MECLOMEN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MECLOMEN 100MG/CAP CAPS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AG04
 • Δοσολογία:
 • 100MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MECLOMEN 100MG/CAP CAPS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MECLOMEN

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

MECLOMEN

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ&ΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ:

MECLOMEN  100mg/cap

Meclofenamatesodiummonohydrate 113.6mg/cap

πουαντιστοιχείσε

Μeclofenamicacid 100 mg/cap

MECLOMEN  50mg/cap

Meclofenamatesodiummonohydrate 56.8mg/cap

πουαντιστοιχείσε

Μeclofenamicacid 50 mg/cap

Meclofenamatesodiummonohydrate C

NNaO

N-(2,6-dichloro-m-tolyl)anthranilicacidsodiumsalt,monohydrate.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ:

Καψάκια

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

4.1. Θεραπευτικέςενδείξεις:

Ενδείκνυταιγιατηνανακούφισητωνσυμπτωμάτωντηςοξείαςκαιχρόνιας

ρευματοειδούςαρθρίτιδαςκαιοστεοαρθρίτιδας.

Ενδείκνυταιγιατηνανακούφισηαπόήπιοέωςμέτριοπόνο,πουοφείλεταισε

φλεγμονώδειςκαταστάσεις

4.2. Δοσολογία&τρόποςχορήγησης:

Γιαρευματοειδήαρθρίτιδα

200-400mgτηνημέραπουχορηγούνταισε3ή4ίσεςδόσεις.

Γιαοστεοαρθρίτιδα

200-400mgτηνημέραπουχορηγούνταισε2,3ή4ίσεςδόσεις.

Ηθεραπείααρχίζειμετημικρότερηδοσολογίακαιεξατομικεύεται.

Ηημερήσιαδοσολογίαδενπρέπειναυπερβαίνειτα400mg.Κατά

προτίμησητοMECLOMEN  δίδεταιμετάταγεύματαήμεγάλα.

Σεμερικούςασθενείςηυποχώρησητωνσυμπτωμάτωνμπορείναφανείσε

λίγεςμέρες.Γιατηνεπίτευξηόμωςτουάριστουθεραπευτικού

αποτελέσματοςχρειάζονται2-3εβδομάδεςθεραπείας.

Γιαήπιοέωςμέτριοπόνοπουοφείλεταισεφλεγμον ώδειςκαταστάσεις

100mgαρχικάκαιενσυνεχεία50mg,κάθε4έως6ώρες.

Ηεπιλογήτηςδοσολογίαςθαπρέπειναγίνεταιανάλογαμετηνέντασητου

πόνου.Εάνοπόνοςείναιοξύς,όπωςστομετεγχειρητικόοδοντικόπόνο,η

αρχικήδόσημπορείναείναι200mg.Ανώτερηημερήσιαδόσηείναιτα400

4.3. Αντενδείξεις:

Nαμηνχορηγείται

-σεασθενείςμευπερευαισθησίαστασυστατικάτου

ιδιοσκευάσματος.

-σεάτομασταοποίαηασπιρίνηήάλλαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδη

φάρμακαπροκαλούνβρογχόσπασμο,αλλεργικήρινίτιδαήκνίδωση,λόγω

πιθανότηταςδιασταυρούμενηςευαισθησίαςμετοπαραπάνωιδιοσκεύασμα.

-σεασθενείςμεενεργόπεπετικόέλκοςήιστορικόπεπτικούέλκουςή

χρόνιαφλεγμονή,είτετουανωτέρου,είτετουκατωτέρουγαστρεντερικού

συστήματος,άλλεςοργανικέςπαθήσειςτουγαστρεντερικούήμειστορικό

υποτροπιαζουσώναιμορραγιών.

-σεασθενείςπουλαμβάνουνταυτόχροναάλλαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδη

φάρμακαήασπιρίνη

-σεασθενείςμεαιματολογικήνόσοήβαρειάηπατικήήνεφρικήανεπάρκεια

-σεασθενείςμεεπιληπτικήνόσο

-σεεγκύους,θηλάζουσες,καθώςκαισεπαιδιάκάτωτων14ετών.

4.4. Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις&ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτη

χρήση:

-Σεάτομαμειστορικόπάθησηςτουανωτέρουπεπτικούσυστήματος,να

χορηγείταιυπόστενήιατρικήπαρακολούθηση.

-Ναμειώνεταιηδοσολογίαήκαιναδιακόπτεταιπροσωρινάηχορήγησητου

φαρμάκουσεπεριπτώσειςεμφάνισηςδιάρροιας,κοιλιακούάλγουςκαι

ερεθισμούτουγαστρεντερικούσυστήματος.

-Σεπερίπτωσηδιαταραχώντηςόρασης,ηθεραπείαπρέπειναδιακόπτεται

καιοασθενήςναυποβάλλεταισεοφθαλμολογικήεξέταση.

-ΣεασθενείςσεμακροχρόνιαχορήγησηMECLOMEN  πρέπεινα

γίνονταιπεριοδικάαιματολογικόςκαιβιοχημικόςέλεγχος.Επίσης,πρέπεινα

υποβάλλονταισεέλεγχοτηςηπατικήςλειτουργίαςκαισεπερίπτωσηπουοι

μηφυσιολογικέςεξετάσειςεπιμένουνήεπιδεινώνονται,ναδιακόπτεταιη

χορήγησητουΜECLOMEN  .

-ΤοMECLOMEN  πρέπειναχορηγείταιμεμεγάληπροσοχήκαισεμειωμένη

δόσησευπερήλικεςκαιεξασθενημέναάτομα,σεασθενείςμενεφρική

ανεπάρκεια,σεασθενείςμευπέρτασηπουλαμβάνονδιουρητικα,σεασθενείς

μεσημαντικήέκπτωσητηςκαρδιακήςλειτουργίας,σεασθενείςμεηπατική

ανεπάρκεια,σεασθενείςμεσυστηματικόερυθηματώδηλύκο.

4.5. Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης:

ΤοMECLOMEN  όπωςκαιταυπόλοιπαμηστεροειδήαντιφλεγμονώδη

φάρμακασυνδέεταισεμεγάλοποσοστόμετιςπρωτεϊνεςτουπλάσματοςκαι

υπάρχειμεγάληπιθανότηταναεκτοπίσειαπόαυτέςάλλαφάρμακαμετηνίδια

ήμικρότερηικανότητασύνδεσηςαυξάνονταςέτσιτηδραστικότητάτους.Ετσι

αυξάνειτηδράσητωναντιπηκτικώνκουμαρινικούτύπου(πχβαρφαρίνης),

σουλφονυλουρίας,υδαντοϊνης,σουλφοναμιδίων,ότανσυγχορηγηθείμε

αυτά,γι’αυτόκαιηδοσολογίατουςπρέπειναμειώνεται.

Ηταυτόχρονηχορήγησηάλλωνμηστεροειδώναντιφλεγμονοδώνκαι

ασπιρίνηςμπορείναμειώσειταεπίπεδατουMECLOMEN  στοπλάσμακαι

ναπροκαλέσειμεγαλύτερηαύξησητηςδιατωνκοπράνωναπώλειας

αίματος,απ’ότιημεμονωμένηχορήγησητωνφαρμάκων,διατούτο

αντενδείκνυται.

Ηταυτόχρονηχορήγησηπροποξυφαίνηςκαιαντιόξινωνπουπεριέχουν

υδροξείδιοτουαλουμινίουκαιτουμαγνησίουδενεπηρεάζειτην

απορρόφησητουμεκλοφαιναμικούνατρίου.

4.6. Κύησηκαιγαλουχία:

Χρήσηκατάτηνκύηση:

Σεμελέτεςαναπαραγωγήςσετρωκτικά,τομεκλοφαιναμικόνάτριο

προκάλεσεεμβρυοτοξικότητα,μικρέςσκελετικέςδιαμαρτίεςκαι

καθυστέρησητηςοστεοποίησης,αλλάόχιτερατογένεση.

Παρομοίως,παρέτεινετηνκύησηκαιδημιούργησεπροβλήματα

στοντοκετόκαιτηνφυσιολογικήανάπτυξητωννεογνών,προτης

διακοπήςτουθηλασμού.

Βάσειαυτώντωνευρημάτωνσεζώα,αντανδείκνυταιηχρήση

μεκλοφαιναμικούνατρίουκατάτηδιάρκειατηςκύησης.

Χρήσηκατάτηγαλουχία:

Ιχνημεκλοφαιναμικούοξέοςανευρίσκονταιστομητρικόγάλα.

Εξαιτίαςτωνπιθανώνανεπιθυμήτωνενεργειώντωναναστολέων

τηςπροσταγλανδίνηςστανεογέννητα,αντενδείκνυταιηχορήγηση

μεκλοφαιναμικούνατρίουκατάτηδιάρκειατουθηλασμού.

4.7. Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων:

Δενέχειεπίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων.

4.8. Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Σεσυχνότηταμεγαλύτερητου1%:

Γαστρεντερικό:Διάρροια(10-33%),ναυτίαμεήχωρίςέμετο(11%),

κοιλιακόάλγος(10%).Σεπερίπτωσηδιάρροιαςπουδενυποχωρείμετη

μείωσητηςδοσολογίας,συνιστάταιηδιακοπήτηςχορήγησηςτου

φαρμάκου.

Αλλεςανεπιθύμητεςενέργειες(3-9%)είναι:πύρωσηστομάχου,

τυμπανισμός,ανορεξία,δυσκοιλιότητα,στοματίτιδα,πεπτικόέλκος,

γαστρορραγία

Καρδιαγγειακό:Oιδήματα.

Δέρμα:Eξάνθημα,αναφυλαξία,κνησμός.

Κεντρικόνευρικόσύστημα:Kεφαλαλγία,ζάλη,νευρικότητα

Αισθητήριαόργανα:Εμβοέςώτων,οπτικέςδιαταραχές

Πιθανώςσχετιζόμενεςμετοφάρμακο

(συχνότηταεμφανίσεωςκάτωτου1%)

Γαστρορραγία,κολίτιδα,χολοστατικόςίκτερος,νεφρικήανεπάρκεια,

αιματολογικέςδιαταραχές(π.χ.λευκοπενία,αναιμία,κλπ),πολύμορφο

ερύθημα,σύνδρομοStevens-Johnson,αποφολιδωτικήδερματίτιδα,

μεταβολήτωνδοκιμασιώνηπατικήςλειτουργίας.Ερυθηματώδηςλύκοςκαι

ψευδώςθετικέςοροαντιδράσειςλύκου.

Ασαφούςσυσχέτισηςπροςτοφάρμακο

Αίσθημακαρδιακώνπαλμών,δυσφορία,κάματος,παραισθησία,αγρυπνία,

κατάθλιψη,αισθητικέςδιαταραχές,επιπεφυκίτιδα,ιριδίτιδα,νυκτουρία,

παραλυτικόςειλεός,οζώδεςερύθημα,πτώσητριχών.Οιανεπιθύμητες

αυτέςενέργειεςδενφαίνεταινασυνδέονταιμετηχορήγησητου

MECLOMEN  ,χωρίςόμωςναμπορείνααποκλεισθείμεβεβαιότητακαιτο

αντίθετο.

4.9. Υπερδοσολογία:

Μετάαπόυπερβολικάμεγάληδόσημπορείναπαρατηρηθούνδιέγερση

τουΚΝΣμεπαθολογικήσυμπεριφοράκαιεπιληπτοειδείςσπασμοί.Μετά

απόαυτήτηφάση,μπορείναακολουθήσεινεφρικήτοξίκωση(μείωσητης

διούρησης,αύξησητηςκρεατινίνης,μηφυσιολογικάκυτταρικάστοιχεία),

μεπιθανήολιγουρίαήανουρίακαιαζωθαιμία.

Ηαντιμετώπισηείναισυμπτωματική.Ηαντιμετώπισησυνίσταταισεκένωση

τουστομάχου,μεπρόκλησηεμέτουήμεπλύσητουστομάχουκαι

χορήγησηαρκετήςποσότηταςενεργούάνθρακα.Υπάρχειπιθανότηταο

άνθρακαςνααπορροφήσειδραστικάτοMECLOMEN  ,αλλάη

αιμοκάθαρσηπιθανόνναείναιλιγότεροαποτελεσματικήλόγωδέσμευσης

τουφαρμάκουμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματος.Οιεπιληπτοειδείς

σπασμοίαντιμετωπίζονταιμεκατάλληληαντιεπιληπτικήαγωγή.Πρέπεινα

δίδεταιπροσοχήστηδιατήρησητωνζωτικώνλειτουργιώνκαιτης

ισορροπίαςτωνηλεκτρολυτών.Ηαιμοκάθαρσημπορείναχρειασθείγια

τηναντιμετώπισησοβαρήςαζωθαιμίαςήδιαταραχήτηςισορροπίαςτων

ηλεκτρολυτών.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

5.1. Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:

ΚωδικόςΑΤC:MO1AG04

ΤοMECLOMEN  ανήκειστηνκατηγορίατωνμηστεροειδών

αντιφλεγμονωδώνφαρμάκων.

Σεμελέτεςσεζώααποδείχθηκεότιτομεκλοφαιναμικόνάτριο,αφ’ενός

αναστέλλειτησύνθεσητωνπροσταγλανδινών(μέσωτηςαναστολήςτης

δράσηςτηςκυκλοοξυγενάσης)Ιnvitroαποδείχθηκεότιαναστέλλειτη

δραστικότητατης5-λιποοξυγενάσης.

5.2. Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:

Μετάτηχορήγησηεφάπαξήπολλαπλώνδόσεων,τομεκλοφαιναμικό

νάτριοαπορροφάταιγρήγορα.Ταμέγισταεπίπεδάτουστοπλάσμα

επιτυγχάνονταιμετάαπόμισήέωςδύοώρες.Ταεπίπεδάτουστοπλάσμα

είναιανάλογαμετηδόση.

Δεσμεύεταιμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςσεποσοστόμεγαλύτεροτου

99%καιμεταβολίζεταικυρίωςσεέναδραστικόμεταβολίτη

(1,3-υδροξυ-μεθυλ-μεταβολίτη)καισετουλάχιστονάλλους6

δευτερεύοντεςμεταβολίτες.

Ιnvitro,έχειαποδειχθείότιμόνοο1,3-υδροξυ-μεθυλ-μεταβολίτης

αναστέλλειτηδραστικότητατηςκυκλοοξυγενάσης.Τοέναπέμπτοτης

συνολικήςδραστικότηταςτουμεκλοφαιναμικούνατρίουοφείλεταισ’αυτόν

τομεταβολίτη.Οενλόγωμεταβολίτηςέχειμίαμέσηδιάρκειαχρόνου

ημιζωήςπερίπου15ωρών,έχειδεαποδειχθείότιμετάαπόπολλαπλές

χορηγήσειςσυσσωρεύεται,ωστόσοησυσσώρευσηαυτή,μάλλονδενέχει

κλινικήσημασία.

Το70%περίπουτηςχορηγούμενηςδόσηςτουφαρμάκουαποβάλλεται

απότουςνεφρούς.(Το8-35%τηςδόσηςπουαποβάλλεταισταούρα

αποτελείταικυρίωςαπόσυζευγμένεςουσίεςτουμεκλοφαιναμικούοξέος

καιτου1,3-υδροξυ-μεθυλ-μεταβολίτη,ενώτουπόλοιπο35-62%τηςδόσης

αποτελείταιαπόάλλουςμεταβολίτες,αγνώστουρυθμούαπέκκρισης.)

Τουπόλοιπο30%περίπουτηςχορηγούμενηςδόσηςαποβάλλεταιμετα

κόπρανα(προφανώςμέσωτηςαπεκκρινόμενηςχολής).

Δενείναιγνωστόεάν,σεασθενείςμενεφρικήήηπατικήδυσλειτουργία,το

μεκλοφαιναμικόνάτριοκαιοιμεταβολίτεςτουσυσσωρεύονται.

Ησύγχρονηλήψητροφήςμπορείναμειώσειτόσοτορυθμό,όσοκαιτην

έκτασητηςαπορρόφησηςτουμεκλοφαιναμικούνατρίου.

Τέλος,ελάχιστεςποσότητεςτουμεκλοφαιναμικούνατρίουανευρίσκονται

στομητρικόγάλα.

5.3. Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια:

Μελέτεςσεπειραματόζωαδενπαρουσίασανενδείξειςκαρκινογένεσης.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

6.1. Κατάλογοςμεταέκδοχα:

MECLOMEN  100mg/cap

Lactosemonohydrate,silicondioxidecolloidal,lactosespraydried,sodium

laurylsulfate,magnesiumstearate,erythrosineE127,ironoxideyellow

E172,ironoxideredE172,ironoxideblackE172,titaniumdioxideE171,

gelatine.

MECLOMEN  50mg/cap

Lactosemonohydrate,silicondioxidecolloidal,lactosespraydried,sodium

laurylsulfate,magnesiumstearate,erythrosineE127,ironoxideyellow

E172,ironoxideredE172,titaniumdioxideE171,gelatine.

6.2. Ασυμβατότητες:

Καμμίαγνωστή.

6.3. Διάρκειαζωής:

60μήνες.

6.4. Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος:

Θερμοκρασίαπουναμηνυπερβαίνειτους25°C.

6.5. Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:

MECLOMEN  100mg/cap

Κουτίπουπεριέχει2blistersμε10καψάκιατοκαθένα.

MECLOMEN  50mg/cap

Κουτίπουπεριέχει2blistersμε10καψάκιατοκαθένα

6.6. Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:

Δεναπαιτούνται.

6.7. Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας:

GALENICAA.E.

Αχιλλέως2,10437Αθήνα

Τηλ.:5281700

Fax:5245939

7. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20456/12231/15.7.1988

Κωδικοίσυσκευασίας :

MECLOMEN100mg/cap:195430203

MECLOMEN50mg/cap: 195430102

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ:

Ιούλιος1988.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ:

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

17-1-2019

Safety and efficacy of benzoic acid as a technological feed additive for weaned piglets and pigs for fattening

Safety and efficacy of benzoic acid as a technological feed additive for weaned piglets and pigs for fattening

Published on: Wed, 16 Jan 2019 The additive under assessment is pure benzoic acid (> 99.8%), manufactured in the form of flakes. It is intended to be used as a technological feed additive (acidity regulator) in feedingstuffs for weaned piglets and pigs for fattening, with maximum contents of 5,000 and 10,000 mg/kg complete feed, respectively. Benzoic acid is safe for weaned piglets at 5,000 mg/kg complete feed, and at 10,000 mg/kg complete feed for pigs for fattening. The use of benzoic acid in feedings...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

15-1-2019

Safety assessment of the substance, montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide, for use in food contact materials

Safety assessment of the substance, montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide, for use in food contact materials

Published on: Mon, 14 Jan 2019 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTA) when used as an additive at up to ■■■■■ in polylactic acid (PLA) bottles intended for contact with water for long‐term storage at ambient temperature or below. The modified clay, which 90% w/w of the particles have a dimension of 33.1 μm or less and the average size is 9 μm, has a layered structure w...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Safety evaluation of the food enzyme glucose isomerase from Streptomyces murinus (strain NZYM‐GA)

Safety evaluation of the food enzyme glucose isomerase from Streptomyces murinus (strain NZYM‐GA)

Published on: Fri, 11 Jan 2019 The food enzyme is a glucose isomerase (d‐xylose aldose‐ketose‐isomerase; EC 5.3.1.5) produced with a non‐genetically modified Streptomyces murinus strain NZYM‐GA by Novozymes A/S. The glucose isomerase is intended only to be used in an immobilised form in glucose isomerisation for the production of high fructose syrups. Residual amounts of total organic solids are removed by the purification steps applied during the production of high fructose syrups using the immobilised...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

10-1-2019

Safety evaluation of the food enzyme alpha‐amylase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzb48)

Safety evaluation of the food enzyme alpha‐amylase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzb48)

Published on: Wed, 09 Jan 2019 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with a genetically modified strain of Trichoderma reesei by Danisco US Inc. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed by distill...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Published on: Mon, 26 Nov 2018 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean A2704‐12. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 5 June 2018, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soybean A2704‐12 and to indicate whether the previous c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

FDA issues a qualified health claim for oleic acid oils based on data showing it reduces cholesterols levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐a‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐OC by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels recommended, dietary exposure to the food enzyme–...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐α‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐SO by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with the genetically modified Bacillus subtilis strain LMG S‐24584 by Puratos N. V. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The Panel noted that, although the production strain was not detected in the food enzyme, recombinant DNA was present in all batches of the food enzyme tested. The food enzyme is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels re...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase (EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified Aspergillus niger strain NZYM‐BW by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The glucan 1,4‐α‐glucosidase food enzyme is intended to be used in distilled alcohol production and starch processing for the production of glucose syrups. Residu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucoamylase (glucan 1,4‐α‐glucosidase; EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This glucoamylase is intended to be used in brewing processes and in starch processing for glucose syrups production. Residual amounts of total organic s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Health Canada has determined that the slime and putty products do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

15-10-2018

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Barrel-O-Slime toy does not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

10-8-2018

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves new drug for treatment of polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR). This is the first FDA-approved treatment for this rare, debilitating and often fatal genetic disease and the first FDA approval of a new class of drugs called small interfering ribonucleic acid (siRNA) treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Omega-3-acid ethyl esters 90 / rosuvastatin (calcium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0309/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0330/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0330/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): 3-(3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0330/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Recombinant human acid ceramidase (RVT-801), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0319/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Recombinant human acid ceramidase (RVT-801), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0319/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Recombinant human acid ceramidase (RVT-801), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0319/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-1-2019


Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Orphan designation: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid, Treatment of dermatomyositis, , Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-1-2019


Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment

Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment

Orphan designation: glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine, Treatment of maple syrup urine disease, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018


Orphan designation: (S)-(−)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid, Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (S)-(−)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid, Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (S)-(−)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid, Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010550/201805

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010550/201805

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010550/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-12-2018

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Intercept Pharma Ltd)

OCALIVA (Active substance: obeticholic acid) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)8909 of Mon, 17 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4093/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2018


Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: Codon-optimized human ornithine transcarbamylase messenger ribonucleic acid

Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: Codon-optimized human ornithine transcarbamylase messenger ribonucleic acid

Scientific recommendation on classification of advanced therapy medicinal products: Codon-optimized human ornithine transcarbamylase messenger ribonucleic acid

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/16/1786 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1786 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8630 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002507

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018


Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: HopGuard Gold, purified semi-solid extract from Humulus lupulus L. containing approximately 48% of beta acids as potassium salts, Date of withdrawal: 12/04/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Bempedoic acid (ETC-1002), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0185/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Bempedoic acid (ETC-1002), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0185/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Bempedoic acid (ETC-1002), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0185/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Active substance: 3-(3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7790 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/096/18

Europe -DG Health and Food Safety

5-11-2018

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Active substance: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7271 of Mon, 05 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/114/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6243 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2365/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety