TAXAT CLEAN (913725)

Tschechische Republik - Tschechisch - Ecolab

Kaufe es jetzt

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt (SDS)
24-11-2017
Verfügbar ab:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Zulassungsnummer:
114407E

Dokumente in anderen Sprachen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bulgarisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Spanisch 28-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Dänisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Deutsch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Griechisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Englisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Französisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Italienisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Ungarisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Niederländisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Polnisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Portugiesisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Rumänisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowakisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowenisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Finnisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Schwedisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Russisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Norwegisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Kroatisch 24-11-2017

Lesen Sie das vollständige Dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

TAXAT CLEAN

Kód výrobku

114407E

Použití látky nebo směsi

Prací prostředek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Prací prostředek. Automatická aplikace

Prací prostředek. Semi-automatická aplikace

Prací prostředek. Manuální aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

20.06.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

2 / 15

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

alcohols, c14-15,

ethoxylated

68951-67-7

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

sulfuric acid, mono-c10-

16-alkyl esters, sodium

salts

68585-47-7

271-557-7

01-2119489463-28

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 3 - < 5

Etoxylované alkoholy

C10-16 (1< mol EO <2.5)

68002-97-1

500-182-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 1 - < 2.5

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Látky, které mají pracovní limit expozice :

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 0.1 - < 0.25

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT CLEAN

114407E

3 / 15

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Teilen Sie diese Informationen