NeuroBloc

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

ботулинов токсин тип В

Verfügbar ab:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC-Code:

M03AX01

INN (Internationale Bezeichnung):

botulinum toxin type B

Therapiegruppe:

Мускулни релаксанти

Therapiebereich:

крива шия

Anwendungsgebiete:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Produktbesonderheiten:

Revision: 33

Berechtigungsstatus:

Отменено

Berechtigungsdatum:

2001-01-22

Gebrauchsinformation

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Dänisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 04-05-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 04-05-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 04-05-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 04-05-2023

Dokumentverlauf anzeigen