Zepatier

Hauptinformation

 • Handelsname:
 • Zepatier
 • Verwenden für:
 • Menschen
 • Art der Medizin:
 • allopathic Droge

Dokumenten

Lokalisierung

 • Erhältlich in:
 • Zepatier
  Europäische Union
 • Sprache:
 • Litauisch

Therapeutische Informationen

 • Therapiegruppe:
 • Antivirusinių vaistų sisteminio naudoti, , antivirusinių vaistų gydymo HCV infekcijos, TIESIOGIAI VEIKIA antivirusiniai vaistai
 • Therapiebereich:
 • Hepatitas C, lėtinis
 • Anwendungsgebiete:
 • Suaugusiųjų lėtinis hepatitas C (CHC) gydymas. Hepatito C viruso genotipo-specifinė veikla.
 • Produktbesonderheiten:
 • Revision: 7

Status

 • Quelle:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Berechtigungsstatus:
 • Įgaliotas
 • Zulassungsnummer:
 • EMEA/H/C/004126
 • Berechtigungsdatum:
 • 21-07-2016
 • EMEA-Code:
 • EMEA/H/C/004126
 • Letzte Änderung:
 • 29-12-2019

Öffentlichen Beurteilungsberichts

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/377766/2016

EMEA/H/C/004126

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Zepatier

elbasviras / grazopreviras

Šis dokumentas yra Zepatier Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama,

kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir nustatytų jo

vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti Zepatier.

Praktinės informacijos apie Zepatier vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba kreiptis į

savo gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Zepatier ir kam jis vartojamas?

Zepatier – tai antivirusinis vaistas, kuriuo gydomi suaugusieji, sergantys lėtiniu (ilgalaikiu) hepatitu C

(hepatito C viruso sukeliama infekcine liga, kuri pažeidžia kepenis).

Zepatier sudėtyje yra veikliųjų medžiagų elbasviro ir grazopreviro.

Kaip vartoti Zepatier?

Zepatier galima įsigyti tik pateikus receptą, o gydymą turi pradėti ir stebėti lėtiniu hepatitu C sergančių

pacientų gydymo patirties turintis gydytojas.

Hepatito C virusas gali būti kelių rūšių (vadinamųjų genotipų). Zepatier rekomenduojama vartoti 1a,

1b ir 4 genotipų hepatito C virusu užsikrėtusiems pacientams, kurie gali sirgti kompensuota kepenų

ciroze (kepenys surandėjusios, bet vis dar tinkamai funkcionuoja) arba ne.

Gaminamos Zepatier tabletės, kuriose yra 50 mg elbasviro ir 100 mg grazopreviro. Įprasta Zepatier

dozė – viena tabletė, kurią reikia vartoti kartą per parą 12 savaičių. Kai kuriais atvejais gydymą galima

tęsti ilgiau ir Zepatier vartoti kartu su kitu vaistu, vadinamu ribavirinu. Daugiau informacijos rasite

preparato charakteristikų santraukoje (taip pat EPAR dalis).

Zepatier

EMA/377766/2016

Kaip veikia Zepatier?

Zepatier veikliosios medžiagos elbasviras ir grazopreviras blokuoja du baltymus, kurie yra itin svarbūs

hepatito C viruso dauginimuisi. Elbasviras slopina baltymą NS5A, o grazopreviras blokuoja fermentą

NS3/4A proteazę. Blokuodamas šiuo baltymus, Zepatier neleidžia hepatito C virusams daugintis ir

užkrėsti naujų ląstelių.

Kokia Zepatier nauda nustatyta tyrimuose?

Vieno arba kartu su ribavirinu vartojamo Zepatier poveikis buvo tiriamas atliekant aštuonis

pagrindinius tyrimus, kuriuose dalyvavo maždaug 2 000 įvairių genotipų hepatitu C užsikrėtusių

pacientų, kurių kepenys funkcionavo normaliai arba pakankamai gerai. Atliekant visus tyrimus,

pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų, kurių kraujyje, praėjus 12 savaičių nuo gydymo

pabaigos, nebuvo rasta hepatito C viruso požymių, skaičius. Vertinant šių tyrimų rezultatus sudėjus

kartu, praėjus 12 savaičių nuo gydymo Zepatier pabaigos, virusų kraujyje nerasta 96 proc. (301 iš

312) 1b genotipo virusu užsikrėtusių pacientų kraujyje. Tarp 1a genotipo virusu užsikrėtusių pacientų

virusų kraujyje nerasta 93 proc. (483 iš 519) Zepatier gydytų pacientų, palyginti su 95 proc. (55 iš 58)

Zepatier ir ribaviriną vartojusių pacientų. Tarp 4 genotipo virusu užsikrėtusių pacientų virusų kraujyje

nerasta 94 proc. (61 iš 65) Zepatier gydytų pacientų, palyginti su 100 proc. (8 iš 8) Zepatier ir

ribavirinu gydytų pacientų. Be to, Zepatier nauda nustatyta gydant pacientus, kurie taip pat buvo

užsikrėtę ŽIV arba sirgo lėtine (ilgalaike) inkstų liga. Turimų tyrimo su 3 genotipo virusu užsikrėtusiais

pacientais duomenų nepakako su šiuo genotipu susijusiai Zepatier indikacijai pagrįsti.

Kokia rizika siejama su Zepatier vartojimu?

Dažniausi Zepatier šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra nuovargis

ir galvos skausmas. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Zepatier, sąrašą

galima rasti pakuotės lapelyje.

Zepatier negalima vartoti pacientams, turintiems vidutinio sunkumo arba sunkių kepenų veiklos

sutrikimų (sergantiems B ar C klasei pagal Child-Pugh klasifikaciją priskiriama ciroze). Jo negalima

vartoti kartu su tokiais vaistais, kaip antibiotikas rifampicinas, taip pat tam tikrais vaistais nuo ŽIV ir

ciklosporinu (vartojamas siekiant išvengti persodinto organo atmetimo), nes Zepatier gali turėti įtakos

šių vaistų poveikiui. Jo taip pat negalima vartoti su augaliniu vaistu jonažole (vartojamas nuo

depresijos ir nerimo) arba vaistais nuo epilepsijos, karbamazepinu ir fenitoinu, nes šie vaistai gali turėti

įtakos Zepatier poveikiui. Išsamų visų apribojimų sąrašą rasite pakuotės lapelyje.

Kodėl Zepatier buvo patvirtintas?

Nustatyta, kad Zepatier yra labai veiksmingas siekiant išnaikinti 1a, 1b ir 4 genotipų hepatito C virusus

pacientų, kurie serga arba neserga kompensuota ciroze, įskaitant pacientus, kurie taip pat užsikrėtę

ŽIV arba serga lėtine inkstų liga, kraujyje. Daugumoje tyrimų,Zepatier nebuvo lyginamas su kitu vaistu

arba gydymo nevartojant vaistų poveikiu. Nuspręsta, kad tai yra priimtina, nes lėtinis hepatito C

virusas labai retai gydomas be vaistų, o tuo metu, kai tyrimai buvo pradėti, kitų antivirusinių vaistų,

tokių kaip Zepatier, rinkoje nebuvo. Zepatier buvo gerai toleruojamas ir jo saugumo charakteristikos

buvo palankios.

Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad Zepatier nauda yra

didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES.

Zepatier

EMA/377766/2016

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Zepatier

vartojimą?

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Zepatier

vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir

pacientai.

Kita informacija apie Zepatier

Išsamų Zepatier EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Zepatier rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko.

Packungsbeilage: zusammensetzung, kinische angaben, nebenwirkungen, wechselwirkungen, dosierung, schwangerschaft, stillzeit

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

ZEPATIER 50 mg/100 mg plėvele dengtos tabletės

Elbasviras/grazopreviras

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra ZEPATIER ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant ZEPATIER

Kaip vartoti ZEPATIER

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti ZEPATIER

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra ZEPATIER ir kam jis vartojamas

Kas yra ZEPATIER

ZEPATIER – tai vaistas nuo virusų infekcijos, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos: elbasviras ir

grazopreviras.

Kam vartojamas ZEPATIER

ZEPATIER vartojamas lėtinei hepatito C infekcijai gydyti suaugusiesiems nuo 18 metų.

Kaip veikia ZEPATIER

Hepatito C virusas apkrečia kepenis. Abi šio vaisto veikliosios medžiagos blokuoja 2 skirtingus

baltymus, kurių reikia hepatito C virusui augti ir daugintis, todėl infekcija visam laikui pašalinama iš

organizmo.

ZEPATIER kartais vartojamas kartu su kitu vaistu – ribavirinu.

Labai svarbu perskaityti ir kitų vaistų, kuriuos vartosite kartu su ZEPATIER, pakuotės lapelius. Jei

kiltų klausimų dėl Jums paskirtų vaistų, klauskite gydytojo arba vaistininko.

2.

Kas žinotina prieš vartojant ZEPATIER

ZEPATIER vartoti negalima:

jeigu yra alergija elbasvirui, grazoprevirui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje);

jeigu Jūs sergate tam tikra vidutinio sunkumo ar sunkia kepenų liga;

jeigu Jūs vartojate kurio nors iš šių vaistų:

rifampicino (dažniausiai jo skiriama nuo tuberkuliozės);

ŽIV proteazės inhibitorių, pvz., atazanaviro, darunaviro, lopinaviro, sakvinaviro arba

tipranaviro;

efavirenzo arba etravirino (nuo ŽIV);

elvitegraviro/kobicistato/emtricitabino/tenofoviro disoproksilio fumarato arba

elvitegraviro/kobicistato/emtricitabino/tenofoviro alafenamido (nuo ŽIV);

ciklosporino (jo skiriama, kad organizmas neatmestų persodinto organo arba sunkioms

uždegiminėms akių, inkstų, sąnarių ar odos ligoms gydyti);

bozentano (nuo plaučių arterinės hipertenzijos);

karbamazepino arba fenitoino (jų dažniausiai skiriama nuo epilepsijos ar traukulių);

modafinilio, kuris padeda žmonėms, negalintiems neužmigti;

jonažolių (Hypericum perforatum) – augalinio vaisto nuo depresijos ir kitų sutrikimų.

Jeigu vartojate ZEPATIER kartu su ribavirinu, taip pat perskaitykite ribavirino pakuotės lapelio dalį

„Vartoti negalima“. Jeigu abejojate dėl ko nors, kas parašyta pakuotės lapelyje, klauskite gydytojo

arba vaistininko.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, prieš pradėdami vartoti ZEPATIER, jeigu:

esate ar buvote užsikrėtęs hepatito B virusu, nes gydytojas gali norėti atidžiau Jus stebėti;

kada nors vartojote kokio nors vaisto nuo hepatito C;

sergate kokia nors kita nei hepatitas C kepenų liga;

Jums persodintos kepenys;

sergate diabetu. Gali būti, kad pradėjus vartoti ZEPATIER, reikės atidžiau stebėti gliukozės

kiekį Jūsų kraujyje ir (arba) pakoreguoti Jums taikomą gydymą vaistais nuo diabeto. Pradėjus

gydymą tokiais vaistais, kaip ZEPATIER, kai kuriems diabetu sergantiems pacientams kraujyje

sumažėjo cukraus kiekis (hipoglikemija);

sergate kokia nors kita liga.

Kraujo tyrimai

Gydytojas nurodys daryti kraujo tyrimus prieš pradedant vartoti ZEPATIER, gydymo juo metu ir po

jo. Tai būtina, kad gydytojas galėtų:

nuspręsti, ar Jums reikia vartoti ZEPATIER ir, jei taip, tai kiek laiko;

nuspręsti, kokių kitų vaistų reikia vartoti kartu su ZEPATIER ir, jei taip, tai kiek laiko;

patikrinti, ar nepasireiškė šalutinis poveikis;

patikrinti, ar vaistas padėjo, t.y. ar Jūs pasveikote nuo hepatito C;

įvertinti Jūsų kepenų funkciją. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu pajustumėte arba

pastebėtumėte kurį nors iš šių kepenų sutrikimų požymių: apetito stoką, pykinimą ar vėmimą,

nuovargį ar silpnumą, pageltusią odą ar akis, pakitusią išmatų spalvą. Jeigu pasireikštų kuris

nors iš šių sutrikimų, gydytojas gali nuspręsti ištirti kraują, kad įvertintų kaip veikia Jūsų

kepenys.

Vaikai ir paaugliai

ZEPATIER nėra skirtas vartoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų, kadangi šio vaisto poveikis jiems

netirtas.

Kiti vaistai ir ZEPATIER

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų (įskaitant augalinius ir nereceptinius) arba dėl to nesate

tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Turėkite savo vartojamų vaistų sąrašą bei

parodykite jį gydytojui ir vaistininkui, įsigydami naują vaistą.

Kai kurių vaistų negalima vartoti kartu su ZEPATIER. Žr. aukščiau „ZEPATIER vartoti negalima,

jeigu Jūs vartojate kurio nors iš šių vaistų“.

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate kurio nors iš šių vaistų:

geriamojo ketokonazolo (nuo grybelių infekcijos);

takrolimuzo (kad organizmas neatmestų persodinto organo);

dabigatrano (kad kraujas nesukrešėtų ir neužkimštų kraujagyslių);

rozuvastatino, atorvastatino, fluvastatino, simvastatino arba lovastatino (cholesterolio kiekiui

kraujyje mažinti);

sunitinibo (tam tikrų rūšių vėžiui gydyti);

varfarino ir kitų panašių vaistų, vadinamų vitamino K antagonistais, vartojamų kraujui skystinti.

Jūsų gydytojui gai reikėti padažninti Jūsų kraujo tyrimus, kad patikrintų, kaip gerai gali krešėti

Jūsų kraujas.

Gydytojui gali tekti pakeisti Jūsų vartojamus vaistus arba pakoreguoti jų dozes.

Jeigu vartojate kurį nors iš aukščiau išvardytų vaistų arba dėl to abejojate, tai prieš pradėdami vartoti

ZEPATIER apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir kontracepcija

Nėštumo metu vartojamo ZEPATIER poveikis nežinomas. Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt

esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

ZEPATIER su ribavirinu

Vartojant ZEPATIER kartu su ribavirinu, turite nepastoti. Ribavirinas gali labai pakenkti dar

negimusiam kūdikiui, todėl, jei yra pastojimo galimybė, tai moteriai arba jos partneriui būtinos

specialios atsargumo priemonės lytinių santykių metu.

Moteris arba jos partneris turi taikyti veiksmingą kontracepciją ZEPATIER derinio su ribavirinu

vartojimo laikotarpiu ir tam tikrą laiką vėliau. Dėl Jums tinkamų kontracepcijos metodų

klauskite gydytojo.

Jeigu moteris pastotų, kai vartoja ZEPATIER kartu su ribavirinu arba per kelis vėlesnius

mėnesius, ji turi iš karto apie tai pasakyti gydytojui.

Tiek vyrams, tiek moterims labai svarbu atidžiai perskaityti informaciją apie nėštumą ir

kontracepciją ribavirino pakuotės lapelyje.

Žindymo laikotarpis

Jeigu Jūs žindote kūdikį, apie tai pasakykite gydytojui, prieš vartodama ZEPATIER. Ar du vaistai,

esantys ZEPATIER sudėtyje, patenka į moters pieną, nėra žinoma.

Jeigu vartojate ZEPATIER kartu su ribavirinu, būtinai perskaitykite ir jo pakuotės lapelio „Nėštumas“

ir „Žindymo laikotarpis“ skyrius.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Atsisakykite vairuoti ir valdyti mechanizmus, jeigu po šio vaisto pavartojimo jaučiate nuovargį.

ZEPATIER sudėtyje yra laktozės ir natrio

ZEPATIER sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu Jūs netoleruojate laktozės arba gydytojas Jums

yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors kitų angliavandenių, kreipkitės į jį, prieš pradėdami vartoti šį

vaistą. ZEPATIER sudėtyje yra natrio. Jeigu ribojamas natrio kiekis Jūsų maiste, apie tai pasakykite

gydytojui, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3.

Kaip vartoti ZEPATIER

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Prieš pradėdami vartoti ZEPATIER, pasakykite gydytojui arba vaistininkui,

jeigu kada nors Jums yra tekę vartoti kokį nors vaistą nuo hepatito C arba jeigu sergate kokia nors liga.

Kiek šio vaisto vartoti

Rekomenduojama dozė yra viena tabletė 1 kartą per parą valgant arba kitu laiku. Kiek savaičių

vartoti ZEPATIER, pasakys gydytojas.

Nurykite tabletę nepažeistą valgant arba kitu laiku. Jos negalima kramtyti, traiškyti ar laužyti. Jeigu

nuryti tabletę Jums sunku, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ką daryti pavartojus per didelę ZEPATIER dozę?

Pavartoję per didelę ZEPATIER dozę, apie tai tuoj pat pasakykite gydytojui. Pasiimkite su savimi

vaisto pakuotę, kad galėtumėte parodyti gydytojui, kokio vaisto pavartojote.

Pamiršus pavartoti ZEPATIER

Svarbu nepraleisti nė vienos šio vaisto dozės. Jeigu taip vis dėlto atsitiktų, tai prisiminę pagalvokite,

kiek laiko pavėlavote išgerti ZEPATIER:

jeigu po laiko vartoti praleistą dozę praėjo mažiau kaip 16 val., tai ją išgerkite kiek įmanoma

greičiau, o kitą vartokite įprastu laiku;

jeigu po laiko vartoti praleistą dozę praėjo daugiau kaip 16 val., tai praleiskite ją, palaukite ir

gerkite kitą dozę įprastu laiku;

negalima vartoti dvigubos dozės (dviejų dozių iš karto) norint kompensuoti praleistąją.

Nenutraukite ZEPATIER vartojimo

Nenutraukite šio vaisto vartojimo, jeigu to nenurodė gydytojas. Labai svarbu baigti visą gydymo

kursą, kad galimybės išgyti nuo hepatito C infekcijos būtų geriausios.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu pastebėtumėte kurį nors žemiau nurodytą šalutinį

poveikį.

Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

didelio nuovargio pojūtis;

galvos skausmas.

Dažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

pykinimas;

silpnumas ar energijos stoka (astenija);

niežulys;

viduriavimas;

sutrikęs miegas (nemiga);

sąnarių skausmas arba skausmingumas ir patinimas;

vidurių užkietėjimas;

svaigulys;

apetito stoka;

irzlumas;

raumenų skausmas;

skrandžio skausmas;

neįprastas plaukų slinkimas ar išplonėjimas;

nerimas;

depresija;

sausa burna;

vėmimas.

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

kepenų funkcijos laboratorinių tyrimų nenormalumai.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti ZEPATIER

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki / EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio

vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šio vaisto laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama.

Laikyti gamintojo lizdinėje plokštelėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės, kol nevartojamas.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

ZEPATIER sudėtis

Veikliosios medžiagos yra elbasviras ir grazopreviras. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje

yra 50 mg elbasviro ir 100 mg grazopreviro.

Pagalbinės medžiagos yra:

tabletės šerdyje - natrio laurilsulfatas, vitamino E polietilenglikolio sukcinatas, kopovidonas,

hipromeliozė, mikrokristalinė celiuliozė, manitolis, laktozė monohidratas, kroskarmeliozės

natrio druska, natrio chloridas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas ir magnio stearatas;

plėvelėje - laktozė monohidratas, hipromeliozė, titano dioksidas, triacetinas, geltonasis geležies

oksidas (E172), raudonasis geležies oksidas (E172), juodasis geležies oksidas (E172) ir

karnaubo vaškas.

ZEPATIER išvaizda ir kiekis pakuotėje

Šios plėvele dengtos tabletės yra smėlio spalvos, ovalios. Vienoje tabletės pusėje yra įgilinta žyma

„770“, kita pusė - lygi. Tabletė yra 21 mm ilgio ir 10 mm pločio.

Tabletės supakuotos į dėžutę, kurioje yra du kartoniniai vokeliai, kurių kiekviename yra po dvi

aliuminines lizdines plokšteles, o jose – po 7 tabletes. Iš viso kiekvienoje dėžutėje yra 28 tabletės.

Registruotojas

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nyderlandai

Gamintojas

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30 – Zone A

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

BE/LU

MSD Belgija BVBA / SPRL

Tél / Tel: +32(0)27766211

dpoc_beluks@merck.com

LT

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

BG

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

HU

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

CZ

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

MT

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

DK

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

NL

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

DE

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

NO

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

EE

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

EL

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

PL

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 446 5700

inform_pt@merck.com

FR

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

RO

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

HR

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

SI

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

IE

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

SK

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

IS

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

FI

MSD Finland Oy

Puh / Tel: +358 (0) 9 804 650

info@msd.fi

IT

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformacij.it@merck.com

SE

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

CY

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

UK

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformacijuk@merck.com

LV

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM m. {mėnesio} mėn.}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.