MEBEVELIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MEBEVELIN 135MG/TAB C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A03AA04
 • Δοσολογία:
 • 135MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MEBEVELIN 135MG/TAB C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, παρενέργειες

Äéóêßï åðéêáëõììÝíï 100mg & ÊáøÜêéï ðáñáôåôáìÝíçò

áðïäÝóìåõóçò 200mg à

ÇÌ. ÁÍÁÍÅÙÓÇÓ:21-01-2005

Δισκίοεπικαλυμμένο 135mgàΗΜ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ:21-10-2003

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεδισκίοεπικαλυμμένοπεριέχει100mgή135mgMebeverineHydrochloride

Κάθεκαψάκιοπαρατεταμένηςαποδέσμευσης, σκληρό περιέχει200mgMebeverine

Hydrochloride

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίοεπικαλυμμένο

Καψάκιο παρατεταμένηςαποδέσμευσης, σκληρό.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Σύνδρομοευερεθίστουεντέρουκαιγενικάσπαστικέςκαταστάσειςτου

γαστρεντερικού.

4.2Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Δισκία(μόνογιαενήλικεςκαιπαιδιάάνωτων10 ετών)

1 δισκίοτων100mg, 3 ή4 φορέςτηνημέραή

1 δισκίοτων135mg, 3 φορέςτηνημέρα

Καψάκια(μόνογιαενήλικες)

1καψάκιοτων200mg,δύοφορέςτηνημέρα,χορηγούμεναένατοπρωίκαιένα

τοβράδυ.

ΤαΔισκίακαιταΚαψάκιαναλαμβάνονταικατάπροτίμησηπερίπου20λεπτά

πριναπόταγεύματα.Τακαψάκιαδενθαπρέπειναμασώνταιαλλάνα

καταπίνονταιολόκληραμενερό.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίασεοποιοδήποτεαπό τασυστατικάτουπροϊόντος.

Παραλυτικόςειλεός, πορφυρία

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξεις κατά τηχρήση

Σεκαταστάσειςεντερικήςατονίας.Σεασθενείςμεελκώδηκολίτιδα

4.5 Aλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤOY ΠΡΟΙΟΝΤOΣ (

4.6Χρήσηκατάτηνκύηση καιγαλουχία

Παρόλοπουαπόπειράματασεζώαδεναποδείχθηκεκάποιατερατογόνοςδράση,

θαπρέπειναλαμβάνονταιοισυνήθειςπροφυλάξειςγιατηχορήγηση

φαρμάκωνκατάτηδιάρκειατης εγκυμοσύνης.

Ηδραστικήουσίαστιςσυνιστώμενεςδόσειςδενεκκρίνεταιστογάλατων

θηλαζουσώνγυναικών.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμoύμηχανημάτων

Επειδήέχουναναφερθείπεριστασιακάορισμέναπεριστατικάζάλης,η

μεμπεβερίνημπορείναεπηρεάσειτηνικανότηταοδήγησηςήχειρισμού

μηχανημάτων.

4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες

Ημεμπεβερίνηγίνεταικατάκανόνακαλάανεκτή.Πολύσπάνια,μπορείνα

σημειωθούναντιδράσειςυπερευαισθησίας,ειδικώτεραεξανθήματα,

αγγειοοίδημα,οίδημαπροσώπου, κνίδωσηκαιζάλη.

4.9 Υπερδοσολογία

ΣεπερίπτωσηυπερδοσολογίαςαναμένεταιθεωρητικάδιέγερσητουΚΝΣ.

Δενυπάρχειγνωστό ειδικόαντίδοτο αλλάσυνιστώνταιηπλύσηστομάχουή

περαιτέρωσυμπτωματικήαγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC: A03AA04

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Ημεμπεβερίνηείναιέναμυοτρόποσπασμολυτικόμεαπ'ευθείαςδράσηστις

λείεςμυϊκέςίνεςτουγαστρεντερικούσωλήνα,πουεπιφέρειανακούφισηαπότο

σπασμόχωρίςναεπιδράστηφυσιολογικήκινητικότητατουεντέρου.Καθότι

στοντρόποδράσηςτηςμεμπεβερίνηςδενεμπλέκεταιτοΑυτόνομοΝευρικό

Σύστημα,απουσιάζουντασυνήθηαντιχολινεργικάαποτελέσματακαισυνεπώς

μπορείναχορηγηθείσεασθενείςμευπερτροφίατουπροστάτουήγλαύκωμα.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ημεμπεβερίνηαπορροφάταιγρήγορακαιπλήρωςμετάτηναπότουστόματος

χορήγηση.Ηφαρμακοτεχνικήμορφήτουκαψακίουπαρατεταμένης

αποδέσμευσηςεπιτρέπειτηχορήγησηδύομόνοφορέςτηνημέρα.Η

υδροχλωρικήμεμπεβερίνηδεναπεκκρίνεταιωςέχει,αλλάμεταβολίζεται

πλήρως.Τοπρώτοβήματουμεταβολισμούείναιηυδρόλυση,απ'όπου

προκύπτουντοβερατρικόοξύκαιημεμπεβερίνη-αλκοόλη.Τοβερατρικόοξύ

απεκκρίνεταισταούραόπωςκαιημεμπεβερίνη-αλκοόλη,μέροςτηςοποίαςως

τοαντίστοιχοκαρβοξυλικόοξύκαιμέροςωςαπομεθυλιωμένοκαρβοξυλικόοξύ.

Ηαποβολήείναιπλήρηςμέσασε24 ώρες

5.3Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια

Κατάτηνανάπτυξητουπροϊόντος,ημεμπεβερίνηεξετάστηκεεκτεταμένωςσε

αρκετάείδηζώωνγιαοξεία,υποξείακαιχρόνιατοξικότητα,καθώςκαισε

μελέτεςαναπαραγωγής.

ΗαπότουστόματοςLD

κυμάνθηκεαπό902-1980mg/kg,ενώηενδοφλέβια

υπολογίζεταιστο 1% τηςπαραπάνω δόσης.

Tακύριασυμπτώματαπουπαρατηρήθηκανσταζώα,μετάαπόπολύυψηλές

απότουστόματοςκαιπαρεντερικέςδόσεις,ήτανενδεικτικάτηςενεργοποίησης

τουΚεντρικούΝευρικούΣυστήματοςμεσυμπεριφοράδιέγερσης.

Μιααναγωγήτηςδοσολογίαςτωνπαραπάνωτοξικολογικώνμελετώναπόταζώα

στονάνθρωποθααντιστοιχούσεσεδόσειςανώτερεςτων40mg/kg(η

θεραπευτικήδόσηγιατονάνθρωπο είναι περίπου6mg/kg/ημερησίως).

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος μετα έκδοχα

6.2 Ασυμβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3Διάρκειαζωής

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Ναφυλάγονταιμακριάαπό ταπαιδιά.

6.7 Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας

7. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Document Outline

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ