MANNITOL DEMO

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MANNITOL DEMO 20% (W/V) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • B05BC01
 • Δοσολογία:
 • 20% (W/V)
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • 0000069658 - MANNITOL - 200.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MANNITOL DEMO 20% (W/V) ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • MANNITOL
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802249201013 - 01 - BOTTLE x 500ML GLASS (γυάλινες φιάλες) - 500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201020 - 02 - BOTTLE x 250ML GLASS (γυάλινες φιάλες) - 250.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201037 - 03 - BOTTLE x 1000ML GLASS (γυάλινες φιάλες) - 1000.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201044 - 04 - BOTTLE x 250ML (PE) (σε πλαστικούς περιέκτες) - 250.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201051 - 05 - BOTTLE x 500ML (PE) (σε πλαστικούς περιέκτες) - 500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201068 - 06 - BOTTLE x 1000 ML (PE) (σε πλαστικούς περιέκτες) - 1000.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201075 - 07 - BAG x250 ML (σε πλαστικούς περιέκτες) - 250.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201082 - 08 - BAG x500 ML (σε πλαστικούς περιέκτες) - 500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201099 - 09 - BAGx1000 ML (σε πλαστικούς περιέκτες) - 1000.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201105 - 10 - BOTTLEx250 ML (PE)+ IV SET - 250.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201112 - 11 - BOTTLEx500 ML (PE)+ IV SET - 500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802249201129 - 12 - BOTTLEx1000 ML (PE)+ IV SET - 1000.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????

MANNITOL/DEMO

Ενέσιμοδιάλυμαγια ενδοφλέβιαέγχυση

ΟνομασίατουΠροϊόντος:Mannitol/DEMO

Ενέσιμοδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυση,Mannitol20%w/v

Σύνθεση:Δραστικήουσία:Mannitol

'Εκδοχα:Waterforinjection.

Φαρμακοτεχνικήμορφή:Ενέσιμοδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυση.

Περιεκτικότητασεδραστικήουσία:ΚάθεL(1000ml)περιέχουν200gMannitol

20%w/v.

Περιγραφή-Συσκευασία:Συσκευάζεταισεπλαστικούςπεριέκτες(ασκούςή

μπουκάλια)των250, 500 και1000ml.

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Αποιδηματικό

Υπεύθυνοςκυκλοφορίας:DEMOABEE,21 ο χλμ.ΕθνικήςοδούΑθηνών-Λαμίας,

14568 ΚρυονέριΑττικής, Τηλ.210 8161802. Fax 210 8161587

Παρασκευαστής-Συσκευαστής:DEMOABEE,21 ο χλμ.ΕθνικήςοδούΑθηνών-

Λαμίας, 14568 ΚρυονέριΑττικής, Τηλ. 210 8161802. Fax 210 8161587

ΓενικέςΠληροφορίες:Ταδιαλύματαμαννιτόλης20%γιαενδοφλέβιαέγχυσηείναι

στείρακαιελεύθεραπυρετογόνων.Ανήκουνστηθεραπευτικήκατηγορίατων

διουρητικώνκαιδιαγνωστικώνπαραγόντωνγιατηνεφρικήλειτουργία,πουδρουν

μέσωτηςοσμωτικήςδιούρησης.

Ενδείξεις:Διουρητικόπουδραοσμωτικά,αποβάλλεταιταχέωςαπότουςνεφρούς

συμπαρασύρονταςνερόκαινάτριο.Κυριότερεςενδείξειςείναιτοεγκεφαλικόοίδημα,

οιφαρμακευτικέςδηλητηριάσεις,ηοξείανεφρικήανεπάρκεια(πρόληψηκαι

εκτίμησητηςολιγουρίας).Γιατημείωσητηςενδοφθάλμιαςπίεσηςπριναπό

ιριδεκτομήήάλληχειρουργικήεπέμβασηγιαγλαύκωμα.

Αντενδείξεις:Καρδιακήανεπάρκεια,μηαναστρέψιμηανουρία,αφυδάτωση,

ενδοκρανιακήαιμορραγία,πνευμονικόοίδημα.

Ειδικέςπροφυλάξειςκαιπροειδοποιήσειςκατάτηνχρήση:

Γενικά:Νεφρικήανεπάρκεια,κύηση.Πριναπότηχορήγησηεπιβάλλεταιπροσεκτική

εκτίμησητηςκατάστασηςτουκαρδιαγγειακούσυστήματοςκαιστησυνέχειαδιαρκής

παρακολούθησητηςδιούρησηςκαιτωνηλεκτρολυτώντουορού.Ναμην

επαναλαμβάνεταιηχορήγησησεασθενείςπουπαραμένουνανουρικοίμετάτη

χορήγησηδοκιμαστικήςδόσης.Νααποφεύγεταιηεξαγγείωση(κίνδυνοςτοπικής

νέκρωσης).

Ναελέγχεταιο ρυθμόςεγχύσεως(αργόςκαισταθερός).

Τοπροϊόνείναιστείρο καιαπυρετογόνοκαιπροορίζεταιγιαμίαμόνο χρήση.

Πριναπότηχρήσητοδιάλυμαθερμαίνεταισευδατόλουτροστους37 ° C.Να

ελέγχεταιηδιαύγεια,ηχροιάκαιηαπουσίαξένωνσωματιδίωνστοδιάλυμα.Ναμη

χρησιμοποιηθείεάνπεριέχειέστωκαιτο παραμικρόίζημα.

Απαιτείταιπροσοχήστηχορήγησηκατάτηνκύησηκαιτηγαλουχία.

Δενυπάρχεικαθορισμένοδοσολογικόσχήμαγιαπαιδιάμικρότερατων12 ετών.

Ηλικιωμένοι:Δεναναφέρονταιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση.

Εγκυμοσύνη:Απαιτείταιπροσοχήκατάτηχορήγησηστηνκύηση.

Θηλασμός:Απαιτείταιπροσοχήκατάτηνχορήγησηστηγαλουχία.

Παιδιά:Δοσολογικόσχήμαγιαταπαιδιάκάτωτων12 ετώνδενείναικαθορισμένο.

Επίδρασηστηνοδήγησηκαιτονχειρισμό μηχανημάτων:Δενέχειεφαρμογή.

Προφυλάξειςσχετικά μετα έκδοχα:Δενέχειεφαρμογή.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακαή ουσίες:

Κατάτηνπαρασκευήμιγμάτωνμεφάρμακα,ναλαμβάνεταιυπόψητοpΗ(όξινο).

Πριναπό τηνανάμιξηναελέγχεταιησυμβατότητα.

Πριναπό τηχορήγησηναελέγχεταιηδιαύγειακαιηχροιάτουδιαλύματος.

Ναμηναναμειγνύεταιμεφάρμακακατάτησυνήθηχρήση.

Δοσολογίακαιτρόποςχρήσης:Ναχρησιμοποιείταιμεαργό ρυθμόέγχυσης.

Σανδιουρητικό:50 – 200gMANNITOL20% ανά24ωρο.

Δοκιμαστικήδόσησεταχείαέγχυση:20mgMANNITOL20%

Στηνοφθαλμολογία:Ενήλικεςκαιπαιδιά0,5-2g/kgβάρουςMANNITOL20%.

Χορηγείταιστάγδηνενδοφλεβίωςσεδιάστημα30-60λεπτών.Ησυνήθης

αποτελεσματικήδόσηείναι1g/kg βάρους.

Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:Μπορείναπροκαλέσειαφυδάτωσηαπό

υπερβολικήδιούρηση.ΔιακόψτετηνέγχυσηκαιεπικοινωνήστεμετοΚέντρο

Δηλητηριάσεων.

Τιπρέπειναγνωρίζετεστηνπερίπτσηπουπαραλέιψατεναπάρετεμιαδόση:Δεν

έχειεφαρμογή.

Ανεπιθύμητεςενέργειες:Συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια,κεφαλαλγία,ναυτία,

έμετος,ρίγος,ίλιγγος,δίψα,λήθαργος,σύγχυση,οπισθοστερνικόάλγος,

υπονατριαιμία.

Ημερομηνίαλήξηςτουπροϊόντος:Αναγράφεταιστονπεριέκτη.Σεπερίπτωσηπου

ηημερομηνίααυτήέχειπαρέλθειμηντο χρησιμοποιήσετε.

Ναμηχρησιμοποιηθείεάνπεριέχειέστω καιτο παραμικρόίζημα.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηνφύλαξητουπροϊόντος:Διατηρείταισε

θερμοκρασία20-30 ° C.

Πληροφορίεςγιατηνορθολογικήχρήσητωνφαρμάκων

Τοφάρμακοαυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόνογιατοσυγκεκριμένοιατρικό

σαςπρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατοχρησιμοποιείτε

γιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετεσυμβουλευθείτογιατρό

σας.

Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετο

φάρμακο,ενημερώστεαμέσωςτο γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντο

φάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεστεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσας

πρόβλημαμηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαυτέςαπότογιατρόήτο

φαρμακοποιόσας.

Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθα

πρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

Γιατηνασφάλειακαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμεπροσοχή

κάθεπληροφορίαπουαφοράτο φάρμακοπουσαςχορηγήθηκε.

Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιη

υγρασίαμπορείνατααλλοιώσουνκαινατακαταστήσουνεπιβλαβήγιατηνυγεία

σας.

Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεστεπλέονήπουέχουνήδηλήξει.

Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριά

από παιδιά.

Το φάρμακοαυτόχορηγείταιχωρίςιατρική συνταγή.

Document Outline

22-3-2019

Assessment of the application for renewal of authorisation of Levucell SC (Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1077) as a feed additive for lambs and horses

Assessment of the application for renewal of authorisation of Levucell SC (Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1077) as a feed additive for lambs and horses

Published on: Thu, 21 Mar 2019 Levucell® SC is the trade name for a feed additive based on viable cells of a strain Saccharomyces cerevisiae. The product is currently authorised for use in feed for horses, lambs, dairy sheep and dairy goats, dairy cows and cattle for fattening. This opinion concerns the renewal of the authorisation of Levucell® SC as a zootechnical additive for lambs and horses. S. cerevisiae is considered by EFSA to be suitable for the qualified presumption of safety (QPS) approach to ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-3-2019

Safety and efficacy of eight compounds belonging to different chemical groups when used as flavourings for cats and dogs

Safety and efficacy of eight compounds belonging to different chemical groups when used as flavourings for cats and dogs

Published on: Tue, 19 Mar 2019 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of 23 compounds belonging to different chemical groups. This opinion concerns eight out of the 23 compounds, which are currently authorised for use as flavours in food. The Panel concludes that the eight additives are safe for cats and dogs at the proposed use level: phenyl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-3-2019

Safety and efficacy of 26 compounds belonging to chemical group 3 (α,β‐unsaturated straight‐chain and branched‐chain aliphatic primary alcohols, aldehydes, acids and esters) when used as flavourings for all animal species and categories

Safety and efficacy of 26 compounds belonging to chemical group 3 (α,β‐unsaturated straight‐chain and branched‐chain aliphatic primary alcohols, aldehydes, acids and esters) when used as flavourings for all animal species and categories

Published on: Tue, 19 Mar 2019 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of 26 compounds belonging to chemical group 3 (α,β‐unsaturated straight‐chain and branched‐chain aliphatic primary alcohols, aldehydes, acids and esters). They are all currently authorised as flavours in food. The FEEDAP Panel was unable to perform the assessment of non‐2(c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-3-2019

Assessment of the application for renewal of authorisation of Bonvital® (Enterococcus faecium DSM 7134) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening

Assessment of the application for renewal of authorisation of Bonvital® (Enterococcus faecium DSM 7134) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening

Published on: Tue, 19 Mar 2019 Bonvital® is the trade name for a feed additive based on Enterococcus faecium DSM 7134 currently authorised for use in piglets, pigs for fattening, sows, chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species. This opinion concerns the renewal of the authorisation of Bonvital® as a zootechnical additive for weaned piglets and pigs for fattening. The applicant is proposing to increase the minimum and maximum inclusion level of the additive in feed for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

16-3-2019

Efficacy of sodium formate as a technological feed additive (hygiene condition enhancer) for all animal species

Efficacy of sodium formate as a technological feed additive (hygiene condition enhancer) for all animal species

Published on: Fri, 15 Mar 2019 In 2015, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) issued an opinion on the safety and efficacy of formic acid, ammonium formate and sodium formate as feed hygiene agents for all animal species. In this opinion, two forms of the additive sodium formate, a solid form (specified to contain ≥ 98% sodium formate (w/w)) and a liquid form (specified to contain a minimum of 15% sodium formate, a maximum of 75% free formic acid and a maxim...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

13-3-2019

Safety and efficacy of Probion forte® (Bacillus subtilis KCCM 10941P and Bacillus coagulans KCCM 11093P) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Probion forte® (Bacillus subtilis KCCM 10941P and Bacillus coagulans KCCM 11093P) for chickens for fattening

Published on: Tue, 12 Mar 2019 In 2017, the EFSA Panel on Additive and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) delivered a scientific opinion on the safety and efficacy of Probion Forte®(Bacillus subtilis KCCM 10941P and Bacillus coagulans KCCM 11093P) as a feed additive for chickens for fattening. The two bacterial species are considered suitable for the qualified presumption of safety (QPS) approach to safety assessment provided that the identity of the strains is established and the lack ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

8-3-2019

Safety assessment of the process ‘Jász‐Plasztik’, based on Vacurema Prime technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘Jász‐Plasztik’, based on Vacurema Prime technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Thu, 07 Mar 2019 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the recycling process Jász‐Plasztik (EU register number RECYC0157). The input are hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes originating from collected post‐consumer PET containers and containing no more than 5% PET from non‐food applications. They are heated in a batch reactor under vacuum and then heated in a continuous reactor under vacuum...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

11-2-2019

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new data demonstrating rising youth use of tobacco products and the agency’s ongoing actions to confront the epidemic of youth e-cigarette use

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new data demonstrating rising youth use of tobacco products and the agency’s ongoing actions to confront the epidemic of youth e-cigarette use

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new data demonstrating rising youth use of tobacco products and the agency’s ongoing actions to confront the epidemic of youth e-cigarette use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2019

EFSA statement on the risk posed to humans by a vitamin B2 produced by a genetically modified strain of Bacillus subtilis used as a feed additive

EFSA statement on the risk posed to humans by a vitamin B2 produced by a genetically modified strain of Bacillus subtilis used as a feed additive

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The detection of recombinant DNA in a vitamin B2 used as feed additive was notified by the Belgian national authorities on 2 October 2018 via the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The European Commission requested scientific advice from EFSA on the risk posed to humans by the presence of genetically modified material in the feed additive, particularly with regard to antimicrobial resistance (AMR). EFSA assessed the analytical data from RASFF regarding the prese...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

26-1-2019

The raw primary commodity (RPC) model: strengthening EFSA's capacity to assess dietary exposure at different levels of the food chain, from raw primary commodities to foods as consumed

The raw primary commodity (RPC) model: strengthening EFSA's capacity to assess dietary exposure at different levels of the food chain, from raw primary commodities to foods as consumed

Published on: Thu, 24 Jan 2019 Dietary exposure is typically calculated by combining food consumption data with occurrence data. EFSA's food consumption data are stored in the Comprehensive European Food Consumption Database (Comprehensive Database). Some of these data, however, cannot be used in exposure assessments when the occurrence data are reported for the raw primary commodities (RPCs). The RPC model aims to bridge this gap by transforming the Comprehensive Database into RPC consumption data. Usi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

17-1-2019

Safety and efficacy of 8‐mercapto‐p‐menthan‐3‐one and p‐menth‐1‐ene‐8‐thiol belonging to chemical group 20 when used as flavourings for all animal species

Safety and efficacy of 8‐mercapto‐p‐menthan‐3‐one and p‐menth‐1‐ene‐8‐thiol belonging to chemical group 20 when used as flavourings for all animal species

Published on: Wed, 16 Jan 2019 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of two compounds belonging to chemical group 20 (aliphatic and aromatic mono‐ and di‐thiols and mono‐, di‐, tri‐, and polysulfides with or without additional oxygenated functional groups). 8‐Mercapto‐p‐menthan‐3‐one [12.038] and p‐menth‐1‐ene‐8‐thiol [12.085] are currently ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Assessment of the application for renewal of authorisation of Lantharenol® (lanthanum carbonate octahydrate) for cats

Assessment of the application for renewal of authorisation of Lantharenol® (lanthanum carbonate octahydrate) for cats

Published on: Fri, 11 Jan 2019 Lantharenol® is a feed additive consisting of lanthanum carbonate octahydrate. It is currently authorised as a zootechnical additive (decrease in phosphorous excretion via urine) for cats; this opinion concerns the renewal of the authorisation. In 2007, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of Lantharenol® as a feed additive for cats. The applicant has provided data demonstrating th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

4-1-2019

Bee health

Bee health

For several years now, a phenomenon resulting in the weakening and mortality of bee colonies has been seen in many countries. In this context, the impact of various factors that may act alone or in combination on the health of bee colonies (infectious and parasitic diseases, stress related to changes in food resources, plant protection products, climate conditions, etc.) has regularly been demonstrated through different scientific studies. Below is an update on this issue and details of the Agency's work.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-12-2018

Scientific assistance to assess the detoxification process for dioxins and PCBs in sunflower cake by hexane extraction

Scientific assistance to assess the detoxification process for dioxins and PCBs in sunflower cake by hexane extraction

Published on: Wed, 19 Dec 2018 EFSA was requested to provide scientific assistance to the European Commission on a detoxification process for dioxins and PCBs from sunflower cake by hexane extraction in an emergency situation, as specified in Article 7 of Commission Regulation (EU) 2015/786. The process entails hexane extraction of sunflower oil from the cake to remove dioxins (PCDDs and PCDFs) as well as DL- and NDL-PCBs. The data provided by the applicant were assessed with respect to the efficacy of ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-12-2018


Draft guideline for the demonstration of efficacy for veterinary medicinal products containing anticoccidial substances - Revision 1

Draft guideline for the demonstration of efficacy for veterinary medicinal products containing anticoccidial substances - Revision 1

Draft guideline for the demonstration of efficacy for veterinary medicinal products containing anticoccidial substances - Revision 1

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-12-2018

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of the recycling process RecyPET Hungária (EU register number RECYC0146). The input is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes originating from collected post‐consumer PET containers, containing no more than 5% of PET from non‐food applications. The flakes are dried and extruded. The output of the extrusion step is cut into pellets in an underwater...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Published on: Thu, 29 Nov 2018 African swine fever (ASF) infection is circulating in Eurasia since a decade within wild boar populations without a demonstrated vector host. Further the infection was recurrently translocated by spatio‐temporal dynamics that is incompatible with wild boar movement characteristics. Management actions are required in areas affected by ASF. Control measures address areas with recent focal introduction and areas with ASF circulating several seasons or endemic occurrence. In v...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-9-2018

Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven

Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven

Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5 procent.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31-8-2018

Alcon Announces Voluntary Global Market Withdrawal of CyPass Micro-Stent for Surgical Glaucoma

Alcon Announces Voluntary Global Market Withdrawal of CyPass Micro-Stent for Surgical Glaucoma

Reflecting its uncompromising commitment to patient safety, Alcon today announced an immediate, voluntary market withdrawal of the CyPass Micro-Stent from the global market. In addition, Alcon advises surgeons to immediately cease further implantation with the CyPass Micro-Stent and to return any unused devices to Alcon. This decision and corresponding recommendation is based on an analysis of five-year post-surgery data from the COMPASS-XT long-term safety study. The US Food and Drug Administration (FD...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested by the European Commission to provide scientific assistance under Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002 regarding the evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as a herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means including non‐chemical methods, in accordance with Article 4(7) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context, EFSA organised a commenting phase with ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 This scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF Panel) deals with the safety evaluation of the recycling process General Plastic (EU register No RECYC153), which is based on the Starlinger Decon technology. The decontamination efficiency of the process was demonstrated by a challenge test. The input of this process is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes orig...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-7-2018

"Anti-pollution" masks: not enough data to demonstrate a health benefit and justify recommending their use

"Anti-pollution" masks: not enough data to demonstrate a health benefit and justify recommending their use

In a context where prevention of ambient air pollution is a real public health issue, questions are regularly asked about the value of recommending that the population wear personal protective equipment. This led ANSES to assess the potential health benefits of wearing "anti-pollution" masks. Its expert appraisal revealed a lack of data demonstrating a health benefit. To reduce the health impacts associated with ambient air pollution, the Agency reiterates the importance of prioritising action at the sou...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-6-2018

Signature of the framework agreement for the ESA Platform: strengthening epidemiological surveillance in animal health

Signature of the framework agreement for the ESA Platform: strengthening epidemiological surveillance in animal health

The signing of the new framework agreement for the Epidemiological Surveillance Platform for Animal Health (ESA Platform) on 20 June 2018 by the Director General for Food in the presence of Roger Genet, Director General of ANSES, and eight other members, signals a new departure for this platform, which has demonstrated its usefulness and effectiveness ever since it was set up in October 2011.  

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

23-5-2018

The FDA is Seeking Input on the Evaluation of Approaches to Demonstrate Effectiveness of Heartworm Preventatives for Dogs

The FDA is Seeking Input on the Evaluation of Approaches to Demonstrate Effectiveness of Heartworm Preventatives for Dogs

FDA’s CVM is evaluating the design of studies intended to support the standard of effectiveness for new animal drugs to prevent heartworm disease in dogs. The FDA is requesting public input on evaluating these products to assist in the potential development of alternative study designs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-5-2018

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA has approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), a new animal drug to manage undesired weight loss in cats. Mirataz is the first transdermal product to receive FDA approval for use in cats. FDA-approved drugs have been demonstrated to be safe and effective for their intended use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

Bronchitol (Pharmaxis Europe Limited)

Bronchitol (Pharmaxis Europe Limited)

Bronchitol (Active substance: Mannitol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)687 of Fri, 25 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1252/T/35

Europe -DG Health and Food Safety

25-1-2019


Orphan designation: Mannitolum, Treatment of cystic fibrosis, 07/11/2005, Positive

Orphan designation: Mannitolum, Treatment of cystic fibrosis, 07/11/2005, Positive

Orphan designation: Mannitolum, Treatment of cystic fibrosis, 07/11/2005, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-1-2019

EU/3/05/325 (Pharmaxis Europe Limited)

EU/3/05/325 (Pharmaxis Europe Limited)

EU/3/05/325 (Active substance: Mannitolum) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)580 of Tue, 22 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002786

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvement

We aim to efficiently advance beneficial technology to patients, while solidifying FDA’s gold standard for safety. Our goal in focusing on older predicates is to drive sponsors to continually offer patients devices with the latest demonstrated improvements and advances in safety.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

Transparency is one way to encourage greater inclusion. Check out our Drug Trials Snapshots - information about who participated in clinical trials supporting a drug’s approval and whether there are any demographic differences in benefits or side effects

Transparency is one way to encourage greater inclusion. Check out our Drug Trials Snapshots - information about who participated in clinical trials supporting a drug’s approval and whether there are any demographic differences in benefits or side effects

Transparency is one way to encourage greater inclusion. Check out our Drug Trials Snapshots - information about who participated in clinical trials supporting a drug’s approval and whether there are any demographic differences in benefits or side effects https://go.usa.gov/xPnVQ . pic.twitter.com/MyoBPe0IGg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of minimal residual disease as a clinical endpoint in multiple myeloma studies, draft: consultation open

The guideline aims to address the use of undetectable minimal residual disease (MRD) as an intermediate efficacy endpoint in controlled randomised clinical studies in patients with multiple myeloma (MM), adequately designed to demonstrate efficacy by relevant hard endpoints. MRD as an endpoint in this context would allow earlier approval of new drugs pending final confirmatory data.

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-7-2018

But predicates may be decades old. Our new “expanded abbreviated” 510(k) path to market https://bit.ly/2vnc1Zl  may drive greater market competition for safer devices. It explains how objective performance criteria may be used to demonstrate substantial

But predicates may be decades old. Our new “expanded abbreviated” 510(k) path to market https://bit.ly/2vnc1Zl  may drive greater market competition for safer devices. It explains how objective performance criteria may be used to demonstrate substantial

But predicates may be decades old. Our new “expanded abbreviated” 510(k) path to market https://bit.ly/2vnc1Zl  may drive greater market competition for safer devices. It explains how objective performance criteria may be used to demonstrate substantial equivalence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency