OASIS PRO 64 PREMIUM

Tschechische Republik - Tschechisch - Ecolab

Kaufe es jetzt

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt (SDS)
17-09-2021
Verfügbar ab:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Zulassungsnummer:
113119E

Dokumente in anderen Sprachen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bulgarisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Spanisch 28-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Dänisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Deutsch 16-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Griechisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Englisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Französisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Italienisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Lettisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Ungarisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Niederländisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Polnisch 26-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Portugiesisch 27-01-2022
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Rumänisch 19-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowakisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowenisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Finnisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Schwedisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Russisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Ukrainisch 28-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Kroatisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Serbisch 27-11-2017

Lesen Sie das vollständige Dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 64 Premium

113119E

1 / 18

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Oasis Pro 64 Premium

Kód výrobku

113119E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění toalet

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

5.0 % - 8.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí prostředek pro sanitární zařízení. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

30.03.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 64 Premium

113119E

2 / 18

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou

legislativou).

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Kyselina fosforečná

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro 64 Premium

113119E

3 / 18

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Kyselina fosforečná

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 50 - <= 100

alkylaminoxidy

61791-46-6

263-179-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2; H319

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Teilen Sie diese Informationen