςτογιατρόσαςεάνεμφανιστείκάποιοαπόαυτά

τασυμπτώματα.

Κατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςσαςμεαυτότοφάρμακο,ογιατρόςσαςθαφροντίσεινακάνετε

υπερηχογραφήματακαικάποιεςφορέςεξετάσειςαίματοςγιαναελέγχειτηνανταπόκρισήσαςστη

θεραπεία.

ΗθεραπείαμεορμόνεςόπωςτοMenopurμπορείνααυξήσειτονκίνδυνογια:

Eξωμήτριακύηση(κύησηέξωαπότηνμήτρα)εάνέχετειστορικόπαθήσεωντωνσαλπιγγών

Απώλειατηςκύησης(Αποβολή)

Πολλαπλήκύηση(δίδυμα,τρίδυμακτλ.)

Συγγενείςδυσμορφίες(δυσμορφίεςπουυπάρχουνστονεογνόκατάτηγέννηση)

Κάποιεςγυναίκεςπουέχουνλάβειθεραπείακατάτηςυπογονιμότητας,έχουναναπτύξειόγκουςστις

ωοθήκεςκαιάλλααναπαραγωγικάόργανα.Δενείναιακόμηγνωστόεάνηθεραπείαμεορμόνεςόπως

είναιτοΜenopurπροκαλούναυτάταπροβλήματα.

Θρόμβοιστιςαρτηρίεςκαιτιςφλέβεςείναιπιθανότεροναεμφανισθούνσεγυναίκεςπουείναιέγκυες.

Ηθεραπείατηςυπογονιμότηταςμπορείνααυξήσειτηνπιθανότητανασυμβείαυτό,ιδιαίτεραεάν

είστευπέρβαρηήεάνεσείςήκάποιοςστηνοικογένειάσας(συγγενήςεξ’αίματος)είχεθρόμβουςστο

αίμα.Ενημερώστετονγιατρόσαςεάνκάτιτέτοιοισχύειγιαεσάς.

Λήψηάλλωνφαρμάκων

Παρακαλείσθεναενημερώσετετονγιατρόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρειπρόσφαταάλλαφάρμακα,

ακόμακαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Ηκιτρικήκλομιφαίνηείναιέναάλλοφάρμακοπουχρησιμοποιείταιστηθεραπείατης

υπογονιμότητας.ΕάντοMenopurχορηγείταιταυτόχροναμεκιτρικήκλομιφαίνηηδράσηστις

ωοθήκεςμπορείνααυξηθεί.

Κύησηκαιθηλασμός

ΤοMenopurδενπρέπειναχρησιμοποιείταικατάτηδιάρκειατηςκύησηςήτουθηλασμού.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΤοMenopurείναιαπίθανοναεπηρεάσειτηνικανότητάσαςναοδηγείτεκαιναχειρίζεστεμηχανές.

ΣημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτουMenopur

ToMenopurπεριέχειλιγότεροαπό1mmolχλωριούχουνατρίου(23mg)ανάδόσηεπομένωςείναι

ουσιαστικά«ελεύθερονατρίου».

3. ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟΜENOPUR

ΠάντοτεναπαίρνετετοMenopurαυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.Εάνέχετε

αμφιβολίες,ρωτήστετονγιατρόσας.

α.Γυναίκεςμεανωορρηξία(δενπαράγουνωάρια):

Ηθεραπείαπρέπειναξεκινάειεντόςτωνπρώτων7ημερώντουέμμηνουκύκλου(ημέρα1είναιη

πρώτηημέρατηςπεριόδουσας).Ηθεραπείαπρέπειναχορηγείταικάθεμέραγιατουλάχιστον7

ημέρες.

Ηδόσηέναρξηςείναισυνήθως75–150IUημερησίως(1έως2φιαλίδιασκόνης)αλλάμπορείνα

προσαρμοσθείανάλογαμετηνανταπόκρισήσας(μέχριτημέγιστηδόση225IU–3φιαλίδιασκόνης

τηνημέρα).Μίασυγκεκριμένηδόσηπρέπειναχορηγείταιγιατουλάχιστον7ημέρεςπρινγίνει

αλλαγήτηςδόσης.Συνιστάταιηδόσηνααυξάνειανά37,5IU(μισόφιαλίδιοσκόνης)κάθεφορά(και

ναμηνυπερβαίνειτα75IU). Οκύκλοςτηςθεραπείαςπρέπειναεγκαταλειφθείεάνδενυπάρχει

ανταπόκρισηύστερααπό4εβδομάδες.

Ότανεπιτευχθείηκαλήανταπόκριση,πρέπειναχορηγηθείμιαεφάπαξένεση5.000έως10.000IU

μίαςάλληςορμόνης,τηςχοριακήςγοναδοτροφίνης(hCG),1ημέραμετάτηντελευταίαένεση

Μenopur.Συνιστάταιηασθενήςναέχεισεξουαλικήεπαφήτηνίδιαημέρακαθώςκαιτηνεπόμενη

ημέρατηςχορήγησηςτηςhCG.Εναλλακτικά,θαπρέπειναδιενεργηθείενδομητρικήσπερματέγχυση

(ένεσησπέρματοςκατευθείανστημήτρα).Ογιατρόςσαςθασαςπαρακολουθείστενάγια

τουλάχιστον2εβδομάδεςμετάτηνχορήγησητηςένεσηςτηςhCG.

ΟγιατρόςσαςθαπαρακολουθείτηνεπίδρασητηςθεραπείαςμεMenopur.Ανάλογαμετην

κατάστασήσας,ογιατρόςσαςμπορείνααποφασίσειναδιακόψειτηθεραπείαμεMenopurκαινα

μηνσαςχορηγήσειτηνένεσητηςhCG.Στηνπερίπτωσηαυτήθασαςσυσταθείναχρησιμοποιήσετε

μίααντισυλληπτικήμέθοδοφραγμού(π.χ.προφυλακτικό)ήνααπέχετεαπότησεξουαλικήπράξη

μέχριτηνέναρξητηςεπόμενηςπεριόδουσας.

β.Γυναίκεςπουυποβάλλονταισεμεθόδουςυποβοηθούμενης

αναπαραγωγής:

ΕάνλαμβάνετεεπίσηςθεραπείαμεένανGnRHαγωνιστή(έναφάρμακο

πουβοηθάειστηλειτουργίαμίαςορμόνηςπουλέγεταιΕκλυτικήΟρμόνη

τωνΓοναδοτροφινών(GnRH))ηαγωγήμεMenopurπρέπεινααρχίσειπερίπου2εβδομάδεςμετά

τηνέναρξητηςθεραπείαςμετοναγωνιστήGnRH.

ΣεασθενείςπουδενλαμβάνουνθεραπείαμεέναναγωνιστήGnRHηαγωγήμεMenopurπρέπεινα

αρχίσειτην2 η ή3 η ημέρατουκύκλου(ημέρα1είναιηπρώτηημέρατηςπεριόδουσας).

Hθεραπείαπρέπειναχορηγείταικάθεμέραγιατουλάχιστον5ημέρες.Ηδόσηέναρξηςείναι

συνήθως150-225IU(2ή3φιαλίδιασκόνης).Ηδόσηαυτήμπορείνααυξηθείανάλογαμετην

ανταπόκρισήσαςστηθεραπείαμέχριτημέγιστηδόση450IU(6φιαλίδιασκόνης)τηνημέρα.Ηδόση

δενπρέπεινααυξάνειπάνω150IUτηφορά.Συνήθωςηθεραπείαδενπρέπεινασυνεχίζεταιγιαπάνω

από20ημέρες.

Εάνυπάρχειικανοποιητικόςαριθμόςωοθυλακίων,θασαςχορηγηθείμιαεφάπαξένεσηέως10.000

IUενόςφαρμάκουπουλέγεταιανθρώπινηχοριακήγοναδοτροφίνη(hCG)γιαναπροκαλέσει

ωορηξία(απελευθέρωσηενόςωαρίου).

Ογιατρόςσαςθασαςπαρακολουθείστενάγιατουλάχιστον2εβδομάδεςμετάτηνχορήγησητης

ένεσηςτηςhCG.

ΟγιατρόςσαςθαπαρακολουθείτηνεπίδρασητηςθεραπείαςμεMenopur.Ανάλογαμετην

κατάστασήσας,ογιατρόςσαςμπορείνααποφασίσειναδιακόψειτηθεραπείαμεMenopurκαινα

μηνσαςχορηγήσειτηνένεσητηςhCG.Στηνπερίπτωσηαυτήθασαςσυσταθείναχρησιμοποιήσετε

μίααντισυλληπτικήμέθοδοφραγμού(π.χ.προφυλακτικό)ήνααπέχετεαπότησεξουαλικήπράξη

μέχριτηςέναρξητηςεπόμενηςπεριόδουσας.

ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ

Εάνογιατρόςσαςσάςέχειζητήσεινακάνετεμόνησαςτηνένεσητουφαρμάκουαυτού,θα

πρέπειναακολουθήσετετιςοδηγίεςπουσαςέδωσε.

HπρώτηένεσητουΜenopurθαπρέπειναγίνειυπότηνεποπτείαενόςγιατρού.

ΑΡΑΙΩΣΗΤΟΥMENOPUR:

ΤοMenopurπαρέχεταιωςσκόνηκαιπρέπεινααραιωθείπριντηνένεση.Τουγρόπουπρέπεινα

χρησιμοποιήσετεγιατηδιάλυσητουMenopurπαρέχεταιμετηνσκόνη.ΤοMenopurπρέπεινα

αραιωθείαμέσωςπριντηχρήση.Γιανατοκάνετεαυτό:

Εφαρμόστεκαλάτηνμακριά,χοντρήβελόνα(βελόναγιατην

αναρρόφηση/ανασύσταση)στηνσύριγγα.

Σπάστετοεπάνωμέροςτηςφύσιγγαςπουπεριέχειτουγρό,μετοδιακριτικόναδείχνειπροςτο

μέροςσας.

Εισάγετετηβελόναστηφύσιγγαμετουγρό.

Αναρροφήστεπλήρωςτουγρόαπότηνφύσιγγαστησύριγγα.

Εισάγετετηνβελόναμέσααπότοελαστικόπώματου

φιαλιδίουτηςσκόνηςκαιαργάενέσατεόλοτουγρό.

Στοχεύστεστοπλάιτουφιαλιδίου,γιατηναποφυγή

σχηματισμούφυσαλίδων.

Ησκόνηπρέπειναδιαλυθείγρήγορα(εντός2λεπτών)καινα

σχηματιστείέναδιαυγέςδιάλυμα.

Γιαναδιευκολύνετετηδιάλυσητηςσκόνης,ανακινήστετοδιάλυμακυκλικά.Μηνανακινείτε

έντοναγιατίαυτόθαπροκαλέσειτηδημιουργίαφυσαλίδων.Εάντοδιάλυμαδενείναιδιαυγέςή

περιέχεισωματίδια,δενπρέπειναχρησιμοποιηθεί.

Αναρροφήστετοδιάλυμαπίσωστηνσύριγγα.

ΕάνσαςέχεισυνταγογραφηθείμεγαλύτερηδόσηαπόέναφιαλίδιοMenopurανά

ένεση,μπορείτενααναρροφήσετετοδιάλυμα(τηνπρώτηαραίωσητουMenopur)

πίσωστησύριγγακαινατοενέσετεσεέναδεύτεροφιαλίδιοσκόνης.Μπορείτε

νατοεπαναλάβετεαυτόμεέωςκαιτρίαφιαλίδιασκόνηςστοσύνολο–αλλάπάντασύμφωναμεαυτά

πουσαςέχειπειογιατρόςσας.

ΕΝΕΣΗΤΟΥMENOPUR:

Ότανσυμπληρωθείηδόσηπουσυνταγογραφήθηκε,αναρροφήστετοδιάλυμα

στησύριγγα,καιαντικαταστήστετηβελόναμεμίακοντή,λεπτήβελόνα(τη

βελόνατηςένεσης).

Γυρίστετησύριγγαμετηβελόναπροςταεπάνωκαιχτυπήστετηνελαφράώστε

τυχόνφυσαλίδεςαέρανασυγκεντρωθούνστηνκορυφή.Πιέστεελαφράτο

έμβολοέωςότουβγειηπρώτησταγόναυγρού.

Ογιατρόςήηνοσοκόμασας,θασαςπουνπούπρέπεινακάνετετηνένεση(π.χ.στοεμπρός

μέροςτουμηρού,στηνκοιλιάκ.λπ.).

Απολυμάνετετοσημείοτηςένεσης.

Γιανακάνετετηνένεση,τσιμπήστετοδέρμαγιαναδημιουργηθείμιαπτυχήκαιεισάγετετην

βελόναμεμιαπεριστρεφόμενηκίνησημεγωνία90μοιρώνστηνπτυχή.Πιέστετοέμβολοπροςτα

κάτωώστεναενεθείτοδιάλυμακαιμετάαπομακρύνετετηνβελόνα.

Μετάτηναπομάκρυνσητηςβελόνας,εφαρμόστεπίεσηστοσημείοτηςένεσηςγιανασταματήσετε

πιθανήαιμορραγία.Κάνονταςελαφρύμασάζστοσημείοτηςένεσηςθαβοηθήσετεστηνδιασπορά

τουδιαλύματοςκάτωαπότοδέρμα.

Μηναπορρίπτετεταχρησιμοποιημένααυτάαντικείμενασταοικιακάσαςαπορρίμματα,αλλά

φροντίστεγιατηνκατάλληληαπόρριψήτους.

ΕάνξεχάσατεναπάρετεΜenopurήανπήρατεμεγαλύτερηποσότηταMenopurαπόότιπρέπει,

παρακαλείστεναενημερώσετεμιανοσοκόμαήτογιατρόσας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοMenopurμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειεςανκαι

δενπαρουσιάζονταισεόλους.

ΗθεραπείαμεMenopurμπορείναπροκαλέσειυψηλάεπίπεδαδραστηριότηταςτωνωοθηκών,

ιδιαίτερασεγυναίκεςμεπολυκυστικέςωοθήκες.Τασυμπτώματαπεριλαμβάνουν:κοιλιακόάλγος,

διάτασηκοιλίας,ναυτία,έμετο,διάρροια,αύξησηβάρους,δυσκολίαστηναναπνοήκαι

μειωμένηενούρηση.

Ωςεπιπλοκήτηςυψηλήςδραστηριότηταςτωνωοθηκώνμπορούνναπαρουσιαστούνθρόμβοιστο

αίμακαισυστρoφήτωνωοθηκών.Εάνπαρατηρήσετεοποιοδήποτεαπόαυτάτασυμπτώματα

ενημερώστετονγιατρόσαςαμέσως,ακόμηκαιεάνπαρουσιαστούνκάποιεςημέρεςμετάτη

χορήγησητηςένεσης.

Αλλεργικέςαντιδράσεις(υπερευαισθησία)μπορείναπαρατηρηθούνμετηχρήσηαυτούτου

φαρμάκου.Τασυμπτώματααυτώντωναντιδράσεωνμπορείναπεριλαμβάνουν:εξάνθημα,κνησμό,

οίδηματουλάρυγγακαιδυσκολίαστηναναπνοή.Εάνπαρατηρήσετεοποιοδήποτεαπότα

συμπτώματααυτά,ενημερώστετονγιατρόσαςαμέσως.

Οιακόλουθεςσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςπαρουσιάζονταισε1έως10γυναίκεςγιακάθε100

ασθενείςπουλαμβάνουνθεραπεία.

Κοιλιακόάλγος

Κεφαλαλγία

Ναυτία

Διάτασηκοιλίας

Πυελικόάλγος

Υπερδιέγερσητωνωοθηκών(υψηλάεπίπεδαδραστηριότητας)

Πόνοςκαιαντιδράσειςστοσημείοτηςενέσεως(ερυθρότητα,μώλωπας,οίδημακαι/ή

κνησμός)

Εάνκάποιααπότιςανεπιθύμητεςενέργειεςγίνεισοβαρή,ήεάνπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλο,παρακαλούμεενημερώστετη

νοσοκόμαήτογιατρόσας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟMENOPUR

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερηαπό25°C.Μηνκαταψύχετε.

Φυλάσσεταιστηναρχικήσυσκευασίαγιαναπροστατεύεταιαπότοφως.

Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντοβλέπουνπαιδιά.

ΝαμηχρησιμοποιείτετοMenopurμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναγράφεταιστοκουτί.Η

ημερομηνίαλήξηςείναιητελευταίαημέρατουμήναπουαναφέρεται.

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστονερότηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια.Ρωτείστετο

φαρμακοποιόσαςπώςναπετάξετεταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια.Αυτάταμέτραθα

βοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοMENOPUR

Ηδραστικήουσίαείναιυψηλήςκαθαρότηταςμενοτροφίνη(ανθρώπινηεμμηνοπαυσιακή

γοναδοτροφίνη,ΗΜG)πουαντιστοιχείσεδραστικότηταθυλακιότροπουορμόνης(FSH)75IUκαι

δραστικότηταωχρινοτρόπουορμόνης(LH)75IU.

Ταάλλασυστατικάτηςσκόνηςείναι:

Λακτόζημονοϋδρική

Πολυσορβικό20

Υδροξείδιοτουνατρίου

Υδροχλωρικόοξύ

Τασυστατικάτουδιαλύτηείναι:

Ύδωρ

Χλωριούχονάτριο

Υδροχλωρικόοξύ

ΕμφάνισητουMenopurκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

ΤοMenopurείναικόνιςκαιδιαλύτηςγιαενέσιμοδιάλυμα.

Τοκουτίπεριέχειπέντεήδέκαδιαυγή,γυάλιναφιαλίδια,πουπεριέχουνμιαελαφριάσκόνη.Τοκουτί

περιέχειεπίσηςίσοαριθμόδιαυγών,γυάλινωνφυσίγγωνπουπεριέχουνάχρωμοδιαλύτη.

Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίαςκαιπαραγωγός

Οκάτοχοςαδείαςκυκλοφορίαςείναι:

FERRINGΕλλάςΑΕ

Γκύζη3

15125Μαρούσι

Τηλ.:+302106843449

Fax:+302106844721

Παρασκευαστής

FerringGmbH,

Wittland11,D-24109,Kiel,Γερμανία

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγιατελευταίαφορά22-12-2009.