MANIPUR (904147)

Tschechische Republik - Tschechisch - Ecolab

Kaufe es jetzt

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt (SDS)
17-09-2021
Verfügbar ab:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Zulassungsnummer:
104057E

Dokumente in anderen Sprachen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bulgarisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Spanisch 20-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Dänisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Deutsch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Estnisch 24-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Griechisch 28-04-2022
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Englisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Französisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Italienisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Lettisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Litauisch 25-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Ungarisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Niederländisch 23-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Portugiesisch 29-04-2022
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowakisch 27-11-2017
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Slowenisch 20-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Finnisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Schwedisch 18-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Russisch 19-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Norwegisch 26-01-2022
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Ukrainisch 20-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Kroatisch 17-09-2021
Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Serbisch 20-09-2021

Lesen Sie das vollständige Dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

MANIPUR

104057E

1 / 9

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

MANIPUR

Kód výrobku

104057E

Použití látky nebo směsi

Péče o pleť

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Kosmetický přípravek

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

08.09.2015

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Vytvoření tohoto bezpečnostního listu není závazně požadováno aktualně platnou souvisejicí

legislativou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

MANIPUR

104057E

2 / 9

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Kosmetická směs

Neklasifikovan

>= 50 - <= 100

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Opláchněte vodou.

Při styku s kůží

Opláchněte vodou.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Nebyla identifikována žádná specifická opatření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

MANIPUR

104057E

3 / 9

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Teilen Sie diese Informationen