MEMOTIL/GENEPHARM

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MEMOTIL/GENEPHARM 6MG/TAB TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C04AE04
 • Δοσολογία:
 • 6MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MEMOTIL/GENEPHARM 6MG/TAB TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

Ονομασία:MEMOTIL/GENEPHARMΔισκία

Σύνθεση:

Δραστικήουσία:Dihydroergocristinemesilate

Έκδοχα:Lactosemonohydrate,Starchmaize,Cellulosemicrocrystalline,

Magnesiumstearate,Polyvidone,Maizestarchpregelatinized

Φαρμακοτεχνικήμορφή:Δισκία

Περιεκτικότητασεδραστικήουσία:Κάθεδισκίοπεριέχει6mgDihydroergocristine

mesilate

Περιγραφή-Συσκευασία:Δισκίαστρογγυλάσεκουτίπουπεριέχει3blisterτων10

δισκίωνή1blisterτων30δισκίων.

Φαρμακοτεχνικήκατηγορία:Περιφερικόαγγειοδιασταλτικό

Υπεύθυνοςκυκλοφορίας:GENEPHARMA.E.-18 ο χλμ.Λ.Μαραθώνος-15351

Παλλήνη-Αττική

Παρασκευαστής:GENEPHARMA.E.-18 ο χλμ.Λ.Μαραθώνος-15351Παλλήνη-

Αττική

ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΓΙΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΣΑΣΧΟΡΗΓΗΣΕΟΓΙΑΤΡΟΣ

ΣΑΣ

Γενικέςπληροφορίες:Hdihydroergocristinemesilateεπηρεάζειτονμεταβολισμό

τουεγκεφάλουελέγχονταςτηνανακύκλισητουc-AMP,τηνπαρεμβολήτου

συστήματοςτηςαδενυλκυκλάσης,πουελέγχειτηνσύνθεσητουc-AMPκαιτου

συστήματοςτηςφωσφοδιεστεράσης,πουσυμμετέχειστηδιάσπασητουc-AMP.H

dihydroergocristinemesilateαναστέλλονταςτηνυπερέκκρισηπρολακτίνηςπου

προκαλείταιαπότηνσουλπιρίδη,σιμετιδίνηκ.τ.λ,επιβεβαιώνειτηνντοπαμινεργική

τηςδράση.Έτσιηαποτελεσματικότητατηςdihydroergocristinemesilateστα

συμπτώματατουγηρασμένουεγκεφάλουέχεισχέσημετιςντοπαμινομιμητικές

ιδιότητες.Hdihydroergocristinemesilateχορηγούμενηαπότοστόμα,απορροφάται

ικανοποιητικά,ταανώταταδεεπίπεδααυτήςστοπλάσμαπαρατηρούνταιμίαώρα

μετάτηχορήγηση.Ηβραδείααποβολήτηςdihydroergocristinemesilateεπιτρέπει

τηνχορήγησητηςάπαξημερησίωςήσεπερισσότερεςδιηρημένεςδόσεις.

Ενδείξεις:Γιατηβελτίωσητωνσυμπτωμάτωνχρόνιωναγγειακώνεγκεφαλικών

διαταραχώνκαικαταστάσεωνέκπτωσηςτωννοητικώνλειτουργιώντηςγεροντικής

ηλικίας.

Αντενδείξεις:Διαπιστωμένηυπερευαισθησίατουασθενούςστοφάρμακο,

ψυχώσεις.

Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηχρήση:

Γενικά:Επειδήηdihydroergocristinemesilateβελτιώνειτασυμπτώματατης

διανοητικήςέκπτωσηςχωρίςναείναισαφήςοτρόποςδράσηςτης,ηχορήγησητου

Memotil/Genepharmπρέπειναγίνεταιαφούπροηγουμένωςαποκλειστούν

καταστάσειςπουαπαιτούνειδικήθεραπείακαιοασθενήςναπαρακολουθείταιως

προςτηνανταπόκρισητουστηναγωγή.

ΚύησηκαιΓαλουχία:ΔεσυνιστάταιηχορήγησητουMemotil/Genepharmκατάτην

περίοδοτηςκύησηςκαιιδαιτέρωςκατάτοπρώτοτρίμηνο.ΑφούτοMemotil/

Genepharmαναστέλλειτηνέκκρισηγάλακτος,συνιστάταιημηχορήγησητουκατά

τηνπερίοδοτουθηλασμού.

Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:Δεν

αναφέρονταιαρνητικέςεπιδράσεις.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακαήουσίες:Δεναναφέρθηκανφαρμακολογικές

αλληλεπιδράσειςμετασυστατικάτουπροϊόντος.

Δοσολογία:Ναχρησιμοποιείταιμόνοαπόενήλικες.

Ναλαμβάνεταικατάπροτίμησηπριναπότηλήψητροφής.

1δισκίοημερησίως

Υπερδοσολογία–Αντιμετώπιση:Ηπιθανήυπερδοσολογίαμπορείναπροκαλέσει

memotil.spc

υπόταση.Σ΄αυτήτηνπερίπτωσημπορείναγίνειπλύσητουστομάχου.

Τηλ.ΚέντρουΔηλητηριάσεωνΑθηνών:2107793777

Ανεπιθύμητεςενέργειες:Σπανίωςείναιδυνατόνναεμφανιστούνναυτία,έμετος,

ζάλη,κεφαλαλγία,θάμβοςοράσεως,συμφόρησητουρινικούβλεννογόνου,

δερματικάεξανθήματα,ερυθρίαση,βραδυκαρδίακαιορθοστατικήυπόταση.

Τιπρέπειναγνωρίζετεστηνπερίπτωσηπουπαραλείψατεναπάρετεκάποια

δόση:Εάνπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοσυνεχώςκαιπαραλείψετεμίαδόση,θα

πρέπειναπάρετετηδόσηαυτήτοταχύτεροδυνατόν.Εάν,εντούτοις,πλησιάζειη

ώραγιατηνεπόμενηδόσημηλάβετετηδόσηπουπαραλείψατε,αλλάσυνεχίστε

κανονικάτηθεραπεία.

Μηδιπλασιάζετετιςδόσεις.

Ημερομηνίαλήξηςτουπροϊόντος:Αναγράφεταιστηνεξωτερικήκαιεσωτερική

συσκευασία.Σεπερίπτωσηπουηημερομηνίααυτήέχειπαρέλθειμηντο

χρησιμοποιήσετε.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος:Φυλάσσεταισε

θερμοκρασίαχαμηλότερητων25 0 C.

Ημερομηνίατελευταίαςαναθεώρησηςτουκειμένου:25-05-1999

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικό

σαςπρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτε

γιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτογιατρό

σας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,

ενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντο

φάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσας

πρόβλημαμηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόσαςή

τοφαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθα

πρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμε

προσοχήκάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασία

μπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατην

υγείασας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουήδηέχουνλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπό

ταπαιδιά.

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμόνομειατρικήσυνταγή.

2486401-22-14

Document Outline