GENEFADRONE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GENEFADRONE 30MG/15ML VIAL ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • L01DB07
 • Δοσολογία:
 • 30MG/15ML VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • 0070476823 - MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE - 2.400000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GENEFADRONE 30MG/15ML VIAL ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • MITOXANTRONE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802064603016 - 01 - BTx1VIALx15ML - 15.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-01-2017

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

NOVANTRONE

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Kάθε   φιαλίδιο   των   10,   12.5   και   15ml  περιέχει   20,   25   και   30mg  αντίστοιχα  Mitoxantrone 

hydrochloride

Mitoxantrone hydrochloride: 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino[ethyl]amino}-9,10-

anthracenedione dihydrochloride.

Για τα έκδοχα βλ. λήμμα 6.1

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Το   NOVANTRONE   ενδείκνυται   για   τη   μείωση   της   νευρολογικής   ανικανότητας   και/ή   της 

συχνότητας   των   κλινικών   υποτροπών   σε   ασθενείς   με   δευτερογενή   (χρόνια)   προοδευτική 

σκλήρυνση κατά πλάκας, προοδευτικές υποτροπές της σκλήρυνσης κατά πλάκας, ή επιδείνωση 

της   υποτροπιάζουσας   –   διαλείπουσας   σκλήρυνσης   κατά   πλάκας   (δηλαδή   σε   ασθενείς,   η 

νευρολογική κατάσταση των οποίων είναι σημαντικώς παθολογική μεταξύ των υποτροπών). 

Το  NOVANTRONE  δεν   ενδείκνυται   για   θεραπεία   ασθενών   με   πρωτογενή   προοδευτική 

σκλήρυνση κατά πλάκας.

Mεταστατικός καρκίνος του μαστού.

Το NOVANTRONE ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού.

Σημείωση: Λόγω απουσίας επαρκών δεδομένων αποτελεσματικότητας στην συμπληρωματική 

θεραπεία του καρκίνου του μαστού και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αύξηση κινδύνου 

για λευχαιμία, το NOVANTRONE πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για μεταστατικό καρκίνο 

του μαστού.

Mη Hodgkin's λέμφωμα.

Οξεία μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία των ενηλίκων (ANLL).

Το NOVANTRONE σε συνδυασμό με άλλα εγκεκριμένα φάρμακα ενδείκνυται στην αρχική 

θεραπεία της οξείας μη λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ANLL) σε ενήλικες. Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει μυελογενείς, προμυελοκυτταρικές, μονοκυτταρικές, και ερυθροκυτταρικές οξείες 

λευχαιμίες.   

Ως ανακουφιστική θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

Προχωρημένος, ανθεκτικός στην ορμονοθεραπεία, καρκίνο του προστάτου.

Σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ενδείκνυται ως αρχική χημειοθεραπεία για την ανακούφιση 

από   τον   πόνο   ασθενών   με   προχωρημένο   ανθεκτικό   στην   ορμονοθεραπεία   καρκίνο   του 

προστάτου.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

4.2.1. Προφυλάξεις κατά την προετοιμασία και την χορήγηση

Το πυκνό διάλυμα Mitoxantrone hydrochloride πρέπει να αραιώνεται πριν τη χρήση (βλ. 

παράγραφο 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού και 6.2 Ασυμβατότητες)

Το NOVANTRONE δεν πρέπει να χορηγηθεί ποτέ υποδορίως, ενδομυικώς, ή ενδοαρτηριακώς.

Υπάρχουν αναφορές τοπικών/περιοχικών νευροπαθειών, μερικές φορές μη αναστρέψιμων, μετά 

από ενδοαρτηριακή ένεση. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή τοπική βλάβη ιστού σε περίπτωση 

εξαγγείωσης κατά τη χορήγηση. Βλέπε επίσης παράγραφο 4.8 και Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

Το NOVANTRONE δεν πρέπει να χορηγείται ενδορραχιαία. 

Μπορεί να προκληθούν σοβαρές μόνιμες βλάβες από την ενδορραχιαία χορήγηση. Υπάρχουν 

αναφορές νευροπάθειας και νευροτοξικότητας, τόσο κεντρικής όσο και περιφερειακής, μετά 

από ενδορραχιαία χορήγηση. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν σπασμούς που οδήγησαν σε 

κώμα και σοβαρές νευρολογικές βλάβες, με παράλυση και δυσλειτουργία εντέρου και κύστης. 

Βλέπε επίσης Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.     

     

Συνιστάται προσοχή στη χορήγηση για την αποφυγή εξαγγείωσης.   

Συνιστάται   προσοχή   για   την   αποφυγή   εξαγγείωσης   στο   σημείο   της   έγχυσης   και   για   την 

αποφυγή   επαφής   του   NOVANTRONE   με   το   δέρμα,   τους   βλεννογόνους,   ή   τα   μάτια.   Εάν 

παρουσιαστούν   οποιαδήποτε   σημεία   ή   συμπτώματα   εξαγγείωσης,   όπως   κάψιμο,   πόνος, 

κνησμός, ερύθημα, οίδημα, κυανός αποχρωματισμός ή εξέλκωση, η ένεση ή έγχυση πρέπει να 

διακοπεί αμέσως και να ξαναρχίσει σε άλλη φλέβα πάνω από την προηγούμενη ή στο άλλο 

χέρι.

Κατά την ενδοφλέβια χορήγηση του NOVANTRONE μπορεί να συμβεί εξαγγείωση η οποία να 

συνοδεύεται ή όχι από αίσθημα νηγμών ή καύσου ακόμη και εάν το αίμα επιστρέφει καλά με 

αναρρόφηση   από   την   βελόνα   έγχυσης.   Εάν   έχει   συμβεί   ή   υπάρχει   υποψία   για   υποδόρια 

εξαγγείωση, συνιστάται η περιοδική εναπόθεση πάγου στην περιοχή της εξαγγείωσης και η 

ανύψωση του πάσχοντος άκρου. Λόγω της προοδευτικής φύσης των αντιδράσεων εξαγγείωσης 

η περιοχή της ένεσης πρέπει να εξετάζεται συχνά και εάν υπάρξει οποιοδήποτε σημείο τοπικής 

αντίδρασης   να   ζητάται   συμβουλή   χειρουργού.   Η   περιοχή   της   εξαγγείωσης   πρέπει   να 

παρακολουθείται   προσεκτικά   για   ενδείξεις   νέκρωσης   και/ή   φλεβίτιδας   που   μπορεί   να 

χρειάζονται επιπλέον ιατρική φροντίδα.

4.2.2. Δοσολογία    

4.2.2.1. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Η συνιστώμενη δόση Novantrone είναι 12 mg/m 2  επιφανείας σώματος ως βραχεία (περίπου 5 ως 15 

λεπτά)   ενδοφλέβια   έγχυση   κάθε   3   μήνες.   Βλέπε   επίσης   παρ.   «Iδιαίτερες   Προειδοποιήσεις   και 

Προφυλάξεις» και προφυλάξεις σε πλαίσιο, για πληροφορίες πριν τη δοσολογία.  

                  

4.2.2.2.   Μεταστατικός   καρκίνος   του   Μαστού,   Ηπατοκυτταρικό   καρκίνωμα,   Μη  Hodgkin's 

λέμφωμα:

α) Μονοθεραπεία

Η συνιστώμενη αρχική δοσολογία για χρήση του NOVANTRONE ως μονοθεραπεία είναι 14mg/m 2 

επιφανείας   σώματος   ως   μία   μόνη   ενδοφλέβια   δόση,   η   οποία   μπορεί   να   επαναλαμβάνεται   σε 

διαστήματα 21 ημερών. Μικρότερη αρχική δόση (12mg/m 2  ή λιγότερο) συνιστάται σε ασθενείς με 

ανεπαρκείς   εφεδρείες   μυελού   π.χ.   λόγω   προηγούμενης   χημειοθεραπείας   ή   κακής   γενικής 

κατάστασης. (Βλ. Επίσης παρ. «Iδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις» και προειδοποιήσεις 

σε πλαίσιο για πληροφορίες πριν τη δοσολογία). 

Η   προσαρμογή   της   δοσολογίας   και   του   χρόνου   μεταξύ   των   διαδοχικών   δόσεων   πρέπει   να 

καθορίζεται   με   κλινικά   κριτήρια   που   εξαρτώνται   από   τον   βαθμό   και   τη   διάρκεια   της 

μυελοκαταστολής. Αν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων στις 21 ημέρες 

έχει επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, μπορούν να επαναληφθούν οι αρχικές δόσεις. 

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί οδηγό για τη ρύθμιση της δοσολογίας που βασίζεται στην μέγιστη 

μυελοκαταστολή (που συνήθως εκδηλώνεται 10 ημέρες περίπου μετά τη χορήγηση της δόσης) για 

τη   θεραπεία   του   μεταστατικού   καρκίνου   του   μαστού,   του   μη  Hodgkin's  λεμφώματος   και   του 

ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.

ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΕΥΚΩΝ 

(WBC/mm 3 ) ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 

(PTL/ mm 3 ) ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

> 1.500 και 

> 50.000  ≤ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΟΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΤΕ ΚΑΤΑ 2MG/M 2  ΑΝ  Ο 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΥΕΛΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΕΚΤΗ ΜΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΔΟΣΗ

> 1.500 και 

> 50.000 > 21 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΟΣΗ.

WBC  < 1.500 και

< 50.000 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ 

ΚΑΤΑ 2MG/M 2  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ.

< 1.000 και

< 25.000 OΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΤΕ 

ΚΑΤΑ 4MG/M 2  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ.

β) Θεραπεία συνδυασμού:

Το NOVANTRONE έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό και με άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα.

Στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού έχει δειχθεί ότι ο συνδυασμός του  NOVANTRONE  με 

άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες περιλαμβανομένων των cyclophosphamide & 5-flouorouracil 

ή  methotrexate  &  mitomycin  C  ήταν   αποτελεσματικός.   Βλέπε   επίσης   παρ.   «Iδιαίτερες 

Προειδοποιήσεις   και   Προφυλάξεις»   και   προειδοποιήσεις   σε   πλαίσιο   για   πληροφορίες   πριν   τη 

δοσολογία.

Το NOVANTRONE έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με διάφορους συνδυασμούς στο μη  Hodgkin's 

λέμφωμα, τα διαθέσιμα στοιχεία όμως είναι περιορισμένα προς το παρόν και δεν είναι δυνατόν να 

συστηθούν συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα.

Ως κανόνας όταν το NOVANTRONE χρησιμοποιείται σε συνδυασμένη χημειοθεραπεία με άλλους 

μυελοκατασταλτικούς παράγοντες η αρχική του δόση πρέπει να μειώνεται κατά 2-4mg/m 2  από τις 

συνιστώμενες για μονοθεραπεία δόσεις. Οι επόμενες δόσεις, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, 

εξαρτώνται από το βαθμό και τη διάρκεια της μυελοκαταστολής.

4.2.2.3. Οξεία Μη Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία των ενηλίκων

α)  Μονοθεραπεία σε περιπτώσεις υποτροπής

Η   συνιστώμενη   δοσολογία   για   την   επαγωγή   υφέσεως   είναι   12mg/m 2   επιφάνειας   σώματος 

χορηγούμενη ως εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση ημερησίως, για πέντε συνεχείς ημέρες (σύνολο 60 

mg/m²). Σε κλινικές μελέτες, με δοσολογία 12mg/m² ημερησίως για πέντε ημέρες, οι ασθενείς οι 

οποίοι πέτυχαν πλήρη ύφεση, το κατόρθωσαν με  τον πρώτο κύκλο της θεραπείας επαγωγής.

β) Θεραπεία συνδυασμού:

Το  NOVANTRONE   χρησιμοποιείται συχνά σε σχήματα συνδυασμού για την αντιμετώπιση της 

ANLL. Το μεγαλύτερο μέρος της κλινικής εμπειρίας αφορά στον συνδυασμό του NOVANTRONE 

με  Cytoside  arabinoside.   Ο   συνδυασμός   αυτός   έχει   χρησιμοποιηθεί   με   επιτυχία   στην   αρχική 

αντιμετώπιση της ANLL καθώς και σε υποτροπή.

Ένα αποτελεσματικό σχήμα επαγωγής υφέσεως σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγούμενη 

θεραπεία είναι 10-12mg/m 2   NOVANTRONE για 3 ημέρες σε συνδυασμό με Cytosine arabinoside 

100mg/m 2   I.V.   για   7   ημέρες   (με   συνεχή   έγχυση).   Ακολουθεί   δεύτερος   κύκλος   επαγωγής   και 

κατόπιν κύκλος συντήρησης σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα γιατρού. Σε άλλες κλινικές 

μελέτες,   η   διάρκεια   των   κύκλων   συντήρησης   της   υφέσεως   ελαττώθηκε   στις   2   ημέρες   με   το 

NOVANTRONE και 5 ημέρες με το Cytosine arabinoside.

Πάντως οι μεταβολές του παραπάνω σχήματος πρέπει να γίνονται από τον θεράποντα γιατρό βάσει 

των ιδιαίτερων παραμέτρων του ασθενή.

Για επαγωγή υφέσεως, η συνιστώμενη δοσολογία είναι 12 mg/m 2  NOVANTRONE την ημέρα για 

τις   μέρες   1-3,   χορηγούμενο   με   ενδοφλέβια   έγχυση,   και   100  mg/m 2   cytarabine  για   7   ημέρες, 

χορηγούμενο με συνεχή 24ωρη έγχυση τις ημέρες 1-7.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ύφεση επιτυγχάνεται μετά τον αρχικό κύκλο της θεραπείας. Σε 

περίπτωση   ατελούς  αντιλευχαιμικής   απόκρισης,  μπορεί  να  δοθεί   δεύτερος  κύκλος  αγωγής.  Θα 

πρέπει να χορηγηθεί NOVANTRONE για 2 ημέρες και cytarabine για 5 ημέρες, χρησιμοποιώντας 

τα ίδια ημερήσια δοσολογικά επίπεδα.

Εάν παρατηρηθεί σοβαρή, ή απειλητική για τη ζωή, μη αιματολογική τοξικότητα κατά τον πρώτο 

κύκλο επαγωγής υφέσεως, τότε ο δεύτερος κύκλος επαγωγής υφέσεως πρέπει να ανασταλεί μέχρι 

να εξαληφθεί η τοξικότητα.   Βλέπε επίσης «Iδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις» και 

Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο πριν τη δοσολογία. 

Η   θεραπεία   σταθεροποίησης,   η   οποία   χρησιμοποιήθηκε   σε   δύο   μεγάλες   τυχαιοποιημένες 

πολυκεντρικές  μελέτες, συνίσταται σε  NOVANTRONE  12  mg/m 2   χορηγούμενο  με ενδοφλέβια 

έγχυση καθημερινά για τις ημέρες 1 και 2 και cytarabine 100 mg/m 2  για 5 ημέρες χορηγούμενο ως 

συνεχής 24ωρη έγχυση τις ημέρες 1-5. Ο πρώτος κύκλος δόθηκε περίπου 6 εβδομάδες μετά τον 

τελικό κύκλο επαγωγής υφέσεως. Ο δεύτερος, γενικά, χορηγήθηκε 4 εβδομάδες μετά τον πρώτο. 

Παρατηρήθηκε   σοβαρή   μυελοκαταστολή.   Βλέπε   επίσης   «Iδιαίτερες   Προειδοποιήσεις   και 

Προφυλάξεις» και Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο πριν τη δοσολογία. 

Έχει επίσης δειχθεί αποτελεσματικότητα του NOVANTRONE σε συνδυασμό με την etoposide σε 

ασθενείς με υποτροπή ή που δεν ανταποκρίνονταν στην κλασσική χημειοθεραπεία. Η χρήση του 

NOVANTRONE  σε συνδυασμό με etoposide όπως και με άλλα κυτταροτοξικά μπορεί να επιφέρει 

μεγαλύτερη μυελοκαταστολή από ότι η μονοθεραπεία με NOVANTRONE.

Θα   πρέπει   να   ανατρέχει   κανείς   στη   δημοσιευμένη   βιβλιογραφία   για   πληροφορίες   σχετικά   με 

συγκεκριμένα δοσολογικά σχήματα. Το NOVANTRONE πρέπει να χρησιμοποιείται από γιατρούς 

με εμπειρία στη χρήση σχημάτων χημειοθεραπείας. 

Οι   προσαρμογές   στη   δοσολογία   πρέπει   να   γίνονται   από   τον   θεράποντα   γιατρό   ως   πρέπει, 

λαμβάνοντας   υπόψη   την   τοξικότητα,   την   ανταπόκριση   και   τα   ιδιαίτερα   χαρακτηριστικά   του 

ασθενή. Όπως ισχύει  και για τα άλλα κυτταροτοξικά φάρμακα, το  NOVANTRONE  πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή στη θεραπεία συνδυασμού έως ότου αποκτηθεί μεγαλύτερη εμπειρία.

γ) Λευχαιμία παίδων

Δεδομένου ότι η εμπειρία με το NOVANTRONE στην λευχαιμία των παιδιών είναι περιορισμένη, 

δεν μπορούν να δοθούν δοσολογικές συστάσεις για την ομάδα αυτή του πληθυσμού.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στα παιδιά δεν έχει τεκμηριωθεί.

4.2.2.4. Ανακούφιση από τον πόνο ασθενών με προχωρημένο ανθεκτικό στην ορμονοθεραπεία  

καρκίνο του προστάτου

Βάσει   στοιχείων   από   2   συγκριτικές   μελέτες   με  NOVANTRONE  +   κορτικοστεροειδή   έναντι 

μονοθεραπείας  με κορτικοστεροειδή, η συνιστώμενη  δοσολογία για το  NOVANTRONE  είναι  

12-14mg/m 2  χορηγούμενο σε βραχείας διάρκειας ενδοφλέβια έγχυση κάθε 21 ημέρες.

Βλέπε επίσης παρ. «Iδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις» και Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο 

για πληροφορίες πριν τη δοσολογία

4.2.3. Ηπατική ανεπάρκεια

Σε  ασθενείς  με  ηπατική  ανεπάρκεια  υπάρχουν  ανεπαρκή  δεδομένα  για συστάσεις  δοσολογικής 

αναπροσαρμογής. Βλέπε επίσης «Iδιαίτερες προειδοποιήσεις».

4.2.4. Ηλικιωμένοι

Γενικώς,  η  δοσολογία για  τους   ηλικιωμένους   ασθενείς  πρέπει  να  ξεκινάει  από το  χαμηλότερο 

δοσολογικό σχήμα, λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας μειωμένης ηπατικής, νεφρικής ή καρδιακής 

λειτουργίας και άλλων ταυτόχρονων νόσων ή άλλης θεραπευτικής αγωγής.  

4.3 Αντενδείξεις

Να μην χορηγείται ενδορραχιαία ή ενδοαρτηριακά.

Το   NOVANTRONE  αντενδείκνυται   σε   ασθενείς   που   έχουν   εμφανίσει   υπερευαισθησία   στο 

Mitoxantrone hydrochloride ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του προϊόντος, ή είναι γνωστό ότι 

έχουν υπερευαισθησία στα θειώδη.

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

4.4.1. Προειδοποιήσεις

Το   NOVANTRONE   πρέπει   να   χορηγείται   υπό   την   εποπτεία   ιατρού   με   εμπειρία   στη   χρήση 

κυτταροτοξικών χημειοθεραπευτικών παραγόντων.

Το NOVANTRONE είναι ένα δραστικό, κυτταροτοξικό φάρμακο που πρέπει να το χρησιμοποιούν 

γιατροί εξοικειωμένοι με τη χρήση αντινεοπλασματικών παραγόντων και που έχουν τον εξοπλισμό 

για την τακτική παρακολούθηση των κλινικών, αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας και μετά. Πρέπει να διενεργείται πλήρης αιματολογικός  έλεγχος  σε 

τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ίσως να απαιτηθούν ρυθμίσεις της δοσολογίας 

βάσει αυτών των μετρήσεων (βλέπε παράγρ. "Δοσολογία & Τρόπος Χορήγησης").

Σε ασθενείς με λευχαιμία η θεραπεία με NOVANTRONE πρέπει να γίνεται σε Τμήματα και από 

γιατρούς που έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς κλινικής και εργαστηριακής παρακολούθησης των 

ασθενών, καθώς και τη δυνατότητα υποστηρίξεώς τους και αντιμετωπίσεως των αναμενομένων 

επιπλοκών της θεραπείας.

Το NOVANTRONE πρέπει να χορηγείται αργά με ενδοφλέβια έγχυση ελεύθερης ροής. Δεν πρέπει 

να χορηγείται ποτέ υποδορίως, ενδομυικώς, ή ενδοαρτηριακώς. Μπορεί να συμβεί σοβαρή τοπική 

βλάβη ιστού εάν συμβεί εξαγγείωση κατά τη χορήγηση. Βλέπε επίσης παρ. «Δοσολογία και τρόπος 

χορήγησης» και «Ανεπιθύμητες ενέργειες».

To  NOVANTRONE   δεν   πρέπει   να   χορηγείται   με   ενδορραχιαία   ένεση.   Μπορεί   να   προκληθεί 

σοβαρή   βλάβη   με   μόνιμες   συνέπειες   εάν   γίνει   ενδορραχιαία   χορήγηση.   Βλέπε   επίσης   παρ. 

«Δοσολογία και τρόπος χορήγησης».

Με εξαίρεση τη θεραπεία οξείας μη λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, το NOVANTRONE γενικά δεν 

πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με αρχική τιμή ουδετερόφιλων κάτω των 1500 κυττάρων/ mm 3 . 

Για την παρακολούθηση της μυελοκαταστολής, κυρίως της ουδετεροπενίας, η οποία μπορεί να 

είναι   σοβαρή   και   να   καταλήξει   σε   λοίμωξη,   συνιστάται   να   γίνονται   συχνές   γενικές   εξετάσεις 

αίματος σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν NOVANTRONE. 

Μυοκαρδιακή   τοξικότητα,   η   οποία   εκδηλώνεται   στην   πιο   σοβαρή   μορφή   της   με   δυνητικά 

θανατηφόρο συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να παρουσιαστεί είτε κατά τη διάρκεια 

θεραπείας με  NOVANTRONE  ή μήνες έως χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας. Η χρήση του 

Mitoxantrone  hydrochloride  έχει συσχετιστεί με καρδιοτοξικότητα. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται 

ανάλογα με την αθροιστική δόση του NOVANTRONE.

Σε   ασθενείς   με   καρκίνο,   ο   κίνδυνος   συμπτωματικής   συμφορητικής   καρδιακής   ανεπάρκειας 

εκτιμήθηκε να είναι 2,6% για ασθενείς που έλαβαν αθροιστική δόση έως 140 mg/m 2 . Για το λόγο 

αυτό   οι   ασθενείς   πρέπει   να   παρακολουθούνται   για   ενδείξεις   καρδιακής   τοξικότητας   και   να 

ρωτούνται για συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας πριν την έναρξη της θεραπείας.

Ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας οι οποίοι φθάνουν σε αθροιστική δόση 100 mg/m 2  πρέπει να 

παρακολουθούνται   για   ενδείξεις   καρδιακής   τοξικότητας   πριν   από   την   κάθε   επόμενη   δόση. 

Συνήθως,   οι  ασθενείς   με  σκλήρυνση  κατά   πλάκας  δεν   πρέπει   να  λαμβάνουν   αθροιστική   δόση 

μεγαλύτερη   από   140  mg/m 2 .   Ενεργός   ή   λανθάνουσα   καρδιαγγειακή   νόσος,   προηγούμενη   ή 

ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία στην μεσοθωράκια / περικάρδια περιοχή, προηγούμενη θεραπεία με 

άλλες ανθρακυκλίνες ή ανθρασενεδιόνες, ή ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα καρδιοτοξικά φάρμακα 

μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής τοξικότητας.             

Καρδιακή τοξικότητα με  NOVANTRONE  μπορεί να συμβεί σε χαμηλότερες αθροιστικές δόσεις 

είτε υπάρχουν καρδιακοί παράγοντες κινδύνου, είτε όχι. Βλέπε επίσης παρ. «Δοσολογία και τρόπος 

χρήσης» και «Iδιαίτερες προειδοποιήσεις : Καρδιολογικές επιδράσεις»

Σε καρκινοπαθείς στους οποίους χορηγούνται ανθρακυκλίνες, έχει αναφερθεί δευτεροπαθής οξεία 

μυελογενής   λευχαιμία   (AML).   Το  Mitoxantrone  hydrochloride  είναι   ανθρασενεδιόνη,   ένα 

σχετιζόμενο φάρμακο. Η πρόκληση ανθεκτικής δευτεροπαθούς λευχαιμίας είναι πιο συχνή όταν οι 

ανθρακυκλίνες χορηγούνται συγχρόνως με αντινεοπλασματικούς παράγοντες που καταστρέφουν το 

DNA, όταν οι ασθενείς έχουν λάβει προηγούμενη εντατική θεραπεία με κυτταροτοξικά φάρμακα, ή 

όταν έχει γίνει κλιμάκωση των δόσεων των ανθρακυκλινών. Ο αθροιστικός κίνδυνος ανάπτυξης 

οξείας   μυελογενούς   λευχαιμίας   (AML)   που   σχετίζεται   με   τη   θεραπεία,   σε   1774   ασθενείς   με 

καρκίνο   του   μαστού   οι   οποίοι   ελάμβαναν  Mitoxantrone  hydrochloride  συγχρόνως   με   άλλους 

κυτταροτοξικούς παράγοντες και ακτινοθεραπεία, υπολογίστηκε σε 1,1% και 1,6% σε 5 και 10 

χρόνια αντίστοιχα. Βλέπε επίσης «Προειδοποιήσεις»

Υπάρχουν   αναφορές, μετά   την κυκλοφορία   του  προϊόντος,  οξείας  λευχαιμίας,   κάποιες  από τις 

οποίες είχαν θανατηφόρο έκβαση, μετά από χορήγηση  Mitoxantrone  για θεραπεία σκλήρυνσης 

κατά πλάκας. Βλέπε επίσης «Ανεπιθύμητες ενέργειες». 

Το  NOVANTRONE  πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με μυελοκαταστολή  (βλέπε 

παράγρ. "Δοσολογία και Τρόπος χορήγησης") ή με κακή γενική κατάσταση.

      

4.4.1.1. Μυελοκαταστολή

Όταν το NOVANTRONE χορηγείται σε υψηλές δόσεις (>14 mg/m 2 /d x 3 ημέρες) όπως ενδείκνυται 

για τη θεραπεία της λευχαιμίας, θα συμβεί σοβαρή μυελοκαταστολή. Το NOVANTRONE πρέπει 

να   χορηγείται   υπό   την   εποπτεία   ιατρού   με   εμπειρία   στη   χρήση   κυτταροτοξικών 

χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες   για παρακολούθηση   των  αιματολογικών   και  βιοχημικών  παραμέτρων   και  πρόσθετες 

θεραπείες,   συμπεριλαμβανομένων   των   αντιβιοτικών.   Πρέπει   να   υπάρχουν   διαθέσιμα   αίμα   και 

προϊόντα αίματος για την υποστήριξη ασθενών κατά την περίοδο αναμενόμενης υποπλασίας του 

μυελού   και   σοβαρής   μυελοκαταστολής.   Ιδιαίτερη   προσοχή   πρέπει   να   δίνεται   ώστε   να 

επιβεβαιώνεται   η   ολική   αιματολογική   ανάκτηση   πριν   χορηγηθεί   η   θεραπεία   συντήρησης   (εάν 

χρησιμοποιηθεί τέτοια θεραπεία) και οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε αυτήν τη 

φάση. Το NOVANTRONE σε οποιαδήποτε δόση μπορεί να προκαλέσει μυελοκαταστολή.

4.4.1.2. Ταυτόχρονη θεραπεία με άλλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες και/ή ραδιοθεραπεία

Οι   αναστολείς   της   τοποϊσομεράσης   ΙΙ,   συμπεριλαμβανομένου   του  NOVANTRONE,   όταν 

χορηγούνται συγχρόνως με άλλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες και/ή ακτινοθεραπεία, έχουν 

συσχετιστεί   με   την   ανάπτυξη   Οξείας   Μυελογενούς   Λευχαιμίας,   (AML)   ή   Συνδρόμου 

Μυελοδυσπλασίας (MDS). Βλέπε επίσης παρ. “Αλληλεπιδράσεις” και “Ανεπιθύμητες ενέργειες”.

4.4.1.3.Καρδιολογικές επιδράσεις – Γενικά

Πριν   τη   χορήγηση   της   αρχικής   δόσης  NOVANTRONE  συνιστάται   να   γίνεται   εκτίμηση   του 

κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) (με ηχοκαρδιογράφημα ή  MUGA). Ακόλουθες 

εκτιμήσεις του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας συνιστώνται εάν εμφανιστούν σημεία ή 

συμπτώματα   συμφορητικής   καρδιακής   ανεπάρκειας,   και   πριν   χορηγηθούν   όλες   οι   δόσεις   σε 

ασθενείς που έχουν λάβει αθροιστική δόση >100 mg/m 2 . Βλέπε επίσης προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

Με   το  NOVANTRONE  μπορεί   να   παρουσιαστούν   λειτουργικές   μεταβολές   στην   καρδιακή 

λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας και 

της μη αναστρέψιμης συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιακή τοξικότητα μπορεί να 

είναι   πιο   συχνή   σε   ασθενείς   που   έχουν   λάβει   προηγούμενη   θεραπεία   με   ανθρακυκλίνες, 

προηγούμενη   μεσοθωράκεια   ακτινοθεραπεία,   ή   σε   ασθενείς   με   προϋπάρχουσα   καρδιαγγειακή 

νόσο. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να παρακολουθείται τακτικά το κλάσμα εξώθησης αριστερής 

κοιλίας από την έναρξη της θεραπείας. Βλέπε επίσης Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

Έχουν   αναφερθεί   περιπτώσεις   διαταραχών   της   καρδιακής   λειτουργίας,   περιλαμβανομένων 

συμφορητικής   καρδιακής   ανεπάρκειας   και   μείωσης   του   κλάσματος   εξώθησης   της   αριστερής 

κοιλίας. Η πλειοψηφία αυτών των καρδιολογικών διαταραχών εκδηλώθηκε σε ασθενείς που είχαν 

λάβει   προηγούμενη   θεραπεία   με   ανθρακυκλίνες   ή   ακτινοθεραπεία   μεσοθωρακίου   ή   με 

προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο. Σε ασθενείς αυτών των κατηγοριών συνιστάται η χορήγηση των 

πλήρων δόσεων του NOVANTRONE βάσει του προγράμματος χορήγησης.

Παρόλα αυτά απαιτείται επιπλέον προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς και συνιστάται η διενέργεια με 

προσοχή τακτικών καρδιολογικών εξετάσεων από την έναρξη της θεραπείας.

Δεδομένου  ότι η  εμπειρία της παρατεταμένης  χορήγησης  NOVANTRONE  είναι  περιορισμένη, 

συνιστάται η διενέργεια καρδιολογικών εξετάσεων επίσης και σε ασθενείς στους οποίους δεν έχουν 

αναγνωριστεί παράγοντες κινδύνου, κατά τη διάρκεια όμως της θεραπείας τους χορηγείται δόση 

που συνολικά ξεπερνά τα 160mg/m 2 .

4.4.1.4. Καρδιολογικές επιδράσεις – Καρκίνος

Ασθενείς   με   καρκίνο   οι   οποίοι   έλαβαν   αθροιστικές   δόσεις   140  mg/m 2   είτε   μόνου   είτε   σε 

συνδυασμό με   άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες είχαν αθροιστική πιθανότητα 2,6% για 

κλινική   συμφορητική   καρδιακή   ανεπάρκεια.   Σε   συγκριτικές   ογκολογικές   μελέτες   το   συνολικό 

αθροιστικό ποσοστό πιθανότητας ήπιων ή σοβαρών μειώσεων του κλάσματος εξώθησης αριστερής 

κοιλίας σε αυτή τη δόση ήταν 13%. Βλέπε επίσης Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

Λόγω του πιθανού κινδύνου καρδιολογικών επιδράσεων σε ασθενείς στους οποίους είχε χορηγηθεί 

στο   παρελθόν  daunorubicin  ή  doxorubicin,   ο   λόγος   όφελος   /κίνδυνος   της   θεραπείας   με 

NOVANTRONE σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να καθορίζεται πριν την έναρξη της θεραπείας.

Οξεία   συμφορητική   καρδιακή   ανεπάρκεια   μπορεί   να   παρουσιαστεί   περιστασιακά   σε   ασθενείς 

στους   οποίους   χορηγήθηκε  NOVANTRONE  για   οξεία   μη   λεμφοκυτταρική   λευχαιμία.   Βλέπε 

επίσης προειδοποιήσεις σε πλαίσιο. Σε μελέτες πρώτης γραμμής συγκριτικές μεταξύ Mitoxantrone 

HCl  +  Cytarabine  έναντι  Daunorubicin  +  Cytarabine  σε   ενήλικες   ασθενείς   με   οξεία   μη 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία, η θεραπεία συσχετίστηκε με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια σε 

6,5% των ασθενών σε κάθε μια από τις δύο ομάδες. Είναι δύσκολο να καθορισθεί η αιτιακή σχέση 

μεταξύ της θεραπευτικής αγωγής και των καρδιολογικών επιδράσεων με αυτό το σχήμα, γιατί η 

λειτουργία του μυοκαρδίου καταστέλλεται συχνά από την αναιμία, τον πυρετό, την λοίμωξη και 

την αιμορραγία που συχνά συνοδεύουν την υποκείμενη νόσο.    

Αλλαγές   στην   καρδιακή   λειτουργία   όπως   μείωση   του   κλάσματος   εξώθησης   αριστερής   κοιλίας 

μπορεί να παρουσιαστούν σε ασθενείς με ορμονο-ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη στους οποίους 

χορηγείται NOVANTRONE. Βλέπε επίσης Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

4.4.1.5. Καρδιακές επιπτώσεις - Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Κανονικά το NOVANTRONE δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας οι 

οποίοι έλαβαν αθροιστική δόση κατά τη διάρκεια της ζωής τους >140  mg/m 2 , ή σε ασθενείς με 

κλάσμα   εξώθησης   αριστερής   κοιλίας   <50%   ή   με   κλινικώς   σημαντική   μείωση   του   κλάσματος 

εξώθησης αριστερής κοιλίας. Βλέπε επίσης Προειδοποιήσεις σε πλαίσιο.

Αλλαγές στην καρδιακή λειτουργία μπορεί να παρουσιαστούν σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά 

πλάκας στους οποίους χορηγείται NOVANTRONE. Σε μια ελεγχόμενη μελέτη, δύο ασθενείς (2%) 

από τους 127 που ελάμβαναν Mitoxantrone hydrochloride (ο πρώτος ελάμβανε δόση 5mg/m 2  και ο 

δεύτερος 12  mg/m 2 ) παρουσίασαν τιμές κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας που μειώθηκαν 

κάτω από το 50%. Άλλος ένας ασθενής που ελάμβανε 12 mg/m 2  στον οποίο δεν είχε μετρηθεί το 

κλάσμα   εξώθησης   αριστερής   κοιλίας,   παρουσίασε   μείωση   σε   μια   άλλη   μέτρηση 

ηχοκαρδιογραφήματος κοιλιακής λειτουργίας (κλασματική βράχυνση) η οποία οδήγησε σε διακοπή 

από   τη   μελέτη.   Σε   καμιά   από   τις   μελέτες   δεν   υπήρξαν   αναφορές   συμφορητικής   καρδιακής 

ανεπάρκειας.

4.4.1.6. Ηπατική ανεπάρκεια

Η ασφάλεια του NOVANTRONE σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια δεν έχει τεκμηριωθεί. Βλέπε 

επίσης «Δοσολογία και τρόπος χορήγησης» και «Προφυλάξεις».

Συνιστάται   προσεκτική   παρακολούθηση   κατά   την   αντιμετώπιση   ασθενών   με   σοβαρή   ηπατική 

ανεπάρκεια.

4.4.1.7. Θειώδη

Κατά την παρασκευή του Mitoxantrone hydrochloride μπορεί να παραχθούν θειώδη.

Το  NOVANTRONE  περιέχει   ως   έκδοχο   μεταδιθειώδες   νάτριο.   Τα   θειώδη   μπορούν   να 

προκαλέσουν αλλεργικού τύπου αντιδράσεις περιλαμβανομένων συμπτωμάτων αναφυλαξίας και 

βρογχόσπασμου σε ευαίσθητα άτομα, ιδιαίτερα σε αυτά με ιστορικό άσθματος ή αλλεργίας.

4.4.1.8. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία

Στις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να συνιστάται να αποφύγουν την 

εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες που είναι βιολογικώς ικανές να μείνουν έγκυες πρέπει να κάνουν τεστ 

εγκυμοσύνης πριν από κάθε δόση και τα αποτελέσματα του τεστ πρέπει να είναι γνωστά πριν από 

τη χορήγηση της κάθε δόσης. Εάν το φάρμακο χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης 

ή εάν η ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το φάρμακο αυτό, η ασθενής πρέπει να ενημερωθεί 

για τον δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο. Βλέπε επίσης παρ. «Κύηση και γαλουχία».

4.4.1.9. Το NOVANTRONE είναι μεταλλαξιογόνο in vitro και in vivo στους αρουραίους. Στα ίδια 

είδη υπήρξε μια δυνητική  συσχέτιση μεταξύ  της χορήγησης του φαρμάκου και της ανάπτυξης 

κακοήθους   νεοπλασίας.   Η   δυνατότητα   καρκινογένεσης   στον   άνθρωπο   δεν   είναι   γνωστή.   Οι 

αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ, περιλαμβανομένου του  NOVANTRONE, σε συνδυασμό με 

άλλα αντινεοπλασματικά, έχουν συσχετισθεί με την εκδήλωση οξείας λευχαιμίας.

Δεν υπάρχει εμπειρία χορήγησης του NOVANTRONE με άλλη οδό πέραν της ενδοφλέβιας.

Δεν   πρέπει   να   χορηγείται   ενδορραχιαία,   διότι   έχουν   αναφερθεί   περιπτώσεις   νευροπάθειας, 

συμπεριλαμβανομένων παραλύσεως και δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστεως και του εντέρου 

μέσα από ενδορραχιαία ένεση.

Δεν πρέπει να χορηγείται ενδοαρτηριακά, διότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις τοπικής ή περιοχικής 

νευροπάθειας μετά από ενδοαρτηριακή ένεση.

Η ενεργητική ανοσοποίηση μπορεί να είναι αναποτελεσματική κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 

NOVANTRONE. Γενικώς δεν συνιστώνται οι εμβολιασμοί με εμβόλια ζώντων ιών.

Κατά τη θεραπεία με NOVANTRONE μπορεί να εμφανισθεί σύνδρομο λύσεως όγκου. Πρέπει να 

παρακολουθούνται   τα   επίπεδα   του   ουρικού   οξέος   των   ηλεκτρολυτών   και   της   ουρίας   και   να 

χορηγείται υποουριχαιμική αγωγή πριν την έναρξη της αντιλευχαιμικής θεραπείας.

Το  NOVANTRONE  μπορεί να χρωματίσει κυανοπράσινα τα ούρα και κυανούς τους σκληρούς 

χιτώνες των οφθαλμών, γεγονός για το οποίο πρέπει να προειδοποιούνται οι ασθενείς.

4.4.2. Προφυλάξεις

Η θεραπεία με  NOVANTRONE  πρέπει να συνοδεύεται από στενή και τακτική παρακολούθηση 

αιματολογικών   και   βιοχημικών   εργαστηριακών   παραμέτρων   καθώς   και   από   τακτική 

παρακολούθηση του ασθενή.   

Πριν   από   κάθε   κύκλο   χορήγησης  NOVANTRONE  πρέπει   να   γίνεται   πλήρης   αιματολογικός 

έλεγχος, περιλαμβανομένης της μέτρησης αιμοπεταλίων και επίσης εάν παρουσιαστούν σημάδια 

και συμπτώματα λοίμωξης.

Το NOVANTRONE γενικώς δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με 

αριθμό   ουδετερόφιλων   μικρότερο   από   1500   κύτταρα/   mm 3 .   Βλέπε   επίσης   Προειδοποιήσεις   σε 

πλαίσιο.

Πριν   από   κάθε   κύκλο   θεραπείας   πρέπει   επίσης   να   πραγματοποιούνται   έλεγχοι   ηπατικής 

λειτουργίας. Η θεραπεία με  NOVANTRONE  σε ασθενείς με παθολογικά αποτελέσματα ελέγχων 

ηπατικής   λειτουργίας   δεν   συνιστάται   γιατί   η   κάθαρση   του  NOVANTRONE  μειώνεται   με   την 

ηπατική ανεπάρκεια και οι εργαστηριακές μετρήσεις δεν μπορούν να προβλέψουν την κάθαρση του 

φαρμάκου και τη ρύθμιση των δόσεων. Βλέπε επίσης παρ. «Δοσολογία και τρόπος χρήσης» και 

«Προειδοποιήσεις».   

Ασθενείς   που   λαμβάνουν   ανοσοκατασταλτικούς   παράγοντες,   έχουν   μειωμένη   ανοσολογική 

απόκριση στη λοίμωξη. Οι συστηματικές λοιμώξεις πρέπει να αντιμετωπίζονται συγχρόνως με τη 

θεραπεία με NOVANTRONE ή αμέσως πριν την έναρξη της θεραπείας με NOVANTRONE.

Για   ασθενείς   που   λαμβάνουν   ανοσοκατασταλτικούς   παράγοντες   και   συγχρόνως   εμβολιάζονται, 

υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ασθενείς έχουν ελάχιστη αντισωματική απόκριση μετά τον 

εμβολιασμό.   Ο   εμβολιασμός   με   ζώντα   ιό   μπορεί   να   προκαλέσει   σοβαρές   αντιδράσεις   όπως 

προοδευτική δαμαλίτιδα, γενικευμένη δαμαλίτιδα ή θάνατο.

Η   ανοσοποίηση   μπορεί   να   είναι   αναποτελεσματική   εάν   δοθεί   κατά   τη   διάρκεια   θεραπείας   με 

NOVANTRONE. Ως εκ τούτου, ανοσοποιήσεις με εμβόλια ζώντων ιών γενικώς δεν συνιστώνται.

Το NOVANTRONE μπορεί να χρωματίσει κυανοπράσινα τα ούρα για 24 ώρες μετά τη χορήγηση 

και οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται ότι αυτό είναι αναμενόμενο κατά τη θεραπεία. Επίσης 

μπορεί να χρωματίσει κυανούς τους σκληρούς χιτώνες των οφθαλμών. 

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η τοξικότητα του  NOVANTRONE  αυξάνει κατά τη συγχορήγηση με άλλα αντινεοπλασματικά 

φάρμακα.

Οι   αναστολείς   της   τοποϊσομεράσης   ΙΙ,   συμπεριλαμβανομένου   του  mitoxantrone  hydrochloride, 

όταν χορηγούνται συγχρόνως με άλλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες και/ή ακτινοθεραπεία, 

έχουν   συσχετιστεί   με   την   ανάπτυξη   Οξείας   Μυελογενούς   Λευχαιμίας,   (AML)   ή   Συνδρόμου 

Μυελοδυσπλασίας (MDS). Βλέπε επίσης “Iδιαίτερες Προειδοποιήσεις” και “Φαρμακοκινητική”.

Το  Mitoxantrone  και οι μεταβολίτες του απεκκρίνονται στη χολή και στα ούρα, αλλά δεν είναι 

γνωστό   εάν   η   μεταβολική   ή   απεκκριτική   οδός   είναι   κορεστή,   εάν   μπορεί   να   ανασταλεί   ή   να 

επαχθεί, ή εάν το Μitoxantrone και οι μεταβολίτες του περνούν στην εντεροηπατική κυκλοφορία. 

Μέχρι   σήμερα,   η   εμπειρία   μετά   την   κυκλοφορία   του   φαρμάκου,   δεν   έδειξε   σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα σε ασθενείς που ελάμβαναν NOVANTRONE για τη θεραπεία 

του καρκίνου.

Οι πληροφορίες για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας 

είναι περιορισμένες.         

Δεν   έχει   παρατηρηθεί   αλληλεπίδραση   όταν   το  NOVANTRONE  χορηγείται   συγχρόνως   με 

κορτικοστεροειδή.

4.6 Κύηση και γαλουχία

Χρήση κατά την κύηση

Οι   δράσεις   του  NOVANTRONE  στην   ανθρώπινη   γονιμότητα   ή   την   εγκυμοσύνη   δεν   έχουν 

τεκμηριωθεί. Δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως συμβαίνει και με άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα, οι ασθενείς και οι σύντροφοί τους θα 

πρέπει να συμβουλεύονται να αποφεύγουν τη σύλληψη τουλάχιστον για τους 6 μήνες μετά τη 

διακοπή της θεραπείας.

Δεν   υπάρχουν   επαρκείς   και   καλά   ελεγχόμενες   μελέτες   σε   έγκυες   γυναίκες.   Το  Mitoxantrone 

θεωρείται δυνητικά τερατογόνο στον άνθρωπο λόγω του μηχανισμού δράσης του και των δράσεων 

που   έδειξαν   παρόμοια   φάρμακα   στην   ανάπτυξη   του   εμβρύου.   Εάν   το   φάρμακο   αυτό 

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή εάν η ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το 

φάρμακο αυτό, πρέπει να ενημερωθεί για τον δυνητικό κίνδυνο για το έμβρυο. Για γυναίκες σε 

αναπαραγωγική ηλικία, βλέπε «Προειδοποιήσεις».

Η   χορήγηση   σε   έγκυους   αρουραίους   κατά   τη   διάρκεια   της   οργανογένεσης   συσχετίστηκε   με 

καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου σε δόσεις >0,1  mg/kg/ημέρα (το 0,01 της συνιστώμενης 

ανθρώπινης   δόσης   σε   βάση  mg/m 2 ).   Σε   έγκυα   κουνέλια   στα   οποία   χορηγήθηκε  mitoxantrone 

hydrochloride  κατά την οργανογένεση, παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά πρόωρου τοκετού 

σε δόσεις > 0,1 mg/kg/ημέρα (το 0,01 της συνιστώμενης ανθρώπινης δόσης σε βάση mg/m 2 ). Δεν 

παρατηρήθηκαν τερατογενέσεις σε αυτές τις μελέτες αλλά οι μέγιστες δόσεις που χορηγήθηκαν 

ήταν πολύ χαμηλότερες από τη συνιστώμενη δόση στους ανθρώπους. (το 0,02 και 0,05 της δόσης, 

σε αρουραίους και κουνέλια αντίστοιχα σε βάση mg/m 2 ).   

Χρήση κατά τη γαλουχία.

Το  NOVANTRONE  αποβάλλεται   στο   ανθρώπινο   γάλα   και   έχουν   αναφερθεί   σημαντικές 

συγκεντρώσεις (18 ng/ml) για 28 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση. 

Εξαιτίας της δυνατότητας πρόκλησης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στα νεογνά, ο θηλασμός 

πρέπει να διακόπτεται πριν την έναρξη της θεραπείας.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη επίδραση του  NOVANTRONE  στην ικανότητα 

οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Πρέπει να αναμένεται λευκοπενία μετά τη χορήγηση των συνιστώμενων δόσεων NOVANTRONE. 

Με τη χορήγηση μιας δόσης κάθε 21 ημέρες, η καταστολή του αριθμού των λευκοκυττάρων κάτω 

των   1000/mm 3   δεν   είναι   συχνή,   η   λευκοπενία   είναι   συνήθως   παροδική,   φθάνει   στα   ελάχιστα 

επίπεδα 10 ημέρες περίπου μετά τη χορήγηση της δόσης και αποκαθίσταται συνήθως έως την 21η 

ημέρα. 

Θρομβοκυττοπενία μπορεί να εκδηλωθεί και αναιμία εκδηλώνεται πιο σπάνια.

Η μυελοκαταστολή μπορεί να είναι πιο σοβαρή και παρατεταμένη σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί 

προηγουμένως σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή βρίσκονται σε κακή γενική κατάσταση.

Όταν   το  NOVANTRONE  χορηγείται   ως   μία   ένεση   κάθε   21   ημέρες   για   τη   θεραπεία   του 

προχωρημένου καρκίνου του μαστού και των λεμφωμάτων, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 

που συναντώνται είναι ναυτία και έμετος, αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτές είναι 

ήπιες   και   παροδικές.   Μπορεί   να   εκδηλωθεί   αλωπεκία   αλλά   συχνά   είναι   μικρής   εκτάσεως   και 

αναστρέψιμη με τη διακοπή της θεραπείας.

Άλλες   ανεπιθύμητες   ενέργειες   που   έχουν   αναφερθεί   περιλαμβάνουν   αμηνόρροια,   ανορεξία, 

δυσκοιλιότητα,   διάρροια,   δύσπνοια,   κόπωση   και   αδυναμία,   γαστρεντερική   αιμορραγία, 

στοματίτιδα/βλεννογονίτιδα,   μη   ειδικές   ανεπιθύμητες   ενέργειες   νευρολογικής   φύσης,   πετέχειες, 

εκχυμώσεις, λοιμώξεις ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, σηψαιμία, μυκητιάσεις, πυρετός, 

δύσπνοια,   κεφαλαλγία,   σπασμοί,   αλλεργικές   αντιδράσεις   με   υπόταση,   κνίδωση,   εξανθήματα, 

δύσπνοια, νεφρική ανεπάρκεια.

Σε ασθενείς με λευχαιμία, η φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι κατά κανόνα παρόμοια, αν 

και   εκδηλώνονται   με   μεγαλύτερη   συχνότητα   και   σοβαρότητα   ιδιαίτερα   η   στοματίτιδα   και   η 

βλεννογονίτιδα.

Σπανίως έχουν παρατηρηθεί μεταβολές  στις εργαστηριακές τιμές  π.χ. αυξημένη  κρεατινίνη  και 

ουρία ορού, αυξημένα ηπατικά ένζυμα (και περιστασιακές αναφορές σοβαρής βλάβης της ηπατικής 

λειτουργίας σε ασθενείς με λευχαιμία).

Καρδιολογικές   εκδηλώσεις   που   περιστασιακά   μόνο   είχαν   κλινική   σημασία,   περιλαμβάνουν 

ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, ΗΚΓραφικές μεταβολές και αιφνίδια 

αρρυθμία.   Έχει   αναφερθεί   συμφορητική   καρδιακή   ανεπάρκεια   η   οποία   κατά   κανόνα 

ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία με δακτυλίτιδα ή και διουρητικά. Σε ασθενείς με λευχαιμία 

παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας των καρδιακών ανεπιθύμητων ενεργειών. Είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί η άμεση σχέση του NOVANTRONE σε αυτές τις περιπτώσεις μια και οι περισσότεροι 

ασθενείς   είχαν   λάβει   προηγούμενη   θεραπεία   με   ανθρακυκλίνες   και   δεδομένου   ότι   η   κλινική 

κατάσταση των λευχαιμικών ασθενών είναι συχνά επιβαρυμένη από αναιμία, πυρετό, σηψαιμία και 

ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. 

Το NOVANTRONE μπορεί να δώσει ένα κυανοπράσινο χρωματισμό στα ούρα για 24 ώρες μετά 

τη   χορήγηση  και  θα  πρέπει  να  προειδοποιηθούν   σχετικά  οι  ασθενείς.  Πολύ  σπάνια  μπορεί  να 

παρατηρηθεί ένας αναστρέψιμος κυανούς χρωματισμός του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού.

Έχουν   αναφερθεί   περιπτώσεις   εξαγγείωσης   στο   σημείο   της   έγχυσης   που   συνοδεύτηκαν   από 

ερύθημα,   οίδημα,   άλγος,   καύσο   και   κυανή   χροιά   του   δέρματος.   Η   εξαγγείωση   μπορεί   να 

προκαλέσει νέκρωση που χρειάζεται χειρουργικό καθαρισμό και μεταμόσχευση δέρματος. Επίσης 

έχει αναφερθεί φλεβίτις στην περιοχή της ενέσεως.

Προχωρημένος, ανθεκτικός στην ορμονοθεραπεία καρκίνος του προστάτη

Σε   μια   τυχαιοποιημένη   μελέτη,   όπου   απαιτήθηκε   κλιμάκωση   της   δοσολογίας   για   τιμές 

ουδετερόφιλων άνω των 1000/mm 3  παρατηρήθηκε ουδετεροπενία σταδίου 4 (λευκοκύτταρα  < 500/

) σε ποσοστό 54% των ασθενών που έλαβαν NOVANTRONE + χαμηλή δόση prednisone. Σε 

μία   άλλη   τυχαιοποιημένη   μελέτη   όπου   στους   ασθενείς   χορηγήθηκαν   14mg/m²,   παρατηρήθηκε 

ουδετεροπενία   σταδίου   4   σε   ποσοστό   23%   των   ασθενών   που   έλαβαν  NOVANTRONE  + 

hydrocortisone. Στις δύο μελέτες παρατηρήθηκε πυρετός από ουδετεροπενία/λοίμωξη σε ποσοστό 

11%   και   10%   αντίστοιχα   των   ασθενών   που   έλαβαν  NOVANTRONE  +   κορτικοστεροειδές. 

Αιμοπετάλια   < 50.000/mm 3   μετρήθηκαν σε ποσοστό 4% και 3% αντίστοιχα στους ασθενείς που 

έλαβαν  NOVANTRONE  +   κορτικοστεροειδές,   στις   μελέτες   αυτές   και   υπήρξε   ένας   θάνατος 

ασθενούς   που   έλαβε   θεραπεία  NOVANTRONE  +  hydrocortisone  λόγω   ενδοκρανιακής 

αιμορραγίας μετά από πτώση.

Οργανικό σύστημα                                                          Ανεπιθύμητη ενέργεια

Λοιμώξεις και μολύνσεις

Απροσδιόριστη συχνότητα  Λοίμωξη, λοίμωξη του ουροποιητικού, λοίμωξη του ανώτερου 

αναπνευστικού, πνευμονία, σηψαιμία.

Καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα. (περιλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων)

Απροσδιόριστη συχνότητα Οξεία   μυελογενής   λευχαιμία,   σύνδρομο   μυελοδυσπλασίας, 

οξεία λευχαιμία.

Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος

Απροσδιόριστη συχνότητα Μυελοκαταστολή, υποπλασία μυελού των οστών 

θρομβοκυττοπενία, λευκοπενία, κοκκιοκυτταροπενία, 

ουδετεροπενία, αναιμία, αιμορραγία/ μώλωπες, αιμορραγία, μη 

κανονικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων

Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος 

Απροσδιόριστη συχνότητα Αναφυλαξία/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις (περιλαμβανομένου 

σοκ)

Διαταραχές νευρικού συστήματος

Απροσδιόριστη συχνότητα Άγχος,   σύγχυση,   νωθρότητα,   παραισθησία,   ανορεξία, 

κεφαλαλγία.

Καρδιακές διαταραχές

Απροσδιόριστη συχνότητα Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ασυμπτωματική μείωση 

κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας, μυοκαρδιοπάθεια, 

βραδυκαρδία κόλπου, έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμία, μη 

κανονικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπόταση.

Αναπνευστικές διαταραχές

Απροσδιόριστη συχνότητα Δύσπνοια

Γαστρεντερικές διαταραχές

Απροσδιόριστη συχνότητα Ναυτία,   έμετος,   γαστρεντερική   αιμορραγία,   διάρροια, 

δυσκοιλιότητα, στοματίτιδα, βλεννογονίτιδα

Διαταραχές ήπατος και χολής

Απροσδιόριστη συχνότητα Ηπατοτοξικότητα,   αυξημένα   επίπεδα   ασπαρτατο 

αμινοτρανσφεράσης

Διαταραχές δέματος και υποδορίου ιστού

Απροσδιόριστη συχνότητα Νέκρωση   ιστού,   εξάνθημα,   κυανός   αποχρωματισμός   του 

δέρματος   και   του   σκληρού   χιτώνα   του   ματιού,   αλωπέκια, 

αλλαγές στην κοίτη του όνυχος, εξαγγείωση* 

[* έχει αναφερθεί εξαγγείωση στο σημείο της έγχυσης, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε ερύθημα, οίδημα, άλγος, καύσο και/ή 

κυανό αποχρωματισμό του δέρματος. Η εξαγγείωση μπορεί να 

οδηγήσει   σε   νέκρωση   ιστού   και   ως   εκ   τούτου   να   χρειαστεί 

χειρουργικός καθαρισμός και μεταμόσχευση δέρματος. Επίσης 

έχει αναφερθεί φλεβίτις στο σημείο της έγχυσης. (Βλέπε επίσης 

«Δοσολογία» και προειδοποιήσεις σε πλαίσιο)]

Νεφρικές και ουροποιητικές διαταραχές

Απροσδιόριστη συχνότητα Νεφροτοξικότητα,   κυανοπράσινη   χροιά   στα   ούρα,   αυξημένα 

επίπεδα κρεατινίνης και ουρίας στο πλάσμα

Διαταραχές στο αναπαραγωγικό σύστημα και στο μαστό

Απροσδιόριστη συχνότητα Αμηνόρροια

Γενικές διαταραχές και συμβάματα στην περιοχή χορήγησης.

Απροσδιόριστη συχνότητα Πυρετός,   αδυναμία,   κόπωση,   μεταβολές   βάρους,   κοιλιακό 

άλγος, οίδημα.   

    

4.9 Υπερδοσολογία

Δεν υπάρχει γνωστό ειδικό αντίδοτο για το NOVANTRONE. Υπερδοσολογίες από σφάλμα έχουν 

αναφερθεί. Τέσσερις ασθενείς που έλαβαν 140-180mg/m 2  εφάπαξ ένεση πέθαναν, εξαιτίας σοβαρής 

λευκοπενίας   με   λοίμωξη.   Αιματολογική   υποστήριξη   και   αντιμικροβιακή   θεραπεία   μπορεί   να 

απαιτηθούν κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων μυελικής καταστολής. Αν και ασθενείς με 

σοβαρή   νεφρική   ανεπάρκεια   δεν   έχουν   μελετηθεί,   το  NOVANTRONE  είναι   μια   ουσία   που 

δεσμεύεται   εκτεταμένα   στους   ιστούς   και   είναι   απίθανο   ότι   η   θεραπευτική   του   δράση   ή   η 

τοξικότητά του θα μπορούσαν να μειωθούν από περιτοναϊκή διύλιση ή αιμοκάθαρση.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ    

Κωδικός ATC: L01DB07

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το  Mitoxantrone  hydrochloride, είναι ένας παράγοντας που αντιδρά με το  DNA, παρεμβάλλεται 

στο  DNA  με   δεσμούς   υδρογόνου,   δημιουργεί   χιασμούς   και   διασπάσεις   των   αλύσεων.   Το 

Mitoxantrone  hydrochloride  επίσης αλληλεπιδρά με το  RNA  και είναι ισχυρός αναστολέας της 

τοποϊσομεράσης   ΙΙ,   ενός   ενζύμου   που   ευθύνεται   για   το   ξετύλιγμα   και   την   επιδιόρθωση   του 

κατεσταμένου DNA. 

Έχει κυτταροκτόνο δράση τόσο στα πολλαπλασιαζόμενα όσο και στα μη πολλαπλασιαζόμενα σε 

καλλιέργεια ανθρώπινα κύτταρα, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη εξειδίκευσης φάσης κυτταρικού 

κύκλου. 

Υπάρχουν   στοιχεία   που   δείχνουν   ότι   το  Mitoxantrone  hydrochloride  in  vitro  αναστέλλει   την 

υπερπλασία κυττάρων Β, κυττάρων Τ και μακροφάγων και ελαττώνει την εμφάνιση  αντιγόνου 

καθώς και την έκκριση ιντερφερόνης γάμμα, TNFa και IL-2.  

Δεν έχει καθιερωθεί συσχετισμός μεταξύ συγκέντρωσης και αποτελέσματος ή τοξικότητας για το 

Mitoxantrone hydrochloride.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Το Mitoxantrone hydrochloride δεν απορροφάται σημαντικά στα ζώα μετά την από του στόματος 

χορήγηση. Σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν 15-90 mg/m 2  υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ 

της δόσης και του εμβαδού κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης (AUC).

Oι συγκεντρώσεις στο πλάσμα μειώνονται ταχέως στη διάρκεια των 2 πρώτων ωρών και κατόπιν 

αργά.

Κατανομή

Η κατανομή στους ιστούς είναι εκτεταμένη: ο όγκος κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση 

υπερβαίνει τα 1000 L/m 2 . Το Mitoxantrone hydrochloride δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του 

πλάσματος κατά 78%. Το κλάσμα που συνδέεται είναι ανεξάρτητο της συγκέντρωσης και δεν 

επηρεάζεται από την παρουσία φαινυτοΐνης, δοξορουβικίνης, μεθοτρεξάτης, πρεδνιζόνης, 

πρεδνιζολόνης, ηπαρίνης ή ασπιρίνης. Το Μitoxantrone hydrochloride δεν διαπερνά τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό.      

Μεταβολισμός

Το Mitoxantrone hydrochloride απεκκρίνεται από τα ούρα και τα κόπρανα είτε αμετάβλητο είτε ως 

ανενεργός μεταβολίτης. Σε μελέτες σε ανθρώπους το 10% και το 18% της δόσης ανακτήθηκε στα 

ούρα και τα κόπρανα αντίστοιχα, είτε  ως αναλλοίωτο φάρμακο είτε ως μεταβολίτης κατά την 

περίοδο 5 ημερών μετά τη χορήγηση. Από την ποσότητα που ανανακτήθηκε στα ούρα, το 65% 

ήταν   αναλλοίωτο   φάρμακο.   Το   υπόλοιπο   35%   αποτελείτο   από   μονοκαρβοξυλικά   και 

δικαρβοξυλικά   παράγωγα   και   τα   συζευγμένα   γλυκουρονίδιά   τους.   Οι   οδοί   που   οδηγούν   στο 

μεταβολισμό του Mitoxantrone hydrochloride δεν έχουν αποσαφηνιστεί. 

   

Αποβολή

Το  Mitoxantrone  hydrochloride  απεκκρίνεται   μέσω   του   νεφρικού   και   του   ηπατοχοληφόρου 

συστήματος. Τα 2/3 περίπου της αππέκρισης ολοκληρώθηκαν την 1 η  μέρα.

Η αποβολή του Mitoxantrone  hydrochloride  σε ασθενείς μετά από μια μόνο δόση ενδοφλέβιας 

χορήγησης μπορεί να περιγραφεί από ένα μοντέλο τριών φάσεων. Πολλές από τις τιμές ημίσειας 

ζωής για την φάση αποβολής που έχουν αναφερθεί, είναι μεταξύ 10 και 40 ωρών, αλλά πολλοί 

άλλοι συγγραφείς αναφέρουν πολύ μεγαλύτερες τιμές μεταξύ 7 και 12 ημερών. Οι διαφορές στις 

εκτιμήσεις μπορεί να οφείλονται στην ύπαρξη δεδομένων πολύ καιρό μετά τη δόση, στη στάθμιση 

των δεδομένων και στην ευαισθησία της μεθόδου. Δεν παρατηρήθηκε συσσώρευση του φαρμάκου 

στο πλάσμα όταν χορηγήθηκε ΝΟVANTRONE  είτε καθημερινά για πέντε ημέρες, είτε σαν μια 

δόση κάθε τρεις εβδομάδες.

Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

Η   επίδραση   του   γένους,   της   φυλής   και   της   νεφρικής   ανεπάρκειας   στην   φαρμακοκινητική   του 

Μitoxantrone hydrochloride δεν είναι γνωστή. 

Η  κάθαρση  του  Μitoxantrone  hydrochloride  ελαττώνεται  σε περίπτωση  ηπατικής  ανεπάρκειας. 

Ασθενείς  με σοβαρή ηπατική  δυσλειτουργία (που ορίζεται ως χολερυθρίνη  >3.4  mg/dL) έχουν 

AUC  μεγαλύτερη από τρεις φορές συγκριτικά με ασθενείς με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. 

Ασθενείς με μέτρια διαταραχή ηπατικής λειτουργίας (που ορίζεται ως χολερυθρίνη 1,3 έως 3,4 mg/

dL) δεν φάνηκε να έχουν διαφορετική κάθαρση Mitoxantrone hydrochloride από τους ασθενείς με 

κανονική ηπατική λειτουργία.   

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Μελέτες  αλληλεπίδρασης  in  vitro  έδειξαν  ότι το  Mitoxantrone  hydrochloride  δεν αναστέλει τα 

CYP450 1A2, 2A6, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 σε μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Τα αποτελέσματα 

μελετών   επαγωγής   δεν   είναι   αδιαμφισβήτητα   αλλά   υποδηλώνουν   ότι   το  Mitoxantrone 

hydrochloride είναι ασθενής αναστολέας της δραστικότητας του CYP450 2E1. 

Σε   παιδιά   με   οξεία   μυελογενή   λευχαιμία   που   ελάμβαναν  Cyclosporine  και  Mitoxantrone 

hydrochloride  παρατηρήθηκε   μείωση   στην   κάθαρση  Mitoxantrone  hydrochloride  κατά   42%   σε 

σχέση με τα παιδιά που ελάμβαναν μόνο Mitoxantrone hydrochloride.   

    

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Καρκινογένεση,   μεταλλαξιογένεση:  Το  NOVANTRONE  μπορεί   να   προκαλέσει   χρωμοσωμιακές 

ανωμαλίες   στα   ζώα   και   είναι   μεταλλαξιογόνο   σε   βακτηριδιακά   συστήματα.  In  vitro  προκαλεί 

καταστροφή  του  DNA  και ανταλλαγή χρωμοσωμιακού  υλικού  μεταξύ ομολόγων αλληλίων. Οι 

αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ, συμπεριλαμβανομένου του NOVANTRONE σε συνδυασμό με 

άλλους αντινεοπλασματικούς παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση οξείας λευχαιμίας.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Sodium chloride, sodium acetate, acetic acid, sodium metabisulfite, και ενέσιμο ύδωρ.

6.2 Ασυμβατότητες

Το  NOVANTRONE  δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται στο ίδιο διάλυμα έγχυσης με την ηπαρίνη 

αφού μπορεί να σχηματισθεί ίζημα. 

Επειδή   δεν   υπάρχουν   ειδικά   στοιχεία   συμβατότητας,   συνιστάται   το  NOVANTRONE  να   μην 

αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα στο ίδιο διάλυμα έγχυσης. 

6.2 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις γα τη φύλαξη του προϊόντος

Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (15°C - 25°C) προστατευμένο από φως και υγρασία.

Να μην ψύχεται.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Το   διάλυμα  NOVANTRONE  (Mitoxantrone  hydrochloride)   είναι   στείρο   υδατικό   διάλυμα   σε 

συγκέντρωση ισοδύναμη με 2mg mitoxantrone ανά ml και διατίθεται σε φιαλίδια των 10ml (20mg/

10ml vial).

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Το πυκνό διάλυμα NOVANTRONE πρέπει να αραιώνεται πριν τη χρήση.

Η δόση του NOVANTRONE πρέπει να αραιώνεται σε τουλάχιστον 50 ml είτε με ενέσιμο διάλυμα 

χλωριούχου νατρίου 0,9% ή με ενέσιμο διάλυμα δεξτρόζης (γλυκόζης) 5%, ή χλωριούχο νάτριο 

0,18% και γλυκόζη 4%. Το NOVANTRONE μπορεί να αραιωθεί περαιτέρω με τα ίδια διαλύματα 

και να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

Το   αραιωμένο   διάλυμα   πρέπει   να   εισαχθεί   αργά   στο   σωλήνα   ως   ελεύθερης   ροής   ενδοφλέβια 

έγχυση με τα παραπάνω διαλύματα σε χρόνο όχι λιγότερο από 3 λεπτά. Ο σωλήνας πρέπει να είναι 

συνδεδεμένος με βελόνα Butterfly ή άλλο κατάλληλο σύστημα και να εισαχθεί κατά προτίμηση σε 

μια μεγάλη φλέβα. Αν είναι δυνατό συνιστάται να αποφεύγονται οι φλέβες πάνω από συνδέσμους ή 

στα άκρα με μειωμένη φλεβική ή λεμφική παροχέτευση.

Το  NOVANTRONE  δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φάρμακα στο ίδιο διάλυμα έγχυσης 

έγχυση.

Σε περίπτωση εξαγγείωσης, η έγχυση πρέπει να σταματήσει αμέσως και να ξαναρχίσει σε άλλη 

φλέβα.   Οι   μη   φλυκταινοποιές   ιδιότητες   του  NOVANTRONE  ελαχιστοποιούν   την   πιθανότητα 

σοβαρής τοπικής αντίδρασης μετά από εξαγγείωση.

Σε περίπτωση που το NOVANTRONE έρθει σε επαφή με το δέρμα κατά λάθος, πρέπει να ξεπλυθεί 

πολύ καλά με ζεστό νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να εφαρμοσθεί η συνηθισμένη 

τεχνική έκπλυσης αμέσως. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών, γαντιών και ποδιάς κατά 

την προετοιμασία και χορήγηση του φαρμάκου.   

Το προϊόν αυτό προορίζεται "ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΉ ΧΡΉΣΗ".

6.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας

WYETH HELLAS Α.Ε.Β.Ε., 

Κύπρου 126 & 25 ης  Μαρτίου, 164 52 Αθήνα, τηλ. 210 9981600

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 40855

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 14.12.94

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12/2003

Document Outline

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety